Strategisk Næringsplan for Værnesregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk Næringsplan for Værnesregionen"

Transkript

1 Strategisk Næringsplan for Værnesregionen Status pr februar 2015 I VÆRNESREGIONEN

2 for STRATEGISK NÆRINGSPLAN V Æ R N E S R E G I O N E N Et dokument utarbeidet av næringslivet, representert ved regionens næringsforum, næringsforeninger og utviklingsselskap. I VÆRNESREGIONEN

3 FUNDAMENT STRATEGISK NÆRINGSPLAN for V Æ R N E S R E G I O N E N Åtte punkter utgjør fundamentet i strategisk næringsplan. Disse punktene var retningsgivende i prosessen- og arbeidet med de mål og strategier regionens næringsliv har utarbeidet i fellesskap. I VÆRNESREGIONEN

4 FUNDAMENT De seks kommunene i Værnesregionen har ulike styrker, og er gjensidig avhengige av hverandre. Det som gagner en kommune gagner regionen. Det er summen av det vi skaper i fellesskap som avgjør om vi får et lønnsomt næringsliv og et godt velferdstilbud. Det at Værnesregionen opptrer som en felles enhet, med en felles plattform og viljen til å stå på den, styrker limet i organisasjonen. Vi skal ta hele regionen i bruk, gjennom samspill blir vi bedre.

5 FUNDAMENT Værnesregionens omdømmebygging er alles ansvar og krever strukturert, kontinuerlig, og langsiktig arbeid. En velfungerende offentlig sektor er viktig for å skape et godt næringsliv og en attraktiv region. Nærheten til kunnskapsmiljøene er en av regionens største fortrinn. Vår viktigste oppgave er å beholde dette fortrinnet, å bruke kunnskapen til å utvikle dagens bedrifter, og å starte nye basert på kunnskapsmiljøene.

6 FUNDAMENT All næringsvirksomhet og næringsutvikling skal være basert på et bærekraftig miljø. Miljøutfordringene medfører begrensninger, men også muligheter for nye produkter og tjenester. Det tar lang tid å endre kultur og holdninger. Resultater oppnås gjennom langsiktig og forpliktende arbeid i Værnesregionen.

7 STRATEGISK NÆRINGSPLAN for VÆRNESREGIONEN OVERORDNET MÅL: VÆRNESREGIONENS andel av BNP skal innen 2020 være på samme nivå som landsgjennomsnittet.

8 .det betyr en økning på minst 2,8 mrd. (fra 18 20,8 mrd) INDIKATORER: Vekst i sysselsetting: sysselsatte innen 2020 (+3.000) Vekst i befolkningen i alle kommuner en befolkningsvekst i regionen på 12% innen 2020, med vekst i alle deler av regionen (SSB 9,7%) Vekst i lønnsomhet; 12% vekst i kommunenes skatteinngang innen 2020

9 Hvor er vi pr. februar 2015? 1146 flere sysselsatte med arbeidssted i Værnesregionen i perioden (Målsetning om sysselsatte (+3000) innen 2020) Differanse Differanse i % Tydal ,72 Selbu ,05 Malvik ,21 Meråker ,74 Frosta ,44 Stjørdal ,48 Antall sysselsatte med arbeidssted i Værnesregionen ,66 Kilde: SSB/KommuneProfilen

10 Hvor er vi pr. februar 2015? 6,45 % økning i befolkningsveksten i Værnesregionen fra (målsetning om befolkningsvekst i regionen på 12 % innen 2020) Befolkning, utgangen av 2010 Befolkning, utgangen av 2014 Differanse Differanse i % Tydal ,47 Selbu ,85 Malvik ,55 Meråker ,52 Frosta ,17 Stjørdal ,40 Sum Værnesregionen ,45 Kilde: SSB/KommuneProfilen

11 Hvor er vi pr. februar 2015? 26,34 % vekst i kommunenes skatteinngang i perioden (tall i hele millioner) (målsetning om 12 % vekst i kommunenes skatteinngang innen 2020) Skatteinngang Skatteinngang Differanse Differanse i % Tydal ,96 Selbu ,14 Malvik ,23 Meråker ,77 Frosta ,42 Stjørdal ,23 Sum Værnesregionen ,34 Kilde: SSB/KommuneProfilen

12 1 VÆRNESREGIONEN, skal til enhver tid ha tilstrekkelig tilgang på areal for nødvendig etablering og utvikling Stjørdal og Malvik har arealplaner knyttet mot IKAP i Trondheimsregionen IKAP har vært et grunnlagsmateriale for planlegging, både i planstrategi, samfunnsdel og arealdel Alle kommunene opplever at de har et greit tilbud av tomter til ulike næringsformål. Ferdigregulert næringsareal er det fremdeles stort behov for.

13 2 INFRASTRUKTUREN i Værnesregionen skal være et av våre sterke fortrinn, og er en forutsetning for videre vekst. Tilgangen på kraft er tilfredsstillende. Malvik har en fersk utbygging som bl.a. sikrer Sveberg Fokus på å styrke eksisterende flyruter og utvikling av nye ruter der det er markedsmessig grunnlag for det. Målet om 1 million utenlandspassasjerer for 2015 er absolutt innen rekkevidde. Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen er i ferd med å realiseres. Det arbeides parallelt med stasjonsstruktur.

14 2 INFRASTRUKTUREN i Værnesregionen skal være et av våre sterke fortrinn, og er en forutsetning for videre vekst. Kommunene langs E6 jobber med firefelts motorvei Trondheim-Steinkjer. Engasjement vedr. motorveikryss på E6 i Hommelvik, for bygging av tverrforbindelse til Frigården industriområde. Standardheving for E14 er på gang bl.a. med ny Forra bru. Vegprosjektet «Riksvei Fra fjord til fjell» ble jobbet en del med og er nå avsluttet. Kommunene jobber kontinuerlig med tiltak for å bygge ut/utbedre lokale veier/gang- og sykkelveier.

15 2 INFRASTRUKTUREN i Værnesregionen skal være et av våre sterke fortrinn, og er en forutsetning for videre vekst. Lite engasjement i Værnesregionen mht. logistikknutepunkt Malvik kommunestyre anbefaler konseptet delt sør, med havnedel på Orkanger. Stjørdal reserverte seg mot dette punktet i SNP. Ønsker mer aktivitet til Muruvik. Flere utbyggingsprosjekter mht. fiberoptisk kommunikasjon. Nettilgang basert på radio/satellitt vil bli mer aktuelt i utkantstrøk. Kollektivtilbudet Trondheim-Malvik-Stjørdal har blitt bedre. Kollektivtilbudet internt i kommunene - samt mellom Stjørdal og nabokommunene har fremdeles stort forbedringspotensial. Fylkesgrensene fremdeles en utfordring mht. billettakster for buss og tog.

16 3 VÆRNESREGIONEN skal ha tilgang på kompetanse som dekker arbeidskraftsbehovet Gjennomsnittlig frafall fra vgs. ligger litt over landsgjennomsnittet på 25 % Selbu vgs. har utmerket seg positivt Stort sett alle skolene (grunnskole + vgs.) jobber med tiltak mht. frafallsproblematikk Frafall i vgs Malvik 21,2 24,5 23,7 Selbu 14,3 14,4 18,8 Tydal Meråker 29,9 27,3 32,3 Frosta 25, ,2 Stjørdal 25,5 25,2 22,7 VR 23,28 23,68 25,94 Kilde: FHI/ «Trøndelag i tall» (STFK og NTFK, 2015)

17 3 VÆRNESREGIONEN skal ha tilgang på kompetanse som dekker arbeidskraftsbehovet Flere skoler (grunnskole og vgs.) satser på realfag både gjennom egne prosjekter og sammen med andre Resultater 2010, nasjonale prøver i regning (8. trinn): Malvik: 3,0 Selbu: 2,7 Stjørdal: 3,0 Meråker: Ikke publisert Frosta: Ikke publisert Tydal: Ikke publisert Landsgjennomsnitt 2010: 3,1

18 3 VÆRNESREGIONEN skal ha tilgang på kompetanse som dekker arbeidskraftsbehovet Resultater 2014, nasjonale prøver i regning (8. trinn): Malvik: 51 Selbu: 51 Stjørdal: 49 Meråker: 45 Frosta: 51 Tydal: Ikke publisert Gjennomsnitt Værnesregionen (uten Tydal): 49,4 Landsgjennomsnitt 2014: 50

19 3 VÆRNESREGIONEN skal ha tilgang på kompetanse som dekker arbeidskraftsbehovet Kommunene har jobbet med samsvar mellom utdanningstilbud og arbeidskraftsbehov på ulike måter. Gründercamper og andre møtearenaer Besøk hos lokale bedrifter Lokale bedrifter brukes til info og mht. yrkesorientering Tydal kommune stiller garanti om sommerjobb for skoleungdom Kun Stjørdal kommune har medlemsbedrifter i Intro trainee pr. tidspunkt 6 stk (5 stk fra og med 2016) Alle kommuner har jobbet med økning av antall lærlingplasser Tverrfaglig opplæringskontor i Neadalen Vedtak om at entreprenører som jobber for Malvik kommune skal være lærlingbedrifter Økt antall lærlingplasser i flere av kommunene

20 4 VÆRNESREGIONEN skal ha de mest næringsfremmende politikerne i Midt-Norge Næringssaker som tas opp til politisk behandling blir av og til relatert Strategisk Næringsplan i VR. Værnesregionen har ikke lyktes med å skape en felles arena for næringsliv og politikere men kommunene har flere slike møteplasser. Alle kommunene har gjennomført bedriftsbesøk for politikerne, men med uregelmessige mellomrom Det har ikke vært arbeidet med å få representanter fra næringslivet inn i politiske verv men flere av kommunene er likevel tilfreds med andelen.

21 5 VERDISKAPING basert på miljø skal være et konkurransefortrinn for regionen Rundt halvparten av kommunene har jobbet med tiltak for å øke antall miljøsertifiserte bedrifter Det er utviklet både vann- og vindkraftverk i kommunene i perioden, samt BIO-energi- og fjernvarmeanlegg Fra VR Innkjøps strategi for anskaffelser av varer og tjenester, delmål 5: «Miljø skal vektlegges i den grad dette er målbart og hensiktsmessig for den enkelte anskaffelse». Fra VR Innkjøps etiske retningslinjer: «Leverandøren skal overholde relevante nasjonale og internasjonale miljøstandarder. Leverandøren skal alltid følge føre var-prinsippet knyttet til forurensning, miljørisiko pga. andre miljø- og klima-utfordringer. I tillegg skal leverandøren fremme en egen ansvarlig miljøpolicy og bidra til bruk av miljøvennlig teknologi, herunder minimering av egne utslipp, samt arbeide med utvikling av egen klimasatsing».

22 5 VERDISKAPING basert på miljø skal være et konkurransefortrinn for regionen Noen av kommunene har tatt inn tilsvarende punkter vedr. anskaffelser av varer og tjenester i kommunedelplanene for samfunnsutvikling. Halvparten av kommunene har energi/miljø/klimaplan. Begge fylkeskommunene har også planverk innenfor dette området. Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal har jobbet med utvikling av Skarvan og Roltdalen. Liten respons fra næringslivet - arbeidet er nå avsluttet.

23 6 VÆRNESREGIONEN skal være den mest attraktive regionen i Midt-Norge for utvikling av eksisterende bedrifter og etablering av nye Entreprenørskaptiltak i skolen er etablert i alle kommunene ungdoms-/elevbedrifter både i grunnskole og vgs. Gjennomført flere gründercamper for elever samt en felles gründercamp for lærere i Værnesregionen Triple helix-samhandling er stort sett upløyd mark i Værnesregionen

24 6 VÆRNESREGIONEN skal være den mest attraktive regionen i Midt-Norge for utvikling av eksisterende bedrifter og etablering av nye Malvik, Meråker og Selbu kommuner har ikke gjort vesentlige endringer i sitt veiledningsapparat for etablering. Frosta har mindre ressurser til næringsarbeid enn tidligere - opplever derfor at sitt tilbud har blitt dårligere. Tydal praktiserer tilskuddsordning og jobber med gründerprogram i samarbeid med Rørosregionen næringshage. Stjørdal bruker Proneo til etablererveiledning skal snart ut på anbud igjen.

25 6 VÆRNESREGIONEN skal være den mest attraktive regionen i Midt-Norge for utvikling av eksisterende bedrifter og etablering av nye Kommunene har i ulik grad fremhevet Værnesregionsamarbeidet. Det finnes flere nettverk, møteplasser og samarbeidsarenaer for bedrifter i regionen det meste av aktiviteten er knyttet til Næringsforeningen i Stjørdal, Selbu og Trondheim Rammebetingelsene for bedrifter har indirekte sett blitt bedre gjennom tiltak for fysisk og digital infrastruktur. Malvik og Stjørdal har hatt noen få nyetableringer med basis i FoU.

26 Oppsummering SNP er fremdeles aktuell og det jobbes med mange av tiltakene i planen Noe samarbeid mellom kommunene der det det har vært naturlig Få initiativ til å starte felles prosjekter/tiltak

27 Veien videre Er det behov for å revidere noen av punktene i planen? Prosjekter/tiltak som er aktuelle i en handlingsplan Videre utvikling av samferdsel/kollektivtilbud Reiseliv: Bruk av digitale plattformer Næringsnettverk FoU - kartlegging av utfordringer / muligheter i det lokale næringslivet Entreprenørskap spesielt rettet mot ungdom

28 SWOT-analyse (basert på kommunenes sjølmeldinger i 2010) Styrker 1. Landbruk 2. Reiseliv 3. Stabilt næringsliv 4. Stabil arbeidskraft 5. Gode rammebetingelser 6. Spisskompetanse idrett/ungdom/natur 7. Trafikknutepunkt 8. Treforedling 9. Nærhet til Stjørdal/Værnes/Trondheim 10. Allsidighet 11. Beliggenhet 12. Egenkapital 1. Teknisk industri 2. Tilgang på arbeidskraft 3. Lite miljø 4. Kompetanse 5. Svakt entreprenørskapsånd 6. Uregulerte arealområder 7. Risikokapital 8. Få igangsettere/gründere 9. Endringer i landbruket 10. Stor andel filialer/avdelinger Svakheter Muligheter 1. Reiseliv 2. Videreforedling 3. Nærhet til trafikknutepunkt 4. Økonomiske rammebetingelser 5. Infrastruktur 6. Logistikknutepunkt 7. Sentral plassering 8. Nærhet til Stjørdal/Værnes/Trondheim 9. Utvikling av natur-/kulturbasert næring 10. Utnytte beliggenheten 11. Økt FoU 1. Sentralisering 2. Kraftsituasjon 3. Tilgang på kompetanse 4. Manglende helhetsplanlegging/kommunene 5. Manglende forståelse for næringsutvikling 6. Faglært/kompetent arbeidskraft 7. Jordvern 8. Veistandard 9. For nærsynt 10. Konjunkturer Trusler

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan Strategisk næringsplan Vedtatt 11. juni 2010 Om hvordan vi skal forene hjernekraft og handlekraft Foto: Carl-Erik Eriksson NTNU og de andre kunnskapsmiljøene er regionens største fortrinn. Næringsplanen

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 4.12.2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Status... 4 SWOT-analyse... 8 Visjon og mål... 9 Mål 1: Utvikle fem regionale næringsområder... 10 Mål 2:

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016 Statusoppdatering 0 Innhold 1 Innledning/Bakgrunn... 2 2 Miljøverndepartementets godkjenningsbrev... 2 3 Statusoppdatering innenfor noen utvalgte temaområder...

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Utviklingsplan 2014-17, Trondheimsregionen

Utviklingsplan 2014-17, Trondheimsregionen TR-Plandokument jh 12.09.2013 Utviklingsplan 2014-17, Trondheimsregionen Utviklingsplan 2014-17 er utarbeidet i tråd med signaler fra Trondheimsregionens organer og relevante saker behandlet i Trondheimsregionen-regionrådet.

Detaljer

Næringsplan for Ullensaker 2009-2020 Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig.

Næringsplan for Ullensaker 2009-2020 Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Næringsplan for Ullensaker 2009-2020 Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Komitebehandlet dokument 25.8.09 Vedtatt av Ullensaker herredstyre 28.9.09 1 Innhold side Forord 3 1. Utviklingstrekk

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Næringsplan for Selbu

Næringsplan for Selbu Næringsplan for Selbu Lykkelandet i vekst! Hvorfor næringsplan? Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i styre 2.2.05. Kommunestyret vedtok at det skulle utarbeides en mer konkret og forpliktende næringsplan

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014.

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 0 Regionalt næringsprogram Sør-Trøndelag 2014 Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 1 Innhold 1. Nasjonale føringer... 3 1.1 Mål for landbruks og matpolitikken... 3 1.2 Bakgrunn for

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 Sted: Tidsrom: 1300-1600 Innkalt: Kopi Orienteringsvedlegg: Fylkeshuset, 5. etg møterom Kvarts Kjell

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

NÆRINGSPLAN FOR RØYKEN 2014-2018

NÆRINGSPLAN FOR RØYKEN 2014-2018 NÆRINGSPLAN FOR RØYKEN - 1 Innhold: Forord s. 2 Status s. 3 Befolkning s. 4 Næringsliv s. 4 Næringsarealer s. 6 Sysselsetting s. 7 Infrastruktur s. 8 Visjon hovedmål strategi målområder s. 9 Målområder

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14.

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14. Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027 Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1. Planprogram for Eigersund kommune... 3 Hva

Detaljer