WILH. WILHELMSEN ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WILH. WILHELMSEN ASA"

Transkript

1 INNKALLELSE TIL GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN ASA TORSDAG 8. MAI 2008 KL I SELSKAPETS LOKALER, STRANDVEIEN 20, 1366 LYSAKER Generalforsamlingen åpnes av styrets leder Wilhelm Wilhelmsen. Til behandling foreligger: 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Valg av person til å medundertegne protokollen. 3. Styrets erklæring om lønn m.v. for ledende ansatte. 4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2007, herunder konsernregnskap og utdeling av utbytte. 5. Godkjennelse av revisors godtgjørelse. 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer. 7. Fornyelse av fullmakt til selskapets styre til kjøp av selskapets aksjer. 8. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer. Etter Generalforsamlingen, vil konsernsjefen gi en orientering om virksomheten i konsernet så langt i Aksjonærer i selskapet som selv eller ved fullmektig vil delta i generalforsamlingen må i henhold til vedtektenes 6 senest to virkedager i forveien, dvs. senest tirsdag 6 mai 2008, ha meldt dette til selskapets kontor. Med forbehold om at generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2007 og vedtak etter punkt 4. om betaling av utbytte, vil det bli utbetalt aksjeutbytte med NOK 5,50 per aksje. Aksjeutbyttet for 2007 tilfaller de som er aksjonærer ved utløpet av 8. mai 2008 og vil bli overført til disse aksjonærer eller til oppgitt forvalter eller depot den 23. mai For at aksjonærer skal unngå tap, må de derfor selv sørge for snarest å melde aksjeerverv, adresseforandringer m.v. til aksjeeierregisteret i Verdipapirsentralen gjennom den bank eller fondsmegler som er valgt som kontofører. Redegjørelse for utbyttebeskatning av utenlandske selskapsaksjonærer i EØS land er vedlagt innkallingen. Innkalling og øvrige saksdokumenter er tilgjengelig på selskapets hjemmeside på internet mars 2008 for STYRET Wilhelm Wilhelmsen Styrets leder

2 Til Wilh. Wilhelmsen ASA v/juridisk avdeling, Postboks 33, 1324 Lysaker Telefax: Epost: Melding om deltagelse i generalforsamling Undertegnede aksjeeier i Wilh. Wilhelmsen ASA vil møte på selskapets generalforsamling i Strandveien 20, 1366 Lysaker torsdag 8. mai 2008 kl Jeg er eier av... aksjer av klasse A.... aksjer av klasse B.... den (navn med blokkbokstaver) (underskrift) (adresse) Til Wilh. Wilhelmsen ASA v/juridisk avdeling, Postboks 33, 1324 Lysaker Telefax Epost: Melding om tildeling av fullmakt til å møte i generalforsamling Undertegnede aksjeeier i Wilh. Wilhelmsen ASA gir herved fullmakt til... (navn med blokk bokstaver) til å møte og stemme på mine vegne i generalforsamlingen i Strandveien 20, 1366 Lysaker torsdag 8. mai 2008 kl Jeg er eier av... aksjer av klasse A.... aksjer av klasse B.... den (navn med blokk bokstaver)... (underskrift)... (adresse)

3 UTBYTTE TIL UTENLANDSKE SELSKAPSAKSJONÆRER I EØS LAND Utbytte til utenlandske aksjonærer er i utgangspunktet gjenstand for kildeskatt med 25 pst. Kildeskatten kan være redusert i skatteavtale inngått mellom Norge og aksjonærens hjemland. I tillegg er kvalifiserende selskapsaksjonærer mv. hjemmehørende i en EØS stat fritatt for kildeskatt. Selv om en kvalifiserende selskapsaksjonær er fritatt for kildeskatt, må det utdelende selskapet i henhold til krav fra norske skattemyndigheter trekke kildeskatt, unntatt dersom aksjonæren har søkt om og fått godkjent 0-sats av Sentralskattekontoret for Utenlandssaker. Aksjonærer som har fått godkjent 0-sats må registrere dette på sin VPS konto forut tidspunktet for utdeling av utbytte for at Wilh. Wilhelmsen ASA skal kunne unnlate skattetrekk. Kvalifiserende EØS aksjonærer uten forhåndsgodkjent og -registrert 0-sats kan søke om refusjon av trukket kildeskatt til Sentralskattekontoret for Utenlandssaker: Sentralskattekontoret for Utenlandssaker Postboks 8031 Forus 4068 Stavanger Telephone: Telefax: Vennligst ta kontakt med Sentralskattekontoret ved behov for ytterligere opplysninger. Wilh. Wilhelmsen ASA har utarbeidet et uoffisielt skjema til bruk/veiledning ved søknad om refusjon av kildeskatt. Skjemaet kan innhentes ved å kontakte IR Manager eller lastes ned via vår internettside. Selskapet har dessverre ikke kapasitet til å yte ytterligere individuell rådgivning til aksjonærene.

4 STYRETS ERKLÆRING OM LØNN M.V. FOR LEDENDE ANSATTE JFR. NOTE 15 TIL REGNSKAPET. Denne erklæring gjelder for regnskapsåret 2008 og er vedtatt av styret i Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) i styremøte 12. mars 2008 under henvisning til allmennaksjelovens 6-16 a. Generelt Styret i WW ønsker at konsernet skal ha en internasjonal profil som sikrer den bredde i kompetanse som konsernet har behov for innenfor shipping, maritime tjenester og logistikk. Styret har derfor som mål at kompensasjonsordningene for konsernledelsen skal være på nivå med andre norske selskap som arbeider internasjonalt. Selskapets ansatte som betegnes som ledende ansatte i denne erklæring er: Konsernsjef Ingar Skaug, visekonsernsjef Sjur Galtung, finansdirektør Nils P. Dyvik, konserndirektør shipping Thomas Wilhelmsen, konserndirektør logistikk Stephen Cadden og administrerende direktør i Wilhelmsen Maritime Services AS Dag Schjerven. Lønn Lønn til konsernsjef fastsettes av styret i WW og lønn til øvrige ledende ansatte fastsettes administrativt på basis av rammer som gis av styret. Det vises til note 2 vedrørende lønn og godtgjørelse til ledende ansatte i morselskapet og note 4 i konsernregnskap for ledende ansatte i konsernet. Naturalytelser De ledende ansatte disponerer firmabil og mottar fri avis, fri telefon, fri mobiltelefon og dekning av kostnader til bredbåndskommunikasjon etter gitte standarder. Bonus De ledende ansatte deltar i et bonussystem i WW. Bonussystemet er todelt; en teambonus som gjelder alle ansatte i Norge samt en prestasjonsorientert bonus for ansatte på et gitt ledernivå. Teambonusen er maksimert til en månedslønn og den prestasjonsorienterte bonusen er for de ledende ansatte varierende fra en til fem månedslønner hvis selskapet oppnår en avkastning på sysselsatt kapital over et forhåndsdefinert nivå samt at den enkelte ansatte når sine individuelle mål. Opsjoner De ledende ansatte deltar i et opsjonsprogram godkjent av selskapets generalforsamling der de er tildelt et antall opsjonsretter som er knyttet til gjennomsnittlig sluttkurs for WW A-aksjer de 7 siste handledager før tilbud om opsjonsretter ble gitt, tilsvarende NOK Senest kan opsjonsrettene kreves innløst slik at differensen mellom aksjekursen på innløsningstidspunktet og NOK. 212 kan kreves utbetalt. Den berettigede skal samtidig kjøpe WW A-aksjer for 1/3 av gevinsten før skatt og den berettigede skal eie minst tilsvarende antall aksjer i 3 år fra innløsningstidspunktet. Konsernsjefen er gitt opsjonsretter, Sjur Galtung er gitt , Nils P. Dyvik, Thomas Wilhelmsen, Stephen Cadden og Dag Schjerven er gitt hver. Aksjer i WW De ledende ansatte får sammen med øvrige ansatte i heleide norske selskaper årlig tilbud om å kjøpe aksjer i WW med en rabatt tilsvarende 20% på markedspris. Rabattelementet kan maksimalt utgjøre NOK Pensjonsordninger Per etablerte WW egen pensjonskasse, Wilh. Wilhelmsen Pensjonskasse. Pensjonsytelsene til de ledende ansatte omfatter alderspensjon, uførepensjon, ektefelle- og barnepensjon og supplerer ytelsene fra folketrygden. Full pensjon krever en opptjeningstid på 30 år og gir rett til alderspensjon på 66% av brutto lønn, maksimalt 12G, inklusive utbetaling fra Folketrygden og andre offentlige trygder. De ledende ansatte har rettigheter knyttet til lønn over 12G og avtaler om mulig førtidspensjon fra år. Pensjonsforpliktelsene knyttet til lønn over 12G og førtidspensjonering finansieres over driften. Etterlønnsavtaler Konsernsjefen har en etterlønnsavtale som gir ham rett til 75% av årslønn i 18 måneder ved fratreden som følge av fusjon, betydelig endring i eierforhold eller som følge av styrevedtak. Eventuelle inntekter i perioden går til fradrag med 50%. Denne reduksjonen trer i kraft seks måneder etter fratreden. Retningslinjer for lønnsfastsettelse m.v. i Konsernsjefens lønn for vil bli fastsatt av styret. Lønn for de øvrig ledende ansatte vil for det samme tidsrom bli fastsatt administrativt på basis av rammer fastlagt av styret. Styrets fastsettelse av lønn for konsernsjef og rammer for øvrig ledende ansatte vil bygge på generell lønnsutvikling i samfunnet og under hensyn til lønnsutvikling med tilsvarende stillinger i sammenlignbare norske maritime virksomheter som arbeider internasjonalt.

5 Redegjørelse for lederlønnspolitikk i 2007 Lederlønnspolitikken i det foregående regnskapsår har bygget på de samme prinsipper som beskrevet i punktet over for perioden Virkning for selskapet av lederlønnsavtaler inngått i 2007 Det er ikke inngått nye lederlønnsavtaler eller endringer til eksisterende lederlønnsavtaler i det foregående regnskapsår, med unntak av ovennevnte opsjonsordning.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 27. mai 2014 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA torsdag 24. mai 2012 kl. 16.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i FARSTAD SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Farstad Shipping ASA innkalles til ordinær generalforsamling i Farstadgården, 6. etg., Notenesgt. 14, Ålesund,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I FARSTAD SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Farstad Shipping ASA innkalles til ordinær generalforsamling i Farstadgården, 6. etg., Notenesgt. 14, Ålesund,

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 24. mai 2011 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA NORSK WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA Torsdag 25. april 2013 kl. 10:45 i selskapets lokaler i Strandveien 20, 1366 Lysaker INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamlingen vil bli

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Remora ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Remora ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Remora ASA Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling den 10. mars 2008 kl 13.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7 (Hinna Park) i Stavanger, med

Detaljer

Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277

Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i 4. mai 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i ( Selskapet ) i Selskapets lokaler på Ruseløkkveien 6, 0251 Oslo den 25. mai

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I FARSTAD SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Farstad Shipping ASA innkalles til ordinær generalforsamling i Farstadgården, 6. etg., Notenesgt. 14, Ålesund

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA onsdag 22. mai 2013 kl. 16.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet og

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 8. april 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes tirsdag 29. april 2014 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA 16. april 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Acta Holding ASA onsdag 30. april 2008 kl. 13:00 på Victoria Hotel, Skansegaten

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Med endringer som foreslått av styret 25. juni 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 26.

Detaljer

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Navamedic ASA.

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Navamedic ASA. Til aksjeeierne i Navamedic ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Navamedic ASA. 23. mai 2013 kl. 10:00 i Felix Konferansesenter, Aker Brygge,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 30. mars 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 26. april 2012 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo

Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo Til aksjonærene i BWG Homes ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo torsdag

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA TIL AKSJEEIERNE I HEXAGON COMPOSITES ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA ( Hexagon eller

Detaljer

fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Veidekke ASA avholdes tirsdag 5. mai 2015 kl 17.00 på Thon Hotel Bristol, Kristian IV s gate

Detaljer

Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA i selskapets lokaler,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Acta Holding ASA onsdag 23. mai 2012 kl. 13:00 på Victoria Hotel, Skansegaten 1, 4006

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 18. juni 2014 kl. 13:00 i selskapets lokaler på Bolette

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA mandag 14. mai 2012 kl 15.00 i Langevåg

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 23. april 2015 Bildet viser Vannkanten, Stavanger. Fotograf Marie von Krogh / AART architects Moelven Industrier ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Moelven

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23. mai 2014 kl.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer