Vilkår Reise i kort. Reise. Vilkår av 1. januar Hvor og når forsikringen gjelder/ ikke gjelder. 3. Reisegods

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilkår Reise i kort. Reise. Vilkår av 1. januar 2011. 2. Hvor og når forsikringen gjelder/ ikke gjelder. 3. Reisegods"

Transkript

1 Vilkår Reise i kort Vilkår av 1. januar 2011 Reise 1. Hvem reiseforsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for kortinnhaver og familie. Med familie regnes ektefelle - eller samboer med felles adresse i folkeregisteret - samt egne barn eller fosterbarn inntil første hovedforfall etter at barnet har fylt 20 år. For familien gjelder forsikringen kun når de reiser sammen med kortinnehaver. De forsikrede må være medlem av norsk folketrygd, ha fast bopel - og årlig bo minst 6 måneder - i Norge. 2. Hvor og når forsikringen gjelder/ ikke gjelder 2.1. Forsikringen gjelder - på reiser i hele verden - på reiser med minst én overnatting. Det er ikke krav om overnatting når reisen foregår med fly. For utenlandsreiser regnes varigheten fra reisens begynnelse i Norge til den avsluttes i Norge. - når minst halvparten av transportutgiften til sikrede er betalt med kortet (billetter til offentlig kommunikasjonsmiddel, drivstoff eller leiebil), og kortet er gyldig når sikrede er på reise Forsikringen gjelder ikke - når du er hjemme (på bostedsadresse) - på arbeids-/undervisningsstedet, eller på daglige reiser mellom disse stedene - før transportutgiften er betalt med kortet - på ekspedisjoner. 3. Reisegods 3.1. Hva som er forsikret Personlig reisegods (herunder ting som er lånt/leid) som sikrede har med seg på reisen - med forsikringssum angitt i forsikringsbeviset. Arbeidsgivers effekter er omfattet med kr Innenfor forsikringssummen erstattes verdigjenstander* samlet med inntil kr *) Med verdigjenstander menes - foto-/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr, mobiltelefon, musikkanlegg o.l. - smykker, ur o.l. - kunst/antikviteter - sportsutstyr - som for eksempel golf-/fiske-/dykkerutstyr, ski og snowboard - pelsverk - våpen - musikkinstrumenter Utover forsikringssummen omfattes - kontanter og verdipapirer med inntil kr pr. skadetilfelle - reisedokumenter/pass og andre nødvendige utgifter i forbindelse med tap av dette med inntil kr pr. skadetilfelle, dersom tapet ikke dekkes på annen måte Reiseforsikringen dekker skade og tap av reisegods ved: - tyveri (straffelovens 257). Reisegods som mistes/ kommer bort ansees ikke som tyveri - ran (straffelovens 266 og 267) - skadeverk. Med skadeverk menes at en annen person rettstridig ødelegger, skader, gjør ubrukelig eller forspiller sikredes eiendeler (straffelovens 291) - brann- og vannledningsskade - naturskade (naturskadelovens 4) - trafikkuhell (kollisjon eller utforkjøring) med motorkjøretøy, campingvogn og sykkel samt grunnstøting og kantring med båt - reisegods som sendes som innsjekket bagasje. Sikkerhetsforskriftene for reisegods må være overholdt. - tyveri fra telt hvor ingen er tilstede, dekkes med inntil kr pr. skadetilfelle. - skade på og tyveri av sykkel/sykkelhenger dekkes med inntil kr pr. skadetilfelle Reiseforsikringen dekker ikke - ytre skader på emballasje (koffert o.l.) under transport (dette er transportørs ansvar.) - sykkel/sykkeltilhenger innenfor den kommunen sikrede har sitt hjem eller arbeids-/undervisningssted - tegninger, manuskripter - samlinger, varer/vareprøver - måleinstrumenter - møbler og flyttegods - verktøy, reservedeler - motorkjøretøy, båt/seilbrett/kajakk/kano og motor, samt fast tilbehør til disse - nøkler til motorkjøretøy og båt - tap ved underslag (strl. 255) eller bedrageri (strl. 270) - økonomisk tap ut over det som er nevnt i punkt 3.1. og

2 4. Kjøpsforsikring Kjøpsforsikringen gjelder for kjøp foretatt i Norge eller utlandet, når sikrede er på reise og reisen omfattes av reiseforsikringen Hva forsikringen omfatter Forsikringen gjelder alle varekjøp over kr 1 000,- pr stk/ samling som er betalt med Visa Gold. Forsikringen omfatter tap av eller skade på varen ved en plutselig ytre begivenhet som ikke skyldes sikrede selv. Forsikringen gjelder fra det tidspunkt gjenstanden/ varen er kjøpt ved bruk av Visa Gold og inntil det tidspunkt sikrede har kommet hjem. Sikkerhetsforskriftene for kjøpsforsikring må være overholdt 4.2. Hva forsikringen ikke omfatter Forsikringen dekker ikke tap som skyldes: - følgeskader av enhver art. - økonomisk tap utover det kjøpsbeløp som er belastet Visa Gold. - tap/skade som sikrede volder forsettelig eller ved grov uaktsomhet. Det avgjøres under hensyn til skyldgraden og omstendighetene forøvrig om det skal betales noe og i tilfellet hvor mye. - kjøp av motorkjøretøy og konsumvarer (f.eks. mat og drikke) Erstatningsoppgjør Forsikringen erstatter det beløp som tilsvarende vare koster å gjenanskaffe, dog begrenset til kr 7 500,- pr skadetilfelle. Sikrede skal uten ugrunnet opphold melde skaden skriftlig til Tennant. Sikrede plikter å gi Tennant de dokumenter som er nødvendig slik at tapet kan beregnes og erstatning utbetales, f.eks. kvittering, garantibevis o.l. for den skadede/tapte gjenstanden. Tyveri skal straks meldes politiet på stedet og bekreftelse av politianmeldelsen skal vedlegges skademeldingen. Sikrede plikter straks å underrette Tennant for varer som kommer til rette. Kan sikrede kreve at tredjemann erstatter tapet, trer Tennant inn i sikredes rett mot tredjemann. Transportskader skal straks etter transporten meldes til transportøren. Transportør er som regel ansvarlig for slike skader. Som egenandel gjelder kr 500,- pr skadetilfelle. 5. Sykeutgifter/sykehusopphold Reiseforsikringen dekker nødvendige utgifter ved - ulykkesskade - akutt sykdom - akutt forverring av kronisk lidelse såfremt sikkerhetsforskriftene ved sykdom/skade er overholdt. Ved reise til EØS-land må europeisk helsetrygdkort tas med. Kortet vises frem ved behov for behandling på offentlig sykehus/legesenter Reiseforsikringen dekker På reisen dekker forsikringen utgifter til - lege - sykehusopphold* (i Norge/Norden dekkes kun offentlig sykehus) - innhenting av fastsatt reiserute når reisen etter legens ordre ikke kan fortsette etter planen* - fysikalsk og kiropraktisk behandling foreskrevet av lege - medisiner etc. foreskrevet av lege/tannlege - reise til/fra behandlingsinstitusjon - utvidet hotellopphold som følge av legens ordre med inntil kr pr. døgn - tannlegebehandling som følge av ulykkeskade. Etter hjemkomst - ved behandling innen 3 år - erstattes også utgifter til tannlegebehandling som følge av ulykkesskade. For barn under 20 år erstattes nødvendige utgifter til første permanente tannlegebehandling (bro, krone o.l.) etter overslag fra tannlege/tanntekniker når behandlingen skjer senere enn 3 år etter skadedatoen. Erstatning for tannlegebehandling er begrenset til kr pr. skadetilfelle (se unntak 5.2.). *) Godkjennelse fra selskapet eller SOS International skal 5.2. Reiseforsikringen dekker ikke utgifter som skyldes - sykdom/lidelse som var kjent før avreisen - når reisen foretas for behandling, operasjon, kur- eller rekreasjonsopphold - sykdom/lidelse som var kjent før avreise og hvor det allerede foreligger et behandlingsbehov eller dersom forverring/komplikasjoner vil kunne oppstå med stor grad av sannsynlighet - tannskade som følge av spising/tygging samt tannsykdom - svangerskap etter utløpet av 36. uke eller frivillig svangerskapsavbrytelse - fortsatt behandling i utlandet når behandlende lege, i samråd med selskapet/sos Internationals lege, anser det forsvarlig med hjemtransport til Norge - sykdom/skade som forsikrede har pådratt seg ved bruk av sovemidler, berusende narkotiske eller smertestillende midler - sykdom/skade som er oppstått ved frivillig deltagelse i slagsmål eller ved utførelse av en forbrytelse - sportsaktiviteter som deltagelse i dykking med tilførsel av luft eller pustegass, boksing, bryting, judo, karate og andre kampsporter og budogrener, bobsleigh-aking, kappritt til hest, utforrenn som er arrangert av forbund eller krets, fotball-, rugby-, amerikansk fotball-, bandyog ishockey-kamper som er obligatorisk eller arrangert av forbund eller krets, hastighetsløp med motorkjøretøy eller motorløp med spesielle hastighets- eller vognprøver eller trening til slike løp, fjellklatring utenfor Norden, strikkhopping og luftsport; hang gliding, para gliding, fallskjermhopping fra fly eller fast base eller flyvning med mikrolette / ultralette fly - lete-/redningsaksjon - økonomisk tap ut over det som er nevnt i punkt Hjemtransport Reiseforsikringen dekker hjemtransport såfremt sikkerhetsforskriftene ved sykdom/skade er overholdt. Godkjennelse fra selskapet eller SOS International skal 2

3 6.1. Reiseforsikringen dekker ekstrautgifter til transport av forsikrede til hjemsted eller avtalt behandlingssted i Norge ved - egen akutt sykdom / ulykke, når det er medisinsk nødvendig. Er det nødvendig at lege, sykepleier eller nærstående person ledsager forsikrede, erstattes også utgifter til dette. - plutselig alvorlig sykdom, ulykke eller dødsfall i nærmeste familie bosatt i EØS-land, som er inntruffet etter at reisen startet, og sikrede ikke er på skadestedet. - skade på egen bolig eller forretning som gjør det nødvendig å reise hjem. - dødsfall Reiseforsikringen dekker ikke hjemtransport som skyldes - sykdom/lidelse som var kjent før avreisen - når reisen foretas for behandling, operasjon, kur- eller rekreasjonsopphold. - sykdom/lidelse som var kjent før avreise og hvor det allerede foreligger et behandlingsbehov eller dersom forverring/komplikasjoner vil kunne oppstå med stor grad av sannsynlighet. - tannskade som følge av spising/tygging samt tannsykdom. - svangerskap etter utløpet av 36. uke eller frivillig svangerskapsavbrytelse. - sykdom/skade som forsikrede har pådratt seg ved bruk av sovemidler, berusende narkotiske eller smertestillende midler. - sykdom/skade som er oppstått ved frivillig deltagelse i slagsmål eller ved utførelse av en forbrytelse. - sportsaktiviteter som deltagelse i dykking med tilførsel av luft eller pustegass, bobsleigh-aking, kappritt til hest, judo, karate og andre kampsporter og budogrener, boksing, bryting, utforrenn som er arrangert av forbund eller krets, fotball-, rugby, amerikansk fotball-, bandyog ishockey-kamper som er obligatorisk eller arrangert av forbund eller krets, hastighetsløp med motorkjøretøy eller motorløp med spesielle hastighets- eller vognprøver eller trening til slike løp, fjellklatring utenfor Norden, strikkhopping og luftsport; hang gliding, para gliding, fallskjermhopping fra fly eller fast base eller flyvning med mikrolette / ultralette fly. 7. Erstatning for avbrutt reise Reiseforsikringen dekker forsikredes betalte reiseomkostninger ved avbrutt feriereise når dette skyldes - sykehusopphold - erstatningsmessig hjemtransport (ikke ved død) Det må gjenstå minst 2 døgn av den planlagte reise for at erstatning kan gis. Erstatningen gis ut fra dokumenterte utgifter (transport, kost og losji) som er betalt før avreise - i forholdet mellom avbrutte reisedager og totalt antall planlagte reisedager - begrenset til kr pr. dag, maksimum kr pr. skadetilfelle. Når reisen foregår med egen bil, regnes totalt kr 2 pr. km for korteste vei fra reisens utgangspunkt til det sted hvor reisen avbrytes og retur. 8. Utgifter når medreisende blir syk/skadet Når legedokumentert akutt sykdom, alvorlig skade eller dødsfall hos forsikredes eneste medreisende medfører at den planlagte reiserute avbrytes eller hjemreisen forsinkes, dekker selskapet forsikredes - ekstrautgifter i forbindelse med kost og losji - transportutgifter til innhenting av fastlagt reiserute - ekstrautgifter til hjemtransport Erstatningen er begrenset til kr og gjelder en person over 18 år, samt barn under 18 år. Godkjennelse fra selskapet eller SOS International må 9. Tilkallelse Reiseforsikringen dekker rimelige utgifter til reise fra Norge/Norden og opphold for inntil en person bosatt i Norge/Norden, som blir tilkalt på grunn av sikredes alvorlige sykdom/ulykkesskade eller dødsfall. Erstatningen er begrenset til kr pr. dag, maksimum kr Godkjennelse fra selskapet eller SOS International må 10. Forsinkelse Forsinket reisegods Når ekspedert reisegods er forsinket mer enn 4 timer, erstattes utgifter til nødvendig klær og utstyr med inntil kr pr. sikret, begrenset til kr pr. skadetilfelle. Forsinket reisegods dekkes ikke ved hjemkomst. Forsinkelsen må bekreftes av transportør Forsinkelse av rute-/charterfly Når den enkelte flyavgang (rute-/charterfly) er forsinket mer enn 8 timer (dersom ikke annet er avtalt og angitt i forsikringsbeviset) pga værforhold eller mekaniske/tekniske årsaker gis en erstatning begrenset til kr Forsinkelsen beregnes i forhold til reisearrangørens rutetabell samt eventuelle endringer som var planlagt og meddelt før reisen startet. Forsinkelsen må bekreftes av reisearrangør Forsinket fremmøte i Norden Hvis forsikrede kommer for sent frem ved avreise, og forsinkelsen skyldes - værforhold, teknisk feil eller trafikkuhell med det transportmiddelet sikrede sitter i eller skal reise med, erstattes rimelige og dokumenterte ekstra reiseutgifter til innhenting av planlagt reiserute med inntil kr pr. sikret, begrenset til kr pr. skadetilfelle. Det forutsettes at det er minst 1 time og 30 minutter fra beregnet ankomst til avgang med neste transportmiddel. Forsinkelsen må dokumenteres. Selskapet erstatter ikke utgifter som dekkes fra reisearrangør, fly- eller trafikkselskap. Godkjennelse fra selskapet eller SOS International må 3

4 11. Evakuering Reiseforsikringen dekker merutgifter ved evakuering med inntil kr pr. sikret, maksimalt kr pr. skadetilfelle. Ordre om evakuering må være gitt av norsk utenriksdepartement (UD). Godkjennelse fra selskapet eller SOS International skal Det gis ikke erstatning for utgifter som dekkes fra annet hold. 12. Avbestilling Forsikringen omfatter avbestillingsomkostninger som påføres sikrede i henhold til fastlagte bestemmelser av - transportør - reisearrangør - hotell eller utleier ved avbestilling av reise eller opphold (kost og losji) før planlagt avreise fra bostedsadresse. Forsikringen gjelder kun for reiser som er betalt med kortet før avreisedatoen. Forsikringssum er angitt i forsikringsbeviset Avbestillingsforsikringen dekker avbestillingsomkostninger inntruffet etter at reisen er betalt med kortet, og som skyldes - akutt sykdom eller akutt forverring av kronisk lidelse - ulykkesskade eller død som rammer sikrede, sikredes eneste medreisende og deres nærmeste familier*,- bosatt i Norden. Sykdom/skade må være alvorlig til hinder for gjennomføring av reisen. Årsak til avbestilling på grunn av sykdom/skade må være attestert av lege. - skade på egen bolig som nødvendiggjør sikredes nærvær. *) Med nærmeste familie menes - ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret - barn, stebarn/fosterbarn og svigerbarn - foreldre, steforeldre/fosterforeldre og svigerforeldre - søsken, svigerinner og svogere - besteforeldre og barnebarn Avbestillingsforsikringen dekker ikke utgifter som skyldes avbestilling - på grunn av sykehusopphold/behandling som blir lengre enn forventet - på grunn av behandling, operasjon, kur eller rekreasjonsopphold som var planlagt/forespeilet før reisen helt eller delvis ble betalt - at hensikten med reisen faller bort - frykt for krig, terror eller sykdom - skatter, avgifter og bonuspoeng - økonomisk tap utover det som er nevnt i pkt Streik, arbeidskonflikt, lockout eller konkurs Forsikringen dekker ikke økonomisk tap eller skade som direkte eller indirekte har sin årsak i streik, arbeidskonflikt, lockout eller konkurs. 14. Erstatningsoppgjør 14.1 Forsikringssum FAL 6-1 gjelder ikke. I stedet gjelder: Når det er oppgitt en forsikringssum for en dekning, er den totale erstatningen begrenset til dette beløp. Forsikringssummer som er avtalt fremgår av forsikringsbeviset Meldeplikt til selskapet Inntruffet skade skal meldes til selskapet uten ugrunnet opphold Meldeplikt -bekreftelse 3.part Overfall, ran, tyveri og innbrudd på reise skal meldes til politi, reiseleder eller alarmsentral. Transportskader skal meldes til transportør Dokumentasjon og opplysningsplikt Ved krav om erstatning må sikrede sende inn skademelding og oppgi sitt fødselsnummer (11siffer). Kravet skal dokumenteres med originale kvitteringer/bilag eller andre dokumenter som selskapet trenger for å kunne vurdere erstatningsplikt. Sikrede skal gi riktig og fullstendig svar på selskapets spørsmål og av eget tiltak gi opplysninger om særlige forhold som sikrede må forstå er av vesentlig betydning for selskapets vurdering. Ved avbestilling på grunn av sykdom/ulykke, må årsaken bekreftes med lege attest. Hvis avbestillingen skyldes skade i hjemmet som nødvendiggjør sikredes nærvær, må dette bekreftes skriftlig av politi, brannvesen eller takstmann/forsikringsselskap. Betalte reiseomkostninger, som kreves erstattet, må dokumenteres. Når 3. part er involvert, må skriftlig bekreftelse fra 3.part legges fram. Ved avbrutt reise som følge av skade i hjemmet, skal årsaken bekreftes av politi /brannvesen / takstmann Identifikasjon Erstatningen kan reduseres eller falle bort, dersom skaden skyldes handling eller unnlatelse av handling fra sikrede eller sikredes ektefelle/samboer/registrert partner, jf FAL kapittel Innhenting av opplysninger fra andre Selskapet eller alarmsentralen kan i forbindelse med krav ved sykdom/ulykke innhente opplysninger fra lege, sykehus eller trygdeinstans for å avklare erstatningsplikt og/eller erstatningens størrelse. Ved krav om erstatning av skade på/tap av reisegods, kan selskapet innhente opplysninger fra politi, transportør, takstapparat, forhandler, sakkyndig eller lignende Verdifastsettelse av reisegods Erstatningen er begrenset til hva det for selskapet vil koste å gjenskaffe en tilsvarende gjenstand. Det gjøres fradrag for verdiforringelse på grunn av elde, slitasje, nedsatt anvendelighet eller brukstid Reparasjon Dersom en gjenstand uten vesentlig verdiforringelse kan repareres, erstattes reparasjonsomkostningene. 4

5 14.9 Gjenanskaffelse - kontant erstatning I stedet for å betale erstatning kontant, kan selskapet velge å gjenskaffe en tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende gjenstand Ting som kommer til rette Kommer savnede gjenstander til rette etter at erstatning er betalt, har sikrede rett til å beholde gjenstandene mot å betale erstatningen tilbake. Sikrede må gi skriftlig beskjed om sin avgjørelse og eventuelt tilbakebetale erstatningen innen 14 dager Forhåndsgodkjenning av utgifter/erstatning Det skal innhentes forhåndsgodkjenning fra alarmsentral eller selskap for sykehusopphold, utsettelse av planlagt hjemreise, innhenting av fastlagt reiserute, ekstraordinær hjemreise, ekstrautgifter i forbindelse med medreisendes sykdom/skade, tilkallelse, evakuering eller ekstrautgifter ved naturkatastrofe, invaliditet eller død. Det skal uansett innhentes forhåndsgodkjenning for ekstrautgifter som antas å ville overstige kr Folketrygden - sikrede og selskapet Ved reiser i Norge/Norden svares kun for de utgifter som ikke omfattes av folketrygden eller den nordiske trygdekonvensjonen. Dersom selskapet har dekket folketrygdens forpliktelser, kan selskapet på sikredes vegne rette ethvert krav forsikrede har mot folketrygden og beholde det beløp som ellers ville tilfalle sikrede Egenandel I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel som er angitt i forsikringsbeviset Utbetaling av erstatning Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser om erstatningsplikt og erstatningskrav er avsluttet. 15. Selskapets rett til oppsigelse Selskapet kan si opp forsikringsavtalen med to måneders varsel etter skade, eller når det foreligger brudd på sikkerhetsforskriftene. Ansvar 1. Ansvarsforsikringen dekker erstatningsansvar som sikrede - i den egenskap som er angitt i forsikringsbeviset - pådrar seg for skade på annens person eller ting, eller formuesskader. - Med personskade forstås skade, sykdom eller død påført en person. - Med tingskade forstås tap av eller fysisk skade påført ting (herunder dyr og fast eiendom). Økonomisk tap påført tredjemann som følge av den fysiske skaden selskapet erstatter, vil også være dekket. - Med formuesskade forstås økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av skade på person eller ting. Forsikringen dekker det økonomiske tap sikrede i henhold til gjeldende erstatningsrett (så som lov, rettspraksis) i det land skaden inntraff, kan bli pålagt å erstatte - med unntak av begrensninger i pkt. 2. Selskapet erstatter skader - utover egenandelen - konstatert i forsikringstiden, begrenset til sum angitt i forsikringsbeviset. 2. Forsikringen dekker ikke 1. ansvar ved forsettlig handling eller unnlatelse. 2. ansvar som har sammenheng med sikredes yrke eller ervervsvirksomhet. 3. ansvar som eier, fører eller bruker av motorvogn, arbeidsmaskin, båt, vannjet, luftfartøy (ekskl. modellfly) eller registrert trav-/galopphest som trenes for eller deltar i løp. Likevel dekkes ansvar som eier, fører eller bruker av - kano, kajakk og seilbrett/surfbrett - hang glider, para glider og fallskjerm - båt under 15 fot med motor mindre enn 10 hk - rullestol, selvgående gressklipper, snøfreser o.l. som ikke kan oppnå en hastighet over 10 km/t. 4. ansvar for skade på ting oppstått ved graving, sprengning, peling, spunting og riving, samt ved ras, jordforskyvning, dambrudd og setning i grunnen. 5. ansvar overfor ektefelle/samboer, foreldre/steforeldre/ fosterforeldre/svigerforeldre, søsken, barn/stebarn/fosterbarn, samt ektefelle og samboere av dem som er nevnt. Det er familieforholdet på det tidspunkt skaden forvoldes, som legges til grunn. 6. ansvar for skade på sikredes andel av ting som eies i fellesskap. Det er eierforholdet på det tidspunkt skaden forvoldes, som legges til grunn. 7. ansvar i form av oppreisning og ansvar for ærekrenking og krenking av privatlivets fred (jf. lov om skadeerstatning 3-5 og 3-6). Forsikringen dekker ikke bøter, gebyr o.l. 8. ansvar for skade på ting som tilhører en annen, men som sikrede eller noen på dennes vegne bruker, leier, låner eller har mottatt til transport eller forvaring. Likevel dekkes skade på leiet hotellrom eller ferieleilighet. 9. ansvar som alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti - herunder ansvar sikrede endelig må bære fordi sikrede har gitt avkall på sin rett til regress. 10. styreansvar 11. ansvar som eier av annen fast eiendom enn den forsikrede eiendom. 12. ansvar ved overføring av smittsom sykdom. 13. ansvar som sikrede pådrar seg ved forurensning. 14. ansvar for skade på ting forårsaket av sopp og råte, eller på grunn av langsom inntrengning av fuktighet. 3. Behandling av erstatningskrav Erstatningskrav som reises mot sikrede - eller som forventes å bli reist - skal snarest meldes til selskapet. Sikrede må ikke påta seg erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav uten selskapets godkjennelse. Dersom kravet overstiger egenandelen og ansvaret omfattes av forsikringen, behandler selskapet saken og erstatningsspørsmålet. Alle skader som skyldes samme skadevoldende begivenhet, regnes som ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt da den første skade ble konstatert. Sikrede plikter for egen regning 5

6 - å gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for sikrede og som selskapet trenger for å vurdere ansvar og utbetale erstatning. - å utføre de undersøkelser og utredninger selskapet finner nødvendig. - å møte ved forhandlinger eller rettergang. Egenandel Fra erstatningsoppgjøret trekkes den egenandel som er angitt i forsikringsbeviset. Utbetaling av erstatning Selv om forsikringssummen overskrides, betales de kostnader som på forhånd er godkjent av selskapet, samt renter av idømt erstatningsbeløp som hører inn under forsikringen. Dersom erstatningskravet dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. Er selskapet villig til å ordne en sak i minnelighet eller betale kravet, dekkes ikke videre utgifter ved tvisten. Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. Ulykke 1. Hvem ulykkesforsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for kortinnhaver og familie. Med familie regnes ektefelle - eller samboer med felles adresse i folkeregisteret - samt egne barn eller fosterbarn inntil første hovedforfall etter at barnet har fylt 20 år. For familien gjelder forsikringen kun når de reiser sammen med kortinnehaver. Forsikringen opphører for den enkelte ved utgangen av det forsikringsåret vedkommende fyller 70 år. De forsikrede må være medlem av norsk folketrygd, ha fast bopel - og årlig bo minst 6 måneder - i Norge. Dødsfallserstatningen tilfaller forsikredes ektefelle/samboer, subsidiært arvinger etter lov eller testament. Med samboer menes - i denne sammenhengen - person som forsikrede har levd sammen med i ekteskapslignende forhold, hvis det fremgår i Folkeregisteret at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år, eller person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunkt forsikringstilfelle inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås. En person regnes ikke som samboer hvis kravene ovenfor ikke lenger er oppfylt. 2. Hvor ulykkesforsikringen gjelder 2.1. Ulykkesforsikringen gjelder - på reise i hele verden, - på reiser med minst èn overnatting. Det er ikke krav om overnatting når reisen foregår med fly. For utenlandsreiser regnes varigheten fra reisens begynnelse i Norge til den avsluttes i Norge. - når minst halvparten av transportutgiften til sikrede er betalt med kortet (billetter til offentlig kommunikasjonsmiddel, drivstoff eller leiebil), og kortet er gyldig når sikrede er på reise Forsikringen gjelder ikke - før reisetutgiftene er betalt med kortet. - når du er hjemme. - på arbeids-/undervisningsstedet eller på daglige reiser mellom disse stedene. - på ekspedisjoner. 3. Hvilke skader det gis erstatning for Det gis erstatning ved - dødsfall - livsvarig medisinsk invaliditet - behandlingsutgifter som følge av ulykkesskade. Forsikringssum er angitt i forsikringsbeviset. Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig ytre fysisk begivenhet (ulykkestilfelle) som inntreffer i forsikringstiden Ulykkesforsikringen gir erstatning ved 1. Dødsfall med sum angitt i forsikringsbeviset. 2. Livsvarig medisinsk invaliditet. - For 100 % invaliditet utbetales invaliditetserstatning med sum angitt i forsikringsbeviset. For delvis invaliditet utbetales en forholdsmessig del av forsikringssummen. 3. nødvendige behandlingsutgifter til - lege med offentlig driftstilskudd - tannlege. Ved erstatningsutmålingen kan selskapet hensynta behandlingsbehov som allerede forelå på skadedagen. Tannskade som følge av spising/tygging er unntatt. - behandling på sykehus - fysikalsk behandling og behandling av kiropraktor som er foreskrevet av lege - alternativ behandling foreskrevet av lege - forbindingssaker, medisiner og proteser foreskrevet av lege/tannlege - reise til og fra hjemstedet for behandling Erstatningen er begrenset til utgifter med rimeligste transportmiddel mellom hjemsted og nærmeste behandlingssted, når det tas hensyn til skadedes tilstand. - behandling på rehabilitering/opptreningssenter med offentlig driftsavtale foreskrevet av lege. Det skal legges frem originale kvitteringer over de behandlingsutgifter som kreves erstattet. Forsikrede har bare krav på erstatning for den del av utgiftene som overstiger det som kan kreves fra annet hold Ulykkesforsikringen dekker ikke 1. Skade på sinnet alene, f.eks. sjokk - uten at det samtidig er oppstått legemsskade. - Psykiske skader dekkes bare når det samtidig er oppstått en fysisk skade som medfører livsvarig og erstatningsmessig medisinsk invaliditet og/eller ervervsuførhet. 2. Skade som anses å skrive seg fra annen sykdom eller sykelig tilstand/disposisjon. 3. Bestemte sykdommer eller sykelige tilstander, selv om en ulykkesskade kan påvises som årsak: - Følgende muskel-/skjelettsykdommer eller diagnoser i hele bevegelsesapparatet (armer, bein, nakke, rygg og bekken) dekkes ikke: fibromyalgi, myalgier, senebetennelse, tendiose, benhinnebetennelse, 6

7 "musearm", tennisalbue, frozen shoulder, prolaps, lumbago, nerverotaffeksjon med utstråling til armer eller bein (isjias), spondylolyse/-listhese, revmatiske sykdommer, artrose, osteochondrose, spondylose, samt brudd som følge av patologisk prosess eller osteoprose. - hjerte-/karsykdommer - nevroser. 4. Skade/sykdom som skyldes smitte gjennom bakterier, virus eller annen smittekilde, f.eks. insektstikk, alle former for hepatitt og sykdommer forårsaket av HIVinfeksjon. 5. Skade ved forgiftning gjennom mat, drikke eller nytelsesmidler 6. Skade som skyldes inntak av sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler 7. Skade som skyldes medisinske komplikasjoner oppstått ved alle former for undersøkelse og/eller behandling utført av så vel autorisert som uautorisert helsepersonell Likevel dekkes skade som oppstår når den forsikrede behandles på grunn av en ulykkesskade som er erstatningsmessig i henhold til denne ulykkesdekningen. 8. Skade som skyldes påvirkning av lys eller temperatur. Likevel dekkes slike skader når årsaken er en nødssituasjon forsikrede ufrivillig var kommet i. 9. Tannskader - Tannskader som følge av spising/tygging dekkes ikke. 10. Forsettlig fremkalt skade Selskapet er likevel ansvarlig dersom forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Med rekkevidde skal i denne sammenheng forstås den umiddelbare følgen av handlingen, nemlig legemsskaden. 11. Selvmord eller forsøk på selvmord. Likevel dekkes selvmord dersom sikrede kan sannsynliggjøre at dette skyldes en akutt sinnsforvirring med ytre årsak - og ikke sinnslidelse. Kravstilleren har bevisbyrden for at selvmordet eller forsøket på selvmord skyldes at den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling - se pkt Skade ved deltakelse i slagsmål eller forbrytelser. 13. Sportsaktiviteter som deltagelse i dykking med tilførsel av luft eller pustegass, boksing, bryting, judo, karate og andre kampsporter og budogrener, bobsleighaking, kappritt til hest, utforrenn som er arrangert av forbund eller krets, fotball-, rugby-, amerikansk fotball-, bandyog ishockey-kamper som er obligatorisk eller arrangert av forbund eller krets, hastighetsløp med motorkjøretøy eller motorløp med spesielle hastighets- eller vognprøver eller trening til slike løp, fjellklatring utenfor Norden, strikkhopping, 14. Skade i forbindelse med flyaktiviter, som jetjagerpiloter, hanggliderpiloter, piloter i mikrolette og ultralette fly, ballongflyvere/-passasjerer, fallskjerm- og paragliding-hoppere. 15. Utgifter til behandling og opphold i private sykehus eller poliklinikker 16. Utgifter til opphold på hotell, rekonvalesenthjem o.l. 4. Erstatningsoppgjør 4.1 Forsikringssum Forsikringssummer som er avtalt fremgår av forsikringsbeviset. 4.2 G -regulert forsikringssum Når forsikringssummen er angitt i forhold til folketrygdens grunnbeløp (G), gjelder følgende: - ved endring i G, reguleres forsikringssummen automatisk ved første hovedforfall etter endringen - ved skade beregnes erstatningen etter forsikringssummen på skadetidspunktet 4.3 Meldeplikt til selskapet Ved ulykkesskade skal sikrede uten ugrunnet opphold melde i fra til selskapet og senest innen et år fra skadedagen. 4.4 Dokumentasjon og opplysningsplikt Ved krav om erstatning må sikrede sende inn skademelding og oppgi sitt fødselsnummer (11 siffer). Kravet skal dokumenteres med originale kvitteringer/bilag eller andre dokumenter som selskapet trenger for å kunne vurdere erstatningsplikt. Sikrede skal gi riktig og fullstendig svar på selskapets spørsmål og av eget tiltak gi opplysninger om særlige forhold som sikrede må forstå er av vesentlig betydning for selskapets vurdering. Den skadede plikter å la seg undersøke av lege som selskapet utpeker. Selskapet har rett til å innhente lege- /spesialisterklæringer som har betydning for erstatningsvurderingen. Undersøkelsen betales avselskapet. Ved dødsfall har selskapet rett til å be om obduksjon. Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser om erstatningsplikt og erstatningskrav er avsluttet. 4.5 Sykelig tilstand/disposisjon Når det kan antas at sykelig tilstand/disposisjon eller mèn sammen med ulykkesskaden har medvirket til forsikredes død eller invaliditet, reduseres erstatningen i den grad dette har hatt betydning for dødsfallet eller invaliditeten. 4.6 Dødsfallerstatning Har ulykkesskade medført døden innen ett år, betales dødsfallerstatning med den sum som er angitt i forsikringsbeviset. Eventuell invaliditetserstatning som måtte være forskuddsbetalt for samme skade, kommer til fradrag. Dør sikrede av ulykkesskaden senere enn ett år etter skadedagen, betales invaliditetserstatning. Erstatningen fastsettes da etter den invaliditetsgrad som antas å være den endelige. Hvis sikrede kun har invaliditetsdekning, betales ingen erstatning. Erstatningen utbetales til begunstigede dersom dette er avtalt. Hvis det ikke er avtalt begunstigede, utbetales erstatningen etter følgende prioritet: ektefelle/registrert partner/samboer, livsarvinger, testamentarvinger eller andre arvinger etter loven. Med samboere menes de som lever i ekteskapslignende forhold og har felles registrert adresse i folkeregisteret. 4.7 Invaliditetserstatning Har ulykkesskaden medført medisinsk invaliditet som antas å bli livsvarig, skal det betales invaliditetserstatning. For 100 % invaliditet betales hele forsikringssummen og ved delvis invaliditet tilsvarende mindre del. Invaliditetsgraden fastsettes etter Helse og Sosialdepartementets invaliditetstabell av 21. april 1997 del II og III. Der som invaliditetsgraden ikke kan tas direkte ut av tabellen, skal tabellen tjene som veiledning. 7

8 Tap av eller skade på kroppsdel eller organ som var fullstendig ubrukbart før ulykkesskaden inntraff, gir ikke rett til invaliditetserstatning. Dersom en kroppsdel eller organ tidligere var delvis ubrukbart, gjøres det fradrag når invaliditetsgraden skal bestemmes. Kan det antas at tilstanden vil bli bedret ved operasjon eller annen behandling som sikrede uten rimelig grunn vegrer seg for å gjennomføre, skal det ved fastsettelse av den endelige invaliditetsgrad tas hensyn til den mulighet for bedring som slik behandling kan antas å ville ha medført. Invaliditetserstatningen kan vurderes tidligst etter 1 år etter skaden og skal fastsettes innen 3 år fra skaden inntraff. For barn inntil 16 år kan endelig invaliditetsoppgjør utstå inntil 5 år etter at ulykkesskaden inntraff. Hvis tilstanden kan endre seg, skal erstatningen fastsettes etter den invaliditetsgrad som må antas å bli den endelige. 4.8 Behandlingsutgifter Omfatter ulykkesforsikringen erstatning for medisinsk invaliditet, betales også behandlingsutgifter etter ulykkesskaden. Behandlingsutgifter erstattes selv om ulykkesskaden ikke medfører invaliditet. Skader som er omfattet av ulykkesforsikringen på reise, dekker også behandlingsutgifter etter hjemkomst. Behandlingsutgifter erstattes med inntil 5 % av forsikringssummen for invaliditet og utbetales i inntil to år etter skadedagen. Behandlingsutgifter erstattes selv om ulykkesskaden ikke medfører livsvarig medisinsk invaliditet - se punkt Egenandel I erstatningsoppgjøret for behandlingsutgifter fratrekkes en egenandel på kr Militærtjeneste Forsikringen gjelder ikke ved deltakelse i militære styrker med oppdrag utenfor Norge, med mindre kravstilleren godtgjør at skaden ikke skyldes slik tjeneste. Forsikringen dekker heller ikke skader som oppstår uavhengig av tjensteutøvelsen, men som skyldes krigshandling, terrorhandling, opptøyer eller lignende. 6. Luftfart Forsikringen dekker ikke annen flyrisiko enn flyvning/transport med fly og helikopter. For jetjagerpiloter dekkes ikke ulykkesskade inntruffet under flyvning. Ved ulykkesskade inntruffet under flyvning, kan samlet erstatning for én person ikke overstige - kr ved dødsfall - kr ved invaliditet - kr i behandlingsutgifter. Sikkerhetsforskrift - Krav til legevurdering ved sykdom/lidelse før avreise og på reisen 1. Legeerklæring ved alvorlig sykdom/lidelse før reisen Dersom forsikrede går til legebehandling for alvorlig sykdom eller lidelse, skal det før reisen innhentes skriftlig erklæring fra forsikredes lege om at det er forsvarlig å foreta reisen og lite sannsynlig at komplikasjon/forverring eller behandlingsbehov vil oppstå. 2. Legebehandling ved sykdom/skade Ved sykdom/skade må forsikrede snarest søke lege og følge legens forskrifter. Sikkerhetsforsikrift - Kjøpsforsikring Oppbevaring og tilsyn - Sikrede skal føre tilsyn med varen. Det skal særlig påses at ingen varer gjenglemmes eller etterlates. - Under transport skal de forsikrede gjenstander oppbevares og sikres på forsvarlig måte. - Samlet vekt som fraktes på takgrind eller lignende innretning skal ikke overstige 50 kg. - Gjenstander som i kortere eller lengre perioder står uten tilsyn, må være forsvarlig innelåst. Sikkerhetsforskrift - Forebygge tap av/skade på reisegods Sikkerhetsforskriftene gjelder for: - personer som er omfattet av forsikringen. 1. Sikring av reisegods For å forebygge tap av reisegods m.m., skal - det føres tilsyn med reisegodset, og sørges for at eiendeler ikke gjenglemmes - reisegodset, når det forlates, oppbevares i låst og lukket hotellrom/annet rom i bygning eller i låst og lukket båt/bil/buss/campingvogn. - sykkel og sykkeltilhenger være låst når de forlates - verdigjenstander* ikke etterlates i telt hvor ingen er tilstede. - verdigjenstander* fjernes når en forlater bil/buss/campingvogn, eller oppbevares i låst, separat bagasjerom uten innsyn, låst skiboks, lukket hanskerom eller lukket, fastmontert benkeinnredning i låst bil/buss/campingvogn. *) Med verdigjenstander menes - foto-/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr - mobiltelefon, musikkanlegg o.l. - smykker, ur, o.l. - kontanter og verdipapirer - kunst/antikviteter - sportsutstyr - som f.eks. golf-/fiske-/dykkerutstyr, ski og snowboard - pelsverk - våpen - musikkinstrumenter 8

9 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn Når bil/buss/campingvogn hensettes for mer enn 8 timer eller ved overnatting, skal reisegods fjernes eller oppbevares i - låst, separat bagasjerom uten innsyn - låst skiboks, sykkel- eller skistativ - lukket hanskerom eller lukket, fastmontert benkeinnredning i låst bil/buss/campingvogn Gjenstander ved badestrand/badebasseng Gjenstander med samlet verdi over kr pr. person, skal ikke oppbevares på badestrand eller ved badebasseng Oppbevaring av penger Penger skal bæres med seg eller oppbevares i låst safe, og nøkkel skal være forsvarlig oppbevart på annet sted. 2. Sikring av reisegods som sendes - Transportørens bestemmelser skal følges. - Foto-/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr, mobiltelefon, musikkanlegg o.l. smykker, ur, o.l., flasker, kontanter og verdipapirer, skjøre gjenstander og bedervelige varer skal ikke sendes som ekspedert bagasje. - Reisegods skal pakkes forsvarlig og hensiktsmessig slik at det tåler transporten. 9

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD:

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD: Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for Ulykkesforsikring INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Erstatningsberegning

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder: Politilederne 2014 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk ulykkesforsikring Etter avtale (avtalenummer 83342160) opprettet 1. august 2014 mellom Norges Politilederlag og Gjensidige Forsikring

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for ulykke Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor forsikringen gjelder...3 3. Når forsikringen gjelder...3 4. Forsikringen omfatter...3 5.

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Den norske jordmorforening 2013. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Den norske jordmorforening 2013. Forsikringsbeviset gjelder: Den norske jordmorforening 2013 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Grunnforsikring familieulykke Etter avtale mellom: Den norske jordmorforening og Gjensidige Forsikring ASA Forsikringsbeviset

Detaljer

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Av 01.01.2009 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder de generelle vilkårene for avtalen. 2. Tegningsadgang Forsikringstaker kan bare være

Detaljer

Forsikringsbevis. Obligatorisk Familieulykkesforsikring. Forsikringsbeviset gjelder:

Forsikringsbevis. Obligatorisk Familieulykkesforsikring. Forsikringsbeviset gjelder: Forsikringsbevis 2016 Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk Familieulykkesforsikring Etter avtale nummer 80733032 opprettet 1. januar 2009 mellom Skolelederforbundet og Gjensidige Forsikring ASA Forsikringsbeviset

Detaljer

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 Flybe, Avbestillingsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 01.10.2011 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side 4

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes...

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes... Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Når forsikringen gjelder... 2 4. Hvilke ulykker som omfattes... 2 Dekninger (som gjelder

Detaljer

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 2 Hvor forsikringen gjelder 3 3 Hva omfatter forsikringen

Detaljer

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Classic American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING

VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de personer som er

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring Gjelder fra 01.04.2007 I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Innhold:

Detaljer

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme VIKTIG INFORMASJON OM AVBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringen

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Forsikringsbevis 2009/2010

Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring BA FORSIKRINGSBEVISET GJELDER FOR

Detaljer

Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS NOBOTY00162. ACE European Group. 2. Alternativt til familie gjelder forsikringen for

Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS NOBOTY00162. ACE European Group. 2. Alternativt til familie gjelder forsikringen for Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis nr: NOBOTY00162 Forsikringsperiode: 01.06.2016-31.05.2017 Forsikringsselskap: ACE European Group Hovedforfall: 01.06 Forsikringstaker: ya Bank Forsikringsvilkår:

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

Retningslinjer for erstatning ved fritidsulykke

Retningslinjer for erstatning ved fritidsulykke Retningslinjer for erstatning ved fritidsulykke 1. Hvem som omfattes av ordningen Ordningen gjelder for medlemmer av ALT/Industri Energi som betaler inn til ordningen. Medlemmets familie er ikke dekket.

Detaljer

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Av 1.1.2011 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder de generelle vilkårene for avtalen. 2. Tegningsadgang/opphørsalder Forsikringstaker kan

Detaljer

Forsikringen gjelder for den eller de personer som er nevnt i forsikringsbeviset, og som er norske statsborgere og medlem av norsk folketrygd.

Forsikringen gjelder for den eller de personer som er nevnt i forsikringsbeviset, og som er norske statsborgere og medlem av norsk folketrygd. 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for... 3 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Hva forsikringen kan omfatte... 3 4 Hvilke skader som kan erstattes... 3 5 Endring av risiko... 5 6 Skadeoppgjør og egenandel...

Detaljer

REISEFORSIKRING for Manchester United Visa. Vilkår av 15.04.2016. Innholdsfortegnelse

REISEFORSIKRING for Manchester United Visa. Vilkår av 15.04.2016. Innholdsfortegnelse 1 REISEFORSIKRING for Manchester United Visa Vilkår av 15.04.2016 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER 2. HVEM REISEFORSIKRINGEN GJELDER FOR 3. HVOR OG NÅR REISEFORSIKRINGEN GJELDER 4. REISEGODS 4.1.1 Hva

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Platinum American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger

Forsikringsvilkår. Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger Forsikringsvilkår Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger gjelder fra 1. januar 2013 2 Innhold: side 1. Definisjoner 3 2. Når ulykkesforsikringen trer i kraft 3 3. Ulykkesforsikring 4 4. Oppgjørsregler

Detaljer

Vilkår for Ulykkesforsikring

Vilkår for Ulykkesforsikring Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hvilke ulykker som omfattes...2 Dekninger (som gjelder når

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Tilbake

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Tilbake Tilbake Forsikringsvilkår Idrett IDR1-1 Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Hvilke skader selskapet 5. Endring av Risiko og 6. Skadeoppgjør IDRETTSFORSIKRING

Detaljer

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Idrett IDR1-1 Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Hvilke skader selskapet 5. Endring av Risiko og 6. Skadeoppgjør

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes...

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Når forsikringen gjelder... 2 4. Hvilke ulykker som omfattes... 2 Dekninger (som gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring - Vilkår Kollektiv Ulykke

Forsikringsvilkår Personalforsikring - Vilkår Kollektiv Ulykke Forsikringsvilkår Personalforsikring - Vilkår Kollektiv Ulykke Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 avløser forsikringsvilkår fra 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser. Utbetales ved forsikredes død 20 000 50 000

Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser. Utbetales ved forsikredes død 20 000 50 000 Norges Squashforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2013-31.08.2014 Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser A Grunnlisens Utvidet

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn INNHOLD: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Premiebetaling

Detaljer

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF)

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) Forsikringsvilkår av 1.7.2015 Forsikringsordningen omfatter følgende forsikringer I tillegg gjelder DEFINISJONER Ulykkesforsikring

Detaljer

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring Følgende er endret i Utdanningsforbundets livsforsikring i 2013: Samboer trenger ikke lenger å begunstige medlemmet,

Detaljer

Vilkår for Reiseforsikring - Bedrift. Innhold. Vilkår av 1 desember 2008

Vilkår for Reiseforsikring - Bedrift. Innhold. Vilkår av 1 desember 2008 Vilkår av 1 desember 2008 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor og når forsikringen gjelder...2 3. Reisegods...2 4. Reisesyke Sykeutgifter...3 5. Reisesyke Hjemtransport...4 6. Reisesyke

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Fritidsskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Fritidsskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Fritidsskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Forsikringsvilkår for polise 104-3077 av 01.01. 2010 (erstatter vilkår av 01.01. 2009) re:member kredittkort utstedt av EnterCard Norge AS

Forsikringsvilkår for polise 104-3077 av 01.01. 2010 (erstatter vilkår av 01.01. 2009) re:member kredittkort utstedt av EnterCard Norge AS Forsikringsvilkår for polise 104-3077 av 01.01. 2010 (erstatter vilkår av 01.01. 2009) re:member kredittkort utstedt av EnterCard Norge AS 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor og når forsikringen

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for reise

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for reise Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for reise Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor og når forsikringen gjelder...3 3. Reisegods...3 4. Reisesyke Sykeutgifter...4 5. Reisesyke

Detaljer

Swedbank MasterCard Reiseforsikring

Swedbank MasterCard Reiseforsikring Swedbank MasterCard Reiseforsikring Forsikringsbevis nr.: 104-3077 Forsikringsbevis for innehaver av Swedbank MasterCard utstedt av EnterCard Norge AS Gjelder fra: 1. mars 2007. Gjelder til: Kredittkortavtalen

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår

Forsikringsbevis og vilkår Forsikringsbevis og vilkår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Forsikringsbevis for innehaver av Landkreditt Bank Visa Kredittkort (Kortholder)

FORSIKRINGSBEVIS. Forsikringsbevis for innehaver av Landkreditt Bank Visa Kredittkort (Kortholder) Forsikringsbevis FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis for innehaver av Landkreditt Bank Visa Kredittkort (Kortholder) Forsikringsbevis nr.: 1011 Gjelder fra : 01.02.2009 Gjelder til : Landkreditt Bank AS

Detaljer

Forsikringsbevis for innehaver av Visa Business Card (Kortholder)

Forsikringsbevis for innehaver av Visa Business Card (Kortholder) Forsikringsbevis Forsikringsbevis for innehaver av Visa Business Card (Kortholder) Forsikringsbevis nr: 3543266 Gjelder fra: 01.01.2009 Gjelder til: Visa Business Card avtalen opphører, eller til skriftlig

Detaljer

Vilkår for Reiseforsikring. Innhold. Vilkår av 1. januar 2011

Vilkår for Reiseforsikring. Innhold. Vilkår av 1. januar 2011 Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Reisegods m.v... 2 4. Reisesyke m.v Sykeutgifter... 3 5. Reisesyke m.v Hjemtransport...

Detaljer

FORSIKRInGSBEVIS OG VILKåR 2010/2011

FORSIKRInGSBEVIS OG VILKåR 2010/2011 FORSIKRInGSBEVIS OG VILKåR 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Ulykke fritid. Gjelder fra 01.01.2013 UPF01 - F01

Ulykke fritid. Gjelder fra 01.01.2013 UPF01 - F01 Ulykke fritid Gjelder fra 01.01.2013 UPF01 - F01 Gjelder fra 01.01.2013 Avløser vilkår av 01.01.2008 Innhold 1. Definisjoner 2. Hvem er forsikret 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Når forsikringen gjelder.

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke 2016 Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innhold Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser hva eller

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke 2015 Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser

Detaljer

Norges Håndballforbund

Norges Håndballforbund Norges Håndballforbund Lykke til! Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2014-31.08.2015 Forsikringsytelser Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 LISE til 28.02.2014. LISE+

Detaljer

Vilkår for Reiseforsikring - Bedrift. Innhold. Vilkår av 1. juni 2014

Vilkår for Reiseforsikring - Bedrift. Innhold. Vilkår av 1. juni 2014 Vilkår av 1. juni 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor og når forsikringen gjelder...2 3. Reisegods...3 4. Reisesyke m.v. Sykeutgifter...4 5. Reisesyke m.v. Hjemtransport...4

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. - Forsikringen opphører ved avreisetidspunktet.

AVTALEDOKUMENT. - Forsikringen opphører ved avreisetidspunktet. AVTALEDOKUMENT Forsikringsbevis nr. 23 Codan, side 1 av 3 Forsikringsbevis for innehaver av Manchester United Visa kredittkort (Kortholder) Avtalenummer: 1711 Utgave: 1/8/2012 Gjelder f.o.m.: 01.08.2012.

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring

Vilkår Reiseforsikring Side 1 av 12 Vilkår Reiseforsikring Gjeldende fra 1.7.2011 I tillegg til forsikringsvilkårene gjelder: - Forsikringsbeviset - Generelle vilkår - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 - Øvrig lovverk

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring

Vilkår Reiseforsikring Side 1 av 12 Vilkår Reiseforsikring Gjeldende fra 01.01.2007 1 Hvem forsikringen gjelder for (sikrede / forsikrede) Forsikringen gjelder for personer som er angitt i forsikringsbeviset. De forsikrede må

Detaljer

Vilkår for Reiseforsikring. Innhold. Vilkår av 1. januar 2012

Vilkår for Reiseforsikring. Innhold. Vilkår av 1. januar 2012 Vilkår av 1. januar 2012 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Reisegods m.v... 2 4. Reisesyke m.v Sykeutgifter... 3 5. Reisesyke m.v Hjemtransport...

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Ulykke fritid. Gjelder fra 01.01.2015 UPF01 - F01

Ulykke fritid. Gjelder fra 01.01.2015 UPF01 - F01 Ulykke fritid Gjelder fra 01.01.2015 UPF01 - F01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen ikke omfatter 5. Skadeoppgjør 6.

Detaljer

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring. Side 2 av 9 Forsikringsvilkår Forsikringsbeviset består av - Forsikringsbeviset - Forsikringsvilkårene - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 - Det

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - REISEFORSIKRING SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Introduksjon...1

Detaljer

VILKÅR ULYKKESFORSIKRING

VILKÅR ULYKKESFORSIKRING VILKÅR ULYKKESFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4

Detaljer

Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013. Vilkår Reiseforsikring, side 1 av 11

Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013. Vilkår Reiseforsikring, side 1 av 11 Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Vilkår Reiseforsikring, side 1 av 11 Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Scandinavian Insurance Group AS, organisasjonsnummer

Detaljer

Vilkår for Reiseforsikring. Innhold. Vilkår av 1. juni 2014

Vilkår for Reiseforsikring. Innhold. Vilkår av 1. juni 2014 Vilkår av 1. juni 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Reisegods m.v... 2 4. Reisesyke m.v Sykeutgifter... 3 5. Reisesyke m.v Hjemtransport...

Detaljer

Vilkår Akademikerforbundets AH-555 Ulykkesforsikring

Vilkår Akademikerforbundets AH-555 Ulykkesforsikring Vilkår Akademikerforbundets AH-555 Ulykkesforsikring Gjelder fra 01.01.2010 Forsikringsgiver er: Chartis, org.nr: 850 567 352 Sentralbord : + 47 22 00 20 20 Skadeavdeling : + 47 22 00 20 80 Filial av Chartis

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

Forsikringsavtale First Card. Vilkår av 01.01.2009

Forsikringsavtale First Card. Vilkår av 01.01.2009 Forsikringsavtale First Card Vilkår av 01.01.2009 Innholdsfortegnelse Forsikringsbevis - Hva forsikringen omfatter - Hvem forsikringen gjelder for (Sikrede) - Når forsikringen gjelder - Hvor forsikringen

Detaljer

Vilkår snøscooterforsikring - SC 100

Vilkår snøscooterforsikring - SC 100 Vilkår snøscooterforsikring - SC 100 Gjelder snøscooter Vilkår av 01.01.2009 Innhold Side 1. Bilansvar 2 2. Kasko 2 3. Brann 3 4. Tyveri 3 5. Fører-/passasjerulykke 4 6. Spesielle bestemmelser 6 7. Generelle

Detaljer

Vilkår for Reiseforsikring. Innhold. Vilkår av 1. mars 2013

Vilkår for Reiseforsikring. Innhold. Vilkår av 1. mars 2013 Vilkår av 1. mars 2013 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Reisegods m.v... 2 4. Reisesyke m.v Sykeutgifter... 3 5. Reisesyke m.v Hjemtransport...

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

Ulykkesforsikring Fritid Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Ulykkesforsikring Fritid Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Ulykkesforsikring Fritid Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Ulykkesforsikring Fritid Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

Alt om din forsikring

Alt om din forsikring Alt om din forsikring 1 Innholdsfortegnelse Forsikringsbevis Hva forsikringen omfatter Hvem forsikringen gjelder for (Sikrede) Når forsikringen gjelder Hvor forsikringen gjelder Hvilke forsikringsnummer

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Utvidet Personforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Utvidet Personforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Utvidet Personforsikring Gjelder fra 01.01.2011 I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Utvidet Persondekning

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK)

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.06.2014-30.05.2015 Forsikringsytelser Forsikringssum Behandlingsgaranti Idrettens Skadetelefon A Telefonnr 02033. Kl 0900-2100

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR. Reise- og avbestillingsforsikring. Gjelder fra 01.11.2015 INNHOLD

FORSIKRINGSVILKÅR. Reise- og avbestillingsforsikring. Gjelder fra 01.11.2015 INNHOLD Reise- og avbestillingsforsikring FORSIKRINGSVILKÅR Gjelder fra 01.11.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR...1 2 HVOR OG NÅR FORSIKRINGEN GJELDER...2 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER OG FELLESBESTEMMELSER...3

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

AVTALEVILKÅR PERSONALKASKO Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR PERSONALKASKO Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR PERSONALKASKO Gjelder fra 01.01.2014 Pkt. side 1 Definisjoner 2 1.1 Forsikringstaker - sikrede - forsikrede 2 1.2 Konstateringstidspunkt 2 1.3 G er folketrygdens grunnbeløp 2 1.4 Ménerstatning

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis for innehaver av Corporate MasterCard Platinum (Kortholder)

FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis for innehaver av Corporate MasterCard Platinum (Kortholder) FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis for innehaver av Corporate MasterCard Platinum (Kortholder) Forsikringsbevis nr.: 104-6939 Gjelder f.o.m.: 01.07.2009, og avløser tidligere avtale. Gjelder t.o.m.: Corporate

Detaljer

C-220 PERSONALFORSIKRING AV 08.08.2008

C-220 PERSONALFORSIKRING AV 08.08.2008 Side 1 av 18 C-220 PERSONALFORSIKRING AV 08.08.2008 NB. FORSIKRINGSVILKÅRET INNEHOLDER BÅDE YRKESSKADEFORSIKRING OG FRITIDSULYKKEFORSIKRING. FORSIKRINGSBEVISET BESKRIVER HVILKE PRODUKTER OG DEKNINGER SOM

Detaljer

Vilkår for: Eurocard Gold Ulykkesforsikring 104-7281. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.11.2009

Vilkår for: Eurocard Gold Ulykkesforsikring 104-7281. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.11.2009 Vilkår for: Eurocard Gold Ulykkesforsikring 104-7281 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.11.2009 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor

Detaljer

NHO Forsikring. Forsikringsvilkår for personalforsikring i Storebrand

NHO Forsikring. Forsikringsvilkår for personalforsikring i Storebrand NHO Forsikring Forsikringsvilkår for personalforsikring i Storebrand 1 NHO FORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR FOR PERSONALFORSIKRING I STOREBRAND Gjelder fra 1. oktober 2014, INNHOLD 1. DEFINISJONER... 1 2.

Detaljer

Forsikringsvilkår Student i utlandet

Forsikringsvilkår Student i utlandet Forsikringsvilkår Student i utlandet 01.01.2015 Forsikringsvilkår Student i utlandet Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Norges Badminton Forbund 2015

Norges Badminton Forbund 2015 Norges Badminton Forbund 2015 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.10.2015 til 31.09.2016 Forsikringsnr.: 84513689 Forsikringsytelser A Behandlingsutgifter Utgifter til undersøkelse/behandling av

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank 24/7 Ung DBNOR11-v04

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank 24/7 Ung DBNOR11-v04 FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank 24/7 Ung DBNOR11-v04 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Danske Bank Innehaver av Danske Bank 24/7 Ung(kortholder) 01.07.2015 Danske Banks kredittkortavtale opphører,

Detaljer

Forsikringsvilkår Ulykke

Forsikringsvilkår Ulykke Forsikringsvilkår Ulykke 01.01.2015 Forsikringsvilkår Ulykke Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA FORSIKRINGEN KAN OMFATTE... 3 4

Detaljer

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2016

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2016 Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2016 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2016-31.12.2016 Forsikringsnr.: 83589250 OPPSTART UTREDNING OG BEHANDLING Tidligst oppstart for idrettsutredning

Detaljer

Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356

Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356 Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 31.05.2012 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse

Detaljer

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) - lagspill

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) - lagspill Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) - lagspill Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2014-30.04.2015 Forsikringsytelser Idrettens Skadetelefon A Meld skaden elektronisk Telefonnr 02033. Kl 09.00-21.00

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Akademikeravtalen DBNOR13-v03

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Akademikeravtalen DBNOR13-v03 FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Akademikeravtalen DBNOR13-v03 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Danske Bank Innehaver av Danske Bank Akademikerne avtale (kortholder) 01.07.2015 Danske Banks kredittkortavtale

Detaljer

Reiseforsikring. Forsikringsvilkår. Gjeldende fra 01.02.2010. Vakttelefon ved skade. I utlandet: SOS-International A/S: + 45 70 10 50 50

Reiseforsikring. Forsikringsvilkår. Gjeldende fra 01.02.2010. Vakttelefon ved skade. I utlandet: SOS-International A/S: + 45 70 10 50 50 Reiseforsikring Forsikringsvilkår Gjeldende fra 01.02.2010 Vakttelefon ved skade I utlandet: SOS-International A/S: + 45 70 10 50 50 I Norge: TwoCards: 815 58 316 FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV forsikringsbeviset

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1. Hvem forsikringen gjelder for 3 2. Hvor forsikringen gjelder 3 2.1 Reiseforsikringen gjelder 3 2.2 Reiseforsikringen gjelder

Detaljer

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Gjelder fra 01.07.2013 (Erstatter vilkår av 01.12.2012) Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder

Detaljer