vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold"

Transkript

1 vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2. Gjenstander ved badestrand/badebasseng 1.3. Oppbevaring av penger 2. Sikring av reisegods som sendes Tiltak ved sykdom/skade SIK Legeerklæring ved alvorlig sykdom/lidelse før reisen 2. Legebehandling ved sykdom/skade Avbestilling av reise krav til legevurdering og rask avbestilling SIK Legebehandling ved sykdom/skade 2. Avbestilling C. Vilkår Reise 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor og når forsikringen gjelder 3. Reisegods 4. Sykeutgifter/sykehusopphold 5. Hjemtransport 6. Erstatning for avbrutt reise 7. Utgifter når medreisende blir syk/skadet 8. Tilkallelse 9. Forsinkelse 10. Avbestilling 11. Evakuering 12. Streik, lockout eller konkurs 13. Erstatningsoppgjør 14. Selskapets rett til oppsigelse D. Vilkår Ulykke 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor ulykkesforsikringen gjelder 3. Hvilke skader det gis erstatning for 4. Erstatningsoppgjør 5. Militærtjeneste 7. Skader forårsaket av atomvåpen eller radioaktiv stråling 8. Jordskjelv/vulkanske utbrudd 9. Luftfart 10. Flykapring E. Vilkår Ansvar 1. Ansvarsforsikringen dekker 2. Forsikringen dekker ikke 3. Behandling av erstatningskrav F. Generelle vilkår

2 A. Definisjoner 1. Definisjoner Nærmeste familie (se punkt 5.1 og 10.1) Ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret, barn, stebarn, fosterbarn, svigerbarn, foreldre, steforeldre/fosterforeldre, svigerforeldre, søsken, svigerinner, svogre, besteforeldre og barnebarn. Barn Barn (adoptiv-/fosterbarn) av forsikringstaker, ektefelle eller samboer er omfattet av forsikringen inntil første hovedforfall etter at barn er fylt 20 år, uansett hvem de til daglig bor sammen med. Ekspedisjoner Forsikringen gjelder ikke på ekspedisjoner. Med dette menes reiser som krever større og spesiell utrustning for et bestemt ekspedisjonsformål. Sikrede Den som har krav på erstatning eller forsikringssum. Forsikrede Den persons liv eller helse forsikringen dekker. Ekspedert reisegods Reisegods som mot kvittering er overlatt et transportselskaps varetekt for befordring med fly, båt, tog eller buss. Disse vilkårene gjelder for ACE European Group, senere kalt selskapet. B. Sikkerhetsforskrifter SIK1124, SIK1121 og SIK 1123 Sikring av reisegods SIK1124 Sikkerhetsforskriftene gjelder for: - personer som er omfattet av forsikringen. 1. Sikring av reisegods For å forebygge tap av/skade på reisegods m.m., skal - det føres tilsyn med reisegodset, og sørges for at eiendeler ikke gjenglemmes. - reisegodset, når det forlates, oppbevares i låst og lukket hotellrom / annet rom i bygning eller i låst og lukket båt/ bil/buss/campingvogn. - sykkel og sykkeltilhenger være låst når de forlates. - verdigjenstander* ikke etterlates i telt hvor ingen er tilstede. - verdigjenstander* fjernes når en forlater bil/buss/campingvogn, eller oppbevares i låst, separat bagasjerom uten 2

3 innsyn, låst skiboks, lukket hanskerom eller lukket, fastmontert benkeinnredning i låst bil/buss/campingvogn. *) Med verdigjenstander menes - foto-/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr, mobiltelefon, musikkanlegg o.l. - smykker, ur, o.l. - kontanter og verdipapirer - kunst/antikviteter - sportsutstyr som for eksempel golf-/fiske-/dykkerutstyr, ski og snowboard - pelsverk - våpen - musikkinstrumenter 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn Når bil/buss/campingvogn hensettes for mer enn 8 timer eller ved overnatting, skal reisegods fjernes eller oppbevares i - låst, separat bagasjerom uten innsyn - låst skiboks, sykkel- eller skistativ - lukket hanskerom eller lukket, fastmontert benkeinnredning i låst bil/buss/campingvogn Gjenstander ved badestrand/badebasseng Gjenstander med samlet verdi over kr pr. person, skal ikke oppbevares på badestrand eller ved badebasseng Oppbevaring av penger Penger skal man bære med seg eller oppbevare i låst safe. Nøkkel skal være forsvarlig oppbevart på annet sted. 2. Sikring av reisegods som sendes - Transportørens bestemmelser skal følges. - Foto-/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr, mobiltelefon, musikkanlegg o.l. smykker, ur, flasker, kontanter og verdipapirer, skjøre gjenstander og bedervelige varer skal ikke sendes som ekspedert bagasje. - Reisegods skal pakkes forsvarlig og hensiktsmessig, slik at det tåler transport. Tiltak ved sykdom/skade SIK Legeerklæring ved alvorlig sykdom/lidelse før reisen Dersom forsikrede før reisen går til legebehandling for alvorlig sykdom eller lidelse, skal det før reisen innhentes skriftlig erklæring fra forsikredes lege om at det er forsvarlig å foreta reisen og lite sannsynlig at komplikasjon/forverring eller behandlingsbehov vil oppstå. 3

4 4 2. Legebehandling ved sykdom/skade Ved sykdom/skade må forsikrede snarest søke lege, og følge legens forskrifter. Avbestilling av reise krav til legevurdering og rask avbestilling SIK Legebehandling ved sykdom/skade Ved sykdom/skade må forsikrede snarest søke lege, og følge legens forskrifter. 2. Avbestilling Ved sykdom/skade som gjør at planlagt reise/opphold må avbestilles, må sikrede snarest foreta en avbestilling hos transportør, reisearrangør, hotell, utleier, reisebyrå eller dets agenter. C. Reise REI Hvem reiseforsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for kortinnehaver og familie. Med familie regnes ektefelle - eller samboer med felles adresse i folkeregisteret - samt egne barn eller fosterbarn inntil første hovedforfall etter at barnet har fylt 20 år. For familien gjelder forsikringen kun når de reiser sammen med kortinnhaver. De forsikrede må være medlem av norsk folketrygd, ha fast bopel og årlig bo minst 6 måneder i Norge. 2. Hvor og når reiseforsikringen gjelder 2.1. Forsikringen gjelder - på reiser i hele verden med minst èn overnatting. Det er ikke krav til overnatting når reisen foregår med fly. For utenlandsreiser regnes varigheten fra reisens begynnelse i Norge til den avsluttes i Norge. - når minst halvparten av transportutgiften til sikrede (helt eller delvis) er betalt med kortet (billetter til offentlig kommunikasjonsmiddel, drivstoff eller leiebil) Forsikringen gjelder ikke - når du er hjemme (på bostedsadresse) - på arbeids-/undervisningsstedet eller på daglige reiser mellom disse stedene. - før transportutgiften er betalt med kortet. - på ekspedisjoner. 4

5 3. Reisegods 3.1. Hva som er forsikret Personlig reisegods (herunder ting som er lånt/leid) som sikrede har med seg på reisen med forsikringssum angitt i forsikringsbeviset. Arbeidsgivers effekter er omfattet med kr Innenfor forsikringssummen erstattes verdigjenstander* samlet med inntil kr *) Med verdigjenstander menes - foto-/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr, mobiltelefon, musikkanlegg o.l. - smykker, ur o.l. - kunst/antikviteter - sportsutstyr som for eksempel golf-/fiske-/dykkerutstyr, ski og snowboard - pelsverk - våpen - musikkinstrumenter Utover forsikringssummen omfattes - kontanter og verdipapirer med inntil kr pr. skadetilfelle. - reisedokumenter/pass og andre nødvendige utgifter i forbindelse med tap av dette med inntil kr pr. skadetilfelle, dersom tapet ikke dekkes på annen måte Reiseforsikringen dekker skade og tap av reisgods ved: - tyveri (straffelovens 257). Reisegods som mistes/kommer bort ansees ikke som tyveri - ran (straffelovens 266 og 267) - skadeverk. Med skadeverk menes at en annen person rettstridig ødelegger, skader, gjør ubrukelig eller forspiller sikredes eiendeler (straffelovens 291) - brann- og vannledningsskade - naturskade (naturskadelovens 4) - trafikkuhell (kollisjon eller utforkjøring) med motorkjøretøy, campingvogn og sykkel samt grunnstøting og kantring med båt - reisegods som sendes som innsjekket bagasje. Sikkerhetsforskriftene (SIK1124) for reisegods må være overholdt. Tyveri fra telt hvor ingen er tilstede, dekkes med inntil kr pr. skadetilfelle. Skade på og tyveri av sykkel/sykkelhenger dekkes med inntil kr pr. skadetilfelle. 5

6 3.3. Reiseforsikringen dekker ikke - ytre skader på emballasje (koffert o.l.) under transport (dette er transportørs ansvar). - sykkel/sykkeltilhenger innenfor den kommunen sikrede har sitt hjem eller arbeids-/undervisningssted. - tegninger, manuskripter - samlinger, varer/vareprøver - måleinstrumenter - møbler og flyttegods - verktøy, reservedeler - motorkjøretøy, båt/seilbrett/kajakk/kano og motor, samt fast tilbehør til disse - nøkler til motorkjøretøy og båt - tap ved underslag (Strl. 255) eller bedrageri (Strl. 270) - økonomisk tap utover det som er nevnt i punkt 3.1. og Sykeutgifter/sykehusopphold Reiseforsikringen dekker nødvendige utgifter ved - ulykkesskade - akutt sykdom - akutt forverring av kronisk lidelse såfremt sikkerhetsforskriftene (sik1121) ved sykdom/skade er overholdt. Ved reise til EØS-land må europeisk helsetrygdkort tas med. Kortet vises frem ved behov for behandling på offentlig sykehus/legesenter Reiseforsikringen dekker På reisen dekker forsikringen utgifter til - lege. - sykehusopphold* (i Norge/Norden dekkes kun offentlig sykehus). - innhenting av fastsatt reiserute når reisen etter legens ordre ikke kan fortsette etter planen.* - fysikalsk og kiropraktisk behandling foreskrevet av lege. - medisiner etc. foreskrevet av lege/tannlege. - reise til/fra behandlingsinstitusjon. - utvidet hotellopphold som følge av legens ordre med inntil kr pr. døgn. - tannlegebehandling som følge av ulykkesskade. Etter hjemkomst ved behandling innen 3 år erstattes også utgifter til tannlegebehandling som følge av ulykkesskade. For barn under 20 år erstattes nødvendige utgifter til første permanente tannlegebehandling (bro, krone og lignende) etter overslag fra tannlege/tanntekniker når behandlingen skjer senere enn 3 år etter skadedatoen. Erstatning for tannlegebehandling er begrenset til kr

7 pr. skadetilfelle (se unntak 4.2.). *) Godkjennelse fra selskapet eller SOS International skal innhentes på forhånd Reiseforsikringen dekker ikke utgifter som skyldes - sykdom/lidelser som var kjent før avreisen når reisen foretas for behandling, operasjon, kur- eller rekreasjonsopphold. - sykdom/lidelse som var kjent før avreise og hvor det allerede foreligger et behandlingsbehov eller dersom forverring/komplikasjoner vil kunne oppstå med stor grad av sannsynlighet. - tannskade som følge av spising/tygging samt tannsykdom. - svangerskap etter utløpet av 36. uke eller frivillig svangerskapsavbrytelse. - fortsatt behandling i utlandet når behandlende lege, i samråd med selskapet/sos Internationals lege, anser det forsvarlig med hjemtransport til Norge. - sykdom/skade som forsikrede har pådratt seg ved bruk av sovemidler, berusende, narkotiske eller smertestillende midler. - sykdom/skade som er oppstått ved frivillig deltagelse i slagsmål eller ved utførelse av en forbrytelse. - sportsaktiviteter som deltagelse i dykking med tilførsel av luft eller pustegass, boksing, bryting, judo, karate og andre kampsporter og budogrener, bobsleigh-aking, kappritt til hest, utforrenn som er arrangert av forbund eller krets, fotball-, rugby-, amerikansk fotball-, bandy- og ishockeykamper som er obligatorisk eller arrangert av forbund eller krets, hastighetsløp med motorkjøretøy eller motorløp med spesielle hastighets- eller vognprøver eller trening til slike løp, fjellklatring utenfor Norden, strikkhopping og luftsport; hanggliding, paragliding, fallskjermhopping fra fly eller fast base eller flyvning med mikrolette/ultralette fly. - lete-/redningsaksjon - økonomisk tap ut over det som er nevnt i punkt Hjemtransport Reiseforsikringen dekker hjemtransport såfremt sikkerhetsforskriften (sik1121) ved sykdom/skade er overholdt. Godkjennelse fra selskapet eller SOS International skal innhentes på forhånd Reiseforsikringen dekker ekstrautgifter til transport av forsikrede til hjemsted eller avtalt behandlingssted i Norge ved - egen akutt sykdom/ulykke, når det er medisinsk nødvendig. Er det nødvendig at lege, sykepleier eller nærstående person ledsager forsikrede, erstattes også utgifter til dette. 7

8 - plutselig alvorlig sykdom, ulykke eller dødsfall i nærmeste familie bosatt i EØS-land, som er inntruffet etter at reisen startet, og sikrede ikke er på skadestedet. - skade på egen bolig eller forretning som gjør det nødvendig å reise hjem. - dødsfall Reiseforsikringen dekker ikke Hjemtransport som skyldes - sykdom/lidelse som var kjent før avreisen når reisen foretas for behandling, operasjon, kur- eller rekreasjonsopphold. - sykdom/lidelse som var kjent før avreise og hvor det allerede foreligger et behandlingsbehov eller dersom forverring/komplikasjoner vil kunne oppstå med stor grad av sannsynlighet. - tannskade som følge av spising/tygging samt tannsykdom. - svangerskap etter utløpet av 36. uke eller frivillig svangerskapsavbrytelse. - sykdom/skade som forsikrede har pådratt seg ved bruk av sovemidler, berusende narkotiske eller smertestillende midler. - sykdom/skade som er oppstått ved frivillig deltagelse i slagsmål eller ved utførelse av en forbrytelse. - sportsaktiviteter som deltagelse i dykking med tilførsel av luft eller pustegass, bobsleigh-aking, kappritt til hest, boksing, bryting, judo, karate og andre kampsporter og budogrener utforrenn som er arrangert av forbund eller krets, fotball-, rugby, amerikansk fotball-, bandy- og ishockeykamper som er obligatorisk eller arrangert av forbund eller krets, hastighetsløp med motorkjøretøy eller motorløp med spesielle hastighets- eller vognprøver, eller trening til slike løp, fjellklatring utenfor Norden, strikkhopping og luftsport; hanggliding, paragliding, fallskjermhopping fra fly eller fast base eller flyvning med mikrolette/ultralette fly. 6. Erstatning for avbrutt reise Reiseforsikringen dekker forsikredes betalte reiseomkostninger ved avbrutt feriereise, når dette skyldes - sykehusopphold. - erstatningsmessig hjemtransport (ikke ved død). Det må gjenstå minst 2 døgn av den planlagte reise for at erstatning kan gis. Erstatningen gis ut fra dokumenterte utgifter (transport, kost og losji) som er betalt før avreise i forholdet mellom avbrutte reisedager og totalt antall plan- 8

9 lagte reisedager begrenset til kr pr. dag, maksimum kr pr. sikret. Når reisen foregår med egen bil, regnes totalt kr 2 pr. km for korteste vei fra reisens utgangspunkt til det sted hvor reisen avbrytes og retur. 7. Utgifter når medreisende blir syk/skadet Når legedokumentert akutt sykdom, alvorlig skade eller dødsfall hos forsikredes eneste medreisende medfører at den planlagte reiserute avbrytes eller hjemreisen forsinkes, dekker selskapet forsikredes - ekstrautgifter i forbindelse med kost og losji. - transportutgifter til innhenting av fastlagt reiserute. - ekstrautgifter til hjemtransport. Erstatningen er begrenset til kr og gjelder en person over 18 år, samt barn under 18 år. Godkjennelse fra selskapet eller SOS International skal innhentes på forhånd. 8. Tilkallelse Reiseforsikringen dekker rimelige utgifter til reise fra Norge/ Norden og opphold for inntil en person bosatt i Norge/ Norden, som blir tilkalt på grunn av sikredes alvorlige sykdom/ulykkesskade eller dødsfall. Erstatningen er begrenset til kr pr. dag. Samlet erstatning er begrenset til kr Godkjennelse fra selskapet eller SOS International skal innhentes på forhånd. 9. Forsinkelse 9.1. Forsinket reisegods Når ekspedert reisegods er forsinket mer enn 4 timer, erstattes utgifter til nødvendige klær og utstyr med inntil kr pr. sikret, begrenset til kr pr. familie. Forsinket reisegods dekkes ikke ved hjemkomst. Forsinkelsen må bekreftes av transportør Forsinkelse av rute-/charterfly Når den enkelte flyavgang (rute-/charterfly) er forsinket mer enn 8 timer (dersom ikke annet er avtalt og angitt i forsikringsbeviset) pga. værforhold eller mekaniske/tekniske årsaker gis en erstatning begrenset til kr 500 pr. påbegynt døgn, maksimum kr pr. sikret, begrenset til kr pr. familie. 9

10 Forsinkelsen beregnes i forhold til reisearrangørens rutetabell samt eventuelle endringer som var planlagt og meddelt før reisen startet. Forsinkelsen må bekreftes av reisearrangør Forsinket fremmøte i Norge Hvis sikrede kommer for sent frem ved avreise, og forsinkelsen skyldes - værforhold, teknisk feil eller trafikkuhell med det transportmiddelet sikrede sitter i eller skal reise med, erstattes rimelige og dokumenterte ekstra reiseutgifter til innhenting av planlagt reiserute med inntil kr pr. sikret, begrenset til kr pr. familie. Det forutsettes at det er minst 1 time og 30 minutter fra beregnet ankomst til avgang med neste transportmiddel. Forsinkelsen må dokumenteres. Selskapet erstatter ikke utgifter som dekkes fra reisearrangør, fly- eller trafikkselskap. 10. Evakuering Reiseforsikringen dekker merutgifter ved evakuering med inntil kr pr. sikret, maksimalt kr pr. skadetilfelle. Ordre om evakuering må være gitt av norsk utenriksdepartement (UD). Godkjennelse fra selskapet eller SOS International skal innhentes på forhånd. Det gis ikke erstatning for utgifter som dekkes fra annet hold. 11. Avbestilling Forsikringen omfatter avbestillingsomkostninger som påføres sikrede i henhold til fastlagte bestemmelser av - transportør - reisearrangør - hotell eller utleier ved avbestilling av reise eller opphold (kost og losji) før planlagt avreise fra bostedsadresse. Forsikringen gjelder kun for reiser som er betalt før skadetidspunktet. Forsikringssum er angitt i forsikringssbeviset Avbestillingsforsikringen dekker avbestillingsomkostninger inntruffet etter at reisen helt eller delvis er betalt med kortet, og som skyldes - akutt sykdom eller akutt forverring av kronisk lidelse - ulykkesskade eller død som rammer sikrede, sikredes eneste medreisende og deres nærmeste familier*, - bosatt i Norden. Sykdom/skade må være alvorlig til hinder for gjennomføring av reisen. Årsak til avbestilling pga sykdom/ skade må være attestert av lege. - skade på egen bolig som nødvendiggjør sikredes nærvær. 10

11 *) Med nærmeste familie menes - ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret - barn, stebarn/fosterbarn og svigerbarn - foreldre, steforeldre/fosterforeldre og svigerforeldre - søsken, svigerinner og svogere - besteforeldre og barnebarn Avbestillingsforsikringen dekker ikke utgifter som skyldes avbestilling - på grunn av sykehusopphold/behandling som blir lengre enn forventet - på grunn av behandling, operasjon, kur eller rekreasjonsopphold som var planlagt/forespeilet før reisen helt eller delvis ble betalt - at hensikten med reisen faller bort - s katter og avgifter - økonomisk tap utover det som er nevnt i punkt Streik, arbeidskonflikt, lockout eller konkurs Forsikringen dekker ikke økonomisk tap eller skade som direkte eller indirekte har sin årsak i streik, arbeidskonflikt, lockout eller konkurs. 13. Erstatningsoppgjør Forsikringsavtalelovens 6-1 gjelder ikke. I stedet gjelder: Skademelding Ved skade/sykdom skal sikrede snarest melde fra til selskapet. - Avbestilling av planlagt reise skal straks foretas hos reisearrangør. - Overfall, ran, tyveri og innbrudd skal i tillegg meldes til politi eller reiseleder. - Transportskader skal umiddelbart meldes til transportør. Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om grunnlaget for erstatningskravet. Det gis ikke erstatning for utgifter som dekkes fra annet hold Hvordan erstatningen blir beregnet Reisegods Selskapet har inngått gunstige avtaler med forskjellige leverandører av varer og tjenester som benyttes i forbindelse med skadeoppgjør. 11

12 Erstatningen settes til hva det vil koste selskapet å - reparere/utbedre skaden, eller - gjenanskaffe tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende ting etter pris på skadedagen. Selskapet bestemmer hvilket av disse alternativ som skal benyttes og hvilken reparatør/leverandør som velges. Det vurderes fradrag på grunnlag av slitasje, sannsynlig brukstid og nedsatt anvendelighet. Selskapet vil i hvert tilfelle vurdere om sikrede kan få kontanterstatning. Kontanterstatningen vil være lik det beløpet som selskapet skulle betalt for reparasjon/gjenanskaffelse Egenandel Fra erstatningsoppgjøret trekkes den egenandel som er angitt i forsikringsbeviset. Egenandelen skal fratrekkes før eventuelle øvrige erstatningsreduksjoner som har hjemmel i vilkår eller lov Utbetaling av erstatning Erstatning utbetales når det foreligger oversikt over skaden/utgiftene. Utgiftene må dokumenteres med originale legeattester, kvitteringer, reisedokumenter o.l. Selskapet kan betale utgifter til lege, sykehus og hjemtransport direkte til behandlingsinstitusjonen/transportøren. Sikrede har krav på renter av erstatningen, jf. Forsikringsavtalelovens 8-4 og Ting som kommer til rette Kommer en gjenstand til rette etter at selskapet har betalt erstatning, kan sikrede beholde gjenstanden mot å betale erstatningen tilbake. Ellers tilfaller gjenstanden selskapet. 14. Selskapets rett til oppsigelse Selskapet kan, når det fremtrer som rimelig, si opp forsikringsavtalen med to måneders varsel etter skade, eller når det foreligger brudd på sikkerhetsforskriftene. 12

13 D. Vilkår Ulykke ULY Hvem ulykkesforsikringen gjelder for forsikrede Forsikringen gjelder for kortinnehaver og familie. Med familie regnes ektefelle - eller samboer med felles adresse i folkeregisteret samt egne barn eller fosterbarn inntil første hovedforfall etter at barnet har fylt 20 år. For familien gjelder forsikringen når de reiser sammen med kortinnhaver. Forsikringen opphører for den enkelte ved utgangen av det forsikringsåret vedkommende fyller 70 år. De forsikrede må være medlem av norsk folketrygd, ha fast bopel og årlig bo minst 6 måneder i Norge. Dødsfallserstatningen tilfaller forsikredes ektefelle/samboer, subsidiært arvinger etter lov eller testament. Forsikringsavtaleloven annet ledd gjelder ikke. 2. Hvor ulykkesforsikringen gjelder 2.1. Ulykkesforsikringen gjelder - på reiser i hele verden med minst én overnatting. Det er ikke krav om overnatting når reisen foregår med fly. For utenlandsreiser regnes varigheten fra reisens begynnelse i Norge til den avsluttes i Norge. - når minst halvparten av transportutgiften til sikrede (helt eller delvis) er betalt med kortet (billetter til offentlig kommunikasjonsmiddel, drivstoff eller leiebil) Forsikringen gjelder ikke - når du er hjemme eller på arbeids-/undervisningsstedet eller på daglige reiser mellom disse stedene. - før transportutgiftene er betalt med kortet. - på ekspedisjoner. 3. Hvilke skader det gis erstatning for Det gis erstatning ved - dødsfall - livsvarig medisinsk invaliditet - behandlingsutgifter som følge av ulykkesskade. For voksne er forsikringssummen angitt i forsikringsbeviset. For barn inntil fylte 20 år er erstatningen ved død kr og for 100 % medisinsk invaliditet er forsikringssummen kr

14 Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig ytre fysisk begivenhet (ulykkestilfelle) som inntreffer i forsikringstiden Ulykkesforsikringen gir erstatning ved 1. Dødsfall med sum angitt i forsikringsbeviset. 2. Livsvarig medisinsk invaliditet. - For 100 % invaliditet utbetales invaliditetserstatning med sum angitt i forsikringsbeviset. For delvis invaliditet utbetales en forholdsmessig del av forsikringssummen. 3. Nødvendige behandlingsutgifter til - lege med offentlig driftstilskudd - tannlege. Ved erstatningsutmålingen kan selskapet hensynta behandlingsbehov som allerede forelå på skadedagen - behandling på sykehus - fysikalsk behandling og behandling av kiropraktor som er foreskrevet av lege - forbindingssaker, medisiner og proteser foreskrevet av lege/tannlege - reise til og fra hjemstedet for behandling som angitt i punkt Erstatningen er begrenset til utgifter med rimeligste transportmiddel mellom hjemsted og nærmeste behandlingssted, når en tar hensyn til forsikredes tilstand. Det skal legges frem originale kvitteringer over de behandlingsutgifter som kreves erstattet. Forsikrede har bare krav på erstatning for den del av utgiftene som overstiger det som kan kreves fra annet hold Ulykkesforsikringen dekker ikke 1. Skade på sinnet alene, f.eks. sjokk - uten at det samtidig er oppstått legemsskade. Psykiske skader dekkes bare når det samtidig er oppstått en fysisk skade som medfører livsvarig og erstatningsmessig medisinsk invaliditet og/eller ervervsuførhet. 2. Skade som anses å skrive seg fra annen sykdom eller sykelig tilstand/disposisjon. 3. Bestemte sykdommer eller sykelige tilstander, selv om en ulykkesskade kan påvises som årsak: - Følgende muskel-/skjelettsykdommer eller diagnoser i hele bevegelsesapparatet (armer, bein, nakke, rygg og bekken) dekkes ikke: fibromyalgi, myalgier, senebetennelse, tendiose, benhinnebetennelse, musearm, 14

15 tennisalbue, frozen shoulder, prolaps, lumbago, nerverotaffeksjon med utstråling til armer eller bein (isjias), spondylolyse/-listhese, revmatiske sykdommer, artrose, osteochondrose, spondylose samt brudd som følge av patologisk prosess eller osteoprose. - hjerte-/karsykdommer - nevroser 4. Skade/sykdom som skyldes smitte gjennom bakterier, virus eller annen smittekilde, f.eks. insektstikk, alle former for hepatitt og sykdommer forårsaket av HIV-infeksjon. 5. Skade ved forgiftning gjennom mat, drikke eller nytelsesmidler. 6. Skade som skyldes inntak av sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler. 7. Skade som skyldes medisinske komplikasjoner oppstått ved alle former for undersøkelse og/eller behandling utført av så vel autorisert som uautorisert helsepersonell. Likevel dekkes skade som oppstår når den forsikrede behandles på grunn av en ulykkesskade som er erstatningsmessig i henhold til denne ulykkesdekningen. 8. Skade som skyldes påvirkning av lys eller temperatur. Likevel dekkes slike skader når årsaken er en nødssituasjon forsikrede ufrivillig var kommet i. 9. Tannskader Tannskader som følge av spising/tygging dekkes ikke. 10. Forsettlig fremkalt skade Selskapet er likevel ansvarlig dersom forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Med rekkevidde skal i denne sammenheng forstås den umiddelbare følgen av handlingen, nemlig legemsskaden. 11. Selvmord eller forsøk på selvmord som følge av sinnslidelse. Likevel dekkes selvmord dersom sikrede kan sannsynliggjøre at dette skyldes en akutt sinnsforvirring med ytre årsak - og ikke en sinnslidelse. Kravstilleren har bevisbyrden for at selvmordet eller forsøket på selvmord skyldes at den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling - se punkt Skade ved deltakelse i slagsmål eller forbrytelser. 13. Sportsaktiviteter som deltagelse i dykking med tilførsel av luft eller pustegass, boksing, bryting, judo, karate og andre kampsporter og budogrener, bobsleighaking,kappritt til hest, utforrenn som er arrangert av forbund eller krets, fotball-, rugby-, amerikansk fotball-, bandyog ishockeykamper som er obligatorisk eller arrangert av forbund eller krets, hastighetsløp med mot- 15

16 orkjøretøy eller motorløp med spesielle hastighets- eller vognprøver eller trening til slike løp, fjellklatring utenfor Norden, strikkhopping, og luftsport; hanggliding, paragliding, fallskjermhopping fra fly eller fast base eller flyvning med mikrolette / ultralette fly. 14. Skade i forbindelse med flyaktiviteter, som jetjagerpiloter, hanggliderpiloter, piloter i mikrolette og ultralette fly, ballongflyvere/-passasjerer, fallskjerm- og paraglidinghoppere. 15. Utgifter til behandling og opphold i private sykehus eller poliklinikker 16. Utgifter til opphold på hotell, rekonvalesenthjem o.l. 4. Erstatningsoppgjør 4.1. Skademelding Når det er oppstått skade, skal sikrede snarest melde fra til selskapet. Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om grunnlag for erstatningskravet Sykelig tilstand/disposisjon eller mén Når det kan antas at sykelig tilstand/disposisjon eller mén sammen med ulykkesskaden har medvirket til forsikredes død eller invaliditet, reduseres erstatningen i den grad den sykelige tilstanden/disposisjonen eller det tidligere mén har hatt betydning for dødsfallet eller invaliditeten Dødsfall Dersom ulykkesskaden medfører dødsfall innen 1 år, utbetales dødsfallserstatningen med sum angitt i forsikringsbeviset. Det gjøres fradrag dersom det er utbetalt forskudd på invaliditetserstatning for samme skade. Dør den forsikrede senere enn ett år etter at ulykkesskaden inntraff, utbetales invaliditetserstatning dersom ulykkesskaden ville ha medført livsvarig medisinsk invaliditet. Erstatningen beregnes ut fra den invaliditetsgrad som antas ville blitt den endelige dersom forsikrede hadde vært i live Invaliditet Dersom ulykkesskaden medfører livsvarig medisinsk invaliditet, har forsikrede rett til invaliditetserstatning tidligst ett år etter skadedagen. Dersom invaliditetsgraden kan forandre seg, kan endelig oppgjør utsettes i inntil 3 år etter skadeda- 16

17 gen. Oppgjøret skal da basere seg på hva som må antas å bli den livsvarige medisinske invaliditeten ut fra tilstanden på 3-årsdagen. For 100 % invaliditet utbetales invaliditetserstatning med sum angitt i forsikringsbeviset. For delvis invaliditet utbetales en forholdsmessig del av forsikringssummen Spesielle bestemmelser vedrørende invaliditetserstatning 1. Invaliditetserstatning beregnes på grunnlag av livsvarig medisinsk invaliditet. Ved fastsettelse av erstatningen tas det ikke hensyn til yrke, inntekt eller individuelle anlegg/ forhold. 2. Graden av invaliditet fastsettes etter Sosialdepartementets invaliditetstabell i forskrift av 21. april 1997, del II og III, ikke det øvrige regelverk. Vurderingen skal være rent tabellarisk. Ved skadefølger som ikke er angitt i tabellen, skal skadegraden fastsettes skjønnsmessig på grunnlag av en sammenligning med skadefølger i tabellen. I tillegg gjelder: -Ved tap av synet på ett øye når synet på det andre øyet mangler, settes invaliditetsgraden til 100 %. - Ved redusert syn fastsettes invaliditetsgraden på grunnlag av synsevnen med beste optiske hjelpemiddel. - Ved tap av hørselen på ett øre når hørselen på det andre øret mangler, settes invaliditetsgraden til 65 %. - Ved redusert hørsel fastsettes invaliditetsgraden skjønnsmessig med bruk av veltilpasset høreapparat. 3. Tap av eller skade på kroppsdel eller organ som var fullstendig funksjonsudyktig før ulykkesskaden inntraff, gir ikke rett til invaliditetserstatning. - Dersom en kroppsdel eller et organ tidligere var delvis funksjonsudyktig gjøres det fradrag når invaliditetsgraden bestemmes. 4. Tannskade og arr som utelukkende virker vansirende, gir ikke rett til invaliditetserstatning. 5. Både selskapet og forsikrede kan forlange ny fastsettelse av invaliditetsgrad når det er gått ett år siden forrige fastsettelse. Selv om tilstanden fremdeles kan forandre seg, skal endelig erstatning beregnes når det er gått 3 år etter skadedagen. Erstatningen skal i så fall fastsettes etter den invaliditetsgrad som må antas å bli den endelige. 6. Samlet invaliditetsfastsettelse for én og samme ulykkesskade kan høyst bli 100 %. - Erstatning pr. ulykkesskade kan dermed ikke overstige forsikringssummen for medisinsk invaliditet. 17

18 4.6. Behandlingsutgifter Behandlingsutgifter erstattes med inntil 5 % av forsikringssummen for invaliditet og utbetales i inntil to år etter skadedagen. Behandlingsutgifter erstattes selv om ulykkesskaden ikke medfører livsvarig medisinsk invaliditet - se punkt Det skal legges frem originale kvitteringer over de behandlingsutgifter som kreves erstattet. Forsikrede har bare krav på erstatning for den del av utgiftene som overstiger det som kan kreves fra annet hold Egenandel Fra erstatningsoppgjøret trekkes det en egenandel på kr 500 ved behandlingsutgifter Renter Sikrede har krav på renter av erstatningen, jf. Forsikringsavtalelovens Militærtjeneste Forsikringen gjelder ikke ved deltakelse i militære styrker med oppdrag utenfor Norge, med mindre kravstilleren godtgjør at skaden ikke skyldes slik tjeneste. Forsikringen dekker heller ikke skader som oppstår uavhengig av tjenesteutøvelsen, men som skyldes krigshandling, terrorhandling, opptøyer eller lignende. 6. Skader forårsaket av atomvåpen eller radioaktiv stråling Ved skader forårsaket av atomvåpen eller radioaktiv stråling er selskapets samlede erstatningsansvar overfor alle kunder og andre kravstillere begrenset til kr 500 millioner pr skadehendelse. Overstiges fastsatt grense pr hendelse, vil erstatningen bli redusert forholdsmessig. Alle skader som skyldes samme hendelse eller som har sin årsak i en sammenhengende kjede av hendelser, regnes som en skadehendelse. 7. J ordskjelv/vulkanske utbrudd Forsikringen dekker ikke ulykkesskade som skyldes jordskjelv eller vulkanske utbrudd i Norge. 8. Luftfart Forsikringen dekker ikke annen flyrisiko enn flyvning/transport med fly og helikopter. For jetjagerpiloter dekkes ikke ulykkesskade inntruffet under flyvning. 18

19 Ved ulykkesskade inntruffet under flyvning, kan samlet erstatning for én person ikke overstige - kr ved dødsfall - kr ved invaliditet - kr i behandlingsutgifter. Begrensningene gjelder for alle forsikringer tegnet i selskapet. Erstatningen skal fordeles på de forskjellige forsikringer i forhold til deres forsikringssummer. 9. Flykapring Selskapet dekker ulykkesskade som skyldes flykapring/flysabotasje også under krig og krigslignende handlinger. E. Vilkår Ansvar - ANS1002 Ansvarsforsikringen gjelder utenfor Norden. 1. Ansvarsforsikringen dekker erstatningsansvar som sikrede i den egenskap som er angitt i forsikringsbeviset pådrar seg for skade på annens person eller ting, eller formuesskader. - Med personskade forstås skade, sykdom eller død påført en person. - Med tingskade forstås tap av eller fysisk skade påført ting (herunder dyr og fast eiendom). Økonomisk tap påført tredjemann som følge av den fysiske skaden selskapet erstatter, vil også være dekket. - Med formuesskade forstås økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av skade på person eller ting. Forsikringen dekker det økonomiske tap sikrede i henhold til gjeldende erstatningsrett (så som lov, rettspraksis) i det land skaden inntraff, kan bli pålagt å erstatte med unntak av begrensninger i pkt. 2. Selskapet erstatter skader utover egenandelen konstatert i forsikringstiden, begrenset til sum angitt i forsikringsbeviset. 2. Forsikringen dekker ikke 1. ansvar ved forsettlig handling eller unnlatelse. 2. ansvar som har sammenheng med sikredes yrke eller ervervsvirksomhet. 3. ansvar som eier, fører eller bruker av motorvogn, arbeidsmaskin, båt, vannjet, luftfartøy (ekskl. modellfly) eller registrert trav-/galopphest som trenes for eller deltar i løp. Likevel dekkes ansvar som eier, fører eller bruker av - kano, kajakk og seilbrett/surfbrett - hangglider, paraglider og fallskjerm 19

20 - båt under 15 fot med motor mindre enn 10 hk - rullestol, selvgående gressklipper, snøfreser o.l. som ikke kan oppnå en hastighet over 10 km/t. 4. ansvar for skade på ting oppstått ved graving, sprengning, peling, spunting og riving, samt ved ras, jordforskyvning, dambrudd og setning i grunnen. 5. ansvar overfor ektefelle/samboer, foreldre/steforeldre/ fosterforeldre/svigerforeldre, søsken, barn/stebarn/ fosterbarn, samt ektefelle og samboere av dem som er nevnt. Det er familieforholdet på det tidspunkt skaden forvoldes, som legges til grunn. 6. ansvar for skade på sikredes andel av ting som eies i fellesskap. Det er eierforholdet på det tidspunkt skaden forvoldes, som legges til grunn. 7. ansvar i form av oppreisning og ansvar for ærekrenking og krenking av privatlivets fred (jf. Lov om skadeerstatning ( 3-5 og 3-6). Forsikringen dekker ikke bøter, gebyr o.l. 8. ansvar for skade på ting som tilhører en annen, men som sikrede eller noen på dennes vegne bruker, leier, låner eller har mottatt til transport eller forvaring. Likevel dekkes skade på leiet hotellrom eller ferieleilighet. 9. ansvar som alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti herunder ansvar sikrede endelig må bære fordi sikrede har gitt avkall på sin rett til regress. 10. styreansvar. 11. ansvar som eier av annen fast eiendom enn den forsikrede eiendom. 12. ansvar ved overføring av smittsom sykdom. 13. ansvar som sikrede pådrar seg ved forurensning. 14. ansvar for skade på ting forårsaket av sopp og råte, eller på grunn av langsom inntrengning av fuktighet. 3. Behandling av erstatningskrav Erstatningskrav som reises mot sikrede eller som forventes å bli reist skal snarest meldes til selskapet. Sikrede må ikke påta seg erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav uten selskapets godkjennelse. Dersom kravet overstiger egenandelen og ansvaret omfattes av forsikringen, behandler selskapet saken og erstatningsspørsmålet. Alle skader som skyldes samme skadevoldende begivenhet, regnes som ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt da den første skade ble konstatert. 20

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra.

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. (185NO00200) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer

Forord. Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010

Forord. Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010 Forord Norsk Sjøforsikringsplan 1996, Versjon 2010 Dette forordet dekker arbeidet med Norsk Sjøforsikringsplan (NSPL) 1996, Versjon 2010. Når det gjelder arbeidet med NSPL 1996 selv og med Versjon 1997,

Detaljer

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. ANSVARSFORSIKRING FOR SPEDITØRER OG ANDRE INNEN TRANSPORTNÆRINGEN SPE1-6 Gjelder fra 29.05.2000 (Avløser vilkår SPE1-5 av 15.03.1999) Innhold 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Avbestillingsforsikring for arrangementer

Avbestillingsforsikring for arrangementer P.TMS.NO-11/14 Avbestillingsforsikring for arrangementer Viktig kontakter Policykanselleringer: Kundesstøtte: Krav: e-post via nettstedet på: www.billettservice.no/help/inbenta/inbenta.en-us.html eller

Detaljer

Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen?

Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen? Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen? I denne korte oversikt gir vi en orientering om de rettigheter du har når en motorvogn har gjort skade på din person eller dine ting. Skademelding Skaden må

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE

HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE Gjennomføring av pasienttransporter til og fra utlandet IS-1560 1 Heftets tittel: Hjemsendelse av alvorlig psykisk syke. Gjennomføring av pasienttransporter til og

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

20 veier til et enklere liv

20 veier til et enklere liv 20 veier til et enklere liv innhold forord FORORD: Rettigheter for revmatikere 3 SATSER OG STØNADER: Egenandelstak I og II 4 Grunnstønad 5 Hjelpestønad 6 HJELPETJENESTER: Utredning og behandling 7 Fysikalsk

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Vilk}r for Betalingsforsikring. for Statoil MasterCard

Vilk}r for Betalingsforsikring. for Statoil MasterCard Vilk}r for Betalingsforsikring for Statoil MasterCard "Selvstendig næringsdrivende" ("Selvstendig næringsvirksomhet") en person, som ikke er registrert ved Arbeidstakerregisteret som arbeidstaker i Heltids

Detaljer

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11 Norwegian version/version norvégienne Oversettelse Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11 med tilleggsprotokoller nr. 1, 4, 6,

Detaljer