Representantskapsmøtet i FOKUS 27. november 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Representantskapsmøtet i FOKUS 27. november 2009"

Transkript

1 Hovedprinsipper for kommunikasjonsarbeidet i FOKUS

2 Innhold Forord:... 3 FOKUS Norges fremste kompetanse på kvinner og utviklingsspørsmål... 4 FOKUS kommunikasjonsarbeid skal være:... 4 Hvordan dele FOKUS visjon med våre medlemmer og samfunnet rundt oss?... 4 Noen kommunikasjonsprinsipper for FOKUS:... 5 Ulike grupper ulik form... 5 Hent det fjerne nærmere... 6 Speiling gjennom møter... 6 Kvinner sammen endrer verden Oppsummering:... 6 Eksternkommunikasjon... 7 Internkommunikasjon... 7 Markedskommunikasjon/Fundraising... 8

3 Forord: Hovedprinsippene for kommunikasjonsarbeidet skal angi hvordan man kan nå ut til flere for å gjøre felles det man har på hjertet. I dette tilfelle; å skape forståelse for kvinners situasjon i sør. Kommunikasjonsprinsippene basert på følgende dokumenter: FOKUS strategi Kvinner sammen endrer verden , og FOKUS informasjonsstrategi og omhandler perioden FOKUS er kvinneorganisasjonenes kompetanse og ressurssenter i internasjonale kvinnespørsmål. FOKUS målsetting er å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt, med vekt på landene i sør ved: Å styrke kvinners rettigheter Å bekjempe vold mot kvinner Å styrke kvinners politiske og økonomiske deltagelse Å styrke FOKUS som en pådriver for kvinners rettigheter FOKUS skal aktivt bruke ulike flater for kommunikasjon og informasjon tilpasset ulike målgrupper. Dokumentet er inndelt i noen overordnede kommunikasjonsprinsipper for FOKUS og hovedprinsipper for ekstern, intern og markedskommunikasjon/fundraising. Det er viktig å se synergiene mellom de forskjellige kommunikasjonsområdene.

4 Visjon 2015 Kvinner sammen endrer verden Hovedprinsippene for kommunikasjonsarbeidet er å skape forståelse for kvinners situasjon i sør FOKUS Norges fremste kompetanse på kvinner og utviklingsspørsmål FOKUS er en kunnskaps og kompetanseorganisasjon og vårt omdømme er helt avhengig av høyt presisjonsnivå og troverdig omgang med fakta. Det gjelder særlig i kompliserte policyspørsmål og saker som angår internasjonale konvensjoner og rettigheter, samt i vår beskrivelse og analyse av situasjonen for kvinner i sør. FOKUS skal være seriøse og kvalitetssikre utspill, men kravet til nøyaktighet må aldri fungere slik at det hemmer og lammer kommunikasjonsarbeidet. Vår viktigste kunnskapskilde er programvirksomheten i sør og den kunnskapen kvinner i sør besitter. Hva innebærer dette? At kvinner i sør skal få en stemme i nord gjennom FOKUS At FOKUS har kontakter og er med i internasjonale nettverk knyttet til kvinners rettigheter og politiske prosesser globalt At medlemsorganisasjonenes kompetanse, både i Norge og internasjonalt, skal brukes mer aktivt i FOKUS paraplyen At FOKUS medarbeidere har en faglig tyngde og kompetanse som gjør organisasjonen til naturlig førstevalg for beslutningstakere, politikere og media som søker kunnskap om kvinner og utviklingsspørsmål FOKUS har en bredde de færreste andre aktører besitter, men vi må ut i det offentlige rom i langt større grad enn i dag. Dette omfatter alle flater, blant annet medier og ulike arrangementer i samarbeid med medlemsorganisasjoner og offentlige eller private aktører. FOKUS kommunikasjonsarbeid skal være: Engasjert Troverdig Tydelig Nytenkende Kampvillig Budskapet skal være synlig, pålitelig, spisset og lett tilgjengelig Hvordan dele FOKUS visjon med våre medlemmer og samfunnet rundt oss? FOKUS skal være megafonen som forsterker den kompetansen og de ressursene som finnes hos medlemsorganisasjonene og partnerorganisasjonene. Vi vil spre informasjon og motivasjon, sette dagsorden, fortelle de gode historiene og være en aktiv politisk pådriver. FOKUS blir derfor både en formidler og en skaper av kompetanse sammen med sine medlemmer og deres partnere. Vi skal spille hverandre gode. Men en paraply som samler 77 organisasjoner med ulikt kvinnepolitisk

5 ståsted, har utfordringer i forhold til hva som kan kommuniseres ut, når og hvordan. Skal alle til enhver tid gjøres til lags, kan budskapet bli tannløst og utvannet. Det kan også oppstå konkurranse mellom paraplyen og medlemsorganisasjoner om egne behov for markering. Det er derfor nødvendig å vurdere ulike nyanser i form og innhold, samt ulike kanaler på en slik måte at vi sikrer at våre medlemmer kjenner seg igjen i temavalg og formspråk. Felles for hele FOKUS paraplyen er at kompetansen skal ut i det globale samfunnet. I møtet med offentligheten, media og andre aktører fanger FOKUS helheten. Som paraplyorganisasjon kan FOKUS ivareta de store linjene på området kvinner og utvikling. Gjennom tyngde og representasjon kan FOKUS få større gjennomslag overfor politiske myndigheter og media enn den enkelte medlemsorganisasjon. De 77 organisasjonene er hver for seg en representant for denne helheten. Men det kan og tenkes at de oppfatter den som unyansert, upresis og generell. Noen kommunikasjonsprinsipper for FOKUS: FOKUS er en dialogbasert organisasjon Enhver organisasjon er avhengig av å være i dialog med sine omgivelser. Det må være en effektiv vekselvirkning mellom det som sendes ut og det som mottas. Kunnskap, forskning og erfaringer må deles mest mulig effektivt innen paraplyen slik at dette kan formidles videre til målgrupper utenfor egne rekker. FOKUS baseres på faglighet FOKUS omdømme er avhengig av at vi leverer etterrettelig kunnskap, både til myndigheter, samarbeidspartnere, støttespillere, media og egne medlemmer. Denne fagligheten kan i noen tilfelle være vanskelig å formidle fordi den er komplisert og sammensatt. På den ene siden kan man i ren iver etter å nå ut, forenkle for mye. På den andre siden kan organisasjonen bli så fiksert på den faglige tyngden at den slutter å fungere som formidler. FOKUS skal kunne balansere disse hensynene. Men kravet til faglig korrekthet må aldri fungere slik at det virker hemmende på kommunikasjonsarbeidet. som sikrer oppslutning også gjennom folkelighet FOKUS må balansere det faglige med det folkelige. Det er avgjørende å kunne kommunisere på flere arenaer samtidig. Det er viktig å snakke om dypt faglige temaer og problemstillinger på en måte som vekker tillit hos fagfolk, men samtidig skal vi nå ut til nye grupper. Vi må klare å veksle mellom disse formene uten å miste troverdighet. Ett godt grunnarbeid sikrer både folkelig og faglig aksept og dermed også politisk støtte. Ulike grupper ulik form Skal vi nå ut til de mange med vår kunnskap eller skal vi sikre oss oppslutning blant dem som er mest interessert og dedikert? Svaret er at FOKUS må begge deler. Å favne bredt er viktig for å sette dagsorden og holde interessen oppe. Vi bør bruke ulike formidlingsmetoder for å nå de forskjellige målgruppene. Det er arbeidet som gjøres i bredden som sterkest bidrar til å bygge troverdighet og folkelige forankring.

6 Hent det fjerne nærmere. Aksept, synlighet og omtale er svært viktig. For å bli sett, omtalt og til og med kritisert, må vi finne virkemidler som sikrer at vi blir lagt merke til. Det trenger ikke alltid være godord, men synlighet i seg selv enten det er kritiske røster, heiarop eller generell omtale er positivt. Vår oppgave er å bidra til at utviklingssamarbeid og kvinnespørsmål får større oppmerksomhet. Vår kommunikasjonsoppgave er derfor: Hent det fjerne nærmere. Dette kan øke muligheten for å bli sett av mediene og hjelpe oss å sette dagsorden. På denne måten kan vi motivere våre egne medlemmer fordi vi blir sett. Speiling gjennom møter Vi kan ta i bruk et generelt virkemiddel: Speiling gjennom møter. Den eksterne kommunikasjonen fra FOKUS bør formidle at kvinner i sør har mange av de samme utfordringene som kvinner ellers i verden. Omfang og intensitet er ulikt, men den dypere forståelsen mellom kvinner i sør og nord vil være der. Denne felles strukturelle identifikasjon skal brukes i kommunikasjonsarbeidet. Kvinners rettigheter Vold mot kvinner Kvinners økonomiske og politiske deltagelse Kvinner i og etter krig og konflikt Alle disse temaene kan brukes i det praktiske kommunikasjonsarbeidet og kan gjøres til et lokalt fenomen like mye som et sør problem ved å tenke møter mellom nord og sør. Ved å speile sør kan man presentere sør problemene i Norge ved å la sør stemmene komme frem når man f. eks lager utstillinger i Norge om kvinners rettigheter. Kvinners kamp for sine rettigheter i sør får større resonans når man i en bok, et dokumentarprogram eller en artikkel lar sør og nord møtes. Kvinner sammen endrer verden. Når kvinner samarbeider kan store ting skje. Dette er den grunnleggende rettesnoren i kommunikasjonsarbeidet. Når speiling er verktøyet, aktiviserer vi visjonen. Når kvinner i sør tilkjemper seg nye rettigheter, skaffer seg ny faglig innsikt og oppnår resultater, skal dette speiles både i sør og i nord. FOKUS må bruke de gode historiene til å inspirere til fortsatt innsats. Slik kan vi oppfylle vår visjon og vise at kvinner sammen kan endre verden. Oppsummering: Disse kommunikasjonsprinsipper er forankret i FOKUS`strategi for perioden Visjon, mål og temaområder er tatt inn i kommunikasjonsstrategien og brukt systematisk FOKUS skal bidra til å forsterke kommunikasjonskompetansen hos medlemsorganisasjonene når det gjelder kvinne og utviklingsspørsmål. FOKUS skal være både horisontalt og vertikalt orientert; Både paraplyen og de enkelte organisasjonene skal brukes effektivt FOKUS skal være i dialog med samfunnet. Dialog forutsetter to veis utveksling og skal ha tilpasset form og språk for å nå fram

7 FOKUS skal favne bredt. Alle skal kunne engasjere seg i kvinnepolitiske spørsmål. FOKUS skal bruke ulike formidlingsmetoder for å nå ulike målgrupper FOKUS må bli sett av samfunnet. Medlemsorganisasjonene må se hverandre og spille hverandre gode FOKUS må bruke de gode historiene ved å bruke speiling som metode til å inspirere til fortsatt innsats. Møter mellom mennesker i sør/nord er en god metode for å spre kunnskap FOKUS er en organisasjon i sterk og positiv vekst. Men skal veksten være bærekraftig må de frie inntektene til organisasjonen øke. Et sterkere fokus på markedskommunikasjon som bidrar til å øke den økonomiske støtten til organisasjonen er derfor svært viktig Eksternkommunikasjon Å kommunisere eksternt handler om å systematisere og forsterke summen av alle tilgjengelige ressurser. Dette innebærer at vi må tenke både horisontalt og vertikalt når vi skal formidle hva FOKUS er involvert i. FOKUS som paraply, samt de enkelte medlemsorganisasjoner må brukes effektivt. FOKUS skal være i dialog med sine omgivelser. Det skal sikres kanaler ut og kanaler inn, slik at FOKUS ikke kun blir en avsender av faktisk informasjon, men også bidrar til debatt og en kritisk offentlighet om FOKUS sine fagområder. FOKUS må ses på som en megafon som forsterker og formidler den innsikt organisasjonen besitter. Denne megafonen kan bidra til at man får satt et søkelys på de områder vi er involvert i. Det må tilpasses en kommunikativ form som bidrar til å nå fram til ulike målgrupper. Kommunikasjonsstrategien legger opp til å bli sett som virkemiddel: Det er viktig at organisasjonen blir sett av myndigheter, media og medlemsorganisasjonene. Speiling og møter som kommunikativt grep: Kommunikasjonsarbeidet vil legge opp til å tenke speiling som metode. I praksis innebærer dette at man vil trekke inn erfaringer fra sør og speile disse for å få oppmerksomhet i media, speile erfaringer fra sør/nord i motivasjonsarbeidet ovenfor andre organisasjoner og i best practice arbeidet. Å la mennesker møtes er en del av denne strategien. Personer/organisasjoner som møtes er et effektivt virkemiddel for å få oppmerksomhet og skape motivasjon. Rekruttering til kvinnefeltet: FOKUS har et ansvar for å tenke rekruttering av medlemmer og sympatisører til området. Derfor vil FOKUS påta seg et ansvar for å formidle saker om kvinner/sør området på en måte som kan fungere rekrutterende. Internkommunikasjon Både FOKUS sekretariatet og medlemsorganisasjonene i FOKUS må brukes effektivt. Sekretariatet som hovedansvarlig for å samle helheten og sikre oppmerksomhet og troverdighet på fagområdene knyttet til kvinner i sør. Medlemsorganisasjonene skal brukes aktivt som fagressurser og politiske påvirkere på enkeltområder og organisasjonenes spesialfelt.

8 Der hvor det er hensiktsmessig, kan sekretariatet og den enkelte organisasjon gå sammen for å øke trykket/oppmerksomheten om en sak. Det vektlegges at synlighet er viktig. Derfor vil det bli fokusert på betydningen av å formidle saker/erfaringer til hverandre og mellom organisasjonene. Å bli sett eksternt og internt: At den enkelte medlemsorganisasjon ser at man blir sett eksternt er viktig, samt at man synliggjør seg for hverandre internt. Speilingsstrategien er også viktig internt. Suksesser og erfaringer må speiles! Rekruttering starter innenfra. FOKUS har et ansvar for å rekruttere eksternt, men like viktig er det at man vedlikeholder og motiverer de som allerede er inne. Derfor vil man legge opp til tiltak som kan sementere motivasjonen hos eksisterende medlemmer. Dette gjøres i samarbeid med enkeltorganisasjonene og som enkelttiltak fra FOKUS alene ved behov. Markedskommunikasjon/Fundraising FOKUS ideer og kompetanse må flyttes ut i markedet. Vi må bruke de samme prinsippene som ved all annen markedsføring: Det FOKUS formidler må være godt, det må distribueres ut til aktuelle målgrupper og det må gjøres tilgjengelig. For å gjøre organisasjonen troverdig i sitt møte med offentligheten, må vi være trygge på våre egne kvaliteter og omtalen av oss selv. Derfor er egenanalyser viktige: Hva står vi for, hva leverer vi, hva kan vi love osv. Vi må sikre at FOKUS idé og visjon når mange gjennom ulike kanaler. Viktige kanaler for FOKUS er media, andre organisasjoner, samarbeidspartnere og arrangementer. I disse kanalene og på kanalenes premisser må FOKUS presenteres på en troverdig og interessevekkende måte. For å sikre frie inntekter og 10 % andelen er fundraising et egnet virkemiddel. Et sterkere fokus på markedskommunikasjon som bidrar til å øke den økonomiske støtten til organisasjonen, er derfor svært viktig. Imidlertid har dette enkelte sider som er problematiske, slik som sponsorenes eget samfunnsansvar og gjennomsiktighet i alle produksjonsledd. FOKUS mangler et egnet apparat til å vurdere etikken hos potensielle samarbeidspartnere. Denne kompetansen må eventuelt bygges opp.

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Norads kommunikasjonsstrategi mot 2015. godt fortalt

Norads kommunikasjonsstrategi mot 2015. godt fortalt Norads kommunikasjonsstrategi mot 2015 Sannheten godt fortalt Innhold Forord: STRATEGIDOKUMENTET 1 Kort fortalt: Norads kommunikasjonsstrategi 2 I: Situasjon 3 Norske prioriteringer Norads utfordring Arbeidsdeling

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Høringsutkast INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON 6

Detaljer

Strategidokument. Mental Helse 2013-2016 LIKEVERD ÅPENHET RESPEKT

Strategidokument. Mental Helse 2013-2016 LIKEVERD ÅPENHET RESPEKT Strategidokument Mental Helse 2013-2016 LIKEVERD ÅPENHET RESPEKT Forord Innholdsfortegnelse Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi. for Firesafe

Kommunikasjonsstrategi. for Firesafe Kommunikasjonsstrategi for Firesafe utarbeidet i samarbeid med Fete typer, mars 2012 Innledning En kommunikasjonsstrategi kan gjøres mer eller mindre omfattende avhengig av behov, tidsbruk og tilgjengelige

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Det stilles stadig høyere krav til ressursutnyttelse, omstilling og modernisering innen offentlig sektor. Offentlig sektor har flere strategiske

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 - 1 - Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet Å gjøre de usynlige tjenestene synlige VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet februar 2008 Innledning Denne veilederen

Detaljer

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud RAPPORT Bistandstorget i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud Resultater fra spørreundersøkelse blant Bistandstorgets

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

STRATEGISK INFORMASJONSPLAN

STRATEGISK INFORMASJONSPLAN STRATEGISK INFORMASJONSPLAN 2007 2010 1 Innhold: 1. Mål for Informasjon i Rana kommune Side 3. 2. Strategiske utfordringer Side 4. 2.1. Krav om brukerdialog 2.2. Krav om tilgjengelighet og kommunikasjon.

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt. Forord Nedbemanning er en smertefull prosess, og det finnes ingen enkel oppskrift for hvordan en vellykket nedbemanningsprosess skal gjennomføres. En godt forberedt og skikkelig gjennomført prosess kan

Detaljer

Kjærlighet til norsk mat

Kjærlighet til norsk mat Kortversjon av kommunikasjonsstrategien Kjærlighet til norsk mat Kjærlighet til norsk mat er Norges Bondelag sitt hovedbudskap i kommunikasjonen om mat og matproduksjon. Dette handler om å produsere mat

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO 3 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 5 2. VERDIPLATTFORM... 5 2.1 Visjon:.... 5 2.2 Misjon:... 5 2.3 Verdier:.... 5 2.4 Vår holdning:...

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter Synlig for et bedre omdømme VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter februar 2008 innledning Denne veilederen

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Innholdsfortegnelse... 1. Strategi for godt omdømme...3. Forstå samspillet rundt din forening...4. Eksempel på et scenario:...5. Profilbygging...

Innholdsfortegnelse... 1. Strategi for godt omdømme...3. Forstå samspillet rundt din forening...4. Eksempel på et scenario:...5. Profilbygging... Profil og omdømme Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Introduksjon... 3 Strategi for godt omdømme...3 Forstå samspillet rundt din forening...4 Eksempel på et scenario:...5 Profilbygging... 6

Detaljer

Sosiale medier i forvaltningen. - refleksjoner over utviklingen 2010-2014

Sosiale medier i forvaltningen. - refleksjoner over utviklingen 2010-2014 Sosiale medier i forvaltningen - refleksjoner over utviklingen 2010-2014 1 1. Sosiale medier i forvaltningen - fra ubuden gjest til del av det gode selskap Difi utga i 2010 «Veileder i sosiale medier for

Detaljer