Skogeiendom til salgs. Lamoskogen. Målselv kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skogeiendom til salgs. Lamoskogen. Målselv kommune"

Transkript

1 Skogeiendom til salgs Lamoskogen Målselv kommune

2 Side 2 av 7 Eiendom Eier Salgsansvarlig Lamoskogen gnr. 59 bnr. 14 i Målselv kommune Statskog SF Knut Røst, tlf: , e-post: Eiendomskategori Beskaffenhet Landbrukseiendom Beliggende i nedre del av Målselvdalen, på Rossvoll i Målselv kommune 6-7 km fra Buktamoen mot Karlstad. Eiendommen består av to flotte, lett tilgjengelige skogteiger. Riksveg 855 går gjennom teigen i øst. Av eiendommens totale areal på 1054 daa utgjør 984 daa produktiv skogsmark. Planstatus Kommunale avgifter Husvær/Anlegg Eiendommen i sin helhet er i kommuneplan for Målselv avsatt til LNF-område. Kommunen har meldt oppstart / revidering av arealplanen. Gjeldende arealplan ble vedtatt 29. januar Revidert arealplan ble sendt ut på høring i oktober Kontakt eventuelt kommunen for oppdatert status. Kontakt Målselv kommune Ingen

3 Side 3 av 7 Norges vassdrag og energidirektorat har utarbeidet forslag til detaljplan for sikringstiltak i Mortenelva ved Elvelund. Hensikten er å sikre en lengde på ca 380 m mot utglidning gjennom bunn og kantsikring. Festeforhold Servitutter/Heftelser Ingen Eiendommen overtas fri for pengeheftelser. Avtale om info-tavle, Fylkesmannen i Troms Grunnavståelseserklæring, Nedre Målselv vannverk legging og vedlikehold av rørledning 1977 Grunnavståelseserklæring, rørledning for vann Målselv kommune 1990 Bestemmelse om vei rettighetshaver gnr. 59 bnr. 58 samt bnr. 34 og 50 For øvrig overtas eiendommen med påhvilende heftelser og servitutter av enhver art, enten de er tinglyste eller ikke. Herunder rettigheter som kan framkomme i forbindelse med den foreslåtte rettighetskartleggingen via Samerettsutvalg II. Prisantydning Kr ,- Omkostninger Vilkår Dokumentavgift skjøte 2,5 % av kjøpesummen. Tinglysningsgebyr skjøte kr og tinglysningsgebyr pr. pantedokument kr 1 060,-. Oppgitte satser er p.t., og justeres til en hver tid i samsvar med gjeldende satser. Eventuelle gebyrer i forbindelse med konsesjonssøknad dekkes også av kjøper. Eiendommen selges som den/det er i henhold til de prinsipper som følger av avhendingsloven 3-9. Det vil si i den stand den var ved kjøpers besiktigelse. Dette innebærer at lovens regler om når eiendommen har mangel fravikes til ugunst for kjøper. Eiendommens tilbehør overtas i samme tilstand som besiktiget. Kjøper svarer fra overtakelsestidspunktet i utgangspunktet for alle eiendommens utgifter og oppebærer eiendommens inntekter. Eventuelle inntekter som skriver seg fra løpende avtaler for det kalenderår hvor overtakelse finner sted, tilfaller selger. Betalingsbetingelser 10 % av Kjøpesummen innbetales som depositum dagen før signatur av kontrakt. Resterende andel av kjøpesummen forfaller til betaling etter at konsesjon er gitt. Selger sender faktura til kjøper på avtalt kjøpesum + omkostninger etter at konsesjon er gitt. For det tilfelle at overtakelse finner sted senere enn 3 måneder etter tidspunkt for signatur i kontrakt, skal kjøpesummen tillegges en rente på 5 % pro anno. Renteberegningen skjer fra og med utløpet av tremånedsfristen, og til dato da selger har mottatt konsesjonsvedtaket fra kjøper. I tillegg til kjøpesummen må kjøper bære de til enhver tid gjeldende kostnader til det offentlige i forbindelse med salget, så som dokumentavgift og tinglysningsgebyr konsesjonssøknad mv.

4 Side 4 av 7 Tinglysning av skjøte og eventuelle pantedokumenter besørges av selger og vil ikke skje før kjøper har innbetalt kjøpesummen, samt kostnadene til dokumentavgift og tinglysningsgebyr, og overtagelse av eiendommen har funnet sted. Oppgjør Budgivning Selger forestår oppgjøret, og besørger skjøte tinglyst når vilkårene for dette er oppfylt (se omtale i punkt ovenfor). Renter opptjent på oppgjørskonti tilfaller selger. Det første budet må inngis skriftlig til selger. Benytt vedlagte budskjema. Husk å lese igjennom informasjon om gjennomføring av budgivning. Selger tar forbehold om å godta eller forkaste ethvert bud. Konsesjonsplikt Mangler Eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper plikter selv å søke konsesjon for eiendommen innen 3 uker etter at kjøpekontrakt er inngått. Kjøpet bortfaller dersom konsesjon ikke blir gitt, eventuelt hvis konsesjon blir gitt på det vilkår at prisen settes ned. Kjøper bærer for øvrig selv risikoen for eventuelle konsesjonsvilkår. Dersom konsesjon ikke er gitt innen 6 måneder etter signering av kjøpekontrakt, bortfaller kjøpekontrakten, med mindre det inngås særskilt avtale om noe annet. Avhendingsloven fravikes slik det framgår av vedlagte utkast til kjøpekontrakt. Budgivere oppfordres til å gjøre seg kjent med eiendommene gjennom egne besiktigelser og undersøkelser, også av eventuelt tilbehør til eiendommen. Eventuelle uriktige angivelser av eiendommens arealer gir ikke grunnlag for mangelkrav. Annet Det forutsettes at budgivere gjør en selvstendig vurdering av tilgjengelige opplysninger i forbindelse med salgsprosessen. Budgivere oppfordres til å innhente nødvendig bistand til å kvalitetssikre disse. Selger påtar seg ikke ansvar for innhold eller omfang av rettsstiftelser knyttet til eiendommen i form av bruksretter eller lignende. Selger opplyser om at eventuelle eksisterende rettigheter på eiendommen som følge av Samerettsutvalg 2 ikke blir berørt av eierskiftet. Selger tar følgelig ikke ansvar for eventuelle ulemper dette måtte medføre for kjøper i fremtiden. Det følger ikke skogfondsmidler med eiendommen. Kontrakt/kontraktsmøte Det vil etter aksept av bud bli avholdt kontraktsmøte mellom kjøper og selger. Vedlagt salgsoppgaven følger utkast til kjøpekontrakt. Med mindre de enkelte interessenter i sine tilbud inntar særlige forbehold eller angir konkrete endringer i kontraktens ordlyd, vil man ved aksept av tilbud fra selgers side ha inngått en avtale i samsvar med vedlagte utkast til kontrakt. Kjøper vil før kontraktsmøtet få tilsendt ferdig utfylt kontrakt med vedlegg til gjennomsyn.

5 Side 5 av 7 Utfyllende eiendomsopplysninger Skog Teigene er velarronderte, med tilnærmet flatt terreng og enkle driftsforhold. De oppgitte skogdata på eiendommen bygger på informasjon fra Statskogs ressursbase, ajourført og fremskrevet til og med 2011, bestandskart for det produktive skogarealet og vurderinger ut fra ortofoto og grunnkart. Alle volumtall er bruttotall under bark, og er ikke redusert for topp og fall. Det er ikke utført generelle miljøregistreringer i skog, men det er gjennomført undersøkelser av verneverdier knyttet til Mortenelva i forbindelse med skogvernprosessen i Troms. Areal H.kl. 3 H.kl. 4 H.kl. 5 Sum H.kl. 3-5 Produktivt Totalt Dekar Bonitetsfordeling Lav Middels Høy Prosent Tallene oppgir eiendommens bonitetsfordelingen i prosent av produktivt areal (Lav = 6-8, Middels = 11-14, Høy = 17 og høyere) Volum H.kl. 3 H.kl. 4 H.kl. 5 Sum H.kl. 3-5 Totalt Tilvekst* M *Tallene for tilvekst oppgir den totale beregnede tilveksten for eiendommen i kubikkmeter pr. år Balansekvantum Periode Totalt Det meste av skogarealet er klassifisert som middels produktive arealer. Det er minimalt med gammelskog, og begrenset med eldre produksjonsskog på eiendommen. Dette gir grunnlag for et lavt uttak de nærmeste 2 perioder, og deretter økning etter hvert som dagens hogstklasse 3 vokser seg inn i h.kl. 4. Det er ikke grunnlag for forsert hogst, og avvirkning bør legges opp som oppsamlingshogster. De skoglige data for eiendommen, herunder skogbruksplanene og opplysninger om stående kubikkmasse, hogstklassefordeling mv, er beheftet med usikkerhet og kan derfor inneholde ufullstendige og uriktige data. Kjøper kan ikke kreve prisavslag eller fremme andre mangelkrav på grunn av feil og mangler i de skoglige data. Veger Eiendommen ligger ved Rv 855. Det er anlagt enkelte veger inn på eiendommen, og det anses ikke regningssvarende med bygging av ytterligere permanente skogsveger i forhold til optimal utnyttelse av skogressursene. Alt produktivt skogareal ligger i flatt terreng, og alt areal ligger relativt nært nærmeste bilveg. Alt tømmer kan drives direkte til bilveg. For alle veganlegg knyttet til eiendommen trer kjøper inn i de plikter og rettigheter som gjelder for selger på overtakelsestidspunktet Kjøper plikter å respektere eventuelle andre rettighetshavere i vegene som tjener eiendommen.

6 Side 6 av 7 Jakt Fiske Fallrett Vern Kulturminner Biologisk mangfold Storvilt- og småviltjakt. Eiendommen inngår i dag som tilleggsareal for elgjakt. Kontrakt om leie av rett til storviltjakt følger vedlagt. Denne har årlig gjensidig oppsigelsesrett, men rettighetene etter kontrakten opphører, uten forutgående oppsigelse, dersom eiendommen skifter hjemmelshaver i løpet av kontraktsperioden. Fiskerett i Mortenelva Ingen Deler av eiendommen inngår i Stormyra naturreservat. Ingen kjente Miljødokumentasjon for østre bredd av Mortenelva følger vedlagt. Område er vurdert som lokalt verneverdig. Grunnforurensning Selger er ikke kjent med om det finnes forurenset grunn på eiendommen. Utviklingsmuligheter I henhold til gjeldende arealplan kan det gis dispensasjon til spredt utbygging av bolig-, nærings- og fritidsbebyggelse. Kontakt eventuelt kommunen for nærmere opplysninger. Vedlegg Budskjema og informasjon om gjennomføring av budgivning Standardkontrakt Utskrift fra grunnbok Utskrift av gammel grunnbok Kontrakt om leie av rett til storviltjakt Grunnavståelseserklæring Nedre Målselv vannverk legging og vedlikehold av rørledning 1977 Grunnavståelseserklæring rørledning for vann Målselv kommune 1990 Bestemmelse om vei rettighetshaver gnr. 59 bnr. 58 Forskrift fredning Stormyra naturreservat Fredningsbestemmelser med kart for Stormyra naturreservat Brev fra Målselv kommune vedrørende lokal høring om plan for sikring av boliger langs Mortenelva Avtale med Fylkesmannen i Troms om infotavle vedrørende Stormyra naturreservat Rapport fra naturfaglige registreringer Bestandskart

7 Side 7 av 7 Annet Følgende dokumenter kan ses ved henvendelse til salgsansvarlig Knut Røst: Rettsbøker vedrørende grensegangsaker fra 1954, 1955 og 1974 Avløsningsforretning vedrørende hamnerett fra 1939

8 B U D S K J E M A Undertegnede: Fnr: adresse: Tlf. Gir herved bud på eiendommen med navn/adresse: gnr. bnr. i kommune kjøpesum kr (+ omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgave). Finansieringsplan: Dersom kjøpesummen skal gjøres opp helt eller delvis med lån, vil oppgjør fremkomme slik: Egenkapital/kontant Lån i Lån i Totalt/hele kjøpesummen kr kr kr kr Kontaktperson lånegiver: Navn Tlf: Eventuelle forbehold: Budet er bindende for undertegnede frem til og med den: kl (Budet er bindende til kl denne dag hvis ikke annet klokkeslett er angitt. Det første inngitte bud bør ha en varighet på minst 3 dager). Sted, dato Underskrift

9 ! " # $% &!' ( ) * +,, - #%. / &, #%, && 3, 45 /" )6 $ ) # % # %, +) -7 #88%

10 K J Ø P E K O N T R A K T Mellom Statskog SF ( Selger ) Postboks 63, Sentrum 7801 Namsos Org.nr og XXXX ( Kjøper ) Adresse Org. nr. XXX XXX XXX/føds.nr. XXXXXX XXXXX er det i dag inngått slik kjøpekontrakt («Kontrakten»): 1 Eiendommen Selger overdrar til Kjøper eiendommen(e) NN i NN kommune, i det følgende betegnet som Eiendommen. [Ved salg av flere bruksnumre: Eiendommene som skal overdras betegnes samlet i det følgende som Eiendommene. ] Eiendommen overdras fra Selger til Kjøper med tilliggende rettigheter og forpliktelser.

11 Side 2 av 6 2 Kjøpesummen Eiendommen selges til en pris av NOK xxxxxxxxx,- (tekstnorskekroner) totalt, («Kjøpesummen»). 3 Andre kostnader som kommer i tillegg til Kjøpesummen I tillegg til Kjøpesummen må Kjøper bære de til enhver tid gjeldende kostnader til det offentlige i forbindelse med salget, så som dokumentavgift og tinglysningsgebyr, konsesjonssøknad mv. Avhendingsloven 2-6 fravikes på dette punkt. Tinglysning av skjøte og eventuelle pantedokumenter besørges av Selger og vil ikke skje før Kjøper har innbetalt Kjøpesummen, samt kostnadene til dokumentavgift og tinglysningsgebyr, og overtagelse av Eiendommen har funnet sted, jf. punkt 5 nedenfor. 4 Betaling Kjøper skal betale 10 % av Kjøpesummen til Selger senest dagen før bindende signatur av Kontrakten. Kjøper skal innbetale forskuddsbeløpet til Selgers bankkonto i DNB, kontonummer Forskuddsbetalingen er et depositum stilt av Kjøper til sikkerhet for alle krav som Selger måtte få mot Kjøper med grunnlag i Kontrakten. Med mindre Kontrakten bortfaller etter punkt 10 nedenfor, kan ikke Kjøper kreve forskuddsinnbetalingen tilbakebetalt uten at en av partene rettmessig hever Kontrakten. Ved heving av Kontrakten kan Kjøper kreve forskuddsbetalingen tilbakebetalt i henhold til samtykke fra Selger eller rettskraftig avgjørelse. Resterende andel av Kjøpesummen og kostnadene ved kjøpet, jf. punkt 3 ovenfor, forfaller til betaling etter påkrav fra Selger etter at konsesjon er gitt. En samlet oppstilling av Kjøpesum og kostnader vil fremgå av faktura som sendes av Selger, som også vil angi forfallsdato. Dersom oppgjør, helt eller delvis, ikke er innbetalt til Selgers konto innen forfall, påløper den til enhver tid gjeldende rentesats i samsvar med lov om forsinkelsesrente, fra forfallstidspunktet og til betaling skjer. Dersom Kjøpesummen og kostnadene i sin helhet ikke er innbetalt til Selgers konto innen 30 dager etter forfallsdato anses dette som vesentlig mislighold fra Kjøper, og gir Selger rett til å heve Kontrakten. Ved heving plikter Kjøper å erstatte det tap Selger lider som følge av misligholdet. Kjøper Selger

12 Side 3 av 6 5 Overtakelsestidspunktet Forutsatt at konsesjon er gitt, jf. punkt 10 nedenfor, overtas Eiendommen av Kjøper på det tidspunkt Kjøpesummen og salgskostnadene i sin helhet er godskrevet på Selgers bankkonto, jf. punkt 4 ovenfor. Dette er å regne som Overtakelsestidspunktet. Risikoen går over på Kjøper på Overtakelsestidspunktet. Kjøper svarer fra Overtakelsestidspunktet i utgangspunktet for alle Eiendommens utgifter og oppebærer Eiendommens inntekter. Eventuelle inntekter som skriver seg fra løpende avtaler for det kalenderår hvor overtakelse finner sted, tilfaller Selger. Selger skal så snart som mulig etter Overtakelsestidspunktet, utstede skjøte på Eiendommen og sørge for tinglysning for Kjøpers regning. Tilsvarende skal Selger sørge for tinglysning av eventuelle pantedokumenter til fordel for Kjøpers långiver. Kjøper skal sørge for at långiver, [ ] medvirker til oppgjøret i henhold til Kontrakten. Kjøper er innforstått med saksbehandlingstiden hos Statens kartverk. Selger tar forbehold om rett til heving selv om skjøte er tinglyst eller overtakelse har funnet sted, forutsatt at det foreligger mislighold fra Kjøper som gir grunnlag for heving, jf. avhendingslova 5-3 (4). 6 Pengeheftelser Selger garanterer at Eiendommen overdras til Kjøper fri for pengeheftelser utover hva som er angitt i Kontrakten, eller vedlegg til denne. (vedlegg nr. X og X). Eventuelle pengeheftelser på Eiendommen som er påløpt etter datert grunnboksutskrift i henhold til vedlegg nr. X, men før overskjøting til Kjøper, skal Selger besørge slettet for egen regning. Selger garanterer at alle utgifter mv. som vedrører Eiendommen, og som er forfalt eller som vil forfalle før Overtakelsestidspunktet, er/vil bli betalt. 7 Bruksheftelser/Servitutter Kjøper overtar Eiendommen med påhvilende servitutter av enhver art, hva enten de er tinglyste eller ikke. Av grunnboksutskriften (vedlegg nr. X) fremgår hvilke servitutter som er tinglyst på Eiendommen. Selger påtar seg ikke ansvar for innhold eller omfang av rettsstiftelser knyttet til Eiendommen i form av bruksretter eller lignende. [Ved salg i områder som er omfattet av Samerettsutvalget 2: Selger presiserer at kjøper har full risiko og fullt ansvar for eventuelle rettigheter som måtte være opparbeidet til grunn og naturressurser av tredjeperson, jf herunder slike som kan framkomme via NOU 2007:13 og Kjøper Selger

13 Side 4 av :14 (Samerettsutvalget II). Dette kan omfatte, men er ikke begrenset til, eiendomsrett og/eller eventuelle rettigheter til utøvelse av reindrift, samiske kulturminner, mv.] 8 Forbehold om Eiendommens tilstand Kjøper har besiktiget og gjort seg kjent med Eiendommen og tilhørende rettigheter og forpliktelser som inngår i salget. Eiendommen selges som den/det er i henhold til de prinsipper som følger av avhendingslovens 3-9. Det vil si i den stand den var ved Kjøpers besiktigelse. Dette innebærer at lovens regler om når eiendommen har mangel fravikes til ugunst for Kjøper, jf. punkt 11 nedenfor. Selger er ikke kjent med forurensing på Eiendommen. Kjøper overtar det fulle ansvar for forurensning dersom slikt påvises etter Overtakelsestidspunktet. Opplysninger om skog samt andre ressurser knyttet til Eiendommen vil være veiledende basert på kjente opplysninger ved avtaleinngåelsen. Kjøper har gjort en selvstendig vurdering av tilgjengelige opplysninger i forbindelse med salgsprosessen, og hatt mulighet til å innhente nødvendig bistand til å kvalitetssikre disse. 9 Tilbehør Med Eiendommen følger gjenstander som er på eiendommen og som etter lov og forskrift skal tilhøre Eiendommen, og med de samme rettigheter og forpliktelser som de har tilhørt Selger, dersom ikke annet fremgår av Kontrakten. Tilbehøret overtas i samme tilstand som besiktiget. 10 Konsesjon Kjøper plikter å søke om konsesjon så snart som mulig, og senest innen tre uker etter signering av Kontrakten. Dersom søknad om konsesjon ikke er sendt innen seks uker etter signering av Kontrakten, skal dette uansett ansees som vesentlig mislighold fra Kjøper som gir Selger rett til å heve kontrakten. Kontrakten bortfaller dersom konsesjon ikke blir gitt, eventuelt hvis konsesjon blir gitt på det vilkår at prisen settes ned. Kjøper bærer for øvrig risikoen for eventuelle konsesjonsvilkår. Så snart Kjøper har mottatt vedtak i konsesjonssaken, skal dette straks sendes i offentlig bekreftet kopi til Selger, både med vanlig post og med e-post eller telefaks. Dersom konsesjon ikke er gitt innen 6 måneder etter signering av Kontrakten, bortfaller Kontrakten, med mindre det inngås særskilt avtale om noe annet. Kjøper Selger

14 Side 5 av 6 Ved bortfall av Kontrakten etter dette punktet, kan ingen av partene fremme krav mot den annen part med grunnlag i Kontrakten. De deler av Kjøpesummen som er innbetalt til Selger, skal likevel uten renter tilbakebetales til Kjøper. 11 Mangler Avhendingslova 3-9 fravikes slik at eiendommen ikke skal kunne ha mangel. Kjøper overtar blant annet det fulle ansvar for skjulte feil. Heller ikke forhold som angitt i avhendingslova 3-7 og 3-8 skal utgjøre mangel, med mindre selger har opptrådt svikaktig. Kjøpesummen er fastsatt med hensyntagen til ovennevnte forhold. 12 Tvister Enhver tvist mellom partene om forståelsen eller gjennomføringen av Kontrakten skal søkes løst i minnelighet. Skulle slike forhandlinger ikke føre frem, har hver av partene rett til å bringe saken inn for de alminnelige domstoler. Verneting skal være Namdal tingrett. 13 Vedlegg som utgjør en del av Kontrakten Salgsoppgave med budskjema, informasjon om budgivning og standard kjøpekontrakt Utskrift av grunnboken for gbnr X/X og X/X i NN kommune datert xx.xx.xxxx Vedlegg til salgsoppgave Firmaattest for Selger og Kjøper Kart over Eiendommen, datert xx.xx.xxxx Målebrev/Matrikkelbrev for Eiendommen Utskrift av tinglyste rettigheter Ligningsverdi og offentlige avgifter Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse Takst utført av NN, datert xx.xx.xxxx. Oversikt over feste og leieavtaler for gbnr X/X og X/X i NN kommune. Låneavtale med veifellesskapet NN-NN datert xx.xx.xxxx. Kart som angir berørte veianlegg. Kommuneplan for [ ] Reguleringsplan for [ ] *********** Kjøper Selger

15 Side 6 av 6 Kontrakten er undertegnet i 2 - to - originale eksemplarer, ett eksemplar til hver av partene. NN/NN, den xx.xx.xxxx. Kjøper: Selger: Statskog SF NN Kjøper Selger

Bjørnseth/ Ellingsund

Bjørnseth/ Ellingsund Skogeiendom til salgs Bjørnseth/ Ellingsund Flora kommune Side 2 av 6 Eiendommen Eier Salgsansvarlig Bjørnseth/Ellingsund gnr. 81 bnr. 1 og gnr. 80 bnr 2 i Flora kommune. Statskog SF Nils Lygre, tlf: 971

Detaljer

Skogeiendom til salgs. Langvatnet. Snåsa kommune

Skogeiendom til salgs. Langvatnet. Snåsa kommune Skogeiendom til salgs Langvatnet Snåsa kommune Side 2 av 6 Eiendom Eier Salgsansvarlig Langvatnet gnr. 25 bnr. 1 i Snåsa kommune Statskog SF Knut Røst, tlf: 97008125, epost: knut.rost@statskog.no Eiendomskategori

Detaljer

Skogeiendom til salgs. Røysland sør. Bjerkreim kommune

Skogeiendom til salgs. Røysland sør. Bjerkreim kommune Skogeiendom til salgs Røysland sør Bjerkreim kommune Side 2 av 6 Eiendom Eier Salgsansvarlig Røysland sør gnr. 57 bnr. 9 i Bjerkreim kommune Statskog SF Halvard Vesterhus, tlf. 971 97 729 epost: halvard.vesterhus@statskog.no

Detaljer

Skogeiendom til salgs. Raudlia/Stokkedalen. Os kommune

Skogeiendom til salgs. Raudlia/Stokkedalen. Os kommune Skogeiendom til salgs Raudlia/Stokkedalen Os kommune Side 2 av 6 Eiendommene Eier Salgsansvarlig Raudlia/Stokkedalen, gnr. 1 bnr. 1, gnr. 61 bnr. 6 i Os kommune og gnr. 69 bnr. 3 i Bergen kommune. Grensen

Detaljer

Skogeiendom til salgs. Bjørå. Høylandet kommune

Skogeiendom til salgs. Bjørå. Høylandet kommune Skogeiendom til salgs Bjørå Høylandet kommune Salgsoppgave Side 2 av 9 Eiendom Eier Salgsansvarlig Bjørå gnr. 108 bnr. 2 i Høylandet kommune Statskog SF. Knut Røst, tlf: 970 08 125, epost: knut.rost@statskog.no

Detaljer

Skogeiendom til salg Sotnakken

Skogeiendom til salg Sotnakken Skogeiendom til salg Sotnakken Molde kommune Salgsoppgave Side 2 av 10 Eiendom Eier Salgsansvarlig Sotnakken gnr. 91 bnr. 1 i Molde kommune Statskog SF Knut Røst, tlf: 970 08 125, epost: knut.rost@statskog.no

Detaljer

Skogeiendom til salgs Sotå

Skogeiendom til salgs Sotå Skogeiendom til salgs Sotå Molde kommune Salgsoppgave Side 2 av 10 Eiendom Eier Salgsansvarlig Sotå, gnr. 92 bnr. 1 i Molde kommune. Statskog SF. Knut Røst, tlf.: 970 08 125, epost: knut.rost@statskog.no

Detaljer

Skogeiendom til salgs. Skjelbred. Lierne kommune

Skogeiendom til salgs. Skjelbred. Lierne kommune Skogeiendom til salgs Skjelbred Lierne kommune Salgsoppgave Side 2 av 11 Eiendom Eier Salgsansvarlig Skjelbred gnr. 6 bnr. 5 i Lierne kommune. Statskog SF. Knut Røst, tlf.: 970 08 125, epost: knut.rost@statskog.no

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) KJØPEKONTRAKT mellom Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) og Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) 1 SALGSOBJEKTET Selger overdrar til Kjøper deler av sin eiendom gnr 227 bnr 1 i Gausdal kommune.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

Årdal prestegårdskog, Gnr/bnr 5/1

Årdal prestegårdskog, Gnr/bnr 5/1 Salgsprospekt for del av Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin skogeiendom Årdal prestegårdskog, Gnr/bnr 5/1 Årdal kommune Beskrivelse av Årdal prestegård. Årdal prestegård ligger i Årdal kommune innerst

Detaljer

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr:

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr: Kjøpekontrakt Ubebygd tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom: GESTI Eiendom AS org.nr: 995 677

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune KJØPEKONTRAKT Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune 1. Avtalens parter Selger: Navn: Bergen kommune V/Etat for bygg og eiendom Org.nr: 964 338 531 Adresse: Postboks 7700

Detaljer

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter)

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) gnr. 61 bnr. 2 i Nannestad kommune Denne salgsoppgaven er utarbeidet av Norsk Landbruksmegling as

Detaljer

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom Enebakk prestegård

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom Enebakk prestegård Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom Enebakk prestegård deler av Gnr. 115 bnr. 1 i Enebakk kommune Denne salgsoppgaven er utarbeidet av Norsk Landbruksmegling as ved daglig

Detaljer

Børsa prestegårdskog, Gnr/bnr 147/1

Børsa prestegårdskog, Gnr/bnr 147/1 Salgsprospekt for Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin skogeiendom Børsa prestegårdskog, Gnr/bnr 147/1 Skaun kommune Hovedtall for Børsa prestegårdskog Børsa prestegårdskog består av totalt 551 daa skog

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

1. BAKGRUNN OG FORMÅL AVTALE OM FLYTTING AV IDRETTSPLASSEN I GAUSDAL Mellom Gausdal kommune, org.nr 961 381 274 heretter Kommunen; og Gausdal Idrettslag, org.nr. 971 536 969, heretter Idrettslaget er i dag slik avtale inngått:

Detaljer

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt Oppdragsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKO TRAKT Ubebygget tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

Kjøpekontrakt for boligtomt

Kjøpekontrakt for boligtomt Kontraktsutkast 06.04.2016 Kjøpekontrakt for boligtomt Selger: Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal Org.nr.: 940138051 Telefon: 71664700 Kjøper: Navn: Adresse: Postnr./poststed: Fødselsnr. (11

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI UTKAST 19.11.2014 AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI Følgende avtale er inngått mellom Tysnes kommune som Selger og Alsaker Brygge AS som Kjøper: 1. Avtalens bakgrunn Selger oppførte på 1970-tallet et kommunalt

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

Kolbu prestegård Gnr. 249 bnr. 11- Østre Toten kommune

Kolbu prestegård Gnr. 249 bnr. 11- Østre Toten kommune SALGSPROSPEKT Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin landbrukseiendom Kolbu prestegård Gnr. 249 bnr. 11- Østre Toten kommune Kolbu prestegård: Salg av tilleggsjord, arealene vises innenfor rød avgrensning

Detaljer

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden].

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden]. AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3.... ] [4....] (heretter kalt Falleierne ) og [ ] Energiverk (heretter kalt Energiverket ) (Falleierne og Energiverket i fellesskap kalt Partene ) om leie av fallrettigheter

Detaljer

OPSJONSAVTALE. mellom. Rom Eiendom AS. (org. nr. 980 374 505) Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av

OPSJONSAVTALE. mellom. Rom Eiendom AS. (org. nr. 980 374 505) Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av OPSJONSAVTALE mellom Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) og Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av EIENDOM I MODUM KOMMUNE 1. BAKGRUNN Denne avtalen er inngått

Detaljer

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden]

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden] AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3. ] [4.... ] (heretter kalt Grunneierne ) og [Lillekraft] AS (heretter kalt Fester ) (Grunneierne og Fester i fellesskap kalt Partene ) om bruksrett til grunn m m mellom [Vatn]

Detaljer

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Dokumentet er endret 15.07.2010 endelig forslag K J Ø P E K O N T R A K T Mellom SANDNES KOMMUNE og VÅGSGATEN 16 AS vedr. gnr. 111 og bnr. 1102, snr.

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN Følgende avtale er inngått mellom: Grimstad kommune, org. nr. 864 964 702 Besøksadresse: Arendalsveien 23, 4878 Grimstad Postadresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Oppdragsnummer: 1-0161/12 Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT Eierseksjon Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 Adresse: Postboks 1325 Vika, 0112 Oslo Telefon: 950 39 911 heretter kalt selger,

Detaljer

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no Kjøpekontrakt Selger Navn Trendheimêaptistmenisbä_._ Postboks185TiHer,7476Trondheim Fødselsnr /Org nr Telefon _9_38977224 E-p-cfsíadresse harald.s.mahlum@sintef.no Kjøper Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon

Detaljer

Bogn/Gilten friluftsområde Namsos Mortenhølstua

Bogn/Gilten friluftsområde Namsos Mortenhølstua Bogn/Gilten friluftsområde Namsos Mortenhølstua Hytte i Namsos i området langs vei mot Bøverdalen med utsikt mot Malenheia Adresse: Solum statsskog Primærareal/bra: 57 kvm. Selger: Statskog SF, tlf. 07800,

Detaljer

NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN

NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN Prisant.: Åpen for bud! Adresse: Kanalgata 5 Tomteareal: 9135 kvm Oppdragsnr: 2120014 Adresse Kanalgata 5 3263 Larvik Registerbetegnelse Gnr.3020 Bnr.1075 i Larvik kommune Eier

Detaljer

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK Meget attraktiv skogseiendom beliggende ved Lifjell skisenter i Bø kommune i Telemark. Nærhet til eksisterende hytteområder.

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin landbrukseiendom. Nes klokkergård - Haga Gnr. 575 bnr. 7- Ringsaker kommune

SALGSPROSPEKT. Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin landbrukseiendom. Nes klokkergård - Haga Gnr. 575 bnr. 7- Ringsaker kommune SALGSPROSPEKT Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin landbrukseiendom Nes klokkergård - Haga Gnr. 575 bnr. 7- Ringsaker kommune Fakta om eiendommen: Jordarealene skal selges som tilleggsjord. Ihht. gårdskart

Detaljer

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden].

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden]. AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3.... ] [4....] (heretter kalt Falleierne ) og [Lillekraft] AS (heretter kalt [Lillekraft] ) (Falleierne og [Lillekraft] i fellesskap kalt Partene ) om leie av fallrettigheter

Detaljer

38 NYE HØY STANDARD HYTTETOMTER I BROKKE

38 NYE HØY STANDARD HYTTETOMTER I BROKKE 38 NYE HØY STANDARD HYTTETOMTER I BROKKE Furestøyl Aust Pris: Fra kr. 490.000.- til 690.000,- + ca. 2,5% omk. til staten Furestøyl Aust Tomt: Eiertomt FAKTA OM EIENDOMMEN Betalingsbetingelser Selgeren

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1 Prisliste Bygg 1 29.04.2015 Leil. Nr. Etasje Ant.rom BRA P- Rom Pris Husbank Dok. Totale omk. U0101 U 3 58 54 2790000 2232000 10900 12122 U0102 U 3 56 51 2990000 2392000 10520 11742 H0101 1 2 43 39 2390000

Detaljer

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM Oppdragsnummer: 70100062 Omsetningsnummer: 0 KJØPEKONTRAKT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295, 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål

Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål Grefsenkollveien 16 DnB NOR Næringsmegling AS har i oppdrag for Oslo kommune v/eiendoms- og byfornyelsesetaten å selge Grefsenkollveien 16. Eiendommen

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD 1. AVTALENS PARTER: Eier (den som leier ut jord) Navn som eier av eiendommen Mellom og Leier (den som skal leie jord) Navn som eier av eiendommen gnr bnr kommune gnr bnr kommune

Detaljer

OPSJONSAVTALE. mellom. Eidsberg kommune. (org. nr. 944 345 035) Sagtomta Utvikling Mysen AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av

OPSJONSAVTALE. mellom. Eidsberg kommune. (org. nr. 944 345 035) Sagtomta Utvikling Mysen AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av OPSJONSAVTALE mellom Eidsberg kommune (org. nr. 944 345 035) og Sagtomta Utvikling Mysen AS (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av EIENDOM I EIDSBERG KOMMUNE 1. BAKGRUNN Denne avtalen er inngått

Detaljer

ÅMLI TOMT I LNF-OMRÅDE MED JAKT- OG FISKERETT

ÅMLI TOMT I LNF-OMRÅDE MED JAKT- OG FISKERETT ÅMLI TOMT I LNF-OMRÅDE MED JAKT- OG FISKERETT ADRESSE: Homdrum Austhei i Åmli kommune. MATRIKKEL: Knr. 0929 Gnr. 28 Bnr. 68 AREAL: 2.907,3 m 2 TAKSTVERDIER: Kr. 15.000,- + omkostninger PRISANTYDNING: Gi

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR:

LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR: UTBYGGINGSAVTALE MELLOM LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR: Tjøm - Kåfjordnes 1. PARTER Denne utbyggingsavtalen gjelder mellom Lindesnes kommune, org nr. 964 966

Detaljer

Salg av to kommunale landbrukseiendommer: Grinden skolejord, gnr. 112 bnr.7 Løkka, gnr. 109 bnr. 26

Salg av to kommunale landbrukseiendommer: Grinden skolejord, gnr. 112 bnr.7 Løkka, gnr. 109 bnr. 26 Salg av to kommunale landbrukseiendommer: Grinden skolejord, gnr. 112 bnr.7 Løkka, gnr. 109 bnr. 26 Drolsum, Modum Budfrist mandag 17. juni 2013 kl 12.00 Modum kommune Pb 38, 3371 Vikersund Tlf: 32 78

Detaljer

Salg - Parkeringsplasser i Nydalen P-Hus

Salg - Parkeringsplasser i Nydalen P-Hus Nydalen Parkering AS legger med dette ut for salg bruksrett på inntil 14 fjorten - parkeringsplasser i parkeringsanlegget Nydalen P-Hus, plan P2. Salg av plassene vil kun skje til beboere i ett av eierseksjonssameiene

Detaljer

Fjordgata 13, porsgrunn. Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn

Fjordgata 13, porsgrunn. Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn Fjordgata 13, porsgrunn Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn 2 / Beliggenhet Eiendommen har hjørnebeliggenhet inntil Herøyaveien og Fjordgata. Meget gode eksponeringsmuligheter. Ca 2 km till E 18, og ca

Detaljer

Vadsø,22. mars 2012. Side 1 av 31

Vadsø,22. mars 2012. Side 1 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 1 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 2 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 3 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 4 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 5 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 6 av 31 Vadsø,22.

Detaljer

KONTRAKT VED KJØP AV FAST EIENDOM «SOM DEN ER»

KONTRAKT VED KJØP AV FAST EIENDOM «SOM DEN ER» FORBRUKERRÅDET KONTRAKT VED KJØP AV FAST EIENDOM «SOM DEN ER» Denne kontrakten gjelder for kjøp av hus, eierseksjon eller hytte mellom private uten bruk av mekler, der selgeren ønsker å selge eiendommen

Detaljer

Egne notater: Egne notater: Egne notater: Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.09.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen SALGSOPPGAVE Enebolig i Bahkiljohka Huset og garasjen Prisantydning: 1 750 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 450 000 kr. Verditakst: 1 750 000 kr. Bruksareal (BRA): 190 kvm. Adresse: Henvendelse: Hege Grønnvoll

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)...

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)... AVTALE OM LEIE AV JORD 1. Avtalens parter og omfang Mellom (navn) som eier (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier (adresse) (telefon) (e-postadresse)..... er det inngått avtale om leie

Detaljer

Romdalvik hyttefelt, Sekken

Romdalvik hyttefelt, Sekken Romdalvik hyttefelt, Sekken HYTTETOMTER Solrike hyttetomter på sørsida av Sekken Adresse: Romdalvik Hyttefelt, 6418 Sekken Areal: Fra 1000-1500 kvm eiertomt Prisantydning: Kr 370.000,- + omk. Tilkomstvei

Detaljer

Enebolig/eldre småbruk Bonakas, Tana kommune.

Enebolig/eldre småbruk Bonakas, Tana kommune. Enebolig/eldre småbruk Bonakas, Tana kommune. Vadsø, 13. mars 2012 Restaureringsobjekt. Eldre småbruk. Enebolig beliggende på vestsiden av Tanaelva, og fylkesvei og ca 25 km nord for kommunesenteret Tanabru.

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra

SALGSOPPGAVE. Hytte Østheim på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra SALGSOPPGAVE Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune Sett nedenfra Prisantydning: 750 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): Adresse: Henvendelse: Sølve Grimkelsrud Tlf: 90756134 Mail: grimkelsrud@gmail.com

Detaljer

kr. 1 200 000,- + omk

kr. 1 200 000,- + omk Oslo Dyretråkket 29, 1251 Oslo Prisant.: kr. 1 200 000,- + omk Verditakst: kr. 1 300 000,- Eierform: Andel/borettslag BRA/P-rom: 58 m 2 /55 m 2 Felleskostnader: kr. 4 660,- Fellesgjeld: kr. 193 394,- 1

Detaljer

KILEDALEN 18. Prisantydning: 2.200.000,2.5% i dok.avg ( + omk.) Næringsmegler: Per Marius Arntsen mob: 40 40 80 35

KILEDALEN 18. Prisantydning: 2.200.000,2.5% i dok.avg ( + omk.) Næringsmegler: Per Marius Arntsen mob: 40 40 80 35 KILEDALEN 18 Prisantydning: 2.200.000,2.5% i dok.avg ( + omk.) Næringsmegler: Per Marius Arntsen mob: 40 40 80 35 KILEDALEN 18 TIL SALGS LAGER/SERVICEBYGG PÅ MOSBY TIL SALGS. TRENGER MODERNISERING. BTA

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

REGLEMENT FOR KJØP OG SALG AV KOMMUNAL EIENDOM

REGLEMENT FOR KJØP OG SALG AV KOMMUNAL EIENDOM REGLEMENT FOR KJØP OG SALG AV KOMMUNAL EIENDOM Vedtatt av kommunestyret i sak 68/2013 den 14.11.2013 Innhold 1. Grunnleggende regler ved kjøp og salg av kommunal eiendom... 3 2. Kjøp av eiendom... 3 3.

Detaljer

Avtale om bortfeste av grunn. mellom. Kristiansand kommune, org. nr. 963 296 746 (bortfester) X, org. nr.. (fester)

Avtale om bortfeste av grunn. mellom. Kristiansand kommune, org. nr. 963 296 746 (bortfester) X, org. nr.. (fester) VEDLEGG 3 UTKAST Avtale om bortfeste av grunn mellom Kristiansand kommune, org. nr. 963 296 746 (bortfester) og X, org. nr.. (fester) 1. Avtalens bakgrunn og forutsetninger Kristiansand kommune har utarbeidet

Detaljer

SALGSPROSPEKT FOR NUVSVÅG SKOLE, BARNEHAGEN OG LÆRERBOLIGENE

SALGSPROSPEKT FOR NUVSVÅG SKOLE, BARNEHAGEN OG LÆRERBOLIGENE SALGSPROSPEKT FOR NUVSVÅG SKOLE, BARNEHAGEN OG LÆRERBOLIGENE 1. EIENDOMMENE: Loppa kommune selger under ett følgende bygninger i Nuvsvåg, Loppa kommune, Finnmark fylke: 1) «Skolen», Gnr. 18/Bnr. 40, («Bygning

Detaljer

MIDDAGSLIA - SKRIM Solrike høystandardtomter Helårsvei-vann-kloakk

MIDDAGSLIA - SKRIM Solrike høystandardtomter Helårsvei-vann-kloakk MIDDAGSLIA - SKRIM Solrike høystandardtomter Helårsvei-vann-kloakk Prisantydning: Adresse: Boligtype: Tomt: Fra kr. 550.000,- til kr 655.000 + omk. Middagslia, Skrim, Omholtfjell, 3648 SKRIM Hyttetomter

Detaljer

HEFTELSER. Kjøper har tilgang til utskrift av grunnboken for eiendommen og har gjort seg kjent med innholdet av denne.

HEFTELSER. Kjøper har tilgang til utskrift av grunnboken for eiendommen og har gjort seg kjent med innholdet av denne. Pro og contra oppgjør av eiendommens kostnaderfinntekter pr. avtalt overtagelsestidspunkt settes opp av selgeren. og avregning-'betaling mellom partene foretas på overtagelsestidspunktet eller snarest

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE. mellom. Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende

AKSJEKJØPSAVTALE. mellom. Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende AKSJEKJØPSAVTALE mellom Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) og Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende kjøp- og salg av 100 % av aksjene i Tide Eiendom Straume AS,

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

SALGSPROSPEKT GBNR. 104/114 I VÅGSØY - Ivahavet 6718 Deknepollen. FRITTLIGGENDE ENEBOLIG.

SALGSPROSPEKT GBNR. 104/114 I VÅGSØY - Ivahavet 6718 Deknepollen. FRITTLIGGENDE ENEBOLIG. SALGSPROSPEKT GBNR. 104/114 I VÅGSØY - Ivahavet 6718 Deknepollen. FRITTLIGGENDE ENEBOLIG. EIENDOM: Frittliggende enebolig beliggende ved Ivahavet i Deknepollen oppført i 1996, bestående av hovedetasje

Detaljer

Lagerbygg - Tromsøya. Tromsøya sør. Næringseiendom/kombinasjonslokale. Prisantydning: kr 1.900.000,-

Lagerbygg - Tromsøya. Tromsøya sør. Næringseiendom/kombinasjonslokale. Prisantydning: kr 1.900.000,- Lagerbygg - Tromsøya Tromsøya sør. Næringseiendom/kombinasjonslokale Prisantydning: kr 1.900.000,- Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Tomi C.Johansen Epost: tomi.johansen@dnbeiendom.no

Detaljer

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: Kart over eiendommen M1:5000

Detaljer

SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD

SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD Sentralt og landlig eiendom med jord og skog i Re kommune i Vestfold. Prisantydning: kr. 1.600.000,- Gårds og Småbruksmegleren, Advokatfirmaet Olav Hana v/

Detaljer

SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE

SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE Beliggende landlig og usjenert i naturskjønne omgivelser, med mye sol og god utsikt. Her kan man finne roen. Kort vei til sentrumsfunksjoner.

Detaljer

EIENDOMSADVOKATEN I VALDRES AS

EIENDOMSADVOKATEN I VALDRES AS Hyttetomter Bjødnaholet Øystre Slidre kommune Utsikt til Jotunheimen. Flotte turmuligheter. Helårsvei, strøm, vann og avløp. Tomtene Fra 1 til 2,5 mål selveier Prisantydning Fra kr 450.000,- + ca 2,7 %

Detaljer

FJELLHUS VAULDALEN, RIKSGRENSEN PRISIDE 590 000,-

FJELLHUS VAULDALEN, RIKSGRENSEN PRISIDE 590 000,- FJELLHUS VAULDALEN, RIKSGRENSEN PRISIDE 590 000,- ANSVARLIG MEGLER Advokat John Jonassen OPPDRAGSNUMMER 104/09 EIENDOM Gnr 95, bnr 1, snr 48, Røros kommune. Vauldalen, Riksgrensen EIER Lars Østby Garasje

Detaljer

KONTRAKTSDOKUMENT for prosjekt HVITTINGFOSS SENTRUM BORETTSLAG

KONTRAKTSDOKUMENT for prosjekt HVITTINGFOSS SENTRUM BORETTSLAG NBBL, 08.07.2005 KONTRAKTSDOKUMENT for prosjekt HVITTINGFOSS SENTRUM BORETTSLAG 1. Partene og deres representanter Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Detaljer

Mago C, Vengerfossen

Mago C, Vengerfossen Mago C, Vengerfossen 2073 BØN Mathiesen Eidsvold Værk selger verkstedbygning/lager Mago C, Vengerfossen, Eidsvoll. Side 1 av 8 Beliggenhet: Mago C ligger helt inntil Andelva og jernbanen ved Vengerfossen

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Fast eiendom

KJØPEKONTRAKT. Fast eiendom Oppdragsnummer: 59-14-0062 Formidlingsnummer: 59 140 040 Dato: 16.12.2014 kl. 11:00 KJØPEKONTRAKT Fast eiendom Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

Hattfjelldal garasje

Hattfjelldal garasje Hattfjelldal garasje Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Hattfjelldal Garasje Kort sagt - Verksted/garasje, Sandlager og Rubbhall - Rett ved Hattfjelldal sentrum - Romslig tomt - Sandlager

Detaljer

JORDLEIEAVTALE. Mellom som eier av g nr. b nr. og som bruker på g nr. b nr. .(heretter kalt eier) leier til

JORDLEIEAVTALE. Mellom som eier av g nr. b nr. og som bruker på g nr. b nr. .(heretter kalt eier) leier til JORDLEIEAVTALE Mellom som eier av g nr. b nr. og som bruker på g nr. b nr. er inngått slik avtale: 1. Omfang.(heretter kalt eier) leier til..(heretter kalt leier) jordbruksarealet på eiendommen g nr. b

Detaljer

EINMOEN. Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

EINMOEN. Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no EINMOEN Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Einmoen Garasje Kort sagt - Anleggsbrakke, Garasje og lagerhall - 15 km fra Nesna sentrum - Stor tomt LIGGER RETT VED FV 17 Boligtype Næringsbygg

Detaljer

Hytte Mofjell. Hytte Prisantydning: kr 230.000,- BTA: 36 m 2

Hytte Mofjell. Hytte Prisantydning: kr 230.000,- BTA: 36 m 2 Hytte Mofjell Hytte Prisantydning: kr 230.000,- BTA: 36 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Skifte Eiendom Epost: gunn.hege.hansen@skifte.no (a:) 77 01 43 52 (m:) 97 54 42 06 fax:

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM FRITIDSBOLIG. VOLL 8920 SØMNA Kontaktperson: Anita Hartviksen Ravn tlf: 907 60 661 e-post: anitahravn@outlook.com Kommune nr: 1812 Område: Dalbotn Gnr. 62 Bnr.15 Bruksareal:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/2376-2 Arkiv: LBR 262/3 SØKNAD PÅ KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 262/3 OG 261/7 RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/2376-2 Arkiv: LBR 262/3 SØKNAD PÅ KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 262/3 OG 261/7 RINGERIKE KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 13/2376-2 Arkiv: LBR 262/3 SØKNAD PÅ KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 262/3 OG 261/7 RINGERIKE KOMMUNE Forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arealplanlegger/Avd.leder - forvaltning Arkiv: 611 & 52 Arkivsaksnr.: 14/1631-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arealplanlegger/Avd.leder - forvaltning Arkiv: 611 & 52 Arkivsaksnr.: 14/1631-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arealplanlegger/Avd.leder - forvaltning Arkiv: 611 & 52 Arkivsaksnr.: 14/1631-1 EVENTUELT SALG AV KOMMUNAL EIENDOM I OSMARKA Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter:

Detaljer

Verdivurdering skogeiendom

Verdivurdering skogeiendom Verdivurdering skogeiendom Holtålen kommuneskog Holtålen kommune, Sør-Trøndelag 1 På oppdrag for Holtålen kommune v/rådmann har undertegnede foretatt verdivurdering av skog- og utmarksressursene på eiendommen

Detaljer

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA.

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.05.2014 35722/2014 2013/4084 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/132 Formannskapet 25.06.2014 Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med

Detaljer

SOLÅSGRENDA-SKRIM Solrike høystandardtomter Tomtene selges uten byggeklausul

SOLÅSGRENDA-SKRIM Solrike høystandardtomter Tomtene selges uten byggeklausul SOLÅSGRENDA-SKRIM Solrike høystandardtomter Tomtene selges uten byggeklausul Prisantydning: Adresse: Boligtype: Tomt: Kr 575 000,- + omk. Solåsgrenda, Skrim, Omholtfjell, 3648 SKRIM Hyttetomter Ca 1.000

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Høystandard hyttetomter, Vorset Vegglifjell Sør

SALGSOPPGAVE. Høystandard hyttetomter, Vorset Vegglifjell Sør SALGSOPPGAVE Høystandard hyttetomter, Vorset Vegglifjell Sør Beliggende på 840 moh, gode turmuligheter både sommer og vinter. Adresse: Vorset, 3628 Veggli Areal: 0.9-1,8 da Prisantydning: Fra kr. 650.000,-

Detaljer

Utbyggingsavtale for Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun

Utbyggingsavtale for Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun Utbyggingsavtale for Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun 1. GENERELT 1.1 Parter Det er i dag inngått følgende utbyggingsavtale mellom: Hurum kommune, org nr 964963193 (heretter benevnt kommunen eller HK ), og

Detaljer

Formidling av bolig under oppføring (prosjektmegling)

Formidling av bolig under oppføring (prosjektmegling) Rundskriv Formidling av bolig under oppføring (prosjektmegling) RUNDSKRIV: 21/2011 DATO: 23.06.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Eiendomsmeglingsforetak Advokater som driver eiendomsmegling FINANSTILSYNET

Detaljer