Digital Hjemmetjeneste. Ta initiativet i helsetjenesten med SmartSolution

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digital Hjemmetjeneste. Ta initiativet i helsetjenesten med SmartSolution"

Transkript

1 Digital Hjemmetjeneste Ta initiativet i helsetjenesten med

2 Hva er Digital Hjemmetjeneste? Kravene til produktivitet, kvalitet og effektivitetsforbedringer i helse- og omsorgsektoren er meget store. Uten bruk av moderne hjelpemidler og ny teknologi er oppgavene blitt nærmest umulige å innfri. Teknologien er i dagens moderne og dynamiske samfunn blitt menneskets beste venn som hjelper oss på nær sagt alle felt. Nå er tiden inne for å tenke nytt ved å fjerne begrensningene som ligger i en hjemmetjeneste uten digitale hjelpemidler. Den digitale hjemmetjeneste gir helsearbeiderne nøyaktig og spesifikk informasjon på mobile arbeidsflater, samt henter og logger data for oppdatering i kjernesystemene og på mobile enheter. Systemene gjør det mulig å arbeide effektivt, trykt, sikkert og nøyaktig slik at tiden til faglig fokus og omsorg for pasienten blir optimal. Hvem drar nytte av Digital Hjemmetjeneste? Systemet er til for helsearbeider og borger. Borgerens behov blir ivaretatt ved at systemet aktivt passer opp og melder fra om hendelser og situasjoner når og hvor det er behov for assistanse og hjelp. På den måten tilfører man trygghet og kvalitet direkte til borgeren. Pleieren har alltid en oppdatert og eksakt oversikt på status og informasjon om utløste alarmer, tilkallinger og arbeidsoppgaver. De mobile enhetene oppdateres løpende med operativ informasjon og blir pleiernes viktigste arbeidsverktøy. Eksempelvis kan arbeidslister hentes opp fra journal for derpå online registreres på oppgaver utført. På den måte løses og dokumenteres oppgavene når de faktisk utføres, og hendelsene ut fra når de faktisk inntreffer. Flemming Hegerstrøm Gründer og daglig leder Hospital IT - en nettsentrisk plattform for en digital hjemmetjeneste Nettsentriske løsninger på mobile arbeidsflater er en nødvendighet for å løfte kommunal helsetjeneste over til en digital verden - der moderne og brukervennlige verktøy hjelper de ansatte ute der arbeidsoperasjonene skjer. Med nettsentriske løsninger fjernes bindingen til og behovet for lokalt installerte og dyre analoge systemer. Til sist er nettsentriske løsninger integrert mot EPJ, og leverer ut helsedata når disse skal dokumenteres. Digital hjemmetjeneste betyr at hjemmetjenesten tar i bruk mobile operative elektroniske hjelpemidler for å støtte arbeidet der det skjer. Digital hjemmetjeneste erstatter gamle gårsdagens analoge systemer, PDA er og telefoner med trådløs mobil teknologi og intelligente samordnede systemer som kommuniserer med EPJ. Digital hjemmetjeneste innebærer at hjemmesykepleien arbeider gjennom mobile digitale arbeidsflater som står i kontakt med en nettsentrisk plattform tilgjengelig gjennom Norsk Helsenett. Plattformen mottar digitale trygghetsalarmer, biometriske sensoravlesninger samt kommunikasjon fra hjemmeboerne, og sorterer og dirigerer denne informasjonen til de rette mottakerne. norskhelsenett Fra ingen tjenesteplattform og multiple lokale systemer uten kontakt med hverandre eller EPJ......til en tjenesteplattform med kommunens eget nettbaserte sikre arbeidsområde, koblet til alle mobile enheter og EPJ.

3 Hva oppnår jeg ved digital hjemmetjeneste? Hvordan får jeg det til? Digital hjemmetjeneste gir samme IT-system for flere funksjoner. Trygghetssentralen bruker samme plattform som hjemmesykepleiens operative enheter, og til og med institusjoner kan kobles opp. Alle har tilgang til samme verktøyportefølje. Å komme i gang med å bruke løsningen er enkelt, og innebærer kun at kommunen oppretter et abonnement som gir brukertilgang til tjenesteportalen som styrer plattformen. Systemet har egenskaper til å betjene alle kommunenes operasjonelle behov for trygghetsalarmer og sykesignal med tilhørende applikasjonsstøtte basert på en felles arbeidsarkitektur. Systemet er profesjonsoverbyggende og gir felles sammenhengende arbeidsflater. I tjenesteportalen gis kommunen tilgang til en portefølje av de nye IKTverktøyene som løser behovet for moderne, fleksible og brukervennlige arbeidsflater. Hver kommune får sitt eget eksklusive arbeidsområde som kun personer med riktig autorisasjon får tilgang til. Drift, sikkerhet og integritet er ivaretatt med basis i offentlige normer og krav. Systemet har kapasitet og egenskaper til å betjene kommunens tjenesteleveranser av trygghetsalarmer og annen tjenesteproduksjon på en plattform. Kommunen har nå en felles IT-plattform, sikret gjennom norsk Helsenett, der kommunen kan administrere og utløse de tjenester som er nødvendige. 4 Systemet fjerner behovet for dagens systemløsninger avhengige av lokalinstallert bygginfrastruktur. Systemet gir felles programvareløsninger som benytter fleksibel trådløs teknologi. 5 Systemet legger opp til valgfrihet for hvilke komponenter som velges, samt hvem som bemanner hvilken funksjon i kommunens tjenesteportefølje. Trygghetsalarmer kan velges, hvem som bemanner sentralen kan velges, og gjennom portalen har kommunen full oversikt over hvordan tjenestene leveres. Slik opphever nettsentriske løsninger knytningen mellom leveranse av ting og leveranse av tjenester. SmartVakt SmartFlyt infoassistent Alarmmodul Arbeidsflater Velferdsteknologi 4 5

4 Neste generasjon trygghetssystemer SmartVakt SmartVakt anvende digitale trygghetsalarmer, men også innovativ teknologi som svært nøyaktig kan fortelle hvor en alarmsender befinner seg. Alarmsenderen forteller systemet at den befinner seg et sted den er fortalt at den ikke bør være, og dette utgjør grunnlaget for en alarm eller et varsel om en utrygg situasjon. En enkel og smart løsning for neste generasjon trygghetsalarm SmartVakt er alarmmodulen i. Trygghetsalarmer mottas gjennom mobilnettet og transporterer alarmen gjennom Norsk Helsenett. Alarmen distribueres til både sentral og mobile enheter slik at alle aktører involvert i tjenesten har tilgang på informasjonen de trenger. ) Velg selv trygghetsalarm s eneste krav til trygghetsalarm er: Digital (IP-teknologi) Bruker mobilteknologi (GSM, GPRS) pasienten nærmer seg utgangsdøren. I god tid før beboeren ruller utfor trappen sier systemet fra at en utrygg situasjon er intruffet. Dette muliggjøres av patentert ultralydteknologi som på centimeteren kan oppdage at alarmsenderen har beveget seg fra et område til et annet et sonebasert alarmsystem. Visse områder kalt soner definerer trygge områder i hjemmet eller bygget, mens andre definerer utrygge soner. i en utrygg sone, kan systemet fortelle om beboeren ligger på gulvet på sitt eget bad. Systemet kommuniserer trådløst og er enkelt å installere. Varslingene går til de ansattes mobile enheter med informasjon om hvilken beboer varslingen gjelder og hvor pasienten har utløst alarmen. Varslingen kan dirigeres til en ansatt av gangen, eller til flere av gangen. En ansatt aksepterer alarmoppdraget med et tastetrykk. Den ansatte som har oppdraget kan enkelt tilkalle hjelp eller kvittere ut alarmoppdraget som utført. Oppfylles dette kan i prinsippet Gitt nøyaktigheten til teknologien vil enhver alarm kobles til. ikke beboernes bevegelsesfrihet komme i konflikt med trygghetsbehovet. Systemet er så nøyaktig av det settes opp fallsoner, trappesoner, ) SmartVakt utgangssoner eller vindussoner. Kort For beboeren er alarmsenderen også sagt vil alle områder der noe utrygt en trygghetsalarm med en knapp der Tenk deg at en beboer sitter i rullestolen kan skje, eller er i ferd med å skje, beboeren kan tilkalle hjelp. Videre er sin. Beboeren triller mot utgjøre grunnlaget for å utløse en alarmsenderen laget slik at den selv utgangsdøren, gjennom utgangsdøren alarm eller varsling. Mer avanserte rapporterer at beboeren har tatt den og rett ned trappen. Uhellet er et funksjoner kan utløse tidsstyrte av håndleddet, slik at man vet at faktum. varslinger der en beboer har befunnet seg i en sone for lenge. trygghetsalarmen. Beboeren merker beboeren nå ikke er dekket av Velg mellom en enkel eller avansert alarm! En beboer som bærer en SmartVaktalarm Siden systemet får beskjed fra ikke noe til alarmsystemet utover at 6 vil utløse en varsling når senderen at senderen er kommet inn hjelp kommer til når den trengs. 7

5 Verktøy for mottakssentral, oversikt og status Alarmtype Tilkalling Vandring Lokalisering Fall Posisjon Historikk Alarmer Oppfølging Oppdragsstyring Personalia Oppgave støtte Dokumentasjon Logging EPJ samler digital informasjon og tilgjengeliggjør informasjonen til arbeidsflater som hjemmetjenesten har tilgang til, enten via smartmobiler eller sentrale applikasjoner der behov for status og dirigering er størst. Verktøyene muliggjør at alle aktører har tilgang på den informasjon som trengs for å levere best practice innen både alarmhåndtering, konsultering, oppfølging og støtte til daglige arbeidsoppgaver både i hjemmetjenesten og i institusjoner. SmartFlyt Elektroniske arbeidsflater for sentral og mobil Mobile verktøy for operative ansatte Alarmer rutes til mobiltelefonen med informasjon om hvem som har utløst alarmen, hva slags alarm det er Alarmoversikt norskhelsenett snakk om, og hvor vedkommende befinner seg. Den ansatte kan akseptere oppdraget, eller la alarmen gå videre til neste ledige ansatte. Tilkalling Vandring Posisjon SmartFlyt er arbeidsflatene i. Både sentral og operative enheter har tilgang til samme typer arbeidsflater. Dette sikrer et enhetlig system som alle aktører involvert i leveransen av helsetjenester kan nyttiggjøre seg av. Fall Informasjon er tilgjengelig om borgeren, hans siste hen- Beboerinformasjon delser og utløste alarmer, samt en historikk over hvilke tiltak som har blitt gjort av hjemmetjenesten siden sist. Slik fåes en viktig oversikt over hva som har hendt før Personalia Oppgave støtte Alarmer Oppfølging Support og støtte med den som utløste alarmen. Den ansatte kan umiddelbart opprette kontakt med hjemmeboeren, eller rute telefonsamtalen videre. Trengs det å tilkalle hjelp eller konsultere med annet Nødalarm Beboerkontakt Sentralkontakt fagpersonell er det lagt opp til raskt å kunne gjøre dette. På mobilen finnes også verktøy for å logge hendelser Verktøy umiddelbart. Videre finnes støtteverktøy der en ansatt kan åpne elektroniske låser, dokumentere og følge sår- Logging 8 Dørapp Sårstell Måling stell samt måle helseverdier. 9

6 Hvordan fungerer systemet? Hvilken teknologi ligger bak? En enkelt pleier må forholde seg informasjon fra hjemmeboere, kollegaer, journalsystem og pårørende. Det skjer hendelser, tilkallinger, oppringninger og avbrytelser samtidig som pleieren skal utføre viktige oppgaver for pasientene. I tillegg skal oppgavene dokumenteres. En digital hjemmetjeneste fanger opp denne verdenen og plasserer den i hånden til pleieren i form av en smartmobil. bygger på prinsippet om datafangst i et operativt miljø. Arbeidet i hjemmetjenesten karakteriseres ved forflytninger av personale ut fra planlagte og ikke planlagte arbeidsoppgaver. Systemet bidrar både til å hjelpe personalet å dokumentere arbeidet men bidrar også til å hjelpe til med arbeidsflyt ved å kjenne igjen situasjoner der informasjon raskt og effektivt skal presenteres for den enkelte pleier. Jeg vet hva som skjer! For å kunne utføre arbeidet må pleieren bli orientert om hva som skjer rundt henne. fanger opp arbeidet i form av hendelser, som pleieren har tilgjengelig på mobiltelefonen. Pleiere og hjemmeboere lokaliseres. Trådløs mobilteknologi binder sammen de som yter tjenester og de som mottar tjenester. Dette gjør at informasjon går raskest mulig til nærmeste person, og åpner også for større fleksibilitet og samhandling i tjenesten. Jeg kan lett orientere meg om pasientenes behov! Pleieren har lett tilgang til viktig informasjon om hva som har hendt hjemmeboeren i den siste tiden. Dette avhjelper vaktskifter og avløsninger, samt øker kvaliteten på den pleie hjemmeboeren mottar. Slik informasjon er tilgjengelig både på mobil og andre touchflater. Systemet forstår at en hjemmeboer og en pleier er i samme «sone». Dette betyr at systemet kan automatisk avklare alarmer, og gjøre et oppslag i journalsystemet basert på hjemmeboer og pleier. Informasjon presenteres så på pleierens touchflate. Videre skjønner systemet at en blodtrykksmåling er utført av en gitt pleier for en gitt person. Slik lettes dokumentasjon og dataoppslag. Jeg kan lett dokumentere arbeidet! Toucharbeidsflater står i kontakt med journalsystemet og presenterer arbeidsoppgaver, medisinering og medisinsk kurve samt cave. Pleieren kan enkelt krysse av utførte oppgaver som dokumenteres automatisk. Dokumentasjon der og da! Systemet er trådløst og kommuniserer med trådløse enheter. Slik blir smartmobilen det viktigste arbeidsverktøyet til en pleier, alltid oppdatert om alarmer og hendelser, og alltid informert om hjemmeboerne. Mange dokumentasjons- og registreringsoppgaver kan utføres fra mobil eller touchflater. Dette eliminerer behovet for analoge trådbundne systemer og tradisjonell infrastruktur. er teknologi og IT-løsninger som leveres som en tjeneste 4 Systemet kan presentere statusinformasjon om 4 gjennom fibernettverk. Dette betyr at lokalt installerte systemer hendelser og kapasitetsutnyttelsen av de operative erstattes av nettsentriske sikre løsninger. Fleksible løsninger levert som enhetene. Videre kan det hentes rapporter ut om en tjeneste er lett skalerbare, fremtidsrettede, og enkle å adminstrere. historiske data. Jeg vet hvor skoen trykker! 0

7 Min helse som en tjeneste Infoassistent: Verktøy for pasientens helsevesen Infoassistent er velferdsteknologimodulen i. Samhandling, egenmestring og selvbetjening for hjemmeboerne samles i samme applikasjon. Applikasjonen står i kontakt med samme tjeneste som trygghetsalarmen. Slik realiseres pasientens helsevesen. En sentral tanke bak er at hjemmeboere i størst mulig grad skal hjelpes til å mestre sin egen nære hverdag. Med får kommunen tilgang til pasientsentriske hjelpemidler som gjør en pasient istand til å kommunisere med helsepersonell, motta meldinger fra helsetjenesten samt utføre egenmålinger og få kontroll over egen helsesituasjon. Videre kan kommunen legge til rette for at eldre styrker sitt sosiale nettverk med tilbud fra flere typer aktivitetsleverandører. Det beste er at alt står i kontakt med samme tjenestemodell. Med Infoassistent for pasientens helsevesen Min Helse Infoassistent innehar tilrettelagte funksjoner for at hjemmetjenesten kan legge inn besøksavtaler, sende meldinger om aktiviteter til hjemmeboeren, samt informere om vedkommendes helsesituasjon gitt integrasjon med EPJ. Videre kan hjemmeboeren selv måle egne helseverdier via Continuasertifiserte sensorer eller andre sensorer (NFC, Bluetooth). Et komplett sett med kommunikasjonsverktøy gjør det mulig å sette hjemmeboeren i telefon- og videokontakt med de samme verktøyene som brukes til alarmresponsen. Dette gir viktige synergier der callsentermedarbeidere eller fagpersonell kan dele på oppgaver og legge til rette for kostnadseffektive og brukervennlige løsninger. Selvbetjening Sentralt i Infoassistent er verktøy for mestring og selvbetjening av daglige elementer der pasienten kanskje er avhengig av assistanse og gjentatte besøk og konsultasjoner. Bestilling av mat er for eksempel en handling som lett løses ved at et kjøkken ved et dagsenter presenterer dagens meny over internett for en hjemmeboer. Selvbetjening betyr både å melde seg på og bestille aktiviteter der borgeren er gitt tilgang til tjenester fra kommunen. Infoassistent er nøkkelen til trygg, sikker og god kommunikasjon med både leverandøren av helsetjenester og ditt sosiale nettverk Sosial stimulering En utfordring både for pasienten og pårørende kan være å holde kontakten og være tilstede i hverandres liv. Noe av det viktigste med Infoassistent er hvordan dette systemet på en positiv måte kan involvere mennesker som har en nærhet til brukeren, det være seg familie, venner eller andre potensielle ressurspersoner. Arrangører av aktiviteter og andre tjenestetilbydere kan settes i direkte kontakt med hjemmeboeren.

8 Teknisk beskrivelse Om Hospital IT kan leveres både som en lokal tjeneste som står i kommunens nettverk, eller som en skytjeneste som leveres over Norsk Helsenett er ment som en tjeneste som tilpasses kommunens behov. kan leveres med ulike moduler som SmartVakt eller Infoassistent. Hospital IT har siden 004 jobbet med løsninger for samhandling, informasjon, applikasjoner, kommunikasjon- og mediateknologi til helsesektoren. Selskapet har levert tjenester og produkter til Oslo kommune og Nøtterøy kommune, Lovisenberg Diakonale sykehus, Diakonhjemmet, Oslo Universitetssykehus, Den Norske Kreftforening, Haukeland Universitetssykehus, Ringerike Sykehus, Sunnaas sykehus, Ålesund sykehus, og Bærum sykehus, for å nevne noen. norskhelsenett Tjenesten leveres gjennom Norsk Helsenett leveres som en tjeneste gjennom sikre og standardiserte tilkoblinger gjennom Norsk Helsenett. Finnes det et ønske om local backup vil dette ivaretas. Sensorikk kommuniserer med en sentral server som behandler og distribuerer informasjon ut til mobile enheter lokalt, samt det aktuelle journalsystemet. Lagring av data i EPJ Hospital IT har også levert Kampen Omsorg+ i Oslo, den største velferdteknologiske installasjonen i Nord Europa. lagrer ikke helsedata. Alle helsedata som regnes som helseopplysninger sendes til EPJ, der de lagres i henhold til norm for infomasjonssikkerhet i helsesektoren. Personvern og informasjonssikkerhet lagrer ikke kontinuerlig data, men responderer på hendelser. Hendelser kan være fall, vandringer, eller at en ansatt utløser en trykknapp. På bakgrunn av hendelser lager systemet anonymisert statistikk som for eksempel forteller om tiden det tar for en alarm til å bli klarert, eller at en pasient faktisk har fått besøk i nattens vaktrunde. Ingen persondata lagres. «En modell som løser utfordringene med interoperabilitet og integrasjon med fagsystemer» 4 5

9 Digital Hjemmetjeneste Ta tilbake initiativet initiativet i helsetjenesten i helsetjenesten med Foto: Bård Ek og Shutterstock Hospital IT Mølleparken Oslo telefon:

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00.

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: Oppmøte Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no Muligheter i kommunen Tieto Velferd tieto.no Unnskyld - kan du si meg hvor jeg bor? 2 Fremtidige muligheter med geo-lokalisering ligger allerede tilgjengelig i Lifecare esense. Lifecare esense Formålet

Detaljer

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014 Forprosjekt SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering 27. januar 2014. Prosjekttittel: SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering Behovsområde: Sykehus, konseptutvikling Prosjekteier i HS: Oslo universitetssykehus

Detaljer

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi.

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. Innhold Mandat og prosess i arbeidet med handlingsplan velferdsteknologi

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder 1 Forord Prosjektet «Bo lengre hjemme» er et samarbeidsprosjekt mellom Telenor Objekts,

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

Fremtidens alderdom og ny teknologi

Fremtidens alderdom og ny teknologi Fremtidens alderdom og ny teknologi Rapport 2009 Rapport 1 2009 Fremtidens alderdom og ny teknologi ISBN 978-82-92447-28-4 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-29-1 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, februar

Detaljer

Fra behov til anskaffelse

Fra behov til anskaffelse - Åpen Rapport Fra behov til anskaffelse Inspirasjon til gode anskaffelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Forfattere Ingrid Svagård, Øystein Dale, Dag Ausen; SINTEF SINTEF IKT Helse og Omsorgsteknologi

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret Veileder IS-1216 Smarthusteknologi Planlegging og drift i kommunale tjenester Deltasenteret SMARTHUSTEKNOLOGI Planlegging og drift i kommunale tjenester ISBN-82-8081-057-9 Bestillingsnummer: IS-1216 Utgitt

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

En vanlig dag på jobb

En vanlig dag på jobb En vanlig dag på jobb Arbeidshverdagens elektroniske spor Oktober 2012 Hva registreres om deg i løpet av en vanlig arbeidsdag? Kan hele arbeidsdagen rekonstrueres ned til minste detalj og minutt for minutt?

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Inger Lise S. Gausdal Jorunn Gundersen Gjersdal Ann Synnøve Jensen Veileder Carl Erik Moe Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Rapport IS-2225 Offentlig dokument Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Publikasjonens tittel: Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Utgitt:

Detaljer

Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter

Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter Innholdsfortegnelse Oppsummering 1. Styrker, utfordringer og premisser for næringssamarbeid

Detaljer

Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer

Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer Forprosjekt Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer Hva bør en trygghetspakke inneholde for å hjelpe den enkelte til å bo trygt i egen bolig? 20. juni 2012.. Prosjekttittel: Trygghetspakken - behovskartlegging

Detaljer

Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede

Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede Martin Fløystad Master i energi og miljø Oppgaven levert: September 2010 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Velferdsteknologiprosjektet-status

Velferdsteknologiprosjektet-status IKT-kontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11841/2013 2011/8888 F07 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 13/2 Eldrerådet 04.03.2013 13/10

Detaljer

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere Elektroniske spor Rapport Rapportnr 1008 Forfattere Jerker Danielsson, Arne-Kristian Groven, Thor Kristoffersen, Hans Jakob Rivertz, Åsmund Skomedal Dato 6. juni 2005 ISBN ISBN-13 : 978-82-53-90516-7 ISBN-10

Detaljer

Fremtidens eldreomsorg

Fremtidens eldreomsorg Det HELE BILAGET ER EN ANNONSE FRA TRONDHEIM KOMMUNE Fremtidens eldreomsorg er viktig for alle eldre å bevare livskvalitet og et godt funksjonsnivå så lenge som mulig. Kommunen ønsker å legge til rette

Detaljer

Våre tjenester. Have a safe day

Våre tjenester. Have a safe day Våre tjenester Have a safe day AddSecure har en klar forpliktelse til markedet Å bidra til et tryggere samfunn ved å sikre kritisk kommunikasjon Sikret kommunikasjon for alle behov Uansett om du har en

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

Velferdsteknologi. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15

Velferdsteknologi. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15 Velferdsteknologi En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15 I løpet av de neste 30 årene vil andelen nordmenn over 67 år dobles, fra dagens ca. 600 000 til ca. 1,2 millioner. Ansettelse

Detaljer