vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold"

Transkript

1 vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2. Gjenstander ved badestrand/badebasseng 1.3. Oppbevaring av penger 2. Sikring av reisegods som sendes Tiltak ved sykdom/skade SIK Legeerklæring ved alvorlig sykdom/lidelse før reisen 2. Legebehandling ved sykdom/skade Avbestilling av reise krav til legevurdering og rask avbestilling SIK Legebehandling ved sykdom/skade 2. Avbestilling C. Vilkår Reise 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor og når forsikringen gjelder 3. Reisegods 4. Sykeutgifter/sykehusopphold 5. Hjemtransport 6. Erstatning for avbrutt reise 7. Utgifter når medreisende blir syk/skadet 8. Tilkallelse 9. Forsinkelse 10. Avbestilling 11. Evakuering 12. Streik, lockout eller konkurs 13. Erstatningsoppgjør 14. Selskapets rett til oppsigelse D. Vilkår Ulykke 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor ulykkesforsikringen gjelder 3. Hvilke skader det gis erstatning for 4. Erstatningsoppgjør 5. Militærtjeneste 7. Skader forårsaket av atomvåpen eller radioaktiv stråling 8. Jordskjelv/vulkanske utbrudd 9. Luftfart 10. Flykapring E. Vilkår Ansvar 1. Ansvarsforsikringen dekker 2. Forsikringen dekker ikke 3. Behandling av erstatningskrav F. Generelle vilkår

2 A. Definisjoner 1. Definisjoner Nærmeste familie (se punkt 5.1 og 10.1) Ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret, barn, stebarn, fosterbarn, svigerbarn, foreldre, steforeldre/fosterforeldre, svigerforeldre, søsken, svigerinner, svogre, besteforeldre og barnebarn. Barn Barn (adoptiv-/fosterbarn) av forsikringstaker, ektefelle eller samboer er omfattet av forsikringen inntil første hovedforfall etter at barn er fylt 20 år, uansett hvem de til daglig bor sammen med. Ekspedisjoner Forsikringen gjelder ikke på ekspedisjoner. Med dette menes reiser som krever større og spesiell utrustning for et bestemt ekspedisjonsformål. Sikrede Den som har krav på erstatning eller forsikringssum. Forsikrede Den persons liv eller helse forsikringen dekker. Ekspedert reisegods Reisegods som mot kvittering er overlatt et transportselskaps varetekt for befordring med fly, båt, tog eller buss. Disse vilkårene gjelder for ACE European Group, senere kalt selskapet. B. Sikkerhetsforskrifter SIK1124, SIK1121 og SIK 1123 Sikring av reisegods SIK1124 Sikkerhetsforskriftene gjelder for: - personer som er omfattet av forsikringen. 1. Sikring av reisegods For å forebygge tap av/skade på reisegods m.m., skal - det føres tilsyn med reisegodset, og sørges for at eiendeler ikke gjenglemmes. - reisegodset, når det forlates, oppbevares i låst og lukket hotellrom / annet rom i bygning eller i låst og lukket båt/ bil/buss/campingvogn. - sykkel og sykkeltilhenger være låst når de forlates. - verdigjenstander* ikke etterlates i telt hvor ingen er tilstede. - verdigjenstander* fjernes når en forlater bil/buss/campingvogn, eller oppbevares i låst, separat bagasjerom uten 2

3 innsyn, låst skiboks, lukket hanskerom eller lukket, fastmontert benkeinnredning i låst bil/buss/campingvogn. *) Med verdigjenstander menes - foto-/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr, mobiltelefon, musikkanlegg o.l. - smykker, ur, o.l. - kontanter og verdipapirer - kunst/antikviteter - sportsutstyr som for eksempel golf-/fiske-/dykkerutstyr, ski og snowboard - pelsverk - våpen - musikkinstrumenter 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn Når bil/buss/campingvogn hensettes for mer enn 8 timer eller ved overnatting, skal reisegods fjernes eller oppbevares i - låst, separat bagasjerom uten innsyn - låst skiboks, sykkel- eller skistativ - lukket hanskerom eller lukket, fastmontert benkeinnredning i låst bil/buss/campingvogn Gjenstander ved badestrand/badebasseng Gjenstander med samlet verdi over kr pr. person, skal ikke oppbevares på badestrand eller ved badebasseng Oppbevaring av penger Penger skal man bære med seg eller oppbevare i låst safe. Nøkkel skal være forsvarlig oppbevart på annet sted. 2. Sikring av reisegods som sendes - Transportørens bestemmelser skal følges. - Foto-/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr, mobiltelefon, musikkanlegg o.l. smykker, ur, flasker, kontanter og verdipapirer, skjøre gjenstander og bedervelige varer skal ikke sendes som ekspedert bagasje. - Reisegods skal pakkes forsvarlig og hensiktsmessig, slik at det tåler transport. Tiltak ved sykdom/skade SIK Legeerklæring ved alvorlig sykdom/lidelse før reisen Dersom forsikrede før reisen går til legebehandling for alvorlig sykdom eller lidelse, skal det før reisen innhentes skriftlig erklæring fra forsikredes lege om at det er forsvarlig å foreta reisen og lite sannsynlig at komplikasjon/forverring eller behandlingsbehov vil oppstå. 3

4 4 2. Legebehandling ved sykdom/skade Ved sykdom/skade må forsikrede snarest søke lege, og følge legens forskrifter. Avbestilling av reise krav til legevurdering og rask avbestilling SIK Legebehandling ved sykdom/skade Ved sykdom/skade må forsikrede snarest søke lege, og følge legens forskrifter. 2. Avbestilling Ved sykdom/skade som gjør at planlagt reise/opphold må avbestilles, må sikrede snarest foreta en avbestilling hos transportør, reisearrangør, hotell, utleier, reisebyrå eller dets agenter. C. Reise REI Hvem reiseforsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for kortinnehaver og familie. Med familie regnes ektefelle - eller samboer med felles adresse i folkeregisteret - samt egne barn eller fosterbarn inntil første hovedforfall etter at barnet har fylt 20 år. For familien gjelder forsikringen kun når de reiser sammen med kortinnhaver. De forsikrede må være medlem av norsk folketrygd, ha fast bopel og årlig bo minst 6 måneder i Norge. 2. Hvor og når reiseforsikringen gjelder 2.1. Forsikringen gjelder - på reiser i hele verden med minst èn overnatting. Det er ikke krav til overnatting når reisen foregår med fly. For utenlandsreiser regnes varigheten fra reisens begynnelse i Norge til den avsluttes i Norge. - når minst halvparten av transportutgiften til sikrede (helt eller delvis) er betalt med kortet (billetter til offentlig kommunikasjonsmiddel, drivstoff eller leiebil) Forsikringen gjelder ikke - når du er hjemme (på bostedsadresse) - på arbeids-/undervisningsstedet eller på daglige reiser mellom disse stedene. - før transportutgiften er betalt med kortet. - på ekspedisjoner. 4

5 3. Reisegods 3.1. Hva som er forsikret Personlig reisegods (herunder ting som er lånt/leid) som sikrede har med seg på reisen med forsikringssum angitt i forsikringsbeviset. Arbeidsgivers effekter er omfattet med kr Innenfor forsikringssummen erstattes verdigjenstander* samlet med inntil kr *) Med verdigjenstander menes - foto-/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr, mobiltelefon, musikkanlegg o.l. - smykker, ur o.l. - kunst/antikviteter - sportsutstyr som for eksempel golf-/fiske-/dykkerutstyr, ski og snowboard - pelsverk - våpen - musikkinstrumenter Utover forsikringssummen omfattes - kontanter og verdipapirer med inntil kr pr. skadetilfelle. - reisedokumenter/pass og andre nødvendige utgifter i forbindelse med tap av dette med inntil kr pr. skadetilfelle, dersom tapet ikke dekkes på annen måte Reiseforsikringen dekker skade og tap av reisgods ved: - tyveri (straffelovens 257). Reisegods som mistes/kommer bort ansees ikke som tyveri - ran (straffelovens 266 og 267) - skadeverk. Med skadeverk menes at en annen person rettstridig ødelegger, skader, gjør ubrukelig eller forspiller sikredes eiendeler (straffelovens 291) - brann- og vannledningsskade - naturskade (naturskadelovens 4) - trafikkuhell (kollisjon eller utforkjøring) med motorkjøretøy, campingvogn og sykkel samt grunnstøting og kantring med båt - reisegods som sendes som innsjekket bagasje. Sikkerhetsforskriftene (SIK1124) for reisegods må være overholdt. Tyveri fra telt hvor ingen er tilstede, dekkes med inntil kr pr. skadetilfelle. Skade på og tyveri av sykkel/sykkelhenger dekkes med inntil kr pr. skadetilfelle. 5

6 3.3. Reiseforsikringen dekker ikke - ytre skader på emballasje (koffert o.l.) under transport (dette er transportørs ansvar). - sykkel/sykkeltilhenger innenfor den kommunen sikrede har sitt hjem eller arbeids-/undervisningssted. - tegninger, manuskripter - samlinger, varer/vareprøver - måleinstrumenter - møbler og flyttegods - verktøy, reservedeler - motorkjøretøy, båt/seilbrett/kajakk/kano og motor, samt fast tilbehør til disse - nøkler til motorkjøretøy og båt - tap ved underslag (Strl. 255) eller bedrageri (Strl. 270) - økonomisk tap utover det som er nevnt i punkt 3.1. og Sykeutgifter/sykehusopphold Reiseforsikringen dekker nødvendige utgifter ved - ulykkesskade - akutt sykdom - akutt forverring av kronisk lidelse såfremt sikkerhetsforskriftene (sik1121) ved sykdom/skade er overholdt. Ved reise til EØS-land må europeisk helsetrygdkort tas med. Kortet vises frem ved behov for behandling på offentlig sykehus/legesenter Reiseforsikringen dekker På reisen dekker forsikringen utgifter til - lege. - sykehusopphold* (i Norge/Norden dekkes kun offentlig sykehus). - innhenting av fastsatt reiserute når reisen etter legens ordre ikke kan fortsette etter planen.* - fysikalsk og kiropraktisk behandling foreskrevet av lege. - medisiner etc. foreskrevet av lege/tannlege. - reise til/fra behandlingsinstitusjon. - utvidet hotellopphold som følge av legens ordre med inntil kr pr. døgn. - tannlegebehandling som følge av ulykkesskade. Etter hjemkomst ved behandling innen 3 år erstattes også utgifter til tannlegebehandling som følge av ulykkesskade. For barn under 20 år erstattes nødvendige utgifter til første permanente tannlegebehandling (bro, krone og lignende) etter overslag fra tannlege/tanntekniker når behandlingen skjer senere enn 3 år etter skadedatoen. Erstatning for tannlegebehandling er begrenset til kr

7 pr. skadetilfelle (se unntak 4.2.). *) Godkjennelse fra selskapet eller SOS International skal innhentes på forhånd Reiseforsikringen dekker ikke utgifter som skyldes - sykdom/lidelser som var kjent før avreisen når reisen foretas for behandling, operasjon, kur- eller rekreasjonsopphold. - sykdom/lidelse som var kjent før avreise og hvor det allerede foreligger et behandlingsbehov eller dersom forverring/komplikasjoner vil kunne oppstå med stor grad av sannsynlighet. - tannskade som følge av spising/tygging samt tannsykdom. - svangerskap etter utløpet av 36. uke eller frivillig svangerskapsavbrytelse. - fortsatt behandling i utlandet når behandlende lege, i samråd med selskapet/sos Internationals lege, anser det forsvarlig med hjemtransport til Norge. - sykdom/skade som forsikrede har pådratt seg ved bruk av sovemidler, berusende, narkotiske eller smertestillende midler. - sykdom/skade som er oppstått ved frivillig deltagelse i slagsmål eller ved utførelse av en forbrytelse. - sportsaktiviteter som deltagelse i dykking med tilførsel av luft eller pustegass, boksing, bryting, judo, karate og andre kampsporter og budogrener, bobsleigh-aking, kappritt til hest, utforrenn som er arrangert av forbund eller krets, fotball-, rugby-, amerikansk fotball-, bandy- og ishockeykamper som er obligatorisk eller arrangert av forbund eller krets, hastighetsløp med motorkjøretøy eller motorløp med spesielle hastighets- eller vognprøver eller trening til slike løp, fjellklatring utenfor Norden, strikkhopping og luftsport; hanggliding, paragliding, fallskjermhopping fra fly eller fast base eller flyvning med mikrolette/ultralette fly. - lete-/redningsaksjon - økonomisk tap ut over det som er nevnt i punkt Hjemtransport Reiseforsikringen dekker hjemtransport såfremt sikkerhetsforskriften (sik1121) ved sykdom/skade er overholdt. Godkjennelse fra selskapet eller SOS International skal innhentes på forhånd Reiseforsikringen dekker ekstrautgifter til transport av forsikrede til hjemsted eller avtalt behandlingssted i Norge ved - egen akutt sykdom/ulykke, når det er medisinsk nødvendig. Er det nødvendig at lege, sykepleier eller nærstående person ledsager forsikrede, erstattes også utgifter til dette. 7

8 - plutselig alvorlig sykdom, ulykke eller dødsfall i nærmeste familie bosatt i EØS-land, som er inntruffet etter at reisen startet, og sikrede ikke er på skadestedet. - skade på egen bolig eller forretning som gjør det nødvendig å reise hjem. - dødsfall Reiseforsikringen dekker ikke Hjemtransport som skyldes - sykdom/lidelse som var kjent før avreisen når reisen foretas for behandling, operasjon, kur- eller rekreasjonsopphold. - sykdom/lidelse som var kjent før avreise og hvor det allerede foreligger et behandlingsbehov eller dersom forverring/komplikasjoner vil kunne oppstå med stor grad av sannsynlighet. - tannskade som følge av spising/tygging samt tannsykdom. - svangerskap etter utløpet av 36. uke eller frivillig svangerskapsavbrytelse. - sykdom/skade som forsikrede har pådratt seg ved bruk av sovemidler, berusende narkotiske eller smertestillende midler. - sykdom/skade som er oppstått ved frivillig deltagelse i slagsmål eller ved utførelse av en forbrytelse. - sportsaktiviteter som deltagelse i dykking med tilførsel av luft eller pustegass, bobsleigh-aking, kappritt til hest, boksing, bryting, judo, karate og andre kampsporter og budogrener utforrenn som er arrangert av forbund eller krets, fotball-, rugby, amerikansk fotball-, bandy- og ishockeykamper som er obligatorisk eller arrangert av forbund eller krets, hastighetsløp med motorkjøretøy eller motorløp med spesielle hastighets- eller vognprøver, eller trening til slike løp, fjellklatring utenfor Norden, strikkhopping og luftsport; hanggliding, paragliding, fallskjermhopping fra fly eller fast base eller flyvning med mikrolette/ultralette fly. 6. Erstatning for avbrutt reise Reiseforsikringen dekker forsikredes betalte reiseomkostninger ved avbrutt feriereise, når dette skyldes - sykehusopphold. - erstatningsmessig hjemtransport (ikke ved død). Det må gjenstå minst 2 døgn av den planlagte reise for at erstatning kan gis. Erstatningen gis ut fra dokumenterte utgifter (transport, kost og losji) som er betalt før avreise i forholdet mellom avbrutte reisedager og totalt antall plan- 8

9 lagte reisedager begrenset til kr pr. dag, maksimum kr pr. sikret. Når reisen foregår med egen bil, regnes totalt kr 2 pr. km for korteste vei fra reisens utgangspunkt til det sted hvor reisen avbrytes og retur. 7. Utgifter når medreisende blir syk/skadet Når legedokumentert akutt sykdom, alvorlig skade eller dødsfall hos forsikredes eneste medreisende medfører at den planlagte reiserute avbrytes eller hjemreisen forsinkes, dekker selskapet forsikredes - ekstrautgifter i forbindelse med kost og losji. - transportutgifter til innhenting av fastlagt reiserute. - ekstrautgifter til hjemtransport. Erstatningen er begrenset til kr og gjelder en person over 18 år, samt barn under 18 år. Godkjennelse fra selskapet eller SOS International skal innhentes på forhånd. 8. Tilkallelse Reiseforsikringen dekker rimelige utgifter til reise fra Norge/ Norden og opphold for inntil en person bosatt i Norge/ Norden, som blir tilkalt på grunn av sikredes alvorlige sykdom/ulykkesskade eller dødsfall. Erstatningen er begrenset til kr pr. dag. Samlet erstatning er begrenset til kr Godkjennelse fra selskapet eller SOS International skal innhentes på forhånd. 9. Forsinkelse 9.1. Forsinket reisegods Når ekspedert reisegods er forsinket mer enn 4 timer, erstattes utgifter til nødvendige klær og utstyr med inntil kr pr. sikret, begrenset til kr pr. familie. Forsinket reisegods dekkes ikke ved hjemkomst. Forsinkelsen må bekreftes av transportør Forsinkelse av rute-/charterfly Når den enkelte flyavgang (rute-/charterfly) er forsinket mer enn 8 timer (dersom ikke annet er avtalt og angitt i forsikringsbeviset) pga. værforhold eller mekaniske/tekniske årsaker gis en erstatning begrenset til kr 500 pr. påbegynt døgn, maksimum kr pr. sikret, begrenset til kr pr. familie. 9

10 Forsinkelsen beregnes i forhold til reisearrangørens rutetabell samt eventuelle endringer som var planlagt og meddelt før reisen startet. Forsinkelsen må bekreftes av reisearrangør Forsinket fremmøte i Norge Hvis sikrede kommer for sent frem ved avreise, og forsinkelsen skyldes - værforhold, teknisk feil eller trafikkuhell med det transportmiddelet sikrede sitter i eller skal reise med, erstattes rimelige og dokumenterte ekstra reiseutgifter til innhenting av planlagt reiserute med inntil kr pr. sikret, begrenset til kr pr. familie. Det forutsettes at det er minst 1 time og 30 minutter fra beregnet ankomst til avgang med neste transportmiddel. Forsinkelsen må dokumenteres. Selskapet erstatter ikke utgifter som dekkes fra reisearrangør, fly- eller trafikkselskap. 10. Evakuering Reiseforsikringen dekker merutgifter ved evakuering med inntil kr pr. sikret, maksimalt kr pr. skadetilfelle. Ordre om evakuering må være gitt av norsk utenriksdepartement (UD). Godkjennelse fra selskapet eller SOS International skal innhentes på forhånd. Det gis ikke erstatning for utgifter som dekkes fra annet hold. 11. Avbestilling Forsikringen omfatter avbestillingsomkostninger som påføres sikrede i henhold til fastlagte bestemmelser av - transportør - reisearrangør - hotell eller utleier ved avbestilling av reise eller opphold (kost og losji) før planlagt avreise fra bostedsadresse. Forsikringen gjelder kun for reiser som er betalt før skadetidspunktet. Forsikringssum er angitt i forsikringssbeviset Avbestillingsforsikringen dekker avbestillingsomkostninger inntruffet etter at reisen helt eller delvis er betalt med kortet, og som skyldes - akutt sykdom eller akutt forverring av kronisk lidelse - ulykkesskade eller død som rammer sikrede, sikredes eneste medreisende og deres nærmeste familier*, - bosatt i Norden. Sykdom/skade må være alvorlig til hinder for gjennomføring av reisen. Årsak til avbestilling pga sykdom/ skade må være attestert av lege. - skade på egen bolig som nødvendiggjør sikredes nærvær. 10

11 *) Med nærmeste familie menes - ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret - barn, stebarn/fosterbarn og svigerbarn - foreldre, steforeldre/fosterforeldre og svigerforeldre - søsken, svigerinner og svogere - besteforeldre og barnebarn Avbestillingsforsikringen dekker ikke utgifter som skyldes avbestilling - på grunn av sykehusopphold/behandling som blir lengre enn forventet - på grunn av behandling, operasjon, kur eller rekreasjonsopphold som var planlagt/forespeilet før reisen helt eller delvis ble betalt - at hensikten med reisen faller bort - s katter og avgifter - økonomisk tap utover det som er nevnt i punkt Streik, arbeidskonflikt, lockout eller konkurs Forsikringen dekker ikke økonomisk tap eller skade som direkte eller indirekte har sin årsak i streik, arbeidskonflikt, lockout eller konkurs. 13. Erstatningsoppgjør Forsikringsavtalelovens 6-1 gjelder ikke. I stedet gjelder: Skademelding Ved skade/sykdom skal sikrede snarest melde fra til selskapet. - Avbestilling av planlagt reise skal straks foretas hos reisearrangør. - Overfall, ran, tyveri og innbrudd skal i tillegg meldes til politi eller reiseleder. - Transportskader skal umiddelbart meldes til transportør. Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om grunnlaget for erstatningskravet. Det gis ikke erstatning for utgifter som dekkes fra annet hold Hvordan erstatningen blir beregnet Reisegods Selskapet har inngått gunstige avtaler med forskjellige leverandører av varer og tjenester som benyttes i forbindelse med skadeoppgjør. 11

12 Erstatningen settes til hva det vil koste selskapet å - reparere/utbedre skaden, eller - gjenanskaffe tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende ting etter pris på skadedagen. Selskapet bestemmer hvilket av disse alternativ som skal benyttes og hvilken reparatør/leverandør som velges. Det vurderes fradrag på grunnlag av slitasje, sannsynlig brukstid og nedsatt anvendelighet. Selskapet vil i hvert tilfelle vurdere om sikrede kan få kontanterstatning. Kontanterstatningen vil være lik det beløpet som selskapet skulle betalt for reparasjon/gjenanskaffelse Egenandel Fra erstatningsoppgjøret trekkes den egenandel som er angitt i forsikringsbeviset. Egenandelen skal fratrekkes før eventuelle øvrige erstatningsreduksjoner som har hjemmel i vilkår eller lov Utbetaling av erstatning Erstatning utbetales når det foreligger oversikt over skaden/utgiftene. Utgiftene må dokumenteres med originale legeattester, kvitteringer, reisedokumenter o.l. Selskapet kan betale utgifter til lege, sykehus og hjemtransport direkte til behandlingsinstitusjonen/transportøren. Sikrede har krav på renter av erstatningen, jf. Forsikringsavtalelovens 8-4 og Ting som kommer til rette Kommer en gjenstand til rette etter at selskapet har betalt erstatning, kan sikrede beholde gjenstanden mot å betale erstatningen tilbake. Ellers tilfaller gjenstanden selskapet. 14. Selskapets rett til oppsigelse Selskapet kan, når det fremtrer som rimelig, si opp forsikringsavtalen med to måneders varsel etter skade, eller når det foreligger brudd på sikkerhetsforskriftene. 12

13 D. Vilkår Ulykke ULY Hvem ulykkesforsikringen gjelder for forsikrede Forsikringen gjelder for kortinnehaver og familie. Med familie regnes ektefelle - eller samboer med felles adresse i folkeregisteret samt egne barn eller fosterbarn inntil første hovedforfall etter at barnet har fylt 20 år. For familien gjelder forsikringen når de reiser sammen med kortinnhaver. Forsikringen opphører for den enkelte ved utgangen av det forsikringsåret vedkommende fyller 70 år. De forsikrede må være medlem av norsk folketrygd, ha fast bopel og årlig bo minst 6 måneder i Norge. Dødsfallserstatningen tilfaller forsikredes ektefelle/samboer, subsidiært arvinger etter lov eller testament. Forsikringsavtaleloven annet ledd gjelder ikke. 2. Hvor ulykkesforsikringen gjelder 2.1. Ulykkesforsikringen gjelder - på reiser i hele verden med minst én overnatting. Det er ikke krav om overnatting når reisen foregår med fly. For utenlandsreiser regnes varigheten fra reisens begynnelse i Norge til den avsluttes i Norge. - når minst halvparten av transportutgiften til sikrede (helt eller delvis) er betalt med kortet (billetter til offentlig kommunikasjonsmiddel, drivstoff eller leiebil) Forsikringen gjelder ikke - når du er hjemme eller på arbeids-/undervisningsstedet eller på daglige reiser mellom disse stedene. - før transportutgiftene er betalt med kortet. - på ekspedisjoner. 3. Hvilke skader det gis erstatning for Det gis erstatning ved - dødsfall - livsvarig medisinsk invaliditet - behandlingsutgifter som følge av ulykkesskade. For voksne er forsikringssummen angitt i forsikringsbeviset. For barn inntil fylte 20 år er erstatningen ved død kr og for 100 % medisinsk invaliditet er forsikringssummen kr

14 Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig ytre fysisk begivenhet (ulykkestilfelle) som inntreffer i forsikringstiden Ulykkesforsikringen gir erstatning ved 1. Dødsfall med sum angitt i forsikringsbeviset. 2. Livsvarig medisinsk invaliditet. - For 100 % invaliditet utbetales invaliditetserstatning med sum angitt i forsikringsbeviset. For delvis invaliditet utbetales en forholdsmessig del av forsikringssummen. 3. Nødvendige behandlingsutgifter til - lege med offentlig driftstilskudd - tannlege. Ved erstatningsutmålingen kan selskapet hensynta behandlingsbehov som allerede forelå på skadedagen - behandling på sykehus - fysikalsk behandling og behandling av kiropraktor som er foreskrevet av lege - forbindingssaker, medisiner og proteser foreskrevet av lege/tannlege - reise til og fra hjemstedet for behandling som angitt i punkt Erstatningen er begrenset til utgifter med rimeligste transportmiddel mellom hjemsted og nærmeste behandlingssted, når en tar hensyn til forsikredes tilstand. Det skal legges frem originale kvitteringer over de behandlingsutgifter som kreves erstattet. Forsikrede har bare krav på erstatning for den del av utgiftene som overstiger det som kan kreves fra annet hold Ulykkesforsikringen dekker ikke 1. Skade på sinnet alene, f.eks. sjokk - uten at det samtidig er oppstått legemsskade. Psykiske skader dekkes bare når det samtidig er oppstått en fysisk skade som medfører livsvarig og erstatningsmessig medisinsk invaliditet og/eller ervervsuførhet. 2. Skade som anses å skrive seg fra annen sykdom eller sykelig tilstand/disposisjon. 3. Bestemte sykdommer eller sykelige tilstander, selv om en ulykkesskade kan påvises som årsak: - Følgende muskel-/skjelettsykdommer eller diagnoser i hele bevegelsesapparatet (armer, bein, nakke, rygg og bekken) dekkes ikke: fibromyalgi, myalgier, senebetennelse, tendiose, benhinnebetennelse, musearm, 14

15 tennisalbue, frozen shoulder, prolaps, lumbago, nerverotaffeksjon med utstråling til armer eller bein (isjias), spondylolyse/-listhese, revmatiske sykdommer, artrose, osteochondrose, spondylose samt brudd som følge av patologisk prosess eller osteoprose. - hjerte-/karsykdommer - nevroser 4. Skade/sykdom som skyldes smitte gjennom bakterier, virus eller annen smittekilde, f.eks. insektstikk, alle former for hepatitt og sykdommer forårsaket av HIV-infeksjon. 5. Skade ved forgiftning gjennom mat, drikke eller nytelsesmidler. 6. Skade som skyldes inntak av sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler. 7. Skade som skyldes medisinske komplikasjoner oppstått ved alle former for undersøkelse og/eller behandling utført av så vel autorisert som uautorisert helsepersonell. Likevel dekkes skade som oppstår når den forsikrede behandles på grunn av en ulykkesskade som er erstatningsmessig i henhold til denne ulykkesdekningen. 8. Skade som skyldes påvirkning av lys eller temperatur. Likevel dekkes slike skader når årsaken er en nødssituasjon forsikrede ufrivillig var kommet i. 9. Tannskader Tannskader som følge av spising/tygging dekkes ikke. 10. Forsettlig fremkalt skade Selskapet er likevel ansvarlig dersom forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Med rekkevidde skal i denne sammenheng forstås den umiddelbare følgen av handlingen, nemlig legemsskaden. 11. Selvmord eller forsøk på selvmord som følge av sinnslidelse. Likevel dekkes selvmord dersom sikrede kan sannsynliggjøre at dette skyldes en akutt sinnsforvirring med ytre årsak - og ikke en sinnslidelse. Kravstilleren har bevisbyrden for at selvmordet eller forsøket på selvmord skyldes at den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling - se punkt Skade ved deltakelse i slagsmål eller forbrytelser. 13. Sportsaktiviteter som deltagelse i dykking med tilførsel av luft eller pustegass, boksing, bryting, judo, karate og andre kampsporter og budogrener, bobsleighaking,kappritt til hest, utforrenn som er arrangert av forbund eller krets, fotball-, rugby-, amerikansk fotball-, bandyog ishockeykamper som er obligatorisk eller arrangert av forbund eller krets, hastighetsløp med mot- 15

16 orkjøretøy eller motorløp med spesielle hastighets- eller vognprøver eller trening til slike løp, fjellklatring utenfor Norden, strikkhopping, og luftsport; hanggliding, paragliding, fallskjermhopping fra fly eller fast base eller flyvning med mikrolette / ultralette fly. 14. Skade i forbindelse med flyaktiviteter, som jetjagerpiloter, hanggliderpiloter, piloter i mikrolette og ultralette fly, ballongflyvere/-passasjerer, fallskjerm- og paraglidinghoppere. 15. Utgifter til behandling og opphold i private sykehus eller poliklinikker 16. Utgifter til opphold på hotell, rekonvalesenthjem o.l. 4. Erstatningsoppgjør 4.1. Skademelding Når det er oppstått skade, skal sikrede snarest melde fra til selskapet. Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om grunnlag for erstatningskravet Sykelig tilstand/disposisjon eller mén Når det kan antas at sykelig tilstand/disposisjon eller mén sammen med ulykkesskaden har medvirket til forsikredes død eller invaliditet, reduseres erstatningen i den grad den sykelige tilstanden/disposisjonen eller det tidligere mén har hatt betydning for dødsfallet eller invaliditeten Dødsfall Dersom ulykkesskaden medfører dødsfall innen 1 år, utbetales dødsfallserstatningen med sum angitt i forsikringsbeviset. Det gjøres fradrag dersom det er utbetalt forskudd på invaliditetserstatning for samme skade. Dør den forsikrede senere enn ett år etter at ulykkesskaden inntraff, utbetales invaliditetserstatning dersom ulykkesskaden ville ha medført livsvarig medisinsk invaliditet. Erstatningen beregnes ut fra den invaliditetsgrad som antas ville blitt den endelige dersom forsikrede hadde vært i live Invaliditet Dersom ulykkesskaden medfører livsvarig medisinsk invaliditet, har forsikrede rett til invaliditetserstatning tidligst ett år etter skadedagen. Dersom invaliditetsgraden kan forandre seg, kan endelig oppgjør utsettes i inntil 3 år etter skadeda- 16

17 gen. Oppgjøret skal da basere seg på hva som må antas å bli den livsvarige medisinske invaliditeten ut fra tilstanden på 3-årsdagen. For 100 % invaliditet utbetales invaliditetserstatning med sum angitt i forsikringsbeviset. For delvis invaliditet utbetales en forholdsmessig del av forsikringssummen Spesielle bestemmelser vedrørende invaliditetserstatning 1. Invaliditetserstatning beregnes på grunnlag av livsvarig medisinsk invaliditet. Ved fastsettelse av erstatningen tas det ikke hensyn til yrke, inntekt eller individuelle anlegg/ forhold. 2. Graden av invaliditet fastsettes etter Sosialdepartementets invaliditetstabell i forskrift av 21. april 1997, del II og III, ikke det øvrige regelverk. Vurderingen skal være rent tabellarisk. Ved skadefølger som ikke er angitt i tabellen, skal skadegraden fastsettes skjønnsmessig på grunnlag av en sammenligning med skadefølger i tabellen. I tillegg gjelder: -Ved tap av synet på ett øye når synet på det andre øyet mangler, settes invaliditetsgraden til 100 %. - Ved redusert syn fastsettes invaliditetsgraden på grunnlag av synsevnen med beste optiske hjelpemiddel. - Ved tap av hørselen på ett øre når hørselen på det andre øret mangler, settes invaliditetsgraden til 65 %. - Ved redusert hørsel fastsettes invaliditetsgraden skjønnsmessig med bruk av veltilpasset høreapparat. 3. Tap av eller skade på kroppsdel eller organ som var fullstendig funksjonsudyktig før ulykkesskaden inntraff, gir ikke rett til invaliditetserstatning. - Dersom en kroppsdel eller et organ tidligere var delvis funksjonsudyktig gjøres det fradrag når invaliditetsgraden bestemmes. 4. Tannskade og arr som utelukkende virker vansirende, gir ikke rett til invaliditetserstatning. 5. Både selskapet og forsikrede kan forlange ny fastsettelse av invaliditetsgrad når det er gått ett år siden forrige fastsettelse. Selv om tilstanden fremdeles kan forandre seg, skal endelig erstatning beregnes når det er gått 3 år etter skadedagen. Erstatningen skal i så fall fastsettes etter den invaliditetsgrad som må antas å bli den endelige. 6. Samlet invaliditetsfastsettelse for én og samme ulykkesskade kan høyst bli 100 %. - Erstatning pr. ulykkesskade kan dermed ikke overstige forsikringssummen for medisinsk invaliditet. 17

18 4.6. Behandlingsutgifter Behandlingsutgifter erstattes med inntil 5 % av forsikringssummen for invaliditet og utbetales i inntil to år etter skadedagen. Behandlingsutgifter erstattes selv om ulykkesskaden ikke medfører livsvarig medisinsk invaliditet - se punkt Det skal legges frem originale kvitteringer over de behandlingsutgifter som kreves erstattet. Forsikrede har bare krav på erstatning for den del av utgiftene som overstiger det som kan kreves fra annet hold Egenandel Fra erstatningsoppgjøret trekkes det en egenandel på kr 500 ved behandlingsutgifter Renter Sikrede har krav på renter av erstatningen, jf. Forsikringsavtalelovens Militærtjeneste Forsikringen gjelder ikke ved deltakelse i militære styrker med oppdrag utenfor Norge, med mindre kravstilleren godtgjør at skaden ikke skyldes slik tjeneste. Forsikringen dekker heller ikke skader som oppstår uavhengig av tjenesteutøvelsen, men som skyldes krigshandling, terrorhandling, opptøyer eller lignende. 6. Skader forårsaket av atomvåpen eller radioaktiv stråling Ved skader forårsaket av atomvåpen eller radioaktiv stråling er selskapets samlede erstatningsansvar overfor alle kunder og andre kravstillere begrenset til kr 500 millioner pr skadehendelse. Overstiges fastsatt grense pr hendelse, vil erstatningen bli redusert forholdsmessig. Alle skader som skyldes samme hendelse eller som har sin årsak i en sammenhengende kjede av hendelser, regnes som en skadehendelse. 7. J ordskjelv/vulkanske utbrudd Forsikringen dekker ikke ulykkesskade som skyldes jordskjelv eller vulkanske utbrudd i Norge. 8. Luftfart Forsikringen dekker ikke annen flyrisiko enn flyvning/transport med fly og helikopter. For jetjagerpiloter dekkes ikke ulykkesskade inntruffet under flyvning. 18

19 Ved ulykkesskade inntruffet under flyvning, kan samlet erstatning for én person ikke overstige - kr ved dødsfall - kr ved invaliditet - kr i behandlingsutgifter. Begrensningene gjelder for alle forsikringer tegnet i selskapet. Erstatningen skal fordeles på de forskjellige forsikringer i forhold til deres forsikringssummer. 9. Flykapring Selskapet dekker ulykkesskade som skyldes flykapring/flysabotasje også under krig og krigslignende handlinger. E. Vilkår Ansvar - ANS1002 Ansvarsforsikringen gjelder utenfor Norden. 1. Ansvarsforsikringen dekker erstatningsansvar som sikrede i den egenskap som er angitt i forsikringsbeviset pådrar seg for skade på annens person eller ting, eller formuesskader. - Med personskade forstås skade, sykdom eller død påført en person. - Med tingskade forstås tap av eller fysisk skade påført ting (herunder dyr og fast eiendom). Økonomisk tap påført tredjemann som følge av den fysiske skaden selskapet erstatter, vil også være dekket. - Med formuesskade forstås økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av skade på person eller ting. Forsikringen dekker det økonomiske tap sikrede i henhold til gjeldende erstatningsrett (så som lov, rettspraksis) i det land skaden inntraff, kan bli pålagt å erstatte med unntak av begrensninger i pkt. 2. Selskapet erstatter skader utover egenandelen konstatert i forsikringstiden, begrenset til sum angitt i forsikringsbeviset. 2. Forsikringen dekker ikke 1. ansvar ved forsettlig handling eller unnlatelse. 2. ansvar som har sammenheng med sikredes yrke eller ervervsvirksomhet. 3. ansvar som eier, fører eller bruker av motorvogn, arbeidsmaskin, båt, vannjet, luftfartøy (ekskl. modellfly) eller registrert trav-/galopphest som trenes for eller deltar i løp. Likevel dekkes ansvar som eier, fører eller bruker av - kano, kajakk og seilbrett/surfbrett - hangglider, paraglider og fallskjerm 19

20 - båt under 15 fot med motor mindre enn 10 hk - rullestol, selvgående gressklipper, snøfreser o.l. som ikke kan oppnå en hastighet over 10 km/t. 4. ansvar for skade på ting oppstått ved graving, sprengning, peling, spunting og riving, samt ved ras, jordforskyvning, dambrudd og setning i grunnen. 5. ansvar overfor ektefelle/samboer, foreldre/steforeldre/ fosterforeldre/svigerforeldre, søsken, barn/stebarn/ fosterbarn, samt ektefelle og samboere av dem som er nevnt. Det er familieforholdet på det tidspunkt skaden forvoldes, som legges til grunn. 6. ansvar for skade på sikredes andel av ting som eies i fellesskap. Det er eierforholdet på det tidspunkt skaden forvoldes, som legges til grunn. 7. ansvar i form av oppreisning og ansvar for ærekrenking og krenking av privatlivets fred (jf. Lov om skadeerstatning ( 3-5 og 3-6). Forsikringen dekker ikke bøter, gebyr o.l. 8. ansvar for skade på ting som tilhører en annen, men som sikrede eller noen på dennes vegne bruker, leier, låner eller har mottatt til transport eller forvaring. Likevel dekkes skade på leiet hotellrom eller ferieleilighet. 9. ansvar som alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti herunder ansvar sikrede endelig må bære fordi sikrede har gitt avkall på sin rett til regress. 10. styreansvar. 11. ansvar som eier av annen fast eiendom enn den forsikrede eiendom. 12. ansvar ved overføring av smittsom sykdom. 13. ansvar som sikrede pådrar seg ved forurensning. 14. ansvar for skade på ting forårsaket av sopp og råte, eller på grunn av langsom inntrengning av fuktighet. 3. Behandling av erstatningskrav Erstatningskrav som reises mot sikrede eller som forventes å bli reist skal snarest meldes til selskapet. Sikrede må ikke påta seg erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav uten selskapets godkjennelse. Dersom kravet overstiger egenandelen og ansvaret omfattes av forsikringen, behandler selskapet saken og erstatningsspørsmålet. Alle skader som skyldes samme skadevoldende begivenhet, regnes som ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt da den første skade ble konstatert. 20

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder: Politilederne 2014 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk ulykkesforsikring Etter avtale (avtalenummer 83342160) opprettet 1. august 2014 mellom Norges Politilederlag og Gjensidige Forsikring

Detaljer

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD:

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD: Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for Ulykkesforsikring INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Erstatningsberegning

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Forsikringsbevis 2009/2010

Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring BA FORSIKRINGSBEVISET GJELDER FOR

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår

Forsikringsbevis og vilkår Forsikringsbevis og vilkår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

FORSIKRInGSBEVIS OG VILKåR 2010/2011

FORSIKRInGSBEVIS OG VILKåR 2010/2011 FORSIKRInGSBEVIS OG VILKåR 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Forsikringsbevis 2009/2010

Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring BA FORSIKRINGSBEVISET GJELDER

Detaljer

Forsikringsbevis. Obligatorisk ulykkesforsikring. Forsikringsbeviset gjelder:

Forsikringsbevis. Obligatorisk ulykkesforsikring. Forsikringsbeviset gjelder: Norges Politilederlag Forsikringsbevis 2018 Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk ulykkesforsikring Etter avtale (avtalenummer 83342160) opprettet 1. august 2014 mellom Norges Politilederlag og Gjensidige

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Den norske jordmorforening 2013. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Den norske jordmorforening 2013. Forsikringsbeviset gjelder: Den norske jordmorforening 2013 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Grunnforsikring familieulykke Etter avtale mellom: Den norske jordmorforening og Gjensidige Forsikring ASA Forsikringsbeviset

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for ulykke Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor forsikringen gjelder...3 3. Når forsikringen gjelder...3 4. Forsikringen omfatter...3 5.

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

Forsikringsbevis. Obligatorisk Familieulykkesforsikring. Forsikringsbeviset gjelder:

Forsikringsbevis. Obligatorisk Familieulykkesforsikring. Forsikringsbeviset gjelder: Forsikringsbevis 2016 Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk Familieulykkesforsikring Etter avtale nummer 80733032 opprettet 1. januar 2009 mellom Skolelederforbundet og Gjensidige Forsikring ASA Forsikringsbeviset

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke 2016 Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innhold Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser hva eller

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke 2015 Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser

Detaljer

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 2 Hvor forsikringen gjelder 3 3 Hva omfatter forsikringen

Detaljer

Vilkår Reise i kort. Reise. Vilkår av 1. januar 2011. 2. Hvor og når forsikringen gjelder/ ikke gjelder. 3. Reisegods

Vilkår Reise i kort. Reise. Vilkår av 1. januar 2011. 2. Hvor og når forsikringen gjelder/ ikke gjelder. 3. Reisegods Vilkår Reise i kort Vilkår av 1. januar 2011 Reise 1. Hvem reiseforsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for kortinnhaver og familie. Med familie regnes ektefelle - eller samboer med felles adresse

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 For forsikringen

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 Flybe, Avbestillingsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 01.10.2011 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side 4

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme VIKTIG INFORMASJON OM AVBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringen

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes...

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes... Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Når forsikringen gjelder... 2 4. Hvilke ulykker som omfattes... 2 Dekninger (som gjelder

Detaljer

Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring

Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring Gjelder fra 01.01.2008 Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Innhold 1 DEFINISJONER...

Detaljer

Forsikringsoversikt Næringslivsforsikring

Forsikringsoversikt Næringslivsforsikring 209201002967001009 Org.nr. NO-938 741 700 Sauda Idrettslag Boks 152 4201 Sauda Forsikringsoversikt Næringslivsforsikring Fornyelse Forsikringsnumm er 79112645 Gjelder fra 01.06.2010 Hovedforfall 01.06

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring Gjelder fra 01.04.2007 I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Innhold:

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Av 01.01.2009 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder de generelle vilkårene for avtalen. 2. Tegningsadgang Forsikringstaker kan bare være

Detaljer

Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01

Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01 Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01 Gjelder fra 01.01.2017 Innhold 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvem som har rett til erstatning 4. Hvor forsikringen gjelder 5. Når

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Disse vilkår er en del av den til enhver

Detaljer

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Org.nr. NO-995 568 217 Forsikringsnummer 79294480 Side 1 av 13 Bergen Brannvesen Fagforening Lungegårdskaien 44 5015 Bergen Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Innholdsfortegnelse for

Detaljer

000401000668001006 DEL

000401000668001006 DEL Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Aldri Et År Uten Kryssveien 14 C 0583 Oslo Innholdsfortegnelse Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer 2 Side 000401000668001006

Detaljer

Forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene og sikkerhetsforskriftene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.

Forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene og sikkerhetsforskriftene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. 1 INNHOLD 1. Forsikringsavtalen består av... 3 2. Forhold til forsikringsavtaleloven... 3 3. Informasjon om garantiordningen... 3 4. Fornyelse og forsikringringstaker rett til oppsigelse... 3 5. Selskapets

Detaljer

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Org.nr. NO-995 568 217 Forsikringsnummer 79294480 Side 1 av 13 Bergen Brannvesen Fagforening Lungegårdskaien 44 5015 Bergen Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Innholdsfortegnelse for

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2017

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2017 Vilkår av 1. januar 2017 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror mv.... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte

Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i HELOBLIGATORISK GRAVFERDSSTØTTE for medlem av Norsk Radiografforbund VILKÅR NUMMER

Detaljer

Vilkår generelle (GENER03)

Vilkår generelle (GENER03) Vilkår generelle (GENER03) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt............................................ 2 2 Skjønn.......................................................................

Detaljer

Vilkår snøscooterforsikring - SC 100

Vilkår snøscooterforsikring - SC 100 Vilkår snøscooterforsikring - SC 100 Gjelder snøscooter Vilkår av 01.01.2009 Innhold Side 1. Bilansvar 2 2. Kasko 2 3. Brann 3 4. Tyveri 3 5. Fører-/passasjerulykke 4 6. Spesielle bestemmelser 6 7. Generelle

Detaljer

Retningslinjer for erstatning ved fritidsulykke

Retningslinjer for erstatning ved fritidsulykke Retningslinjer for erstatning ved fritidsulykke 1. Hvem som omfattes av ordningen Ordningen gjelder for medlemmer av ALT/Industri Energi som betaler inn til ordningen. Medlemmets familie er ikke dekket.

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring - Vilkår Kollektiv Ulykke

Forsikringsvilkår Personalforsikring - Vilkår Kollektiv Ulykke Forsikringsvilkår Personalforsikring - Vilkår Kollektiv Ulykke Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 avløser forsikringsvilkår fra 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING

VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de personer som er

Detaljer

Forsikringsvilkår Offshore ulykke

Forsikringsvilkår Offshore ulykke Forsikringsvilkår Offshore ulykke Vilkår av 01.11.2016 Avløser forsikringsvilkår fra 19.05.2015 Innholdsfortegnelse side side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 2 Hvor forsikringen gjelder 2 3 Hva forsikringen

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringen er dekket i Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Sykeavbrudd VILKÅR NR. 52012 Vilkår av 01.01.2013

Detaljer

Forsikringsvilkår P 925 Idrettsvilkår / ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår P 925 Idrettsvilkår / ulykkesforsikring Forsikringsvilkår P 925 Idrettsvilkår / ulykkesforsikring Side 2 av 10 Forsikringsvilkår Innholdsfortegnelse Kapittel Side 1. Hvem forsikringen omfatter 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder 3 3. Hva forsikringen

Detaljer

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for innehaver av Storebrand Kredittkort Forsikringsbevis nr.: 2351643 Storebrand Kredittkort Gjelder f.o.m.: Gjelder

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 1. Hvem

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Fritidsskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Fritidsskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Fritidsskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn INNHOLD: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Premiebetaling

Detaljer

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring. Side 2 av 9 Forsikringsvilkår Forsikringsbeviset består av - Forsikringsbeviset - Forsikringsvilkårene - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 - Det

Detaljer

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring. Side 2 av 9 Forsikringsvilkår I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsvilkårene - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger

Forsikringsvilkår. Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger Forsikringsvilkår Kollektiv ulykkesforsikring for foreninger gjelder fra 1. januar 2013 2 Innhold: side 1. Definisjoner 3 2. Når ulykkesforsikringen trer i kraft 3 3. Ulykkesforsikring 4 4. Oppgjørsregler

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Forsikringsvilkår Spedbarnsforsikring Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår Spedbarnsforsikring Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår Spedbarnsforsikring Ulykkesforsikring Vilkår av 1. november 2012 DNB Livsforsikring ASA Organisasjonsnummer 914782007 Innholdsfortegnelse 1 Innledning side 2 2 Forklaring av ord og uttrykk

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Forsikringsbevis El-sykkel

Forsikringsbevis El-sykkel Forsikringsbevis El-sykkel Kasko og Familieulykkesforsikring Br13_0208/03.2017 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.04.2017 til 01.04.2018 Kasko Forsikringen gjelder i hele verden Forsikringen gjelder

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Classic American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning.

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning. Reisegods - oppbevaring og tilsyn 1. Reisegods som ikke er innelåst, skal ikke forlates uten tilsyn. Sikrede skal ta vare på sine eiendeler på en slik måte at de ikke stjeles, går tapt eller skades. Denne

Detaljer

Vilkår for. Næringslivsforsikring

Vilkår for. Næringslivsforsikring for Næringslivsforsikring Side 2 av 10 Sykdomsforsikring VILKÅR NR. PG670 av 01.12.2007. Avløser vilkår av 01.01.2004. 0. Hvilke vilkår skal benyttes ved skadeoppgjør Ved krav om utbetaling av erstatning

Detaljer

Vilkår for NHO Forsikring. Generelle vilkår

Vilkår for NHO Forsikring. Generelle vilkår Vilkår for NHO Forsikring Generelle vilkår Generelle vilkår 1 NHO FORSIKRING - GENERELLE VILKÅR Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i bransjevilkår eller i forsikringsbeviset. 1

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Av 1.1.2011 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder de generelle vilkårene for avtalen. 2. Tegningsadgang/opphørsalder Forsikringstaker kan

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

Generelle vilkår av 20.01.2011 for. Personforsikringer

Generelle vilkår av 20.01.2011 for. Personforsikringer Generelle vilkår av 20.01.2011 for Personforsikringer INNHOLD: 1. Avtale, forsikringsvilkår og lovgivning 2. Definisjoner 3. Begrensninger i selskapets ansvar 4. Spesialrisiko 5. Ikrafttreden - fornyelse

Detaljer

Vilkår for Ulykkesforsikring

Vilkår for Ulykkesforsikring Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hvilke ulykker som omfattes...2 Dekninger (som gjelder når

Detaljer

Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS NOBOTY00162. ACE European Group. 2. Alternativt til familie gjelder forsikringen for

Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS NOBOTY00162. ACE European Group. 2. Alternativt til familie gjelder forsikringen for Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis nr: NOBOTY00162 Forsikringsperiode: 01.06.2016-31.05.2017 Forsikringsselskap: ACE European Group Hovedforfall: 01.06 Forsikringstaker: ya Bank Forsikringsvilkår:

Detaljer

Vilkår Forskerforbundets Reiseforsikring

Vilkår Forskerforbundets Reiseforsikring Vilkår Forskerforbundets Reiseforsikring Gjelder fra 01.01.2008 Vilkår Forskerforbundets Reiseforsikring Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for... 3 2. Hvilke reiser forsikringen gjelder for... 3 3.

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2006. 0. Presisering av hvilke

Detaljer

Generelle vilkår. Forsikringsvilkår. C-100 Generelle vilkår Næring gjelder fra januar 2017 Versjon 2. Til våre forsikringstakere. codanforsikring.

Generelle vilkår. Forsikringsvilkår. C-100 Generelle vilkår Næring gjelder fra januar 2017 Versjon 2. Til våre forsikringstakere. codanforsikring. Generelle vilkår C-100 Generelle vilkår Næring gjelder fra januar 2017 Versjon 2 Til våre forsikringstakere Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de enkelte bransjevilkår eller i

Detaljer

d Generelle vilkår Næring

d Generelle vilkår Næring d Generelle vilkår Næring C-100 Generelle vilkår Næring av 01.01.2015 Erstatter C-100 Generelle vilkår Næring av 01.01.2011 Til våre forsikringstakere Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Pasientulykkesforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Pasientulykkesforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Pasientulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2014 Forsikringen er dekket i Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Pasientulykkesforsikring VILKÅR NR. 52015

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes...

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Når forsikringen gjelder... 2 4. Hvilke ulykker som omfattes... 2 Dekninger (som gjelder

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Forsikringsvilkår (lisen01) for lisensforsikring i Storebrand Lisensforsikring for personell offshore

Forsikringsvilkår (lisen01) for lisensforsikring i Storebrand Lisensforsikring for personell offshore Forsikringsvilkår (lisen01) for lisensforsikring i Storebrand Lisensforsikring for personell offshore Varig tap av legegodkjennelse Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Hvem lisensforsikringen omfatter

Detaljer

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR Forsikringsvilkår av 01.01.2011 for STYREANSVAR Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for sikrede...2 2 Hvor forsikringen gjelder...2 3 Hva forsikringen omfatter...2 4 Når forsikringen gjelder...2 4.1 Krav

Detaljer

Forsikringsvilkår P 980 Sykelønnsforsikring

Forsikringsvilkår P 980 Sykelønnsforsikring Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse Kapittel Side 1. Definisjoner 2 2. Hvem forsikringen gjelder for forsikrede 3 3. Hvor forsikringen gjelder 3 4. Hva forsikringen omfatter 3 5. Hvilke begrensninger som gjelder

Detaljer

Forsikringen gjelder for den eller de personer som er nevnt i forsikringsbeviset, og som er norske statsborgere og medlem av norsk folketrygd.

Forsikringen gjelder for den eller de personer som er nevnt i forsikringsbeviset, og som er norske statsborgere og medlem av norsk folketrygd. 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for... 3 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Hva forsikringen kan omfatte... 3 4 Hvilke skader som kan erstattes... 3 5 Endring av risiko... 5 6 Skadeoppgjør og egenandel...

Detaljer

Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006

Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006 Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset forsikringsvilkårene generelle vilkår forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 det øvrige lovverk Teksten

Detaljer

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF)

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) Forsikringsvilkår av 1.7.2015 Forsikringsordningen omfatter følgende forsikringer I tillegg gjelder DEFINISJONER Ulykkesforsikring

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Utvidet Personforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Utvidet Personforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Utvidet Personforsikring Gjelder fra 01.01.2011 I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Utvidet Persondekning

Detaljer

Innholdsfortegnelse for vilkår

Innholdsfortegnelse for vilkår Side 15 av 27 000001000006008016 Innholdsfortegnelse for vilkår Offentlig personal m/tariffavtale - Alle kommuneansatte som er omfattet av tariffavtalen For Offentlig personal m/tariffavtale gjelder følgende

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i Kollektiv ansvarsforsikring VILKÅR NR. 52007 Vilkår av 01.01.2016 Vilkår er en del av den

Detaljer

Forsikringsbevis Verdisak

Forsikringsbevis Verdisak Forsikringsbevis Verdisak Leverandør: Storebrand Forsikring AS, org.nr. NO 930 553 506 Polisenummer: 1012261 Forsikringstaker: Danske Bank Kundenummer: 0002485118 Forsikringsperiode: PC-forsikring for

Detaljer

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Org.nr. NO-995 568 217 Forsikringsnummer 51446445 Side 1 av 14 Bergen Brannvesen Fagforening Lungegårdskaien 44 5015 Bergen Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Innholdsfortegnelse for

Detaljer