Om profesjonsutdanningene ved Høgskolen i Staffeldtsgate Studieløp for menighet, organisasjon og ledelse... 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om profesjonsutdanningene ved Høgskolen i Staffeldtsgate... 5. Studieløp for menighet, organisasjon og ledelse... 9"

Transkript

1

2 Om profesjonsutdanningene ved Høgskolen i Staffeldtsgate... 5 Innledning om profesjonsutdanningene... 5 Opptakskrav... 6 Oppbygningen og organiseringen av studiene... 6 Studieløp for musikk, menighet og ledelse... 8 Overordnet mål... 8 Studieløp for menighet, organisasjon og ledelse... 9 Overordnet mål... 9 Del A praktisk informasjon Kommunikasjons- og informasjonsarenaer Lokaler og inventar Aktiviteter Økonomi Diverse organer og studentvelferd Henvendelser til høgskolens ansatte Del B - tilrettelegging av undervisning og læring Arbeidshverdagen som student Oppgaveskriving Mappeoppgaver og semesteroppgaver Hoved- og bi-instrumentrapporter Eksamen Karakterutskrift og vitnemål Fravær Studieavbrudd Praksis MML1 Musikkemner MML1 Hovedinstrument MML1 Bi-instrument sang MML1 Bi-instrument piano MML1 Kor MML1 Korledelse MML1 Gehørtrening MML1 Arrangering MML1 Temakurs i liturgikk og i etnomusikk MML1 Musikkhistorie MML2 Musikkemner MML2 Musikk i Bibelen MML2 Musikkhistorie MML2 Hovedinstrument MML2 Interpretasjon MML2 Kor MML2 Gehørtrening MML2 Koralharmonisering MML2 Arrangering MML2 Lydkurs MUSIKK VALGEMNER M-Valg Musikkproduksjon I M-Valg Hovedinstrument fordypning M-Valg Bi-instrument sang M-Valg Bi-instrument piano M-Valg Bi-instrument orgel M-Valg Musikkprosjekt (improvisasjon) M-Valg Korledelse fordypning I MML3 MUSIKKEMNER

3 MML3 Hovedinstrument MML3 Bi-instrument sang MML3 Bi-instrument piano MML3 Samspill MML3 Gehørbasert akkompagnement og improvisasjon MML3 Metodisk samspill MML3 Korledelse MML3 Kor MML3 Arrangering MML3 Populærmusikkhistorie MML3 Liturgikk MML3 Hymnologi MML4 MUSIKKEMNER MML4 Hovedinstrument MML4 Samspill MML4 Gehørbasert akkompagnement og improvisasjon MML4 Gudstjenestepraksis MML4 Ensembleledelse MML4 Kor MML4 Arrangering MML4 Musikktenkning MML4 MUSIKK VALGEMNER Emneinformasjon Kristendomsemner MOL1 + MML1 Kristendomsemner : Det gamle testamente I Det nye testamente I Kristendommens historie I a MOL1 + MML2 Kristendomsemner Troslære I Etikk I Kristendommens historie I b Apologetikk MOL2 KRISTENDOMSEMNER Det gamle testamente II Det nye testamente II Troslære II Etikk II Kristendommens historie II Religion og livssyn MOL3 KRISTENDOMSEMNER Hermeneutikk og forkynnelse Det nye testamentes jødiske bakgrunn KRISTENDOMSFAGLIGE VALGEMNER Teologi og kristologi i oldkirken Martin Luthers teologi Apologetikk II Emneinformasjon Praktisk-Teologiske og Administrative emner (PTA-emner) MOL1 + MML1 PTA-EMNER PRAKTISK-TEOLOGISKE OG ADMINISTRATIVE EMNER (PTA) MOL1+MML Kristen spiritualitet Personlighetsutvikling og psykologi Administrasjon og ledelse MOL1 PTA-EMNER Menighetsutvikling I Forkynnelse Formidling MOL2 PTA- EMNER Organisasjon og ledelse

4 MOL2, MOL3, MML3 PTA-Valgemner PTA-valgemner MOL2, MOL3, MML Kateketikk/dåpsopplæring Kreativ kommunikasjon Barne- og ungdomsarbeid Administrasjon og økonomi Innføring i informasjons- & kommunikasjonsteknologi (IKT) Religionspedagogikk Sjelesorg Identitet, utrustning og tjeneste Missiologi Menighetsutvikling II Menighetsutvikling III

5 Om profesjonsutdanningene ved Høgskolen i Staffeldtsgate Innledning om profesjonsutdanningene Formål og egenart Høgskolen vil gjennom sine profesjonsutdanninger primært ta sikte på arbeid i menigheter og kristne organisasjoner på ulike nivåer. Etter endt utdanning er studentene kvalifisert for å gå inn i ulike yrker som for eksempel menighetssekretær, administrasjonsleder, regionleder, bysekretær, forkynner, barne- og ungdomsarbeider, forsamlingsmusiker, organist /kantor og musikksekretær. Mange av fagområdene i utdanningen vil imidlertid også kunne gi verdifull kompetanse for arbeid i for eksempel andre typer organisasjoner, undervisning og i kommunalt fritidslederarbeid. Studiet er yrkesrettet og gir både en teoretisk og en praktisk utdanning. Yrkene som høgskolens utdanninger skal kvalifisere for forutsetter omfattende kunnskap, ferdighet og innsikt hentet fra ulike kunnskapsområder. Det er forventet at studentene etter endt utdanning kan opptre både som ledere, fagpersoner, formidlere, veiledere, omsorgspersoner og oppdragere. Vekten av disse funksjonene er ulik, alt etter yrkenes særpreg. Arbeidet vil henge nøye sammen med personlige egenskaper og med de evner personene har til å skape sosialt samspill mellom mennesker og kunne tilrettelegge og lede utviklingsprosesser. Individuell oppfølging av den enkelte student gjennom veiledning og praksis vil derfor bli tillagt stor vekt i begge studieløp. Oppgaver og mål Den kompetansen profesjonsutdanningene skal utvikle gjennom studiet, kan beskrives i følgende fem hovedområder: Faglig kompetanse Det kreves at yrkesutøverne har solide kunnskaper og sikre ferdigheter i ulike fag og arbeidsformer. Dette er nødvendig for å gi trygghet og åpenhet i møte med ulike grupper. Yrkesutøverens kvalifikasjoner utfordres når de skal veilede mennesker i sorg, glede og savn og gjennom samtale, sang, bønn og stillhet. Å omsette kunnskap til praktisk handling er en utfordring i selve utdanningen. Utdanningen skal ta utgangspunkt i den virkelighet som studentene vil møte i sitt fremtidige arbeid. Studentene må tilegne seg kunnskap om sentrale bibelske perspektiver, teorier, begreper og arbeidsformer som blir anvendt i yrkes- og samfunnsliv. De må også vite noe om hvordan man innen de ulike emnene arbeider for å frambringe ny viten. I noen emner vil arbeidsmetoder og bruk av instrument være en viktig del av innholdet i emnet. Arbeidet med emnene skal både fremme studentenes egen faglige og personlige utvikling, og det skal gi dem kompetanse for yrkesutøvelsen. Studiet sikter på å gi studentene hjelp til å finne og utvikle sine naturlige anlegg og nådegaver, slik at de kan foreta yrkesvalg i tråd med disse gavene. Den generelle utviklingen i samfunnet og i ungdomsmiljøene forutsetter stadig ny kunnskap hos yrkesgruppene. Utdanningen må derfor utformes slik at den inspirerer til og gir mulighet for å kvalifisere seg videre gjennom etter- og videreutdanning. Formidlingskompetanse Anvendt på forkynnelse, sjelesorg og musikk har formidlingskompetansen to hovedformål: refleksjon over egen virksomhet og konkret kyndighet i formidlingsarbeid. Formidlingskompetanse innebærer ferdighet til refleksjon omkring arbeidets formål, innhold, deltakernes forutsetninger og behov. Ut fra slike refleksjoner må den enkelte leder, forkynner eller musiker vise kyndighet ved å velge å legge til rette både det faglige innholdet og samværsformene for ulike målgrupper. Sosial kompetanse Kompetanse i sosialt samspill, veiledning og samarbeid bygger blant annet på faglig og didaktisk dyktighet som igjen gir autoritet og sikkerhet i sosiale sammenhenger. I samarbeid med kolleger og i samspill med barn, 5

6 ungdom, voksne og eldre er det også en forutsetning at yrkesutøverne har evne til å observere, lytte og forstå andres synspunkter. Profesjonsutdanningene skal omfatte arbeidsformer som trener ferdigheter i sosialt samspill og samhandling og som gir forståelse for fellesskapets krav og normer. Studentene må delta i planlegging og oppleve situasjoner som forutsetter tilpasning og gode arbeidsvaner. De må tilegne seg kunnskaper om og forståelse av gruppeprosesser og ledelse, og utvikle evne til å analysere og å løse konflikter. De må få trening i kommunikasjon for å kunne forstå og ta hensyn til andres standpunkter. Samvær med medstudenter og lærere der man formelt og uformelt drøfter erfaringer, aktuelle spørsmål og faglige problemer, er viktig både for å utvikle evne til refleksjon og kyndighet som yrkesutøver og for å utvikle sosial kompetanse. Yrkesetisk kompetanse De yrker profesjonsstudiene sikter mot, medfører hyppige valgsituasjoner. Yrkesetisk kompetanse innebærer at yrkesutøveren må kunne vurdere alternativene i slike valg i forhold til visse grunnleggende verdier og målsettinger. Utgangspunktet for yrkesetisk kompetanse er derfor at den enkelte forplikter seg på overordnede mål og regelverk for arbeidet. Den yrkesetiske kompetansen kommer til uttrykk i de overveielser og beslutninger yrkesutøveren foretar på dette grunnlaget. Som profesjonelle yrkesutøvere må man kunne forklare og begrunne sine valg, prioriteringer og handlinger overfor kolleger, media, barn, ungdom, voksne og eldre. Yrkesutøverne vil ofte ha ansvar for å lede sjelesorg og fortrolige samtaler og komme i maktposisjon overfor enkeltmennesker. Det er derfor viktig at utdanningen arbeider for å bevisstgjøre studentene i forhold til grensesetting på disse områdene. Ledelses- og utviklingskompetanse Ledelse skjer ut fra allmenn teori om ledelse og ut fra bibelske ledelsesprinsipper. Studentene skal forberedes på å bli ledere for frivillige medarbeidere og andre ansatte. I hele utdanningen, i alle emner og i praksis skal studentene forberedes på et tjenende lederskap. Det er viktig å forberede studentene på det konstante behovet for å videreutvikle og fornye kunnskaper og ferdigheter. Opptakskrav Høgskolens opptakskrav er beskrevet i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Staffeldtsgate.. Oppbygningen og organiseringen av studiene Høgskolen tilbyr profesjonsutdanning knyttet til to studieløp, menighet, organisasjon og ledelse (MOL) og musikk, menighet og ledelse (MML). Begge studieløpene gir graden bachelor ved fullført utdanning. Studiet er bygget opp av emner og delemner, som igjen er organisert i emnesamlinger. Emnenes omfang måles i studiepoeng. Ett studiepoeng regnes til å være 1/60 av ett års normal arbeidsinnsats på heltid for en student, dvs ca 25 arbeidstimer. I emner hvor studiet i sin helhet er teoretisk og basert på et lesepensum, regnes arbeid med ca 1000 sider pensumlitteratur å utgjøre 15 studiepoeng. Ett års fulltidsstudier utgjør 60 studiepoeng. Studieløp for menighet, organisasjon og ledelse (MOL) Studieløp for menighet, organisasjon og ledelse er et treårig studium som består av kristendomsfag og praktiskteologiske og administrative fag. Hver av disse emnesamlingene består av flere emner. Kristendomsfag omfatter emnene som tradisjonelt hører hjemme i et hvert studium i kristendomskunnskap og teologi. Studiet tar imidlertid særlig hensyn til at studentene i fremtiden skal ut i ulike formidlingssituasjoner. Praktisk-teologiske og administrative fag (PTA) omfatter et bredt spekter av emner. De obligatoriske emnene skal gi studenten grunnleggende kunnskaper i administrasjon og ledelse, samt en innføring i viktige sider ved livet i en menighet eller kristen organisasjon. De fleste emnene innefor praktisk-teologiske fag er valgbare emner, slik at studenten kan spesialisere seg i forhold til fremtidig arbeid. Blant de områdene man kan spesialisere seg i finnes bl.a. forkynnelse, sjelesorg, kateketikk, barne- og ungdomsarbeid, administrasjon og økonomi. 6

7 Fullført og bestått treårig studieløp for menighet, organisasjon og ledelse gir 90 studiepoeng kristendomsfag og 90 studiepoeng praktisk-teologiske og administrative fag. En skjematisk oversikt over studiet på studieløp for menighet, organisasjon og ledelse finner du nedenfor. Studieløp for musikk, menighet og ledelse (MML) Studieløp for musikk, menighet og ledelse er et fireårig studium som består av utøvende musikkfag, musikk støttefag, kristendomsfag og praktisk-teologiske og administrative fag. Hver av disse emnesamlingene består av flere emner. Musikkfagene utgjør hoveddelen av studiet. Musikkfag er spesielt tilrettelagt for å gi en allsidig utdanning, men med tjeneste i menighet eller kristen organisasjon som sitt fokus. Fordi studiet tar sikte på en slik tjeneste/profesjon, inneholder det også en innføring i kristendomsfag og praktisk-teologiske og administrative fag. Studieløp for musikk, menighet og ledelse er organisert i to avdelinger, hver på to år. 1. avdeling (1. og 2. studieår) gir 75 studiepoeng musikkfag, 30 studiepoeng kristendomsfag og 15 studiepoeng praktisk-teologiske og administrative fag. 2. avdeling (3. og 4. studieår) gir ytterligere 105 studiepoeng musikkfag (hvorav 10 studiepoeng er valgemner) og 15 studiepoeng praktisk-teologiske og administrative fag. Fullført og bestått fireårig studieløp for musikk, menighet og ledelse gir 180 studiepoeng musikk, 30 studiepoeng kristendomsfag og 30 studiepoeng praktisk-teologiske og administrative fag. En skjematisk oversikt over studiet på studieløp for musikk menighet, og ledelse finner du nedenfor. 7

8 Studieløp for musikk, menighet og ledelse Overordnet mål Studiet har som overordet mål å gi faglig skolering i musikk og kristendomsfag å hjelpe studenten til å utvikle sine evner og anlegg, og bevisstgjøre til tjeneste i menighets- og organisasjonssammenheng å stimulere til en helhetsforståelse av musikkens funksjon i en menighetssammenheng Studiets formål er å utdanne til allsidig kristent musikkarbeid å kvalifisere musikkutøvere for yrker og oppgaver som er meningsfulle for dem selv og som kirken og samfunnet har behov for å utdanne musikkutøvere som har kjennskap til og behersker ulike musikalske sjangere, og som ønsker å formidle et bredt spekter av musikk gjennom sitt arbeid å utdanne menighetsmusikere som evner å samarbeide med ansatte og frivillige for å skape et levende musikkmiljø i menigheten der ønsker fra både unge og eldre blir ivaretatt å utdanne menighetsmusikere som kan drive korarbeid med barn, ungdom og voksne og som kan inspirere barn og ungdom til ulike uttrykksformer som dans, drama og bandvirksomhet å utdanne menighetsmusikere som har innsikt i de ulike kristne musikktradisjoner og ulike kristne miljø MML1 består av følgende emner: Musikkemner Hovedinstrument og Bi-instrument sang / piano Korledelse og korprosjekt/klassekor Gehørtrening Arrangering Temakurs i liturgikk og i etnomusikk * Musikkhistorie Kristendomsemner: Det gamle testamentet (GT) I Det nye testamentet (NT) I Kristendommens Historie (KrH) Ia 1 2, 2, 5sp Praktisk-Teologiske og Administrative emner Kristen Spiritualitet Personlig Utvikling og Psykologi Administrasjon og Ledelse 6 sp 4 sp MML2 består av følgende emner: Musikkemner: Musikk i Bibelen 4sp Musikkhistorie 5sp Hovedinstrument og Interpretasjon 15sp Kor * Gehørtrening 4sp Koralharmonisering 4sp Arrangering 3sp Musikk valgemner Musikkproduksjon 10sp Hovedinstrument fordypning (samspill eller solistisk) 5sp Bi-instrument sang 5sp Bi-instrument piano 5sp Bi-instrument orgel 5sp Musikkprosjekt 5sp Korledelse fordypning I 5sp Kristendomsemner: Kristendommsens Historie (KrH) 1b Apologetikk Troslære I 2 sp 3 sp Etikk I MML3 består av følgende emner: Musikkemner Hovedinstrument Bi-instrument sang Bi-instrument piano Samspill, Gehørbasert akkompagnement og improvisasjon og Metodisk samspill Korledelse Kor Arrangering og lydkurs Populærmusikkhistorie Liturgikk Hymnologi 15sp 5sp 5sp 5sp 5sp 5sp 4sp 3sp 3sp Praktisk-Teologiske og Administrative emner (PTA) PTA-valgemner ( 30 sp velges) se under (se liste under MOL3 neste side) MML4 består av følgende emner: Hovedinstrument Samspill og improvisasjon Ensambleledelse Kor Gudstjenestepraksis Arrangering Musikktenkning Valgemner sp 10 sp 10 sp 8

9 Studieløp for menighet, organisasjon og ledelse Overordnet mål Studiet har et overordnet mål som omfatter både faglig innhold, studentenes dannelse og deres yrkesmessige kvalifisering. Dette innebærer at studiet skal gi faglig skolering i kristendomsfag og praktisk-teologiske og administrative fag hjelpe studentene til å utvikle sine evner og anlegg og dyktiggjøre dem til å bli integrerte ledere som personlig og faglig er i stand til å utvikle og drive organisasjons- og menighetsarbeid gi grunnlag for videre studier innen kristendomsfag og praktisk-teologiske og administrative fag MOL1 består av følgende emner: Kristendomsemner: Det gamle testamentet (GT) I Det nye testamentet (NT) I Kristendommens Historie (KrH) Ia 5sp Kristendommens Historie (KrH) 1b ( = konfesjonskunnskap) 2 sp Apologetikk 3 sp Troslære I Etikk I Praktisk-Teologiske og Administrative emner Administrasjon og Ledelse Kristen Spiritualitet Personlig Utvikling og Psykologi Formidling Forkynnelse Menighetsutvikling 6 sp 4 sp MOL2 består av følgende emner Kristendomsemner: NT II GT II Troslære II Etikk II Kristendommens Historie II Religion og Livssyn 2, 2, 10 sp Praktisk-Teologiske og Administrative emner Organisasjon og Ledelse 1 PTA-valgemner(se under MOL3) MOL3 består av følgende emner: Kristendomsemner: Hermeneutikk og Forkynnelse NTs jødiske røtter 7, 7, Kristendom valgemner (1 velges) Teologi og kristologi i oldkirken Martin Luthers teologi Missiologi 7, 7, 7, Praktisk-teologiske og Administrative emner PTA-valgemner ( 30 sp velges) se under MOL2/ MOL 3/ MML3: PTA-valgemner: (se info under hvert emne for hvilke klasser som kan velge hva) Kateketikk/dåpsopplæring 1 (Kreativ kommunikasjon) 1 Barne- og ungdomsarbeid 1 Menighetsutvikling II 7, Menighetsutvikling III 7, Administrasjon og økonomi 7, Innføring i informasjons- & komm. teknologi (IKT) 7, (Religionspedagogikk MOL2-emne) 7, Sjelesorg 7, Identitet, Utrustning og Tjeneste 7, 9

10 Del A praktisk informasjon 1. Kommunikasjons- og informasjonsarenaer Klassesamlinger Det er satt av én time i uka til klassesamlinger. Tidspunktet varierer fra klasse til klasse. Klassesamlingene planlegges og ledes av klassens tillitsvalgte. Dersom klassen har spørsmål til eller ønsker å drøfte saker med for eksempel studiekonsulent, seksjonsledere eller rektor, kan dette meldes direkte til den det gjelder. Slike besøk i klassene vil bli høyt prioritert. Allmøte/informasjonssamlinger Det vil normalt være ett allmøte per studieår, og dette møtet finner sted ved studieårets begynnelse. Her velger studentene eller delegerer videre til klassenes tillitsvalgte/studentrådet å velge - studentrepresentanter til: Høgskolens styre Høgskolens klagenemnd og Høgskolens læringsmiljøutvalg Fra tid til annen vil det bli innkalt til informasjonssamlinger. Skolens ledelse/ansatte/ læringsmiljøutvalg/studentråd gir da nyttig informasjon om undervisning, arrangementer, praktiske forhold eller annet som er relevant for samtlige studenter ved skolen. Tid og sted for allmøter og informasjonssamlinger gjøres kjent i god tid, og det forventes at alle studentene er til stede. Studentnettet På studentnettet legges det fortløpende ut informasjon om blant annet emner, undervisning, timeplaner og viktige datoer. Oppgaver som skal leveres elektronisk, sendes via studentnettet på den respektive emnesiden. Andre informasjonskanaler Viktig dag til dag informasjon vil bli lagt ut på informasjonsskjermen som er hengt til høyre utenfor resepsjonen, i tillegg til at den legges ut på forsiden på studentnettet I lobbyen er det oppslagstavler med informasjon fra skolen, studentrådet og eksterne Utenfor kantina er det en egen oppslagstavle om ledige stillinger Brev til studentene legges i posthyllene i resepsjonen E-post sendes ut ved behov SMS brukes i tilfeller der det haster å få ut informasjon Dersom du endrer navn, adresse, e-postadresse eller mobiltelefonnummer, sender du e-post om dette til snarest mulig samt endrer din personlige informasjon på studentnettet. 10

11 2. Lokaler og inventar Nøkkelkort og studentbevis tilgang og sikkerhet Hver student får utdelt et kort som er nøkkelkort og studentbevis i ett. Både studenter og ansatte skal ha nøkkelkortet i snor rundt halsen mens de oppholder seg på skolen. Personer uten synlig nøkkelkort, kan bli utvist fra bygningen av ansatte eller vaktselskap. Nøkkelkortet er programmert til å gi deg tilgang til de rommene du har bruk for. Ved tap av eller problemer med kortet, kontakter du driftsleder Håkon Bryn Jensen: eller sms til Dersom du mister nøkkelkortet ditt, må du betale en avgift for produksjon av nytt kort. Nøkkelkort/studentbevis utdeles kun til studenter som har betalt depositum/ semesteravgift. Høgskolens studenter har tilgang til øvings- og komprom også på kveldstid og i helgene. Alle studenter skal være ute av skolens lokaler senest kl Fra kl slutter nøkkelkortene å virke, og man kan risikere å bli innelåst i bygningen. Skolens lokaler er stengt for studentene i juleferien og sommerferien. F.o.m. dette studieåret vil resepsjonen være ubetjent. Det er derfor viktig at studenter og ansatte i fellesskap bidrar til å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til skolen. Pass derfor på at du aldri slipper inn folk som ikke kan dokumentere at de er studenter eller ansatte ved Høgskolen i Staffeldtsgate, Høyskolen Diakonova, Menighetssøsterhjemmet eller Normisjon. Sykler skal parkeres i bakgården. Motoriserte kjøretøyer må studentene parkere ute i gatene. Røyking skal skje på anvist plass i bakgården. Det er ikke lov å røyke utenfor skolens hovedinngang. Resepsjon/adgang til høyskolen Du har adgang til høyskolen med nøkkelkortet som du har fått tildelt. Vi har ingen resepsjonstjeneste og det er derfor viktig at du sørger for å ha nøkkelkortet på deg. I resepsjonsområdet finner du blant annet oppslagstavle, posthyller og i gangen mot konsertsalen en egen hylle med informasjon om Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS). Kantine Kantina driftes av Timian AS og har åpent fra kl til mandag til fredag. Like utenfor kantina og i lobbyen står det kaffeautomater. Husk: uansett hvor du er, er det viktig at du rydder etter deg. Forlate plassen din i samme stand som du vil like å fine den i. Studentdatamaskiner/datarom Skolen har trådløst nettverk med tilgang til internett for bærbare PC-er. For å kunne benytte deg av dette, trenger du en kode. Koden henger på skolens oppslagstavle i lobbyen. 11

12 Datamaskinene på datarommet er tilkoblet høgskolens nettverk. Du får tilgang til eget lagringsområde på serveren ved å logge deg inn. Ved første gangs innlogging, bruker du de fire første bokstavene i fornavnet ditt etterfulgt av de fire første bokstavene i etternavnet. (eks: Kari Normann = karinorm. Ola Normann = olanorm)så snart du har logget deg på, endrer du passordet. Dersom du har datatekniske spørsmål som angår skolens utstyr, henvender du deg til driftsleder Håkon Bryn Jensen: eller sms til Vær oppmerksom på at datarommet er reservert til undervisning noen timer per uke. Utskrift og kopiering Utskrifter og kopiering foregår fra kopimaskinen som står i lobbyen. Alle studenter får sin egen konto, som benyttes både ved utskrift og kopiering. Betaling belastes kontoen, og kontoen fylles opp ved å betale med bankkort på en egen internettside. Nærmere informasjon om denne tjenesten vil bli lagt ut på studentnettet, ved oppslag på datarommet og ved kopimaskinen. Studentene disponerer kopimaskinen på biblioteket. Kopikort får du kjøpt på biblioteket. Dersom du har behov for å få laget kopier med rett kopi stempel eller har andre spesialbehov når det gjelder kopiering, henvender du deg til studiekonsulent Kristin Folkvord Pedersen. Bibliotek og lesesal Biblioteket er et fellesbibliotek for Høgskolen i Staffeldtsgate og Høyskolen Diakonova, og det betjenes av avdelingsbibliotekar Jenny Owe og bibliotekar Mona Christiansen. Åpningstiden er fra kl til I perioden 15. mai til 14. august er det sommertid, og da er åpningstiden fra kl til Utlånstiden for bøker er 14 dager, med mulighet for forlengelse. Pensumbøker finnes i ett eksemplar og kan lånes for ett døgn. Dersom du ikke overholder disse fristene, må du regne med å måtte betale for innkjøp av tilsvarende bok til biblioteket. Tidsskrifter er oppstilt alfabetisk og kan ikke tas ut av biblioteket. Biblioteket oppbevarer også noen eldre årganger av tidsskrifter. Bibliotekarene kan bestille bøker og tidsskriftartikler fra andre biblioteker i Norge og Norden. Referansebøker finnes på lesesalen. Enkelte oppslagsverk, for eksempel ordbøker, kan du finne både på biblioteket og i lesesalen. Referansebøkene er ikke til utlån, og de skal ikke på noe tidspunkt tas ut av biblioteket/lesesalen. På biblioteket finnes PC-er med internett-tilgang. Disse skal primært brukes til litteratursøk. Også lesesalen er felles for studentene ved Høgskolen i Staffeldtsgate og Høyskolen Diakonova. Lyttebibliotek Lyttebiblioteket er primært beregnet på musikkstudentene. CD-ene er ikke til utlån og må ikke tas ut av biblioteket. 12

13 Øvingsrom og komprom Det henges opp lister på dørene til øvingsrom og komprom der studentene kan skrive seg opp og holde av tid. En kan skrive seg opp for maksimum to timer per dag på øvingsrom og maksimum tre timer per dag på komprom. Dersom en har booket tid og ikke møter opp i løpet av de første ti minuttene, annulleres bookingen og rommet kan brukes av andre. Komprommene kan kun benyttes av band der minst 50 prosent av deltakerne er studenter ved Høgskolen i Staffeldtsgate inneværende studieår. Band der alle som er med er studenter ved skolen, har førsterett fremfor band der ett eller flere av medlemmene ikke er studenter ved skolen. Viser det seg at det blir for stor pågang på komprommene, vil skolen stille strengere krav til hvem som får bruke dem. Studentene kan reservere tid til øving på ettermiddags-/kveldstid på hverdager også i undervisningsrom 302. Her kan sanggrupper på seks til åtte personer (maksimum ti) øve. Minst to av deltakerne i gruppen må være studenter ved Høgskolen i Staffeldtsgate inneværende studieår. Piano er tilgjengelig i rommet, og det forutsettes at det ikke dreier seg om forsterket musikk. Det er en absolutt forutsetning for bruk av undervisningsrommet at bord og stoler settes på plass etter bruk og at det ellers ser skikkelig ut der når gruppen forlater lokalet. Vi er avhengig av dette fordi det foregår undervisning i dette rommet på dagtid. Legg merke til at øvingsrommene, komprommene og undervisningsrom 302 er de lokalene som er tilgjengelig for studentene utenom undervisningen. Dersom noen trenger lokaler til for eksempel øvelser med kor de er med i, kan det gjøres avtale om leie med administrasjonsmedarbeider Reidun Førland: Ved semesterets slutt må alle studenter fjerne personlig utstyr fra øvings- og komprom og eventuelt andre deler av skolens lokaler. Tiden frem til neste semester starter, vil bli brukt til å rengjøre og vedlikeholde rom, inventar og utstyr. Skolen er stengt for studentene i juleferie og sommerferien. Studio Studioet er for alle studentene ved Høgskolen i Staffeldtsgate. Studentenes bruk begrenses imidlertid til oppgaver gitt i musikkproduksjonsfaget og til produksjon av demoer (én til fire låter). Alt annet anses som utleie med de til enhver tid gjeldende priser. Alle skolens studenter skal ha anledning til å spille inn i studio. For å få spille inn gratis, må 40 prosent av bandet og lydmann/produsent være studenter ved Høgskolen i Staffeldtsgate i inneværende studieår. Hver klasse får ved semesterstart et antall timer som kan brukes i studio, og hvert enkelt band søker studioansvarlig om tid i studio. Band som ikke oppfyller 40 prosent-regelen, kan leie studio etter gjeldende priser. Studenter søker om tid i studio på følgende måte: 1. Gå til yahoo.no og trykk på mail. 2. Skriv inn brukernavn (Bookingstudio) og passord (Staffeldtsgate). 3. Du har nå tilgang til kalenderen, og i venstre kolonne ligger søknadsskjema og brukerveiledning for studio. Studioansvarlig er Eirik Kvia: tlf

14 Inventar og utstyr Høgskolen ønsker å legge forholdene godt til rette for studentene og prøver derfor til enhver tid å gjøre lokalene hensiktsmessige og nødvendig inventar og ustyr tilgjengelig. For at vi skal lykkes med dette, er vi imidlertid avhengige av at studentene bidrar til å holde orden. Vær snill å ikke flytte noe fra ett rom til et annet. Ikke noe av inventar og utstyr skal på noe tidsrom tas med ut av skolebygningen. Lagring av personlig utstyr - låsbare skap Studenter som har behov for lagring av personlig utstyr i løpet av semesteret og/eller mens skolens lokaler er stengt i juleferien og sommerferien, kan henvende seg til driftsleder Håkon Bryn Jensen: eller sms til For øvrig er det mulig å leie låsbare skap i gangen ved øvingsrommene. Dersom du er interessert i dette, henvender du deg også til driftsleder Håkon Bryn Jensen. Forsikringer I forbindelse med blant annet studieturer og praksis, kan det vise seg lurt med reiseforsikring. Denne forsikringen må du selv sørge for. Vi anbefaler også at du forsikrer privat musikk- og datautstyr. Før du bestiller forsikring, bør du sjekke om du eventuelt er dekket gjennom dine foreldres forsikringsavtaler. Dine private ting er ikke dekket av høgskolens forsikringsavtaler. Privat utstyr som blir skadet eller stjålet er den enkelte students ansvar både praktisk og økonomisk. 3. Aktiviteter Andakter og gudstjenester Det er andakt i kapellet mandager, tirsdager, torsdager og fredager fra kl Her samles studenter og ansatte om Guds ord, bønn og musikk. Ansvaret for andaktene fordeles mellom studentgrupper og ansatte. Det holdes regelmessige gudstjenester i løpet av studieåret. Informasjon om dette finner du i datoplanen og/eller på studentnettet/oppslag. Huskonserter I datoplanen er det satt opp huskonserter for MML-klassene. For studenter i MML1 er det obligatorisk å aktivt delta i gjennomføringen av én huskonsert i løpet av studieåret, mens det for resten av klassene er obligatorisk å aktivt delta på to huskonserter i året. Semesterfester Det arrangeres semesterfester for studenter og ansatte to ganger i året. Semesterfesten på høsten arrangeres av skolens ansatte, mens det er studentrådet som står for festen på våren. 14

15 Studieturer Høgskolen i Staffeldtsgate inviterer MML1 til å delta på studietur til Los Angeles høsten For MOL-klassene arrangeres det studietur til London (primært MOL1) / Israel (primært MOL3 sammen med JKS) Deltakelse på eksterne arrangementer Høgskolen får stadig forespørsler om studenter kan bidra på gudstjenester, møter eller andre arrangementer. Det vil bli gitt anledning til å melde seg til denne type oppdrag. 4. Økonomi Høgskolen i Staffeldtsgate er en privat høgskole, som eies av Normisjon og Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Siden private høgskoler ikke er fullfinansiert av staten, må vi ta skolepenger for å dekke deler av utgiftene våre til undervisning og skoledrift. Når du søker Lånekassen om fullt lån og stipend, får du ekstra lån til å dekke skolepengene. Semesteravgift Per 1. august 2008 er satsene for semesteravgift følgende: Semesteravgift MOL kr 6 600,- Semesteravgift MML kr ,- Semesteravgift OAS (gjelder både MOL og MML) kr 380,- For MOL inkluderer semesteravgiften ordinære veiledningssamtaler-/grupper, sensuravgift og papirpenger. Også retreat er inkludert, men den enkelte student må selv sørge for/bestille og betale reise. Dersom en student tar emner utover 60 sp pr. studieår, påløper ekstra kostnader for dette. Det kan komme egenandeler for turer og enkelte kurs. For øvrig avhenger papirpenge-satsen av Kopinors til enhver tid gjeldende satser. For MML inkluderer semesteravgiften obligatorisk instrumentalundervisning, sensuravgift og papirpenger. Også retreat og folkemusikkuke er inkludert, men den enkelte student må selv sørge for/bestille og betale reise. Dersom en student tar emner utover 60 sp pr. studieår, påløper ekstra kostnader for dette. For MML må det betales ekstra også for instrumentalundervisning utover den som er obligatorisk. Det kan komme egenandeler for turer og enkelte kurs. For øvrig avhenger papirpenge-satsen av Kopinors til enhver tid gjeldende satser. Semesteravgiften til OAS må betales av alle studenter som tar 15 studiepoeng eller mer i et semester, eller skal avlegge eksamen i et semester. Studerer du flere steder, trenger du likevel bare å være medlem i én studentsamskipnad. Har du allerede betalt semesteravgift til en annen samskipnad, kontakter du regnskapsfører Ånon Eikeland for å få korrigert faktura: Du får da ikke semestermerke fra Høgskolen i Staffeldtsgate. Studenter som ikke betaler OAS-avgift til Høgskolen i Staffeldtsgate, må vise frem kvittering på betalt depositumfaktura for å få kvittert ut gjeldsbrev fra Lånekassen. 15

16 Studieturer Høgskolen i Staffeldtsgate tilbyr flere studieturer. Noen av turene er i utgangspunktet kun for studenter i det aktuelle studieløpet og årstrinnet, andre er åpne for alle. Egenandelene i forbindelse med studieturene dekker vanligvis reise og overnatting. Hvilke beløp det dreier seg om, kunngjøres samtidig med informasjon om og påmelding til de aktuelle turene. Det er mulig å fordele betalingen av en studietur over det aktuelle semesteret, slik at du slipper å betale alt på én gang. Ta kontakt med regnskapsfører Ånon Eikeland dersom dette er aktuelt for deg: Skolefaktura Skolefakturaene blir utdelt eller lagt i studentenes posthyller ved starten av hvert semester. I tillegg må du regne med en oppsamlingsfaktura ved slutten av semesteret og eventuelt fakturaer underveis i semesteret dersom du kjøper for eksempel kompendier. Betalingsfristen er 14 dager. Etter betalingsfristen påløper purregebyr. Vær for øvrig oppmerksom på at du må ha betalt skolefakturaene for å kunne gå opp til eksamen. Dersom du har problemer med å få betalt en faktura fra høgskolen innen fristen, må du ta kontakt med regnskapsfører Ånon Eikeland umiddelbart for å inngå en individuell betalingsavtale. Hvis du ikke gjør dette, vil du motta purring på fakturaen, og du kan risikere at den går til inkasso. Gebyrer påløper ved purring/inkasso. Lånekassen Utkvittering av gjeldsbrev fra Lånekassen skjer hos studiekonsulenten mot fremvisning av studentbevis med gyldig semestermerke. Studenter som ikke har betalt OAS-avgift til Høgskolen i Staffeldtsgate (fordi de er medlem i en annen studentsamskipnad), må vise frem kvittering på betalt depositumfaktura for å få kvittert ut gjeldsbrev fra Lånekassen. 5. Diverse organer og studentvelferd Høgskolestyret Styret er høgskolens øverste organ og ansvarlig for at skolen drives i samsvar med blant annet gjeldende lover, forskrifter og grunnregler. I styret sitter representanter for eierne, en representant for de ansatte og en studentrepresentant. Styret behandler blant annet høgskolens handlingsplaner, budsjett, studieplaner og studietilbud og er overordnet ansvarlig for eksamen og sensur. Det er egne rutiner for behandling av klager på opptak, utvisning, avgjørelser om fusk og formelle feil ved eksamen. Slike saker håndteres i siste instans av en egen klagenemnd. Læringsmiljøutvalget Høgskolestyret har det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø, men skolen er forpliktet til å ha et læringsmiljøutvalg som skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljøet og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. Studentene og de ansatte skal ha like mange representanter hver i læringsmiljøutvalget. 16

17 Studentrådet Studentene ved universiteter og høgskoler kan opprette et studentorgan for å ivareta studentenes interesser. Ved Høgskolen i Staffeldtsgate velger hver klasse en tillitsvalgt og en vararepresentant ved begynnelsen av studieåret. Det er disse tillitsvalgte som utgjør studentrådet. Rådet velger selv leder, nestleder, sekretær og kasserer. Administrasjonssjefen er studentrådslederens kontaktperson i administrasjonen. Evalueringer Høgskolens ledelse ønsker tilbakemeldinger fra studentene på hvordan de opplever det å studere ved skolen. Slike tilbakemeldinger må gjerne gis både muntlig og skriftlig når som helst i studieåret. Det er spesielt lagt til rette for dette ved at det er en egen hylle i resepsjonen (én av posthyllene) med skjemaer studentene kan fylle ut og levere til administrasjonen. Her kan du informere om saker/erfaringer du opplever som negative og foreslå forbedringer. I tillegg til dette, skal alle studentene evaluere emner/undervisning i både høst- og vårsemesteret og praktisk tilrettelegging/miljø i vårsemesteret. Evalueringene drøftes i skolens ledergruppe, i administrasjonen og blant skolens pedagogisk ansatte, og tilbakemeldingene fra studentene får direkte konsekvenser for videre planlegging og arbeid ved skolen. et er at Høgskolen i Staffeldtsgate skal være i stadig, positiv utvikling med tanke på det faglige så vel som det sosiale og åndelige. Studentsamskipnaden OAS Høgskolen i Staffeldtsgate er tilknyttet Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS). Studentsamskipnaden er til for deg som er student og skal: - være praktisk tilrettelegger for studiene - bidra til at studielånet varer lenger og - være støttespiller i spesielle situasjoner Semesteravgiften til studentsamskipnaden går tilbake til deg som student gjennom OAS velferdstilbud og som tilbakeføring til studentrådet ved høgskolen. Når semesteravgiften er betalt, får du gjennom OAS også tilbud som studenthybler, barnehageplass, legerefusjon, psykologtjeneste, leie av studenthytte, rimelige treningskort m.m. Semesteravgiften til OAS betales for alle semestrene du er student og kreves inn over høgskolens skolefaktura. For utfyllende informasjon om OAS, se Kontaktsamtaler Hver student ved Høgskolen i Staffeldtsgate får hvert år en kontaktlærer. Du blir kontaktet av denne læreren med tilbud om en samtale. I en slik samtale kan du drøfte for eksempel studiesituasjonen og fremtidsplaner. Sjelesorg Kristen sjelesorg vil gi mennesker hjelp til å håndtere sitt liv og sin indre bagasje i Guds lys og Kristi nærhet. Samtale om følelser og tro, om kriser og feiltrinn, om smerte og sentrale relasjoner til medmennesker kan stimulere til modnende og frigjørende personlige prosesser. 17

18 Høgskolen ønsker å stimulere studentene til å ta i bruk sjelesorg som ressurs i livet. Enkelte lærere er disponible for sjelesorgsamtaler. Ta gjerne kontakt med seksjonsleder Stephen Reid som koordinerer sjelesorgarbeidet, hvis du ønsker slik livshjelp. Skolen kan også gi råd om eksterne sjelesørgere som kan kontaktes. 6. Henvendelser til høgskolens ansatte Lærere, studiekonsulent og praksisleder har kontorer i 3. etasje, mens rektor, administrasjonssjef, høgskolesekretær og andre administrativt ansatte holder til i 4. etasje. Du kan henvende deg til oss enten ved å stikke innom det aktuelle kontoret eller ved å sende e- post/sms eller ringe. En god regel er at henvendelser til administrasjonen som like godt kan skje skriftlig per e-post eller sms tas på den måten. Slik får de ansatte bedre tid til å snakke med studenter om saker som virkelig bør tas muntlig - per telefon eller ansikt til ansikt. Henvendelser til skolens ansatte bør skje i tidsrommet til (Sjekk treffetiden for hver enkelt lærer) Enkelte ansatte har egne treffetider, og noen ansatte har hjemmearbeidsdager. Hvis det er vanskelig for deg å nå en ansatt du trenger kontakt med, anbefales du å sende en e-post eller sms til vedkommende. Kontaktinformasjon finner du på ( ta kontakt ansatte ). Hvem gjør hva på høgskolen? På Høgskolen i Staffeldtsgate har vi tre avdelinger: administrasjonsavdelingen, MOLseksjonen og MML-seksjonen. Arbeidsdelingen mellom de ansatte er som følger: Rektor Per Reinert Eriksen Rektor er øverste pedagogiske, faglige og administrative leder ved skolen. E-postadresse: Høgskolesekretær Asbjørg H. Bryne Høgskolesekretæren er primært rektors sekretær. Hun er imidlertid involvert i en rekke administrative oppgaver. E-postadresse: ADMINISTRASJONEN Administrasjonssjef Marit Ecklo Brevik (fram til 01.10: Immanuel Olaussen) Administrasjonssjefen har det daglige ansvaret for den administrative og den driftsmessige delen av skolens virksomhet, er nærmeste overordnet for de ansatte i administrasjon og drift og rektors stedfortreder. Hun er også studentrådslederens kontaktperson i administrasjonen og sitter i OAS samarbeidsutvalg. E-postadresse: (fram til 01.10: ) Studiekonsulent Kristin Folkvord Pedersen Studiekonsulenten tar seg av alle henvendelser som har med det administrative rundt studiene å gjøre. Hun svarer med andre ord på spørsmål om studiene som ikke går direkte på det faglige. Eksempler på dette er studieveiledning, studentopptak, eksamensavvikling, OAS og Lånekassen. E-postadresse: 18

19 Praksisleder Helge Skaaheim og Mette Follestad Praksislederen legger til rette for studentenes praksis. Den enkelte student har selv ansvaret for å få relevant og tilstrekkelig praksis, men i de tilfeller der det er nødvendig bistår praksisleder med å finne praksissted og praksisveileder. Han er ansvarlig for informasjon til, godkjenning og oppfølging av praksisveilederne. Primært ansvarlig for kontakt med og oppfølging av studentene er Helge Skaaheim, men henvendelse kan skje til begge praksisledere E-postadresse: og Bibliotekar Mona Christiansen Biblioteket er felles for Høgskolen i Staffeldtsgate og Høyskolen Diakonova, og bibliotekarene betjener studenter fra begge skolene. Mona Christiansen er ansatt ved Høgskolen i Staffeldtsgate, mens Jenny Owe er ansatt ved Høyskolen Diakonova. E-postadresse: Administrasjonsmedarbeider Reidun Førland Administrasjonsmedarbeideren har ansvaret for utleie av lokaler og gjesterom og administrerer renholdet på skolen. I tillegg deltar hun i annet arbeid knyttet til administrasjon og drift. E-postadresse: Driftsleder Håkon Bryn Jensen Driftslederen har ansvar for inventar, teknisk utstyr og indre vedlikehold på skolen. Han er også data-ansvarlig og den som sørger for nøkkelkort til studenter og ansatte. Studentnettet administreres av seksjonsleder Stephen Reid. E-postadresse: Regnskapsfører Ånon Eikeland Regnskapsføreren har det daglige ansvaret for oppfølgingen av skolens regnskap. Han sørger blant annet for å sende ut fakturaer til studentene. Det er mulig å inngå avtale om en individuell betalingsplan for skolefakturaen og fakturaer som gjelder studieturer. E-postadresse: Markedsførings- og innsamlingsleder Mette Follestad Høgskolen er pr dags dato avhengig av innsamlede midler. Denne stillingen er overordnet ansvarlig for strategier på dette feltet og primært ansvarlig for operativ iverksettelse av disse. Hun er også involvert i informasjons- og markedsføringsarbeid generelt. Som det framgår av beskrivelsen ovenfor er hun også en del av praksislederteamet med spesielt ansvar for å finne egnede praksisplasser. E-postadresse: MOL-SEKSJONEN MOL-seksjonen ledes av høgskolelektor og seksjonsleder Stephen Reid. Faglige og administrative spørsmål vedrørende kristendoms- og ledelsesfag, som ikke kan besvares av de respektive lærere eller studiekonsulenten, rettes til ham. Bruk gjerne e-post: 19

20 MML-SEKSJONEN MML-seksjonen ledes av høgskolelektor og seksjonsleder Ellen Marie Paus. Faglige og administrative spørsmål vedrørende musikkemner, som ikke kan besvares av de respektive lærere eller studiekonsulenten, rettes til henne. Bruk gjerne e-post: LÆRERE Den enkelte lærer har dag-til-dag-ansvaret for det faglige innholdet i emnet hun/han underviser i og for undervisningen i dette emnet. Læreren svarer på spørsmål som har med undervisningen å gjøre, herunder oppgaver som skal skrives. Dersom den aktuelle læreren ikke er tilgjengelig på kontoret sitt, kan du sende henne/ham en e-post (se ta kontakt ansatte ). 20

Studieplan. Bachelor i Teologi og ledelse. Engelsk tittel: Bachelor of Theology and Leadership. 180 studiepoeng (180 ECTS)

Studieplan. Bachelor i Teologi og ledelse. Engelsk tittel: Bachelor of Theology and Leadership. 180 studiepoeng (180 ECTS) Studieplan Bachelor i Teologi og ledelse Engelsk tittel: Bachelor of Theology and Leadership Omfang: 180 studiepoeng (180 ECTS) som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Innledning om utdanningen

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer

Pr. semester ,- + SiO 7. semester ,- + SiO

Pr. semester ,- + SiO 7. semester ,- + SiO Avgifter for NLA Høgskolen Staffeldtsgate Pr. febr. 2017 Beskrivelse Gjelder Pris i kr Merknad 1 Studie- og semesteravgifter 1.1 Studie- og semesteravgift KRLE, ÅML, TL, deltidsstudenter kristendoms- og

Detaljer

Praksis for TL og MML

Praksis for TL og MML Praksis for TL og MML Hvorfor praksis? Hensikten med praksis, er å gi deg anledning til å prøve ut i «det virkelige liv» det du lærer i studiene ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate. Praksisen skal gi økt

Detaljer

Pr. semester 30 000,- + SiO. kan det påløpe ekstra kostnader. Se punkt 6. 1.5 Studie- og semesteravgift: Utøvende rytmisk musikk.

Pr. semester 30 000,- + SiO. kan det påløpe ekstra kostnader. Se punkt 6. 1.5 Studie- og semesteravgift: Utøvende rytmisk musikk. Avgifter for NLA Høgskolen Staffeldtsgate Pr. september 2014 Beskrivelse Gjelder Pris i kr Merknad 1 Studie- og semesteravgifter 1.1 Ordinær studie- og semesteravgift. Studieavgift kr. 2250,-. Semesteravgift

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Steg-for-steg guide. Sjekkliste til gjennomgang før studiestart

Steg-for-steg guide. Sjekkliste til gjennomgang før studiestart Steg-for-steg guide Sjekkliste til gjennomgang før studiestart 1. Aktivering av datakonto 2. Semesterregistrering 3. Betal avgift 4. Få studentbevis Steg 1 Aktivering av datakonto Du må opprette datakonto

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Bachelorgrad i utøvende musikk (UM)

Bachelorgrad i utøvende musikk (UM) Bachelor i utøvende musikk (UM) Innhold Studieprogram Revidert: Revidert av Godkjenning Organisasjonstilhørighet Oppnådd grad/ tittel Omfang Utdypende opplysninger og kommentarer Bachelor i utøvende musikk

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng

Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng 1. Mål for studieprogrammet Studenten skal tilegne seg gode utøvende kunnskaper og ferdigheter på valgt instrument for å kunne spille i ulike sammenhenger, solo eller

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

2KRLB2N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL)

2KRLB2N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) 2KRLB2N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) Emnekode: 2KRLB2N Studiepoeng: 10 + 5 Semester Høst Språk Norsk Forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse Læringsutbytte Mål

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen.

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen. NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen NO EN Musikkpedagog og formidler i kulturskolen Musikkpedagog og formidler i kulturskolen, bachelorgradstudium ved Levanger, gir deg et solid faglig grunnlag for musikkfaglig arbeid i kulturskolen, kulturlivet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN OG AVSLUTNING SKOLEÅRET

INFORMASJON OM EKSAMEN OG AVSLUTNING SKOLEÅRET Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole INFORMASJON OM EKSAMEN OG AVSLUTNING SKOLEÅRET 2016-17 Side 1 av 6 Innhold EKSAMENSREGLEMENT OG ORDENSREGLEMENT... 3 NÅR FÅR DU BESKJED OM SKRIFTLIG

Detaljer

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015 Bachelor i musikk Studieplan 2014-2015 Innhold Bachelor i musikk... 1 Studieplan 2014-2015... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 BA Musikk 1. år... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 30.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN

Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Innhold Når er skriftlig eksamen?... Feil! Bokmerke er ikke definert. Ny, utsatt og særskilt eksamen... 2 Frammøte til eksamen...

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Informasjonsmøte Russisk

Informasjonsmøte Russisk Informasjonsmøte Russisk Oppbygging av bachelorgraden 100-gruppe Fordypning 40-gruppe Støttegruppe 20 studiepoeng Frie emner 20 sp Ex.phil & Ex.fac Valg av fordypning. Du kan velge mellom tre fordypninger

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Studieplan MUSIKKUTØVING 3 MUSUT 3 Performance studies in music 3 60 studiepoeng

Studieplan MUSIKKUTØVING 3 MUSUT 3 Performance studies in music 3 60 studiepoeng Studieplan MUSIKKUTØVING 3 MUSUT 3 Performance studies in music 3 60 studiepoeng 1. Mål Musikkutøving 3 er et studium for studenter som ønsker å videreutvikle sin utøvende kompetanse på et meget høyt nivå.

Detaljer

Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng

Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng Universitetet i Tromsø Det kunstfaglige fakultet - musikkonservatoriet 1. Mål Musikkutøving 1 er et studium for studenter

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes profesjonsutvikling,

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR Musikkonservatoriet Det kunstfaglige fakultet FORDYPNING I HOVEDINSTRUMENT, INSTRUMENTALPEDAGOGIKK, KIRKEMUSIKK ELLER KUNST- OG KULTURFORMIDLING Musikkonservatoriet

Detaljer

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Service-erklæringen gir retningslinjer for hvordan Høgskolen i Ålesund ønsker å følge opp disse formuleringene. Den gir informasjon om:

Service-erklæringen gir retningslinjer for hvordan Høgskolen i Ålesund ønsker å følge opp disse formuleringene. Den gir informasjon om: Service-erklæring Service-erklæringen er utviklet som et ledd i Høgskolen sitt arbeid med studiekvaliteten. Den konkretiserer de mål Høgskolen har sett seg for hva den skal strebe etter overfor studentene

Detaljer

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING Kode: GLSM110-B Studiepoeng: 10 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2004 (sak A../04) 1. Nasjonal

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Studieplan MUSIKKUTØVING 2 MUSUT2 Performance studies in music 2 30 studiepoeng

Studieplan MUSIKKUTØVING 2 MUSUT2 Performance studies in music 2 30 studiepoeng Studieplan MUSIKKUTØVING 2 MUSUT2 Performance studies in music 2 30 studiepoeng 1. Mål Musikkutøving 2 er et studium for studenter som ønsker å videreutvikle sin utøvende kompetanse på høyt nivå. Gjennom

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Musikk - fordypning. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold

Musikk - fordypning. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold Musikk - fordypning Emnekode: BFØ380_1, Vekting: 30 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Introduksjon Dette emnet er en del av fordypning

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15 Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert august 2016 Kull 2017

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

IKT og læring 1 - Digital dannelse

IKT og læring 1 - Digital dannelse 12/16/2015 2012 2013 IKT og læring 1 Digital dannelse Høgskolen i Nesna 2012-2013 IKT og læring 1 - Digital dannelse Meny Studieplan: Emnekode: ITL113 Emnetype: Vurdering Omfang: 7,5 stp Antall semester

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk 1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk Emnekode: 1KHD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet er rettet inn mot undervisning innen Kunst og håndverk og Formgivingsfag på

Detaljer

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp NO EN KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp Dette studiet er for deg som arbeider i SFO, barnehage, fritidsklubber, skole eller som på annen måte har nærkontakt med barn og unge i jobben

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD21PH og 1NAD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2013-2014

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2013-2014 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2013-2014 Kroppsøving og Friluftsliv 2013-14 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school HØGSKOLEN I TROMSØ Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Planen bygger på bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen fastsatt 03.04.03

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14 Onsdag 14. august Skien vgs Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring Fullført = karakter er gitt (IV, 1 6) Karakterene IV og 1 =

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012

Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012 Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012 Oppbygging av bachelorgraden 100-gruppe Fordypning 40-gruppe Støttegruppe 20 studiepoeng Frie emner 20 sp Ex.phil & Ex.fac

Detaljer

Velkommen til studieretning italiensk!

Velkommen til studieretning italiensk! Velkommen til studieretning italiensk! Oppbygging av Bachelorgraden 80-gruppe i italiensk 40-gruppe Støttegruppe 40 SP Frie emner 20 SP Ex.phil & Ex.fac OPPBYGGING OG STUDIELØP Italienskstudiet består

Detaljer

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole Vedtekter for Berg kommunale musikk- og kulturskole 1 Organisering Berg kommunale musikk- og kulturskole (heretter BMKS) eies og drives av Berg kommune. BMKS er administrativt underlagt oppvekstetaten

Detaljer

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012)

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Individuell skriftlig eksamen under tilsyn Eksamensbesvarelsen skrives på 3-lags gjennomslagsark, det må derfor benyttes

Detaljer

Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016

Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016 Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016 Versjon 21. januar 2016 Navn på studieprogram Studieprogramkode Fører til kvalifikasjon Omfang Skolekorpsledelse VUSKOLED Ingen formell kvalifikasjon

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

Studieplan bachelor i teologi og ledelse

Studieplan bachelor i teologi og ledelse Studieplan bachelor i teologi og ledelse HLT tilbyr bachelor i teologi og ledelse. Studieprogrammet er på 180 studiepoeng/ects og består av følgende moduler: 1. år Grunnstudium Grunnstudium i kristendom/krle

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

FORM & FARGE. I Steinerpedagogisk perspektiv. Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM

FORM & FARGE. I Steinerpedagogisk perspektiv. Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM FORM & FARGE I Steinerpedagogisk perspektiv Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv er et årsstudium

Detaljer

Nettbasert studium STUDIEÅRET 2013/14 KRLE. Kristendom, religion, livssyn og etikk

Nettbasert studium STUDIEÅRET 2013/14 KRLE. Kristendom, religion, livssyn og etikk Nettbasert studium STUDIEÅRET 2013/14 KRLE Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 2 Velkommen! Velkommen til nettbasert studium i KRLE. I dette skrivet finner du informasjon om studiet. Vi håper at dette

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer