Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk"

Transkript

1 Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedeltakarar Parti Rolle Vigdis Villanger SP Utvalsleiar Kirsti Gjetle Floen AP Medlem Edgar Grindheim AP Medlem Ingvill Taule SP Medlem Jostein Dale KRF Medlem Christel Villanger Håland H Nestleiar Trond Morten Marøy FRP Medlem Andre møtande: Rådmann Jarle Landås, kommunalsjef Lisbeth Alvær, leiar teknisk forvaltning Tonje Nepstad Epland, landbrukssjef Toril Mulen i sak 025. Underskrifter: Vigdis Villanger Ordførar Arthur Kleiveland møtesekretær

2 Sakliste Saknr Tittel 013/2015 Delegerte saker 014/2015 Planuttale gbnr 33/179 og gbnr 33/52 Hella indre - Søknad om oppstart av privat planarbeid - endring av arealføremål frå næringsføremål til heilårsbustader 015/2015 Dispensasjonssak gbnr 27/49,54 Kvalheim Øvre - anneks til fritidsbustad - dispensasjon frå arealføremål LNF og byggeforbod i strandsone - klagehandsaming 017/2015 Planuttale - gbnr 53/1 Boga - søknad om oppstart av privat planarbeid - endring av arealføremål LNF-område til byggeområde for fritidsbustader 016/2015 Dispensasjonssak gbnr 45/13 Manger - gjennoppføring av våningshus - dispensasjon frå byggeforbod i strandsone 018/2015 Plansak Kvalheimsneset serviceområde - detaljregulering - endring - handsaming før 1. gongs høyring og offentleg ettersyn 019/2015 Plansak detaljplan - Snekkevika hyttefelt - plan til godkjenning 020/2015 Delingssak gbnr 29/10 Vågenes øvre - ny grunneigedom for heilårsbustad - dispensasjon frå LNF og strandsone - klagehandsaming 021/2015 Delingssak gbnr 32/5 Uthella - søknad om deling - frådeling av eksisterande tun - dispensasjon frå arealføremål LNF 022/2015 Delingssak gbnr 34/5 Grindheim - frådeling til heilårsbustad - dispensasjon i frå arealføremål LNF 023/2015 Dispensasjonssak Gbnr 22/26 Rikstad - terrenginngrep - dispensasjon frå arealføremål LNF og byggjeforbod i strandsone - klagehandsaming 024/2015 Dispensasjossak gbnr 102/2 Valdersnes - flytebryggje - dispensasjon frå arealføremål LNF og byggeforbod i strandsone - klagehandsaming 025/2015 Landbrukssak Gbnr 20/1 Utsylta - deling - handsaming etter jordlova - klagesak 026/2015 Delingssak gbnr 40/3 Tveiten øvre - ny grunneigedom for heilårsbustad - dispensasjon frå arealføremål LNF 027/2015 Delingssak gbnr 69/24, 30, 31 Vågstaule/Nøtlevågen - frådeling som tillegg til eksisterande heilårsbustad - dispensasjon i frå arealføremål LNF og forbod mot tiltak i strandsone 028/2015 Delingssak gbnr 16/20 Mjøs - ny grunneigedom for eksisterande heilårsbustad - dispensasjon i frå arealføremål LNF i kommuneplan

3 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 013/2015 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Lin Tove Thomassen 15/633 15/3739 Delegerte saker Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Delegerte saker vert tekne til orientering PLT - vedtak: Delegerte saker vert tekne til orientering. Underliggjande saker: 074/2015, Byggesak Gbnr 20/51 Utsylta - einebustad - mellombels bruksløyve I medhald av delegasjonsreglement i Radøy kommune og plan- og bygningslova vert det gjeve mellombels bruksløyve for gnr. 20 bnr. 51 i Radøy kommune på følgjande vilkår: 1. Ferdigattest skal liggje føre innan Gebyr: Kode Mellombels bruksløyve kr ,- Gebyret skal vere betalt innan 30 dagar rekna frå fakturadato, jf. gebyrregulativet. Mellombels bruksløyve fell bort på fristdato for ferdigattest. Om det ikkje ligg føre ferdig ferdigattest innan frist er bruk ikkje lenger lovleg og må opphøyra. Bygningsstyresmakta vil følgje opp manglande ferdigstilling med pålegg og sanksjonar etter plan- og bygningslova kap. 32. Bygningen eller delar av den må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset. Bruksendring krev særskild løyve (jf.. Pbl d). 014/2015, Byggesak Gbnr 20/51 Utsylta - einebustad - søknad om endring av ansvarsrett - godkjenning Med heimel i plan- og bygningslova 23-3 jf (PRO) og 23-6 (UTF) vert det GODKJENT søknad om endring av ansvarsrettar på følgjande vilkår: 1. Hella Betong AS får ansvarsrett for arbeid utført etter Frå same tidspunkt opphøyrer ansvarsrett for føretaket Alfred Mjelde.

4 2. Dei ansvarlege føretaka må sjå til at grensesnitt mellom føretaka er dokumentert gjennom overtakingsprotokoll eller på anna tilfredsstillande måte. 3. Føretaket Alfred Mjelde må levere samsvarserklæring for arbeid som føretaket har utført før Føretaket Helle Betong AS må levere samsvarserklæring for arbeid som føretaket har utført etter FØRETAK L/S* FUNKSJON TILT.KL ANSVARSOMRÅDE DATO Alfred Einar Mjelde (org.nr ) Alfred Einar Mjelde (org.nr ) Hella Betong as (org.nr ) L PRO 1 Tettsjikt-membran L UTF 1 Utførelse av membran, flisarbeidar, tetting mot sluk i våtrom. L PRO 1 Prosjektering påstøp, tetttesjikt (membran) og fall til sluk våtrom Frå Hella Betong as (org.nr ) L UTF 1 Utføring membran, støp og flisarbeid, tetting mot sluk i våtrom. Frå /2015, Byggesak Gbnr 20/51 Utsylta - Reinseanlegg - søknad om utsleppsløyve - godkjenning Med heimel i forureiningslova 11, forureiningsforskrifta 12-3 og 12-5 og Lokal forskrift om utslepp frå mindre avlaupsanlegg for Radøy kommune 7 vert det gjeve UTSLEPPSLØYVE for utslepp frå minireinseanlegg reinseklasse A på følgjande vilkår: 1. Det skal monterast tilstrekkeleg dimensjonert typegodkjent minireinseanlegg i reinseklasse A. Restutsleppet frå minireinseanlegget skal førast i tett leidning til heilårsresipient som omsøkt og vist på kart. Avløpsanlegget skal utførast i samsvar med forskrift om utslepp frå mindre avlaupsanlegg for Radøy kommune. 2. Om anlegget er avhengig av at det må tømmast for slam med jamne mellomrom, må avstand til plass med mogelegheit for parkering av tømmebil vere maksimum 100 meter, og botnen av anlegget må då ikkje leggjast lågare enn at løftehøgda til tømmebil (ikkje overstig 8 meter). 3. Tiltaket er søknadspliktig etter Plan- og bygningslova. Søknad om løyve til tiltak må sendast inn av kvalifisert føretak og godkjennast før arbeidet kan setjast i gang. 4. Alt arbeid skal følgje føresegne gjeve i eller i medhald av forureiningslova og plan- og bygningslova. Om søknaden er i strid med offentlege føresegner, gjeld føresegnene føre løyvet. 5. Før det vert gjeve ferdigattest/mellombels bruksløyve for avløpsanlegget må det liggje føre stadfesting frå montør, serviceavtale for drift og vedlikehald og koordinatar for plassering av anlegget. 036/2015, Byggesak Gbnr 23/25 Marøy - einebustad med garasje - rammeløyve - godkjenning Med heimel i plan- og bygningslova 20-1 a vert det GODKJENT søknad om rammeløyve som omsøkt for oppføring av einebustad med garasje og igangsetjingsløyve for grunnarbeid i

5 forbindelse med opparbeiding av veg på følgjande vilkår: 1. Tiltaket kan plasserast i som vist i søknaden med heimel i plan- og bygningslova Det vert føresett at byggverket vert oppført i tråd føresegne gjeve i eller i medhald av med plan- og bygningsloven, herunder kommuneplanen og reguleringsplanen sine føresegner. Dersom søknaden er i strid med offentlege føresegner, gjeld føresegnene føre løyvet. 3. Heile tiltaket vert godkjent i tiltaksklasse Utføring av planeringsarbeid på tomta må ikkje kome i konflikt med kommunaltekniske anlegg i grunnen eller vere til hinder for framtidig vedlikehald av kommunalteknisk anlegg. 5. Tiltaket skal knytast til kommunalt vassverk i samsvar med løyve til påkopling og utførast i samsvar med godkjent VA-plan/situasjonsplan. 6. Tiltaket skal knytast til privat avløpsanlegg i samsvar med utsleppsløyve og utførast i samsvar med godkjent VA-plan/situasjonsplan. 7. Tiltaket får tilkomst til offentleg veg via privat veg. Veg og avkjørsle skal opparbeidast definert og trafikksikker, og i samsvar med løyve frå Statens Vegvesen. 8. Før det vert gjeve ferdigattest/mellombels bruksløyve for tiltaket må følgjande liggje føre: 1. Ferdigattest/mellombels bruksløyve for VA-anlegget. 2. Ferdigattest/mellombels bruksløyve for veg og avkjørsle. Avkjørsle til offentleg veg skal vere godkjent av vegstyresmakta. 3. Faktisk plassering av tiltaket må vere innmålt, og koordinatar sendt kommunen. 051/2015, Byggesak Gbnr 24/306 Bø - garasje - søknad om løyve til tiltak - godkjenning Med heimel i plan- og bygningslova 20-2 a jf byggesaksforskrifta 3-1 b vert det GODKJENT oppføring av garasje som vist i søknad av på følgjande vilkår: 1. Tiltaket kan plasserast som vist i søknaden med heimel i plan- og bygningslova Tiltakshavar er ansvarleg for at byggverket vert oppført i tråd føresegne gjeve i eller i medhald av med plan- og bygningsloven, herunder kommuneplanen og reguleringsplanen sine føresegner, jf plan- og bygningslova 23-1, 2. ledd. Om søknaden er i strid med offentlege føresegner, gjeld føresegnene føre løyvet. 048/2015, Byggesak Gbnr 24/61, 20 Bø - Kunstgrasbane - søknad om igangsetjingsløyve - godkjenning Med heimel i plan- og bygningslova 20-1a vert det GODKJENT søknad om IGANGSETJINGSLØYVE som omsøkt for etablering av kunstgrasbane på følgjande vilkår: 1. Tiltaket kan plasserast i som vist i søknaden med heimel i plan- og bygningslova Det vert føresett at tiltaket vert oppført i tråd føresegne gjeve i eller i medhald av med plan- og bygningsloven, herunder kommuneplanen og reguleringsplanen sine føresegner. Dersom søknaden er i strid med offentlege føresegner, gjeld føresegnene føre løyvet. 3. Heile tiltaket vert godkjent i tiltaksklasse Tiltaket får tilkomst til offentleg veg via privat veg. Veg og avkøyrsle skal opparbeidast definert og trafikksikker, og i samsvar med godkjent situasjonsplan datert Vilkår sette i jordlovshandsaminga sak 097/13 og dispensasjonssaka 096/13 skal fortsatt gjelde.

6 6. Før det vert gjeve ferdigattest/mellombels bruksløyve for tiltaket må følgjande liggje føre: 1. Faktisk plassering av tiltaket må vere innmålt, og koordinatar sendt kommunen. 297/2014, Byggesak Gbnr 24/70 Bø - riving og tilbygg til fritidsbustad - rammeløyve - godkjenning Med heimel i plan- og bygningslova 20-1 a og e jf vert det GODKJENT søknad om rammeløyve som omsøkt for oppføring av tilbygg og riving av del av eksisterande fritidsbustad på følgjande vilkår: 1. Tiltaket kan plasserast i som vist i søknaden med heimel i plan- og bygningslova Det vert føresett at byggverket vert oppført i tråd føresegne gjeve i eller i medhald av med plan- og bygningsloven, herunder kommuneplanen og reguleringsplanen sine føresegner. Dersom søknaden er i strid med offentlege føresegner, gjeld føresegnene føre løyvet. 3. Heile tiltaket vert godkjent i tiltaksklasse Det må søkjast om tilkopling til offentleg leidningsnett. 5. Utsleppsløyve må vere godkjent før det vert gjeve igangsetjingsløyve for tiltaket. 6. Det må liggje føre situasjonsplan som viser oppstillingsplass for to biler. 7. Før det vert gjeve ferdigattest/mellombels bruksløyve for tiltaket må følgjande liggje føre: 1. Faktisk plassering av tiltaket må vere innmålt, og koordinatar sendt kommunen. 053/2015, Byggesak Gbnr 24/70 Bø - tilbygg fritidsbustad - søknad om utsleppsløyve - godkjenning Med heimel i forureiningslova 11, forureiningsforskrifta 12-3 og 12-5 og Lokal forskrift om utslepp frå mindre avlaupsanlegg for Radøy kommune 7 vert det gjeve UTSLEPPSLØYVE for utslepp frå minireinseanlegg reinseklasse A på følgjande vilkår: 1. Det skal monterast tilstrekkeleg dimensjonert typegodkjent minireinseanlegg i reinseklasse A. Restutsleppet frå minireinseanlegget skal førast i tett leidning til heilårsresipient som omsøkt og vist på kart. Avløpsanlegget skal utførast i samsvar med forskrift om utslepp frå mindre avlaupsanlegg for Radøy kommune. 2. Om anlegget er avhengig av at det må tømmast for slam med jamne mellomrom, må avstand til plass med mogelegheit for parkering av tømmebil vere maksimum 100 meter, og botnen av anlegget må då ikkje leggjast lågare enn at løftehøgda til tømmebil (ikkje overstig 8 meter). 3. Tiltaket er søknadspliktig etter Plan- og bygningslova. Søknad om løyve til tiltak må sendast inn av kvalifisert føretak og godkjennast før arbeidet kan setjast i gang. 4. Alt arbeid skal følgje føresegne gjeve i eller i medhald av forureiningslova og plan- og bygningslova. Om søknaden er i strid med offentlege føresegner, gjeld føresegnene føre løyvet. 5. Før det vert gjeve ferdigattest/mellombels bruksløyve for avløpsanlegget må det liggje føre stadfesting frå montør, serviceavtale for drift og vedlikehald og koordinatar for plassering av anlegget. 031/2015, Byggesak Gbnr 27/21 Kvalheim Øvre - riving - godkjenning Med heimel i plan- og bygningslova 20-1 e vert det GODKJENT søknad om løyve til tiltak i eitt-

7 trinn som omsøkt for riving av produksjonshall på følgjande vilkår: 1. Heile tiltaket vert godkjent i tiltaksklasse /2015, Byggesak Gbnr 27/86 Kvalheim Øvre - flytebrygger - ferdigattest I medhald av delegasjonsreglement i Radøy kommune og plan- og bygningslova vert det gjeve ferdigattest for flytebrygger på gnr. 27 bnr. 86 i Radøy kommune. Tiltaket eller delar av det må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset. 056/2015, Byggesak Gbnr 28/1 Kvalheim Nedre/Kobbevågen - dobbelt naust - mellombels bruksløyve I medhald av delegasjonsreglementet i Radøy kommune og plan- og bygningslova 21-10, 3. ledd vert det gjeve mellombels bruksløyve for dobbelt naust på gnr.28 bnr.1 i Radøy kommune på følgjande vilkår: 1. Ferdigattest skal liggje føre innan 19/03/ Det vert å betale følgjande gebyr for handsaminga av mellombels bruksløyve: KODE Delt sakshandsaming (Mellombels bruksløyve) Kr ,-. Gebyret skal vere betalt innan 30 dagar rekna frå fakturadato, jf. gebyrregulativet. Mellombels bruksløyve fell bort på fristdato for ferdigattest. Om det ikkje ligg føre ferdigattest innan frist er bruk ikkje lenger lovleg og må opphøyra. Bygningsstyresmakta vil følgje opp manglande ferdigstilling med pålegg og sanksjonar etter plan- og bygningslova kap. 32. Bygningen eller delar av den må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset. Bruksendring krev særskilt løyve (jf. pbl. 20-1). Skildring: Adresse: Marøyvegen Bygningstiltak/bygningsnr.: Naust/ Bruksareal: 35 m² Bygningstiltak/bygningsnr.: Naust/ Bruksareal: 35 m² Det vert vist til vedlagde orientering om klagerett.

8 012/2015, Byggesak Gbnr 28/134 Kvalheim Nedre - einebustad - søknad om løyve til tiltak i eitttrinn - godkjenning Med heimel i plan- og bygningslova 20-1 a vert det GODKJENT søknad om løyve til tiltak i eitttrinn som omsøkt for oppføring av einebustad på følgjande vilkår: 1. Tiltaket kan plasserast i som vist i søknaden med heimel i plan- og bygningslova Det vert føresett at byggverket vert oppført i tråd føresegne gjeve i eller i medhald av med plan- og bygningsloven, herunder kommuneplanen og reguleringsplanen sine føresegner. Dersom søknaden er i strid med offentlege føresegner, gjeld føresegnene føre løyvet. 3. Heile tiltaket vert godkjent i tiltaksklasse Tilkopling til kommunalt vassverk og privat avløp skal utførast i samsvar med løyver og godkjent VA-plan/situasjonsplan. 5. Tiltaket får tilkomst til offentleg veg via privat veg. Veg og avkjørsle skal opparbeidast definert og trafikksikker, og i samsvar med godkjent situasjonsplan datert Før det vert gjeve ferdigattest/mellombels bruksløyve for tiltaket må følgjande liggje føre: 1. Faktisk plassering av tiltaket må vere innmålt, og koordinatar sendt kommunen. 2. Avfallsplan som viser faktisk deponert avfall. 3. Avgift for tilkopling til kommunalt vassverks skal vere betalt. 4. Før ferdigattest må det liggje føre ferdigattest for felles veg- og VA-anlegg. 016/2015, Byggesak Gbnr 28/160 Kvalheim nedre - fritidsbustad - godkjenning Med heimel i plan- og bygningslova 20-1 a vert det GODKJENT søknad om løyve til tiltak i eitttrinn som omsøkt for oppføring av fritidsbustad på følgjande vilkår: 1. Tiltaket kan plasserast i som vist i søknaden med heimel i plan- og bygningslova Det vert føresett at byggverket vert oppført i tråd føresegne gjeve i eller i medhald av med plan- og bygningsloven, herunder kommuneplanen og reguleringsplanen sine føresegner. Dersom søknaden er i strid med offentlege føresegner, gjeld føresegnene føre løyvet. 3. Heile tiltaket vert godkjent i tiltaksklasse Tiltaket skal knytast til kommunalt vassverk i samsvar med løyve til påkopling og utførast i samsvar med godkjent VA-plan/situasjonsplan. 5. Tiltaket skal knytast til privat avløpsanlegg i samsvar med utsleppsløyve og utførast i samsvar med godkjent VA-plan/situasjonsplan. 6. Tiltaket får tilkomst til offentleg veg via privat veg. Veg og avkjørsle skal opparbeidast definert og trafikksikker, og i samsvar med godkjent reguleringsplan. 7. Før det vert gjeve ferdigattest/mellombels bruksløyve for tiltaket må følgjande liggje føre: 1. Ferdigattest/mellombels bruksløyve for VA-anlegget. 2. Ferdigattest/mellombels bruksløyve for veg og avkjørsle. Avkjørsle til offentleg veg skal vere godkjent av vegstyresmakta. 3. Rekkefølgjekrav i reguleringsplan må være oppfylt. 4. Faktisk plassering av tiltaket må vere innmålt, og koordinatar sendt kommunen. Med heimel i plan- og bygningslova 23-3 jf (SØK) / 23-5 (PRO) / 23-6 (UTF) vert det GODKJENT ANSVARSRETTAR for: FØRETAK L/S * FUNKSJON TILT.KL. ANSVARSOMRÅDE FØRETAK L/S* FUNKSJON TILT.KL ANSVARSOMRÅDE Knarvik Bygg AS, org.nr. S SØK 1 Ansvarleg søkjar

9 Knarvik Bygg AS, org.nr Skarsvåg Rør og Interiør, org.nr FBT Ventilasjon as, org.nr Murerfirma Per Arne Bekken AS, org.nr. Skarsvåg Rør og Interiør, org.nr FBT Ventilasjon as, org.nr Knarvik Bygg AS, org.nr *S = Sentral godkjenning, L = Lokal godkjenning S PRO 1 Prosjektering av overordna ansvar for prosjektering S PRO 1 Prosjektering rørinstallasjonar S PRO 1 Prosjektering luftbehandlingsanlegg S UTF 1 Utføring membran, flisarbeid og pipe S UTF 1 Utføring rørinstallasjonar S UTF 1 Utføring luftbehandlingsanlegg S UTF 1 Utføring av tømrararbeid og trekonstruksjonar Det er en føresetnad for vedtaket at føretak og personar som ikkje har sentral godkjenning har utarbeidd og teke i bruk føretakssystem i medhald av føresegn om byggjesakshandsaming av 2010 (SAK10) kapittel /2015, Byggesak Gbnr 25/10 Haugland - reiskapshus - ferdigattest I medhald av delegasjonsreglement i Radøy kommune og plan- og bygningslova vert det gjeve ferdigattest for gnr 25 bnr 10 i Radøy kommune. Bygningen eller delar av den må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset. Bruksendring krev særskild løyve (jfr. Pbl d). 052/2015, Byggesak Gbnr 25/91 Haugland - einebustad - ferdigattest I medhald av delegasjonsreglement i Radøy kommune og plan- og bygningslova vert det gjeve ferdigattest for gnr. 25 bnr. 91 i Radøy kommune. Bygningen eller delar av den må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset. Bruksendring krev særskild løyve (jfr. Pbl d).

10 027/2015, Byggesak Gbnr 27/100 Kvalheim Øvre - fritidsbustad - ferdigattest I medhald av delegasjonsreglement i Radøy kommune og plan- og bygningslova vert det gjeve ferdigattest for gnr 27 bnr 100 i Radøy kommune. Bygningen eller delar av den må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset. Bruksendring krev særskild løyve (jfr. Pbl d). 075/2015, Byggesak Gbnr 45/429 Manger - 3 stk. 4-manns bustader - mellombels bruksløyve bygg 2- godkjenning I medhald av delegasjonsreglementet i Radøy kommune og plan- og bygningslova 21-10, 3. ledd vert det gjeve mellombels bruksløyve for deler tiltaket bygg 2 på gnr. 45 bnr. 429 i Radøy kommune på følgjande vilkår: 1. Mellombels bruksløyve gjeld fylgjande del av tiltaket: Bygg 2 2. Ferdigattest skal liggje føre innan /2015, Byggesak Gbnr 56/2 og 3 og 48/1 Solend søndre og Sørli - Vassleidning Hallandsvatnet og Liefjellet - ferdigattest I medhald av delegasjonsreglement i Radøy kommune og plan- og bygningslova vert det gjeve ferdigattest for vassleidning på gnr. 56 bnr. 2, 3 og gnr. 48 bnr. 1 i Radøy kommune. Bygningen eller delar av den må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset. Bruksendring krev særskild løyve (jfr. Pbl d). 022/2015, Byggesak Gbnr 30/45 Vågenes Nedre - naust - ferdigattest I medhald av delegasjonsreglement i Radøy kommune og plan- og bygningslova vert det gjeve ferdigattest for gnr 30 bnr 45 i Radøy kommune. Bygningen eller delar av den må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset. Bruksendring krev særskild løyve (jfr. Pbl d). 049/2015, Byggesak Gbnr 30/55 Vågenes nedre - Einebustad - søknad om utsleppsløyve - godkjenning Med heimel i forureiningslova 11, forureiningsforskrifta 12-3 og 12-5 og Lokal forskrift om utslepp frå mindre avlaupsanlegg for Radøy kommune 7 vert det gjeve UTSLEPPSLØYVE for

11 utslepp frå minireinseanlegg reinseklasse A på følgjande vilkår: 1. Det skal monterast tilstrekkeleg dimensjonert typegodkjent minireinseanlegg i reinseklasse A. Restutsleppet frå minireinseanlegget skal førast i tett leidning til heilårsresipient som omsøkt og vist på kart. Avløpsanlegget skal utførast i samsvar med forskrift om utslepp frå mindre avlaupsanlegg for Radøy kommune. 2. Om anlegget er avhengig av at det må tømmast for slam med jamne mellomrom, må avstand til plass med mogelegheit for parkering av tømmebil vere maksimum 100 meter, og botnen av anlegget må då ikkje leggjast lågare enn at løftehøgda til tømmebil (ikkje overstig 8 meter). 3. Tiltaket er søknadspliktig etter Plan- og bygningslova. Søknad om løyve til tiltak må sendast inn av kvalifisert føretak og godkjennast før arbeidet kan setjast i gang. 4. Alt arbeid skal følgje føresegne gjeve i eller i medhald av forureiningslova og plan- og bygningslova. Om søknaden er i strid med offentlege føresegner, gjeld føresegnene føre løyvet. 5. Før det vert gjeve ferdigattest/mellombels bruksløyve for avløpsanlegget må det liggje føre stadfesting frå montør, serviceavtale for drift og vedlikehald og koordinatar for plassering av anlegget. 020/2015, Byggesak Gbnr 33/174 Hella indre - tilbygg - søknad om løyve til tiltak i eitt-trinn - godkjenning Med heimel i plan- og bygningslova 20-1 a vert det GODKJENT søknad om løyve til tiltak i eitttrinn som omsøkt for oppføring av tilbygg på følgjande vilkår: 1. Tiltaket kan plasserast i som vist i søknaden med heimel i plan- og bygningslova Det vert føresett at byggverket vert oppført i tråd føresegne gjeve i eller i medhald av med plan- og bygningsloven, herunder kommuneplanen og reguleringsplanen sine føresegner. Dersom søknaden er i strid med offentlege føresegner, gjeld føresegnene føre løyvet. 3. Heile tiltaket vert godkjent i tiltaksklasse Før det vert gjeve ferdigattest/mellombels bruksløyve for tiltaket må følgjande liggje føre: 1. Faktisk plassering av tiltaket må vere innmålt, og koordinatar sendt kommunen. 054/2015, Byggesak Gbnr 43/139 Toska - garasje - søknad om løyve til tiltak - godkjenning Med heimel i plan- og bygningslova 20-2 a jf byggesaksforskrifta 3-1 b vert det GODKJENT oppføring av garasje som vist i søknad av på følgjande vilkår: 1. Tiltaket kan plasserast som vist i søknaden med heimel i plan- og bygningslova Tiltakshavar er ansvarleg for at byggverket vert oppført i tråd føresegne gjeve i eller i medhald av med plan- og bygningsloven, herunder kommuneplanen og reguleringsplanen sine føresegner, jf plan- og bygningslova 23-1, 2. ledd. Om søknaden er i strid med offentlege føresegner, gjeld føresegnene føre løyvet. 064/2015, Byggesak Gbnr 43/2 Toska - Minireinseanlegg - søknad om løyve - ansvarsrettar - godkjenning Med heimel i plan- og bygningslova 20-1 a vert det GODKJENT søknad om løyve til tiltak i eitt-

12 trinn som omsøkt for etablering av minireinseanlegg på følgjande vilkår: 1. Tiltaket kan plasserast i som vist i søknaden med heimel i plan- og bygningslova Det vert føresett at tiltaket vert utført i tråd føresegne gjeve i eller i medhald av med plan- og bygningsloven, herunder kommuneplanen og reguleringsplanen sine føresegner. Dersom søknaden er i strid med offentlege føresegner, gjeld føresegnene føre løyvet. 3. Heile tiltaket vert godkjent i tiltaksklasse Før det vert gjeve ferdigattest/mellombels bruksløyve for tiltaket må følgjande liggje føre: Faktisk plassering av tiltaket må vere innmålt, og koordinatar sendt kommunen. 026/2015, Byggesak Gbnr 43/46 Toska - rehabilitering av naust - søknad om løyve til tiltak - godkjenning Med heimel i plan- og bygningslova 20-2 d vert det GODKJENT rehabilitering av naust som omsøkt på følgjande vilkår: 1. Tiltaket kan plasserast som vist i søknaden med heimel i plan- og bygningslova Tiltakshavar er ansvarleg for at byggverket vert oppført i tråd føresegne gjeve i eller i medhald av med plan- og bygningsloven, herunder kommuneplanen og reguleringsplanen sine føresegner, jf plan- og bygningslova 23-1, 2. ledd. Om søknaden er i strid med offentlege føresegner, gjeld føresegnene føre løyvet. 069/2015, Byggesak Gbnr 45/105 Manger/Manger folkehøgskule - Gymbygget - tilbygg/ombygging - ferdigattest I medhald av delegasjonsreglement i Radøy kommune og plan- og bygningslova vert det gjeve ferdigattest for gnr. 45 bnr. 105i Radøy kommune. Bygningen eller delar av den må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset. Bruksendring krev særskild løyve (jfr. Pbl d). 070/2015, Byggesak Gbnr 45/105 Manger/Manger folkehøgskule - Musikkbygget - ombygging - ferdigattest I medhald av delegasjonsreglement i Radøy kommune og plan- og bygningslova vert det gjeve ferdigattest for gnr 45 bnr 105 i Radøy kommune. Bygningen eller delar av den må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset. Bruksendring krev særskild løyve (jfr. Pbl d). 067/2015, Byggesak Gbnr 45/105 Manger/Manger folkehøgskule - tilbygg - ferdigattest

13 I medhald av delegasjonsreglement i Radøy kommune og plan- og bygningslova vert det gjeve ferdigattest for gnr. 45 bnr. 105 i Radøy kommune. Bygningen eller delar av den må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset. Bruksendring krev særskild løyve (jfr. Pbl d). 043/2015, Byggesak Gbnr 45/239 Manger - 4-mannsbustad med garasje og køyrbar gangveg - dispensasjon og løyve til tiltak - godkjenning Med heimel i plan- og bygningslova 19-2 og 20-1 a og l vert det GODKJENT dispensasjon og løyve til tiltak i eitt-trinn som omsøkt for oppføring av 4-mannsbustad med garasje og køyrbar gangveg på følgjande vilkår: 1. Tiltaket kan plasserast i som vist i søknaden med heimel i plan- og bygningslova Det vert føresett at byggverket vert oppført i tråd føresegne gjeve i eller i medhald av med plan- og bygningsloven, herunder kommuneplanen og reguleringsplanen sine føresegner. Dersom søknaden er i strid med offentlege føresegner, gjeld føresegnene føre løyvet. 3. Heile tiltaket vert godkjent i tiltaksklasse Tiltaket skal knytast til kommunalt vassverk i samsvar med løyve til påkopling datert , og utførast i samsvar med godkjent VA-plan/situasjonsplan. 5. Tiltaket skal knytast til kommunalt avløpsanlegg i samsvar med løyve i sak 15/2927 datert , og utførast i samsvar med godkjent VA-plan/situasjonsplan. 6. Tiltaket får tilkomst til offentleg veg via privat veg. Veg og avkjørsle skal opparbeidast definert og trafikksikker, og i samsvar med godkjent situasjonsplan datert Før det vert gjeve ferdigattest/mellombels bruksløyve for tiltaket må følgjande liggje føre: 1. Faktisk plassering av tiltaket må vere innmålt, og koordinatar sendt kommunen. 2. Dokumentasjon for oppfylling av krav i TEK Dokumentasjon for faktisk deponert bygningsavfall. 009/2015, Byggesak Gbnr 45/314 Manger - bruksendring, ombygging - søknad om igangsetjingsløyve - godkjenning Med heimel i plan- og bygningslova 20-1 a, b, c og f vert det GODKJENT IGANGSETJINGSLØYVE som omsøkt for etablering av lasterampe og gangareal, fasadeendring og ombygging på følgjande vilkår: Tiltaka kan plasserast i som vist i søknaden med heimel i plan- og bygningslova Det vert føresett at byggverket vert oppført i tråd føresegne gjeve i eller i medhald av med plan- og bygningsloven, herunder kommuneplanen og reguleringsplanen sine føresegner. Dersom søknaden er i strid med offentlege føresegner, gjeld føresegnene føre løyvet. 2. Det er sett krav om uavhengig kontroll av utføring innan alle fagområder jf. SAK Heile tiltaket vert godkjent i tiltaksklasse Vilkår sett i rammeløyve skal fortsatt gjelde.

14 059/2015, Byggesak Gbnr 45/373 Manger - tomannsbustad - mellombels bruksløyve I medhald av delegasjonsreglement i Radøy kommune og plan- og bygningslova vert det gjeve mellombels bruksløyve for gnr. 45 bnr. 373 i Radøy kommune på følgjande vilkår: Gebyr: 1. Ferdigattest skal liggje føre innan Kode Mellombels bruksløyve kr ,- -100% redukjson grunna overskriden sakshandsamingsfrist kr ,- Total kr. 0,- Gebyret skal vere betalt innan 30 dagar rekna frå fakturadato, jf. gebyrregulativet. Mellombels bruksløyve fell bort på fristdato for ferdigattest. Om det ikkje ligg føre ferdig ferdigattest innan frist er bruk ikkje lenger lovleg og må opphøyra. Bygningsstyresmakta vil følgje opp manglande ferdigstilling med pålegg og sanksjonar etter plan- og bygningslova kap. 32. Bygningen eller delar av den må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det løyvet fastset. Bruksendring krev særskild løyve (jfr. Pbl d). 033/2015, Byggesak Gbnr 45/74,93 Manger - tomannsbolig - rammeløyve - godkjenning Med heimel i plan- og bygningslova 20-1 a vert det GODKJENT søknad om rammeløyve som omsøkt for oppføring av tomannsbustad som omsøkt på følgjande vilkår: 1. Tiltaket kan plasserast i som vist i søknaden med heimel i plan- og bygningslova Det vert føresett at byggverket vert oppført i tråd føresegne gjeve i eller i medhald av med plan- og bygningsloven, herunder kommuneplanen og reguleringsplanen sine føresegner. Dersom søknaden er i strid med offentlege føresegner, gjeld føresegnene føre løyvet. 3. Heile tiltaket vert godkjent i tiltaksklasse Tiltaket skal knytast til kommunalt vassverk i samsvar med løyve til påkopling og utførast i samsvar med godkjent VA-plan/situasjonsplan. 5. Tiltaket skal knytast til kommunalt avløpsanlegg i samsvar med løyve til tilkopling og utførast i samsvar med godkjent VA-plan/situasjonsplan. 6. Tiltaket får tilkomst til offentleg veg via privat veg. Veg og avkjørsle skal opparbeidast definert og trafikksikker, og i samsvar med løyve frå vegstyresmakta datert Før det vert gjeve ferdigattest/mellombels bruksløyve for tiltaket må følgjande liggje føre: 1. Ferdigattest/mellombels bruksløyve for veg og avkjørsle. Avkjørsle til offentleg veg skal vere godkjent av vegstyresmakta. 2. Faktisk plassering av tiltaket må vere innmålt, og koordinatar sendt kommunen. 018/2015, Byggesak Gbnr 48/27 Solend Søndre - lagerhall - ferdigattest

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

Del 2 Krav til plassering lover og forskrifter

Del 2 Krav til plassering lover og forskrifter Det er viktig å ta med alle faktorane når ein skal plassera eit tiltak: Arealføremål og føresegner i gjeldande plan, plassering av godkjent føretak, plassering i høve til andre bygningar, eigedomsgrenser

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165113, sms til eller per epost til vidar.braathen@fedje.kommune.no

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011 Kommuneplan ; arealdelen 011 0 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 7. september 011 FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN FITJAR KOMMUNE SIN AREALDEL (011-0) Føresegnene er heimla i Plan og bygningslovv

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5:

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5: REGULERINGSFØRESEGNER B13 Solheim i Florø, etablering av bustader og tilhøyrande anlegg. Planen er datert: 25/07/2011 Rev: 08.05.2012 Melding om oppstart: Dato: 1. gongs handsaming i det faste utval for

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Bygland kommune Drift og forvaltning Rettleiing for søknad om: Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Søknad om frådeling er både søknad om frådeling til sjølvstendig tomt eller søknad om frådeling

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner for innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune med verknad frå 1. januar 2009.

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner for innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune med verknad frå 1. januar 2009. Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner for innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune med verknad frå 1. januar 2009. Innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Framlegg til kulturprisen 2011 Byggesakshandsaming MOT-ungdomskoordinator

Detaljer

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring Aukra kommune Arkivsak: 2014/1213-11 Arkiv: 8/4 Saksbeh: Kjartan Sveinung Tangen Dato: 13.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 5/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer