FUSJONSPLAN. for fusjon mellom. Wilh. Wilhelmsen ASA. (som overdragende selskap) Oppstartsfase I ASA. (som overtagende selskap)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FUSJONSPLAN. for fusjon mellom. Wilh. Wilhelmsen ASA. (som overdragende selskap) Oppstartsfase I ASA. (som overtagende selskap)"

Transkript

1 FUSJONSPLAN for fusjon mellom Wilh. Wilhelmsen ASA (som overdragende selskap) og Oppstartsfase I ASA (som overtagende selskap) med fusjonsvederlag i form av aksjer i Oppstartsfase I Holding ASA

2 INNHOLD Side 1 FUSJONSPARTER OG VEDERLAGSUTSTEDENDE SELSKAP KORT OM FUSJONEN OG BEGRUNNELSEN FOR DEN FUSJONSMETODE OG DE EIENDELER SOM OVERFØRES FUSJONSVEDERLAG OG BYTTEFORHOLD TIDSPUNKTER FORSLAG TIL BESLUTNING OM KAPITALFORHØYELSE I WW HOLDING FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER I WW HOLDING FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER I OPPSTARTSFASE ADMINISTRERENDE DIREKTØR I WW HOLDING ADMINISTRERENDE DIREKTØR I OPPSTARTSFASE UTKAST TIL ÅPNINGSBALANSE ENDRINGER I FUSJONSPLANEN FUSJONENS BETYDNING FOR DE ANSATTE OG ORGANISASJONEN BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING VILKÅR FOR UTØVELSE AV AKSJEEIERRETIGHETER I WW HOLDING AKSJEEIERE MED SÆRLIGE RETTIGHETER OG INNEHAVERE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER SÆRLIGE FORDELER/RETTIGHETER FOR STYREMEDLEMMER M FL AVTALE OM OVERDRAGELSE AV JUSTERINGSFORPLIKTELSE KNYTTET TIL MERVERDIAVGIFT av 13

3 Vedlegg Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Vedlegg 6 Vedlegg 7 Vedlegg 8 Vedlegg 9 Vedlegg 10 Vedlegg 11 Vedtekter for Wilh. Wilhelmsen ASA Vedtekter for Oppstartsfase I ASA Wilh. Wilhelmsen ASAs årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste regnskapsårene Regnskap og revisjonsberetning for Oppstartsfase I ASA for perioden fra selskapets stiftelse til 10. mars 2010 Regnskap og revisjonsberetning for Oppstartsfase I Holding ASA for perioden fra selskapets stiftelse til 10. mars 2010 Utkast til åpningsbalanse for det fusjonerte selskapet Revisorerklæring vedrørende åpningsbalanse for det fusjonerte selskapet Oversikt over eiendeler som skal overføres som tingsinnskudd og eiendeler som skal overføres ved salg Rapport fra styret i Wilh. Wilhelmsen ASA om fusjonen og dens betydning for selskapet Rapport fra styret i Oppstartsfase I ASA om fusjonen og dens betydning for selskapet Redegjørelse utarbeidet av uavhengig sakkyndig vedrørende fusjonsplanen 2 av 13

4 FUSJONSPLAN 1 FUSJONSPARTER OG VEDERLAGSUTSTEDENDE SELSKAP (1) Det overdragende selskap: Wilh. Wilhelmsen ASA ( WWI ) org nr Forretningskommune: Bærum Adresse: Strandveien 20, 1366 Lysaker (2) Det overtakende selskap: Oppstartsfase I ASA ( Oppstartsfase ) org nr Forretningskommune: Bærum Adresse: Strandveien 20, 1366 Lysaker (3) Som vederlagsutstedende selskap: Oppstartsfase I Holding ASA ( WW Holding ) org nr Forretningskommune: Bærum Adresse: Strandveien 20, 1366 Lysaker (heretter samlet omtalt som Partene og hver for seg som en Part ) 2 KORT OM FUSJONEN OG BEGRUNNELSEN FOR DEN Fusjonen mellom WWI og Oppstartsfase gjennomføres som ledd i en omorganisering av Wilh. Wilhelmsen-gruppen ( Restruktureringen ). Styret og ledelsen i WWI har foretatt en vurdering av hva som er den mest hensiktsmessige organiseringen av selskapet for å sikre videre vekst og verdier for aksjeeierne. Den seneste tidens markedsjusteringer har skapt vekstmuligheter for aktører med sterk egenkapital og attraktiv organisering. WWI har sin virksomhet innenfor tre segmenter: shipping, logistikk og maritime servicetjenester. Bakgrunnen for Restruktureringen er i hovedsak et forretningsmessig ønske om å rendyrke og videreutvikle virksomhetsområdene shipping- og logistikktjenester på den ene side og maritime servicetjenester på den andre hver for seg, både administrativt og kapitalmessig. Dette skyldes at virksomhetsområdene hver for seg er blitt store og kapitalkrevende, og det oppfattes som både organisatorisk og finansielt fordelaktig å drive og finansiere disse virksomhetene innenfor to selvstendige børsnoterte selskaper. Restruktureringen er planlagt foretatt i følgende steg: (i) overføring av WWIs aksjer i Wilhelmsen Maritime Services AS ( WMS ), WWIs aksjer i K-POAGS Pty Ltd, K-AA Terminals Pty Ltd, K-Auto Logistics Pty Ltd og K-NSS Pty Ltd (samlet Kaplan ) og WWIs lån til K-POAGS Pty Ltd, K-NSS Pty Ltd og K-AA Terminals Pty Ltd, WWIs varemerke, logo og enkelte andre immaterielle rettigheter, samt enkelte øvrige eiendeler og forpliktelser som nærmere beskrevet i vedlegg 8, fra WWI til WW Holding ( Overføringen ), (ii) utdeling av aksjene i WW Holding som utbytte til WWIs aksjeeiere ( Utdelingen ), og (iii) fusjon mellom WWI og Oppstartsfase med vederlag i form av en økning av pålydende på aksjene i WW Holding som nærmere beskrevet i denne fusjonsplanen ( Fusjonen ). Utdelingen av aksjene i WW Holding til aksjeeierne i WWI vil finne sted umiddelbart forut for at Fusjonen trer i kraft, jf nærmere punkt 4 nedenfor. Etter gjennomføringen av Utdelingen og Fusjonen vil dagens aksjeeiere i WWI eie det samme antall A- og B-aksjer i WW Holding som de i dag eier i WWI. Det fusjonerte selskapet vil ved Fusjonens gjennomføring være 100 % eiet av WW Holding, og er heretter omtalt som WW ASA. 3 av 13

5 Restruktureringen legger til rette for en separat notering av shipping- og logistikkvirksomheten gjennom WW ASA. Shipping- og logistikksegmentet er kapitalintensivt, og for å kunne rendyrke dette virksomhetsområdet er det ønskelig å etablere en selvstendig kapitalbase for virksomheten. En separat børsnotering av og kapitalinnhenting i logistikkdelen er derfor en viktig forutsetning for å kunne videreutvikle dette virksomhetsområdet. 3 FUSJONSMETODE OG DE EIENDELER SOM OVERFØRES Fusjonen foretas med hjemmel i allmennaksjeloven 13-2 (2) og for øvrig overensstemmende med reglene i allmennaksjeloven kapittel 13, ved at Oppstartsfase overtar WWIs eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet. WWI oppløses, og aksjeeierne i WWI får vederlag i form av en økning av pålydende på aksjene i Oppstartsfases morselskap WW Holding, ved forhøyelse av aksjekapitalen i dette selskap. Aksjene i WW Holding utdeles til aksjeeierne i WWI umiddelbart forut for gjennomføring av fusjonen og inngår således ikke i de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres fra WWI til Oppstartsfase i forbindelse med Fusjonen. Hvilke eiendeler som overføres eller er overført til WW Holding i kraft av Overføringen er nærmere angitt i vedlegg 8. Oppstartsfase skifter ved Fusjonens ikrafttreden foretaksnavn til Wilh. Wilhelmsen ASA og WW Holding skifter samtidig navn til Wilh. Wilhelmsen Holding ASA. Intensjonen er at selskapene igjen vil skifte navn på et senere tidspunkt. 4 FUSJONSVEDERLAG OG BYTTEFORHOLD Ved fusjonen tilføres Oppstartsfase netto eiendeler med bokført verdi NOK Fusjonsvederlaget ytes i sin helhet ved at pålydende per aksje i WW Holding (totalt aksjer fordelt på A-aksjer og B-aksjer) økes med NOK 10 fra NOK 10 til NOK 20. Bytteforholdet er fastsatt slik at økningen av aksjenes pålydende fra NOK 10 til NOK 20 tilsvarer den forholdsmessige verdiøkningen av WW Holding som følge av fusjonen. Retten til å motta fusjonsvederlaget tilkommer de som er aksjeeiere i WWI på tidspunktet for ikrafttredelsen av Fusjonen. Det er således de samme aksjeeiere som mottar aksjer i WW Holding i kraft av utdelingen av ubytte og som mottar fusjonsvederlaget. Aksjeinnskuddet for økningen av aksjenes pålydende gjøres opp ved at Oppstartsfase utsteder en fordring til WW Holding, jf allmennaksjeloven 13-2 (2) annet punktum. Pålydende på fusjonsfordringen er NOK og tilsvarer regnskapsmessig verdi av egenkapitalen som Oppstartsfase tilføres ved Fusjonen. Fordringen står tilbake for Oppstartsfases øvrige fordringshavere, jf allmennaksjeloven 13-2 (2) siste setning. 5 TIDSPUNKTER I Fusjonens selskapsrettslige ikrafttredelse Fusjonen trer selskapsrettslig i kraft når kreditorenes tomånedersfrist for å kreve innfrielse eller sikkerhetsstillelse er utløpt og Fusjonens ikrafttredelse deretter er registrert i Foretaksregisteret, jf allmennaksjeloven På ikrafttredelsestidspunktet inntrer følgende virkninger av Fusjonen: a) WWI er oppløst, b) aksjekapitalen i WW Holding er forhøyet, c) WWIs eiendeler, rettigheter og forpliktelser er overført til Oppstartsfase, 4 av 13

6 d) aksjene i WWI er byttet om med aksjer i WW Holding og e) vedtektene i WW Holding og i Oppstartsfase er endret overensstemmende med forslaget i fusjonsplanen. II Skatte- og regnskapsmessig gjennomføring Fusjonen gjennomføres med full skattemessig kontinuitet i henhold til skatteloven kapittel 11. Fusjonen gjennomføres med regnskapsmessig kontinuitet og WWIs eiendeler og gjeld videreføres til regnskapsmessige verdier. Det skal utarbeides felles årsoppgjør for WWI og Oppstartsfase f.o.m. året I dette årsoppgjør anses alle transaksjoner i WWI regnskapsmessig foretatt for Oppstartsfases regning fra årets begynnelse. 6 FORSLAG TIL BESLUTNING OM KAPITALFORHØYELSE I WW HOLDING Det foreslås følgende beslutning om forhøyelse av aksjekapitalen i WW Holding ved nytegning: 1. Aksjekapitalen forhøyes med NOK fra NOK til NOK ved økning av aksjenes pålydende fra NOK 10 til NOK Samlet aksjeinnskudd skal være NOK Den del av innskuddet som ikke skal regnskapsføres som aksjekapital skal i samsvar med kontinuitetsprinsippet regnskapsføres slik at summen av innskutt egenkapital i Wilh. Wilhelmsen ASA og Oppstartsfase I Holding ASA i størst mulig grad er uendret etter fusjonen. 3. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved at Oppstartsfase I ASA idet fusjonen trer i kraft i henhold til fusjonsplanen utsteder en fordring (fusjonsfordring) til Oppstartsfase I Holding ASA, jf allmennaksjeloven 13-2 (2) annet punktum. Pålydende på fusjonsfordringen skal være NOK For øvrig vises det til fusjonsplan mellom Wilh. Wilhelmsen ASA og Oppstartsfase I ASA, datert 14. mars Generalforsamlingen godkjenner at selskapet tiltrer fusjonsplanen. 5. Aksjene utstedes til aksjeeierne i Wilh. Wilhelmsen ASA. Aksjene anses tegnet ved at generalforsamlingen i Wilh. Wilhelmsen ASA godkjenner fusjonsplanen, og aksjenes pålydende anses økt ved fusjonens selskapsrettslige ikrafttredelse. 7 FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER I WW HOLDING Som følge av kapitalforhøyelsen i forbindelse med Fusjonen endres 4 i WW Holdings vedtekter til å lyde: 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er NOK fordelt på aksjer av klasse A og aksjer av klasse B, i alt aksjer á NOK 20. Aksjene av klasse B gir ikke stemmerett på generalforsamlingen. Forøvrig gir hver aksje samme rett i selskapet. Endringene gjennomføres med virkning fra tidspunktet for Fusjonens selskapsrettslige ikrafttredelse. For øvrig endres WW Holdings vedtekter slik at selskapets vedtekter etter Fusjonens selskapsrettslige ikrafttredelse lyder som følger: 5 av 13

7 1 Firma Selskapets navn er Wilh. Wilhelmsen Holding ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune. Generalforsamlingen kan også avholdes i Oslo, Tønsberg eller Nøtterøy kommuner. 3 Virksomhet Selskapets formål er å drive skipsfart, maritim servicevirksomhet, luftfart, industri, handel, finansvirksomhet, megling, agenturer og spedisjon, å eie eller drive fast eiendom, samt drive virksomhet beslektet med eller tilknyttet det nevnte. Dette kan skje direkte, eller indirekte ved garanti, aksjetegning eller på annen måte. 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er NOK , fordelt på aksjer av klasse A og aksjer av klasse B, i alt aksjer á NOK 20. Aksjene av klasse B gir ikke stemmerett på generalforsamlingen. For øvrig gir hver aksje samme rett i selskapet. 5 Styre Selskapets styre består av fra 5 til 7 medlemmer med inntil 3 varamedlemmer. Det velger selv sin leder. 6 Signatur Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller av to styremedlemmer i forening. 7 Generalforsamling På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres: Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder konsernregnskap og utdeling av utbytte. Godkjennelse av revisors godtgjørelse. Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer. Valg av styremedlemmer, varamedlemmer og revisor (dersom disse er på valg). Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. Generalforsamlingen ledes av styrets leder. I innkallingen til generalforsamling kan det bestemmes at de aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen må melde seg hos selskapet innen en bestemt frist som ikke skal utløpe tidligere enn 2 virkedager før generalforsamlingen. Det er ikke nødvendig å sende dokumenter til aksjeeierne som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, derunder dokumenter som etter loven skal inntas i eller vedlegges innkallingen 6 av 13

8 til generalforsamlingen, dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. 8 FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER I OPPSTARTSFASE Oppstartsfases vedtekter endres til å lyde som følger med virkning fra ikrafttredelsen av Fusjonen: 1 Firma Selskapets navn er Wilh. Wilhelmsen ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune. Generalforsamlingen kan også avholdes i Oslo, Tønsberg eller Nøtterøy kommuner. 3 Virksomhet Selskapets formål er å drive skipsfart, maritim servicevirksomhet, luftfart, industri, handel, finansvirksomhet, megling, agenturer og spedisjon, å eie eller drive fast eiendom, samt drive virksomhet beslektet med eller tilknyttet det nevnte. Dette kan skje direkte, eller indirekte ved garanti, aksjetegning eller på annen måte. 4 Aksjekapital Aksjekapitalen er NOK , fordelt på aksjer, hver pålydende NOK Styre Selskapets styre består av fra 5 til 7 medlemmer med inntil 3 varamedlemmer. Det velger selv sin leder. 6 Signatur Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller av to styremedlemmer i forening. 7 Generalforsamling På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres: Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder konsernregnskap og utdeling av utbytte. Godkjennelse av revisors godtgjørelse. Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer. Valg av styremedlemmer, varamedlemmer og revisor (dersom disse er på valg). Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. Generalforsamlingen ledes av styrets leder. 7 av 13

9 I innkallingen til generalforsamling kan det bestemmes at de aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen må melde seg hos selskapet innen en bestemt frist som ikke skal utløpe tidligere enn 2 virkedager før generalforsamlingen. Det er ikke nødvendig å sende dokumenter til aksjeeierne som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, derunder dokumenter som etter loven skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. 9 ADMINISTRERENDE DIREKTØR I WW HOLDING Ingar Skaug ansettes som daglig leder. Intensjonen er at Thomas Wilhelmsen vil tiltre som ny daglig leder i løpet av høsten ADMINISTRERENDE DIREKTØR I OPPSTARTSFASE Jan Eyvin Wang ansettes som daglig leder. 11 UTKAST TIL ÅPNINGSBALANSE Utkast til åpningsbalanse for det fusjonerte selskapet følger fusjonsplanen som vedlegg 6. Utkastet er en integrert del av fusjonsplanen. Statsautorisert revisor Rita Granlund har avgitt erklæring om at balansen er gjort opp i samsvar med gjeldende regnskapsregler, jf vedlegg ENDRINGER I FUSJONSPLANEN Styrene i WWI, Oppstartsfase og WW Holding kan i fellesskap gjennomføre mindre endringer i fusjonsplanen dersom dette finnes nødvendig eller ønskelig. 13 FUSJONENS BETYDNING FOR DE ANSATTE OG ORGANISASJONEN WWI har ikke bedriftsforsamling. De ansattes interesser ivaretas gjennom Rederistyret, som består av seks representanter, fire fra ledelsen og to fra de ansatte. Rederistyret planlegges videreført i WW Holding. Fusjonsplanen med vedlegg, herunder styrets rapport om Fusjonen, er gjort kjent for Rederistyret. Fusjonsplanen med vedlegg, herunder styrets rapport om Fusjonen, vil bli gjort kjent for de ansatte i WWI, jf allmennaksjeloven (2). Eventuelle skriftlige uttalelser fra de ansatte vil bli vedlagt fusjonsplanen. Oppstartsfase har ingen ansatte på tidspunktet for inngåelsen av fusjonsplanen. Fusjonen vil bli betraktet som en virksomhetsoverdragelse i relasjon til reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 16. De ansatte i WWI vil videreføre sine ansettelsesforhold innenfor konsernet. Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt Fusjonen finner sted, overføres til den nye arbeidsgiver, jf arbeidsmiljøloven 16-2 (1). WWI-konsernet har et opsjonsprogram med oppgjør i kontanter for ansatte på et gitt ledernivå, som løper ut Den berettigede må samtidig som opsjonsrettigheter innløses, kjøpe A-aksjer i WWI for 1/3 av gevinsten før skatt og den berettigede skal eie minst tilsvarende antall aksjer i tre år fra 8 av 13

10 innløsningstidspunktet. Opsjonsprogrammet vil bli videreført med referanse til WW Holding-aksjen, og slik at forpliktelsen til å kjøpe og eie aksjer skal gjelde A-aksjer i WW Holding. 14 BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING Gjennomføringen av Fusjonen er betinget av at: a) Alle nødvendige beslutninger for gjennomføring av Fusjonen er truffet av Partenes generalforsamlinger. b) Partene har oppnådd de tillatelser fra offentlige myndigheter som er nødvendige for å gjennomføre Fusjonen, og tillatelsene inneholder ikke vilkår som vil ha vesentlig negativ betydning for Partene. c) Eventuelle tredjepartssamtykker som er nødvendige for gjennomføringen av Fusjonen er gitt, med mindre manglende samtykke ikke vil ha vesentlig negativ betydning for Partene. d) Aksjene i WW Holding er utdelt til aksjeeierne i WWI senest samtidig med gjennomføringen av Fusjonen, og WW Holding har forut for utdelingen blitt tilført de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som fremgår av vedlegg 8. e) Aksjene i WW Holding er blitt godkjent for notering på Oslo Børs etter Fusjonen på vilkår som er akseptable for styret i WWI. WWIs plikt til å gjennomføre Fusjonen er også betinget av at (i) en nyemisjon i det fusjonerte selskap på minimum USD 200 millioner i brutto emisjonsproveny er eller med rimelig grad av sikkerhet forventes gjennomført og (ii) at aksjene i det fusjonerte selskap etter nyemisjonen er eller med rimelig grad av sikkerhet forventes godkjent for notering på Oslo Børs, i begge tilfeller på vilkår som styret i WWI finner tilfredsstillende. For det tilfelle at Fusjonen gjennomføres uten at vilkårene i (i) og (ii) er oppfylt, forplikter WW Holding seg til å hefte som selvskyldner for WWIs eksisterende obligasjonsgjeld pr. dato for denne fusjonsplanen, og for WWIs eksisterende kredittfasilitet med ramme USD 100 millioner. Heftelsen som selvskyldner skal gjelde inntil en nyemisjon i det fusjonerte selskap på minimum USD 200 millioner i brutto emisjonsproveny er gjennomført. 15 VILKÅR FOR UTØVELSE AV AKSJEEIERRETIGHETER I WW HOLDING Aksjene i WW Holding distribueres gjennom Utdelingen til de som er aksjeeiere i WWI på tidspunktet for ikrafttredelsen av Fusjonen. Aksjeeierne i WW Holding får fulle aksjeeierrettigheter fra registreringen i aksjeeierregisteret i VPS. 16 AKSJEEIERE MED SÆRLIGE RETTIGHETER OG INNEHAVERE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER WWI har ikke utstedte tegningsrettigheter som nevnt i allmennaksjeloven 11-1, eller SÆRLIGE FORDELER/RETTIGHETER FOR STYREMEDLEMMER M FL Det vil ikke tilfalle medlemmer av styret eller daglig leder i WWI, Oppstartsfase eller WW Holding eller uavhengige sakkyndige noen særlig rett eller fordel ved Fusjonen. 9 av 13

11 18 AVTALE OM OVERDRAGELSE AV JUSTERINGSFORPLIKTELSE KNYTTET TIL MERVERDIAVGIFT Overtakende selskap samtykker til å overta rett og plikt til å justere eventuell inngående merverdiavgift, som er knyttet til eiendommer og andre eiendeler som overføres ved fusjonen. Dette innebærer at Fusjonen ikke utløser noen plikt for overdragende selskap til å tilbakebetale fradragsført inngående merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven 26 b. Overtakende selskap vil søke om ordinær registrering og om nødvendig frivillig registrering i merverdiavgiftsmanntallet senest for enn samme merverdiavgiftstermin som eiendelene overføres. *** 10 av 13

12 Lysaker, 14. mars 2010 Styret i Wilh. Wilhelmsen ASA Wilhelm Wilhelmsen Diderik B. Schnitler (Styrets leder) (Styrets nestleder) Odd Rune Austgulen Helen Juell (Styremedlem) (Styremedlem) Bettina Banoun (Styremedlem) 11 av 13

13 Lysaker, 14. mars 2010 Styret i Oppstartsfase I ASA Thomas Wilhelmsen Diderik B. Schnitler (Styrets leder) (Styremedlem) Nils P Dyvik Hege Sjo (Styremedlem) (Styremedlem) Marianne Lie (Styremedlem) 12 av 13

14 Fusjonsplanen tiltres med dette av Oppstartsfase I Holding ASA, som herved forplikter seg til å forestå aksjekapitalforhøyelsen, endringene av vedtektene og styret og administrerende direktør som forutsatt i fusjonsplanen punkt 6, 7 og 9, samt til å yte tilskudd til det fusjonerte selskap under de vilkår som følger av fusjonsplanen punkt 14 siste ledd. Lysaker, 14. mars 2010 Styret i Oppstartsfase I Holding ASA Wilhelm Wilhelmsen Diderik B. Schnitler (Styrets leder) (Styrets nestleder) Odd Rune Austgulen Helen Juell (Styremedlem) (Styremedlem) Bettina Banoun (Styremedlem) 13 av 13

15 VEDLEGG 1 VEDTEKTER FOR WILH. WILHELMSEN ASA Sist endret 9. mai 2005 Selskapets firma er Wilh. Wilhelmsen ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 1 2 Selskapets forretningskontor er i Bærum. Generalforsamlingen kan også avholdes i Oslo, Tønsberg eller Nøtterøy kommuner. 3 Selskapets formål er å drive skipsfart, maritim servicevirksomhet, luftfart, industri, handel, finansvirksomhet, megling, agenturer og spedisjon, å eie eller drive fast eiendom, samt drive virksomhet beslektet med eller tilknyttet det nevnte. Dette kan skje direkte, eller indirekte ved garanti, aksjetegning eller på annen måte. 4 Selskapets aksjekapital er NOK ,-, fordelt på aksjer av klasse A og aksjer av klasse B, i alt aksjer á NOK 20,-. Aksjene av klasse B gir ikke stemmerett på generalforsamlingen. Forøvrig gir hver aksje samme rett i selskapet. 5 Selskapets styre består av fra 5 til 7 medlemmer med inntil 3 varamedlemmer. Det velger selv sin formann. Selskapets firma tegnes av styrets formann alene eller av to styremedlemmer i forening. På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres: 6 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder konsernregnskap og utdeling av utbytte. 2. Godkjennelse av revisors godtgjørelse. 3. Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer. 4. Valg av styremedlemmer, varamedlemmer og revisor (dersom disse er på valg). 5. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. Generalforsamlingen ledes av styrets formann. I innkallelsen til generalforsamling kan det bestemmes at de aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen må melde seg hos selskapet innen en bestemt frist som ikke skal utløpe tidligere enn 2 virkedager før generalforsamlingen.

16 VEDLEGG 2 VEDTEKTER FOR OPPSTARTSFASE I ASA 1 Firma Selskapets navn er Oppstartsfase I ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. 2 Forretningskontor 3 Virksomhet Selskapets virksomhet er handel med og investering i fast eiendom, verdipapirer og andre formuesobjekter, herunder deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet. 4 Aksjekapital Aksjekapitalen er NOK , fordelt på aksjer, hver pålydende NOK Styre Selskapets styre skal ha fra 3 til 9 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning. 6 Signatur Selskapets firma kan tegnes av styrelederen og ett styremedlem i fellesskap. 7 Generalforsamling På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres: Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 12. februar 2010

17 VEDLEGG 3 Wilh. Wilhelmsen ASAs regnskap, styrets beretning samt revisjonserklæring for 2009, 2008 og 2007 Se eget vedlegg.

18 VEDLEGG 4

19

20

21

22

23

24

25 VEDLEGG 5

26

27

28

29

30

31

32 VEDLEGG 6 Utkast til fusjonsbalanse for Oppstartsfase I ASA (Wilh.Wilhelmsen ASA) USD mill EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel 36,83 Immaterielle eiendeler 0,88 Varige driftsmidler 1,43 Investeringer i datterselskap 517,15 Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 62,72 Andre langsiktige poster 19,89 Sum anleggsmidler 638,90 Omløpsmidler Kortsiktige finansinvesteringer 2,09 Andre kortsiktige poster 87,79 Bankinnskudd, kontanter og lignende 215,74 Sum omløpsmidler 305,62 Sum eiendeler 944,52 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital 0,17 Fond for urealiserte gevinster 6,89 Sum egenkapital 7,06 Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser 55,54 Langsiktig rentebærende gjeld 406,70 Annen langsiktig gjeld 109,09 Sum langsiktig gjeld 571,33 Kortsiktig gjeld Fusjonsgjeld Oppstartfase I Holding ASA (WW Holding ASA) 294,77 Skyldige offentlige avgifter 0,91 Annen kortsiktig gjeld 70,46 Sum kortsiktig gjeld 366,14 Sum egenkapital og gjeld 944,52 I styret for Oppstartsfase I ASA Lysaker, 14 mars 2010 Thomas Wilhelmsen Nils P Dyvik Hege Sjo Styrets leder Jan Eyvin Wang Marianne Lie Diderik Schnitler Daglig leder Note til utkast til fusjonsbalanse for Oppstartsfase I ASA (Wilh.Wilhelmsen ASA) Utkast til fusjonsbalanse viser de eiendeler og forpliktelser som selskapet ville hatt 31. januar Forenklet IFRS er anvendt ved utarbeidelsen. Fusjonen gjennomføres til regnskapsmessig kontinuitet

33 VEDLEGG 7

34 Vedlegg 8 OVERSIKT OVER EIENDELER SOM SKAL OVERFØRES SOM TINGSINNSKUDD OG EIENDELER SOM SKAL OVERFØRES VED SALG 1) Eiendeler som skal overføres fra Wilh. Wilhelmsen ASA til Oppstartsfase I Holding ASA som tingsinnskudd Bokført verdi (i WW ASA) Aksjer i Kaplan Eierandel USD NOK K-POAGS Pty Limited (K1) 22,521 % K-NSS Pty Limited (K3) 22,521 % K-AA Terminals Pty Limited (K6) 22,500 % K-Auto Logistics Pty Limited 22,521 % Totalt aksjer i Kaplan Lån til Kaplan AUD USD NOK K-POAGS Pty Limited (K1) K-NSS Pty Limited (K3) K-AA Terminals PTY Limited (K6) Totale lån til Kaplan Sum Kaplan aksjer og lån Aksjer i Wilhelmsen Maritime Service AS Immaterielle eiendeler 0 0 Kunstsamling: skipsmodeller, skipsklokker, ankere, malerier og andre objekter av historisk interesse 0 0 Lokalisert i Strandveien 20, 1366 Lysaker Totalt tingsinnskudd av 2

35 Vedlegg 8 Eiendeler som skal overføres fra Wilh. Wilhelmsen ASA til Oppstartsfase I Holding ASA med oppgjør i kontanter Eiendel Spesifikasjoner Markedsverdi Wilh. Wilhelmsen Sdn Bhd (Malaysia) Heleiet datterselskap av WWI, stiftet i Malaysia Adresse: 47th Floor, Empire Tower 182 Jalan Tun Razak Kuala Lumpur MALAYSIA USD NOK Wilh. Wilhelmsen Ltd (Hong Kong) Org. nr.: W Datterselskap av WWI, stiftet i Hong Kong. Eiet 99,98 % av WWI Adresse: Room 609, Lu Plaza, 2 Wing Yip Street Kwun Tong Kowloon HONG KONG Wilservice AS Heleiet datterselskap av WWI, stiftet i Norge Adresse: Strandveien 20, 1366 Lysaker Org. nr.: Leilighet på Geilo Gnr. 66 bnr. 743, snr 18, Hol kommune Leilighet i Gräbbestad (Sverige) Tanum Långeby 2: Lån til Wilservice AS Totale eiendeler - kontantdel Vekslingskurs USD / NOK (3. mars 2010) 5,9193 Vekslingskurs AUD / NOK (3. mars 2010) 5, av 2

36 Vedlegg 9 Rapport fra styret i Wilh. Wilhelmsen ASA om fusjon mellom Wilh. Wilhelmsen ASA og Oppstartsfase I ASA 1 BEGRUNNELSEN FOR FUSJON Styret i Wilh. Wilhelmsen ASA ( WWI ) anbefaler at selskapets generalforsamling vedtar fusjonsplanen av 14. mars 2010, utarbeidet av styrene i Oppstartsfase I ASA ( Oppstartsfase ) og WWI ( Fusjonsplanen ). Fusjonen inngår som et ledd i restruktureringen av Wilh. Wilhelmsenkonsernet. Gjennom restruktureringen etableres en ny konsernstruktur med et nytt holdingselskap, Wilh. Wilhelmsen Holding ASA ( WW Holding ) som konsernspiss. WW Holding vil bl.a. eie aksjene i Wilhelmsen Maritime Services AS, som vil være holdingselskap for konsernets virksomhet innenfor maritime servicetjenester, og aksjene i Oppstartsfase, som vil videreføre konsernets shipping- og logistikkvirksomhet og vil endre navn til Wilh. Wilhelmsen ASA. Begrunnelsen for reorganiseringen og dermed fusjonen er å posisjonere konsernets virksomhet mest mulig hensiktsmessig for å sikre videre vekst og verdier for aksjeeierne. Den seneste tidens markedsjusteringer har skapt vekstmuligheter for aktører med sterk egenkapital og attraktiv organisering. WWI har sin virksomhet innenfor tre segmenter: shipping, logistikk og maritime servicetjenester. Bakgrunnen for restruktureringen er i hovedsak et forretningsmessig ønske om å rendyrke og videreutvikle virksomhetsområdene shipping- og logistikktjenester på den ene side og maritime servicetjenester på den andre hver for seg, både administrativt og kapitalmessig. Dette skyldes at virksomhetsområdene hver for seg er blitt store og kapitalkrevende, det oppfattes som både organisatorisk og finansielt fordelaktig å drive og finansiere disse to virksomhetene innenfor to selvstendige børsnoterte selskaper. Gjennom restruktureringen legges det til rette for en separat børsnotering og finansiering av det fusjonerte selskapet. 2 JURIDISK FREMGANGSMÅTE Restruktureringen innebærer at WWI forut for fusjonen overfører sine aksjer i Wilhelmsen Maritime Services AS, sine aksjer i K-POAGS Pty Ltd, K-AA Terminals Pty Ltd, K-Auto Logistics Pty Ltd og K- NSS Pty Ltd (samlet Kaplan ), sine lån til K-POAGS Pty Ltd, K-NSS Pty Ltd og K-AA Terminals Pty Ltd, WWIs varemerke, logo og enkelte andre immaterielle rettigheter, samt enkelte øvrige eiendeler og forpliktelser som nærmere beskrevet i vedlegg til Fusjonsplanen til WW Holding. Deretter utdeles aksjene i WW Holding som utbytte til WWIs aksjeeiere. Fusjonen foretas med hjemmel i allmennaksjeloven 13-2 (2) og for øvrig overensstemmende med reglene i allmennaksjeloven kapittel 13, ved at Oppstartsfase overtar WWIs eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet. WWI oppløses, og aksjeeierne i WWI får vederlag i form av en økning av pålydende på aksjene i Oppstartsfases morselskap WW Holding, ved forhøyelse av aksjekapitalen i dette selskap. Aksjene i WW Holding utdeles til aksjeeierne i WWI umiddelbart forut for gjennomføring av fusjonen og inngår således ikke i de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres fra WWI til Oppstartsfase i forbindelse med Fusjonen. Fusjonen må vedtas av generalforsamlingene i de fusjonerende selskaper med minst to tredeler av både de avgitte stemmer og av den aksjekapital som er representert i generalforsamlingene. I tillegg må generalforsamlingen i WW Holding med minst to tredels flertall vedta kapitalforhøyelse hvorved aksjeeierne i WWI får aksjer i WW Holding. 1

Redegjørelse for forslagene inntatt under postene 3 til 13 på dagsordenen

Redegjørelse for forslagene inntatt under postene 3 til 13 på dagsordenen Redegjørelse for forslagene inntatt under postene 3 til 13 på dagsordenen 3. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2009 og kontantutbytte Det foreslås at konsernresultat for 2009 og konsernbalanse

Detaljer

F U S J O N S P L A N

F U S J O N S P L A N F U S J O N S P L A N for fusjon mellom Møbelbygg AS (overdragende selskap) og Hjellegjerde Eiendom AS (overtakende selskap) med vederlag i aksjer i Hjellegjerde ASA (morselskap til overtakende selskap)

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN Denne tilleggsavtale ( Tilleggsavtalen ) til fusjonsplan datert 12. juni 2013 er inngått den 11. juli 2013 mellom: (1) Borgestad Startup AS, org nr 911 879 808, Gunnar Knudsensvei

Detaljer

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap KONSERNFISJONSPLAN for konsernfisjon mellom Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019 som det overdragende selskap og Buskerud Trav Eiendom AS, org.nr. 914 868 068 som det overtakende selskap og Buskerud

Detaljer

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 Styrene i Nordic Seafarms AS og Nordic Halibut AS har den 23. april 2015 inngått en fusjonsplan, hvor Nordic Halibut AS som overdragende

Detaljer

UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA

UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA Den 21. april 2010 ble det holdt ordinær generalforsamling i BN Bank ASA ved bankens hovedkontor i Trondheim. Generalforsamlingen ble åpnet

Detaljer

FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM INSR INSURANCE GROUP ASA OG NEMI FORSIKRING AS

FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM INSR INSURANCE GROUP ASA OG NEMI FORSIKRING AS FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM INSR INSURANCE GROUP ASA OG NEMI FORSIKRING AS 1 FUSJONSPLAN Denne fusjonsplanen er inngått den 20. desember 2017 av styrene i (1) Insr Insurance Group ASA ("Insr") og (2)

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA NORSK WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA Torsdag 25. april 2013 kl. 10:45 i selskapets lokaler i Strandveien 20, 1366 Lysaker INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamlingen vil bli

Detaljer

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP)

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) FISJONSPLAN FOR AKER SOLUTIONS ASA (SOM OVERDRAGENDE SELSKAP) OG KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) 5. april 2011 1. FISJONSPARTER Overdragende selskap: Aker Solutions ASA Org.nr.: 986 529 551 Forretningskommune:

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap)

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap) FUSJONSPLAN Mellom Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 (som det overtakende selskap) og Grieg Seafood Hjaltland AS org.nr. 983 400 981 og Grieg Marine Farms AS org.nr. 984 141 165 (som de overdragende

Detaljer

F U S J O N S P L A N

F U S J O N S P L A N Vedlegg nr 1 F U S J O N S P L A N MELLOM Energiselskapet Buskerud AS (som det overtagende selskap) og Drammen Kraftnett Holding AS (som det overdragende selskap) Undertegnet av styrene i Energiselskapet

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Innkalling til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gt 6, 5015 Bergen (ved jernbanestasjonen) torsdag 29. juni 2006 kl. 10.00

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

AKER EXPLORATION ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKER EXPLORATION ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AKER EXPLORATION ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aker Exploration ASA 19. oktober 2009 kl 10.00 i Felix konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

Fusjonsplan. for vederlagsfri fusjon. mellom. Gjensidige Forsikring ASA Org.nr som det overtakende og fortsettende selskapet

Fusjonsplan. for vederlagsfri fusjon. mellom. Gjensidige Forsikring ASA Org.nr som det overtakende og fortsettende selskapet for vederlagsfri fusjon mellom Gjensidige Forsikring ASA Org.nr. 995 568 217 som det overtakende og fortsettende selskapet og Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S CVR-nr 12429185, som det overdragende

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl Til aksjonærene i C.TYBRING-GJEDDE ASA Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl. 15.00 i selskapets lokaler på Karihaugen Til behandling foreligger: 1. Administrerende direktør

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future... REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING

Detaljer

VEDTEKTER VEDTATT I GENERALFORSAMLINGER

VEDTEKTER VEDTATT I GENERALFORSAMLINGER Vedtekter VEDTEKTER VEDTATT I GENERALFORSAMLINGER 27-2 - 1918, 12-11 - 1918 16-4 - 1920, 26-4 - 1922 30-4 - 1924, 20-3 - 1934 17-3 - 1937, 31-3 - 1939 9-11 - 1949, 14-4 - 1950 19-4 - 1955, 17-4 - 1958

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA Ordinær generalforsamling avholdes Torsdag 12. mai 2016 kl 12.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen Generalforsamlingen

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING ALGETA ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING ALGETA ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ordinære generalforsamlingen i Algeta ASA ble avholdt 14. mai 2008, kl. 18.30 i Algetas kontor, møterommet i 3. etasje, Kjelsåsveien 172 A i Oslo.

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Client Computing Europe AS holdes på selskapets kontor i: Skolmar 32 C, 3232 Sandefjord. 8. april 2011 kl 11:00

Ordinær generalforsamling i Client Computing Europe AS holdes på selskapets kontor i: Skolmar 32 C, 3232 Sandefjord. 8. april 2011 kl 11:00 Til aksjeeiere i Client Computing Europe AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Client Computing Europe AS holdes på selskapets kontor i: Skolmar 32 C, 3232 Sandefjord

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

F I S J O N S P L A N

F I S J O N S P L A N F I S J O N S P L A N for fisjon av HJELLEGJERDE ASA Organisasjonsnummer: 912 685 144 som overdragende selskap med overføring til MØBELBYGG AS Organisasjonsnummer: 990 994 242 som overtakende selskap Utarbeidet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA torsdag 18. oktober 2007 kl. 0900 på selskapets kontor i Sandakerveien

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 24. april 2012 Bærekonstruksjonene fra Moelven Limtre AS preger interiøret i biblioteket i Vennesla. Arkitekt: Helen &Hard. Foto: Ketil Jacobsen Moelven Industrier ASA

Detaljer

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Vedlegg 1 Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Veiledning Tekst i eksemplene som er angitt med kursiv i parentes, anvendes kun ved behov. Når tekst

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND)

VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND) VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND) Fastsatt av Norfunds generalforsamling 26. august 2013 med hjemmel i lov av 9. mai 1997 nr. 26 om statens investeringsfond

Detaljer

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Forslag til vedtak Til innkallingens punkt 5: Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Til innkallingens punkt 6: Styret

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS Formannskapet beslutter den 15.12.14, i f.sak /14, med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 071/14, å stifte eiendomsselskapet Hattfjelldal

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA Ordinær generalforsamling avholdes Onsdag 11. mai 2011 kl 18.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen Generalforsamlingen

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 24. april 2015 Kl.: 13:00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

WILH. WILHELMSEN ASA

WILH. WILHELMSEN ASA INNKALLELSE TIL GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN ASA TORSDAG 8. MAI 2008 KL. 14.00 I SELSKAPETS LOKALER, STRANDVEIEN 20, 1366 LYSAKER Generalforsamlingen åpnes av styrets leder Wilhelm Wilhelmsen. Til

Detaljer

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 STORM REAL ESTATE AS Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 EIENDELER 000 USD Anleggsmidler Investering i datterselskap 5 Andre finansielle investeringer 16.296 Lån

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 23. april 2015 Bildet viser Vannkanten, Stavanger. Fotograf Marie von Krogh / AART architects Moelven Industrier ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Moelven

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 26. april 2017 Bildet viser Kimen Kulturhus, Stjørdal hvor Moelven Wood AS har hatt leveranser. Foto: Lene M. Prøven. moelven.no Innkalling til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA fredag 14. september 2012 kl. 14.00 i selskapets lokaler,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA Ordinær generalforsamling avholdes Torsdag 7. mai 2015 kl 14.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen Generalforsamlingen

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO EIENDOMSKAPITAL ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO EIENDOMSKAPITAL ASA Til aksjonærene i Pareto Eiendomskapital ASA 15. april 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO EIENDOMSKAPITAL ASA Aksjeeierne i Pareto Eiendomskapital ASA innkalles til ekstraordinær

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS 1 Foretaksnavn I FIRMA Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997. 2 Formål II FORMÅL Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 22. juni 2012

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Scana Industrier ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Scana Industrier ASA den 6. mai 2014, kl. 17:30, på Radisson Blu

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Tidspunkt: Onsdag 4. juni 2008 kl 16.30 Møtested: Hjellegjerde ASAs lokaler i Sykkylven, kantina i første

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA. 20. mai 2010, kl på Hotel Continental i Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA. 20. mai 2010, kl på Hotel Continental i Oslo. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA Til behandling foreligger: 20. mai 2010, kl. 09.30 på Hotel Continental i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Tom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i. Til aksjeeiere i TECO Coating Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i Lysaker Torg 8 1366 Lysaker 22. juni

Detaljer

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00 Til aksjeeiere i Copeinca ASA ( Selskapet ) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling holdes på: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo 25. april 2012 kl 10.00 Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i REPANT ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Repant ASA Kl 17.00, 21 mai 2007 i selskapets lokaler i Kobbervikdalen

Detaljer

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer Valgkomiteen forslår at honoraret til styreleder og styremedlemmene settes til følgende:

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer Valgkomiteen forslår at honoraret til styreleder og styremedlemmene settes til følgende: Til aksjeeiere i Borgestad ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BORGESTAD ASA Ordinær generalforsamling i Borgestad ASA avholdes på Hotel Vic i Porsgrunn torsdag 19. mai 2016 kl. 13.00, åpnes

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. oktober 2009 kl på Sjølyst Plass i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. oktober 2009 kl på Sjølyst Plass i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I 20. oktober 2009 kl. 10.00 på Sjølyst Plass i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i (Selskapet), 20. oktober 2009 kl. 1000

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Xxxxx (KI Ident) Aksjeeiers fullstendige navn Ref. nr. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 24. mai 2017 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene til Selskapet

Detaljer

Til Aksjonærene i Petroleum Geo-Services ASA (PGS) PGS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. oktober 2009 KL

Til Aksjonærene i Petroleum Geo-Services ASA (PGS) PGS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. oktober 2009 KL Til Aksjonærene i Petroleum Geo-Services ASA (PGS) Our ref.: ESA Lysaker, 16. september 2009 PGS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. oktober 2009 KL. 13.00 Vedlagt oversendes følgende informasjon: - Fullmakt

Detaljer

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA Ekstraordinær generalforsamling i Fosen Trafikklag ASA ble avholdt tirsdag den 24. juni 2008 på Pirterminalen, Trondheim, fra kl 12.00.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 71 Lov om endringer i

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2017

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2017 SOLVANG ASA Innkalling til Generalforsamling 2017 Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling i selskapets lokaler Strandkaien 36, Stavanger: Til behandling foreligger: Mandag

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008 1/7 TIL AKSJEEIERNE I NORSE ENERGY CORP. ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008 Aksjeeierne i Norse Energy Corp. ASA innkalles til ordinær generalforsamling 20. mai 2008 kl. 10:00

Detaljer

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015 SOLVANG ASA Innkalling til Generalforsamling 2015 Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling på Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V s gate 3, Stavanger: Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. mai 2000 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling 16 juni 2000 kl 15.00 i selskapets lokaler i Karenslyst alle 9 c, 0278

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA Ekstraordinær generalforsamling i Fosen Trafikklag ASA holdes tirsdag den 24. juni 2008 i selskapets lokaler på Pirterminalen, Trondheim.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Mandag den 3. juni 2013. 14.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien 45,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse)

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) FISJONSPLAN FOR FISJON AV NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) 1. FISJON Styret i North Bridge Nordic Property AS, org. nr 990

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 30. mars 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 26. april 2012 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 7 desember ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 7 desember ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i REPANT ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Repant ASA Kl 17.00, 7 desember 2006 i selskapets lokaler

Detaljer