Kjærlighet til norsk mat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjærlighet til norsk mat"

Transkript

1 Kortversjon av kommunikasjonsstrategien Kjærlighet til norsk mat Kjærlighet til norsk mat er Norges Bondelag sitt hovedbudskap i kommunikasjonen om mat og matproduksjon. Dette handler om å produsere mat av beste kvalitet til en voksende befolkning og legge til rette for levende bygder og kulturlandskap. Basisen for ei framtidsretta landbruksnæring skal være kunnskapsrike og stolte bønder i god dialog med forbrukeren. Kjærlighet til norsk mat inneholder Den stolte matprodusenten Matproduksjon over hele landet og utnytting av lokal kunnskap og ressurser Forbrukeren skal vite hvor maten kommer fra, og at den er trygg å spise Sunn og velsmakende mat som gir gode matopplevelser Åpenhet om produksjonen av mat Ærlighet i produksjonen og i formidlingen av matkunnskap,- kultur,-, mangfold og glede Kjærlighet til norsk mat er Norges Bondelags inngang til kommunikasjonsarbeidet der disse elementene skal bidra til å bygge næringas omdømme. Et forsterket/godt omdømme er et avgjørende grunnlag for å oppfylle utfordringene i å produsere nok mat til en voksende befolkning: Femti tusen bønder og gårdsbruk over hele landet er grunnmuren i en av de største og viktigste sektorene i norsk næringsliv 1

2 Norsk mat er og skal være på matbordet til norske forbrukerne med merkevarer fra norsk landbruk Investeringer, kunnskap, kompetanse og teknologi bidrar til løpende effektivisering i primærproduksjon og industri Norsk landbruk har en herlig blanding av små og store familieeide bruk over hele landet Livskraftige gårder over hele landet former det vakre kulturlandskapet og er en forutsetning for, og grunnlag for, matproduksjon med utgangspunkt i natur, kultur og historie Landbruket i Norge er hovedårsaken til at Norge fortsatt har levende bygder og bygdetradisjoner over hele landet Bøndene er en av de største enkeltgruppene av private næringsdrivende i Norge Landbruket i Norge produserer trygge, sunne råvarer og et mangfoldig utvalg av tradisjonsrike og nye merkevarer Kjærlighet til norsk mat, hva vi legger i uttrykket og hvordan vi ønsker folk rundt oss skal oppfatte uttrykket, forsterkes gjennom Norges Bondelags kommunikasjonsstrategi. Kommunikasjonsstrategien er et verktøy for synliggjøring av Kjærlighet til norsk mat. Kommunikasjonsstrategi for Norges Bondelag Strategien bygger på Prinsipprogrammet og Fornyingsutvalgets rapport Norges Bondelag på hugget. Kommunikasjonsstrategien skal legge overordna føringer for Bondelagets arbeid med kommunikasjon, og være et verktøy i en stadig mer utfordrende kommunikasjonshverdag. Det gjøres mye godt kommunikasjonsarbeid i alle tre organisasjonsledd i dag. Men kommunikasjon handler også om oppbygging av gode og klare budskap i saker som er viktige for næringas omdømme og posisjonering. Bondelaget har et potensial i å utforme gode budskap forankret i organisasjonens politiske og organisasjonsmessige målsettinger. Dette er den viktigste føringen for kommunikasjonsstrategien. Dette dokumentet presenterer mål, strategier og mulige tiltak for organisasjonens eksterne kommunikasjonsaktivitet. Formålet er å gi tydeligere retning for arbeidet og bevisstgjøre oss på hva og hvordan vi kommuniserer. Overordnede mål for Norges Bondelag Norges Bondelags hovedmål er å sikre rammebetingelser som gir våre medlemmer muligheter til å få inntekter og sosiale forhold på linje med det øvrige samfunn. 2

3 Norges Bondelag vil arbeide for en aktiv næringspolitikk som legger til rette for matproduksjon, kulturlandskap og levende bygder over hele landet. Bonden må sikres økonomiske betingelser som gir et godt grunnlag for å skape attraktive arbeidsplasser i landbruket. Kommunikasjonsmessige hovedmål Styrke omdømmet til norsk landbruk Bondelaget skal være en sentral samfunnsaktør og sette dagsorden i viktige saker til beste for bonden Alle ledd i organisasjonen skal ta del i kommunikasjonsarbeidet Målgrupper for kommunikasjonen Strategiarbeidet skal gi retning i organisasjonens eksterne kommunikasjon. Men god intern forankring og forståelse av kommunikasjonsstrategien blir avgjørende for om en lykkes i den praktiske oppfølgingen. Norges Bondelag kommuniserer med folk flest/forbrukere, politikere og beslutningstakere. Bondelaget må være bevisst på valg av målgruppe og kanal for hvert enkelt tiltak. Arbeidet skjer i forståelsen av at god internkommunikasjon er avgjørende for å lykkes med den eksterne kommunikasjonen. Strategier og mulige tiltak I denne delen ligger de strategiske grepene Bondelaget bør ta for å understøtte sine prioriterte mål. Tiltakene må drøftes sentralt, regionalt og lokalt. Når en endelig tiltakspakke er på plass, må en lage en utrullingsplan og en detaljert oppstilling av hvordan tiltakene gjennomføres, med presisering av målgruppe, valg av kanal og hvilket budskap en vil ut med. Kommunikasjonsavdelingen har laget en mediehåndbok som er nyttig i dette arbeidet. Strategi 1: Bygge ut alliansen med folk flest En av de viktigste ressursene bøndene har for å få gjennomslag, er at et stort flertall i befolkningen er svært positive til norske bønder og norsk landbruk. Skal en bygge ut alliansen med folk flest, får det konsekvenser både for budskap, saksframstilling, arenavalg og ressursbruk. Bondelaget sentralt må legge stor vekt på å tilrettelegge kommunikasjonstiltak og rådgivning som gjør det lettere for fylkesleddet og lokallagene å nå ut på de viktigste arenaene med skreddersydde budskap og relevante saker. 3

4 En må treffe folk på de viktigste arenaene for kommunikasjon En må ha budskap og saksframstillinger som tydelig viser fellesinteressene mellom bønder, samfunn og forbrukere En må bruke ressurser for å få mer systematikk og trøkk inn i kommunikasjonen Delta i, og selv ta initativ til aksjonsdager for å sette mat og matproduksjon på medias dagsorden, særlig i tilknytning til de årlige jordbruksoppgjørene gjennom parolene Kjærlighet til norsk mat og Vi forhandler for deg også Bruke Åpen Gård som arena for å kommunisere fellesinteressene mellom folk flest og bøndene Gi barn og unge kunnskap om landbruk gjennom aktiviteter i samarbeid med skolen, for eksempel Den grønne skolen Videreutvikle relasjonene til redaksjoner og bistå journalister slik at de bedre forstår sammenhengene Skrive leserinnlegg og kronikker til lokal- og regionalmedia Strategi 2: Tale på vegne av flere Tillit og omdømme handler også om å snakke på vegne av flere, ikke avgrense seg til egne interesser. Bondelaget har mye å hente på å representere bredere næringsinteresser enn sine egne, å ta en tydeligere posisjon som talerør for flere, noe som også skaper støtte og forståelse når en kjemper for egne særinteresser. Benytte rapporter/analyser som gir kunnskap til medier, organisasjoner og myndigheter om rammebetingelser for små og mellomstore næringsdrivende, og om hjemmemarkedets betydning for verdiskaping regionalt og nasjonalt Skrive leserinnlegg om private næringsdrivendes vilkår og verdiskaping i kommunen Ta opp fellessaker som jordvern, bredbånd, veistandard Strategi 3: Bruke potensialet i organisasjonen Norges Bondelag har ikke ressurser til omfattende bruk av reklamekampanjer eller markedsføring. Det innebærer at en styrket kommunikasjon først og fremst må løftes gjennom egenkommunikasjon direkte overfor medier og målgrupper. Norge har om lag 200 regionale og lokale avis- og radiomedier. Bred dekning av våre saker, med en vinkling bøndene og leserne kjenner seg igjen i, er mye viktigere for en organisasjon forankret i ei distriktsnæring, enn omfattende posisjonering i riksmedier. Leseroppmerksomhet, troverdighet og identifikasjon er sterkere i lokale medier, og terskelen 4

5 for å komme på trykk er vesentlig lavere enn i riksmedier. En mer systematisk og bredere anlagt omdømmebygging handler med andre ord i stor utstrekning om å aktivisere bønder, lokallag og fylkeslag i forhold til lokale og regionale medier. Fylkes- og lokallagene må få mer kunnskap om, og trening i, hvordan kommunisere mest mulig effektivt og målrettet (metode, kanal, budskap, etc.). Bondelaget sentralt må også i større grad bidra til at kunnskap og overordnet budskap er formidlet til fylkes- og lokallag. Økt støtte og samarbeid mellom bondelaget lokalt, fylkesvis og sentralt Bruke Mediehåndboka fra Norges Bondelag Norges Bondelag utarbeider faktaark om prioriterte saker. Disse kan brukes til å bygge kunnskap og argumentasjoner lokalt Kursing i lokalt og regionalt medie- og målgruppearbeid på fylkeslagenes ledermøter Medietrening Bruke plan for viktigheten av kommunikasjonsarbeidet i lokallaget: Del oppgavene inn i Må Bør Kan Invitere interne og eksterne aktører som kan foredra om omdømmebygging Strategi 4: Landbruket en viktig del av næringslivet Omdømme for en bransje eller sektor handler i høy grad om hvordan omgivelsene oppfatter de produktene og tjenestene bransjen eller sektoren leverer, og hva slags verdiskaping som presteres. Det er derfor svært viktig at Bondelaget legger vesentlig større vekt på å kommunisere bøndene som næringslivsaktører, gjerne i allianse med andre. Bondelaget bør kommunisere landbrukets rolle som en viktig og fremtidsrettet del av norsk næringsliv lokalt, regionalt og nasjonalt. Tettere samarbeid med landbruksfamilien med mål om å synliggjøre landbrukets næringslivsbidrag og verdiskaping Utarbeide mal for og utgi nasjonale og regionale årsrapporter som formidles til relevante medier, politikere og andre aktører Landbrukets tilstand Etablere tettere samarbeid med fagbevegelsen og ansatte i samvirkekonsernene på alle nivåer 5

6 Strategi 5: Bruke handlingsrommet i nye medier øke beslutningstempoet Den elektroniske revolusjonen har åpnet et nytt handlingsrom for aktiv kommunikasjon. Tids- og ressurspresset på journalistene og redaksjonene gir dem mindre tid til undersøkelser og graving, og gjør dem mer avhengige av å få innspill med nyhetsverdi. Samtidig har utviklingen av nettmedier og sosiale medier skapt nye arenaer for kommunikasjon og dialog noe Bondelaget må ha et bevisst forhold til. De nye kanalene gir oss en unik mulighet til å formidle bondelagets budskap. Samtidig er det viktig at ytringene skjer i tråd med de retningslinjer som er trukket opp. Aktive Bondelagsmedlemmers ytringer i sosiale medier vil alltid tolkes som en ytring på vegne av Bondelaget. Oppfordre medlemmer, tillitsvalgte og ansatte til å være aktive på elektroniske medier Lage egne sider for lokallag og fylkeslag på sosiale medier Strategi 6: Videreutvikle dagens omdømmebyggere Titusener av mennesker utenfor landbruket møter og blir kjent med positive sider ved gårdsdrift og landbruk gjennom aktiviteter som Åpen Gård, bygdedager, Bondelagskokken, Den grønne skolen og fellestiltak som Bondens Marked. Langt flere mennesker kan nås gjennom økt satsing på flere av disse omdømmebyggerne. Samtidig er det viktig å minne om at den viktigste omdømmebyggeren for norsk landbruk er bonden selv. Mulige tiltak: Utvikle en felles budskapsplattform for landbruket som kan fungere på ulike arenaer. Lokalt: Arrangere Åpen Gård, gjerne med et tettere samarbeid med andre organisasjoner, som bygdeungdomslaget, bygdekvinnelaget og landbrukssamvirket Lokalt: Flere aktiviteter gjennom Den grønne skolen, gjerne i tettere samarbeid med skoleverket 6

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Veien videre for økt matproduksjon. Næringspolitisk program. Bokmål

Veien videre for økt matproduksjon. Næringspolitisk program. Bokmål Veien videre for økt matproduksjon Næringspolitisk program Bokmål for Norges Bondelag 2013-2016 Forsidefoto: Fylkesleder Sogn og Fjordane, Per Hilleren. Foto: Endre Hilleren Bilde side 2: Fra Hadeland:

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 1 2 3 LM-SAK 6/12 UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Likestilling og mangfold Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Innhold Forord... 03 1. Helhetlig likestillings- og mangfoldsarbeid... 04 1.1 Roller og ansvar... 05 1.2 Sentrale og lokale føringer... 05

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer