Skogeiendom til salgs. Lamoskogen. Målselv kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skogeiendom til salgs. Lamoskogen. Målselv kommune"

Transkript

1 Skogeiendom til salgs Lamoskogen Målselv kommune

2 Side 2 av 7 Eiendom Eier Salgsansvarlig Lamoskogen gnr. 59 bnr. 14 i Målselv kommune Statskog SF Knut Røst, tlf: , e-post: Eiendomskategori Beskaffenhet Landbrukseiendom Beliggende i nedre del av Målselvdalen, på Rossvoll i Målselv kommune 6-7 km fra Buktamoen mot Karlstad. Eiendommen består av to flotte, lett tilgjengelige skogteiger. Riksveg 855 går gjennom teigen i øst. Av eiendommens totale areal på 1054 daa utgjør 984 daa produktiv skogsmark. Planstatus Kommunale avgifter Husvær/Anlegg Eiendommen i sin helhet er i kommuneplan for Målselv avsatt til LNF-område. Kommunen har meldt oppstart / revidering av arealplanen. Gjeldende arealplan ble vedtatt 29. januar Revidert arealplan ble sendt ut på høring i oktober Kontakt eventuelt kommunen for oppdatert status. Kontakt Målselv kommune Ingen

3 Side 3 av 7 Norges vassdrag og energidirektorat har utarbeidet forslag til detaljplan for sikringstiltak i Mortenelva ved Elvelund. Hensikten er å sikre en lengde på ca 380 m mot utglidning gjennom bunn og kantsikring. Festeforhold Servitutter/Heftelser Ingen Eiendommen overtas fri for pengeheftelser. Avtale om info-tavle, Fylkesmannen i Troms Grunnavståelseserklæring, Nedre Målselv vannverk legging og vedlikehold av rørledning 1977 Grunnavståelseserklæring, rørledning for vann Målselv kommune 1990 Bestemmelse om vei rettighetshaver gnr. 59 bnr. 58 samt bnr. 34 og 50 For øvrig overtas eiendommen med påhvilende heftelser og servitutter av enhver art, enten de er tinglyste eller ikke. Herunder rettigheter som kan framkomme i forbindelse med den foreslåtte rettighetskartleggingen via Samerettsutvalg II. Prisantydning Kr ,- Omkostninger Vilkår Dokumentavgift skjøte 2,5 % av kjøpesummen. Tinglysningsgebyr skjøte kr og tinglysningsgebyr pr. pantedokument kr 1 060,-. Oppgitte satser er p.t., og justeres til en hver tid i samsvar med gjeldende satser. Eventuelle gebyrer i forbindelse med konsesjonssøknad dekkes også av kjøper. Eiendommen selges som den/det er i henhold til de prinsipper som følger av avhendingsloven 3-9. Det vil si i den stand den var ved kjøpers besiktigelse. Dette innebærer at lovens regler om når eiendommen har mangel fravikes til ugunst for kjøper. Eiendommens tilbehør overtas i samme tilstand som besiktiget. Kjøper svarer fra overtakelsestidspunktet i utgangspunktet for alle eiendommens utgifter og oppebærer eiendommens inntekter. Eventuelle inntekter som skriver seg fra løpende avtaler for det kalenderår hvor overtakelse finner sted, tilfaller selger. Betalingsbetingelser 10 % av Kjøpesummen innbetales som depositum dagen før signatur av kontrakt. Resterende andel av kjøpesummen forfaller til betaling etter at konsesjon er gitt. Selger sender faktura til kjøper på avtalt kjøpesum + omkostninger etter at konsesjon er gitt. For det tilfelle at overtakelse finner sted senere enn 3 måneder etter tidspunkt for signatur i kontrakt, skal kjøpesummen tillegges en rente på 5 % pro anno. Renteberegningen skjer fra og med utløpet av tremånedsfristen, og til dato da selger har mottatt konsesjonsvedtaket fra kjøper. I tillegg til kjøpesummen må kjøper bære de til enhver tid gjeldende kostnader til det offentlige i forbindelse med salget, så som dokumentavgift og tinglysningsgebyr konsesjonssøknad mv.

4 Side 4 av 7 Tinglysning av skjøte og eventuelle pantedokumenter besørges av selger og vil ikke skje før kjøper har innbetalt kjøpesummen, samt kostnadene til dokumentavgift og tinglysningsgebyr, og overtagelse av eiendommen har funnet sted. Oppgjør Budgivning Selger forestår oppgjøret, og besørger skjøte tinglyst når vilkårene for dette er oppfylt (se omtale i punkt ovenfor). Renter opptjent på oppgjørskonti tilfaller selger. Det første budet må inngis skriftlig til selger. Benytt vedlagte budskjema. Husk å lese igjennom informasjon om gjennomføring av budgivning. Selger tar forbehold om å godta eller forkaste ethvert bud. Konsesjonsplikt Mangler Eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper plikter selv å søke konsesjon for eiendommen innen 3 uker etter at kjøpekontrakt er inngått. Kjøpet bortfaller dersom konsesjon ikke blir gitt, eventuelt hvis konsesjon blir gitt på det vilkår at prisen settes ned. Kjøper bærer for øvrig selv risikoen for eventuelle konsesjonsvilkår. Dersom konsesjon ikke er gitt innen 6 måneder etter signering av kjøpekontrakt, bortfaller kjøpekontrakten, med mindre det inngås særskilt avtale om noe annet. Avhendingsloven fravikes slik det framgår av vedlagte utkast til kjøpekontrakt. Budgivere oppfordres til å gjøre seg kjent med eiendommene gjennom egne besiktigelser og undersøkelser, også av eventuelt tilbehør til eiendommen. Eventuelle uriktige angivelser av eiendommens arealer gir ikke grunnlag for mangelkrav. Annet Det forutsettes at budgivere gjør en selvstendig vurdering av tilgjengelige opplysninger i forbindelse med salgsprosessen. Budgivere oppfordres til å innhente nødvendig bistand til å kvalitetssikre disse. Selger påtar seg ikke ansvar for innhold eller omfang av rettsstiftelser knyttet til eiendommen i form av bruksretter eller lignende. Selger opplyser om at eventuelle eksisterende rettigheter på eiendommen som følge av Samerettsutvalg 2 ikke blir berørt av eierskiftet. Selger tar følgelig ikke ansvar for eventuelle ulemper dette måtte medføre for kjøper i fremtiden. Det følger ikke skogfondsmidler med eiendommen. Kontrakt/kontraktsmøte Det vil etter aksept av bud bli avholdt kontraktsmøte mellom kjøper og selger. Vedlagt salgsoppgaven følger utkast til kjøpekontrakt. Med mindre de enkelte interessenter i sine tilbud inntar særlige forbehold eller angir konkrete endringer i kontraktens ordlyd, vil man ved aksept av tilbud fra selgers side ha inngått en avtale i samsvar med vedlagte utkast til kontrakt. Kjøper vil før kontraktsmøtet få tilsendt ferdig utfylt kontrakt med vedlegg til gjennomsyn.

5 Side 5 av 7 Utfyllende eiendomsopplysninger Skog Teigene er velarronderte, med tilnærmet flatt terreng og enkle driftsforhold. De oppgitte skogdata på eiendommen bygger på informasjon fra Statskogs ressursbase, ajourført og fremskrevet til og med 2011, bestandskart for det produktive skogarealet og vurderinger ut fra ortofoto og grunnkart. Alle volumtall er bruttotall under bark, og er ikke redusert for topp og fall. Det er ikke utført generelle miljøregistreringer i skog, men det er gjennomført undersøkelser av verneverdier knyttet til Mortenelva i forbindelse med skogvernprosessen i Troms. Areal H.kl. 3 H.kl. 4 H.kl. 5 Sum H.kl. 3-5 Produktivt Totalt Dekar Bonitetsfordeling Lav Middels Høy Prosent Tallene oppgir eiendommens bonitetsfordelingen i prosent av produktivt areal (Lav = 6-8, Middels = 11-14, Høy = 17 og høyere) Volum H.kl. 3 H.kl. 4 H.kl. 5 Sum H.kl. 3-5 Totalt Tilvekst* M *Tallene for tilvekst oppgir den totale beregnede tilveksten for eiendommen i kubikkmeter pr. år Balansekvantum Periode Totalt Det meste av skogarealet er klassifisert som middels produktive arealer. Det er minimalt med gammelskog, og begrenset med eldre produksjonsskog på eiendommen. Dette gir grunnlag for et lavt uttak de nærmeste 2 perioder, og deretter økning etter hvert som dagens hogstklasse 3 vokser seg inn i h.kl. 4. Det er ikke grunnlag for forsert hogst, og avvirkning bør legges opp som oppsamlingshogster. De skoglige data for eiendommen, herunder skogbruksplanene og opplysninger om stående kubikkmasse, hogstklassefordeling mv, er beheftet med usikkerhet og kan derfor inneholde ufullstendige og uriktige data. Kjøper kan ikke kreve prisavslag eller fremme andre mangelkrav på grunn av feil og mangler i de skoglige data. Veger Eiendommen ligger ved Rv 855. Det er anlagt enkelte veger inn på eiendommen, og det anses ikke regningssvarende med bygging av ytterligere permanente skogsveger i forhold til optimal utnyttelse av skogressursene. Alt produktivt skogareal ligger i flatt terreng, og alt areal ligger relativt nært nærmeste bilveg. Alt tømmer kan drives direkte til bilveg. For alle veganlegg knyttet til eiendommen trer kjøper inn i de plikter og rettigheter som gjelder for selger på overtakelsestidspunktet Kjøper plikter å respektere eventuelle andre rettighetshavere i vegene som tjener eiendommen.

6 Side 6 av 7 Jakt Fiske Fallrett Vern Kulturminner Biologisk mangfold Storvilt- og småviltjakt. Eiendommen inngår i dag som tilleggsareal for elgjakt. Kontrakt om leie av rett til storviltjakt følger vedlagt. Denne har årlig gjensidig oppsigelsesrett, men rettighetene etter kontrakten opphører, uten forutgående oppsigelse, dersom eiendommen skifter hjemmelshaver i løpet av kontraktsperioden. Fiskerett i Mortenelva Ingen Deler av eiendommen inngår i Stormyra naturreservat. Ingen kjente Miljødokumentasjon for østre bredd av Mortenelva følger vedlagt. Område er vurdert som lokalt verneverdig. Grunnforurensning Selger er ikke kjent med om det finnes forurenset grunn på eiendommen. Utviklingsmuligheter I henhold til gjeldende arealplan kan det gis dispensasjon til spredt utbygging av bolig-, nærings- og fritidsbebyggelse. Kontakt eventuelt kommunen for nærmere opplysninger. Vedlegg Budskjema og informasjon om gjennomføring av budgivning Standardkontrakt Utskrift fra grunnbok Utskrift av gammel grunnbok Kontrakt om leie av rett til storviltjakt Grunnavståelseserklæring Nedre Målselv vannverk legging og vedlikehold av rørledning 1977 Grunnavståelseserklæring rørledning for vann Målselv kommune 1990 Bestemmelse om vei rettighetshaver gnr. 59 bnr. 58 Forskrift fredning Stormyra naturreservat Fredningsbestemmelser med kart for Stormyra naturreservat Brev fra Målselv kommune vedrørende lokal høring om plan for sikring av boliger langs Mortenelva Avtale med Fylkesmannen i Troms om infotavle vedrørende Stormyra naturreservat Rapport fra naturfaglige registreringer Bestandskart

7 Side 7 av 7 Annet Følgende dokumenter kan ses ved henvendelse til salgsansvarlig Knut Røst: Rettsbøker vedrørende grensegangsaker fra 1954, 1955 og 1974 Avløsningsforretning vedrørende hamnerett fra 1939

8 B U D S K J E M A Undertegnede: Fnr: adresse: Tlf. Gir herved bud på eiendommen med navn/adresse: gnr. bnr. i kommune kjøpesum kr (+ omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgave). Finansieringsplan: Dersom kjøpesummen skal gjøres opp helt eller delvis med lån, vil oppgjør fremkomme slik: Egenkapital/kontant Lån i Lån i Totalt/hele kjøpesummen kr kr kr kr Kontaktperson lånegiver: Navn Tlf: Eventuelle forbehold: Budet er bindende for undertegnede frem til og med den: kl (Budet er bindende til kl denne dag hvis ikke annet klokkeslett er angitt. Det første inngitte bud bør ha en varighet på minst 3 dager). Sted, dato Underskrift

9 ! " # $% &!' ( ) * +,, - #%. / &, #%, && 3, 45 /" )6 $ ) # % # %, +) -7 #88%

10 K J Ø P E K O N T R A K T Mellom Statskog SF ( Selger ) Postboks 63, Sentrum 7801 Namsos Org.nr og XXXX ( Kjøper ) Adresse Org. nr. XXX XXX XXX/føds.nr. XXXXXX XXXXX er det i dag inngått slik kjøpekontrakt («Kontrakten»): 1 Eiendommen Selger overdrar til Kjøper eiendommen(e) NN i NN kommune, i det følgende betegnet som Eiendommen. [Ved salg av flere bruksnumre: Eiendommene som skal overdras betegnes samlet i det følgende som Eiendommene. ] Eiendommen overdras fra Selger til Kjøper med tilliggende rettigheter og forpliktelser.

11 Side 2 av 6 2 Kjøpesummen Eiendommen selges til en pris av NOK xxxxxxxxx,- (tekstnorskekroner) totalt, («Kjøpesummen»). 3 Andre kostnader som kommer i tillegg til Kjøpesummen I tillegg til Kjøpesummen må Kjøper bære de til enhver tid gjeldende kostnader til det offentlige i forbindelse med salget, så som dokumentavgift og tinglysningsgebyr, konsesjonssøknad mv. Avhendingsloven 2-6 fravikes på dette punkt. Tinglysning av skjøte og eventuelle pantedokumenter besørges av Selger og vil ikke skje før Kjøper har innbetalt Kjøpesummen, samt kostnadene til dokumentavgift og tinglysningsgebyr, og overtagelse av Eiendommen har funnet sted, jf. punkt 5 nedenfor. 4 Betaling Kjøper skal betale 10 % av Kjøpesummen til Selger senest dagen før bindende signatur av Kontrakten. Kjøper skal innbetale forskuddsbeløpet til Selgers bankkonto i DNB, kontonummer Forskuddsbetalingen er et depositum stilt av Kjøper til sikkerhet for alle krav som Selger måtte få mot Kjøper med grunnlag i Kontrakten. Med mindre Kontrakten bortfaller etter punkt 10 nedenfor, kan ikke Kjøper kreve forskuddsinnbetalingen tilbakebetalt uten at en av partene rettmessig hever Kontrakten. Ved heving av Kontrakten kan Kjøper kreve forskuddsbetalingen tilbakebetalt i henhold til samtykke fra Selger eller rettskraftig avgjørelse. Resterende andel av Kjøpesummen og kostnadene ved kjøpet, jf. punkt 3 ovenfor, forfaller til betaling etter påkrav fra Selger etter at konsesjon er gitt. En samlet oppstilling av Kjøpesum og kostnader vil fremgå av faktura som sendes av Selger, som også vil angi forfallsdato. Dersom oppgjør, helt eller delvis, ikke er innbetalt til Selgers konto innen forfall, påløper den til enhver tid gjeldende rentesats i samsvar med lov om forsinkelsesrente, fra forfallstidspunktet og til betaling skjer. Dersom Kjøpesummen og kostnadene i sin helhet ikke er innbetalt til Selgers konto innen 30 dager etter forfallsdato anses dette som vesentlig mislighold fra Kjøper, og gir Selger rett til å heve Kontrakten. Ved heving plikter Kjøper å erstatte det tap Selger lider som følge av misligholdet. Kjøper Selger

12 Side 3 av 6 5 Overtakelsestidspunktet Forutsatt at konsesjon er gitt, jf. punkt 10 nedenfor, overtas Eiendommen av Kjøper på det tidspunkt Kjøpesummen og salgskostnadene i sin helhet er godskrevet på Selgers bankkonto, jf. punkt 4 ovenfor. Dette er å regne som Overtakelsestidspunktet. Risikoen går over på Kjøper på Overtakelsestidspunktet. Kjøper svarer fra Overtakelsestidspunktet i utgangspunktet for alle Eiendommens utgifter og oppebærer Eiendommens inntekter. Eventuelle inntekter som skriver seg fra løpende avtaler for det kalenderår hvor overtakelse finner sted, tilfaller Selger. Selger skal så snart som mulig etter Overtakelsestidspunktet, utstede skjøte på Eiendommen og sørge for tinglysning for Kjøpers regning. Tilsvarende skal Selger sørge for tinglysning av eventuelle pantedokumenter til fordel for Kjøpers långiver. Kjøper skal sørge for at långiver, [ ] medvirker til oppgjøret i henhold til Kontrakten. Kjøper er innforstått med saksbehandlingstiden hos Statens kartverk. Selger tar forbehold om rett til heving selv om skjøte er tinglyst eller overtakelse har funnet sted, forutsatt at det foreligger mislighold fra Kjøper som gir grunnlag for heving, jf. avhendingslova 5-3 (4). 6 Pengeheftelser Selger garanterer at Eiendommen overdras til Kjøper fri for pengeheftelser utover hva som er angitt i Kontrakten, eller vedlegg til denne. (vedlegg nr. X og X). Eventuelle pengeheftelser på Eiendommen som er påløpt etter datert grunnboksutskrift i henhold til vedlegg nr. X, men før overskjøting til Kjøper, skal Selger besørge slettet for egen regning. Selger garanterer at alle utgifter mv. som vedrører Eiendommen, og som er forfalt eller som vil forfalle før Overtakelsestidspunktet, er/vil bli betalt. 7 Bruksheftelser/Servitutter Kjøper overtar Eiendommen med påhvilende servitutter av enhver art, hva enten de er tinglyste eller ikke. Av grunnboksutskriften (vedlegg nr. X) fremgår hvilke servitutter som er tinglyst på Eiendommen. Selger påtar seg ikke ansvar for innhold eller omfang av rettsstiftelser knyttet til Eiendommen i form av bruksretter eller lignende. [Ved salg i områder som er omfattet av Samerettsutvalget 2: Selger presiserer at kjøper har full risiko og fullt ansvar for eventuelle rettigheter som måtte være opparbeidet til grunn og naturressurser av tredjeperson, jf herunder slike som kan framkomme via NOU 2007:13 og Kjøper Selger

13 Side 4 av :14 (Samerettsutvalget II). Dette kan omfatte, men er ikke begrenset til, eiendomsrett og/eller eventuelle rettigheter til utøvelse av reindrift, samiske kulturminner, mv.] 8 Forbehold om Eiendommens tilstand Kjøper har besiktiget og gjort seg kjent med Eiendommen og tilhørende rettigheter og forpliktelser som inngår i salget. Eiendommen selges som den/det er i henhold til de prinsipper som følger av avhendingslovens 3-9. Det vil si i den stand den var ved Kjøpers besiktigelse. Dette innebærer at lovens regler om når eiendommen har mangel fravikes til ugunst for Kjøper, jf. punkt 11 nedenfor. Selger er ikke kjent med forurensing på Eiendommen. Kjøper overtar det fulle ansvar for forurensning dersom slikt påvises etter Overtakelsestidspunktet. Opplysninger om skog samt andre ressurser knyttet til Eiendommen vil være veiledende basert på kjente opplysninger ved avtaleinngåelsen. Kjøper har gjort en selvstendig vurdering av tilgjengelige opplysninger i forbindelse med salgsprosessen, og hatt mulighet til å innhente nødvendig bistand til å kvalitetssikre disse. 9 Tilbehør Med Eiendommen følger gjenstander som er på eiendommen og som etter lov og forskrift skal tilhøre Eiendommen, og med de samme rettigheter og forpliktelser som de har tilhørt Selger, dersom ikke annet fremgår av Kontrakten. Tilbehøret overtas i samme tilstand som besiktiget. 10 Konsesjon Kjøper plikter å søke om konsesjon så snart som mulig, og senest innen tre uker etter signering av Kontrakten. Dersom søknad om konsesjon ikke er sendt innen seks uker etter signering av Kontrakten, skal dette uansett ansees som vesentlig mislighold fra Kjøper som gir Selger rett til å heve kontrakten. Kontrakten bortfaller dersom konsesjon ikke blir gitt, eventuelt hvis konsesjon blir gitt på det vilkår at prisen settes ned. Kjøper bærer for øvrig risikoen for eventuelle konsesjonsvilkår. Så snart Kjøper har mottatt vedtak i konsesjonssaken, skal dette straks sendes i offentlig bekreftet kopi til Selger, både med vanlig post og med e-post eller telefaks. Dersom konsesjon ikke er gitt innen 6 måneder etter signering av Kontrakten, bortfaller Kontrakten, med mindre det inngås særskilt avtale om noe annet. Kjøper Selger

14 Side 5 av 6 Ved bortfall av Kontrakten etter dette punktet, kan ingen av partene fremme krav mot den annen part med grunnlag i Kontrakten. De deler av Kjøpesummen som er innbetalt til Selger, skal likevel uten renter tilbakebetales til Kjøper. 11 Mangler Avhendingslova 3-9 fravikes slik at eiendommen ikke skal kunne ha mangel. Kjøper overtar blant annet det fulle ansvar for skjulte feil. Heller ikke forhold som angitt i avhendingslova 3-7 og 3-8 skal utgjøre mangel, med mindre selger har opptrådt svikaktig. Kjøpesummen er fastsatt med hensyntagen til ovennevnte forhold. 12 Tvister Enhver tvist mellom partene om forståelsen eller gjennomføringen av Kontrakten skal søkes løst i minnelighet. Skulle slike forhandlinger ikke føre frem, har hver av partene rett til å bringe saken inn for de alminnelige domstoler. Verneting skal være Namdal tingrett. 13 Vedlegg som utgjør en del av Kontrakten Salgsoppgave med budskjema, informasjon om budgivning og standard kjøpekontrakt Utskrift av grunnboken for gbnr X/X og X/X i NN kommune datert xx.xx.xxxx Vedlegg til salgsoppgave Firmaattest for Selger og Kjøper Kart over Eiendommen, datert xx.xx.xxxx Målebrev/Matrikkelbrev for Eiendommen Utskrift av tinglyste rettigheter Ligningsverdi og offentlige avgifter Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse Takst utført av NN, datert xx.xx.xxxx. Oversikt over feste og leieavtaler for gbnr X/X og X/X i NN kommune. Låneavtale med veifellesskapet NN-NN datert xx.xx.xxxx. Kart som angir berørte veianlegg. Kommuneplan for [ ] Reguleringsplan for [ ] *********** Kjøper Selger

15 Side 6 av 6 Kontrakten er undertegnet i 2 - to - originale eksemplarer, ett eksemplar til hver av partene. NN/NN, den xx.xx.xxxx. Kjøper: Selger: Statskog SF NN Kjøper Selger

Åmot prestegård, Gnr/bnr 9/1 og 12/10

Åmot prestegård, Gnr/bnr 9/1 og 12/10 Salgsprospekt for Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin landbrukseiendom Åmot prestegård, Gnr/bnr 9/1 og 12/10 Åmot kommune Hedmark fylke Hovedtall for Åmot prestegård Åmot prestegård er en landbrukseiendom

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Oppdragsnummer: -- Formidlingsnummer: Dato: KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av 13. juni nr. 43 1997 og annen

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Oppdragsnummer: 1-0161/12 Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT Eierseksjon Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 Adresse: Postboks 1325 Vika, 0112 Oslo Telefon: 950 39 911 heretter kalt selger,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring

kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av 13. juni nr. 43 1997 og annen bakgrunnsrett Mellom: Elverum Eiendomselskap

Detaljer

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt Oppdragsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKO TRAKT Ubebygget tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

K J Ø P E K O N T R A K T

K J Ø P E K O N T R A K T K J Ø P E K O N T R A K T for eierleilighet under oppføring mellom Navn: Borgen Utvikling AS Organisasjonsnummer: 995 641 372 Adresse: Postboks 507 Skøyen Postnummer: 0214 Oslo Telefon: 21 05 50 00 som

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

Årdal prestegårdskog, Gnr/bnr 5/1

Årdal prestegårdskog, Gnr/bnr 5/1 Salgsprospekt for del av Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin skogeiendom Årdal prestegårdskog, Gnr/bnr 5/1 Årdal kommune Beskrivelse av Årdal prestegård. Årdal prestegård ligger i Årdal kommune innerst

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - megler

Kjøpekontrakt næringseiendom - megler næringseiendom - megler KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og

Detaljer

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF Vedlagt følger salgsoppgave utarbeidet av eiendomsmegler, jfr. Lov om eiendomsmegling 6-7. Dette er viktig infomasjon og det forutsettes at kjøper har satt seg grundig inn i dette før handel inngås. Ansvarlig

Detaljer

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Delebukta 53, 1390 Vollen Adresse: Delebukta 53, 1390 Vollen Type eiendom: Fritidshus/enebolig Areal bygninger: Anslått ca. 156 m 2 BRA Tomteareal: Ca.

Detaljer

Kjøpekontrakt TULIPANHAGEN FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING. Oppdragsnr:

Kjøpekontrakt TULIPANHAGEN FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING. Oppdragsnr: Kjøpekontrakt FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING TULIPANHAGEN BYGGETRINN 1 Oppdragsnr: Mellom Tønseth Bolig AS Orgnr.: 999 327 540 Postboks 1091 Tlf.nr.: 915 17 494 (Hans Rygh) 2605 Lillehammer heretter kalt

Detaljer

Prospekt hyttetomter Liesetra - Hafjell

Prospekt hyttetomter Liesetra - Hafjell Prospekt hyttetomter Liesetra - Hafjell Liesetra - prisliste 01/10/2010 Gnr. Bnr. Areal m2 Maks T-BRA Pris Status 107 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 167 169 171 173

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T N æ r i n g s e i en d o m Hans Møller Gasmanns vei 9 @lfa-bygget selges S A L G S P R O S P E K T Selges av Anthon B Nilsen Investor AS ved Hadrian Eiendom AS 1 SAMMENDRAG Hans Møller Gasmanns vei 9 representerer

Detaljer

OPPDAL/NYHAUGEN. Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT

OPPDAL/NYHAUGEN. Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT OPPDAL/NYHAUGEN Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT NYHAUGEN 17 INNHOLD 5. 6. 8. 10. 14. 16. 18. 20. 21. 23. 68. 69. 70. Fakta om eiendommen Nabolaget

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE. mellom. Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende

AKSJEKJØPSAVTALE. mellom. Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende AKSJEKJØPSAVTALE mellom Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) og Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende kjøp- og salg av 100 % av aksjene i Tide Eiendom Straume AS,

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer»

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer» KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer» Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1.200.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1.200.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1200000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Eiterå Kort sagt - Garasje, oppholdsrom og sandlager - Ca 35 km fra Mo i Rana - Gode eksponeringsmuligheter rett ved

Detaljer

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK Meget attraktiv skogseiendom beliggende ved Lifjell skisenter i Bø kommune i Telemark. Nærhet til eksisterende hytteområder.

Detaljer

Solplassen Sentralt beliggende boligtomt med ferdig regulering for utbyging av 64 leiligheter og 1 enebolig. Vi megler frem dine verdier

Solplassen Sentralt beliggende boligtomt med ferdig regulering for utbyging av 64 leiligheter og 1 enebolig. Vi megler frem dine verdier Solplassen Sentralt beliggende boligtomt med ferdig regulering for utbyging av 64 leiligheter og 1 enebolig. Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges største

Detaljer

SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN

SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN Bo i byen lev i skjærgården Sentrumsnære leiligheter på landfast øy i Farsund, like ved badeplass og båthavn. Moderne leiligheter, for de som ønsker en enkel livsstil,

Detaljer