Innkalling til generalforsamling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til generalforsamling"

Transkript

1 Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes i Conrad Mohrs veg 29, Minde, 5072 Bergen, mandag 6. mai 2013 kl. 16:00. Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets formann Laurence W. Odfjell, samt registrering av møtende aksjonærer. 2. Valg av møteleder og en aksjonær til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder. 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 4. Hovedpunkter fra styrets beretning ved styrets formann. 5. Presentasjon av årsresultatet 2012 ved administrerende direktør Jan A. Hammer. 6. Revisjonsberetning. 7. Fastsettelse av morselskapets og konsernets resultatregnskap og balanse for Anvendelse av morselskapets årsoverskudd. 9. Utbytte Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for årsresultatet Godtgjørelse til Styret Generalforsamlingen av 8. mai 2012 besluttet å gi Valgkomiteen mandat til å foreslå godtgjørelse til styrets medlemmer. Basert på nylig publisert (februar 2013) statistikk fra Norsk Institutt for Styremedlemmer basert på 136 selskap notert på Oslo Børs, og tatt i betraktning den generelle arbeidsmengde og ansvar som påligger styret i Odfjell SE, anbefaler Valgkomiteen at den årlige godtgjørelsen til vanlige styremedlemmer økes fra nåværende kr til kr Valgkomiteen foreslår ingen endringer i godtgjørelse for styrets formann, komiteledere og komitemedlemmer. Det foreslås således en samlet godtgjørelse til styret for 2012 på kr , hvorav til styrets arbeidende formann kr I tillegg foreslås en ekstra godtgjørelse på kr til hver av styrets to medlemmer av Revisjonskomiteen og styrets to medlemmer av Valgkomiteen samt at leder av Valgkomiteen mottar en årlig kompensasjon på kr Revisors godtgjørelse foreslås fastsatt etter regning.

2 11. Valg av styremedlemmer. I henhold til selskapets vedtekter står to av de nåværende styreplassene på valg. Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Bernt Daniel Odfjell. Informasjon om ham foreligger i selskapets årsberetning side 18. Valgkomiteen foreslår videre at Åke Henrik Gregertsen velges som nytt styremedlem, som erstatning for Terje Storeng som har meddelt at han ikke ønsker gjenvalg. Informasjon vedrørende Åke H. Gregertsen er som følger: Åke H. Gregertsen, norsk statsborger født 1955, siviløkonom og høyere revisorgrad fra Norges Handelshøyskole. Han har også gjennomført AFF/NHH Solstrandprogrammet. Åke Gregertsen har hatt analytiker- og lederstillinger i Mobile Exploration, KPMG, Forsco-gruppen og Bergen Diesel (Rolls Royce) før han begynte i Odfjell i 1991, hvor han var Finansdirektør i fem år og deretter direktør for Odfjells tankterminal i Houston i seks år. Etter å ha sluttet i Odfjell i 2002 har han vært administrerende direktør i Star Shipping AS ( ) og i Jebsen Management AS ( ). Siden 2011 har Åke Gregertsen vært konsulent for joint ventureselskapet Odfjell Terminals B.V. Han eier A-aksjer i Odfjell SE. Åke Gregertsen har ingen formelle bånd til noen av de største aksjonærer i selskapet. 12. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og generalforsamlingens rådgivende avstemming ligger vedlagt denne innkallingen. Erklæringen foreligger også i selskapets årsberetning side 106. I henhold til Allmennaksjeloven og gjeldende vedtekter er det nå tilstrekkelig at årsrapporten er tilgjengelig på vår hjemmeside og ikke sendes i trykt versjon, hvis ikke annet er ønskelig. De aksjonærer som ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen, selv eller ved fullmakt, bes benytte vedlagt svarkupong som i henhold til vedtektenes 4 må være selskapet i hende senest 2. mai 2013: Brevpost: Odfjell SE, Postboks 6101 PT, 5892 Bergen. Telefaks: Vedlegg til e-post: Bergen, 12. april 2013 Styret i Odfjell SE

3 STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODT- GJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Målsetting Styret skal fastsette retningslinjer for avlønning av ledelsen i henhold til loven. Disse retningslinjene skal presenteres for generalforsamlingen. Retningslinjene for avlønning av ledelsen skal klargjøre hovedprinsippene for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse. Retningslinjene skal bidra til å sikre samsvar mellom aksjonærenes og ledelsens økonomiske interesser. Prestasjonsavhengig avlønning av ledelsen i form av opsjonsavtaler, bonusprogram eller tilsvarende skal knyttes til verdiskapning for selskapets aksjonærer eller selskapets inntjening over tid. Slike ordninger, inkludert opsjonsavtaler, skal motivere til økt innsats og bygge på kvantifiserbare faktorer som den ansatte kan påvirke. Lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør skal fastsettes av styret. Alle deler av avlønning av administrerende direktør og den samlede avlønning av ledelsen skal fremgå av årsrapporten. Erklæring I henhold til Allmennaksjelovens 6-16a skal styret utarbeide en egen erklæring vedrørende fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for administrerende direktør og andre ledende ansatte. Denne skal i henhold til Allmennaksjelovens 5-6 (3) behandles på ordinær generalforsamling, der det skal holdes en rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for fastsettelsen av lederlønninger for det kommende året. Retningslinjene for aksjebaserte ordninger og avlønning knyttet til aksjer og annen utvikling av aksjekurs skal godkjennes av generalforsamlingen (se Allmennaksjeloven 6-16a). (1) Lederavlønning i 2012 Se note 23 til konsernregnskapet for Odfjell SE for detaljer om ledelsens avlønning i (2) Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse av ledende ansatte. Styret fremlegger følgende retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse av ledelsen for kommende regnskapsår, for rådgivende avstemning ved generalforsamlingen 2013: Administrerende direktør og ledere som rapporterer direkte til ham omfattes av selskapets pensjonsplan (se note 9). For den øverste ledelsen har selskapet en usikret tilleggspensjon som dekker lønn utover 12G, begrenset oppad til 18G. Denne tilleggspensjonen dekker 66% av lønn mellom 12G og 18G. Ledelsen skal tilbys konkurransedyktige betingelser, for å sikre kontinuitet i ledelsen og for å gjøre det mulig for selskapet å rekruttere kvalifisert personell. Avlønningen skal settes sammen slik at den fremmer verdiskapning i selskapet. Avlønningen skal ikke være av en slik art eller slikt omfang at den kan skade selskapets omdømme.

4 En fast lønn utgjør hovedkomponenten i avlønningen. I tillegg til fast lønn kan det imidlertid også være andre tilleggsgoder, inkludert men ikke begrenset til naturalytelser, bonuser, sluttavlønning samt pensjons- og forsikringsordninger. Selskapet opererer ikke med aksjeopsjonsavtaler eller tilsvarende ordninger omfattet av Allmennaksjelovens 6-16c, avsnitt 1, punkt 3. Ettersom selskapet ikke har slike ordninger er det ikke definert grenser som regulerer de ulike ytelsene eller den samlede lederavlønningen. Selskapet har iverksatt et prestasjonsbasert insentivprogram som knyttes til selskapets inntjeningsevne og oppnåelse av definerte operasjonelle mål. Slik insentivavlønning for den enkelte er begrenset oppad til maksimalt seks månedslønner. Dersom man ikke oppnår resultater som utløser insentivbetaling kan styret på skjønnsmessig basis bevilge utbetaling av kompensasjon for ekstraordinær innsats og/eller ulempe til enkelte ansatte, heriblant ledelsen. Ledelsen har ingen avtaler vedrørende sluttvederlag. Avlønningen av ledelsen i 2012 var i samsvar med retningslinjene over. Styret i Odfjell SE Bergen, 13. mars 2013

5 Påmelding til ordinær generalforsamling i Odfjell SE mandag 6. mai 2013 A-aksjer B-aksjer Undertegnede eier av i Odfjell SE ønsker å møte på selskapets ordinære generalforsamling. Jeg/vi møter også som fullmektig for følgende aksjonærer: (Dato) (Må undertegnes. Navnet gjentas med blokkskrift.) I henhold til vedtektene 4 må påmeldingen være selskapet i hende senest 2. mai Vennligst send inn påmeldingsskjemaet ved å benytte én av følgende: Brevpost: Odfjell SE, Postboks 6101 PT, 5892 Bergen Telefaks: Vedlegg til e-post:

6 Fullmakt ved ordinær generalforsamling i Odfjell SE Mandag 6. mai 2013 A-aksjer B-aksjer Undertegnede eier av i Odfjell SE gir herved... (Navn) (Postadresse) fullmakt til å møte på selskapets ordinære generalforsamling 6. mai 2013 og avgi stemme på mine/våre vegne. Fullmakten kan om ønskelig gis til styrets formann Laurence Ward Odfjell Mine/våre stemmeinstrukser er som følger (vennligst kryss av under): Sak: For Mot Avhold. 7. Fastsettelse av morselskapets og konsernets resultatregnskap og balanse for Godkjenning at det ikke utbetales utbytte for årsresultatet Godkjenning av Valgkomiteens forslag ad. godtgjørelse til styret og komitemedlemmer. Godkjenning av Valgkomiteens forslag om at Revisors godtgjørelse skal fastsettes etter regning 11. Godkjenning av Valgkomiteens for slag om at Bernt Daniel Odfjell gjenvelges som styremedlem. Godkjenning av Valgkomiteens forslag om at Åke Henrik Gregertsen velges som nytt styremedlem. 12. Godkjenning av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Dersom ingen stemmeinstruks er angitt står fullmaktshaver fritt til å stemme på vegne av aksjonæren. (Dato) (Må undertegnes. Navnet gjentas med blokkskrift.) I henhold til vedtektene 4 må fullmakten være selskapet i hende senest 2. mai Vennligst send inn fullmaktsskjemaet ved å benytte én av følgende: Brevpost: Odfjell SE, Postboks 6101 PT, 5892 Bergen Telefaks: Vedlegg til e-post:

Innkalling til ordinær generalforsamling 2015

Innkalling til ordinær generalforsamling 2015 Innkalling til ordinær generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes onsdag 6. mai 2015 kl. 16:00 i Conrad Mohrs veg 29, Minde, 5072 Bergen. Til behandling foreligger: 1. Åpning

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 4. mai 2010 kl. 16:00. Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA torsdag 24. mai 2012 kl. 16.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA TIL AKSJEEIERNE I HEXAGON COMPOSITES ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA ( Hexagon eller

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 18. april 2012 Kl.: 1200.

Detaljer

Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo

Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo Til aksjonærene i BWG Homes ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo torsdag

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

TIL AKSJONÆRENE I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA TIL AKSJONÆRENE I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA avholdes Onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) fredag den 12. april 2013 kl.

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 19. mai 2015 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Veidekke ASA avholdes tirsdag 5. mai 2015 kl 17.00 på Thon Hotel Bristol, Kristian IV s gate

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjonærer i SalMar ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i FARSTAD SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Farstad Shipping ASA innkalles til ordinær generalforsamling i Farstadgården, 6. etg., Notenesgt. 14, Ålesund,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Med endringer som foreslått av styret 25. juni 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 26.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA i Linken møtesenter, Forskningsparken, Sykehusveien 23, Tromsø,

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Til aksjeeierne i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Oslo, 22. april 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DNB NOR EIENDOMSINVEST I ASA Det innkalles med dette til ordinær

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag 19. mai 2015, klokken 16:30 i Thon Conference

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Trondheim, 2. mai 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) Tirsdag 27. mai

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes torsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Folke Bernadottes vei 38,

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00 Til aksjeeiere i Copeinca ASA ( Selskapet ) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling holdes på: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo 25. april 2012 kl 10.00 Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Trondheim, 6. mai 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) Torsdag 28. mai

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277

Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet

Detaljer

Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA i selskapets lokaler,

Detaljer

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bouvet ASA tirsdag 19. mai 2015 kl. 17:00 i Bouvets lokaler i Sandakerveien 24C, inngang D11, Oslo.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. Tirsdag 30. november 2010 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. Tirsdag 30. november 2010 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA Tirsdag 30. november 2010 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Sølvtrans Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til Ordinær Generalforsamling i Sølvtrans Holding ASA den 16. mai 2012, klokken 10.00 i selskapets

Detaljer