Forord. SFT, Oslo, september 2008 Marit Kjeldby Direktør i Miljøoppfølgingsavdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. SFT, Oslo, september 2008 Marit Kjeldby Direktør i Miljøoppfølgingsavdelingen"

Transkript

1 Kartlegging av sjøbunn med sedimentprofilbilder (SPI) i indre Oslofjord knyttet til mudring og tildekking i Oslo havn og dypvannsdeponering ved Malmøykalven

2 Forord NIVA har fra 2006 årlig gjennomført overvåkning av bløtbunn med sedimentprofilfotografering (SPI) i indre delen av Oslofjorden innenfor overvåkningsprogrammet Supplerende tiltaksovervåking i indre Oslofjord administrert av Fagrådet for indre Oslofjord og Statens forurensningstilsyn (SFT). Ved NIVA har forsker Hans C Nilsson gjennomført feltarbeidet og ledet prosjektet. Rapporten er utarbeidet av Hans C Nilsson, NIVA på oppdrag fra SFT. SFT, Oslo, september 2008 Marit Kjeldby Direktør i Miljøoppfølgingsavdelingen 2

3 Innhold 1. Sammendrag Innledning Feltarbeid og metoder Prøvetaking Sedimentprofilfotografering (SPI) Resultater og diskusjon Sammenligning mellom før-situasjonen (2005) og under anleggsarbeidet (2006 til 2008) Mudring- og planlagt tildekkingsområde Deponeringsområdet ved Malmøykalven og nærområdet Utvidet stasjonsprogram for sammenlikning med sedimentkjemidata fra undersøkelse i des Litteratur Vedlegg A (stasjonliste)

4 1. Sammendrag Sedimentprofilfotografering (SPI) er en rask metode for visuell kartlegging og klassifisering av sediment og bløtbunnfauna. Teknikken kan sammenlignes med et omvendt periskop som ser horisontalt inn i de øverste ca 20 cm av sedimentet. Resultatene fra sedimentfotograferingen behandles og en indeks for miljøtilstand basert på kjemiske sedimentkarakteristika og bunndyrs aktivitet beregnes. SPI-bildene kan dermed brukes til å karakterisere sedimentet med hensyn på biologisk aktivitet. Overvåkingen med SPI-kamera i Oslo havn skal dokumentere eventuell spredning og økt avsetning av sedimentpartikler til nærliggende områder i forbindelse med pågående mudringsarbeid i Oslo havn og deponering i dypvanndeponiet ved Malmøykalven. Videre skal den dokumentere forandringer i fauna og sedimentstruktur under og etter at tiltakene er avsluttet i hele området. I undersøkelsesområdet varierte bunnforholdene fra god til meget dårlig kvalitet i henhold til det brukte klassifiseringssystemet for SPI-teknikken. Tidligere undersøkelse har vist en tydelig dybdegradient med dårligere forhold for bunnfaunaen med økende vanndyp og med en tydelig grense mot dårligere forhold ved ca. 50 m dyp i Bekkelagsbassenget og 25 m dyp i Havnebassenget. Dette generelle bildet bekreftes av undersøkelsen i Generelt var forholdene i de dypere delene av de studerte områdene av bløtbunn likt de som ble observert i 2007, men noe dårligere en i Dette kan for en stor del forklares av de dårligere oksygenforhold på grunn av dårlig vannutskiftning i området som er rapportert tidligere. Det er ikke noe som tyder på at det pågående oppryddingsarbeidet i Oslo havn har noe med dette å gjøre. I mudrings- og tildekkingsområdene i henholdsvis Bjørvika og ved Rådhuskaia, er sedimentene forstyrret. Dette skyldes at områdene nylig er henholdsvis mudret og tildekket med rene masser. Deler av områdene som ble tildekket i 2006/2007 er rekolonisert av bunnfauna. Sammenligning med SPI-bilder som ble tatt i 2005, før mudrings- og deponeringsarbeidet startet, viser ingen unormal sedimentasjon i områder hvor bilder er tatt utenfor de områdene som er definert som mudringsområder, tildekkingsområder og utenfor selve dypvannsdeponiet. 4

5 2. Innledning Helhetlig tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt ble vedtatt høsten Følgende visjon og forvaltningsmål for oppryddingen ble nedfelt i tiltaksplanen: Vi skal sørge for at miljøkvaliteten i indre Oslofjord og bruken av fjorden ikke påvirkes negativt av bunnsedimenter som er blitt forurenset. Neste generasjon skal oppleve en renere sjøbunn og et marint økosystem som er styrt av naturgitte rammebetingelser Forurensede sedimenter skal ikke være til hinder for havnedrift, yrkesfiske, friluftsliv (fritidsbåter, fritidsfiske, bading og rekreasjon) og byutvikling. Bruken av indre Oslofjord skal ikke føre til langsiktige, negative effekter på økosystemet Målsetting med overvåking av effekter av tiltaket i Oslo havn. Hovedmålet med overvåkingen i Oslo havn er: å dokumentere de økologiske effektene av mudringen i Oslo havn og dypvannsdeponeringen og tildekkingen ved Malmøykalven. Overvåkingen har følgende delmål: å dokumentere eventuelle negative effekter i løpet av anleggsperioden (2 år), å dokumentere den forventede, langsiktige forbedringen i hele indre Oslofjord (10 års perspektiv) som følge av disse tiltakene. Overvåkingen med sedimentprofilfotografering (SPI) skal dokumentere eventuell spredning og avsetning av muddermasser i Oslo havneområde i forbindelse med mudring, deponering og tildekking, og forandringer i fauna og sedimentstruktur etter at tiltakene er avsluttet. I løpet av 2005 ble indre Oslofjord kartlagt med hjelp av SPI-kamera i et internt forskningsprosjekt på NIVA (ikke rapportert). Denne kartleggingen viste store forskjeller mellom de ulike områdene og ga en indikasjon på tilstanden i sedimentene før tiltakene ble iverksatt. Hensikten med de tiltakene som nå gjennomføres i Oslo havn, er å redusere konsentrasjoner av miljøgifter i sedimentene og redusere spredning av miljøgifter i indre Oslofjord. Gjennom å kartlegge området med SPI-kamera med tanke på bløtbunnfaunasamfunn og dokumentere det øverste bunnsjiktets redoksforhold (oksygenforhold), kan forandringer av bløtbunnmiljøet kartlegges. På denne måten kan spredning og tilslamming med masser fra mudringen samt eventuell spredning og tilslamming fra deponeringen observeres visuelt. En avsetning av nytt sediment i tildekkingsområdene og i områder utenfor mudringslokalitetene og deponeringsområdet kan med SPI måles med stor nøyaktighet (mm til cm). 5

6 3. Feltarbeid og metoder 3.1 Prøvetaking Feltarbeidet ble gjennomført 19. og 20. mai 2008 fra FF Trygve Braarud tilhørende Universitetet i Oslo. Tidligere feltarbeid ble gjennomført mellom 29. og 31. august 2005 og 6. og 7. juni 2006 og 21. og 22. mai 2007 (Nilsson 2007a). Stasjonsplasseringen er vist i Figur 1, 4 og 6 mens posisjoner, vanndyp og analyse av SPI-bilder for alle stasjoner i denne undersøkelsen er gitt i Vedlegg A. Forandringer i stasjonsvalg mellom prøvetakingen i 2006 og 2007 (2008) er godkjent av SFT. Disse forandringene er blitt gjort for å bedre dekke områder (Malmøykalven: prøvetildekking og Bekkelagsbassenget: tildekking) der spesielle tiltak og sedimentundersøkelser er utført i perioden mellom prøvetakingene i 2006 og 2007 (Berge. m fl. 2007, Nilsson 2006 og 2007b, Skei og Nilsson 2008). Figur 1. Stasjonsplassering. Mudring- og tildekkingsområder og deponeringsområdet ved Malmøykalven er markert med lysegrått raster. 6

7 3.2 Sedimentprofilfotografering (SPI) Sedimentprofilfotografering (SPI) er en rask metode for visuell kartlegging og klassifisering av sediment og bløtbunnfauna. Teknikken kan sammenlignes med et omvendt periskop som ser horisontalt inn i de øverste dm av sedimentet. Bildet som blir 17,3 cm bredt og 26 cm høyt, tas nede i sedimentet uten å forstyrre strukturer i sedimentet. Et digitalt kamera med blits er montert i et vanntett hus på en rigg med tre ben, Figur 2. Denne senkes ned til sedimentoverflaten slik at en vertikal glassplate presses ca. 20 cm ned i sedimentet. Bildet tas gjennom glassplaten via et skråstilt speil hvilket til sammen utgjør prismet. Resultatet er digitale fotografier med detaljer både av strukturer og farger av overflatesedimentet. Figur 2. Prinsippskisse for SPI-kamera og bildeanalyse. (A) Kamera og rigg over bunnen (SS = sediment overflate og arpd = grense mellom det bioturberte oksiderte sediment lagret og reduserende sediment [apparent redox potential discontinuity]). (B) Kamera med prismet som har trengt ned i sedimentet og bildet eksponeres. (C) Figuren over viser en modell av endringer i faunatype fra upåvirkede bunnsedimenter med en rik, dyptgravende fauna (Meget god) til en grunnlevende, fattig fauna i påvirkede områder (Meget dårlig). Sedimentprofilbildet er vist i toppen av figuren, der brunt farget sediment indikerer oksidert, bioturbert sediment mens sortfarget sediment indikerer reduserte forhold. BHQmiljøkvalitetsindeks for vanndyp 20 meter og > 20 m er i henhold til EUs vanndirektiv for marine sedimenter (Pearson & Rosenberg 1978, Nilsson & Rosenberg 1997, Rosenberg m. fl. 2004, Nilsson & Rosenberg 2006). Fra bildene kan en beregne en miljøindeks (Benthic Habitat Quality index; BHQ-indeks) ut fra strukturer i sedimentoverflaten (rør av børstemark, fødegrop og ekskrementhaug) og strukturer under sedimentoverflaten (bløtbunnsfauna, faunagang og oksiderte hullrom i sedimentet) samt redox-forhold i sedimentet. Indeksen varierer på en skala fra 0 til 15. Denne indeksen kan siden sammenlignes med Pearson og Rosenbergs klassiske modell for faunaens suksesjon. Fra denne modellen klassifiseres bunnmiljøet i henhold til retningslinjer i EUs vannrammedirektiv (Rosenberg m. fl. 2004). 7

8 4. Resultater og diskusjon 4.1 Sammenligning mellom før-situasjonen (2005) og under anleggsarbeidet (2006 til 2008) Analysen av sedimentprofilbilder i henhold til BHQ-indeksen, bunnsubstrat og fysisk forstyrrelse av bunn (mudring, tildekking og/eller deponering) er vist i Figur 3, 5 og 7. Generelt var det lite variasjon i bunnforholdene i områder som ikke var direkte påvirket av anleggsarbeidet (mudring-, tildekking-, deponi-områder) mellom 2007 og Det er fortsatt dårlige forhold i de dypere delene av det undersøkte området. Dette kan for en stor del forklares av de dårlige vannutskiftningen i Bunnfjordens indre bassenger mellom 2006 og 2008 (Magnusson m fl. 2007, 2008, I visse områder (Bjørvika, Rådhuskaia og dypvannsdeponiet ved Malmøykalven) fremkom tydelige spor av fysisk forstyrrelse på bunnen etter mudring, tildekking og deponering, hvilket er som forventet i disse områdene. I områder i indre havn (Bjørvika og Rådhuskaia), der det allerede i 2007 ble observert forstyrrede sedimentoverflater på grunn av tildekking, har det på flere av stasjonene skjedd en forbedring gjennom at bløtbunnfauna har kolonisert og bioturbert (blandet om) dekkmassene. Sammenlignet med SPI-bilder innsamlet i 2005 før mudrings- og deponerings-arbeidet startet, ble det ikke observert noen unormal sedimentasjon i områdene utenfor selve dypvanndeponi-, mudrings- og tildekkingsområdene i 2008 (Figur 1). 8

9 Figur 3. Tilstandsklasser av bløtbunnfauna i henhold til BHQ-indeksen (Figur 2, Rosenberg m. fl. 2004). Klassifisering av bunnsubratet på stasjoner som inneholder stein, skjellgrus eller sand, er også gitt. Overpenetrert innebærer at kameraprismet har sunket for dypt ned i det bløte sedimentet slik at sedimentoverflaten ikke kan observeres og analyseres. Med forstyrret sedimentoverflate menes om det nylig er blitt deponert masser eller mudret på stasjonen, noe som gjør ytterliggere analyse umulig. Mudrings-,,tildekkings- og deponeringsområdet er markert, se Figur 1. 9

10 4.2 Mudring- og planlagt tildekkingsområde Figur 4 viser analysen av SPI-bildene fra stasjoner ved mudring- og planlagt tildekkingsområde i Generelt er faunaforholdene dårlige i de dypere delene (>25m) av området. I Figur 5 vises som eksempel et SPI-bilde (SPI 60) fra 21m dyp i området mellom Hovedøya og Bleikøya innsamlet i 2007 og Disse to SPI-bildene viser svært lite forandring mellom årene og illustrerer den naturlige variasjonen i det indre området. I områdene utenfor Rådhuskaia og i ytre Bjørvika er variasjonen mellom år tydelig på stasjoner som tidligere blitt tildekket og rekolonisert av bunnfauna (SPI56, SPI56b og SPI107 og SPI118) og på stasjoner som nylig er blitt tildekket (SPI50, SPI51, SPI52, SPI54, SPI108, SPI109, SPI110, SPI113). Figur 4. Tilstandsklasser av bløtbunnfauna i henhold til BHQ-indeksen (Figur 2, Rosenberg m. fl. 2004). Klassifisering av bunnsubratet på stasjoner som inneholder stein, skjellgrus eller sand, er også gitt. Overpenetrert innebærer at kameraprismet har sunket for dypt ned i det bløte sedimentet slik at sedimentoverflaten ikke kan observeres og analyseres. Med forstyrret sedimentoverflate menes om det nylig er blitt deponert masser eller mudret på stasjonen, noe som gjør ytterliggere analyse umulig. Mudrings- og,tildekkingsområdet er markert i Figur 1. 10

11 Figur 5. Sedimentprofilbilde fra indre Oslo havn. Bildene fra stasjon SPI60 fra 2007 og 2008 viser en naturlig variasjon i indre havnebassengen mellom årene. Stasjonen er klassifisert til tilstandklasse III (mindre god). SPI bildene fra stasjon SPI107 viser en forandring mellom årene etter at bunnfauna har bioturbert sedimentene som ble tildekket med leire fra senketunnelen. Dekkmassene syns som svære klumper på og under sedimentoverflaten i bildet fra

12 4.3 Deponeringsområdet ved Malmøykalven og nærområdet Figur 6 viser analysen av SPI-bildene fra stasjoner i deponeringsområdet og i nærområdet til dette området fotografert i Generelt er faunaforholdene på bløtbunn dårlige på dyp større enn 50 m. Litt grunnere på skråningen langs øyene i nærområdet til deponiet er forholdene bedre. Utenfor tersklene (SPI134) til Bekkelagsbassenget er forholdene blitt dårligere i 2008 enn i 2007, sannsynligvis på grunn av de dårligere oksygenforholdene i selve Bunnefjorden. Figur 7 viser fire SPI-bilder langs et transekt på tvers av deponiområdet. Bildet fra stasjon SPI136 viser svært oksygenfattige forhold nær sedimentoverflaten. Noe tydelig økt sedimentasjon fra deponiområdet kan ikke observeres ved denne stasjon som ligger syd for den dypeste terskelen rundt deponiområdet. Bildet fra stasjon NGIB4 viser konsoliderte og laminerte sedimenter i det sentrale deponiområdet. Bildene fra stasjon SPI128 og SPI132 viser forbedrede forhold for bunnfauna med minsket vanndyp i området. Vi kan heller ikke ut fra SPI-undersøkelsen i 2008 påvise økt sedimentasjon utenfor deponeringsområdet. Figur 6. Tilstandsklasser av bløtbunnfauna i henhold til BHQ-indeksen (Figur 2, Rosenberg m. fl. 2004). Klassifisering av bunnsubratet på stasjoner som inneholder stein, skjellgrus eller sand, er også gitt. Overpenetrert innebærer at kameraprismet har sunket for dypt ned i det bløte sediment så sedimentoverflaten ikke kan observeres og analyseres. Med forstyrret sedimentoverflate menes om det nylig er blitt deponert masser eller mudret på stasjonen, noe som gjør ytterligere analyse umulig. Mudrings-,, tildekkings- og deponeringsområdet er markert i Figur 1. 12

13 Figur 7. Sedimentprofilbilder langs et transekt over dypvanndeponiet ved Malmøykalven. Sedimentene på stasjon SPI136 er svært bløte og reduserte opp til sedimentoverflaten. Ved stasjon NGIB4 (sentralt dypvanndeponiet) er sedimentene laminerte med lysere sjikt av leire og svartere sjikt av sedimenter med høyt organisk innhold. Bildene fra SPI128 og SPI132 viser forbedrede bunnforhold med minsket vanndyp. I SPI128 syns likeså eldre deponert sedimenter ca. 10 cm fra sedimentoverflaten. Liknende eldre deponerte masser har vart observert i dette området siden

14 4.4 Utvidet stasjonsprogram for sammenlikning med sedimentkjemidata fra undersøkelse i des Figur 8 viser analysen av SPI-bildene fra deponiområdet og randområdene som kan sammenliknes med sedimentkjemidata fra Skei og Nilsson studie "Kjemiske analyser av sedimentkjerner fra deponiområdet ved Malmøykalven og randområdene" (2008). Hovdekonklusjonen fra Skei og Nilssons undersøkelser var at forurensningsgraden øker nedover i sedimentkjernene med få unntak, noe som reflekterer den generelle endringen i belastning av miljøgifter på indre Oslofjord over tid. Undersøkelsen til Skei og Nilsson kunne tyde på noe påvirkning fra deponiet ved stasjonene MD-8 og SM-11 innefor Bekkelagsbasset, men dokumenterte at det ikke hadde skjedd betydelig spredning av miljøgifter utenfor Bekkelagsbassenget. SPI bildene ved disse to stasjoner ble overpenetrert på grunn av svært bløte bunnforhold, noe som tyder på at fint material akkumulerer i disse områdene. Stasjoner på liknende dyp utenfor bassenget SM-06 og på liknende dyp innenfor bassenget SM-10 er klassifisert som dårlige, men med betydelig bedre bunnforhold enn MD-8 og SM-11 (Figur 9). Figur 8. Tilstandsklasser av bløtbunnfauna i henhold til BHQ-indeksen (Figur 2, Rosenberg m. fl. 2004). Klassifisering av bunnsubratet på stasjoner som inneholder stein, skjellgrus eller sand, er også gitt. Overpenetrert innebærer at kameraprismet har sunket for dypt ned i det bløte sediment så sedimentoverflaten ikke kan observeres og analyseres. Med forstyrret sedimentoverflate menes om det nylig er blitt deponert masser eller mudret på stasjonen, noe som gjør ytterligere analyse umulig. Stasjoner merket med * = Stasjoner i ordinære programmet, SM-06=SPI134, SM-07=SPI137, SM-10=SPI65, SM-13=SPI62, SM-14=SPI61 og SM-15=SPI33 (se Figur 1). 14

15 Figur 7. Sedimentprofilbilder fra lignende dyp fra Bekkelagsbasset og Bunnfjorden. MD-8 og SM-11 er overpenetrert, som innebærer at kameraprismet har sunket for dypt ned i det bløte sediment så sedimentoverflaten ikke kan observeres og analyseres. Ved SM-06 og 10 (SPI65) er forholdene betydelig bedre med tette matter av børstemarksrør ved sedimentoverflaten. 15

16 5. Litteratur Berge JA, Nilsson HC, Walday M (2007) Utlegging av rene leirmasser i Bekkelagsbassenget førundersøkelse. NIVA Rapport , 48 s. Nilsson HC (2007a) Kartlegging av sjøbunn med sedimentprofilbilde (SPI) i indre Oslofjord knyttet til mudring i Oslo havn og dypvannsdeponering ved Malmøykalven SFT Rapport TA-2215/2006, 15 s. Nilsson HC (2007b) SPI studier ved dypvannsdeponeringsområdet ved Malmøykalven i samband med prøvetildekking av forurensede muddermasser. Notat til NGI. 10 s Nilsson HC, Rosenberg R (1997) Benthic habitat quality assessment of an oxygen stressed fjord by surface and sediment profile images. Journal of Marine Systems 11: Nilsson HC, Rosenberg R (2006) Collection and interpretation of Sediment Profile Images (SPI) using the Benthic Habitat Quality (BHQ) index and successional models. NIVA Rapport , Sidor 26 Pearson TH, Rosenberg R (1978) Macrobenthic succession in relation to organic enrichment and pollution of the marine environment. Oceanogr Mar Biol Ann Rev 16: Rosenberg R, Blomqvist M, Nilsson HC, Cederwall H, Dimming A (2004) Marine quality assessment by use of benthic species-abundance distributions: a proposed new protocol within the European Union Water Framework Directive. Marine Pollution Bulletin 49: Skei J, Nilsson HC (2008) Kjemiske analyser av sedimentkjerner fra deponiområdet ve Malmøykalven og randområdene. NIVA Rapport , 54 s. 16

17 6. Vedlegg A (stasjonliste) 17

18 Stasjon Latitud Longitud Dyp (m) Datum BHQ-indeks TK RPD (cm) Synonym SPI31 59, , , ,7 2 2,5 SPI33 59, , , ,0 4 0,3 SM-15 SPI34 59, , , ,3 4 0,1 SPI35 59, , , ,3 2 2,1 SPI36 59, , , ,7 3 1,4 SPI37 59, , , ,3 2 1,6 SPI38 59, , , ,7 2 1,6 SPI39 59, , , ,0 2 1,2 SPI40 59, , , ,0 2 1,4 SPI41 59, , , ,0 4 0,6 SPI42 59, , , ,0 4 0,6 SPI43 59, , , ,0 5 0,0 SPI44 59, , , ,0 5 0,0 SPI45 59, , , SPI46 59, , , ,7 4 0,4 SPI47 59, , , ,3 3 1,5 SPI48 59, , , SPI49 59, , , ,0 2 1,4 SPI50 59, , , SPI51 59, , , SPI52 59, , , SPI53 59, , , ,7 3 0,7 SPI54 59, , , SPI55 59, , , ,0 3 0,8 SPI56 59, , , ,0 2 1,5 SPI56b 59, , , ,7 2 1,5 SPI57 59, , , ,0 3 0,7 SPI58 59, , , ,3 2 1,0 SPI59 59, , , ,0 2 1,6 SPI60 59, , , ,0 3 0,8 SPI61 59, , , ,0 3 0,7 SM-14 SPI62 59, , , ,0 5 0,0 SM-13 SPI63 59, , , ,0 3 0,6 SPI64 59, , , ,7 5 0,0 SPI65 59, , , ,0 4 1,0 SM-10 SPI66 59, , , ,0 5 0,0 SPI67 59, , , SPI68 59, , , ,0 5 0,0 SPI69 59, , , ,3 2 3,0 SPI75 59, , , ,0 2 2,3 SM-12 SPI105 59, , , ,3 2 2,7 SPI106 59, , , ,0 2 2,4 SPI107 59, , , ,3 2 1,6 SPI108 59, , , SPI109 59, , , SPI110 59, , , SPI111 59, , , ,0 3 0,8 SPI112 59, , , ,0 4 0,5 SPI113 59, , ,

19 Stasjon Latitud Longitud Dyp (m) Datum BHQ-indeks TK RPD (cm) Synonym SPI114 59, , , ,7 3 1,3 SPI115 59, , , ,0 3 0,5 SPI116 59, , , ,0 3 1,3 SPI117 59, , , ,0 3 1,5 SPI118 59, , , ,0 2 1,9 SPI119 59, , , ,7 3 1,5 SPI120 59, , , ,7 3 1,1 SPI121 59, , , SPI122 59, , , ,3 3 1,3 SPI123 59, , , ,7 4 0,3 SPI124 59, , , ,7 4 0,9 SPI125 59, , , ,7 3 1,6 SPI126 59, , , ,0 4 0,3 SPI127 59, , , ,0 5 0,3 SPI128 59, , , ,0 4 0,4 SPI129 59, , , ,7 4 0,0 SPI130 59, , , ,0 5 0,0 SPI131 59, , , ,0 4 0,8 SPI132 59, , , ,0 2 2,7 SPI133 59, , , ,7 2 3,1 SPI134 59, , , ,7 4 0,3 SM-06 SPI135 59, , , SPI136 59, , , ,0 5 0,0 SPI137 59, , , SM-07 BB11 59, , , ,7 2 1,1 BB17 59, , , ,5 3 0,9 BB18 59, , , ,5 3 1,3 MD-8 59, , , ,0 0,0 NGIA1 59, , , ,0 5 0,0 NGIA4 59, , , ,0 5 0,0 NGIB11 59, , , PB1 59, , , ,0 5 0,0 SM-01 59, , , ,0 3 1,9 SM-02 59, , , ,8 2 2,5 SM-03 59, , , ,5 2 2,1 SM-04 59, , , ,0 5 0,0 SM-05 59, , , ,3 5 0,0 SM-11 59, , ,

20 Statens forurensningstilsyn (SFT) Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Utførende institusjon Norsk institutt for vannforskning Kontaktperson SFT Marit Ruge Bjærke ISBN-nummer Avdeling i SFT Miljøoppfølgingsavdelingen, Sedimentseksjonen TA-nummer TA-2434/2008 Oppdragstakers prosjektansvarlig Hans C Nilsson År 2008 Sidetall 21 SFTs kontraktnummer Utgiver Norsk institutt for vannforskning Prosjektet er finansiert av Statens forurensningstilsyn Forfatter(e) Hans C Nilsson Tittel - norsk og engelsk Kartlegging av sjøbunn med sedimentprofilbilder (SPI) i indre Oslofjord knyttet til mudring i Oslo havn og dypvannsdeponering ved Malmøykalven Monitoring of the sea bed in the inner Oslofjord by use of SPI, in connection with dredging in the Oslo harbour area and deep water disposal at Malmøykalven Sammendrag summary Overvåkingen med sedimentprofilfotografering (SPI) skal dokumentere eventuell avsetning av muddermasser i randområdene, til mudringsområdet og til dypvanndeponiet under anleggsperioden, samt forandringer i fauna og sedimentstruktur. Bunnforholdene i området varierte mellom meget god og meget dårlig. En tydelig dybdegradient ble observert med dårligere forhold på større dyp. Generelt var forholdene i de dypere delene av de studerte områdene med bløtbunn likt de som ble observert i 2007, men noe dårligere enn i Dette kan for en stor del forklares av dårligere oksygenforhold på grunn av dårlig vannutskiftning i området. Det er ikke noe som tyder på at det pågående oppryddingsarbeidet i Oslo havn har noe med dette å gjøre. I mudrings- og tildekkingsområdene i henholdsvis Bjørvika og ved Rådhuskaia, er sedimentene forstyrret. Dette skyldes at områdene nylig er henholdsvis mudret og tildekket med rene masser. Deler av områdene som ble tildekket i 2006/2007 er rekolonisert av bunnfauna. Sammenligning med SPI-bilder som ble tatt i 2005, før mudrings- og deponeringsarbeidet startet, viser ingen unormal sedimentasjon i områder hvor bilder er tatt utenom de områdene som er definert som tiltaksområder. 4 emneord Overvåking Oslo havn Malmøykalven Dypvannsdeponi 4 subject words Monitoring Oslo harbour Malmøykalven Deep water disposal 20

21 21

Utførende institusjoner: Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Utførende institusjoner: Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Kartlegging av sjøbunn med sedimentprofilbilder (SPI) i indre Oslofjord knyttet til mudring og tildekking i Oslo havn og dypvannsdeponering ved Malmøykalven 2009 TA 2638 2010 Utført av Norsk institutt

Detaljer

1. Materialer og metoder

1. Materialer og metoder NOTAT 11. desember 2013 Til: Horten Kommune v/tore R. Lund Fra: NIVA v/bjørnar Beylich, Karl Norling og Mats Walday Kopi: - Sak: SPI-undersøkelser i Horten havn 1. Materialer og metoder Om arbeidet SPI-undersøkelse

Detaljer

PROSJEKTPLAN REN OSLOFJORD GJENNOMFØRING AV HELHETLIG TILTAKSPLAN FOR FORURENSEDE SEDIMENTER I OSLO HAVNEDISTRIKT

PROSJEKTPLAN REN OSLOFJORD GJENNOMFØRING AV HELHETLIG TILTAKSPLAN FOR FORURENSEDE SEDIMENTER I OSLO HAVNEDISTRIKT PROSJEKTPLAN REN OSLOFJORD GJENNOMFØRING AV HELHETLIG TILTAKSPLAN FOR FORURENSEDE SEDIMENTER I OSLO HAVNEDISTRIKT Basert på bystyrevedtakene 26.10.2005 sak 413 helhetlig tiltaksplan for forurensede sedimenter

Detaljer

Vedlegg 1: sprogram Vedlegg 1: sprogram Fastsatt av Statens Forurensningstilsyn 28.08.2000 OPPSUMMERINGSNOTAT SFT har primært vurdert utredningsbehov knyttet til det planlagte tiltaket, samt innkomne kommentarer

Detaljer

Saksnr: 413/05 i Bystyret: Dato: 26.10.05 HELHETLIG TILTAKSPLAN FOR FORURENSENDE SEDIMENTER I OSLO HAVNEDISTRIKT - BYRÅDSAK 246 AV 06.10.

Saksnr: 413/05 i Bystyret: Dato: 26.10.05 HELHETLIG TILTAKSPLAN FOR FORURENSENDE SEDIMENTER I OSLO HAVNEDISTRIKT - BYRÅDSAK 246 AV 06.10. Saksnr: 413/05 i Bystyret: HELHETLIG TILTAKSPLAN FOR FORURENSENDE SEDIMENTER I OSLO HAVNEDISTRIKT - BYRÅDSAK 246 AV 06.10.2005 SAKSFRAMLEGG Til: Samferdsels- og miljøkomiteen Dato: 10.10.2005 Fra: Vår

Detaljer

Risikovurdering og tiltaksplan for Horten Indre havn. Dialogmøte: 9. februar 2016

Risikovurdering og tiltaksplan for Horten Indre havn. Dialogmøte: 9. februar 2016 Risikovurdering og tiltaksplan for Horten Indre havn Dialogmøte: 9. februar 2016 Natur, kultur og tradisjon Risikovurdering Gjennomført i henhold til Miljødirektoratets retningslinjer TA 2802/2011: Veileder

Detaljer

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene.

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1.-8. september 2006 Utarbeidet av Arne

Detaljer

Søknad om mudring og etablering av strandkantdeponi i forbindelse med utvidelse av anlegget til Horten Seilforening gbnr. 19/276

Søknad om mudring og etablering av strandkantdeponi i forbindelse med utvidelse av anlegget til Horten Seilforening gbnr. 19/276 Søknad om mudring og etablering av strandkantdeponi i forbindelse med utvidelse av anlegget til Horten Seilforening gbnr. 19/276 I forbindelse med godkjent reguleringsplan (vedtatt 27.02.2016) for utvidelse

Detaljer

REN OSLOFJORD Gjennomføring av helhetlig tiltaksplan Kontroll og overvåking

REN OSLOFJORD Gjennomføring av helhetlig tiltaksplan Kontroll og overvåking REN OSLOFJORD Gjennomføring av helhetlig tiltaksplan Kontroll og overvåking ijs Breedveld, Arne Pettersen, Audun Hauge Norges Geotekniske Institutt (NGI) Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo Bakgrunn

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt 12.05.2015 Miljøovervåkning av Indre Oslofjord 1 Bakgrunn - Miljøovervåkning Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og

Detaljer

Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak. Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif

Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak. Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif Hilde B. Keilen, senioringeniør sedimentseksjonen Myndighetenes arbeid med forurenset

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt 12.10.2015 Miljøovervåkning av Indre Oslofjord 1 Bakgrunn - Miljøovervåkning Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og

Detaljer

Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Endelig oppsummering 2014

Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Endelig oppsummering 2014 Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Endelig oppsummering 2014 20140442-03-R 15. november 2014, 16. november 2015 Prosjekt Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Kombinasjonstokt

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Kombinasjonstokt Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Kombinasjonstokt 24.02.2016 Miljøovervåkning av Indre Oslofjord 1 Bakgrunn - Miljøovervåkning Indre Oslofjord Fagrådet for vann-

Detaljer

Forvaltningsplan for marine verdier i Ytre Hvaler nasjonalpark. Resultat av arbeidsmøtet april 2009

Forvaltningsplan for marine verdier i Ytre Hvaler nasjonalpark. Resultat av arbeidsmøtet april 2009 Forvaltningsplan for marine verdier i Ytre Hvaler nasjonalpark Resultat av arbeidsmøtet april 2009 Resultat 1) Fastsette naturkvaliteter/ økosystemer som skal bevares 2) Definere bevaringsmål 3) Identifisere

Detaljer

RAPPORT L.NR PCB i inntaksvann til Alcoa Lista

RAPPORT L.NR PCB i inntaksvann til Alcoa Lista RAPPORT L.NR. 5794-2009 PCB i inntaksvann til Alcoa Lista Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen NIVA Midt-Norge Gaustadalléen 21

Detaljer

Søknad om tiltak i sjø - opprydding av forurensede sedimenter i Kittelsbukt

Søknad om tiltak i sjø - opprydding av forurensede sedimenter i Kittelsbukt Side 1 av 5 Fra: Hammer, Ragnhild Marie[Ragnhild.Marie.Hammer@arendal.kommune.no] Dato: 14:38:41 Til: FMAA Postmottaket Tittel: Søknad om tiltak i sjø - opprydding av forurensede sedimenter i Kittelsbukt

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt 07.12.2015 Miljøovervåkning av Indre Oslofjord 1 Bakgrunn - Miljøovervåkning Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og

Detaljer

Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til nytte?

Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til nytte? ISSN 1893-1170 (online edition) ISSN 1893-1057 (printed edition) www.norskbergforening.no/mineralproduksjon Notat Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til

Detaljer

Saksfremstilling: TILTAK I FORBINDELSE MED FORURENSEDE BUNNSEDIMENTER I OSLO HAVNEBASSENG. Byrådssak 1310/04 Dato: 14.10.04

Saksfremstilling: TILTAK I FORBINDELSE MED FORURENSEDE BUNNSEDIMENTER I OSLO HAVNEBASSENG. Byrådssak 1310/04 Dato: 14.10.04 Byrådssak 1310/04 TILTAK I FORBINDELSE MED FORURENSEDE BUNNSEDIMENTER I OSLO HAVNEBASSENG Sammendrag: Forurenset sjøbunn er et alvorlig lokalt miljøproblem, og er sannsynligvis en av de store miljøutfordringene

Detaljer

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006.

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 29. juli - 4. august 2006 Overvåkning

Detaljer

Målet med dette notatet er å dokumentere at det er funnet løsmasser ved grunnen og å dokumentere miljøgiftkonsentrasjonen i sedimentene.

Målet med dette notatet er å dokumentere at det er funnet løsmasser ved grunnen og å dokumentere miljøgiftkonsentrasjonen i sedimentene. NOTAT Oppdrag 1110630 Grunner Indre Oslofjord Kunde Kystverket Notat nr. 001 Dato 07.01.2015 Til Fra Kopi Kristine Pedersen-Rise Tom Øyvind Jahren [Navn] Sedimentundersøkelse ved Belgskjærbåen Kystverket

Detaljer

Referat fra det andre møtet (02/09) i SFTs konsultasjonsgruppe for forurenset sjøbunn, tirsdag

Referat fra det andre møtet (02/09) i SFTs konsultasjonsgruppe for forurenset sjøbunn, tirsdag Til stede: Konsultasjonsgruppen: Berit Sørset, Norsk Industri; Jarle Klungsøyr, Havforskningsinstituttet; Audun Hauge, NGI, Jens Laugesen, Veritas; Jens Skei, NIVA; Tore Lundestad, Norsk Havneforening;

Detaljer

Effekter av petroleumsvirksomhet på bunnfauna i Nordsjøen

Effekter av petroleumsvirksomhet på bunnfauna i Nordsjøen Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak NOTAT Effekter av petroleumsvirksomhet på bunnfauna i Nordsjøen Utført av Akvaplan-niva AS for faggruppen for Nordsjøen 20.05.2010 TA-nummer: 2658/2010

Detaljer

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Ny sjøbunn etter tiltak i Oslo havn - Sluttrapport

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Ny sjøbunn etter tiltak i Oslo havn - Sluttrapport Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Ny sjøbunn etter tiltak i Oslo havn - Sluttrapport 20051785-64 30. mars 2009 Revisjon 1, 1. juli 2009 Prosjekt Prosjekt: Overvåking av forurensning

Detaljer

Undersøkelse av rekolonisering til bløtbunnsfaunaen etter fullført tiltak. Gjennomgang av DNV-GLs rapport, Oslo Havn KF

Undersøkelse av rekolonisering til bløtbunnsfaunaen etter fullført tiltak. Gjennomgang av DNV-GLs rapport, Oslo Havn KF Undersøkelse av rekolonisering til bløtbunnsfaunaen etter fullført tiltak Gjennomgang av DNV-GLs rapport, Oslo Havn KF 2016-04-07 Innhold i denne presentasjonen Undersøkelsens formål Beskrivelse av prøvetaking

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden. 1 Beskrivelse av forholdene på lokalitetene Det er planlagt å utføre pele- og spuntarbeider i sjø i Bispevika ved Bispekaia. Tiltaksområdet

Detaljer

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Ren Borgundfjord Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Introduksjon Prosjektet er del-finansiert av klima- og forurensningsdirektoratet. Stillingen er underlagt Ålesund kommune. Prosjektperiode

Detaljer

Prosjektering av tiltak for Renere havn i Trondheim

Prosjektering av tiltak for Renere havn i Trondheim Prosjektering av tiltak for Renere havn i Trondheim Norsk vannforening og Miljøringen Onsdag 12. november 2014 Mari Moseid Prosjektleder NGI Prosjektfaser 2000 Sedimentundersøkelser 2002-2008 Pilotprosjekt,

Detaljer

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø)

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) Vannprøver og Vanndirektivet v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) FROKOSTMØTE 24 APRIL 2015 1 Disposisjon Kort om bakgrunn for undersøkelsene Drammensfjorden Feltarbeid vannprøver Resultater 2014

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 8.

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 8. Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 8. mai 2014 26. juni 2014 1 Det kommunale samarbeidsorganet «Fagrådet for

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Resultater fra tokt 14-5-2013 1. juli 2013 1 Det kommunale samarbeidsorganet Fagrådet for indre Oslofjord

Detaljer

Sanitært og kommunalt avløpsvann Retningslinjer til Fylkesmannen Utgave 1

Sanitært og kommunalt avløpsvann Retningslinjer til Fylkesmannen Utgave 1 Sanitært og kommunalt avløpsvann Retningslinjer til Fylkesmannen Utgave 1 TA-2237/2007 ISBN 978-82-7655-300-0 1. Innledning Retningslinjene er SFTs føringer for Fylkesmannens arbeid på avløpsområdet og

Detaljer

Referat fra det første møtet (01/09) i SFTs konsultasjonsgruppe for forurenset sjøbunn, tirsdag

Referat fra det første møtet (01/09) i SFTs konsultasjonsgruppe for forurenset sjøbunn, tirsdag Til stede: Konsultasjonsgruppen: Berit Sørset, Norsk Industri; Jarle Klungsøyr, Havforskningsinstituttet; Jens Laugesen, Veritas; Jens Skei, NIVA; Marius Dalen, Bellona; Per Erik Schulze, Naturvernforbundet;

Detaljer

RAPPORT L.NR Kartlegging av sjødeponi i Frænfjorden ved bruk av sedimentprofilkamera (SPI)

RAPPORT L.NR Kartlegging av sjødeponi i Frænfjorden ved bruk av sedimentprofilkamera (SPI) RAPPORT L.NR. 5890-2009 Kartlegging av sjødeponi i Frænfjorden ved bruk av sedimentprofilkamera (SPI) Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Miljøovervåking i Kirkebukten. Bergen kommune. Plan for overvåking etter tiltak i forurenset sjøbunn

Innholdsfortegnelse. Miljøovervåking i Kirkebukten. Bergen kommune. Plan for overvåking etter tiltak i forurenset sjøbunn Bergen kommune Miljøovervåking i Kirkebukten Plan for overvåking etter tiltak i forurenset sjøbunn COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 6. januar 2011 Dokumentnr.: 20051785-00-539-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Dypvannsdeponi ved Malmøykalven Sluttrapport del 1: Miljøkvalitet

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Dypvannsdeponi ved Malmøykalven Sluttrapport del 1: Miljøkvalitet Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Dypvannsdeponi ved Malmøykalven Sluttrapport del 1: Miljøkvalitet 20051785-65 25. september 2009 Prosjekt Prosjekt: Overvåking av forurensning ved

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 8.

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 8. Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 8. desember 2014 14. januar 2015 1 Det kommunale samarbeidsorganet «Fagrådet

Detaljer

Toktrapport kombitokt

Toktrapport kombitokt Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport kombitokt 07.12.2016 Miljøovervåkning av Indre Oslofjord 1 Bakgrunn - Miljøovervåkning Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og

Detaljer

Retningslinjer for sjødeponier

Retningslinjer for sjødeponier Retningslinjer for sjødeponier 2624 2010 Sjødeponier for forurensede sedimenter Retningslinjer for sjødeponier er utarbeidet for å sikre at erfaringene fra dypvannsdeponiet i Oslo havn, og andre viktige

Detaljer

Marin Overvåking Rogaland, Hordaland og Nordland

Marin Overvåking Rogaland, Hordaland og Nordland Marin Overvåking Rogaland, Hordaland og Nordland 05.02.2014 Blue Planet AS Forretningsområder Miljø og bærekraft Forretningsutvikling Konsumentbehov Klyngeutvikling Konsulent virksomhet Agenda Gjennomgang

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 15.

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 15. Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 15. oktober 2014 13. november 2014 1 Det kommunale samarbeidsorganet «Fagrådet

Detaljer

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Dypvannsdeponi ved Malmøykalven Sluttrapport del 1: Miljøkvalitet

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Dypvannsdeponi ved Malmøykalven Sluttrapport del 1: Miljøkvalitet Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Dypvannsdeponi ved Malmøykalven Sluttrapport del 1: Miljøkvalitet 20051785-65 25. september 2009 Revisjon 1, 5. februar 2010 Prosjekt Prosjekt: Overvåking

Detaljer

Referat fra det tredje møtet i SFTs konsultasjonsgruppe for forurenset sjøbunn, tirsdag

Referat fra det tredje møtet i SFTs konsultasjonsgruppe for forurenset sjøbunn, tirsdag Til stede: Konsultasjonsgruppen: Berit Sørset, Norsk Industri; Marius Dalen, Bellona; Per Erik Schulze, Naturvernforbundet; Jarle Klungsøyr, Havforskningsinstituttet; Jens Laugesen, Veritas; Jens Skei,

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Miljømål... 4 3. Vurdering av tiltaksomfanget... 5 3.1 Vurdering i forhold til kommunens miljømål... 5 3.2 Tiltaksomfang i forhold til utførte risikovurderinger...

Detaljer

Effekt av tildekking - fra opprydding av hot spots til tiltak i hele fjorder. Espen Eek, Norges Geotekniske institutt

Effekt av tildekking - fra opprydding av hot spots til tiltak i hele fjorder. Espen Eek, Norges Geotekniske institutt Effekt av tildekking - fra opprydding av hot spots til tiltak i hele fjorder Espen Eek, Norges Geotekniske institutt Innhold Forurensning i sedimenter Når er tiltak aktuelt Effekt av tildekking Tildekking

Detaljer

Figur 2.1: Utstrekning av mudringsområdet i Oslo havn ved alternativet «helhetlig opprydding». Kart laget av Oslo havnevesen, 2001 ning i forbindelse

Figur 2.1: Utstrekning av mudringsområdet i Oslo havn ved alternativet «helhetlig opprydding». Kart laget av Oslo havnevesen, 2001 ning i forbindelse 2 2.1 Begrunnelse for mudring 2.1.1 Behov Det er behov for å mudre i havnebassenget for å vedlikeholde dybden i seilingsleder og langs kaiene, for å unngå problemer med driften av havna. Det er konstatert

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring av forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt

Oversendelse av tillatelse til mudring av forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt Oslo Havn KF Postboks 230 Sentrum 0103 Oslo Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

Referat fra det tredje møtet (03/08) i SFTs konsultasjonsgruppe for forurenset sjøbunn, tirsdag 09.09.2008

Referat fra det tredje møtet (03/08) i SFTs konsultasjonsgruppe for forurenset sjøbunn, tirsdag 09.09.2008 Til stede: Konsultasjonsgruppen: Audun Hauge, NGI; Berit Sørset, Norsk Industri; Jarle Klungsøyr, Havforskningsinstituttet; Jens Laugesen, Veritas; Jens Skei, NIVA; Marius Dalen, Bellona; Per Erik Schulze,

Detaljer

Tiltaksplan for opprydding i forurensede sedimenter - Indre havn

Tiltaksplan for opprydding i forurensede sedimenter - Indre havn Vår ref. 16/22759 10/191-52 / FA - K20 Saksbehandler: Lund, Tore Rolf Utvalg Dato Saksnummer Kommunestyret 20.06.2016 118/16 Formannskapet 13.06.2016 098/16 Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 18.

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 18. Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 18. august 2014 16. oktober 2014 1 Det kommunale samarbeidsorganet «Fagrådet

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 4. mars 011 Dokumentnr.: 0051785-00-548-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Bekreftelse på utført C-undersøkelse ved lokalitet Brakstadsundet

Bekreftelse på utført C-undersøkelse ved lokalitet Brakstadsundet Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett: www.aqua-kompetanse.no Bankgiro: 4400.07.25541 Org. Nr.: 982 226 163 Namdal Settefisk AS

Detaljer

Gjennomsnittlig turbiditet (NTU) målt i perioden 30. april- 6. mai 2007 under mudring i Bjørvika og Paddehavet.

Gjennomsnittlig turbiditet (NTU) målt i perioden 30. april- 6. mai 2007 under mudring i Bjørvika og Paddehavet. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 30. april 6. mai 2007 (uke 18) Overvåkning

Detaljer

Røsvikrenna Borg havn - Mudringsutstyr

Røsvikrenna Borg havn - Mudringsutstyr NOTAT Røsvikrenna Borg havn - Mudringsutstyr Klifs mudrings- og dumpetillatelse vil inneholde krav til utslipp fra anlegget. Det blir utarbeidet et kontroll- og overvåkingsprogram slik at det kan dokumenteres

Detaljer

Kontroll av miljøtilstand - Prøvetaking av overvannskummer og sedimenter i Oslo Havn 2015

Kontroll av miljøtilstand - Prøvetaking av overvannskummer og sedimenter i Oslo Havn 2015 Kontroll av miljøtilstand - Prøvetaking av overvannskummer og sedimenter i Oslo Havn 2015 Gjennomgang av NGIs rapport, Oslo Havn KF 2016-04-07 Gøril Aasen Slinde, Arne Pettersen, Amy Oen, Geir W. Åsli,

Detaljer

Bærekraftig bruk av kystsonen

Bærekraftig bruk av kystsonen Bærekraftig bruk av kystsonen Kunnskap for fremtidens vannforvaltning, SFT 15-16 april 2009 forutsetter en kunnskapsbasert forvaltning Et viktig område som har vært truet av en ikke-bærekraftig utvikling

Detaljer

Ren Oslofjord. Gjennomføring av Oslo kommunes Helhetlig tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt

Ren Oslofjord. Gjennomføring av Oslo kommunes Helhetlig tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt Ren Oslofjord Gjennomføring av Oslo kommunes Helhetlig tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt Kontrollplan for mudring og deponering i dypvannsdeponi - prosedyrer og begrunnelser Oslo

Detaljer

Gjennomsnittlig turbiditet (NTU) målt i mudringsområdet i perioden februar 2007.

Gjennomsnittlig turbiditet (NTU) målt i mudringsområdet i perioden februar 2007. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 16.-23. februar 2007 (uke 8) Overvåkning

Detaljer

RAPPORT LNR Utlegging av rene leirmasser i Bekkelagsbassenget etterundersøkelse 2007

RAPPORT LNR Utlegging av rene leirmasser i Bekkelagsbassenget etterundersøkelse 2007 RAPPORT LNR 5540-2008 Utlegging av rene leirmasser i Bekkelagsbassenget etterundersøkelse 2007 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

Oppryddingstiltak i Puddefjorden i Bergen Tildekking av forurenset sjøbunn

Oppryddingstiltak i Puddefjorden i Bergen Tildekking av forurenset sjøbunn Bergen kommune Boks 7700 5020 Bergen Oslo, 26.05.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4417 Saksbehandler: Henriette Givskud Oppryddingstiltak i Puddefjorden i Bergen Tildekking

Detaljer

NESODDKYSTEN Nummer 4, 2011. 20. årgang

NESODDKYSTEN Nummer 4, 2011. 20. årgang NESODDKYSTEN Nummer 4, 2011. 20. årgang Dette nummer: Lederen har ordet Deponering av utrangerte båter Året på Landsteilene Mindre miljøgifter i sjødyr Neste ordinære dugnad er 11. juni. Før det har vi

Detaljer

Gjennomsnittlig turbiditet (NTU) målt i perioden 26. november 2. desember 2007 under mudring i Pipervika og Bestumkilen.

Gjennomsnittlig turbiditet (NTU) målt i perioden 26. november 2. desember 2007 under mudring i Pipervika og Bestumkilen. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 26. november 2. desember 2007 (uke 48)

Detaljer

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven.

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven. Fylkesmannen i Hordaland v/magne Nesse Postboks 7310 5020 BERGEN 08.07.2015 Marin Eiendomsutvikling AS v/asbjørn O. Algrøy Postboks 43 Laksevåg, 5847 Bergen v/ COWI AS Oddmund Soldal Søknad om tiltak i

Detaljer

Secora har i løpet av uke 36 mudret i Bjørvika og Bestumkilen (3. 8. september). De mudrede massene er nedført i dypvannsdeponiet.

Secora har i løpet av uke 36 mudret i Bjørvika og Bestumkilen (3. 8. september). De mudrede massene er nedført i dypvannsdeponiet. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 3. 9. september 2007 (uke 36) Overvåkning

Detaljer

Erfaringer med tildekking av forurenset sjøbunn

Erfaringer med tildekking av forurenset sjøbunn Erfaringer med tildekking av forurenset sjøbunn Jens Laugesen, DNV GL og Espen Eek, NGI 1 SAFER, SMARTER, GREENER Hva er hensikten med rapporten? Rapporten gir en beskrivelse av «state of the art» innen

Detaljer

Toktrapport kombitokt

Toktrapport kombitokt Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport kombitokt 18.04.2017 Miljøovervåkning av Indre Oslofjord 1 Bakgrunn - Miljøovervåkning Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og

Detaljer

Resultater fra NGIs miljøovervåkning rundt dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden juni 2006

Resultater fra NGIs miljøovervåkning rundt dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden juni 2006 Resultater fra NGIs miljøovervåkning rundt dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden 16-23. juni 2006 Vannkvalitet badeplasser Utarbeidet av Arne Pettersen Kontrollert av Audun Hauge 13/6-06

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Veidnes, Lebesby kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Veidnes, Lebesby kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Lebesby kommune Strandv. 152/154 9790 Kjøllefjord Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2014/4115 28.11.2014 Ark

Detaljer

Overvåkning ved mudring

Overvåkning ved mudring Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 2.-9. februar 2007 (uke 6) Overvåkning

Detaljer

RAPPORT LNR Kjemiske analyser av sedimentkjerner fra deponiområdet ved Malmøykalven og randområdene

RAPPORT LNR Kjemiske analyser av sedimentkjerner fra deponiområdet ved Malmøykalven og randområdene RAPPORT LNR 5614 2008 Kjemiske analyser av sedimentkjerner fra deponiområdet ved Malmøykalven og randområdene Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

Toktrapport kombitokt

Toktrapport kombitokt Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport kombitokt 18.08.2016 Miljøovervåkning av Indre Oslofjord 1 Bakgrunn - Miljøovervåkning Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og

Detaljer

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden Rene Listerfjorder et samarbeidsprosjekt om kartlegging og opprensking av forurenset sjøgrunn Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden 1. Innledning. Eramet Norway Kvinesdal AS,

Detaljer

Akvafarm AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Februar Sørfjord i Dyrøy

Akvafarm AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Februar Sørfjord i Dyrøy Akvafarm AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Februar 2016 13946 Sørfjord i Dyrøy Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Akvafarm AS v/ Odd Steinar Olsen MOM - B, Lokalitetsundersøkelse,

Detaljer

Revisjon av dypvannsdeponering ved Malmøykalven - oversendelse av revisjonsrapport og vedtak om kontrollgebyr

Revisjon av dypvannsdeponering ved Malmøykalven - oversendelse av revisjonsrapport og vedtak om kontrollgebyr Oslo Havn KF Pb 230 Sentrum 0301 OSLO Ved: Torild Jørgensen Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Secora har i løpet av uke 13 mudret i Bjørvika. De mudrete massene er nedført i dypvannsdeponiet.

Secora har i løpet av uke 13 mudret i Bjørvika. De mudrete massene er nedført i dypvannsdeponiet. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 26. mars 1. april 2007 (uke 13) Overvåkning

Detaljer

Helhetlig tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt

Helhetlig tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt Oslo kommune Helhetlig tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt Oslo havn Fr og Rådhusplassen r ne tra ss ierh u sh Tjuvholmen Filipstad avn a Festning er Bygdøy Akershus Ak len ki Killingen

Detaljer

Sjødeponi i Repparfjorden grunnlagsundersøkelse og konsekvensutredning

Sjødeponi i Repparfjorden grunnlagsundersøkelse og konsekvensutredning Sjødeponi i Repparfjorden grunnlagsundersøkelse og konsekvensutredning Guttorm N. Christensen NUSSIR og Ulveryggen kobberforekomst, Kvalsund kommune, Finnmark Feltet oppdaget på 1970-tallet og er en av

Detaljer

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Hamar kommune Telefon 02694 wwwcowino Strandsoneplanen Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Resultater fra tokt 18-4-2013 25. juni 2013 1 Det kommunale samarbeidsorganet Fagrådet for indre Oslofjord

Detaljer

Erfaringer med direktivet i kystvann. Geir Helge Johnsen, dr.philos. Daglig leder, Rådgivende Biologer AS Oslo, 27. mars 2012

Erfaringer med direktivet i kystvann. Geir Helge Johnsen, dr.philos. Daglig leder, Rådgivende Biologer AS Oslo, 27. mars 2012 Erfaringer med direktivet i kystvann Geir Helge Johnsen, dr.philos. Daglig leder, Rådgivende Biologer AS Oslo, 27. mars 2012 Vårt direktivarbeid siden 2003 Veileder for identifisering av SMVF i Norge Veileder

Detaljer

MAREANO-biomangfold. Lene Buhl Mortensen/J.H. Fosså. Foreløpige resultater fra 2006

MAREANO-biomangfold. Lene Buhl Mortensen/J.H. Fosså. Foreløpige resultater fra 2006 MAREANO-biomangfold Lene Buhl Mortensen/J.H. Fosså Foreløpige resultater fra 2006 Hvor, hva og hvordan materialet er samlet inn Resultater fra videoundersøkelsene Effekter av fiskeri på økosystemet Eksempler

Detaljer

RØSVIKRENNA BORG HAVN

RØSVIKRENNA BORG HAVN RØSVIKRENNA BORG HAVN KONSEKVENSER AV PLANLAGTE TILTAK FOR VANNFOREKOMSTEN -VURDERINGER I FORHOLD TIL FORUTSETNINGENE I VANNFORSKRIFTEN AUD HELLAND MILJØRINGEN 21.03.2013 INNHOLD Bakgrunn og målsetting

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord 31. mars 2014 1 Det kommunale samarbeidsorganet Fagrådet for indre Oslofjord finansierer miljøovervåkingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saken gjelder: Sammendrag:

SAKSFRAMLEGG. Saken gjelder: Sammendrag: Saksnr. 462/05 i Bystyret: Dato 16.11.05 SJØOMRÅDE VED MALMØYKALVEN - REGULERINGSPLAN - SPESIALOMRÅDE: DYPVANNSDEPONI - BYDEL NORDSTRAND - BYRÅDSAK 247 AV 06.10.2005 Saken gjelder: Sammendrag: SAKSFRAMLEGG

Detaljer

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 07.08.13 MOM B-undersøkelse ved Dale i Rennesøy kommune Juni 2013 Henrik Rye Jakobsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

Secora har i løpet av uke 38 mudret i Bjørvika og Bestumkilen ( september). De mudrede massene er nedført i dypvannsdeponiet.

Secora har i løpet av uke 38 mudret i Bjørvika og Bestumkilen ( september). De mudrede massene er nedført i dypvannsdeponiet. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 17. 23. september 2007 (uke 38) Overvåkning

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Tildekking av mudrede områder som tiltak mot restforurensning

Teknisk notat. Innhold. Tildekking av mudrede områder som tiltak mot restforurensning Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 30. juni 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-493-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1 Biologge prosjektnummer: B08-05-06 Skrevet av: Pål Abrahamsen Dato: 2010-09-10 Til: Sandefjord kommune v/ole Jakob Hansen Kopi: Bjørnar Christiansen (Havnesjef) Tittel: Kvikksølv (Hg) og tributyltinn (TBT)

Detaljer

ETTERKONTROLL AV TILDEKNINGSLAGET PÅ MALMØYKALVEN

ETTERKONTROLL AV TILDEKNINGSLAGET PÅ MALMØYKALVEN 1 (16) MALMØYKALVEN OSLO HAVN KF ETTERKONTROLL AV TILDEKNINGSLAGET PÅ MALMØYKALVEN 2013 Oppdragsgiver Oslo Havn KF Rapporttype Ettårskontroll Dato 2014-04-07 OSLO HAVN KF ETTERKONTROLL AV TILDEKNINGSLAGET

Detaljer

0,20 0,15 0,10 0,05 0,20 0,15 0,10 0,05

0,20 0,15 0,10 0,05 0,20 0,15 0,10 0,05 59 A) Barduelva (196) B) Altaelva (212) C) Tanaelva (234) D) Pasvikelva (246) Figur 4.11.2.7 Variasjon i konsentrasjoner av kadmium (Cd, μg/l) i perioden 1990-2008, på RID-stasjonene i Barduelva (A), Altaelva

Detaljer

Prosjekt Gilhus - Opprensking sjø

Prosjekt Gilhus - Opprensking sjø Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Att.: Rune Andersen/Harald Solberg Dato: 14.03.08 NOTAT Tilbakemelding på rapport etter inspeksjon fra SFT den 26. februar 2008 1 Bakgrunn Gilhus

Detaljer

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Overvåking under utlegging av rene tildekkingsmasser på dypvannsdeponi ved Malmøykalven

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Overvåking under utlegging av rene tildekkingsmasser på dypvannsdeponi ved Malmøykalven Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Overvåking under utlegging av rene tildekkingsmasser på dypvannsdeponi ved Malmøykalven 20051785-59 20. mars 2009 Prosjekt Prosjekt: Overvåking av

Detaljer

Secora har i løpet av uke 49 mudret i Pipervika (3. 8. desember) og Bestumkilen (3. 8. desember). De mudrede massene er nedført i dypvannsdeponiet.

Secora har i løpet av uke 49 mudret i Pipervika (3. 8. desember) og Bestumkilen (3. 8. desember). De mudrede massene er nedført i dypvannsdeponiet. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 3. 9. desember 2007 (uke 49) Overvåkning

Detaljer

Søknad om etablering av dypvannsdeponi ved Malmøykalven i Oslo og Nesodden kommuner og deponering av forurensede sedimenter

Søknad om etablering av dypvannsdeponi ved Malmøykalven i Oslo og Nesodden kommuner og deponering av forurensede sedimenter Oslo kommune Oslo Havn KF Statens Forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Dato: 30.06.2005 Deres ref.: Vår ref. (saksnr) 2004/99 Saksbeh.: Torild Jørgensen, 23 49 26 26 Arkivkode: 933.2 ved Malmøykalven

Detaljer

Gjennomsnittlig turbiditet (NTU) målt i perioden 29. oktober 4. november 2007 under mudring i Lohavn og Bestumkilen.

Gjennomsnittlig turbiditet (NTU) målt i perioden 29. oktober 4. november 2007 under mudring i Lohavn og Bestumkilen. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 29. oktober 4. november 2007 (uke 44)

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Resultater fra tokt

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Resultater fra tokt Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Resultater fra tokt 14-5-2012 Det kommunale samarbeidsorganet Fagrådet for indre Oslofjord finansierer miljøovervåkingen av indre Oslofjord.

Detaljer