Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006"

Transkript

1 Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006 Kredittilsynet / avdeling for regnskaps- og revisortilsyn juni 2007 KREDITTILSYNET side 1 av 22

2 1. OM DOKUMENTBASERT TILSYN MED REGNSKAPSFØRERE OG REGNSKAPSFØRERSELSKAPER GJENNOMFØRING OG PLIKT TIL INNSENDELSE Gjennomføring Pliktig innsendelse Unøyaktighet ved besvarelse SAMMENDRAG - HOVEDTREKK AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERE Antall autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskaper Regnskapsførers funksjon Foreningstilknytning Autoriserte regnskapsførere som også har godkjenning som revisor Utdanning AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERSELSKAPER OG ENKELTPERSONFORETAK Total honorarinntekt fra regnskapsføreroppdrag Honorar og årsresultat for regnskapsførerforetak organisert som enkeltpersonforetak Honorar Årsresultat Honorar og årsresultat for regnskapsførerforetak organisert som selskap Honorar Årsresultat Egenkapital for regnskapsførerselskaper Årsverk knyttet til regnskapsføring Struktur i regnskapsførerbransjen Konsern og sammenslutninger Andre betydelige aktører, enkeltselskaper Sammenligning av grupper av regnskapsførerselskaper Rutiner Forsikringer IT-Løsninger NÆRMERE OM REGNSKAPSFØREROPPDRAGENE Totale antall oppdrag i regnskapsførerbransjen Oppdrag fordelt på organisasjonsformer Antall oppdrag fordelt på oppdragsansvarlige regnskapsførere Betydelige oppdrag Hva regnskapsføreroppdragene omfatter Omsetning per oppdrag Oversikt over innsendelsesmetoder ANDRE FORHOLD Overholdelse av egne plikter for innsending av årsregnskap Overholdelse av egne plikter for innsending av selvangivelse Rapportering etter hvitvaskingslovgivningen Periodisk kvalitetskontroll Medlemsdekning i NARF Regnskapsførerselskaper tilknyttet NARF Regnskapsførere som er innehavere av enkeltpersonforetak og som er medlem av NARF Honorar for selskap og enkeltpersonforetak som er medlem av NARF KREDITTILSYNET side 2 av 22

3 1. OM DOKUMENTBASERT TILSYN MED REGNSKAPSFØRERE OG REGNSKAPSFØRERSELSKAPER Dokumentbasert tilsyn er en tilsynsform der alle tilsynsenhetene som driver samme konsesjonspliktige virksomhet blir bedt om å svare på spørsmål knyttet til virksomheten. Dette dokumentbaserte tilsynet retter seg mot alle personer og selskaper som innehar autorisasjon som regnskapsfører i medhold av lov av nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere. Med det store antallet tilsynsenheter er et slikt dokumentbasert tilsyn, som gir kontakt med alle som innehar autorisasjon som regnskapsfører, et hensiktsmessig verktøy i tilsynsarbeidet. Formålet med det dokumentbaserte tilsynet er blant annet: Oversikt over regnskapsførerbransjen med hensyn til struktur og virksomhet. Statistisk informasjon om sentrale forhold. Prioritering i utvelgelsen av enheter vedrørende stedlig tilsyn på grunnlag av en risikovurdering ut fra besvarelsen i det dokumentbaserte tilsynet. Oppfølging av enkeltpersoner og selskaper. Videreføring av et hensiktsmessig og aktivt tilsyn. 2. GJENNOMFØRING OG PLIKT TIL INNSENDELSE 2.1 Gjennomføring Kredittilsynet gjennomførte i 2006 et dokumentbasert tilsyn med de autoriserte regnskapsførerne og regnskapsførerselskapene. Tilsvarende dokumentbasert tilsyn ble gjennomført i 2004 og Kredittilsynet vil gjennomføre dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskaper hvert andre år. Neste dokumentbaserte tilsyn vil således bli høsten Kredittilsynet benyttet Altinn for gjennomføring av det dokumentbaserte tilsynet. Kredittilsynets erfaring er at bruk av Altinn har fungert tilfredsstillende også for regnskapsførerne, og langt bedre enn den løsningen som ble benyttet ved det dokumentbaserte tilsynet i Totalt var det 170 enheter fordelt på 132 regnskapsførere og 38 regnskapsførerselskaper som ikke var i stand til å levere elektronisk egenmelding. Kredittilsynet er således tilfreds med at det kun er 1,7 % av de som skulle sende inn egenmelding som ikke klarte å rapportere elektronisk og som således måtte sende inn egenmeldingen manuelt. I rapporten har Kredittilsynet i flere sammenhenger vist til sammenligningstall fra Årsakene til dette er at første gang Kredittilsynet gjennomførte dokumentbasert tilsyn overfor autoriserte regnskapsførere var i I tillegg mener Kredittilsynet det er viktig å se statistisk utvikling over tid, og ikke kun fokusere på endringer siste år. 2.2 Pliktig innsendelse Totalt ble enheter tilskrevet og bedt om å besvare skjemaet. Av disse var autoriserte regnskapsførere, mens var autoriserte regnskapsførerselskap. Det er enheter som har besvart spørsmålene, hvorav antall autoriserte regnskapsførere utgjør 7 265, mens antall selskaper er på Det vil si at det er 191 enheter som ikke har besvart egenmeldingen. Dette fordeler seg på 89 autoriserte regnskapsførere og 102 autoriserte regnskapsførerselskaper. Mange av disse har henvendt seg til Kredittilsynet og informert om at de ikke lenger har behov for autorisasjon eller selskapet ikke driver regnskapsføringsvirksomhet, og bedt om å bli slettet i Regnskapsførerregisteret. KREDITTILSYNET side 3 av 22

4 Manglende besvarelse av det dokumentbaserte tilsynet er grunnlag for tilbakekall av autorisasjon som regnskapsfører eller regnskapsførerselskap. Kredittilsynet har fattet vedtak om tilbakekall av autorisasjonen til 37 regnskapsførere og 16 regnskapsførerselskaper for manglende innlevering av egenmeldingen. 2.3 Unøyaktighet ved besvarelse Det har vist seg at mange regnskapsførere og regnskapsførerselskaper har vært unøyaktige ved besvarelse av egenoppgaven. Dette har medført at resultatet ved flere analyser ikke er blitt pålitelige og av den grunn ikke er medtatt i denne rapporten. I forbindelse med fremtidige stedlige tilsyn og annen oppfølging fra Kredittilsynet vil enkelte regnskapsførere og selskap som har besvart egenmeldingen åpenbart feil måtte redegjøre for sin utfylling. Dette kan få konsekvenser for autorisasjonen for disse regnskapsførerne og selskapene. 3. SAMMENDRAG - HOVEDTREKK Fortsatt god vekst i regnskapsførerbransjen. Gjennomsnittlig årlig vekst er 15,4 %, og veksten siste år er 8,3 %. Økningen er nå størst i de mellomstore regnskapsførerselskaper og kjeder som vesentlig overstiger gjennomsnittet i bransjen, dvs. 22,4 %. Bransjen som helhet er imidlertid preget av dårlig inntjening og mange selskaper driver med tapt egenkapital. De 5 største regnskapsførerselskapene og grupperingene har 15,5 % av bransjens totale omsetning som er en relativ nedgang på 1,4 % i forhold til totalmarkedet sammenlignet med Autoriserte regnskapsførere bistår ca kunder med regnskapsføring og lignende. Dette er en økning i antall oppdrag på 25 % sammenlignet med 1999 og en økning siste år på ca 6%. Regnskapsførerbransjen består fortsatt av svært mange små enheter og utviklingen i retning av større enheter og fagmiljøer går saktere enn tidligere antatt. Fortsatt er det slik at 96 % av regnskapsførerselskapene (enkeltpersonforetak ikke medtatt) har mindre enn 10 ansatte. 36 % av alle regnskapsførerselskaper har mindre enn kr 1 mill i årlig omsetning. Bare 10 % av regnskapsførerselskapene har mer enn kr 5 mill i årlig omsetning. Ca autoriserte regnskapsførere driver sin virksomhet som enkeltpersonforetak. 66 % av disse hadde en omsetning som var lavere enn kr og 52 % hadde en omsetning som var lavere enn kr Det antas at regnskapsførervirksomheten for disse er bierverv. De fleste betydelige aktører er medlemmer av NARF: 54,4 % av alle regnskapsførere er medlemmer av NARF. Legger man til autoriserte regnskapsførere som ikke er personlig medlem av NARF, men som er ansatt i et byrå som er medlem, så er 63,3 % av alle regnskapsførere tilknyttet NARF. Utdannelsesnivået for autoriserte regnskapsførere er høyere enn før. 57 % av alle autoriserte regnskapsførere har høyskoleutdanning utover 2 år. I 1999 var denne andelen 31 %. KREDITTILSYNET side 4 av 22

5 4. AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERE 4.1 Antall autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskaper Analysen bygger på besvarelsen av det dokumentbaserte tilsynet fra totalt autoriserte regnskapsførere og autoriserte regnskapsførerselskaper. Utviklingen i antall autorisasjoner i Regnskapsførerregisteret kan illustreres i følgende tabell: Tabell 1: Utviklingen i antall autorisasjoner Tekst Regnskapsførere Regnskapsførerselskaper Regnskapsførers funksjon Tabellen viser fordelingen av de funksjoner/roller som autoriserte regnskapsførere innehar. Den enkelte regnskapsfører kan inneha flere av funksjonene. Tabell 2: Oversikt over regnskapsførernes funksjon Funksjon Antall 2006 Antall 2004 Daglig leder i regnskapsførerselskap/lag Innehaver av enkeltpersonforetak som driver med regnskapsførervirksomhet Innehar eget oppdragsansvar Er medarbeider uten oppdragsansvar Ansatt i selskap/foretak som ikke fører regnskap i næring ) 784 for andre, jf. regnskapsførerloven 1 og 2, eller for øvrig ikke er utøver av yrket 1) Det er 938 regnskapsførere som har som eneste svar at de ikke er utøvere av yrket Det har vært en markant økning i antall autoriserte regnskapsførere som er daglig leder i regnskapsførerselskap. Hovedårsaken til dette er at Kredittilsynet har strammet inn på kravet om at daglig leder i regnskapsførerselskap må være autorisert regnskapsfører. Tidligere kunne selskapet autoriseres hvis selskapet hadde en ansatt faglig leder som var autorisert regnskapsfører. Dette ble vurdert i forbindelse med endringen i regnskapsførerloven, jf. Ot. prp. nr. 44 ( ). Det er også en betydelig økning i antall regnskapsførere som har besvart at de er ansatt i et selskap som ikke fører regnskap i næring for andre eller for øvrig ikke er utøvere av yrket. Spørsmålet om funksjon er slik at regnskapsførerne kunne besvare at de innehar flere av funksjonene samtidig. De fleste som har besvart at de ikke er utøvere av yrket har besvart at de også innehar en eller flere av de andre funksjonene. Det er 938 regnskapsførere som kun har besvart at de ikke er utøvere av yrket. Dette kan for eksempel være autoriserte regnskapsførere som er ansatt internt i regnskapsfunksjoner i selskaper. KREDITTILSYNET side 5 av 22

6 4.3 Foreningstilknytning Tabellen viser hvor mange autoriserte regnskapsførere som er medlemmer av ulike foreninger: Tabell 3: Foreningstilknytning Forening Antall 2006 Antall 2004 Medlem av Norges Autoriserte Regnskapsførers Forening (NARF) Medlem av Økonomiforbundet Medlem av Den norske Revisorforening (DnR) Medlem både av NARF og Økonomiforbundet Medlem både av NARF og DnR Medlem NARF, DnR, og Økonomiforbundet 4 - Ikke medlem av noen forening Tabellen viser at det er en tendens at det er flere autoriserte regnskapsførere som melder seg inn i foreninger. I besvarelsen av det dokumentbaserte tilsynet i 2006 var 75,4 % av alle regnskapsførere enten medlem av NARF, Økonomiforbundet eller DnR. Tilsvarende tall for det dokumentbaserte tilsynet i 2004 var 69,3 %. 4.4 Autoriserte regnskapsførere som også har godkjenning som revisor Det er totalt 979 autoriserte regnskapsførere som også har bevilling som revisor, fordelt på 733 registrerte revisorer og 246 statsautoriserte revisorer. Dette tilsvarer 13,5 % av alle autoriserte regnskapsførere. Tilsvarende var det 834 autoriserte regnskapsførere som også hadde godkjenning som revisor ved det dokumentbaserte tilsynet i 2004, som utgjorde 12,5 % av alle autoriserte regnskapsførere. Dette fordelte seg på 720 registrerte og 214 statsautoriserte revisorer. Dette tilsvarer en økning på 17,4 % fra 2004 til Kredittilsynet konstaterer at det er en klar økning i antall autoriserte regnskapsførere som også har bevilling som revisor. 4.5 Utdanning Tabellen nedenfor viser svarene de autoriserte regnskapsførernes utdanning: Tabell 4: Utdanning Utdannelsesnivå 2006 % av alle autoriserte 2004 % av alle autoriserte Utdanning som ikke er tatt ved høyskole ,1 % ,6 % Høyere økonomisk utdannelse til og med 2 år ,9 % ,7 % Høyere økonomisk utdannelse til og med 3 år ,0 % ,0 % Høyere økonomisk utdannelse ut over 3 år ,1 % ,8 % Annen høyere utdanning 429 5,9 % 406 5,9 % Sum % % Totalt 57 % av alle autoriserte regnskapsførere har høyskoleutdanning ut over to år. Tilsvarende tall for egenmeldingen i 2004 var 55,6 %. I egenmelding som ble sendt alle autoriserte regnskapsførere tilbake i 2000 ble det også stilt spørsmål om utdanning. Utdannelsesintervallene var ikke tilsvarende, men autoriserte regnskapsførere besvarte da at de hadde høyskoleutdannelse ut over to år. Det utgjorde ca. 31 %. Ut i fra dette kan man trekke konklusjonen at utdannelsesnivået blant autoriserte regnskapsførere økte tydelig fra 2000 til Kredittilsynet ser dette som positivt fordi det gjør KREDITTILSYNET side 6 av 22

7 bransjen bedre rustet til å møte de utfordringene som både regnskapsførerne og deres oppdragsgivere står overfor. Kredittilsynet noterer også at andelen autoriserte som ikke har høyskoleutdannelse går ned. Dette skyldes strengere krav til autorisasjon og naturlig avgang i form av pensjonering av regnskapsførere som ble autorisert på grunnlag av overgangsordningen. 5. AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERSELSKAPER OG ENKELTPERSONFORETAK 5.1 Total honorarinntekt fra regnskapsføreroppdrag Totalt honorar fra regnskapsføreroppdrag i regnskapsførerbransjen kan oppsummeres i følgende tabell: Tabell 5: Totalt honorar Regnskapsåret 2005 Regnskapsåret 2004 Regnskapsåret 1999 Honorar totalt 6,5 mrd 6,0 mrd. 3,38 mrd. Regnskapsførerbransjen hadde totalt honorar fra regnskapsføreroppdrag for regnskapsårene 2005 og 2004 på henholdsvis kr. 6,5 mrd. og 6,0 mrd. Våren 2000 gjennomførte Kredittilsynet et tilsvarende dokumentbasert tilsyn. Total honorar for regnskapsførerbransjen for regnskapsåret 1999 var kr. 3,38 mrd. Fra regnskapsåret 1999 til 2005 har gjennomsnittlig årlig vekst i regnskapsførerbransjen dermed vært på 15,4 %. Prosentvis økning fra 2004 til 2005 var på 8,3 %. Kredittilsynet antar at økningen kan forklares ut fra en kombinasjon av faktorene; økte timesatser, økt effektivitet, næringslivets økende tendens til utkontraktering av regnskapsføring. Økt etterspørsel av regnskapsførertjenester har bidratt til etablering av nye regnskapsførerselskaper og enkeltpersonforetak. I 2006 var det 823 flere regnskapsførerselskaper enn i Antall regnskapsførerforetak organisert som enkeltpersonforetak har vært relativt konstant i perioden. Bruttoinntekter i regnskapsførerbransjen fordelt på omsetningsintervaller kan illustreres i følgende tabell: Tabell 6: Antall foretak fordelt på honorarintervaller Honorarintervall i hele kr Regnskapsåret 2005 Antall foretak Regnskapsåret 2004 Antall foretak kr kr kr kr kr Kr Over kr Sum foretak Tabellen inneholder alle enkeltpersonforetak og selskaper uavhengig av kjede- eller konserntilknytning. Tabellen viser at regnskapsførerbransjen består av mange svært små foretak. En av årsakene til dette er antakelig at regnskapsførerbransjen gjenspeiler næringsstrukturen for øvrig, og regnskapsførere med lokal tilknytning foretrekkes. I punkt 5.2 og 5.3 er opplysningene ovenfor fordelt på enkeltpersonforetak og regnskapsførerselskaper. KREDITTILSYNET side 7 av 22

8 5.2 Honorar og årsresultat for regnskapsførerforetak organisert som enkeltpersonforetak 5.2.1Honorar Per var det totalt autoriserte regnskapsførere som var innehavere av enkeltpersonforetak som driver med regnskapsføring. Tilsvarende tall per var autoriserte regnskapsførere. Totalt honorar for disse foretakene kan oppsummeres i følgende tabell: Tabell 7: Honorar i enkeltpersonforetak Regnskapsår Honorar fra regnskapsføreroppdrag 2004 Kr. 638,9 mill Kr. 703,9 mill. Antall enkeltpersonforetak fordeler seg slik i forhold til honorarintervaller: Diagram 1: Antall enkeltpersonforetak fordelt på omsetningsintervaller Antall foretak '-50' 50'- 250' 250'- 500' 500'- 750' 750'- 1000' 1000'- 1500' 1500'- 2000' >2000 Honorar 2002 Honorar 2003 Honorar 2004 Honorar 2005 Honorarintervall i hele kr. Diagrammet viser at svært mange enkeltpersonforetak har et beskjedent honorar. For regnskapsåret 2005 hadde 66,2 % av alle enkeltpersonforetak omsetning som var lavere enn kr ,-. For regnskapsåret 2004 var tilsvarende tall 65,5 %. Følgende tabell kan illustrere gjennomsnittlig honorar og årsresultat: Tabell 8: Gjennomsnittstall for enkeltpersonforetak Akkumulert årsresultat Kr. 387 mill. - Gj. sn. honorar Kr ,- Kr ,- Gj. sn. Årsresultat Kr ,- - Tallene i tabellen representerer alle enkeltpersonforetak som har honorar fra regnskapsføreroppdrag i 2005 som er høyere enn kr ,-. Regnskapsførerforetak som har mindre honorar enn kr ,- driver antagelig ikke regnskapsførerforetaket som heltidsvirksomhet. Det er da totalt 804 enkeltpersonforetak som hadde omsetning som var høyere enn kr ,- for regnskapsåret Det må her tas hensyn til at eiers lønn er en del av årsresultatet. KREDITTILSYNET side 8 av 22

9 5.2.2Årsresultat Tabellen nedenfor viser antall regnskapsførerforetak fordelt på oppnådd årsresultat i intervaller. Tabell 9: Oversikt over antall enkeltpersonforetak fordelt på årsresultatintervall Årsresultat Enkeltpersonforetak Negativt over kr mill. Negativt Negativt Negativt Negativt Sum foretak med underskudd Positivt Positivt Positivt Positivt Positivt Positivt Positivt Positivt Positivt over kr mill. Sum foretak med overskudd I tillegg til tallene ovenfor har følgende antall foretak rapportert at de har eksakt kr. 0,- i årsresultat Det er totalt 842 personer som er innehaver av enkeltpersonforetak som har rapportert at de har årsresultat under kr ,-. Kredittilsynet bemerker at i enkeltpersonforetak så tilsvarer årsresultatet tilnærmet det innehaver kan ta ut som eiers lønn. Av de 842 personene er det 244 som har rapportert at de også innehar en annen funksjon per Av nevnte 842 personer er det også 404 som har rapportert at de er daglig ledere i regnskapsførerselskap. Kredittilsynet bemerker at de personer som er innehavere av enkeltpersonforetak med årsresultat under kr ,- i all hovedsak også driver annen virksomhet. Enkeltpersonforetaket er da en tilleggsvirksomhet i tillegg til deres daglige virke. Av de som har rapportert at de er innehavere av enkeltpersonforetak som driver med regnskapsføring er det for regnskapsårene 2005 og 2003 henholdsvis 41,1 % og 38,5 % som oppgir at de har årsresultat over kr ,-. Kredittilsynet legger til grunn at dette viser at svært mange av de som er innehavere av enkeltpersonforetak og som driver med regnskapsføring ikke har regnskapsførervirksomheten som eneste inntektskilde. KREDITTILSYNET side 9 av 22

10 5.3 Honorar og årsresultat for regnskapsførerforetak organisert som selskap 5.3.1Honorar Det er totalt autoriserte regnskapsførerselskaper som har sendt inn egenmeldingen i Honorar og gjennomsnittstall for foretakene kan oppsummeres i følgende tabell: Tabell 10: Gjennomsnittstall for selskaper Akkumulert årsresultat Kr. 543,9 mill - Gj. sn. honorar Kr ,- Kr ,- Gj. sn. Årsresultat Kr ,- - Antall selskaper fordeler seg slik i forhold til honorarintervaller (tall i hele 1.000): Diagram 2: Antall selskaper fordelt på intervaller > Honorar Diagrammet viser at for regnskapsåret 2005 hadde 39,6 % av alle regnskapsførerselskaper honorar fra regnskapsføreroppdrag under kr ,-. Tilsvarende tall for 2003 var 41,3 %. Kun 10 % av autoriserte regnskapsførerselskaper hadde honorar fra regnskapsføreroppdrag på over kr. 5 mill. for regnskapsåret Tilsvarende tall for regnskapsåret 2003 var 7,5 % Årsresultat Tabellen nedenfor viser antall regnskapsførerselskaper fordelt på oppnådd årsresultat i intervaller. Tabell 11: Oversikt over antall selskap fordelt på årsresultatintervall Årsresultat Selskaper Negativt over kr mill. Negativt Negativt Negativt Negativt Sum foretak med underskudd Positivt Positivt Positivt KREDITTILSYNET side 10 av 22

11 Positivt Positivt Positivt Positivt Positivt Positivt over kr mill. Sum foretak med overskudd I tillegg til tallene ovenfor har følgende antall foretak rapportert at de har eksakt kr. 0,- i årsresultat Det er 296 selskaper som har rapportert at de har eksakt kr. 0,- i årsresultat. Analyser viser at 175 av disse ikke hadde omsetning fra regnskapsføringsvirksomhet verken for regnskapsåret 2004 eller Disse selskapene har også rapportert 0 i antall regnskapsføreroppdrag per De resterende 121 selskapene synes å være i en omorganiseringsfase, noen holder på å avvikle, mens andre er i en nyetablering. Selskap som har rapportert kr. 0,- i årsrsultat utgjør for regnskapsårene 2005 og 2003 henholdsvis 11,4 % og 13,5 % av totalt antall regnskapsførerselskaper. Kredittilsynet bemerker at for regnskapsårene 2005 og 2003 gikk henholdsvis 15,4 % og 17.2 % av alle regnskapsførerselskaper med underskudd. Kredittilsynet mener at tallene viser at inntjening hos mange regnskapsførerselskaper er lav. Ut fra en normal kostnadsstruktur hos regnskapsførerselskaper, der personalkostnader, husleie og it-drift utgjør de største postene, ser Kredittilsynet ikke noen klare årsaker til at det er så mange selskaper som går med underskudd. Dette skulle tilsi at det burde være gode utsikter for bedre inntjening i bransjen. Et moment som gjør det vanskelig å si noe konkret om inntjening i selskaper er lønn til aksjonærer. Kredittilsynet har i det dokumentbaserte tilsynet ikke stilt spørsmål om eierlønn. Regnskapsførerselskaper har i stor grad aktive aksjonærer som har mulighet til å regulere sin lønn i forhold til årets resultat. Det er derfor vanskelig for Kredittilsynet å vurdere inntjening hos regnskapsførerselskaper. Det er dermed en viss usikkerhet knyttet til inntjening da en del selskaper ikke ønsker å vise større overskudd enn nødvendig. Men med så mange selskaper som har negativt årsresultat mener Kredittilsynet at inntjeningen i bransjen generelt kan være for lav. De selskaper som har årsresultat på over kr. 3. mill. er i hovedsak boligbyggelag og selskaper som driver med eiendomsforvaltning som også har autorisasjon som regnskapsførerselskap. KREDITTILSYNET side 11 av 22

12 5.4 Egenkapital for regnskapsførerselskaper Tabellen nedenfor viser antall regnskapsførerselskap fordelt på selskapets bokførte egenkapital per og per i intervaller. Tabell 12: EK i regnskapsførerselskaper Egenkapital Antall regnskapsførerselskaper EK per EK per Antall %-andel Antall %-andel Negativ EK 168 6,5 % 173 7,1 % Eksakt EK på kr ,5 % 135 5,5 % Positiv EK mellom kr ,9 % 142 5,8 % Sum selskap med handleplikt ved tap av ,9 % ,4 % EK, jf. AL 3-5 Positiv EK mellom kr ,0 % ,2 % Positiv EK mellom kr ,4 % ,7 % Positiv EK mellom kr ,7 % ,6 % Positiv EK mellom kr ,3 % 155 6,3 % Positiv EK mellom kr ,5 % 21 0,9 % Positiv EK større enn kr. 10. mill. 83 3,2 % 72 2,9 % Sum selskaper % % Kredittilsynet bemerker at det for regnskapsårene 2005 og 2003 henholdsvis er 14,9 % og 18,4 % av alle regnskapsførerselskaper som har egenkapital under kr ,-. I henhold til aksjeloven 3-5 første ledd skal styret i aksjeselskap straks behandle saken hvis egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Det samme gjelder hvis det må antas at selskapets egenkapital er blitt mindre enn halvparten av aksjekapitalen. Kredittilsynet bemerker at det er en nedgang i antall selskaper med tapt egenkapital, men Kredittilsynet mener at denne andelen fortsatt er svært høy. Dette spesielt da det i regnskapsførerloven 6 første ledd nr 3 er et vilkår for autorisasjon som regnskapsførerselskap at selskapet er økonomisk vederheftig. Kredittilsynet vil følge opp selskap som har negativ egenkapital. De selskaper som har høyest egenkapital er regnskapsførerselskap som også driver annen virksomhet. Dette er i hovedsak boligbyggelag, eiendomsforvaltningsselskap og shippingselskap. 5.5 Årsverk knyttet til regnskapsføring Totalt ,6 årsverk per er knyttet til regnskapsføring. Kredittilsynet presiserer at tallet representerer antall årsverk innen regnskapsføring. Trolig sysselsetter bransjen vesentlig flere årsverk. For eksempel er ikke årsverk til administrasjon og årsverk knyttet til andre tjenester enn det som er autorisasjonspliktig, med i beregningen. Årsverkene fordeler seg med årsverk i enkeltpersonforetak og 9 391,6 årsverk i selskap. Nedenfor følger en tabell som viser antall regnskapsførerforetak fordelt på intervaller for antall årsverk: Tabell 13: Oversikt over antall foretak fordelt på intervaller av årsverk Antall årsverk Regnskapsførerforetak Per Over 50 4 KREDITTILSYNET side 12 av 22

13 Kredittilsynet besitter ikke pålitelige tall for antall årsverk i regnskapsførerbransjen for tidligere år. Ved egenmeldingen som regnskapsførerne besvarte i 2004 har trolig mange selskaper som driver med kombinert virksomhet rapportert totalt antall årsverk i selskapene. De oversikter over antall årsverk i bransjen som Kredittilsynet besitter fra egenmeldingen i 2004 er derfor ikke sammenlignbare. Tabellen viser at regnskapsførerbransjen i stor grad består av små foretak med få ansatte. 96,5 % av alle foretak i regnskapsførerbransjen sysselsetter mindre enn 10 årsverk. 5.6 Struktur i regnskapsførerbransjen 5.6.1Konsern og sammenslutninger Tabellen viser omsetning, årsverk og antall autoriserte regnskapsførere i fem betydelige aktører innen regnskapsførerbransjen. Disse selskapene er organisert enten som enkeltstående selskaper, konsern, franchise eller som kombinasjon av dette. Tabell 14: Betydelige aktører, beløp i hele tusen Visma Lindorff Services Accounting Norge AS AS Kvestorkonsernet Økonor Consis / Økonomifokus Totalt for grupperingene Honorar 2004 Kr Honorar 2005 Kr Årsverk 2005 Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven 5A og forvaltningsloven ,1 Autoriserte regnskapsførere 2005 første ledd nr Honorar 2005 per årsverk Selskapene i tabellen representerer ca. 15, 5 % av total omsetning i regnskapsførerbransjen for regnskapsåret Kr. 666, Andre betydelige aktører, enkeltselskaper Tabellen nedenfor viser andre betydelige aktører. Tabell 15: Andre betydelige aktører, beløp i hele tusen Navn Honorar 2005 Honorar 2004 Amesto AS Tveit Regnskap AS Frostad og Skyrud AS JSH Aporegnskap AS Økonomihuset Regnskap AS AS Procurator Midt-Norge Regnskap AS Econpartner AS Focus Økonomi AS Noregn AS Pareto Investor Service AS Kjell Haver Regnskapsservice AS SMB Økonomi og Regnskap AS Dataplan Regnskap AS Årsverk 2005 Autoriserte regnskapsførere 2005 Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven 5A og forvaltningsloven 13 første ledd nr. 2. KREDITTILSYNET side 13 av 22

14 Bodø Regnskapservice AS Axepta Regnskap AS NLM Økonomiservice AS Sum Kr Kr ,2 170 Tabellen ovenfor representerer de største regnskapsførerselskapene som er rene regnskapsførerselskap. Det vil si at de i all hovedsak driver med autorisasjonspliktige tjenester. Tabellen viser at disse selskapene samlet har hatt en omsetningsvekst på 22,4 % fra regnskapsåret 2004 til I snitt har disse selskapene en gjennomsnittlig omsetning per årsverk på kr ,-. Tabell 16. Oversikt over selskaper med honorar mellom kr. 5 mill. og kr. 13 mill., beløp i hele tusen Samlet honorar 2005 Samlet honorar 2004 Samlet årsverk Samlet antall autoriserte Selskaper med honorar mellom kr. 5 mill og 13 mill. (170 selskaper) regnskapsførere Kr Kr ,6 800 Kredittilsynet har også foretatt en analyse av alle rene regnskapsførerselskaper som for regnskapsåret 2005 hadde omsetning mellom kr. 5 og kr. 13 mill. Dette var totalt 170 selskaper. Disse hadde en samlet omsetning på kr ,- for regnskapsåret 2005 og kr ,- for regnskapsåret Dette tilsvarer en omsetningsvekst på 12,7 %. Gjennomsnittlig omsetning per årsverk for regnskapsåret 2005 for denne gruppen av regnskapsførerselskaper er kr ,-. Dette tilsvarer omtrent tilsvarende som for gruppen av selskaper nevnt i tabell Sammenligning av grupper av regnskapsførerselskaper Tabell 17: Sammenligning av grupper regnskapsførerselskaper, beløp i hele tusen Samlet honorar 2005 Samlet honorar 2004 %-vis endring i honorar Samlet årsverk Betydelige aktører, tabell 14 Andre betydelige aktører, tabell 15 Selskap med honorar mellom kr. 5 mill og kr. 13 mill, tabell 16 Alle regnskapsførerselskaper og enkeltpersonforetak Sum autoriserte regnskaps førere Aut. regnf. i % av årsverk Kr Kr ,7 % 1 508, ,1 % Kr Kr ,4 % 422, ,3 % Kr Kr ,7 % 1 848, ,3 % Kr Kr ,3 % , ,3 % Honorarøkningen for hele regnskapsførerbransjen fra regnskapsåret 2004 til 2005 var på 8,3 %. Kredittilsynet kan da konkludere med at det har vært en honorarøkning i gruppen selskaper, som nevnt i tabell 15, som ligger betydelig høyere enn for bransjen for øvrig. Kredittilsynet kan også konkludere med at selskaper med honorar over kr. 5 mill. har hatt en vesentlig vekst over bransjegjennomsnittet. Honorarveksten har sammenheng med omsetningen. Hvis vi holder selskapene nevnt i tabell 14 utenom, så ser man at honorarveksten fra 2004 til 2005 er stigende i forhold til honorarene i selskapene. KREDITTILSYNET side 14 av 22

15 Når det gjelder antall autoriserte regnskapsførere i prosent av årsverk så er det viktig å merke seg at bransjen som helhet består i svært mange små foretak med en til fem ansatte, jf. tabell nr. 6. Dette gir utslag i prosentandelen for alle regnskapsførerforetak. Foretak av en viss størrelse har større behov for arbeidskraft som ikke nødvendigvis krever autorisasjon som regnskapsfører. 5.7 Rutiner Kredittilsynet har i egenmeldingen for autoriserte regnskapsførere som er innehavere av enkeltpersonforetak og i egenmeldingen for autoriserte regnskapsførerselskaper stilt noen spørsmål om hvordan foretaket har etablert rutiner på noen sentrale områder. Tabellen nedenfor viser hvor mange regnskapsførere/selskap i prosent som har besvart ja på de ulike spørsmålene. Tabell 18: Oversikt over rutiner Spørsmål Enkeltpersonforetak Selskaper Rutiner for å sikre at oppdragsavtaler inngås 94,3 % 96,7 % Rutiner for utarbeidelse av 92,3 % 94,9 % oppdragsdokumentasjon Rutiner for etterlevelse av 80,5 % 87,9 % hvitvaskingslovgivningen Er foretaket innehaver av klientkonto 4,4 % 8,1 % Er det inngått samarbeid med annen regnskapsførervirksomhet 23,5 % 27,5 % som kan bistå ved uforutsette hendelser som setter virksomheten ute av stand til å ivareta oppdragsgivers interesser? Alle enkeltpersonforetak og selskaper med kun en autorisert regnskapsfører skulle svare på spørsmålet Rutiner for å påse at autoriserte regnskapsførere oppfyller kravene til etterutdanning. Kun selskap med 2 eller flere autoriserte regnskapsførere - 97,9 skulle besvare spørsmålet. Rutiner for kvalitetssikring av arbeid utført av medarbeidere som ikke er autorisert Ja Nei I/A 1) 24,1 4,2 % 71,7 % % 1) I/A betyr at det ikke er aktuelt å ha rutiner for kvalitetssikring. Dette er selskaper der alle ansatte er autoriserte regnskapsførere. Ja Nei I/A 1) 68,8 % 4,8 26,4 % % Kredittilsynet har i sitt tilsynsarbeid fokus på regnskapsførerforetakenes rutiner. Gode rutiner er svært viktig for at virksomheten skal fungere på en hensiktsmessig og betryggende måte. Rutiner i regnskapsførerforetak blir særskilt vurdert og gjennomgått i forbindelse med stedlige tilsyn. 5.8 Forsikringer Kredittilsynet har i egenmeldingen for autoriserte regnskapsførere som er innehavere av enkeltpersonforetak og i egenmeldingen for autoriserte regnskapsførerselskaper stilt spørsmål om de har formuesskadeforsikring som dekker ansvar, underslag og rekonstruksjon av regnskapsmateriale. KREDITTILSYNET side 15 av 22

16 Svarene kan oppsummeres i følgende tabell: Tabell 19: Forsikringer Forsikringstype Enkeltpersonforetak Selskaper - ansvar 68,1 % 86,2 % - underslag 22,3 % 47,7 % - rekonstruksjon 45,3 % 32,0 % 5.9 IT-Løsninger Regnskapsførerselskaper med omsetning over kr. 5 mill. ble i egenmeldingen bedt om å besvare spørsmål vedrørende bruk av IT m.m. Totalt gjaldt dette 240 selskaper. Antall selskaper som besvarte spørsmålene med ja oppgitt i prosent kan oppsummeres i følgende tabell: Tabell 20: IT-Løsninger Spørsmål JA Foreligger det en dokumentert IT-strategi 77,9 % Er det etablert tiltak som sikrer at risikoanalyse av IT-virksomheten 83,8 % gjennomføres minst årlig, og ved større endringer? Blir alle forespørsler om endringer i IT-løsninger dokumentert og behandles disse i 66,7 % organisasjonens endringshåndteringsprosedyre? Har regnskapsførerselskapet en prosess for løpende overvåking av leveranser fra 85,8 % ekstern IT-leverandør, for å sikre at disse skjer i henhold til avtale(r)? Foreligger det en katastrofeplan? 52,5 % 48 av 126 selskaper svarte at de har en katastrofeplan. Disse skulle også svare på om 38,0 % de har gjennomført testing av katastrofeplanen de siste 12 måneder. Kredittilsynet merker seg at ikke flere enn 52,5 % av de større regnskapsførerselskapene svarer ja på spørsmål om det foreligger en katastrofeplan og dernest at kun 38 % av disse svarer ja på at de har testet katastrofeplanen de siste 12 måneder. Det er opp til regnskapsførerselskapene selv å definere hva de vurderer som en katastrofesituasjon. Bokføringsloven gir likevel føringer for hva selskapene plikter å etterleve for å ivareta elektronisk lagrede regnskapsdata. Bokføringsloven stiller krav til gjenoppretting, oppbevaring og arkivering av data samt til sporbarhet av transaksjonsendringer. For å etterleve kravene må regnskapsførerselskapene ha etablert rutiner for backup av data som er av en slik kvalitet at kravene blir oppfylt. At kravene oppfylles kan bare verifiseres gjennom regelmessig testing med tilbakelegging av data fra backup. Større regnskapsførerselskaper bør ha en dokumentert plan som beskriver hvordan en katastrofesituasjon skal håndteres med henvisning til backuprutiner on-site og off-site og videre ha etablert et opplegg for testing av at planen fungerer. 6 NÆRMERE OM REGNSKAPSFØREROPPDRAGENE 6.1 Totale antall oppdrag i regnskapsførerbransjen Regnskapsførerbransjen hadde for regnskapsåret 2005 totalt oppdrag. Tilsvarende tall for regnskapsårene 2003 og 1999 var henholdsvis og Tallene representerer en økning i oppdragsmassen på ca. 25 % fra 1999 til 2003, og en økning på ca. 6 % fra 2003 til KREDITTILSYNET side 16 av 22

17 6.2 Oppdrag fordelt på organisasjonsformer Det totale antall oppdrag fordeler seg på ulike organisasjonsformer som følger: Tabell 21: Oppdrag fordelt på organisasjonsformer Organisasjonsformer (oppdragsgiverne) Antall oppdrag i enkeltpersonforetak Antall oppdrag i selskap Enkeltpersonforetak AS ASA ANS BA DA Stiftelser NUF Andre oppdrag Tabellen bekrefter at regnskapsførerbransjen har oppdrag for alle typer organisasjonsformer, men at det er en overvekt av oppdragsgivere som er organisert som enkeltpersonforetak og aksjeselskap. 6.3 Antall oppdrag fordelt på oppdragsansvarlige regnskapsførere Diagrammet nedenfor viser antall oppdragsansvarlige regnskapsførere fordelt på antall oppdrag der de er ansvarlige. Oversikten viser at antall oppdrag per oppdragsansvarlig regnskapsfører øker. Diagram 3: Antall oppdrag per oppdragsansvarlig regnskapsfører Under til til til til til 150 > 150 Oppdrag Antall oppdragsansvarlige regnskapsførere i 2004 Antall oppdragsansvarlige regnskapsførere i 2006 Andelen regnskapsførere som har oppgitt å være oppdragsansvarlige for mer enn 100 oppdrag er antageligvis noe høyt. Dette begrunnes med at noen kontorledere har ført opp seg selv som oppdragsansvarlig for samtlige oppdrag for å reflektere at de som daglig og faglig leder har et overordnet totalansvar for alle oppdrag. Oppdragsansvaret for den enkelte oppdragsgiver vil være fordelt mellom flere autoriserte regnskapsførere. Kredittilsynet vil ha en tilsynsmessig oppfølging av de regnskapsførere som er oppdragsansvarlig for svært mange oppdrag. KREDITTILSYNET side 17 av 22

18 6.4 Betydelige oppdrag Regnskapsførerbransjen har oppdragsgivere som har betydelig omsetning, noen er også notert på børsen. Dette kan illustreres i følgende tabell: Tabell 22: Oversikt over betydelige oppdrag Oppdrag Enkeltpersonforetak Selskap Oppdrag med omsetn mill Oppdrag med omsetn. over 100 mill Oppdragsgiver er børsnotert, evt. Del av børsnotert konsern Oppdragsgiver som er datterselskap med utenlandsk eier Hva regnskapsføreroppdragene omfatter Tabellen nedenfor viser hvor mange oppdragsansvarlige i prosent som utfører ulike oppgaver overfor oppdragsgiverne: Tabell 23: Oversikt over hva oppdragene omfatter Type oppdrag %-andel av alle oppdragsansvarlige i 2006 %-andel av alle oppdragsansvarlige i 2004 Løpende bokføring 97,5 % 98 % Utarbeidelse av årsregnskap og 71,8 % 73 % noter for etterskuddspliktige Utarbeidelse av 71,3 % 71 % ligningsskjemaer for etterskuddspliktige Utarbeidelse av 85,8 % 88 % ligningsskjemaer for forskuddspliktige Betaling av mva. etter fullmakt 57,9 % 55 % fra oppdragsgiver Betaling av skattetrekk og 63,0 % 61 % arbeidsgiveravgift etter fullmakt fra arbeidsgiver Andre betalingsoppdrag 59,3 % 56% Tabellen må leses slik at hvis en oppdragsansvarlig regnskapsfører f. eks. utarbeider årsregnskap bare for en av oppdragsgiverne teller svaret med i prosentandelen. Kredittilsynet antar derfor at prosentandelene ovenfor kan vise et noe skjevt bilde. Spesielt utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer for etterskuddspliktige, viser trolig for høy prosentandel. Dette bygger på Kredittilsynets erfaring fra blant annet stedlig tilsyn som viser at de færreste autoriserte regnskapsførere utarbeider årsregnskap for samtlige oppdrag. Kredittilsynet registrerer at 30 % av alle oppdragsansvarlige regnskapsfører ikke utarbeider årsregnskap og ligningspapirer for etterskuddspliktige. Kredittilsynet antar at det er revisor som setter opp regnskapet og fyller ut ligningspapirer for etterskuddspliktige i tilfeller der regnskapsfører ikke har dette oppdraget. For denne type oppdrag er det konkurranse mellom revisorene og regnskapsførerne. Revisorene har anledning til å yte teknisk bistand med årsregnskap. Kredittilsynet ser positivt på at de autoriserte KREDITTILSYNET side 18 av 22

19 regnskapsførerne utarbeider årsregnskapene. Man får da et helt klart skille mellom regnskapsførsel og revisjon. Kredittilsynet merker seg at så mange som 59 % av alle oppdragsansvarlige regnskapsførere har andre betalingsoppdrag enn betaling av merverdiavgift, skatter og arbeidsgiveravgift. Dette kan f. eks. være remitteringsoppdrag eller oppdrag der regnskapsfører er forretningsfører. Tilsvarende er det også en svært høy andel av oppdragsansvarlige regnskapsførere som har fullmakt til å betale arbeidsgiveravgift, skattetrekk og merverdiavgift på vegne av oppdragsgiver. Tabellen viser at det er en økning av betalingsoppdrag. Kredittilsynet er av den oppfatning at denne type oppdrag øker regnskapsførers yrkesfaglige risiko. Dette kan være feilbetaling og underslag. Det vises til rapporten punkt 5.9 om forsikringer. Der oppgir 22,3 % av alle enkeltpersonforetak og 47,7 % av alle regnskapsførerselskaper at de har tegnet underslagforsikring. Kredittilsynet mener at det vil være betryggende og hensiktsmessig å tegne forsikring som dekker feil og underslagrisikoen i de tilfeller man har betalingsoppdrag. 6.6 Omsetning per oppdrag Gjennomsnittlig omsetning per oppdrag var for regnskapsåret 2005 på kr ,-. Tilsvarende tall for 2003 og 1999 var henholdsvis kr ,- og kr ,-. Endringen fra 2003 til 2005 representerer en økning på 3,8 %, mens endringen fra 1999 til 2003 representerer en økning på 38,9 %. Kredittilsynets erfaring er at det i perioden har vært en betydelig økning i honorarsatser, spesielt fra 1999 til Økningen i omsetning per oppdrag fra 2003 til 2005 gjenspeiler prisstigningen generelt i samfunnet. 6.7 Oversikt over innsendelsesmetoder Tabell 24: Oversikt over innsendelsesmetoder Type oppdrag %-andel av alle %-andel av alle oppdragsansvarlig oppdragsansvarlige i 2004 e i 2006 Ligningspapirer leveres elektronisk 88,4 % 75 % Ligningspapirer leveres manuelt 56,7 % 71 % Innsendelse av terminoppgaver for 88,6 % 90 % skattetrekk og arbeidsgiveravgift Elektronisk innlevering av 84,4 % terminoppgaver for mva. 92 % Manuell innlevering av terminoppgaver for mva. 58,0 % Tabellen viser en stor økning i antall regnskapsførere som leverer ligningspapirer og terminoppgaver elektronisk til skatteetaten. 7. ANDRE FORHOLD 7.1 Overholdelse av egne plikter for innsending av årsregnskap Enkeltpersonforetak som driver med regnskapsføring er regnskapspliktige etter regnskapsloven 1-2 første ledd nr. 5. Av alle regnskapsførere som er innehavere av enkeltpersonforetak er det 7,5 % som har oppgitt at de ikke har levert årsregnskap rettidig for regnskapsåret For regnskapsåret 2005 er det 6,6 % som oppgir at de ikke har overholdt innsendelsesfristen. Det er 5,2 % av alle KREDITTILSYNET side 19 av 22

20 regnskapsførerne som er innehavere av enkeltpersonforetak som oppgir at de ikke har sendt inn årsregnskap rettidig verken for regnskapsåret 2004 eller Når det gjelder regnskapsførerselskapene er det 4,4 % som oppgir at de ikke har sendt inn årsregnskap rettidig for regnskapsåret 2004 og 9,6 % for regnskapsåret Det er 2,3 % av alle selskapene som oppgir at de ikke har sendt inn årsregnskap rettidig verken for regnskapsåret 2004 eller Kredittilsynet vil foreta en oppfølging overfor de regnskapsførere og selskaper som ikke har sendt inn årsregnskap rettidig. Kredittilsynet mener at det er svært viktig at regnskapsførere som skal utføre oppdragsgivernes plikter vedrørende innsendelse av årsregnskap selv har ett ryddig forhold vedrørende egen regnskapsavleggelse. Gjentatte mangler ved egen regnskapsavleggelse kan medføre tilbakekall av autorisasjon som regnskapsfører eller regnskapsførerselskap. 7.2 Overholdelse av egne plikter for innsending av selvangivelse For regnskapsåret 2004 er det 1,8 % av alle regnskapsførere som er innehavere av enkeltpersonforetak som har oppgitt at de har blitt ilagt forsinkelsesgebyr fordi selvangivelse er blitt levert for sent. Tilsvarende tall for regnskapsåret 2005 er 2,4 %. Det er 16 regnskapsførere, som utgjør 1 %, som oppgir at de både for 2004 og 2005 er blitt ilagt forsinkelsesgebyr på grunn av for sent levert selvangivelse. Tilsvarende opplyser 3,6 % av regnskapsførerselskapene at de er ilagt forsinkelsesgebyr fordi selvangivelse er blitt levert for sent. Tilsvarende tall for regnskapsåret 2005 er 4,9 %. Det er 36 selskaper, som utgjør 1,4 %, som oppgir at de både for 2004 og 2005 er blitt ilagt forsinkelsesgebyr på grunn av for sent levert selvangivelse. Det er 11 regnskapsførere som er innehavere av enkeltpersonforetak som har oppgitt at de har blitt ilagt tilleggsskatt for regnskapsåret Tilsvarende tall for regnskapsåret 2004 er 8 regnskapsførere. Fire regnskapsførere oppgir at de er ilagt tilleggsskatt for regnskapsårene 2003 og Det er 14 regnskapsførerselskaper som oppgir at de er ilagt tilleggsskatt for regnskapsåret Tilsvarende tall for regnskapsåret 2004 er 18 selskaper. Ti regnskapsførerselskaper oppgir at de er ilagt tilleggsskatt for regnskapsårene 2003 og Kredittilsynet vil foreta en oppfølging overfor de regnskapsførere og selskaper som har fått ilagt forsinkelsesgebyr eller tilleggsskatt. Kredittilsynet bemerker at det er svært viktig at regnskapsførere som skal utføre oppdragsgivernes plikter overfor ligningsmyndighetene selv har ett ryddig forhold vedrørende egen selvangivelse. Gjentatte eller grove mangler ved egen selvangivelse kan medføre tilbakekall av autorisasjon som regnskapsfører eller regnskapsførerselskap. 7.3 Rapportering etter hvitvaskingslovgivningen Autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskaper er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven 4. I egenmeldingene ble det stilt spørsmål om slik rapportering. For perioden 2005 og 2006 er det 24 regnskapsførere som er innehaver av enkeltpersonforetak som opplyser at de har foretatt nærmere undersøkelser fordi det har vært grunn til å tro at en transaksjon kan ha tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller til terrorfinansiering. Tilsvarende tall for regnskapsførerselskaper er 60 transaksjoner. Totalt har dette medført 33 rapporteringer til Økokrim, fordelt på seks rapporteringer fra regnskapsførere som driver enkeltpersonforetak og 27 rapporteringer fra regnskapsførerselskaper. Kredittilsynet presiserer at antall innrapporteringer ikke er KREDITTILSYNET side 20 av 22

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 DATO: 15.06.2011 OFFENTLIG VERSJON INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG HOVEDTREKK 4 1. OM DOKUMENTBASERT TILSYN 5 2. GENERELT

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell?

Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell? Handelshøgskolen Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell? En undersøkelse av årsregnskaper i små aksjeselskaper Silje Anett Larsen Hanne

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 0 - Allment om regnskapsføringsoppdrag Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. Høsten er her. I dette nummer, bl.a.: SIDE 3 Leder SIDE 5. SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven

NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. Høsten er her. I dette nummer, bl.a.: SIDE 3 Leder SIDE 5. SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET Høsten er her SIDE 3 Leder SIDE 5 I dette nummer, bl.a.: «Utvalget» Det nyttige hjelpemiddel SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven for skatteetaten og den

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

Revisors rådgivning til revisjonsklienter

Revisors rådgivning til revisjonsklienter I I Fellesrapport Revisors rådgivning til revisjonsklienter Tematilsyn 2011 DATO: 06.02.2012 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 1 Innledning

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk Etisk Regelverk Forord Regnskapsførere er underlagt krav om autorisasjon dersom regnskapsføring skal drives i næring for andre. Regler om autorisasjonsplikt, regnskapsføring og hvilke lover og regler som

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 1 - Bokføring og årsoppgjør Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Fafo-rapport 2013:20 Fafo 2013 ISBN 978-82-324-0005-8 (papirutgave)

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor.

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Lønner det seg å velge bort revisor? En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. Stina Opdahl Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Regnskapets troverdighet

Regnskapets troverdighet Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2009 Regnskapets troverdighet Speiler regnskapene alltid virkeligheten? Når eiendommen har rast i verdi og når bunnen har rast ut under den lovende investeringen

Detaljer

Hvem er brukerne av årsregnskapene til små aksjeselskaper, og trenger de reviderte regnskaper?

Hvem er brukerne av årsregnskapene til små aksjeselskaper, og trenger de reviderte regnskaper? Praktisk Økonomi og Finans nr. 1 2009 (s. 104 119): Hvem er brukerne av årsregnskapene til små aksjeselskaper, og trenger de reviderte regnskaper? Av John Christian Langli, Handelshøyskolen BI I 2006 betalte

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Krav til etterutdanning for regnskapsførere

Krav til etterutdanning for regnskapsførere Rundskriv Krav til etterutdanning for regnskapsførere RUNDSKRIV: 11/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Regnskapsførere Regnskapsførerselskaper FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer