Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter)"

Transkript

1 Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) gnr. 61 bnr. 2 i Nannestad kommune Denne salgsoppgaven er utarbeidet av Norsk Landbruksmegling as ved daglig leder bedriftsøkonom/forstkandidat Rolf Langeland.

2 2 Vedr. salg av jord og skog tilhørende Opplysningsvesenets fond Nannestad Kapellangård gnr. 61 bnr. 2 i Nannestad kommune. Arealene tilhørende ovennevnte konsesjonspliktige landbrukseiendom er for salg via Norsk Landbruksmegling as org nr senere omtalt som NLBM - som ansvarlig meglerforetak. Arealene er en del av en landbrukseiendom (næring), og de selges som de er (as is) jf. Avhendingslovens 3-9 og med fravikelse av Avhendingslovens 3-8 og 3-7. Alle budgivere oppfordres til å gjøre egne undersøkelser av eiendommen. På de påfølgende sider følger en beskrivelse (salgsoppgave) av eiendommen. Salgsoppgaven oppfyller kravene i Lov om Eiendomsmegling 6-7, kjøpers krav på opplysninger, dog med det unntak at dette er en næringseiendom. I tillegg til salgsoppgaven er det diverse dokumenter som en budgiver må gjennomgå. Beliggenhet; Eiendommen ligger ca. 5 km vest for Jessheim, ved Løken skole, rett syd for Holter kirke. Prestegårdstunet med bygninger inngår ikke i salget. Salget omfatter kun jord- og skogarealene på eiendommen. Konsesjonsplikten på landbrukseiendommen medfører at en kjøper må søke konsesjon hos kommunen samt at det er knyttet driveplikt til jordbruksarealene jf. Jordlova. Mer info om konsesjon finnes på Kommunen har godkjent fradeling jf. Jordlova - av arealene under forutsetning om at arealene selges til nærliggende landbrukseiendommer i drift. Deling etter Plan- og Bygningsloven vil bli behandlet når kjøpekontrakter til arealene foreligger. Jordbruksarealene er bortleid og hoveddelen av skogen vil bli fredet. (Nannestad Kapellangård naturreservat). Erstatningen for fredningen vil tilfalle dagens hjemmelshaver Opplysningsvesenets fond (Ovf.). Erverv av eiendommen er konsesjonspliktig. Eiendommen vil i utgangspunktet selges til høystbydende innenfor de rammene konsesjonslova setter. Det blir også lagt vekt på andre forhold enn pris slik som finansiell evne, sannsynlighet for å få konsesjon, tilhørighet lokalt, arrondering, evne til å ta vare på eiendommen etc. Frist for å inngi bud er 10. august Budet forutsettes å være gyldig til og kan ikke trekkes tilbake i denne perioden. Megler vil etter lage en oversikt over antall bud og legge dette fram for selger (Ovf), som gjør en selvstendig vurdering. Mer info om budgivning under pkt 7 i denne Salgsoppgaven. Norsk Landbruksmegling as Faglig leder, advokat Eirin Lillehof Advokatfirmaet Svensson & Nøkleby Advokatfirma ANS

3 3 1.) EIENDOM : Parseller utskilt fra gnr. 61 bnr. 2 i Nannestad. ADRESSE : Holtervegen , 2034 Holter. HJEMMEL : Opplysningsvesenets fond, org.nr KONSESJON mm : Eiendommen er en konsesjonspliktig landbrukseiendom. Arealene selges slik de er (as is) jf. Avhendingslovens 3-9 og med fravikelse av Avhendingslovens 3-8 og 3-7 da det er en næringseiendom. ODEL : Det er ikke knyttet odel til arealene. REGULERING : Området er regulert til landbruk, natur uten bestemmelse om spredt boligbygging iflg. Nannestad kommune. Kommuneplan er gjeldene for Kommuneplan kan sees på HEFTELSER/RETTIGHETER : Det er tinglyst flere servitutter. Disse framkommer på vedlagte grunnbok. 2.) AREALER: På forsiden og i vedlegg følger kart. Eiendommen er ikke oppmålt, men grensene regnes som kjent. Eiendommen er fysisk delt i 2 enheter, men legges ut for salg i 4 teiger. Den dyrkede marka er fordelt på 5 jorder, av varierende størrelse. Det dyrkes i dag korn, poteter og kløver på arealet. I tillegg er det beitearealer samt skog. Den vesentlige delen av skogen er ravineskog som vil bli vernet i form av Nannestad Kapellangård naturreservat. Totalt areal som er på salg er ca. 428 daa fordelt med ca. 191 daa fulldyrka mark, 17 daa beite samt ca. 220 daa skog. Arealene er målt av NORSKOG og framkommer på vedlagte takst. Teig nr Fulldyrka, daa Beiter, daa Skog, daa Sum, daa Sum

4 4 Teiggrensen følger i hovedsak naturlige vegetasjonsgrenser. 2.1 Dyrka mark; Hver enkelt teig er nøye beskrevet i vedlagte takst. Dette gjelder jordart, antatt avling, tilskudd, kostnader og bruksverdikalkyler Skog: Skogen er også beskrevet i taksten, men hoveddelen av skogarealet (all skog i teig 2) vil bli vernet slik at det er i hovedsak jaktverdien som gjenstår da erstatningsbeløpet tilfaller OVF. Verneforslaget ble oversendt fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til Direktoratet for naturforvaltning (DN) den 25. februar DN forventer at endelig vernevedtak vil foreligge i løpet av ) MILJØ: Det må legges til grunn at det er benyttet platevernmidler både på dyrka mark og i skogen. 4.) SPESIELLE FORHOLD: Det er ingen kjente tvister knyttet til eiendommens grenser.

5 5 Det er knyttet jordleieavtaler til all dyrka mark. Kontraktene for teig 1, 2 og 4 opphører hvis arealet selges. På teig 3 foreligger det en tinglyst jordleieavtale med varighet til Dersom areal på eiendommen blir regulert til annet enn landbruksområde innen 10 år etter overdragelse (regnet fra tinglyst skjøte), vil selger kunne benytte seg av gjenkjøpsrett av arealet til landbrukspris. I skjøtet vil det også bli tatt inn at salg av areal til annet enn landbruksformål i denne perioden krever samtykke fra Opplysningsvesenets fond. Arealene er en del av en landbrukseiendom (næring), og de selges som de er (as is) jf. Avhendingslovens 3-9 og med fravikelse av Avhendingslovens 3-8 og 3-7. Alle budgivere oppfordres til å gjøre egne undersøkelser av eiendommen. Det vil ikke bli gjennomført visninger, men den enkelte interessent kan befare arealene, dog med de hensyn som er naturlig med hensyn til ferdsel på dyrka mark. 5.) VERDI/PRISANTYDNING: Eiendommen vil i utgangspunktet selges til høystbydende innenfor de rammene konsesjonslova setter. Det blir også lagt vekt på andre forhold enn pris slik som finansiell evne, sannsynlighet for å få konsesjon, tilhørighet lokalt, arrondering, evne til å ta vare på eiendommen etc. Konsesjonsloven med rundskriv åpner for et tillegg inntil 50 % på takstverdien ved kjøp av tilleggsjord. Takstmann har ikke lagt inn dette i sine verdivurderinger: Takstverdier uten tillegg. Teig nr Kroner ) GEBYRER: Kjøper må betale dokumentavgift på 2,5 % av kjøpesummen. Kjøper må betale tinglysning av skjøte kr 1.548,-. Tinglysning av pantobligasjon kr 1.935,- pr. obligasjon. Utskrift av grunnbok kr. 172,- pr gnr./bnr.

6 6 Kjøper må betale gebyr for konsesjonssøknad; 3 promille av første million, deretter 2 promille av resterende beløp. Dette faktureres direkte fra kommunen. Oppmåling, kartforretning, jordskifte: Nødvendig oppmåling og kartforretning knyttet til delingen, oppmåling og kartforretning dekkes av kjøper. Det er mulig Jordskifteretten vil bli benyttet til dette arbeidet. Kostnadene for dette vil avhenge av hvor lang grense som må gås opp og antall parter som berøres. 7.) BUDGIVNING: Selger kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Budgiver må bruke vedlagte budskjema/kjøpstilbud og bør ha finansiering klar. Alle bud skal være skriftlige og sendes; Norsk Landbruksmegling as, Pb 1017 Bragernes, 3001 Drammen. Det gjennomføres kun en skriftlig og lukket budrunde. Budskjema/Kjøpstilbud følger vedlagt. Hvis en budgiver ønsker å inngi alternative bud, dvs. flere kombinasjoner, må budgiver bruke flere budskjema /kjøpstilbud. Er man i tvil, ring Rolf Langeland på Erverv av eiendommen er konsesjonspliktig. Eiendommen vil i utgangspunktet selges til høystbydende innenfor de rammene konsesjonslova setter. Det blir også lagt vekt på andre forhold enn pris slik som finansiell evne, sannsynlighet for å få konsesjon, tilhørighet lokalt, arrondering, evne til å ta vare på eiendommen etc. Frist for å inngi bud er 10. august Budet forutsettes å være gyldig til og kan ikke trekkes tilbake i denne perioden. Megler vil da lage en oversikt over bud og legge dette fram for selger (Ovf.) som gjør en selvstendig vurdering. Drammen 50. juli 2010 Norsk Landbruksmegling as Daglig leder Rolf Langeland Vedlegg: 1.) Takst datert av takstmann Hans Otto Øverby MNTF. 2.) Kart over teigene utarbeidet av NORSKOG. 3.) Kart fra Skog og Landskap. 4.) Eksempel på kjøpekontrakt som OVF forutsetter brukt. 5.) Kopi av Grunnbok. 6.) Bilder.

7 7 KJØPSTILBUD Undertegnede avgir herved tilbud på kjøp av eiendommen Teiger på Nannestad Kapellangård gnr. 61 bnr 2 i Nannestad. Budet omfatter følgende teiger (sett kryss for hvilke teiger budet omfatter): Teig 1 Teig 2 Teig 3 Teig 4 1. Kjøpesum: kr kroner 00/100 I tillegg til kjøpesummen betales vanlig omkostninger (utgifter til oppmåling, kartforretning, fradeling, konsesjon, tinglysing og dokumentavgift). 1. Oppgjør: Kjøpesummen, samt vanlige omkostninger, forfaller til betaling 2 to uker etter at endelig konsesjonsvedtak foreligger, 3. Finansiering: Kontaktperson bank... a) Egenkapital, disponibel i kontanter/bankinnskudd kr b) Lånetilsagn/mulighet for lån i følgende banker/kreditinstitusjoner: kr Sum: kr 4. Informasjon av betydning for konsesjonsvurdering (tilknytning til landbruket, innebygds/utenbygds) se også konsesjonssøknadens pkt 16, 17 og 18. Hvis man ønsker kan man bruke eget vedlegg. 5. Betingelser/forutsetninger (kryss av): Overtagelse av eiendommen forutsettes / er ønskelig pr. Budet er gitt under forutsetning av at ovennevnte lån blir innvilget. Budet er gyldig til og med (minimum 1 mnd etter budfrist). 6. Når dette tilbud er akseptert av selgeren, gjelder det som foreløpig kjøpekontrakt, bindende for begge parter. 7. Personlige data (Bruk blokkbokstaver): Navn... Adresse:... Postnr. Sted......dato. mobil:.... tlf. privat.. E-post:.. Personnr:.. Underskrift

Prisliste Fjordsol 09.8.2015

Prisliste Fjordsol 09.8.2015 Prisliste Fjordsol 09.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.7.2015

Prisliste Fjordsol 11.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.8.2015

Prisliste Fjordsol 11.8.2015 Prisliste Fjordsol.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 22.7.2015

Prisliste Fjordsol 22.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 13.6.2015

Prisliste Fjordsol 13.6.2015 Prisliste Fjordsol.6.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 30.7.2015

Prisliste Fjordsol 30.7.2015 Prisliste Fjordsol 0.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Svanstul Hyttefelt ligger høyt og fritt, ca. 600 m.o.h., i et naturskjønt område ved Norges største frivillig vernede naturreservat en drøy 1/2 times biltur fra

Detaljer

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 SALG Sent ralt og nært Ski To næringstomter for salg Haugenveien, t omt 4 & 5 Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 Solberg Næringspark, ved innkjøringen til Ski.. Ås kommune

Detaljer

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 Tregde Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 MEGLERS KOMMENTAR Feriesenteret ligger vakkert til rett ved sjøen og ligger skjermet mot vær og vind. Vakker sørlandsk

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN Trysil Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 Oppdragsansvarlig: Liv Ljosland Karlsen Eiendomsmegler MNEF Tlf:

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)...

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)... AVTALE OM LEIE AV JORD 1. Avtalens parter og omfang Mellom (navn) som eier (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier (adresse) (telefon) (e-postadresse)..... er det inngått avtale om leie

Detaljer

hel tomannsbolig på Grefsen

hel tomannsbolig på Grefsen hel tomannsbolig på Grefsen meget flott utsikt, to leiligheter + hybel, moderniseringsbehov, dobbeltgarasje Tryms vei 3 megler Kristine Mevik (m:) 9160 9270 eieform prisant takst bta boa tomt eiet 8 700

Detaljer

Salg av tomter uten byggeklausul

Salg av tomter uten byggeklausul Jåsund Salg av tomter uten byggeklausul Nå kan du endelig bo som du vil. Hvis du vil. Drømmene dine Det slottet du drømte om da du var barn, det ble til en hytte oppe i et tre. Du snekret den selv, møblerte

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

(den kommune der eiendommen ligger)

(den kommune der eiendommen ligger) Statens landbruksforvaltning Før søknaden fylles ut, bør det undersøkes om ervervet er konsesjonsfritt, jf. rettledningen på side 3 og 4. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven

Detaljer

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM AdvokatOppgjør AS (Selgboligselv.no/AO.no) Sist oppdatert 29.04.2014 VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM VED BRUK AV ADVOKATOPPGJØR AS TJENESTER 1- AO S ROLLE, KJØPESUM OG BETALINGER AdvokatOppgjør

Detaljer

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA.

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.05.2014 35722/2014 2013/4084 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/132 Formannskapet 25.06.2014 Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med

Detaljer

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Advokat Bjørn Frode Skaar Postboks 1233 Sentrum 5811 BERGEN Vår dato: 07.04.14 Vår referanse: 14/5180 Deres dato: Deres referanse: Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Sammendrag:

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

til kjøper av brukt bolig og fritidsbolig Viktig informasjon

til kjøper av brukt bolig og fritidsbolig Viktig informasjon til kjøper av brukt bolig og fritidsbolig Viktig informasjon Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund Denne informasjonen er utarbeidet for å gi en oversikt over hvilke rettigheter og forpliktelser som gjelder

Detaljer

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Moss Havn KF Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Møte nr. 4/2014 Møtedato: 07.05.2014 Møtested: Havnestyresalen OMSM: Kl. 15:00 GRUPPEMØTER i kantine: Arbeiderpartiet: Onsdag den 7.mai 2014 kl.14.00

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

Nøkkelopplysninger: Etablert/Byggeår: Eiendommen ble bygd 1970 Modernisert 2012-2013. Adresse: Borgild Ruds vei 36 2320 Furnes

Nøkkelopplysninger: Etablert/Byggeår: Eiendommen ble bygd 1970 Modernisert 2012-2013. Adresse: Borgild Ruds vei 36 2320 Furnes Nøkkelopplysninger: Flott aktivitetseiendom med ridehus, 20 stallbokser, leilighet og ca 10 daa tomt beliggende i et attraktivt boligområde noen hundre meter fra mjøskanten og kun 10 minutter fra Hamar

Detaljer

Vedlagt oversendes som beskrevet i mail 15.1.15 vedtaket fra Kristiansand Byutviklingsstyre 15.1.15

Vedlagt oversendes som beskrevet i mail 15.1.15 vedtaket fra Kristiansand Byutviklingsstyre 15.1.15 Fra: Ann Elin Teksdal [Ann.Elin.Teksdal@kristiansand.kommune.no] Sendt: 28. januar 2015 14:40 Til: Postmottak LMD Emne: VS: Høring forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikt Kristiansand Formannskaps

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer