Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 67/12 Tjenesteutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 67/12 Tjenesteutvalget 28.11.2012"

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: F00 Saksmappe: 2012/ /2012 Saksbehandler: John Øyvind Seland Dato: Saksframlegg Rapport fra arbeidsgruppe Utv.saksnr Utvalg Møtedato 67/12 Tjenesteutvalget Rådmannens forslag til vedtak: Tjenesteutvalget slutter seg til arbeidsgruppens forslag til de 4 hovedområdene som det arbeides videre med: Alarmsentral Kommunal bolig- og trygghetspakke Sporings- og lokaliseringsteknologi (GPS) I all hovedsak bør disse løsningene etter hvert kunne tas i bruk i Søgne kommune når finansiering og lovhjemler er nærmere klarlagt. Dette bør kunne skje ved utvidede abonnementsordninger, der bruker i stor grad betaler kostnadene. Det bør også søkes nærmere interkommunalt samarbeid, evt. i kombinasjon med tilskuddsmidler. Bakgrunn for saken: Fra tjenesteutvalgets saksprotokoll i junimøtet 2012 fremkommer følgende: RS 15/12; Behandling: Christian Eikeland, FrP, fremmet tilleggsforslag: Tjenesteutvalget ønsker å nedsette en politisk / administrativ arbeidsgruppe som skal se på hvordan kommunen kan møte fremtidens omsorgsutfordringer ved økt bruk av tekniske virke-/hjelpemidler. Administrasjonen bes om å legge frem en fremdriftssak i neste møte. Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

2 Saksutredning: Rådmannen foreslår at det etableres en work-shop med tjenesteutvalgets medlemmer og aktuelle personer fra administrasjonen. Til å forberede work-shop'en og komme med ideer og innspill, nedsettes en innledende arbeidsgruppe slik: enhetsleder for hjemmetjenesten en saksbehandler fra forvaltningstjeneste omsorg en fra administrasjonsavdelingen som jobber med IT-løsninger en hovedtillitsvalgt i Søgne kommune Det lages følgende mandat: Komme med forslag og ideer til følgende: Utforming av boliger/omsorgsboliger Trygghetsteknologi som forebyggende tiltak. Det vil si f.eks. fallforebygging, brannforebygging og trygghetsalarmer. Alarmsentral, hvem skal besvare utløste alarmer Hvordan sikre at teknologien passer sammen, kunne kombineres Til punktene over: Skissere fremdriftsplaner, omfang og prioriteringer. Det lages kostnadsoversikter og skisser til finansiering, for eksempel abonnementsordninger, egenbetalinger m.v. Saksutredning: Arbeidsgruppa har bestått av Øyvind Seland (Saksbehandler i Forvaltningstjenesten Omsorg), leder Trude Ronæs (Enhetsleder Hjemmebaserte tjenester) Kenneth Fedog (Fra administrasjonsavdelingen) Sylvi Haraldstad (Repr. for de hovedtillitsvalgte) Det er avholdt 4 møter, i tillegg har arbeidsgruppas leder deltatt på ett av eldrerådets møter. Arbeidsgruppa har følgende anbefalinger: For at økt bruk av teknologiske hjelpe- og virkemidler innen pleie- og omsorg skal ha den ønskede effekten, er det nødvendig å ha fokus på organiseringen av arbeidet og arbeidsprosessene i tillegg til selve teknologien. Dette for å unngå uønskede bieffekter når man tar i bruk mer teknologi. Konsekvensene av dette er at det er viktig å gå forsiktig frem, ta ett skritt av gangen, slik at arbeidsrutiner, prosedyrer og bruken av teknologien kan bli justert i forhold til hverandre. Nedenfor er en kort oversikt over arbeidsgruppas anbefalinger som går på følgende 4 hovedområder: Alarmsentral Kommunal bolig- og trygghetspakke Sporings- og lokaliseringsteknologi (GPS)

3 Alarmsentral I dag går alarmer utløst av trygghetsalarm / døralarm direkte til vakttelefonen i hjemmesykepleien. Enhetsleder sier at de i dag er på grensa til hvor mange alarmer de klarer å håndtere og at de ikke vil klare en økning uten at dette vil få bemanningsmessige konsekvenser. Det anbefales at utfordringene rundt mottak av alarmer løses før man tar i bruk mer teknologi som genererer alarmer. De fleste fremtidsscenarier hevder at man i fremtiden vil ha færre ansatte pr. bruker. Det er da viktig at ansatte kan konsentrere seg om sine kjerneoppgaver (direkte brukerkontakt), og så kan førstehåndteringen av alarmene gjøres av andre. Arbeidsgruppa ser for seg ulike alternativer for alarmmottak (prioritert rekkefølge): Økt involvering av pårørende via differensiering av hvilke alarmer som går til hvem Sette tjenesten ut på anbud til private. (felles anbud i Knutepunkt SØR?) Interkommunalt samarbeid om felles alarmsentral (Knutepunkt SØR eller Søgne + Songdalen) Etablering av egen (ny) alarmsentral i kommunen, f.eks. som en utvidelse av dagens legevaktsamarbeid med Songdalen Hjemmetjenesten (som i dag) Kommunal bolig- og trygghetspakke: Arbeidsgruppa anbefaler å utvide dagens løsning for trygghetsalarm og etablere en "boligpakke". Dagens leverandør av trygghetsalarmen, har mulighet til å utvide denne med flere ulike trådløse sensorer. Ved å velge dette alternativet, sikrer man at utstyret virker sammen og det er en leverandør å forholde seg til når det gjelder service og vedlikehold. Boligpakka bør inneholde de mest brukte sensorene som standard med muligheter for utvidelse etter behov. En slik boligpakke bør tilbys hjemmeboende brukere etter søknad / behovsvurdering. Når det gjelder de kommunale omsorgsboligene, anbefales det at alarmsystemet i disse oppgraderes. I dag har kommunen flere ulike systemer. Omsorgsboligene bør som standard ha dør- og vindusalarm samt vann- og røykalarm koblet opp mot dagens system for trygghetsalarm. Det er i dag etablert et abonnementssystem for trygghetsalarmen. Det bør satses videre på dette system samt tilpasse prisen slik at bruker betaler ulik sum alt etter hvilke og hvor mange alarmer som er i bruk. I prissettingen bør det taes hensyn til at en trygghetsalarm basert på mobilnettet er dyrere for kommunen enn en som er basert på fasttelefonnettet og det bør legges til grunn en avskrivningstid på 2 år. Standard innhold: o Trygghetsalarm o Komfyrvakt o Døralarm (vindu-) o Sensor for styring av lys om kveld / natt Opsjon for: o Styring av varme / temperaturkontroll o Brann / røykalarm o Vannalarm (bad og kjøkken)

4 o Fallalarm o Tråkkematte o Sengealarm o Døråpner o Epilepsialarm o Annet på omsorgsboliger og hos hjemmetjenestens brukere bør anbefales installert. Dette vil avlaste hjemmetjenesten for administrering av nøkler, øke sikkerheten for brukeren ved at nøkler ikke kommer på avveie samt frigjøre tid for personalet. Det er flere mulige systemer som kan taes i bruk: Ascom har levert en løsning med elektronisk dørlås som kan integreres med det journalsystemet kommunen bruker i dag (Gerica) og de PDA ene som hjemmetjenesten bruker. Systemet er basert på at det monteres en elektronisk dørlås på innsiden av brukerens dør. Denne er da usynlig utenfra og åpnes trådløst ved hjelp av Bluetooth-teknologi. Den ansatte har kun tilgang til de brukerne som står oppført på vedkommendes arbeidsliste den dagen og det er mulighet for logging av hvem som har låst seg inn. Det er gitt et pristilbud på 50 låser, installasjon av programvare, opplæring på kr ,- eksl. Mva. (ca. kr. 3700,- pr. lås inklusiv opplæring). I tillegg kommer en månedlig avgift. En alternativ løsning er en elektronisk kodelås montert utvendig av samme type som kommunen i dag bruker (f.eks. i gymsaler og garderober). Disse låses opp med en pinkode. Prisantydning er ca. kr. 3000,- pr. lås. I tillegg kommer montering. Sporings- og lokaliseringsteknologi Departementet har nylig sendt ut et nytt lovforslag på høringsrunde. Søgne kommune bør vente med å innføre dette inntil ny lov har trådd i kraft. Batterilevetiden på dagens løsninger er også kort, forhåpentligvis vil det bedres etter hvert. Spørsmål som hvem som skal ivareta GPS en, foreta service og vedlikehold samt rykke ut for å hente (finne) bruker, bør utredes nærmere med tanke på hvor grensa går mellom pårørende og det offentliges ansvar. Rådmannens merknader: Rådmannen slutter seg til arbeidsgruppens forslag om å gå skrittvis frem i forhold til de 4 hovedområdene som er skissert. I all hovedsak bør disse løsningene etter hvert kunne tas i bruk i Søgne kommune når finansiering og lovhjemler er nærmere klarlagt. Dette bør kunne skje ved utvidede abonnementsordninger, der bruker i stor grad betaler kostnadene. Det bør også søkes nærmere interkommunalt samarbeid, evt. i kombinasjon med tilskuddsmidler.

5

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Saksframlegg. Retningslinjer for tildeling av jubileumsgaver til lag og foreninger

Saksframlegg. Retningslinjer for tildeling av jubileumsgaver til lag og foreninger Søgne kommune Arkiv: 076 Saksmappe: 2014/3327-35492/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 31.10.2014 Saksframlegg Retningslinjer for tildeling av jubileumsgaver til lag og foreninger Utv.saksnr

Detaljer

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder 1 Forord Prosjektet «Bo lengre hjemme» er et samarbeidsprosjekt mellom Telenor Objekts,

Detaljer

BO TRYGT OG GODT HJEMME

BO TRYGT OG GODT HJEMME BO TRYGT OG GODT HJEMME En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi AUD FINDAL DAHL OG MARIANN FOSSUM Senter for omsorgsforskning rapportserie nr. 7-2012 Senter for omsorgsforskning, rapportserie

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no Muligheter i kommunen Tieto Velferd tieto.no Unnskyld - kan du si meg hvor jeg bor? 2 Fremtidige muligheter med geo-lokalisering ligger allerede tilgjengelig i Lifecare esense. Lifecare esense Formålet

Detaljer

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017 Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Innhold 1 Innledning... 2 1.1. Strategiplan for Bolig med bistand... 2 2. Status og utviklingstrekk...

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret Veileder IS-1216 Smarthusteknologi Planlegging og drift i kommunale tjenester Deltasenteret SMARTHUSTEKNOLOGI Planlegging og drift i kommunale tjenester ISBN-82-8081-057-9 Bestillingsnummer: IS-1216 Utgitt

Detaljer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Generell prosess Skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil nødvendigvis skje trinnvis med ulik takt og form i de forskjellige

Detaljer

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN GRIMEBAKKEN HVA NA? UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN Bakgrunn Søndre Land kommune har pr. i dag en leiekontrakt med eier av Grimebakken, som går ut 31.12.15.

Detaljer

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt Velferdsteknologi Gjør det enkelt Innhold Bakgrunn... 3 Sammendrag... 3 Bruk av velferdsteknologi i Norge... 4 Fokus på trygghet... 4 Et paradoks... 8 Bruken av trygghetsalarm i Europa... 10 Bruk av velferdsteknologi

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Saksframlegg. Svar på høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Saksframlegg. Svar på høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Søgne kommune Arkiv: X31 Saksmappe: 2013/2819-30172/2013 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 19.09.2013 Saksframlegg Svar på høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: KS TVERRPOLITISK UTVALG Møtested: Leseværelset Møtedato: 06.05.2013 Tid: kl. 15.00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.08.2013 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.08.2013 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.08.2013 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors Søgne kommune Arkiv: F08 Saksmappe: 2005/2055-11318/2015 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 17.03.2015 Saksframlegg Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder

Detaljer

Velferdsteknologi. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15

Velferdsteknologi. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15 Velferdsteknologi En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15 I løpet av de neste 30 årene vil andelen nordmenn over 67 år dobles, fra dagens ca. 600 000 til ca. 1,2 millioner. Ansettelse

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer