Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Helge Rinden Medlem FRP Grethe Jakobsen Alver Medlem H Benedicte Andresen Medlem H

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Helge Rinden Medlem FRP Grethe Jakobsen Alver Medlem H Benedicte Andresen Medlem H"

Transkript

1 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Christian Eikeland Leder FRP Jørund Try Nestleder SP Aslaug Bakke Medlem AP Per Kjær Medlem SV Oscar Lohne Medlem H Anniken Gray Medlem AP Anne Caroline Bakken Medlem H Janette Kleivset Medlem KRF Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Helge Rinden Medlem FRP Grethe Jakobsen Alver Medlem H Benedicte Andresen Medlem H Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Bernt Daland Helge Rinden FRP Vibecke Andersen Grethe Jakobsen Alver H Fra administrasjonen møtte: Navn Gustav Skretting Stilling Kommunalsjef helse og omsorg Av 11 medlemmer var 10 medlemmer til stede inkludert møtende vararepresentanter. Ingen vararepresentant møtte for Benedicte Andresen (H). Janette Kleivset (KRF) møtte fra behandling av sakene kl Ingen merknader til innkalling eller sakskart datert Sak 55/14 ble ettersendt Sakskartet omfattet PS 46/14-PS 55/14. Sak PS 55/14 behandlet etter PS 48/14. Repr. Anniken Gray ble innvilget permisjon før behandling av PS 49/14. Program

2 KL 09:00:Nav orienterte om å få nav brukere ut i næringslivet Kl 09:30: Orientering om videregående skole i Søgne ved rådmannen Kl. 10:10: Prosess rundt evt. sammenslåing av barnevernstjenestene i Knutepunktkommunene v. prosjektleder Johanne Marie Benitez Nilsen. Ca. kl. 10:30: Orientering om utredning om kapellet i Ny-Hellesund, ved innleid konsulent Arne. Ca. kl. 12:00: Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune orientering Prosjektleder for nullvisjonsprosjektet, Tonje Moen Ca 12:30 fremtidig plassering av Openmind og dagsenter ved enhetsleder Ola Frøysland Ca 13:00: Behandling av oppsatte saker Underskrift: Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet. Christian Eikeland Leder Gustav Skretting kommunalsjef Saksnr Innhold U.off. PS 46/14 Godkjenning av protokoll fra møte PS 47/14 Referatsaker RS 51/14 Alkoholsalg til mindreårige RS 52/14 Plan for vedlikehold balløkke i Fåmyråsen - oppfølging PS 45/14 Eventuelt tjenesteutvalget RS 53/14 Protkoll fra styremøte RS 54/14 RS 55/14 Økonomi Hjemmetjenesten konsekvens Utfordringer i forhold til økonomi ved Langenes skole RS 56/14 Praktiske endringer etter ny tobakkskadelov fra 1. juli 2014 RS 57/14 RS 58/14 Rapport om kommunal øyeblikkelig hjelp 1. halvår melding til tjensteutvalget Underskrevet avtale mellom Senter for Omsorgsforskning-sør og Søgne kommune RS 59/14 Rapport om bruk av insititusjonsplasser m.m. 2. kvartal 2014 RS 60/14 RS 61/14 RS 62/14 Informasjon om endring i pasientskadelovens virkeområde Referat fra møte i Skolemiljøutvalget (SMU) ved Nygård skole, torsdag Referat fra møte i samarbeidsutvalget (SU) på Nygård skole, torsdag RS 63/14 Møte i skolemiljøutvalget Tinntjønn skole RS 64/14 Møte i samarbeidsutvalget på Tinntjønn skole PS 48/14 Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune PS 49/14 Fra leie til eie - Boligtiltak til rusavhengige i en rehabiliteringsprosess

3 PS 50/14 PS 51/14 PS 52/14 PS 53/14 Anmodning om opprettelse av ny sak og ny behandling av Åpen barnehage Sak - søknad fra Spiren barnehage Anmodning om opsjonsplasser for statlige mottak for asylsøkere, fordelt på 5 kommuner i Knutepunkt Sørlandet Felles legevakt for Songdalen og Søgne kommuner - samarbeid videre PS 54/14 Eventuelt PS 55/14 Kjøp av *********** Unn. Off. iht Off.l jfr. Fv.l. 13.2

4 PS 46/14 Godkjenning av protokoll fra møte Tjenesteutvalget godkjenner protokoll fra møte Repr. Oscar Lohne (H) pekte på at det skulle ha vært en tilbakemelding om fylkesmannens merknader i forbindelse med tilsyn på NAV. Ingen merknader for øvrig. Vedtak: Tjenesteutvalget godkjenner protokoll fra møte PS 47/14 Referatsaker Tjenesteutvalget tar referatsaken til orientering. RS 51/14 Alkoholsalg til mindreårige Repr. Bakke (AP) hvor mange årlige skjenkekontroller foretas i Søgne kommune. Leder Eikeland (FRP) redegjorde. Det vil bli gitt en tilbakemelding om dette og evt. brudd på skjenkebestemmelsene på neste møte i tjenesteutvalget. Tjenesteutvalget sluttet seg til dette. RS 52/14 Plan for vedlikehold balløkke i Fåmyråsen - oppfølging PS 45/14 Eventuelt tjenesteutvalget Repr. Daland (FRP): Har kommunen noe ansvar for balløkke på Fåmyråsen? Leder Eikeland (FRP) redegjorde for saken og det vil komme opp en sak om dette senere. RS 54/14 Økonomi Hjemmetjenesten konsekvens Repr. Aslaug Bakke (AP) anmodet om at brukerne blir tatt med i beslutningene i forhold til endringer av opplegg. Saken tas til orientering. RS 61/14-64/14 Møter i Skolemiljøutvalgene Repr. Oscar Lohne (H) tok opp at det ikke møter politiske representanter i skolemiljøutvalgene. Aslaug Bakke (Ap): Det bør settes opp møteplan, f.eks. for et halvt år av gangen.

5 Vedtak: Det vil bli gitt en tilbakemelding om antall skjenkekontroller og om evt. brudd på skjenkebestemmelsene på neste møte i tjenesteutvalget. Det kom innspill i forhold til at det bør settes opp møteplan til skolemiljøutvalgene, f.eks. for et halvt år av gangen. Leder av tjenesteutvalget følger dette opp i forhold til skolene. Referatsakene for øvrig tas til orientering. RS 51/14 Alkoholsalg til mindreårige 2014/1957 RS 52/14 Plan for vedlikehold balløkke i Fåmyråsen - oppfølging PS 45/14 Eventuelt tjenesteutvalget /2111 RS 53/14 Protkoll fra styremøte /2055 RS 54/14 Økonomi Hjemmetjenesten konsekvens 2014/1598 RS 55/14 Utfordringer i forhold til økonomi ved Langenes skole 2014/1598 RS 56/14 Praktiske endringer etter ny tobakkskadelov fra 1. juli /184 RS 57/14 Rapport om kommunal øyeblikkelig hjelp 1. halvår melding til tjensteutvalget 2011/3363 RS 58/14 Underskrevet avtale mellom Senter for Omsorgsforskning-sør og Søgne kommune 2014/2685 RS 59/14 Rapport om bruk av insititusjonsplasser m.m. 2. kvartal /3036 RS 60/14 Informasjon om endring i pasientskadelovens virkeområde 2014/83 RS 61/14 Referat fra møte i Skolemiljøutvalget (SMU) ved Nygård skole, torsdag /221 RS 62/14 Referat fra møte i samarbeidsutvalget (SU) på Nygård skole, torsdag /221 RS 63/14 Møte i skolemiljøutvalget Tinntjønn skole /1366 RS 64/14 Møte i samarbeidsutvalget på Tinntjønn skole /296 PS 48/14 Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget

6 Prosjektleder for 0-visjon Tonje Moen orienterte og svarte på spørsmål om Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune i forkant av behandlingene. Repr. Ribe (H) ba om at følgende protokollføres: Når saken kommer til behandling i kommunestyret, kan vi komme til å endre syn på enkelte punkter Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune vedtas. Innspill fra eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne fulgte saken. Plan og miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune vedtas. PS 49/14 Fra leie til eie - Boligtiltak til rusavhengige i en rehabiliteringsprosess Tiltak nr i kommunens rusplan iverksettes i prosjekts form slik det er beskrevet i saken, såfremt kommunen ytes tilskudd det er søkt om. Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt: Vedtak: Tiltak nr i kommunens rusplan iverksettes i prosjekts form slik det er beskrevet i saken, såfremt kommunen ytes tilskudd det er søkt om. PS 50/14 Anmodning om opprettelse av ny sak og ny behandling av Åpen barnehage Kommunestyret opprettholder vedtaket fra desember 2013.

7 Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret opprettholder vedtaket fra desember Det ble påpekt at ikke alle vedlegg var vedlagt i saken. Repr. Bakke (AP) foreslo følgende tilleggsforslag: Tjenesteutvalget ber foreldrene selv organisere tilbudet Åpen barnehage. Votering: Forslag til innstilling med tillegg fra AP enstemmig vedtatt. Kommunestyret opprettholder vedtaket fra desember Tjenesteutvalget ber foreldrene selv organisere tilbudet Åpen barnehage PS 51/14 Sak - søknad fra Spiren barnehage Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak for barnehageutbygging. Søknad om å flytte 18 barnehageplasser innvilges ikke. Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak for barnehageutbygging. Søknad om å flytte 18 barnehageplasser innvilges ikke. Det ble fremmet fellesforslag fra FRP og KRF: Søgne kommune er positive til at det etableres en sentrumsnær barnehage på Tangvall. Kommunen er videre positiv til at Spiren samler sine avdelinger og i tillegg utvider med 18 plasser ettersom de overtar en allerede eksisterende barnehage, og anbefaler derfor en husbank-søknad. Repr. Oscar Lohne (H) fremmet følgende forslag: 1. Tjenesteutvalget er innstilt på etablering av barnehage sentralt plassert på Tangvall. Plassering på «svømehalltomta i.h.ht. en reguleringsplan vil etter utvalgets vurdering være et egnet sted. 2. Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak for barnehageutbygging. Søknad om å flytte 18 barnehageplasser innvilges ikke. 3. Dersom reguleringsplanen for Svømmehalltomta omfatter barnehage er tjenesteutvalget innstilt på at Spirens (Oasens) barnehager i Søgne flyttes dit. Saksbehandler opplyste at legalitetsspørsmål i forhold til saken sjekkes før videre behandling av saken.

8 Votering: Det ble votert i følgende rekkefølge: Fellesforslaget fra Frp og KrF falt med 6 mot 3 stemmer (Frp og Krf). Rådmannens forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (Frp og Krf) Tilleggsforslag pkt. 1 i forslaget fra Høyre ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (SP, SV, Ap) Tilleggsforslag pkt. 3 i forslaget fra Høyre ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. (SP, SV, AP. 1. Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak for barnehageutbygging. Søknad om å flytte 18 barnehageplasser innvilges ikke. 2. Tjenesteutvalget er innstilt på etablering av barnehage sentralt plassert på Tangvall. Plassering på «svømehalltomta i.h.ht. en reguleringsplan vil etter utvalgets vurdering være et egnet sted. 3. Dersom reguleringsplanen for Svømmehalltomta omfatter barnehage er tjenesteutvalget innstilt på at Spirens (Oasens) barnehager i Søgne flyttes dit. PS 52/14 Anmodning om opsjonsplasser for statlige mottak for asylsøkere, fordelt på 5 kommuner i Knutepunkt Sørlandet Dersom Knutepunktkommunene Songdalen, Vennesla, Søgne, Iveland og Kristiansand får tilslag på innlevert tilbud om drift av statlig mottak for asylsøkere, inkludert krav fra UDI om opsjonsplasser, fordeles opsjonsplassene etter samme forhold som nåværende avtale. Det betyr at Søgne kommune stiller 2 opsjonsplasser til disposisjon utover vedtaket om å være vertskommune for 15 statlig mottaksplasser for asylsøkere Rådmannen endret sin innstilling til følgende i møtet (endringer i kursiv): Dersom Knutepunktkommunene Songdalen, Vennesla, Søgne, Iveland og Kristiansand får tilslag på innlevert tilbud om drift av statlig mottak for asylsøkere, inkludert krav fra UDI om opsjonsplasser, fordeles opsjonsplassene etter samme forhold som nåværende avtale. Det betyr at Søgne kommune stiller opsjonsplasser til disposisjon utover vedtaket om å være vertskommune for 15 statlig mottaksplasser for asylsøkere Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Dersom Knutepunktkommunene Songdalen, Vennesla, Søgne, Iveland og Kristiansand får tilslag på innlevert tilbud om drift av statlig mottak for asylsøkere, inkludert krav fra UDI om opsjonsplasser, fordeles opsjonsplassene etter samme forhold som nåværende avtale. Det betyr at Søgne kommune stiller opsjonsplasser til disposisjon utover vedtaket om å være vertskommune for 15 statlig mottaksplasser for asylsøkere PS 53/14 Felles legevakt for Songdalen og Søgne kommuner - samarbeid videre

9 Formannskapet tar konsulentrapporten til orientering, og forutsetter at legevaktsamarbeidet skjer som før. Det ble bedt om at saken og rapporten sendes som ref.sak til eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Formannskapet tar konsulentrapporten til orientering, og forutsetter at legevaktsamarbeidet skjer som før. Saken og rapporten sendes som ref.sak til eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. PS 54/14 Eventuelt Repr. Aslaug Bakke (AP): Det bes om en orientering om svømmeopplæring til neste møte. Det ble bedt om en orientering om sommerferieavvikling i pleie- og omsorg. Kommunalsjef for helse og omsorg orienterte. Det ble også spurt om det er hensiktsmessig at ansatte i kommunens IT-avdeling tar sommerferie på samme tid. Kommunalsjef for helse og omsorg besvarte. Plassering av bodene på rådhustorvet ble tatt opp. Dette kommer opp som egen sak. Høringsuttalelse til sykehusplan ble spurt om. Dette kommer opp som egen sak. Repr. Bernt Daland (FRP) tok opp spørsmålet om kostnader i forhold til saker og utredninger, bl.a. sak om avtale når det gjelder fysioterapi. Leder av tjenesteutvalget og kommunalsjef svarte. Repr. Oscar Lohne (H) viste til behandling av RS 46/14 vedr. tilsyn kvalifiseringsprogrammet, og det ble informert om at tilbakemelding i forhold til endelig rapport til fylkesmannen fremlegges på neste møte den 15/ Det ble anmodet om at partnerskapsavtalen med NAV fremlegges som ref.sak til neste tjenesteutvalgsmøte.

10 PS 55/14 Kjøp av **************

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Saksnr Innhold U.off.

Møteprotokoll. Saksnr Innhold U.off. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 19.02.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen Ordfører

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte 16.01.2013

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-3381/2013 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 28.01.2013 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra møte 16.01.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 14/13 Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egel Terkelsen Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 28.01.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Formannskapet 06.03.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Formannskapet 06.03.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/3739-5622/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 11.02.2013 Saksframlegg Boligbyggeprogram 2013-19 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Formannskapet 06.03.2013 Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: 09:00 14:15 Saker: PS 37/13 PS 51/13

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: 09:00 14:15 Saker: PS 37/13 PS 51/13 Møteprotokoll Nordreisa kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: 09:00 14:15 Saker: PS 37/13 PS 51/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Rådhuset, møterommet 1.etg, Lyngseidet Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Liv

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.11.2013 Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 19.12.2011 Tid: Kl. 18.00 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Side 1 Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 15. februar desember 2007 Tid: kl 13.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Godkjenning av

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Kommunestyret 07.12.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og omsorg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Valter Olsen Medlem UA. Anne Gerd Jonassen

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og omsorg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Valter Olsen Medlem UA. Anne Gerd Jonassen Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 14.04.2015 Tidspunkt: 09:00 12:15. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Valter Olsen Medlem UA Anne

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 30.09.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/10-059/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 16:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 18:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 18:00 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 18:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Nestleder Allan Johansen Medlem Christine Schybaj Antonsen

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte:

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte: Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 19.06.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 059/14-076/14 Møte nr: 4/2014 Til kl. 17:45 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Alt

Detaljer

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik Randaberg kommune Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Arbeiderpartiet Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Berit Sivertsen, Reiner Schaufler, Roy-Willy

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.2014

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNALSTYRET FOR LEVEKÅR 20.01.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNALSTYRET FOR LEVEKÅR 20.01. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AMNL-15/49-3 14774/15 20.02.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 10.03.2015 GODKJENNING

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Kristine Jørstad Bock John

Detaljer