Vilkår Reiseforsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilkår Reiseforsikring"

Transkript

1 Side 1 av 12 Vilkår Reiseforsikring Gjeldende fra I tillegg til forsikringsvilkårene gjelder: - Forsikringsbeviset - Generelle vilkår - Forsikringsavtaleloven av 16. juni Øvrig lovverk Forsikringsbeviset gjelder foran lovverket 1 Hvem forsikringen gjelder for (sikrede / forsikrede) Forsikringen gjelder for personer som er angitt i forsikringsbeviset. De forsikrede må være medlem av norsk folketrygd. Når forsikringen er tegnet for familie, gjelder den for: Den som er nevnt i forsikringsbeviset. Ektefelle, samboer eller partner med felles adresse i Folkeregisteret. Barn dekkes uavhengig av bosted og hvem de reiser sammen med inntil første hovedforfall etter at barnet er fylt 20 år. Med barn menes: - Dine egne barn, også særkullsbarn - Din ektefelle/samboers/partners særkullsbarn - Adoptivbarn fra det tidspunkt du har overtatt den faktiske omsorg for barnet - Fosterbarn med samme adresse i folkeregisteret som deg. Dersom forsikrede bor og jobber på fast adresse i utlandet kreves medlemskap i norsk folketrygd med utvidet stønad til helsetjenester. 2 Hvilke reiser forsikringen gjelder for 2.1 Forsikringen gjelder På reiser i hele verden - med utgangspunkt fra bostedsadressen i Norge, og som skal returnere til Norge etter reisen. På reiser med varighet inntil 7 uker. Varigheten av reisen regnes fra det tidspunkt du forlater den bostedsadresse forsikringen er registrert på, og til sikrede er tilbake på samme adresse. Forsikringen er gyldig utover denne perioden: - Dersom uforutsette og tvingende årsaker inntreffer, og som er utenfor sikredes kontroll (for eksempel værforhold). - Dersom forlengelsen skyldes sykdom og sikrede derfor ikke kan reise hjem som planlagt. Forsikringen gjelder frem til det er medisinsk forsvarlig å sende vedkommende hjem. Planlagt dato for hjemreise må være innenfor forsikringstiden. For reiser med planlagt varighet utover 7 uker må det tegnes separat forsikring for enkeltreise Forsikringen gjelder ikke Når du er hjemme, bortsett fra ulykkesforsikringen. På arbeids-/undervisningsstedet i din arbeids-/ undervisningstid. På ekspedisjoner, så sant ikke dette er avtalt og angitt i forsikringsbeviset. Med ekspedisjon menes reiser som krever større og spesiell utrustning for et bestemt formål. Lete og redningsaksjoner, omkostninger som blir påført sikrede av dette. 3 Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskriftene gjelder for personer som er omfattet av forsikringen. Ved brudd på sikkerhetsforskriftene kan retten til erstatning falle bort eller bli redusert, jf forsikringsavtaleloven 4-8 og Reisegodsforsikring 4.1 Hva som er forsikret Personlig reisegods (herunder ting som er lånt/leid) som sikrede har med på reisen for sitt personlige bruk med forsikringssum angitt i forsikringsbeviset. Innenfor forsikringssummen erstattes verdigjenstander samlet med inntil kr for en person og inntil kr for familie når to eller flere reiser sammen. Som verdigjenstand regnes smykker, ur, perler, edelstener, edelt metall, antikviteter, kunstgjenstander, tepper, pelsverk, mobiltelefoner, foto- og videoutstyr, optisk utstyr, PC, datautstyr og annet elektronisk utstyr, tilbehør og programvare, våpen og ammunisjon og sportsutstyr.

2 Side 2 av 12 Utgifter i forbindelse med tap av reisedokumenter/pass dekkes med inntil kr pr. sikret ut over forsikringssummen. Arbeidsgivers effekter Arbeidsgivers effekter med inntil kr utover forsikringssummen for reisegods. 4.2 Reisegodsforsikringen dekker Tyveri (straffelovens 257). Reisegods som mistes/kommer bort anses ikke som tyveri. Ran (straffeloven 266 og 267). Skadeverk. Med skadeverk menes at en annen person rettstridig ødelegger, skader, gjør ubrukelig eller forspiller sikredes eiendeler (straffeloven 291). Brann- og vannledningsskade. Naturskade (naturskadeloven 4). Trafikkuhell (kollisjon eller utforkjøring) med motorkjøretøy, campingvogn og sykkel samt grunnstøting og kantring med båt. Tap av / skade på reisegods som sendes som innsjekket bagasje. Tap av og skade på kajakk/kano Tyveri fra telt hvor ingen er til stede, dekkes med inntil kr pr. sikret. Tyveri av/skade på sykkel/sykkeltilhenger dekkes med inntil kr pr. sykkel. Kontanter med inntil kr pr skadetilfelle. CD, DVD, plater og kassetter med inntil kr pr. skadetilfelle. 4.3 Reisegodsforsikringen dekker ikke Tap ved underslag (strl. 255) eller bedrageri (strl. 270). Økonomisk tap utover det som er nevnt i punkt 4.1. og Melding av skade og erstatningsoppgjør Forsikringsavtalelovens 6-1 gjelder ikke. I stedet gjelder: Skademelding Ved skade/sykdom skal sikrede snarest melde fra til selskapet. Overfall, ran, tyveri og innbrudd skal i tillegg meldes til politi og reiseleder. Transportskader skal umiddelbart meldes til transportør Hvordan erstatningen blir beregnet - Reisegods Erstatningen settes til hva det vil koste selskapet å: Reparere / utbedre skaden, eller Gjenanskaffe tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende ting etter pris på skadedagen. Gjenstander som er kjøpt brukt, på auksjon eller mottatt som arv eller gave, erstattes med verdien for tilsvarende brukt gjenstand. Selskapet bestemmer hvilket av disse alternativ som skal benyttes og hvilken reparatør / leverandør som velges. Selskapet vil i hvert skadetilfelle vurdere om sikrede kan få kontanterstatning. Kontanterstatningen vil være lik det beløp som selskapet skulle ha betalt for reparasjon / gjenanskaffelse. Ytre skader på emballasje (koffert o.l.)under transport. (Dette er transportørs ansvar). Tyveri av/skade på sykkel/sykkeltilhenger innenfor den kommunen sikrede har sitt hjem eller arbeids / undervisningssted. Motorkjøretøy og båt samt fast tilbehør til dette. Skade på gjenstand under transport som følge av at væske har rent ut, er knust, varer er blitt bedervet eller av andre tilstander har forårsaket skade. Gjenstander som har samlerinteresse/-verdi som våpen, frimerker, kunstverk og mynter. Dyr Flyttegods Egenandel Det fremgår av forsikringsbeviset hvilken egenandel som skal trekkes fra erstatningsoppgjøret Utbetaling av erstatning Erstatning utbetales når det foreligger oversikt over skaden / utgiftene. Utgiftene må dokumenteres med originale legeattester, kvitteringer, reisedokumenter ol. Sikrede har krav på renter av erstatningen, jf forsikringsavtalelovens 8-4 og 18-4.

3 Side 3 av Ting som kommer til rette Kommer en gjenstand til rette etter at selskapet har betalt erstatning, kan sikrede beholde gjenstanden mot å betale erstatningen tilbake. Ellers tilfaller gjenstanden selskapet. 5 Reisesyke, hjemtransport og avbrutt reise 5.1 Hva som er forsikret Utgifter ved: - Uykkesskade - Akutt sykdom - Akutt forverring av kronisk lidelse, Såfremt sikkerhetsforskriftene ved sykdom/skade er overholdt. Ved reise til EØS-land må europeiske helsetrygdkort tas med. Kortet vises frem ved behov for behandling på offentlig sykehus/legesenter. 5.2 Reisesykeforsikringen dekker På reisen dekker forsikringen utgifter til Lege. Sykehusopphold (I Norge / Norden dekkes kun offentlig sykehus). Kriseterapi etter ran, overfall eller ulykke dersom dette har medført akutt psykisk krise. Innhenting av fastsatt reiserute når reisen etter legens ordre ikke kan fortsette etter planen. Fysikalsk behandling foreskrevet av lege. Medisiner etc. foreskrevet av lege/tannlege. Reise til / fra behandlingsinstitusjon. Utvidet hotellopphold som følge av legens ordre. Tannlegebehandling som følge av ulykkesskade. Etter hjemkomst - ved behandling innen 3 år erstattes også utgifter til tannlegebehandling som følge av ulykkesskade. For barn under 20 år erstattes nødvendige utgifter etter overslag fra tannlege / tanntekniker selv om behandlingen går utover 3 år. Erstatning for tannlegebehandling er begrenset til kr tannlegebehandling som følge av akutt tannsykdom/tannskade ved spising og som må behandles på reisen. Erstatningen er begrenset til kr per skadetilfelle. Godkjennelse fra selskapet eller SOS-International skal innhentes på forhånd Reiseforsikringen dekker ikke utgifter som skyldes Sykdom/lidelse som var kjent før avreisen når reisen foretas for behandling, operasjon, kur eller rekreasjonsopphold. Sykdom / lidelse som var kjent før avreise og hvor det allerede foreligger et behandlings behov eller dersom forverring / komplikasjoner vil kunne oppstå med stor grad av sannsynlighet. Svangerskap etter utløpet av 36. uke eller frivillig svangerskapsavbrytelse. Dykking dypere enn 30 m. Skader påført under boksing og luftsport, hanggliding, paragliding, fallskjermhopping fra fly eller fast base Fortsatt behandling i utlandet når behandlende lege, i samråd med selskapet eller SOS-International anser det forsvarlig med hjemtransport til Norge. Økonomisk tap utover det som er nevnt i punkt Hjemtransport Reiseforsikringen dekker hjemtransport såfremt sikkerhetsforskriftene ved sykdom / skade er overholdt. Godkjennelse fra selskapet eller SOS-International skal innhentes på forhånd Ekstrautgifter til transport av forsikrede til hjemsted i Norge ved Egen akutt sykdom / ulykke, når det er medisinsk nødvendig. Er det nødvendig at lege, sykepleier eller nærstående person ledsager forsikrede, erstattes også utgifter til dette. Plutselig alvorlig sykdom, ulykke eller dødsfall i nærmeste familie bosatt i EØS-land, som er inntruffet etter at reisen er startet, og sikrede ikke er på skadestedet. Skade på egen bolig eller forretning som gjør det nødvendig å reise hjem. Naturkatastrofer på ferie- / oppholdsstedet eller ekstrautgifter ved evakuering. Dødsfall. Er det ønske om begravelse på ferie eller oppholdsstedet i utlandet, dekkes i stedet for

4 Side 4 av 12 hjemtransport - de faktiske utgifter til gravlegging med inntil kr Reiseforsikringen dekker ikke Hjemtransport som skyldes: Sykdom/lidelse som var kjent før avreisen. Når reisen foretas for behandling, operasjon, kur- eller rekreasjonsopphold. Sykdom / lidelse som var kjent før avreise og hvor det allerede foreligger et behandlingsbehov, eller dersom forverring eller komplikasjoner vil kunne oppstå med stor grad av sannsynlighet. Svangerskap etter utløpet av 36. uke eller frivillig svangerskapsavbrytelse. Dykking dypere enn 30 m. Skader påført under boksing og luftsport, hanggliding, paragliding, fallskjermhopping fra fly eller fast base. nærmeste familie bosatt i EØS-land eller samme land som forsikrede bor og jobber i - medfører at den planlagte reiserute avbrytes eller hjemreisen forsinkes, dekker selskapet forsikredes: Ekstrautgifter i forbindelse med kost og losji. Transportutgifter til innhenting av fastlagt reiserute. Ekstrautgifter til hjemtransport. Erstatning for avbrutt reise - se punkt 5.3. Erstatningen er begrenset til kr Tilkallelse Reiseforsikringen dekker rimelige utgifter til reise fra Norge/Norden/bostedslandet og opphold for inntil to personer bosatt i Norge/Norden/bostedslandet, som blir tilkalt på grunn av sikredes akutte og alvorlige sykdom / ulykkesskade eller dødsfall. Bostedslandet er det landet forsikrede bor og jobber i. 5.4 Erstatning ved avbrutt reise Reiseforsikringen dekker betalte reiseomkostninger ved avbrutt feriereise når dette skyldes: Sykehusopphold. Erstatningsmessig hjemtransport (ikke ved død). Alvorlig ulykke og akutt sykdom med varighet mer enn 3 dager når dette medfører at bevegeligheten begrenses til rommet / leiligheten. Slik erstatning gis ved reiser med varighet inntil 7 uker. Skriftlig bekreftelse fra behandlende lege på stedet må fremlegges. Erstatningen gis ut fra dokumenterte utgifter (transport og losji) som er betalt før reisen avbrytes i forholdet mellom avbrutte reisedager og totalt antall planlagte reisedager - begrenset til kr per dag, maksimum kr per sikret. Når en familie reiser sammen, gis i tillegg erstatning for ett av de øvrige familiemedlemmene. Når reisen foregår med egen bil, regnes totalt kr. 2,50 per km for korteste vei fra reisens utgangspunkt til det sted hvor reisen avbrytes og retur. 5.5 Utgifter når medreisende blir syk eller skadet Reiseforsikringen dekker utgifter nevnt nedenfor såfremt sikkerhetsforskriftene ved sykdom eller skade er overholdt. Godkjennelse fra selskapet eller SOS-International skal innhentes på forhånd. Når legedokumentert akutt sykdom, alvorlig skade eller dødsfall hos forsikredes eneste medreisende eller dennes Godkjennelse fra selskapet eller SOS-International skal innhentes på forhånd. Erstatningen er begrenset til kr Erstatningsoppgjør Forsikringsavtalelovens 6-1 gjelder ikke. I stedet gjelder: Skademelding Ved skade / sykdom skal sikrede snarest melde fra til selskapet. Avbestilling av planlagt reise skal straks foretas hos reisearrangør. Overfall, ran, tyveri og innbrudd skal i tillegg meldes til politi eller reiseleder eller SOS-International. Transportskader skal umiddelbart meldes til transportør. Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om grunnlaget for erstatningskravet. Det gis ikke erstatning for utgifter som dekkes fra annet hold Egenandel Fra erstatningsoppgjøret trekkes ingen egenandel.

5 Side 5 av Utbetaling av erstatning Erstatning utbetales når det foreligger oversikt over skaden / utgiftene. Utgiftene må dokumenteres med originale legeattester, kvitteringer, reisedokumenter ol. Selskapet kan betale utgifter til lege, sykehus og hjemtransport direkte til behandlingsinstitusjonen eller transportøren. Sikrede har krav på renter av erstatningen, jf forsikringsavtalelovens 8-4 og Reiseansvar og rettshjelpsforsikring 6.1 Ansvarsforsikring Gjelder på reiser utenfor Norden Ansvarsforsikringen dekker erstatningsansvar som sikrede - i den egenskap som er angitt i forsikringsbeviset - pådrar seg for skade på annens person eller ting, eller formuesskader. Med personskade forstås skade, sykdom eller død påført en person. Med tingskade forstås tap av eller fysisk skade påført ting (herunder dyr og fast eiendom). Økonomisk tap påført tredjemann som følge av den fysiske skaden selskapet erstatter, vil også være dekket. Med formuesskade forstås økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av skade på person eller ting. Forsikringen dekker det økonomiske tap sikrede i henhold til gjeldende erstatningsrett (så som lov, rettspraksis) i det land skaden inntraff, kan bli pålagt å erstatte - med unntak av begrensinger i pkt Selskapet erstatter skader konstatert i forsikringstiden, begrenset til sum angitt i forsikringsbeviset. Likevel dekkes ansvar som eier, fører eller bruker av: Kano, kajakk og seilbrett / surfe brett. Hangglider og paraglider. Båt under 15 fot med motor mindre enn 10 hk. Rullestol, selvgående gressklipper, snøfreser ol. som ikke kan oppnå en hastighet over 10 km/t. 4) Ansvar for skade på ting oppstått ved graving, sprengning, peling, spunting og riving, samt ved ras, jordforskyvning, dambrudd og setning i grunnen. 5) Ansvar overfor ektefelle, samboer, foreldre, steforeldre, fosterforeldre, svigerforeldre, søsken, barn, stebarn, fosterbarn, samt ektefelle og samboere av dem som er nevnt. Det er familieforholdet på det tidspunkt skaden forvoldes, som legges til grunn. 6) Ansvar for skade på sikredes andel av ting som eies i fellesskap. Det er eierforholdet på det tidspunkt skaden forvoldes, som legges til grunn. 7) Ansvar i form av oppreisning og ansvar for ærekrenking og krenking av privatlivets fred (jf lov om skadeerstatning 3-5 og 3-6). Forsikringen dekker ikke bøter, gebyr ol. 8) Ansvar for skade på ting som tilhører en annen, men som sikrede eller noen på dennes vegne bruker, leier, låner eller har mottatt til transport eller forvaring. likevel dekkes skade på leiet hotellrom eller ferieleilighet. 9) Ansvar som alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti - herunder ansvar sikrede endelig må bære fordi sikrede har gitt avkall på sin rett til regress. 10) Styreansvar Ansvarsforsikringen dekker ikke 1) Ansvar ved forsettlig handling eller unnlatelse. 2) Ansvar som har sammenheng med sikredes yrke eller ervervsvirksomhet. 3) Ansvar som eier, fører eller bruker av motorvogn, arbeidsmaskin, båt, vannjet, luftfartøy (ekskl. modellfly) eller registrert trav- / galopphest som trenes for eller deltar i løp. 11) Ansvar som eier av annen fast eiendom enn den forsikrede 12) Ansvar ved overføring av smittsom sykdom. 13) Ansvar som sikrede pådrar seg ved forurensning. 14) Ansvar for skade på ting forårsaket av sopp og råte eller på grunn av langsom inntrengning av fuktighet.

6 Side 6 av Behandling av erstatningsansvar Erstatningskrav som reises mot sikrede - eller som forventes å bli reist - skal snarest meldes selskapet. Sikrede må ikke påta seg erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav uten selskapets godkjennelse. Dersom ansvaret omfattes av forsikringen, behandler selskapet saken og erstatningsspørsmålet. Alle skader som skyldes samme skadevoldende begivenhet, regnes som ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt da den første skade ble konstatert. Sikrede plikter for egen regning: Å gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for sikrede og som selskapet trenger for å vurdere ansvar og utbetale erstatning. Å utføre de undersøkelser og utredninger selskapet finner nødvendig. Å møte ved forhandlinger eller rettergang Forsikringssum Selskapets samlede erstatningsplikt for alle skader voldt i forsikringstiden, er kr , dersom ikke annet er avtalt og angitt i forsikringsbeviset Egenandel Fra erstatningsoppgjøret trekkes ingen egenandel Utbetaling av erstatning Selv om forsikringssummen overskrides, betales de kostnader som på forhand er god kjent av selskapet, samt renter av idømt erstatningsbeløp som hører inn under forsikringen. Dersom erstatningskravet dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. Er selskapet villig til å ordne en sak i minnelighet eller betale kravet, dekkes ikke videre utgifter ved tvisten. Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. 6.2 Rettshjelp Rettshjelp er omfattet dersom ikke annet frem kommer av forsikringsbeviset. For reiseforsikringen gjelder forsikringen med varighet inntil 7 uker Forsikringen dekker rimelige og nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist; i den egenskap som er angitt i forsikringsbeviset. Tvisten må ha oppstått mens forsikringen var i kraft. Utgifter til rettsbehandling. Selskapet dekker utgifter til: Sakkyndige som er oppnevnt av retten. Sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten, såfremt utgiftene på forhånd er godkjent av selskapet. Vitner, kun ved hovedforhandling og bevisopptak. Følgende dekkes ikke: Idømte saksomkostninger, rettsgebyr i ankeinstans. Bestemmelsen om anke gjelder også ved bruk av andre rettsmidler. Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel dekkes slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod. Saksomkostninger ved forlik. Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller etter at sikrede ved dom har blitt tilkjent saksomkostninger, må sikrede på forhånd ha godkjennelse fra selskapet dersom det skal avtales i forliket at hver av partene skal bære sine egne omkostninger. Uten slik godkjennelse fra selskapet går tilkjente saksomkostning er i dommen til fratrekk i erstatningen. Hvilke domstoler tvisten må høre inn under. Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler eller husleieretten, jf domstolsloven 1. Dersom saken føres for særdomstol, jf domstolsloven 2, men kunne vært ført for de alminnelige domstoler, dekkes likevel rettshjelputgifter. Tvist oppstått før forsikringen trådte i kraft. Rettshjelpsutgifter dekkes ikke dersom sikrede ved forsikringens ikrafttreden var kjent med det som senere ble tvistegrunnlag og forsto eller måtte forstå at tvisten kunne oppstå. Tvist oppstått etter at eiendommen er solgt eller ved kjøp av ny bolig. Selv om forsikringen på boligen ikke var i kraft da tvisten oppsto, dekkes likevel følgende tvistetilfeller:

7 Side 7 av 12 1) Dersom den forsikrede faste eiendom er solgt og forsikringen i selskapet opphørte i forbindelse med salget, dekkes rettshjelputgifter ved tvist hvor sikrede er part i egenskap av tidligere eier. 2) Ved tvist med selger i forbindelse med kjøp av ny bolig som sikrede ennå ikke har flyttet inn i og tegnet egen forsikring på, dekkes rettshjelputgifter dersom nåværende bolig var forsikret i selskapet på kjøpetidspunktet Forsikringssum Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til forsikringssum nevnt i forsikringsbevis selv om det er flere parter på samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpforsikring i forskjellige selskap, eller om den/de forsikrede har rettshjelpsdekning under flere forsikringer i ett eller flere selskap. Uforsikrede parter holdes utenfor ved erstatningsberegningen. Erstatningen er under enhver omstendighet begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av selskapet på forhånd Egenandel Fra erstatningsoppgjøret trekkes ingen egenandel Forsikringen dekker ikke utgifter til 1) Tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv. 2) Tvist som gjelder annen fast eiendom enn den forsikrede eiendom eller leilighet, herunder tvist om fysiske feil eller mangler og rene avtaletvister vedrørende eiendom utenfor Norden, som time-share leiligheter og lignende. 3) Tvist i saker hvor sikrede er part i egenskap av å være selger av boligen og sikrede har tegnet eierskifteforsikring på boligen/ eiendommen. 4) Tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse av gave, underholdsbidrag, bodeling, oppløsing av det økonomiske fellesskap etablert av samboende og oppløsing av husstandsfellesskap, samt skiftesaker. 5) Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene, bortsett fra tvist i husleieforhold som knytter seg til den forsikredes faste eiendom eller leilighet. 6) Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs eller akkordforhandling dersom sikrede er konkurs- eller akkordskyldner. 7) Tvist som gjelder motorvogn, arbeidsmaskin, båt, luftfartøy, registrert trav- eller galopphest, eller når sikrede er part i egenskap av eier, fører eller bruker av slik. Likevel dekkes tvist som gjelder - kano, kajakk og seilbrett - hangglider og paraglider - båt under 15 fot med motor mindre enn 10 hk - rullestol, selvgående gressklipper, snøfreser o.l. som ikke kan oppnå en hastighet over 10 km/t. 8) Straffesak, ærekrenkelsessak eller sak om erstatningsplikt etter skadeerstatningsloven 3-3 (visse personlige krenkinger), 3-5 (oppreisning) og 3-6 (krenking av privatlivets fred). 9) Ekspropriasjonssak eller skjønnssak hvor sikrede søker å erverve rettighet over annen eiendom. 10) Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandling, unntatt fra erstatningsberegningen. 11) Rettshjelputgifter for juridiske personer som dødsbo, borettslag, andelslag, stiftelse o.l. - herunder tvist hvor nevnte juridiske personer representerer sikrede. 12) Tvist om advokatsalær eller utgifter til sakkyndige. 13) Tvist i saker om personskade, før det fra motpart eller motparts forsikringsselskap, foreligger skriftlig avslag om å dekke sikredes nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand. Likevel dekkes utgifter i saken etter

8 Side 8 av 12 saksanlegg, hvor saksomkostningsspørsmålet avgjøres av retten i henhold til Tvistemålslovens bestemmelser. Dette gjelder også ved voldgift. 14) Utgifter pådratt før tvist er oppstått Behandling av rettshjelpssaker 1) Vil sikrede søke om å få dekket utgifter til juridisk bistand under rettshjelpforsikringen, skal forespørsel/kravet snarest meldes til selskapet og senest ett år etter at advokat ble kontaktet. Underretningen skal skje skriftlig. Dersom advokat benyttes under den offentlige forvaltningsbehandling eller for særdomstol, regnes fristen for melding til selskapet fra det tidspunkt hvor den offentlige forvaltningsbehandling er fullt utnyttet. 2) Selskapet har rett til å velge advokat som etter sakens art og sikredes bosted, eller forhold ellers, passer for oppdraget. 3) Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig og bærer selv omkostninger som ikke anses rimelige og nødvendige. Før saksanlegg dekker forsikringen rimelige og nødvendige utgifter (i henhold til alminnelige erstatningsrettslige prinsipper) til advokat, retten, sakkyndige og vitner. Etter saksanlegg dekkes utgifter som etter rettens skjønn var nødvendige for å få saken betryggende utført, i henhold til Tvistemålslovens 176. Er det flere parter på samme side med likeartede interesser, kan selskapet kreve at det benyttes samme juridiske og tekniske bistand. 4) Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket under forsikringen. Sikrede skal informere selskapet om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell behandling i særdomstol eller under eventuell forvaltnings behandling av klage på offentlig forvaltnings vedtak. Ved krav om oppgjør har selskapet den samme rett som sikrede til å få dokumentert hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Før endelig oppgjør foretas, skal selskapet ha dokumentasjon for at egenandel er betalt. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske Advokatforening. Selskapet kan kreve at sikrede forelegger spørsmål om salær til egen advokat for retten i henhold til Tvistemålslovens 52. Salær avregnes maksimalt 2 ganger i året overfor advokaten Definisjoner Med tvist forstås at et krav er fremsatt og bestridt, helt eller delvis - muntlig eller skriftlig. Vedvarende taushet hos motpart vil kunne ansees som tvist. En tvist er ikke å anse som flere tvister selv om saken består av flere individuelle spørsmål som fremmes i flere saksanlegg. Med saksanlegg forstås utgifter fra og med forberedende arbeid med forliksklage/stevning. 7 Ulykkesforsikring 7.1 Gyldighet Forsikringen gjelder hele døgnet så lenge forsikringen er i kraft. Er du på reise, gjelder ulykkesforsikringen i den forsikringstid som er avtalt pr. reise og som framgår av forsikringsbeviset. Forsikringen gjelder når en ulykkesskade rammer den forsikrede. Med ulykkesskade forstås fysisk skade på person forårsaket av en plutselig og uforutsett begivenhet, et ulykkestilfelle, som inntreffer i forsikringstiden. Psykiske skader er ikke omfattet, se pkt Hva forsikringen kan omfatte Forsikringen gjelder ved: Død. Livsvarig medisinsk invaliditet. Behandlingsutgifter. Vi erstatter vanlige og nødvendige behandlingsutgifter i Norge, som påløper i løpet av de første 2 årene etter skaden til: lege og tannlege, medisiner og forbindingssaker foreskrevet av lege eller tannlege, kiropraktor- / fysioterapibehandling foreskrevet av lege, nødvendige reiseutgifter til og fra hjemstedet for nødvendig behandling. Ved tannskader hos barn under 18 år, refunderes også, etter forhåndsgodkjennelse av selskapet, utgifter til første permanente tannbehandling (bro, krone o.l.), selv om sluttbehandlingen må utsettes ut over 2 år på grunn av barnets alder. Oppgjør skal skje senest 10 år etter utgangen av det året skaden inntraff, basert på kostnadsoverslag fra tannlege eller tanntekniker.

9 Side 9 av 12 Det er en forutsetning at ikke utgiftene kan kreves erstattet av andre. Erstatningen er begrenset til 5 % av forsikringssummen ved medisinsk invaliditet. statistiske klassifikasjon av sykdommer og beslektede helseproblemer fastsatt av Verdens Helseorganisasjon - WHO. 7.3 Begrensninger Alder Etter fylte 67 år er forsikringssummen ved død / invaliditet begrenset til kr ,-. Etter fylte 70 år utbetales det ikke erstatning ved død / invaliditet. Behandlingsutgifter erstattes med inntil kr også etter fylte 70 år. Yrke / erverv Yrker med lav ulykkesrisiko. Forsikringen gjelder som beskrevet i pkt 7.1 for personer som ikke anses som yrkesaktive eller som utøver yrker med lav ulykkesrisiko. Det vil si yrker som ikke anses å ha forhøyet ulykkesrisiko eller er nevnt nedenfor. Yrker med forhøyet ulykkesrisiko Med yrker med forhøyet risiko forstås yrker som utøves i høyden (stige, stillas, lift o.l.), ved hjelp av maskiner og produksjonsutstyr, omgang med kjemiske midler og yrker innen landbruk, skogbruk, transportvirksomhet, brannvesen, vakthold, politi og fengselsvesen. Yrkesutøvelse i forbindelse med bygging og vedlikehold av eget hjem eller fritidsbolig som bare benyttes av forsikrede til private formål, er omfattet av forsikringen. Yrker som aldri er omfattet Forsikringen gjelder ikke utøvelse av følgende yrker, heller ikke når forsikrede oppholder seg på arbeidsstedet: Dykking, all offshore virksomhet, yrkesfiske, tjeneste i militære kjøretøy (også i marinen og flyvåpenet), produksjonsarbeid i steinbrudd, sand- og grustak, all virksomhet knyttet til framstilling, lagring, bruk og transport av eksplosiver, stuntaktiviteter og luftakrobatikk. 7.4 Hva forsikringen ikke omfatter Psykiske lidelser, atferdsforstyrrelser, lærevansker og lignende. Forsikringen gir ikke rett til erstatning for psykiske lidelser, atferdsforstyrrelser, lærevansker og lignende som omfattes av diagnosekodene fra og med F00 til og med F99, i henhold til ICD-10 og følgene av slike lidelser. ICD-10 er 10. revisjon, med senere endringer, av den internasjonale Sykdom, smitte og andre særlige tilstander. Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes sykelig tilstand eller anlegg for dette, for eksempel skader som oppstår i forbindelse med epileptisk anfall, bevissthetstap, hjerneslag eller lignende. Forsikringen gjelder heller ikke følgende tilstander, selv om en ulykkeshendelse er utløsende årsak: - Slagtilfelle, hjerteinfarkt og kreft. - Smertetilstander i ryggen, med mindre smertene har oppstått som følge av røntgenologisk påvisbart brudd i ryggsøylen, og bruddet skyldes en ulykkeshendelse. - Infeksjonssykdommer, med mindre infeksjonen er en skade på vevet som følge av en ulykkeshendelse. Stikk og bitt av insekt regnes ikke som en ulykkeshendelse. Medisinsk behandling og bruk av medikamenter Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade forårsaket av medisinsk undersøkelse, behandling og lignende eller ved inntak av medikamenter, med mindre du er blitt behandlet på grunn av en ulykkesskade som selskapet svarer for. Forgiftning Forsikringen dekker ikke ulykkesskade som skyldes forgiftning av mat, drikke eller nytelsesmidler. Arr og vansiring Forsikringen gir ikke rett til erstatning for arr og vansiring som gir en invaliditetsgrad på mindre enn 15 %. Sport og aktiviteter med særlig ulykkesrisiko Forsikringen gjelder ikke for ulykkesskade som skyldes deltakelse i: - Boksing, bryting, judo, karate og annen kamp eller selvforsvarssport. - Basehopping. - Stuntaktiviteter. - Sport, idrett og ekspedisjoner som gir forsikrede inntekter eller sponsormidler på mer enn 1 G pr år. - Fredsbevarende styrker eller andre lands eller organisasjoners militære eller paramilitære styrker. sportsog fritidsdykking under 40 meter, uorganisert luftsport, motorsport som utøves i konkurranser og trening til dette.