Vilkår Reise i kort. Reise. Vilkår av 1. januar Hvor og når forsikringen gjelder/ ikke gjelder. 3. Reisegods

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilkår Reise i kort. Reise. Vilkår av 1. januar 2011. 2. Hvor og når forsikringen gjelder/ ikke gjelder. 3. Reisegods"

Transkript

1 Vilkår Reise i kort Vilkår av 1. januar 2011 Reise 1. Hvem reiseforsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for kortinnhaver og familie. Med familie regnes ektefelle - eller samboer med felles adresse i folkeregisteret - samt egne barn eller fosterbarn inntil første hovedforfall etter at barnet har fylt 20 år. For familien gjelder forsikringen kun når de reiser sammen med kortinnehaver. De forsikrede må være medlem av norsk folketrygd, ha fast bopel - og årlig bo minst 6 måneder - i Norge. 2. Hvor og når forsikringen gjelder/ ikke gjelder 2.1. Forsikringen gjelder - på reiser i hele verden - på reiser med minst én overnatting. Det er ikke krav om overnatting når reisen foregår med fly. For utenlandsreiser regnes varigheten fra reisens begynnelse i Norge til den avsluttes i Norge. - når minst halvparten av transportutgiften til sikrede er betalt med kortet (billetter til offentlig kommunikasjonsmiddel, drivstoff eller leiebil), og kortet er gyldig når sikrede er på reise Forsikringen gjelder ikke - når du er hjemme (på bostedsadresse) - på arbeids-/undervisningsstedet, eller på daglige reiser mellom disse stedene - før transportutgiften er betalt med kortet - på ekspedisjoner. 3. Reisegods 3.1. Hva som er forsikret Personlig reisegods (herunder ting som er lånt/leid) som sikrede har med seg på reisen - med forsikringssum angitt i forsikringsbeviset. Arbeidsgivers effekter er omfattet med kr Innenfor forsikringssummen erstattes verdigjenstander* samlet med inntil kr *) Med verdigjenstander menes - foto-/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr, mobiltelefon, musikkanlegg o.l. - smykker, ur o.l. - kunst/antikviteter - sportsutstyr - som for eksempel golf-/fiske-/dykkerutstyr, ski og snowboard - pelsverk - våpen - musikkinstrumenter Utover forsikringssummen omfattes - kontanter og verdipapirer med inntil kr pr. skadetilfelle - reisedokumenter/pass og andre nødvendige utgifter i forbindelse med tap av dette med inntil kr pr. skadetilfelle, dersom tapet ikke dekkes på annen måte Reiseforsikringen dekker skade og tap av reisegods ved: - tyveri (straffelovens 257). Reisegods som mistes/ kommer bort ansees ikke som tyveri - ran (straffelovens 266 og 267) - skadeverk. Med skadeverk menes at en annen person rettstridig ødelegger, skader, gjør ubrukelig eller forspiller sikredes eiendeler (straffelovens 291) - brann- og vannledningsskade - naturskade (naturskadelovens 4) - trafikkuhell (kollisjon eller utforkjøring) med motorkjøretøy, campingvogn og sykkel samt grunnstøting og kantring med båt - reisegods som sendes som innsjekket bagasje. Sikkerhetsforskriftene for reisegods må være overholdt. - tyveri fra telt hvor ingen er tilstede, dekkes med inntil kr pr. skadetilfelle. - skade på og tyveri av sykkel/sykkelhenger dekkes med inntil kr pr. skadetilfelle Reiseforsikringen dekker ikke - ytre skader på emballasje (koffert o.l.) under transport (dette er transportørs ansvar.) - sykkel/sykkeltilhenger innenfor den kommunen sikrede har sitt hjem eller arbeids-/undervisningssted - tegninger, manuskripter - samlinger, varer/vareprøver - måleinstrumenter - møbler og flyttegods - verktøy, reservedeler - motorkjøretøy, båt/seilbrett/kajakk/kano og motor, samt fast tilbehør til disse - nøkler til motorkjøretøy og båt - tap ved underslag (strl. 255) eller bedrageri (strl. 270) - økonomisk tap ut over det som er nevnt i punkt 3.1. og

2 4. Kjøpsforsikring Kjøpsforsikringen gjelder for kjøp foretatt i Norge eller utlandet, når sikrede er på reise og reisen omfattes av reiseforsikringen Hva forsikringen omfatter Forsikringen gjelder alle varekjøp over kr 1 000,- pr stk/ samling som er betalt med Visa Gold. Forsikringen omfatter tap av eller skade på varen ved en plutselig ytre begivenhet som ikke skyldes sikrede selv. Forsikringen gjelder fra det tidspunkt gjenstanden/ varen er kjøpt ved bruk av Visa Gold og inntil det tidspunkt sikrede har kommet hjem. Sikkerhetsforskriftene for kjøpsforsikring må være overholdt 4.2. Hva forsikringen ikke omfatter Forsikringen dekker ikke tap som skyldes: - følgeskader av enhver art. - økonomisk tap utover det kjøpsbeløp som er belastet Visa Gold. - tap/skade som sikrede volder forsettelig eller ved grov uaktsomhet. Det avgjøres under hensyn til skyldgraden og omstendighetene forøvrig om det skal betales noe og i tilfellet hvor mye. - kjøp av motorkjøretøy og konsumvarer (f.eks. mat og drikke) Erstatningsoppgjør Forsikringen erstatter det beløp som tilsvarende vare koster å gjenanskaffe, dog begrenset til kr 7 500,- pr skadetilfelle. Sikrede skal uten ugrunnet opphold melde skaden skriftlig til Tennant. Sikrede plikter å gi Tennant de dokumenter som er nødvendig slik at tapet kan beregnes og erstatning utbetales, f.eks. kvittering, garantibevis o.l. for den skadede/tapte gjenstanden. Tyveri skal straks meldes politiet på stedet og bekreftelse av politianmeldelsen skal vedlegges skademeldingen. Sikrede plikter straks å underrette Tennant for varer som kommer til rette. Kan sikrede kreve at tredjemann erstatter tapet, trer Tennant inn i sikredes rett mot tredjemann. Transportskader skal straks etter transporten meldes til transportøren. Transportør er som regel ansvarlig for slike skader. Som egenandel gjelder kr 500,- pr skadetilfelle. 5. Sykeutgifter/sykehusopphold Reiseforsikringen dekker nødvendige utgifter ved - ulykkesskade - akutt sykdom - akutt forverring av kronisk lidelse såfremt sikkerhetsforskriftene ved sykdom/skade er overholdt. Ved reise til EØS-land må europeisk helsetrygdkort tas med. Kortet vises frem ved behov for behandling på offentlig sykehus/legesenter Reiseforsikringen dekker På reisen dekker forsikringen utgifter til - lege - sykehusopphold* (i Norge/Norden dekkes kun offentlig sykehus) - innhenting av fastsatt reiserute når reisen etter legens ordre ikke kan fortsette etter planen* - fysikalsk og kiropraktisk behandling foreskrevet av lege - medisiner etc. foreskrevet av lege/tannlege - reise til/fra behandlingsinstitusjon - utvidet hotellopphold som følge av legens ordre med inntil kr pr. døgn - tannlegebehandling som følge av ulykkeskade. Etter hjemkomst - ved behandling innen 3 år - erstattes også utgifter til tannlegebehandling som følge av ulykkesskade. For barn under 20 år erstattes nødvendige utgifter til første permanente tannlegebehandling (bro, krone o.l.) etter overslag fra tannlege/tanntekniker når behandlingen skjer senere enn 3 år etter skadedatoen. Erstatning for tannlegebehandling er begrenset til kr pr. skadetilfelle (se unntak 5.2.). *) Godkjennelse fra selskapet eller SOS International skal 5.2. Reiseforsikringen dekker ikke utgifter som skyldes - sykdom/lidelse som var kjent før avreisen - når reisen foretas for behandling, operasjon, kur- eller rekreasjonsopphold - sykdom/lidelse som var kjent før avreise og hvor det allerede foreligger et behandlingsbehov eller dersom forverring/komplikasjoner vil kunne oppstå med stor grad av sannsynlighet - tannskade som følge av spising/tygging samt tannsykdom - svangerskap etter utløpet av 36. uke eller frivillig svangerskapsavbrytelse - fortsatt behandling i utlandet når behandlende lege, i samråd med selskapet/sos Internationals lege, anser det forsvarlig med hjemtransport til Norge - sykdom/skade som forsikrede har pådratt seg ved bruk av sovemidler, berusende narkotiske eller smertestillende midler - sykdom/skade som er oppstått ved frivillig deltagelse i slagsmål eller ved utførelse av en forbrytelse - sportsaktiviteter som deltagelse i dykking med tilførsel av luft eller pustegass, boksing, bryting, judo, karate og andre kampsporter og budogrener, bobsleigh-aking, kappritt til hest, utforrenn som er arrangert av forbund eller krets, fotball-, rugby-, amerikansk fotball-, bandyog ishockey-kamper som er obligatorisk eller arrangert av forbund eller krets, hastighetsløp med motorkjøretøy eller motorløp med spesielle hastighets- eller vognprøver eller trening til slike løp, fjellklatring utenfor Norden, strikkhopping og luftsport; hang gliding, para gliding, fallskjermhopping fra fly eller fast base eller flyvning med mikrolette / ultralette fly - lete-/redningsaksjon - økonomisk tap ut over det som er nevnt i punkt Hjemtransport Reiseforsikringen dekker hjemtransport såfremt sikkerhetsforskriftene ved sykdom/skade er overholdt. Godkjennelse fra selskapet eller SOS International skal 2

3 6.1. Reiseforsikringen dekker ekstrautgifter til transport av forsikrede til hjemsted eller avtalt behandlingssted i Norge ved - egen akutt sykdom / ulykke, når det er medisinsk nødvendig. Er det nødvendig at lege, sykepleier eller nærstående person ledsager forsikrede, erstattes også utgifter til dette. - plutselig alvorlig sykdom, ulykke eller dødsfall i nærmeste familie bosatt i EØS-land, som er inntruffet etter at reisen startet, og sikrede ikke er på skadestedet. - skade på egen bolig eller forretning som gjør det nødvendig å reise hjem. - dødsfall Reiseforsikringen dekker ikke hjemtransport som skyldes - sykdom/lidelse som var kjent før avreisen - når reisen foretas for behandling, operasjon, kur- eller rekreasjonsopphold. - sykdom/lidelse som var kjent før avreise og hvor det allerede foreligger et behandlingsbehov eller dersom forverring/komplikasjoner vil kunne oppstå med stor grad av sannsynlighet. - tannskade som følge av spising/tygging samt tannsykdom. - svangerskap etter utløpet av 36. uke eller frivillig svangerskapsavbrytelse. - sykdom/skade som forsikrede har pådratt seg ved bruk av sovemidler, berusende narkotiske eller smertestillende midler. - sykdom/skade som er oppstått ved frivillig deltagelse i slagsmål eller ved utførelse av en forbrytelse. - sportsaktiviteter som deltagelse i dykking med tilførsel av luft eller pustegass, bobsleigh-aking, kappritt til hest, judo, karate og andre kampsporter og budogrener, boksing, bryting, utforrenn som er arrangert av forbund eller krets, fotball-, rugby, amerikansk fotball-, bandyog ishockey-kamper som er obligatorisk eller arrangert av forbund eller krets, hastighetsløp med motorkjøretøy eller motorløp med spesielle hastighets- eller vognprøver eller trening til slike løp, fjellklatring utenfor Norden, strikkhopping og luftsport; hang gliding, para gliding, fallskjermhopping fra fly eller fast base eller flyvning med mikrolette / ultralette fly. 7. Erstatning for avbrutt reise Reiseforsikringen dekker forsikredes betalte reiseomkostninger ved avbrutt feriereise når dette skyldes - sykehusopphold - erstatningsmessig hjemtransport (ikke ved død) Det må gjenstå minst 2 døgn av den planlagte reise for at erstatning kan gis. Erstatningen gis ut fra dokumenterte utgifter (transport, kost og losji) som er betalt før avreise - i forholdet mellom avbrutte reisedager og totalt antall planlagte reisedager - begrenset til kr pr. dag, maksimum kr pr. skadetilfelle. Når reisen foregår med egen bil, regnes totalt kr 2 pr. km for korteste vei fra reisens utgangspunkt til det sted hvor reisen avbrytes og retur. 8. Utgifter når medreisende blir syk/skadet Når legedokumentert akutt sykdom, alvorlig skade eller dødsfall hos forsikredes eneste medreisende medfører at den planlagte reiserute avbrytes eller hjemreisen forsinkes, dekker selskapet forsikredes - ekstrautgifter i forbindelse med kost og losji - transportutgifter til innhenting av fastlagt reiserute - ekstrautgifter til hjemtransport Erstatningen er begrenset til kr og gjelder en person over 18 år, samt barn under 18 år. Godkjennelse fra selskapet eller SOS International må 9. Tilkallelse Reiseforsikringen dekker rimelige utgifter til reise fra Norge/Norden og opphold for inntil en person bosatt i Norge/Norden, som blir tilkalt på grunn av sikredes alvorlige sykdom/ulykkesskade eller dødsfall. Erstatningen er begrenset til kr pr. dag, maksimum kr Godkjennelse fra selskapet eller SOS International må 10. Forsinkelse Forsinket reisegods Når ekspedert reisegods er forsinket mer enn 4 timer, erstattes utgifter til nødvendig klær og utstyr med inntil kr pr. sikret, begrenset til kr pr. skadetilfelle. Forsinket reisegods dekkes ikke ved hjemkomst. Forsinkelsen må bekreftes av transportør Forsinkelse av rute-/charterfly Når den enkelte flyavgang (rute-/charterfly) er forsinket mer enn 8 timer (dersom ikke annet er avtalt og angitt i forsikringsbeviset) pga værforhold eller mekaniske/tekniske årsaker gis en erstatning begrenset til kr Forsinkelsen beregnes i forhold til reisearrangørens rutetabell samt eventuelle endringer som var planlagt og meddelt før reisen startet. Forsinkelsen må bekreftes av reisearrangør Forsinket fremmøte i Norden Hvis forsikrede kommer for sent frem ved avreise, og forsinkelsen skyldes - værforhold, teknisk feil eller trafikkuhell med det transportmiddelet sikrede sitter i eller skal reise med, erstattes rimelige og dokumenterte ekstra reiseutgifter til innhenting av planlagt reiserute med inntil kr pr. sikret, begrenset til kr pr. skadetilfelle. Det forutsettes at det er minst 1 time og 30 minutter fra beregnet ankomst til avgang med neste transportmiddel. Forsinkelsen må dokumenteres. Selskapet erstatter ikke utgifter som dekkes fra reisearrangør, fly- eller trafikkselskap. Godkjennelse fra selskapet eller SOS International må 3

4 11. Evakuering Reiseforsikringen dekker merutgifter ved evakuering med inntil kr pr. sikret, maksimalt kr pr. skadetilfelle. Ordre om evakuering må være gitt av norsk utenriksdepartement (UD). Godkjennelse fra selskapet eller SOS International skal Det gis ikke erstatning for utgifter som dekkes fra annet hold. 12. Avbestilling Forsikringen omfatter avbestillingsomkostninger som påføres sikrede i henhold til fastlagte bestemmelser av - transportør - reisearrangør - hotell eller utleier ved avbestilling av reise eller opphold (kost og losji) før planlagt avreise fra bostedsadresse. Forsikringen gjelder kun for reiser som er betalt med kortet før avreisedatoen. Forsikringssum er angitt i forsikringsbeviset Avbestillingsforsikringen dekker avbestillingsomkostninger inntruffet etter at reisen er betalt med kortet, og som skyldes - akutt sykdom eller akutt forverring av kronisk lidelse - ulykkesskade eller død som rammer sikrede, sikredes eneste medreisende og deres nærmeste familier*,- bosatt i Norden. Sykdom/skade må være alvorlig til hinder for gjennomføring av reisen. Årsak til avbestilling på grunn av sykdom/skade må være attestert av lege. - skade på egen bolig som nødvendiggjør sikredes nærvær. *) Med nærmeste familie menes - ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret - barn, stebarn/fosterbarn og svigerbarn - foreldre, steforeldre/fosterforeldre og svigerforeldre - søsken, svigerinner og svogere - besteforeldre og barnebarn Avbestillingsforsikringen dekker ikke utgifter som skyldes avbestilling - på grunn av sykehusopphold/behandling som blir lengre enn forventet - på grunn av behandling, operasjon, kur eller rekreasjonsopphold som var planlagt/forespeilet før reisen helt eller delvis ble betalt - at hensikten med reisen faller bort - frykt for krig, terror eller sykdom - skatter, avgifter og bonuspoeng - økonomisk tap utover det som er nevnt i pkt Streik, arbeidskonflikt, lockout eller konkurs Forsikringen dekker ikke økonomisk tap eller skade som direkte eller indirekte har sin årsak i streik, arbeidskonflikt, lockout eller konkurs. 14. Erstatningsoppgjør 14.1 Forsikringssum FAL 6-1 gjelder ikke. I stedet gjelder: Når det er oppgitt en forsikringssum for en dekning, er den totale erstatningen begrenset til dette beløp. Forsikringssummer som er avtalt fremgår av forsikringsbeviset Meldeplikt til selskapet Inntruffet skade skal meldes til selskapet uten ugrunnet opphold Meldeplikt -bekreftelse 3.part Overfall, ran, tyveri og innbrudd på reise skal meldes til politi, reiseleder eller alarmsentral. Transportskader skal meldes til transportør Dokumentasjon og opplysningsplikt Ved krav om erstatning må sikrede sende inn skademelding og oppgi sitt fødselsnummer (11siffer). Kravet skal dokumenteres med originale kvitteringer/bilag eller andre dokumenter som selskapet trenger for å kunne vurdere erstatningsplikt. Sikrede skal gi riktig og fullstendig svar på selskapets spørsmål og av eget tiltak gi opplysninger om særlige forhold som sikrede må forstå er av vesentlig betydning for selskapets vurdering. Ved avbestilling på grunn av sykdom/ulykke, må årsaken bekreftes med lege attest. Hvis avbestillingen skyldes skade i hjemmet som nødvendiggjør sikredes nærvær, må dette bekreftes skriftlig av politi, brannvesen eller takstmann/forsikringsselskap. Betalte reiseomkostninger, som kreves erstattet, må dokumenteres. Når 3. part er involvert, må skriftlig bekreftelse fra 3.part legges fram. Ved avbrutt reise som følge av skade i hjemmet, skal årsaken bekreftes av politi /brannvesen / takstmann Identifikasjon Erstatningen kan reduseres eller falle bort, dersom skaden skyldes handling eller unnlatelse av handling fra sikrede eller sikredes ektefelle/samboer/registrert partner, jf FAL kapittel Innhenting av opplysninger fra andre Selskapet eller alarmsentralen kan i forbindelse med krav ved sykdom/ulykke innhente opplysninger fra lege, sykehus eller trygdeinstans for å avklare erstatningsplikt og/eller erstatningens størrelse. Ved krav om erstatning av skade på/tap av reisegods, kan selskapet innhente opplysninger fra politi, transportør, takstapparat, forhandler, sakkyndig eller lignende Verdifastsettelse av reisegods Erstatningen er begrenset til hva det for selskapet vil koste å gjenskaffe en tilsvarende gjenstand. Det gjøres fradrag for verdiforringelse på grunn av elde, slitasje, nedsatt anvendelighet eller brukstid Reparasjon Dersom en gjenstand uten vesentlig verdiforringelse kan repareres, erstattes reparasjonsomkostningene. 4

5 14.9 Gjenanskaffelse - kontant erstatning I stedet for å betale erstatning kontant, kan selskapet velge å gjenskaffe en tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende gjenstand Ting som kommer til rette Kommer savnede gjenstander til rette etter at erstatning er betalt, har sikrede rett til å beholde gjenstandene mot å betale erstatningen tilbake. Sikrede må gi skriftlig beskjed om sin avgjørelse og eventuelt tilbakebetale erstatningen innen 14 dager Forhåndsgodkjenning av utgifter/erstatning Det skal innhentes forhåndsgodkjenning fra alarmsentral eller selskap for sykehusopphold, utsettelse av planlagt hjemreise, innhenting av fastlagt reiserute, ekstraordinær hjemreise, ekstrautgifter i forbindelse med medreisendes sykdom/skade, tilkallelse, evakuering eller ekstrautgifter ved naturkatastrofe, invaliditet eller død. Det skal uansett innhentes forhåndsgodkjenning for ekstrautgifter som antas å ville overstige kr Folketrygden - sikrede og selskapet Ved reiser i Norge/Norden svares kun for de utgifter som ikke omfattes av folketrygden eller den nordiske trygdekonvensjonen. Dersom selskapet har dekket folketrygdens forpliktelser, kan selskapet på sikredes vegne rette ethvert krav forsikrede har mot folketrygden og beholde det beløp som ellers ville tilfalle sikrede Egenandel I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel som er angitt i forsikringsbeviset Utbetaling av erstatning Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser om erstatningsplikt og erstatningskrav er avsluttet. 15. Selskapets rett til oppsigelse Selskapet kan si opp forsikringsavtalen med to måneders varsel etter skade, eller når det foreligger brudd på sikkerhetsforskriftene. Ansvar 1. Ansvarsforsikringen dekker erstatningsansvar som sikrede - i den egenskap som er angitt i forsikringsbeviset - pådrar seg for skade på annens person eller ting, eller formuesskader. - Med personskade forstås skade, sykdom eller død påført en person. - Med tingskade forstås tap av eller fysisk skade påført ting (herunder dyr og fast eiendom). Økonomisk tap påført tredjemann som følge av den fysiske skaden selskapet erstatter, vil også være dekket. - Med formuesskade forstås økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av skade på person eller ting. Forsikringen dekker det økonomiske tap sikrede i henhold til gjeldende erstatningsrett (så som lov, rettspraksis) i det land skaden inntraff, kan bli pålagt å erstatte - med unntak av begrensninger i pkt. 2. Selskapet erstatter skader - utover egenandelen - konstatert i forsikringstiden, begrenset til sum angitt i forsikringsbeviset. 2. Forsikringen dekker ikke 1. ansvar ved forsettlig handling eller unnlatelse. 2. ansvar som har sammenheng med sikredes yrke eller ervervsvirksomhet. 3. ansvar som eier, fører eller bruker av motorvogn, arbeidsmaskin, båt, vannjet, luftfartøy (ekskl. modellfly) eller registrert trav-/galopphest som trenes for eller deltar i løp. Likevel dekkes ansvar som eier, fører eller bruker av - kano, kajakk og seilbrett/surfbrett - hang glider, para glider og fallskjerm - båt under 15 fot med motor mindre enn 10 hk - rullestol, selvgående gressklipper, snøfreser o.l. som ikke kan oppnå en hastighet over 10 km/t. 4. ansvar for skade på ting oppstått ved graving, sprengning, peling, spunting og riving, samt ved ras, jordforskyvning, dambrudd og setning i grunnen. 5. ansvar overfor ektefelle/samboer, foreldre/steforeldre/ fosterforeldre/svigerforeldre, søsken, barn/stebarn/fosterbarn, samt ektefelle og samboere av dem som er nevnt. Det er familieforholdet på det tidspunkt skaden forvoldes, som legges til grunn. 6. ansvar for skade på sikredes andel av ting som eies i fellesskap. Det er eierforholdet på det tidspunkt skaden forvoldes, som legges til grunn. 7. ansvar i form av oppreisning og ansvar for ærekrenking og krenking av privatlivets fred (jf. lov om skadeerstatning 3-5 og 3-6). Forsikringen dekker ikke bøter, gebyr o.l. 8. ansvar for skade på ting som tilhører en annen, men som sikrede eller noen på dennes vegne bruker, leier, låner eller har mottatt til transport eller forvaring. Likevel dekkes skade på leiet hotellrom eller ferieleilighet. 9. ansvar som alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti - herunder ansvar sikrede endelig må bære fordi sikrede har gitt avkall på sin rett til regress. 10. styreansvar 11. ansvar som eier av annen fast eiendom enn den forsikrede eiendom. 12. ansvar ved overføring av smittsom sykdom. 13. ansvar som sikrede pådrar seg ved forurensning. 14. ansvar for skade på ting forårsaket av sopp og råte, eller på grunn av langsom inntrengning av fuktighet. 3. Behandling av erstatningskrav Erstatningskrav som reises mot sikrede - eller som forventes å bli reist - skal snarest meldes til selskapet. Sikrede må ikke påta seg erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav uten selskapets godkjennelse. Dersom kravet overstiger egenandelen og ansvaret omfattes av forsikringen, behandler selskapet saken og erstatningsspørsmålet. Alle skader som skyldes samme skadevoldende begivenhet, regnes som ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt da den første skade ble konstatert. Sikrede plikter for egen regning 5

6 - å gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for sikrede og som selskapet trenger for å vurdere ansvar og utbetale erstatning. - å utføre de undersøkelser og utredninger selskapet finner nødvendig. - å møte ved forhandlinger eller rettergang. Egenandel Fra erstatningsoppgjøret trekkes den egenandel som er angitt i forsikringsbeviset. Utbetaling av erstatning Selv om forsikringssummen overskrides, betales de kostnader som på forhånd er godkjent av selskapet, samt renter av idømt erstatningsbeløp som hører inn under forsikringen. Dersom erstatningskravet dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. Er selskapet villig til å ordne en sak i minnelighet eller betale kravet, dekkes ikke videre utgifter ved tvisten. Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. Ulykke 1. Hvem ulykkesforsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for kortinnhaver og familie. Med familie regnes ektefelle - eller samboer med felles adresse i folkeregisteret - samt egne barn eller fosterbarn inntil første hovedforfall etter at barnet har fylt 20 år. For familien gjelder forsikringen kun når de reiser sammen med kortinnehaver. Forsikringen opphører for den enkelte ved utgangen av det forsikringsåret vedkommende fyller 70 år. De forsikrede må være medlem av norsk folketrygd, ha fast bopel - og årlig bo minst 6 måneder - i Norge. Dødsfallserstatningen tilfaller forsikredes ektefelle/samboer, subsidiært arvinger etter lov eller testament. Med samboer menes - i denne sammenhengen - person som forsikrede har levd sammen med i ekteskapslignende forhold, hvis det fremgår i Folkeregisteret at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år, eller person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunkt forsikringstilfelle inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås. En person regnes ikke som samboer hvis kravene ovenfor ikke lenger er oppfylt. 2. Hvor ulykkesforsikringen gjelder 2.1. Ulykkesforsikringen gjelder - på reise i hele verden, - på reiser med minst èn overnatting. Det er ikke krav om overnatting når reisen foregår med fly. For utenlandsreiser regnes varigheten fra reisens begynnelse i Norge til den avsluttes i Norge. - når minst halvparten av transportutgiften til sikrede er betalt med kortet (billetter til offentlig kommunikasjonsmiddel, drivstoff eller leiebil), og kortet er gyldig når sikrede er på reise Forsikringen gjelder ikke - før reisetutgiftene er betalt med kortet. - når du er hjemme. - på arbeids-/undervisningsstedet eller på daglige reiser mellom disse stedene. - på ekspedisjoner. 3. Hvilke skader det gis erstatning for Det gis erstatning ved - dødsfall - livsvarig medisinsk invaliditet - behandlingsutgifter som følge av ulykkesskade. Forsikringssum er angitt i forsikringsbeviset. Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig ytre fysisk begivenhet (ulykkestilfelle) som inntreffer i forsikringstiden Ulykkesforsikringen gir erstatning ved 1. Dødsfall med sum angitt i forsikringsbeviset. 2. Livsvarig medisinsk invaliditet. - For 100 % invaliditet utbetales invaliditetserstatning med sum angitt i forsikringsbeviset. For delvis invaliditet utbetales en forholdsmessig del av forsikringssummen. 3. nødvendige behandlingsutgifter til - lege med offentlig driftstilskudd - tannlege. Ved erstatningsutmålingen kan selskapet hensynta behandlingsbehov som allerede forelå på skadedagen. Tannskade som følge av spising/tygging er unntatt. - behandling på sykehus - fysikalsk behandling og behandling av kiropraktor som er foreskrevet av lege - alternativ behandling foreskrevet av lege - forbindingssaker, medisiner og proteser foreskrevet av lege/tannlege - reise til og fra hjemstedet for behandling Erstatningen er begrenset til utgifter med rimeligste transportmiddel mellom hjemsted og nærmeste behandlingssted, når det tas hensyn til skadedes tilstand. - behandling på rehabilitering/opptreningssenter med offentlig driftsavtale foreskrevet av lege. Det skal legges frem originale kvitteringer over de behandlingsutgifter som kreves erstattet. Forsikrede har bare krav på erstatning for den del av utgiftene som overstiger det som kan kreves fra annet hold Ulykkesforsikringen dekker ikke 1. Skade på sinnet alene, f.eks. sjokk - uten at det samtidig er oppstått legemsskade. - Psykiske skader dekkes bare når det samtidig er oppstått en fysisk skade som medfører livsvarig og erstatningsmessig medisinsk invaliditet og/eller ervervsuførhet. 2. Skade som anses å skrive seg fra annen sykdom eller sykelig tilstand/disposisjon. 3. Bestemte sykdommer eller sykelige tilstander, selv om en ulykkesskade kan påvises som årsak: - Følgende muskel-/skjelettsykdommer eller diagnoser i hele bevegelsesapparatet (armer, bein, nakke, rygg og bekken) dekkes ikke: fibromyalgi, myalgier, senebetennelse, tendiose, benhinnebetennelse, 6

7 "musearm", tennisalbue, frozen shoulder, prolaps, lumbago, nerverotaffeksjon med utstråling til armer eller bein (isjias), spondylolyse/-listhese, revmatiske sykdommer, artrose, osteochondrose, spondylose, samt brudd som følge av patologisk prosess eller osteoprose. - hjerte-/karsykdommer - nevroser. 4. Skade/sykdom som skyldes smitte gjennom bakterier, virus eller annen smittekilde, f.eks. insektstikk, alle former for hepatitt og sykdommer forårsaket av HIVinfeksjon. 5. Skade ved forgiftning gjennom mat, drikke eller nytelsesmidler 6. Skade som skyldes inntak av sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler 7. Skade som skyldes medisinske komplikasjoner oppstått ved alle former for undersøkelse og/eller behandling utført av så vel autorisert som uautorisert helsepersonell Likevel dekkes skade som oppstår når den forsikrede behandles på grunn av en ulykkesskade som er erstatningsmessig i henhold til denne ulykkesdekningen. 8. Skade som skyldes påvirkning av lys eller temperatur. Likevel dekkes slike skader når årsaken er en nødssituasjon forsikrede ufrivillig var kommet i. 9. Tannskader - Tannskader som følge av spising/tygging dekkes ikke. 10. Forsettlig fremkalt skade Selskapet er likevel ansvarlig dersom forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Med rekkevidde skal i denne sammenheng forstås den umiddelbare følgen av handlingen, nemlig legemsskaden. 11. Selvmord eller forsøk på selvmord. Likevel dekkes selvmord dersom sikrede kan sannsynliggjøre at dette skyldes en akutt sinnsforvirring med ytre årsak - og ikke sinnslidelse. Kravstilleren har bevisbyrden for at selvmordet eller forsøket på selvmord skyldes at den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling - se pkt Skade ved deltakelse i slagsmål eller forbrytelser. 13. Sportsaktiviteter som deltagelse i dykking med tilførsel av luft eller pustegass, boksing, bryting, judo, karate og andre kampsporter og budogrener, bobsleighaking, kappritt til hest, utforrenn som er arrangert av forbund eller krets, fotball-, rugby-, amerikansk fotball-, bandyog ishockey-kamper som er obligatorisk eller arrangert av forbund eller krets, hastighetsløp med motorkjøretøy eller motorløp med spesielle hastighets- eller vognprøver eller trening til slike løp, fjellklatring utenfor Norden, strikkhopping, 14. Skade i forbindelse med flyaktiviter, som jetjagerpiloter, hanggliderpiloter, piloter i mikrolette og ultralette fly, ballongflyvere/-passasjerer, fallskjerm- og paragliding-hoppere. 15. Utgifter til behandling og opphold i private sykehus eller poliklinikker 16. Utgifter til opphold på hotell, rekonvalesenthjem o.l. 4. Erstatningsoppgjør 4.1 Forsikringssum Forsikringssummer som er avtalt fremgår av forsikringsbeviset. 4.2 G -regulert forsikringssum Når forsikringssummen er angitt i forhold til folketrygdens grunnbeløp (G), gjelder følgende: - ved endring i G, reguleres forsikringssummen automatisk ved første hovedforfall etter endringen - ved skade beregnes erstatningen etter forsikringssummen på skadetidspunktet 4.3 Meldeplikt til selskapet Ved ulykkesskade skal sikrede uten ugrunnet opphold melde i fra til selskapet og senest innen et år fra skadedagen. 4.4 Dokumentasjon og opplysningsplikt Ved krav om erstatning må sikrede sende inn skademelding og oppgi sitt fødselsnummer (11 siffer). Kravet skal dokumenteres med originale kvitteringer/bilag eller andre dokumenter som selskapet trenger for å kunne vurdere erstatningsplikt. Sikrede skal gi riktig og fullstendig svar på selskapets spørsmål og av eget tiltak gi opplysninger om særlige forhold som sikrede må forstå er av vesentlig betydning for selskapets vurdering. Den skadede plikter å la seg undersøke av lege som selskapet utpeker. Selskapet har rett til å innhente lege- /spesialisterklæringer som har betydning for erstatningsvurderingen. Undersøkelsen betales avselskapet. Ved dødsfall har selskapet rett til å be om obduksjon. Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser om erstatningsplikt og erstatningskrav er avsluttet. 4.5 Sykelig tilstand/disposisjon Når det kan antas at sykelig tilstand/disposisjon eller mèn sammen med ulykkesskaden har medvirket til forsikredes død eller invaliditet, reduseres erstatningen i den grad dette har hatt betydning for dødsfallet eller invaliditeten. 4.6 Dødsfallerstatning Har ulykkesskade medført døden innen ett år, betales dødsfallerstatning med den sum som er angitt i forsikringsbeviset. Eventuell invaliditetserstatning som måtte være forskuddsbetalt for samme skade, kommer til fradrag. Dør sikrede av ulykkesskaden senere enn ett år etter skadedagen, betales invaliditetserstatning. Erstatningen fastsettes da etter den invaliditetsgrad som antas å være den endelige. Hvis sikrede kun har invaliditetsdekning, betales ingen erstatning. Erstatningen utbetales til begunstigede dersom dette er avtalt. Hvis det ikke er avtalt begunstigede, utbetales erstatningen etter følgende prioritet: ektefelle/registrert partner/samboer, livsarvinger, testamentarvinger eller andre arvinger etter loven. Med samboere menes de som lever i ekteskapslignende forhold og har felles registrert adresse i folkeregisteret. 4.7 Invaliditetserstatning Har ulykkesskaden medført medisinsk invaliditet som antas å bli livsvarig, skal det betales invaliditetserstatning. For 100 % invaliditet betales hele forsikringssummen og ved delvis invaliditet tilsvarende mindre del. Invaliditetsgraden fastsettes etter Helse og Sosialdepartementets invaliditetstabell av 21. april 1997 del II og III. Der som invaliditetsgraden ikke kan tas direkte ut av tabellen, skal tabellen tjene som veiledning. 7

8 Tap av eller skade på kroppsdel eller organ som var fullstendig ubrukbart før ulykkesskaden inntraff, gir ikke rett til invaliditetserstatning. Dersom en kroppsdel eller organ tidligere var delvis ubrukbart, gjøres det fradrag når invaliditetsgraden skal bestemmes. Kan det antas at tilstanden vil bli bedret ved operasjon eller annen behandling som sikrede uten rimelig grunn vegrer seg for å gjennomføre, skal det ved fastsettelse av den endelige invaliditetsgrad tas hensyn til den mulighet for bedring som slik behandling kan antas å ville ha medført. Invaliditetserstatningen kan vurderes tidligst etter 1 år etter skaden og skal fastsettes innen 3 år fra skaden inntraff. For barn inntil 16 år kan endelig invaliditetsoppgjør utstå inntil 5 år etter at ulykkesskaden inntraff. Hvis tilstanden kan endre seg, skal erstatningen fastsettes etter den invaliditetsgrad som må antas å bli den endelige. 4.8 Behandlingsutgifter Omfatter ulykkesforsikringen erstatning for medisinsk invaliditet, betales også behandlingsutgifter etter ulykkesskaden. Behandlingsutgifter erstattes selv om ulykkesskaden ikke medfører invaliditet. Skader som er omfattet av ulykkesforsikringen på reise, dekker også behandlingsutgifter etter hjemkomst. Behandlingsutgifter erstattes med inntil 5 % av forsikringssummen for invaliditet og utbetales i inntil to år etter skadedagen. Behandlingsutgifter erstattes selv om ulykkesskaden ikke medfører livsvarig medisinsk invaliditet - se punkt Egenandel I erstatningsoppgjøret for behandlingsutgifter fratrekkes en egenandel på kr Militærtjeneste Forsikringen gjelder ikke ved deltakelse i militære styrker med oppdrag utenfor Norge, med mindre kravstilleren godtgjør at skaden ikke skyldes slik tjeneste. Forsikringen dekker heller ikke skader som oppstår uavhengig av tjensteutøvelsen, men som skyldes krigshandling, terrorhandling, opptøyer eller lignende. 6. Luftfart Forsikringen dekker ikke annen flyrisiko enn flyvning/transport med fly og helikopter. For jetjagerpiloter dekkes ikke ulykkesskade inntruffet under flyvning. Ved ulykkesskade inntruffet under flyvning, kan samlet erstatning for én person ikke overstige - kr ved dødsfall - kr ved invaliditet - kr i behandlingsutgifter. Sikkerhetsforskrift - Krav til legevurdering ved sykdom/lidelse før avreise og på reisen 1. Legeerklæring ved alvorlig sykdom/lidelse før reisen Dersom forsikrede går til legebehandling for alvorlig sykdom eller lidelse, skal det før reisen innhentes skriftlig erklæring fra forsikredes lege om at det er forsvarlig å foreta reisen og lite sannsynlig at komplikasjon/forverring eller behandlingsbehov vil oppstå. 2. Legebehandling ved sykdom/skade Ved sykdom/skade må forsikrede snarest søke lege og følge legens forskrifter. Sikkerhetsforsikrift - Kjøpsforsikring Oppbevaring og tilsyn - Sikrede skal føre tilsyn med varen. Det skal særlig påses at ingen varer gjenglemmes eller etterlates. - Under transport skal de forsikrede gjenstander oppbevares og sikres på forsvarlig måte. - Samlet vekt som fraktes på takgrind eller lignende innretning skal ikke overstige 50 kg. - Gjenstander som i kortere eller lengre perioder står uten tilsyn, må være forsvarlig innelåst. Sikkerhetsforskrift - Forebygge tap av/skade på reisegods Sikkerhetsforskriftene gjelder for: - personer som er omfattet av forsikringen. 1. Sikring av reisegods For å forebygge tap av reisegods m.m., skal - det føres tilsyn med reisegodset, og sørges for at eiendeler ikke gjenglemmes - reisegodset, når det forlates, oppbevares i låst og lukket hotellrom/annet rom i bygning eller i låst og lukket båt/bil/buss/campingvogn. - sykkel og sykkeltilhenger være låst når de forlates - verdigjenstander* ikke etterlates i telt hvor ingen er tilstede. - verdigjenstander* fjernes når en forlater bil/buss/campingvogn, eller oppbevares i låst, separat bagasjerom uten innsyn, låst skiboks, lukket hanskerom eller lukket, fastmontert benkeinnredning i låst bil/buss/campingvogn. *) Med verdigjenstander menes - foto-/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr - mobiltelefon, musikkanlegg o.l. - smykker, ur, o.l. - kontanter og verdipapirer - kunst/antikviteter - sportsutstyr - som f.eks. golf-/fiske-/dykkerutstyr, ski og snowboard - pelsverk - våpen - musikkinstrumenter 8

9 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn Når bil/buss/campingvogn hensettes for mer enn 8 timer eller ved overnatting, skal reisegods fjernes eller oppbevares i - låst, separat bagasjerom uten innsyn - låst skiboks, sykkel- eller skistativ - lukket hanskerom eller lukket, fastmontert benkeinnredning i låst bil/buss/campingvogn Gjenstander ved badestrand/badebasseng Gjenstander med samlet verdi over kr pr. person, skal ikke oppbevares på badestrand eller ved badebasseng Oppbevaring av penger Penger skal bæres med seg eller oppbevares i låst safe, og nøkkel skal være forsvarlig oppbevart på annet sted. 2. Sikring av reisegods som sendes - Transportørens bestemmelser skal følges. - Foto-/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr, mobiltelefon, musikkanlegg o.l. smykker, ur, o.l., flasker, kontanter og verdipapirer, skjøre gjenstander og bedervelige varer skal ikke sendes som ekspedert bagasje. - Reisegods skal pakkes forsvarlig og hensiktsmessig slik at det tåler transporten. 9

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

Vilkår for Reiseforsikring. Innhold. Vilkår av 1. januar 2011

Vilkår for Reiseforsikring. Innhold. Vilkår av 1. januar 2011 Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Reisegods m.v... 2 4. Reisesyke m.v Sykeutgifter... 3 5. Reisesyke m.v Hjemtransport...

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring

Vilkår Reiseforsikring Side 1 av 12 Vilkår Reiseforsikring Gjeldende fra 01.01.2007 1 Hvem forsikringen gjelder for (sikrede / forsikrede) Forsikringen gjelder for personer som er angitt i forsikringsbeviset. De forsikrede må

Detaljer

Vilkår for Reiseforsikring. Innhold. Vilkår av 1. mars 2013

Vilkår for Reiseforsikring. Innhold. Vilkår av 1. mars 2013 Vilkår av 1. mars 2013 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Reisegods m.v... 2 4. Reisesyke m.v Sykeutgifter... 3 5. Reisesyke m.v Hjemtransport...

Detaljer

Vilkår for Reiseforsikring - Bedrift

Vilkår for Reiseforsikring - Bedrift Vilkår av 1. mai 2015 Innhold 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 Side Hoveddekninger (som gjelder for alle) 3. Avbestilling... 3 4. Forsinkelse på reisen...

Detaljer

Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Reiseforsikring, side 1 av 12

Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Reiseforsikring, side 1 av 12 Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Reiseforsikring, side 1 av 12 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 2 Hvor forsikringen gjelder 3 2.1 Reiseforsikringen gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår Student i utlandet

Forsikringsvilkår Student i utlandet Forsikringsvilkår Student i utlandet 01.01.2015 Forsikringsvilkår Student i utlandet Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Forsikringsbevis. Forsikringsbevis for innehaver av gyldig SAS EuroBonus MasterCard (Kortholder)

Forsikringsbevis. Forsikringsbevis for innehaver av gyldig SAS EuroBonus MasterCard (Kortholder) Forsikringsbevis Forsikringsbevis for innehaver av gyldig SAS EuroBonus MasterCard (Kortholder) Forsikringsbevis nr: 104-7273 Gjelder fra: 01.11.2009 Gjelder til: SAS EuroBonus MasterCard-avtalen opphører,

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Forsikringsbevis for innehaver av Landkreditt Bank Visa Kredittkort (Kortholder)

FORSIKRINGSBEVIS. Forsikringsbevis for innehaver av Landkreditt Bank Visa Kredittkort (Kortholder) Forsikringsbevis FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis for innehaver av Landkreditt Bank Visa Kredittkort (Kortholder) Forsikringsbevis nr.: 1011 Gjelder fra : 01.02.2009 Gjelder til : Landkreditt Bank AS

Detaljer

Helårs reiseforsikring på reiser i hele verden med varighet og omfang som nevnt i forsikringsbeviset.

Helårs reiseforsikring på reiser i hele verden med varighet og omfang som nevnt i forsikringsbeviset. Reiseforsikring Helårs reiseforsikring på reiser i hele verden med varighet og omfang som nevnt i forsikringsbeviset. INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen

Detaljer

Vilkår for AgriCard Corporate Reiseforsikring av 01.11.2009

Vilkår for AgriCard Corporate Reiseforsikring av 01.11.2009 Vilkår for AgriCard Corporate Reiseforsikring av 01.11.2009 1. Kontakt ved skade under reise, og dokumenter som må medbringes på reisen Dersom sikrede under reisen får behov for assistanse grunnet akutt

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

Swedbank MasterCard Reiseforsikring

Swedbank MasterCard Reiseforsikring Swedbank MasterCard Reiseforsikring Forsikringsbevis nr.: 104-3077 Forsikringsbevis for innehaver av Swedbank MasterCard utstedt av EnterCard Norge AS Gjelder fra: 1. mars 2007. Gjelder til: Kredittkortavtalen

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1. Hvem forsikringen gjelder for 3 2. Hvor forsikringen gjelder 3 2.1 Reiseforsikringen gjelder 3 2.2 Reiseforsikringen gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår REISEFORSIKRING EIKA KREDITTBANK Gjelder fra 01.01.2013

Forsikringsvilkår REISEFORSIKRING EIKA KREDITTBANK Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkår REISEFORSIKRING EIKA KREDITTBANK Gjelder fra 01.01.2013 INNHOLD FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV... 1 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 2 2 HVOR OG NÅR FORSIKRINGEN GJELDER... 2 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Quintessentially MasterCard Reiseforsikring. Forsikringsvilkår

Quintessentially MasterCard Reiseforsikring. Forsikringsvilkår Quintessentially MasterCard Reiseforsikring Forsikringsvilkår Innhold Del 1 Forsikringsbevis for Quintessentially MasterCard reiseforsikring a) Generelle opplysninger b) Dekningsomfang c) Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Vilkår for SAS EuroBonus World MasterCard Reiseforsikring av 01.12.2012

Vilkår for SAS EuroBonus World MasterCard Reiseforsikring av 01.12.2012 Vilkår for SAS EuroBonus World MasterCard Reiseforsikring av 01.12.2012 Erstatter vilkår SAS EuroBonus MasterCard Reiseforsikring av 01.11.2009 1. Kontakt ved skade under reise, og dokumenter som må medbringes

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. - Forsikringen opphører ved avreisetidspunktet.

AVTALEDOKUMENT. - Forsikringen opphører ved avreisetidspunktet. AVTALEDOKUMENT Forsikringsbevis nr. 23 Codan, side 1 av 3 Forsikringsbevis for innehaver av Manchester United Visa kredittkort (Kortholder) Avtalenummer: 1711 Utgave: 1/8/2012 Gjelder f.o.m.: 01.08.2012.

Detaljer

Landkreditt Bank MasterCard forsikringsvilkår 3EC50

Landkreditt Bank MasterCard forsikringsvilkår 3EC50 Landkreditt Bank MasterCard forsikringsvilkår 3EC50 Gjelder fra 24.02.2014 DEKNING FORSIKRINGSSUM VILKÅRETS PUNKT Reisegods kr 20 000 per sikret og kr 25 000 totalt punkt A, 1 Bagasjeforsinkelse kr 2 000

Detaljer

Vilkår Finnair Plus MasterCard 3DC37

Vilkår Finnair Plus MasterCard 3DC37 Vilkår Finnair Plus MasterCard 3DC37 Gjelder fra 01.07.2013 Erstatter vilkår av 01.12.2012 DEKNING FORSIKRINGSSUM VILKÅRETS PUNKT EGENANDEL PER SKADETILFELLE Reisegods kr 20 000 per sikret punkt A, 1 kr

Detaljer

Forsikringsvilkår 4SKA81

Forsikringsvilkår 4SKA81 Forsikringsvilkår 4SKA81 REISEFORSIKRING Skandiabanken Visa kredittkort Gjelder fra 01.09.2013 Henvendelse: SOS International Nitivej 6 DK-2000 Frederiksberg Danmark Telefon: +45 70 10 50 50 (24 timer

Detaljer

Forsikringsvilkår Reise

Forsikringsvilkår Reise Gjeldende fra INNHOLD 1 Om forsikringen... 3 2 Reisegods... 5 3 Reisesyke, hjemtransport m.m.... 9 4 Reiseansvar... 13 5 Rettshjelp... 15 6 Forsinkelse... 17 7 Avbestilling... 18 8 Ulykke... 20 9 Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

LOFAVØR STANDARD REISEFORSIKRING

LOFAVØR STANDARD REISEFORSIKRING LOFAVØR STANDARD REISEFORSIKRING Vilkår av 01.07.2009 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse av reise/reisegods

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE. REISEFORSIKRING Forsikringsvilkår fra 01.01.2013

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE. REISEFORSIKRING Forsikringsvilkår fra 01.01.2013 FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE REISEFORSIKRING Forsikringsvilkår fra 01.01.2013 2013-01 Erstatter vilkår for Reiseforsikring fra 01.01.2011 Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for

Detaljer

Forsikringsvilkår for Express Care Reiseforsikring American Express

Forsikringsvilkår for Express Care Reiseforsikring American Express Forsikringsvilkår for Express Care Reiseforsikring American Express Innholdsfortegnelse 1 Felles bestemmelser 2 Hvem forsikringen gjelder for 3 Hvor forsikringen gjelder 4 Reisegodsforsikring 5 Reisesykeforsikring

Detaljer

Eurocard Platinum Forsikringsvilkår

Eurocard Platinum Forsikringsvilkår Eurocard Platinum Eurocard Platinum Forsikringsvilkår Forsikringsbevis nr. 104-7272. Gjelder fra 01.11.2009. Eurocard Platinum 2 Dekning Forsikringssum Vilkårenes punkt Reisegods kr. 50 000 pr. sikret

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Akademikeravtalen DBNOR13-v03

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Akademikeravtalen DBNOR13-v03 FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Akademikeravtalen DBNOR13-v03 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Danske Bank Innehaver av Danske Bank Akademikerne avtale (kortholder) 01.07.2015 Danske Banks kredittkortavtale

Detaljer

DEKNING FORSIKRINGSSUM

DEKNING FORSIKRINGSSUM Eurocard Platinum Forsikringsvilkår 3EP51 Gjelder fra 01.04.2015 Erstatter vilkår av 01.07.2013 DEKNING FORSIKRINGSSUM VILKÅRETS PUNKT Reisegods kr 50 000 per sikret og totalt punkt A, 1 Bagasjeforsinkelse

Detaljer

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Gjelder fra 01.07.2013 (Erstatter vilkår av 01.12.2012) Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

DNB Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DNB Kort

DNB Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DNB Kort Gjelder fra 1.1.2011 RFK 211 DNB Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DNB Kort INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FELLES BESTEMMELSER 2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 4. REISEGODSFORSIKRING

Detaljer