Røyken Næringspark Felt C. Overvannsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Røyken Næringspark Felt C. Overvannsplan"

Transkript

1 Røyken Næringspark Felt C Overvannsplan

2 2 Røyken Eiendomsutvikling AS Overvannsplan Felt C Røyken Næringspark COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon wwwcowino Dokument nr Versjonsnr B Utgivelsesdato Utarbeidet MHAL Kontrollert PEF Godkjent PEF Prosjektdokumenter/OV-plan/OV-Plan Felt CDOC

3 3 Innholdsfortegnelse 1 FORORD 4 2 GENERELLE TILTAK 5 3 OVERSLAGSMESSIGE BEREGNINGER OG AKTUELLE TILTAK 9 31 TOMT C TOMT C TOMT C TOMT C TOMT C TOMT C TOMT C TOMT C TOMT C TOMT C TOMT C TOMT C TOMT C TOMT C VEDLEGG NEDBØRSDATA ASKER MÅLESTASJON TEGNING G010 - OVERVANNSPLAN 18 Prosjektdokumenter/OV-plan/OV-Plan Felt CDOC

4 4 1 FORORD Ved utbygging av Røyken Næringspark, tomtefelt C, er utbygger pålagt av Røyken kommune å utarbeide en overordnet plan for overvannshåndteringen på området Dette for å identifisere nødvendige tiltak for å hindre oversvømmelser og skader, og for å sikre at lokale utslippspunkter/bekker ikke får støtbelastninger som resulterer i skader Det er forøvrig utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplanforslag Follestad - felt C, der flom/oversvømmelse er omtalt i pkt 711 Utbygger er Røyken Eiendomsutvikling AS (REU) v/prosjektleder Bjørn Walter Jensen Røyken kommune har lagt følgende dimensjoneringskriterier til grunn for arbeidet; Maks 5liter/(s*daa) videreført vannmengde Beregning av avrenning utføres iht 25års regn Dimensjonerende regnvarighet: 1 time Ved beregninger av nedbørsmengder er data fra målestasjon Asker, perioden , benyttet Planen er utarbeidet i henhold til hovedprinsipper i Norsk Vann (Norvar) rapport 162/2008; Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering Denne planen er kun ment som en overordnet plan som viser prinsipper og forutsetninger for overvannshåndteringen på tomtefeltet Detaljprosjektering av overvannshåndtering ved utvikling av den enkelte tomt vil være tomtekjøpers ansvar når endelig bebyggelsesplan utarbeides Nødvendige tiltak utenfor de enkelte tomter vil være utbyggers ansvar (REU) Det legges opp til utstrakt bruk av lokale løsninger ved at mest mulig av overvannet infiltreres i grunnen, eller fordrøyes i egne fordrøyningsanlegg før det slippes ut i lokale bekker/vannveier Det er tatt hensyn til at overbygning og eventuell vei-drenering er i henhold til Røyken kommunes krav og retningslinjer, og Vegvesenets håndbok 018; Vegbygging Nødvendige kulverter og stikkrenner under hovedveien og adkomstveier til tomtene skal også utføres i henhold til krav og retningslinjer i håndbok Prosjektdokumenter/OV-plan/OV-Plan Felt CDOC

5 5 2 GENERELLE TILTAK Følgende tiltak for fordrøyning og infiltrasjon av overvann og drensvann foreslås benyttet ved utbygging av veier og tomter i Follestad Næringspark: 1 Åpne infiltrasjons-/fordrøyningsgrøfter langs veier og tomter Grøftene fylles med pukk/kult for å lette infiltrasjon 2 Vann fra tak og andre tette flater føres til sandfang/infiltrasjonssandfang og videre til infiltrasjon i sprengsteinsfylling eller til utsprengt fordrøyningsmagasin Eventuelle overløp og utløp føres til egnede utslippspunkt i nærliggende bekker eller grøfter 3 Fjellskjæringer dypsprenges, og avskjærende pukkgrøfter anlegges i de dypsprengte områdene for å muliggjøre infiltrasjon/fordrøyning og bortledning av overvann til egnet utslippspunkt 4 Deler av tomter dypsprenges for å skape hydraulisk forbindelse mellom ulike sprengsteinsfyllinger og/eller fordrøyningsmagasin, samt å øke infiltrasjons- og fordrøyningskapasiteten der dette behøves Massene i dypsprengte områder, deler av sprengsteinsfyllinger, samt utsprengte fordrøyningsmagasin, bearbeides helt eller delvis til pukk/kult for å sikre god hydraulisk kapasitet 5 Utstrakt bruk av vanngjennomtrengelig dekke på tomtene der dette er forenelig med bruken av de aktuelle tomtene 6 Sprengsteinsfyllinger dekkes ikke til med jordmasser/leire der man får avrenning av overvann fra tomter og veier 7 Terreng/grøntområde på oversiden av fjellskjæringer bearbeides/grøftes slik at overvann ikke renner ned over kanten av fjellskjæringer Se vedlagt tegning G010_A Overvannsplan for beliggenhet av sprengsteinsfyllinger og foreslåtte tiltak på og ved de enkelte tomter Grøftene langs hovedveien til tomtefelt C (Johan Follestads vei) anlegges med drenerende masser i minst en meters dybde Bunnen av grøftene anlegges uten vekstjord slik at overvann fritt kan infiltrere gjennom pukk/kultlaget og videre ned i underliggende masser Grøftene vil fungere som kombinert fordrøynings- Prosjektdokumenter/OV-plan/OV-Plan Felt CDOC

6 6 og infiltrasjonsmagasin, samt eventuelt avskjære vann som renner av sideterreng For å håndtere avrenningen ved kraftig nedbør og spesielle vinterforhold, planlegges grøftene med et visst magasineringsvolum (nedsenkede flater i forhold til vei) Hovedvisjonen for overvannshåndteringen i Follestad Næringspark vil være å forebygge skader og sikre tilfredsstillende sikkerhet for liv, helse og miljø Planen kan ikke dokumentere at kravet om maks 5liter/s/daa videreført vannmengde er oppfylt, ettersom de foreslåtte løsningene ikke baserer seg på lukkede anlegg for infiltrasjon og fordrøyning med kontrollerte utløpsarrangementer Hovedvisjonen vil imidlertid kunne oppfylles ved at de generelle tiltakene som er beskrevet tilpasses utformingen, bruken og de lokale forutsetningene for hver tomt Der det er behov for å sprenge ut fordrøyningsmagasin, er det i de overslagsmessige beregningene av fordrøyningsvolum forutsatt et utløp på maks 5 liter/s/daa, og at avrenning fra 80 % av tomtens planerte areal ledes til førdrøyning Det er forutsatt at den enkelt utbygger ikke tilfører overvannet forurensning som krever spesielle rensetiltak Tilkobling av overvann til spillvannsnettet kan ikke forventes godkjent av Røyken kommune Der man finner lommer av leire og løsmasser under utgraving og sprengning av tomtene, skal disse fjernes og erstattes med sprengstein for å gi optimale forhold for infiltrasjon og fordrøyning Figur 1: Åpen pukkgrøft for fordrøyning og infiltrasjon Prosjektdokumenter/OV-plan/OV-Plan Felt CDOC

7 7 Den enkelte tomtekjøper vil pålegges å håndtere overflatevann fra tak og tette flater ved lokal fordrøyning/infiltrasjon med evt utløp eller overløp til lokalt utslippspunkt/bekk Åpne infiltrasjons-/fordrøyningsgrøfter (figur 1) må i utstrakt grad anlegges i lavbrekk på tomtene, langs fjellskjæringer, og langs interne veier (adkomstveier) Ved å kombinere bruk av pukkgrøfter og sandfang/infiltrasjonkummer (figur 2, 3 og 4), kan man oppnå en tilfredsstillende overvannshåndtering ved kraftige nedbørs- og avrenningssituasjoner Dersom det er aktuelt å samle og lede overvann til lokalt utslippspunkt i terreng eller bekk, må man plastre utløpssonen med sprengstein og anlegge en energidreper for å hindre erosjon og utgraving ved kraftige avrenningssituasjoner Aktuell plassering av pukkgrøfter, sandfang og infiltrasjonskummer vil avhenge av bebyggelsesplanen for hver enkelt tomt Detaljerte planer for dette vil derfor måtte utarbeides av den enkelte tomtekjøper som en integrert del av bebyggelsesplanene Figur 2: Infiltrasjonssandfang med overløp til drensledning Prosjektdokumenter/OV-plan/OV-Plan Felt CDOC

8 8 Figur 3: Infiltrasjonskum Figur 4: Sandfang med utløp til infiltrasjonsmagasin Prosjektdokumenter/OV-plan/OV-Plan Felt CDOC

9 9 3 OVERSLAGSMESSIGE BEREGNINGER OG AKTUELLE TILTAK Overslagsmessige beregninger og skisserte tiltak for de enkelte tomter: Generelt antas det at de planerte delene av tomtene vil opparbeides med nær 100 % tette flater i form av asfalterte veier og plasser, samt takflater Det er derfor rimelig å utføre beregninger av avrenning fra tomtene med en avrenningskoeffisient på 0,9 Beregningene er gjort vha den rasjonelle formel; Q = φ*i*a Der, Q = vannvolum φ = avrenningskoeffisient i = nedbørsintensitet A = nedslagsfeltets areal Nedbørsintensiteten for et 25 års regn, med varighet 1 time er 107,8L/(s*ha) (vedlegg 51: Nedbørsdata Asker målestasjon) Beskrivelsene av tomter og nødvendige tiltak på og ved hver enkelt tomt er gjort i en rekkefølge slik at tomtene lengst oppstrøms kommer først For hver av tomtene er det kun beregnet total volumavrenning for et 25-års regn, varighet 1 time, og hvor mange liter per sekund dette tilsvarer Volumavrenningen for et slikt regn er så satt opp mot beregnet volum av anbrakte/utførte masser til sprengsteinsfylling for hver tomt Dette gir en grov indikasjon på om volumet av sprengsteinsfyllingene har kapasitet til å håndtere avrenningen fra den enkelte tomt ved infiltrasjon/fordrøyning I de beregnede volumene av utførte/anbrakte masser til sprengsteinsfyllinger er ikke volumene av dypsprengte områder, som er vist i overvannsplanen (tegning G010_A), medtatt Det er ikke foretatt "som bygget" innmålinger av utlagte sprengsteinsfyllinger Det kan derfor være avvik mellom faktiske forhold og prosjektert volum/utstrekning som er oppgitt i dette dokumentet og vist på tegning G10_A Deler av sprengsteinsfyllingene som skal benyttes til infiltrasjon og fordrøyning overvann må bearbeides til pukk/kult Det samme gjelder ved anlegging Prosjektdokumenter/OV-plan/OV-Plan Felt CDOC

10 10 av nødvendige infiltrasjonskummer og grøfter Omfanget av dette vil være en del av detaljprosjekteringen den enkelte tomtekjøper selv må stå for 31 TOMT C61 Tomt C61 har et maksimalt planert areal på om lag 5,1 daa Beregnet avrenningsvolum Q 1time = 0,9*107,8L/(s*ha)*0,51ha*3600s Q 1time 178m 3 (49,5 L/s) Prosjektert volum av utførte/anbrakte masser til sprengsteinsfylling er drøyt 7300m 3 for tomt C61 Q 1time utgjør drøyt 24 % av volum steinfylling, noe som indikerer at infiltrasjonskapasiteten kan være tilstrekkelig uten ytterligere sprenging for å etablere nødvendig fordrøyningsvolum Hele tomteflaten heller mot sprengsteinsfyllingen og grøntområdet vest for tomten Det overvannet som ikke ledes til infiltrasjon/fordrøyning i sprengsteinsfyllingen nordvest på tomten, vil kunne renne fritt ned over fyllingsfoten og finne sin naturlige vei gjennom grøntområdet til nærmeste bekkedrag Langs sørsiden av tomten vil det bli en skjæring på opp til 10 meters høyde mot ovenforliggende terreng Fjellskjæringen må dypsprenges og det må anlegges en avskjærende pukkgrøft for å infiltrere/fordrøye og lede vann som eventuelt renner over kanten av skjæringen Vannet fra grøften ledes til grøntområdet vest for tomten Terreng/grøntområde på oversiden av fjellskjæringen må bearbeides slik at overvann ikke renner ned over kanten av skjæringen Omfanget av disse arbeidene må vurderes av byggeledelsen i anleggsfasen 32 TOMT C62 Tomt C62 har et maksimalt planert areal på om lag 16,6 daa Beregnet avrenningsvolum Q 1time = 0,9*107,8L/(s*ha)*1,66ha*3600s Q 1time 578m 3 (161 L/s) Det vil ikke være sprengsteinsfyllinger av betydelig volum på tomten Det vil derfor være nødvendig med dypsprenging av betydelige arealer, samt å sprenge ut volum for å etablere ett eller flere fordrøyningsmagasin, for å sikre tilstrekkelig infiltrasjons/fordrøyningskapasitet på tomten Hele tomteflaten heller mot nordøst Regn og smeltevann vil renne inn mot fjellskjæringen som følger langs hele tomtens østre side, og det må dypsprenges og anlegges en solid pukkgrøft langs hele fjellskjæringen for å muliggjøre infiltrasjon/fordrøyning og bortleding av overvann Terreng/grøntområde på oversiden av fjellskjæringen må bearbeides slik at overvann ikke renner ned over Prosjektdokumenter/OV-plan/OV-Plan Felt CDOC

11 11 kanten av skjæringen Omfanget av disse arbeidene må vurderes av byggeledelsen i anleggsfasen Fordrøyningsmagasin etableres med utløp til skråningen ned mot tomt C63 Med utgangspunkt i et ønsket utslipp på maks 5 L/(s*daa), oppsamling fra 80 % av tomtens flater, og et effektivt porevolum på 30 % (pukk), vil nødvendig volum av fordrøyningsmagasin totalt være ca 750 m 3 33 TOMT C63 Tomt C63 har et maksimalt planert areal på om lag 18,1 daa Beregnet avrenningsvolum Q 1time = 0,9*107,8L/(s*ha)*1,81ha*3600s Q 1time 632m 3 (176 L/s) Det vil ikke være sprengsteinsfyllinger av betydelig volum på tomten Det vil derfor være nødvendig med dypsprenging av betydelige arealer, samt å sprenge ut volum for å etablere ett eller flere fordrøyningsmagasin, for å sikre tilstrekkelig infiltrasjons/fordrøyningskapasitet på tomten Området mellom tomt C62 og C42 må sprenges ut og bearbeides slik at man får en forsenkning i terrenget mellom disse to tomtene Et overløp/utløp fra denne terrenggropen legges under hovedveien og tomt C5 til grøntområdet nord for C5 Herfra vil vannet finne vei ned til nedenforliggende bekkedrag Overløpet må anlegges lavere enn veigrøften så man ikke risikerer at overvannet fra C62 renner inn i veigrøften Utbygger av tomten bør også vurdere mulighetene for å lede utløpet fra fordrøyningen ut i grøntområdet nordøst for tomten Terreng/grøntområde på oversiden av fjellskjæringen langs tomtens østre grense må bearbeides slik at overvann ikke renner ned over kanten av skjæringen Omfanget av disse arbeidene må vurderes av byggeledelsen i anleggsfasen Langs tomtens østre grense, mot tomt C62, er det planlagt en skråning med høydeforskjell fra topp til bunn på om lag 3 meter Det må dypsprenges og anlegges en solid pukkgrøft langs foten av skråningen for å fordrøye og lede overvann videre til den dypsprengte grøfta langs tomtens østre side 34 TOMT C42 Tomt C42 har et maksimalt planert areal på om lag 6,3daa Beregnet avrenningsvolum Q 1time = 0,9*107,8L/(s*ha)*0,63ha*3600s Q 1time 220m 3 (61 L/s) Prosjektdokumenter/OV-plan/OV-Plan Felt CDOC

12 12 Det vil ikke være sprengsteinsfyllinger av betydelig volum på tomten Det vil derfor være nødvendig med dypsprenging av betydelige arealer, samt å sprenge ut volum for å etablere eget fordrøyningsmagasin, for å sikre tilstrekkelig infiltrasjons/fordrøyningskapasitet på tomten Tomtens hovedfallretning er i nordøstlig retning Fordrøyningsmagasin etableres med utløp til skråningen ned mot tomt C41 Med utgangspunkt i et ønsket utslipp på maks 5 L/(s*daa), oppsamling fra 80 % av tomtens flater, og et effektivt porevolum på 30 % (pukk), vil nødvendig volum av fordrøyningsmagasin totalt være ca 285 m 3 Terrenget mellom tomtene C42 og C41 må dypsprenges og formes til en avskjærende grøft med fall østover slik at utløpet fra fordrøyningen på tomt C42 kan ledes ut i grøntområdet i øst Det kan vurderes å legge utløpet fra fordrøyning i rør helt ut i grøntområdet dersom den bratte skråningen mellom C42 og C41 vanskeliggjør en romslig avskjærende grøft Fjellskjæringen langs tomtens østre side må dypsprenges og en solid pukkgrøft må anlegges Terreng/grøntområde på oversiden av fjellskjæringen må bearbeides slik at overvann ikke renner ned over kanten av skjæringen Omfanget av disse arbeidene må vurderes av byggeledelsen i anleggsfasen 35 TOMT C41 Tomt C41 har et maksimalt planert areal på om lag 7,8 daa Beregnet avrenningsvolum Q 1time = 0,9*107,8L/(s*ha)*0,78ha*3600s Q 1time 272m 3 (76 L/s) Prosjektert volum av utførte/anbrakte masser til sprengsteinsfyllinger er ca 1180m 3 for tomt C41 Q 1time utgjør nærmere 23 % av volum steinfylling Det er imidlertid kun i det nordøstre hjørnet av tomten at det vil bli liggende en sprengsteinsfylling som er stor nok til infiltrasjon/fordrøyning Vann som ledes ned i grunnen her vil kun bli fordrøyd i kortere tid før det vil renne videre ut i terrenget mot nordøst og mellom tomt C41 og C32 Tomtens hovedfallretning er mot nordvest Regn- og smeltevann som uhindret renner av på tomtens overflate vil samles i grøften mellom veien og tomten Veien har et fall på 7,5 % langs tomt C41, og det vil være fare for erosjon og utgraving av veigrøften dersom det ikke anlegges noen form for oppsamling og fordrøyning av overvannet før det renner ut i veigrøften Det må derfor sprenges ut ett eller flere fordrøyningsmagasin på tomten med utløp til terrenget mellom tomt C41 og C22 Terrenget her må bearbeides slik at det blir liggende lavere enn C22 og veigrøften Overvannet må videre ledes ut mot grøntområdet i øst Det kan vurderes å legge utløpet fra fordrøyningen i rør helt ut i grøntområdet dersom den bratte skråningen mellom C41 og C32 vanskeliggjør en romslig avskjærende grøft Prosjektdokumenter/OV-plan/OV-Plan Felt CDOC

13 13 Om man tar utgangspunkt i et ønsket utslipp på maks 5 L/(s*da), oppsamling fra 80 % av tomtens flater, og et effektivt porevolum på 30 % (pukk), vil nødvendig volum av fordrøyningsmagasin være ca 350 m 3 Det må dypsprenges og anlegges en avskjærende grøft langs tomtens østre kant for å hindre eventuell avrenning fra grøntområdet ut over tomtens planerte områder 36 TOMT C22 Tomt C32 har et maksimalt planert areal på om lag 6,1 daa Beregnet avrenningsvolum Q 1time = 0,9*1078L/(s*ha)*0,61ha*3600s Q 1time 213m 3 (59 L/s) Prosjektert volum av utførte/anbrakte masser til sprengsteinsfyllinger er ca 2090m 3 for tomt C32 Q 1time utgjør drøyt 10 % av volum steinfylling, noe som tilsier at infiltrasjonskapasiteten for området kan være tilstrekkelig Tomtens hovedfallretning er mot nordøst, samtidig som størstedelen av sprengsteinsfyllingen vil ligge i tomtens nordøstre hjørne Dette gir gode muligheter for infiltrasjon/fordrøyning i sprengsteinsfyllingen uten sprenging av tilleggsvolum Vannet som ledes ned i sprengsteinsfyllingen vil finne vei ut i grøntområdet i øst 37 TOMT C21 Tomt C21 har et maksimalt planert areal på om lag 8,2 daa Beregnet avrenningsvolum Q 1time = 0,9*107,8L/(s*ha)*0,82ha*3600s Q 1time 286m 3 (80 L/s) Tomtens hovedfallretning er i sørvestlig retning, inn mot veien Det vil derfor kun være avrenning fra de høyest liggende delene av tomten, anslagsvis 1/3 av tomten, som med relativ letthet kan infiltreres/fordrøyes i sprengsteinsfyllingen nord på tomten Avrenning fra resten av tomten må ledes til et utsprengt fordrøyningsmagasin Utløpet herfra vil kunne ledes ut i skråningen mellom tomt C21 og C1 Det må dypsprenges og anlegges en solid, avskjærende grøft langs tomt C1 for å hindre videre avrenning ut over tomt C1 Det må anlegges en stikkrenne under adkomstveien til C1 for å lede overvann videre ned i grøften mellom veien og C1 Vannet vil til slutt finne vei ut i grøntområdet vest for C1 og ende i nedenforliggende bekk (Tuhusbekken) Om man tar utgangspunkt i et ønsket utslipp på maks 5 L/(s*da), oppsamling fra 2/3 av tomtens flater, og et effektivt porevolum på 30 % (pukk), vil nødvendig volum av fordrøyningsmagasin være ca 390 m 3 Prosjektdokumenter/OV-plan/OV-Plan Felt CDOC

14 14 Tomt C21 er bebygd COWI er ikke kjent med detaljene rundt hvordan overvannshåndteringen er løst av utbygger For detaljer rundt faktiske løsninger henvises det til godkjent byggesøknad til Røyken kommune 38 TOMT C1 Tomt C1 har et maksimalt planert areal på om lag 6,7 daa Beregnet avrenningsvolum Q 1time = 0,9*107,8L/(s*ha)*0,67ha*3600s Q 1time 234m 3 (65 L/s) Prosjektert volum av utførte/anbrakte masser til sprengsteinsfyllinger er ca 36700m 3 for tomt C1 Q 1time utgjør under 1 % av volum steinfylling, noe som tilsier at infiltrasjonskapasiteten er tilstrekkelig Størstedelen av tomt C1 vil bestå av en massiv sprengsteinsfylling Det er gode muligheter for infiltrasjon/fordrøyning av overvann på tomten Vann som siver ut av sprengsteinsfyllingen mot nord og vest vil finne vei videre ned i nedenforliggende bekk (Tuhusbekken) 39 TOMT C71 Tomt C71 har et maksimalt planert areal på om lag 9,0 daa Beregnet avrenningsvolum Q 1time = 0,9*107,8L/(s*ha)*0,90ha*3600s Q 1time 314m 3 (87 L/s) Prosjektert volum av utførte/anbrakte masser til sprengsteinsfyllinger er ca 58350m 3 for tomt C71 Q 1time utgjør under 0,5 % av volum steinfylling, noe som tilsier at infiltrasjonskapasiteten er tilstrekkelig Det er i tillegg fylt ut betydelig mer i sprengsteinsfyllingen mot vest, enn det som var prosjektert Størstedelen av tomt C71 vil bestå av en massiv sprengsteinsfylling Det er gode muligheter for infiltrasjon/fordrøyning av overvann på tomten Vann som siver ut av sprengsteinsfyllingen mot vest vil finne vei videre ned i nedenforliggende bekkedrag Den nordlige enden av tomten må planeres slik at regn- og smeltevann ikke renner ned over skråningen mot tomt C TOMT C72 Tomt C72 har et maksimalt planert areal på om lag 6,9daa Beregnet avrenningsvolum Prosjektdokumenter/OV-plan/OV-Plan Felt CDOC

15 15 Q 1time = 0,9*107,8L/(s*ha)*0,69ha*3600s Q 1time 241m 3 (67 L/s) Prosjektert volum av utførte/anbrakte masser til sprengsteinsfyllinger er ca 7390m 3 for tomt C32 Q 1time utgjør under 3 % av volum steinfylling, noe som tilsier at infiltrasjonskapasiteten kan være tilstrekkelig Det er i tillegg fylt ut betydelig mer i sprengsteinsfyllingen mot vest, enn det som var prosjektert Hovedfallretning på tomt C72 er mot nordvest, og hele den vestre kanten av tomten vil ligge på sprengsteinsfylling Ved å lede overvann til infiltrasjon/fordrøyning her vil man kunne oppnå en forsinket og mindre intens avrenning til nedenforliggende grøntområde og bekkedrag Den nordlige enden av tomten må planeres slik at regn- og smeltevann ikke renner ned over skråningen og til tomt C TOMT C73 Tomt C73 har et maksimalt planert areal på om lag 3,8daa Beregnet avrenningsvolum Q 1time = 0,9*107,8L/(s*ha)*0,38ha*3600s Q 1time 133m 3 (37 L/s) Det er ikke sprengsteinsfyllinger av betydelig størrelse på tomten Det må derfor sprenges ut volum for å etablere egne fordrøyningsmagasin for å sikre tilstrekkelig infiltrasjons/fordrøyningskapasitet på tomten Hovedfallretning på tomt C73 er mot nord Det må dypsprenges og anlegges en avskjærende grøft langs den delen av tomten som grenser mot C5 slik at regn- og smeltevann hindres i å renne ned skråningen og ut på tomt C5 Det bør opparbeides en forhøyning på terrenget mellom denne grøften og skråningen ned mot C5 som en ekstra sikkerhet mot at overvann finner veien fra C73 og ned på C5 Overvannet som samler seg i den avskjærende grøften ledes via fordrøyningsanlegg til i grøntområdet i nord Herfra vil det finne vei til nedenforliggende bekkedrag Om man tar utgangspunkt i et ønsket utslipp på maks 5 L/(s*da), oppsamling fra 80 % av tomtens flater, og et effektivt porevolum på 30 % (pukk), vil nødvendig volum av fordrøyningsmagasin være ca 306 m TOMT C5 Tomt C5 har et maksimalt planert areal på om lag 15,2 daa Beregnet avrenningsvolum Q 1time = 0,9*107,8L/(s*ha)*1,52ha*3600s Prosjektdokumenter/OV-plan/OV-Plan Felt CDOC

16 16 Q 1time 531m 3 (147 L/s) Prosjektert volum av utførte/anbrakte masser til sprengsteinsfyllinger er ca 40260m 3 for tomt C5 Q 1time utgjør drøyt 1 % av volum steinfylling, noe som indikerer at infiltrasjonskapasiteten kan være tilstrekkelig Hovedfallretning på tomt C5 er mot nord Tomten ligger på sprengsteinsfylling fra ca pr 30 til ca pr 130 Det vil kreve sprenging av dype grøfter dersom man ønsker å lede overvann fra de laveste områdene av tomten til infiltrasjon/fordrøyning i sprengsteinsfyllingen Det bør vurderes om man kan heve deler av tomten (fra pr ca ) slik at overvann fra hele tomten kan ledes til infiltrasjon/fordrøyning i sprengsteinsfylling uten sprenging av ekstra volum for fordrøyning Dette vil naturligvis redusere størrelsen på tomtens planerte areal noe Som en ekstra sikkerhet dersom vann renner ned og ut av skjæringen mot tomt C73, må det dypsprenges og anlegges en avskjærende grøft langs tomtens vestre ende 313 TOMT C32 Tomt C32 har et maksimalt planert areal på om lag 4,6daa Beregnet avrenningsvolum Q 1time = 0,9*107,8L/(s*ha)*0,46ha*3600s Q 1time 161m 3 (45 L/s) Prosjektert volum av utførte/anbrakte masser til sprengsteinsfyllinger er ca 800m 3 for tomt C32 Q 1time utgjør omlag 20 % av volum steinfylling, noe som indikerer at infiltrasjonskapasiteten kan være tilstrekkelig Hovedfallretning på tomt C32 er i nordvestlig retning I tomtens nordvestlige hjørne vil det være en sprengsteinsfylling der overvann kan infiltreres/fordrøyes slik at avrenningsintensiteten til grøntområdet og bekkedrag i vest vil dempes Det må dypsprenges og anlegges avskjærende grøfter langs hele tomtens grense både mot tomt C5 og C31 Overvann fra tomten vil etter infiltrasjon/fordrøyning finne vei ut i grøntområdet vest for tomten 314 TOMT C31 Tomt C31 har et maksimalt planert areal på om lag 14,4 daa Beregnet avrenningsvolum Q 1time = 0,9*107,8L/(s*ha)*1,44ha*3600s Q 1time 503m 3 (140 L/s) Prosjektdokumenter/OV-plan/OV-Plan Felt CDOC

17 17 Prosjektert volum av utførte/anbrakte masser til sprengsteinsfyllinger er ca 36900m 3 for tomt C31 Q 1time utgjør drøyt 1 % av volum steinfylling, noe som indikerer at infiltrasjonskapasiteten kan være tilstrekkelig Hovedfallretning på tomt C31 er i (nord)vestlig retning Det vil være en massiv sprengsteinsfylling nordvest på tomten Det er dermed gode muligheter for å anlegge infiltrasjon/fordrøyning i sprengsteinsfyllingen på tomten Vann som infiltreres og fordrøyes i sprengsteinsfyllingen vil finne vei til grøntområdet og bekkedrag vest for tomten For å fange opp regn- og smeltevann som kan renne ned eller ut fra skråningene fra tomt C5 og C32, må det dypsprenges og anlegges en avskjærende grøft langs hele tomtens sørlige grense Prosjektdokumenter/OV-plan/OV-Plan Felt CDOC

18 18 4 VEDLEGG 41 NEDBØRSDATA ASKER MÅLESTASJON 42 TEGNING G010 - OVERVANNSPLAN Prosjektdokumenter/OV-plan/OV-Plan Felt CDOC

Overvannsnotat rammeplan

Overvannsnotat rammeplan Overvannsnotat rammeplan Prosjekt: Bliksrudåsen Kommune: Aurskog-Høland kommune Dato: 24.04.2017, rev 19.05.2017 1 Beskrivelse av området dagens situasjon 1.1 Grunnforhold og vegetasjon Området består

Detaljer

Overvannsplan for prosjekt FV120 gjennom Ask sentrum

Overvannsplan for prosjekt FV120 gjennom Ask sentrum OPPDRAG Detaljregulering for del av fv. 120 gjennom Ask sentrum Nord OPPDRAGSLEDER Anita Myrmæl DATO 12.08.2016 OPPDRAGSNUMMER 16912001 OPPRETTET AV Torbjørn Friborg KONTROLLERT AV Frank Lauritzen TIL

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten KUNDE / PROSJEKT Bjørn Kristian Kjus Råkenåsen detaljreguleringsplan PROSJEKTNUMMER 21538001 PROSJEKTLEDER Håvard Bratland Karlsen OPPRETTET AV Gunhild Nersten DATO REV. DATO OVERVANNSPLAN RÅKENÅSEN Råkenåsen

Detaljer

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde Til: Fra: Bever Utvikling Eivind Kvernberg Dato 2016-12-14 Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde Bakgrunn Formålet med dette notatet er å gjøre rede for hvilke konsekvenser utbygging

Detaljer

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging.

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging. Oppdragsgiver: Gamleveien 68-70 AS Oppdrag: 537704 Bistand overvann og VA, Gamleveien 68-70 Lørenskog Dato: 2017-03-16 Skrevet av: Sjur Huseby Kvalitetskontroll: Magne Kløve OVERVANNSBEREGNINGER 1 BAKGRUNN

Detaljer

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift.

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift. VA rammeplan Innledning Denne rammeplanen med tilhørende kartvedlegg beskriver rammevilkår og prinsipielle løsninger for vannforsyning, avløpshåndtering og overvannshåndtering i forbindelse med detaljreguleringsplan

Detaljer

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Bærum kommune Vann og avløp januar 2017 Det kommunale avløpsnettet er ikke dimensjonert for å ta hånd om store mengder overvann

Detaljer

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp Overvann, Rana Veiledende tekniske bestemmelser Bydrift Vann og avløp Rev. 2, 20.02.2017 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 2 Hovedprinsipper... 2 3 Spesifikke krav... 2 3.1 Utførelse... 2 3.2 Dimensjoneringskriterier...

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

OVERVANNSVURDERING MJÅVANN 3 INNHOLD. 1 Bakgrunn. 2 Prinsipper for overvannshåndtering. 1 Bakgrunn 1. 2 Prinsipper for overvannshåndtering 1

OVERVANNSVURDERING MJÅVANN 3 INNHOLD. 1 Bakgrunn. 2 Prinsipper for overvannshåndtering. 1 Bakgrunn 1. 2 Prinsipper for overvannshåndtering 1 OVERVANNSVURDERING MJÅVANN 3 ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Prinsipper for overvannshåndtering 1 3 Vannvegen 5 4 Datainnhenting 5

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Bergen, 21.05 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund

Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund Innlegg for årsmøte i driftsassistansen, 25. mai 2011 Tema for presentasjonen 1. Bakgrunn om industriområdet slik det ble planlagt og

Detaljer

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS Opus Bergen AS Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: 64730000 VA Rammeplan BESKRIVELSE Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll Vedlegg Informasjon Veidekke Eiendom

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Overvannshåndtering for feltene B14, B2, B3 og B5 på Lørenskog stasjonsby

Overvannshåndtering for feltene B14, B2, B3 og B5 på Lørenskog stasjonsby OVERVANNSNOTAT PROSJEKT PROSJEKTLEDER DATO REVIDERT Detaljregulering B14, B2, B3 og B5 Torbjørn Friborg 30.11.2016 PROSJEKTNUMMER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV 27345001 Torbjørn Friborg Ole Einar Garder

Detaljer

Notat. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon

Notat. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon Notat Dato 23.10.2014 Revidert 19.11.2014 Til: Kopi: Fra: Oppdrag: Vedr: Øyer kommune v Bente Moringen NVE v Kristin Hasle Haslestad Fylkesmannen i Oppland v Olav Malmedal Mosetertoppen Hafjell AS v Stein

Detaljer

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Rulleskiløype Melshei VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 2017 Oppdragsgiver:

Detaljer

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 613847-01 Batteriveien 20, Frogn kommune (Gnr./Bnr. 86/539, planid 086-4100). Dato: 25.04.2017 Skrevet av: Manar Alkhayat (manar.alkhayat@asplanviak.no, 47331036) Kvalitetskontroll:

Detaljer

Hydrologisk vurdering Hansebråthagan

Hydrologisk vurdering Hansebråthagan Hydrologisk vurdering Hansebråthagan Bjerke, Ytre Enebakk, under gnr 95 bnr 3 Figur 1 Oversiktskart Hansebråthagan er en tomt på 4903 m 2 som planlegges utbygd med fire eneboliger. Terrenget er jevnt hellende

Detaljer

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN Utgave: [Revisjon] Dato: 10. April 2012 VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG, SANDSLIÅSEN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

Etter at deponiet er avsluttet vil en få et dominerende høydebrekk som går i nord-sørlig retning. Deler av arealet vil få en brattere utforming.

Etter at deponiet er avsluttet vil en få et dominerende høydebrekk som går i nord-sørlig retning. Deler av arealet vil få en brattere utforming. Estimering av endret avrenning fra deponiområdet på Salte Innledning Det foreligger planer om etablering av et massedeponi på et areal på Salte. Endret arealbruk og endret topografi av området kan medføre

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff...

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff... Oppdragsgiver: IVAR IKS Oppdrag: 535229 IVAR renovasjonsanlegg Forus Dato: 2014-09-08 Skrevet av: Utku Köz Kvalitetskontroll: Kjersti Tau Strand OVERVANNSVURDERING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Grunnlag...

Detaljer

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon.

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. OV-RAMMEPLAN Råkollveien Innhold 16.03.2017 1 Innledning 2 Eksisterende situasjon 3 Planlagt situasjon 4 tiltak 1. Innledning Tiltaket: Råkollveien er i dag en veg uten fortau, og overvannet føres direkte

Detaljer

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Rev1: 27.03.2015 I forbindelse med reguleringsplan for nye boliger

Detaljer

OVERVANNS BEREGNINGER ASKIM VGS

OVERVANNS BEREGNINGER ASKIM VGS PÖYRY NORWAY AS Postboks 62, (Hundskinnveien 96) N-1701 SARPSBORG NORGE Tlf. +47 69 97 34 00 Faks +47 69 97 34 99 E-mail: firmapost@poyry.no Ref.nr. Dato 14.12.15 (Revidert 28.04.2016) Side 1 (4) Rapporten

Detaljer

HELHETLIG HÅNDTERING AV OVERVANN REGULERINGSPLAN HANEKLEIVA

HELHETLIG HÅNDTERING AV OVERVANN REGULERINGSPLAN HANEKLEIVA Oppdragsgiver: Dato: 09.02.2017 Skrevet av: Susanna Grimsæth Kvalitetskontroll: Odd Ivar Kjærås, Rolf Terje Christensen (VA-consult) HELHETLIG HÅNDTERING AV OVERVANN REGULERINGSPLAN HANEKLEIVA I forbindelse

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Gunhild Nersten

PROSJEKTLEDER. Gunhild Nersten KUNDE / PROSJEKT Olai Eiendom AS Durendalveien - Detaljregulering VA og overvann PROSJEKTNUMMER PROSJEKTLEDER Gunhild Nersten OPPRETTET AV Elisabeth Blom Solheim DATO REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

1 Innledning...1. 2 Eksisterende forhold...2. 3 Grunnundersøkelser...6. 4 Nedbørsforhold...9. 4.1 Nedbørfelt og forutsetninger...9

1 Innledning...1. 2 Eksisterende forhold...2. 3 Grunnundersøkelser...6. 4 Nedbørsforhold...9. 4.1 Nedbørfelt og forutsetninger...9 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Oppdrag: 535212 Overvannshåndtering Panoramavegen Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Ine Hovi Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen OVERVANNSHÅNDTERING PANORAMAVEGEN INNHOLD

Detaljer

Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt

Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt Saksnummer 11/959 Overvann, herunder drensvann, skal håndteres lokalt i feltet og deretter føres via grøfter på oversiden av veger til elven vest fra

Detaljer

Dimensjonering og oppbygging av grøfter langs kommunale boligveier.

Dimensjonering og oppbygging av grøfter langs kommunale boligveier. Dimensjonering og oppbygging av grøfter langs kommunale boligveier. Ås kommune 10.08.2016 Generelt/bakgrunn Størrelsen til grøftene tar utgangspunkt i Ås kommunes veinorm som er under utarbeidelse. Det

Detaljer

BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN

BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN Askhøgda BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN 15.03.2017 Generelt Utgangspunktet for overvannshåndteringen er Oslo kommunes veileder for utbyggere, «Overvannshåndtering». Overvannet skal i størst mulig grad

Detaljer

VADMYRA BARNEHAGE DOKUMENTASJON FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD DRENERING

VADMYRA BARNEHAGE DOKUMENTASJON FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD DRENERING DRENERING Komponenter i henhold til NS 3451 Bygningsdelstabell 712 Drenering 727 Kummer og tanker for tekniske installasjoner 731 Utendørs VA 1 BESKRIVELSE Overvannssystem, med sluk, stakekummer og overvannsrør,

Detaljer

Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune

Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune NOTAT Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune Nesodden kommune har ikke et utbygd kommunalt overvannsnett i området. Overvannet må håndteres lokalt. En utbygging vil medføre at avrenningen

Detaljer

1 INNLEDNING VURDERING AV OVERVANNSHÅNDTERING FOR KAMPESTADLIA I KONGSBERG KOMMUNE NOTAT

1 INNLEDNING VURDERING AV OVERVANNSHÅNDTERING FOR KAMPESTADLIA I KONGSBERG KOMMUNE NOTAT Oppdragsgiver: Funkelia AS Oppdrag: 606987-01 Overvann Kampestadlia Dato: 12.03.2017 Skrevet av: Inga McCarley Potter og Frank Jacobsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen VURDERING AV OVERVANNSHÅNDTERING

Detaljer

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 A077321 RØYKEN EIENDOM NOVEMBER 15 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann...

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann... Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 604361-01 VA Skrimsletta 25.11.2015 Revisjon A Frank Jacobsen Knut Robert Robertsen VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA INNHOLD Innledning...

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: 64910000. GNR. 40, BNR. 378. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1916-notat VA-rammeplan Bergen, 20.04.2016 Rev.: A- 19.05.2016 1. INNLEDNING VA-rammeplan

Detaljer

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger:

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger: Oppdragsgiver: Magnus Helland AS Oppdrag: 524251 VA-rammeplan Nygårdslien Del: VA-rammeplan Dato: 2011-04-04 Revisjon: Skrevet av: 1 Åshild Skare Kvalitetskontroll: Anders Prøsch REVISJON AV VA-RAMMEPLAN

Detaljer

Flomvurdering av Romsaas Sør Bekkefaret

Flomvurdering av Romsaas Sør Bekkefaret ULLENSAKER KOMMUNE Flomvurdering av Romsaas Sør Bekkefaret ADR. ØRP AS Pb. 26 2051 JESSHEIM TLF 63 94 24 40 www orp.no S i d e 2 INNHOLD 1 Oppdrag 3 2 Befaring og registrering av bekker i området 3 2.1

Detaljer

OPS SKOGSRUDVEIEN PLAN FOR OVERVANNSHÅNDTERING

OPS SKOGSRUDVEIEN PLAN FOR OVERVANNSHÅNDTERING Oppdragsgiver: ved Øystein Østermann Oppdrag: 611307-02 Skogsrudveien Fjellstrand Nesodden Plan for overvannshåndtering Dato: 16.01.2017 Skrevet av: Inga McCarley Potter / Knut Robert Robertsen / Janicke

Detaljer

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214.

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521898 VA-rammeplaner for OPUS Del: Dato: 2009-06-15 Skrevet av: Anders Alstad Prøsch Kvalitetskontroll: Tom Monstad VA-RAMMEPLAN BIRK BARNEHAGE INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Rev A: Bergen, 01.07 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan

Detaljer

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN DS1 Nonneseter-Kronstad - Overvannsberegninger Oppdragsnummer Dato Opprettet av Kontrollert av 15530105 16.09.2016 David T Frøystad Bengt Clausen Filnavn D00_100_not

Detaljer

AVRENNING FRA SKJEFTE FJELLTAK

AVRENNING FRA SKJEFTE FJELLTAK NOTAT 31.12.2016 AVRENNING FRA SKJEFTE FJELLTAK INNLEDNING Notatet er utarbeidet for å belyse hvilke konsekvenser utvidelsen av fjelltaket vil få for avrenningen i området samt foreslå tiltak for å håndtere

Detaljer

PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 KRISTIANSAND KOMMUNE. 1 Overordnede VA-planer. Vi deler området inn i 5 soner:

PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 KRISTIANSAND KOMMUNE. 1 Overordnede VA-planer. Vi deler området inn i 5 soner: VEDLEGG 10 PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no KRISTIANSAND KOMMUNE 1 Overordnede VA-planer Vi deler

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Nedre Åstveit Park AS GNR. BNR. 209/14 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 63300000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 03.11.2014 I forbindelse med reguleringsplan for nytt boligområde

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja. April 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja. April 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja April 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 287 bnr. 3 Langerekkja. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

Overvannshåndtering på terreng

Overvannshåndtering på terreng NOTAT 01 UTOMHUS/LANDSKAP Prosjektnr. 15056 Prosjekt: Lier hageby Dato 14.12.2016 Revidert Sign. HST Overvannshåndtering på terreng Utgangspunkt/bakgrunn for notatet Utomhusanleggets utforming er en viktig

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg NOTAT KUNDE / PROSJEKT Solon Eiendom AS VA- Storebukta- Kolbotn PROSJEKTNUMMER 29116001 PROSJEKTLEDER Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV Torbjørn Friborg DATO 06.04.2017 REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014 VA-Rammeplan SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75 Mai 2014 Vedlagt er tegninger for VA-rammeplan, tegninger 001-006. Alle beregninger vises i Vedlegg A Planområdet I planområdet er det allerede

Detaljer

VAR-prinsipper ved utbygging av Gystadmyra B4

VAR-prinsipper ved utbygging av Gystadmyra B4 GYSTADMYRA B4 VAR-prinsipper ved utbygging av Gystadmyra B4 23.juni 2014 Revidert 16.10.2014 Carsten Hartig CH Consult AS 1 1. Generelt Som et grunnlag for detaljreguleringen for Gystadmyra B4 har Romeriksåsen

Detaljer

Roger Helgerud Detaljregulering massedeponi Helgerud, gbnr 13/21

Roger Helgerud Detaljregulering massedeponi Helgerud, gbnr 13/21 Roger Helgerud Detaljregulering massedeponi Helgerud, gbnr Ingeniørfirmaet Surfellingen 2 N-1739 BORGENHAUGEN www.svendsenco.no Org. nr. 9759553 MVA O.nr.: 93.1 Ansvarlig: Hans Magnus Jelsnes : 11.1.217

Detaljer

200årsflom ved kulvert, rv115

200årsflom ved kulvert, rv115 200årsflom ved kulvert, rv115 Denne rapporten viser forventet vannføring ved 200 årsflom oppstrøms kulvert på tvers av rv115 i Askim. Bekken i kulverten blir heretter kalt Skjørtenbekken. Vassdrag: Skjørtenbekken

Detaljer

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1 RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1 3.april. 2017 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsarbeidet er det utarbeidet forprosjekt for utbygging av infrastruktur

Detaljer

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen LUNDERÅSEN VEST, B12- B14 VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen Mai 2011, revidert 21.06.2011 Øvre Romerike Prosjektering AS Carsten Hartig Sivilingeniør 1 1.0 Generelt Utbyggingsområdet

Detaljer

Dimensjonering og oppbygging av grøfter langs kommunale boligveier.

Dimensjonering og oppbygging av grøfter langs kommunale boligveier. Dimensjonering og oppbygging av grøfter langs kommunale boligveier. Ås kommune 13.09.2016 Generelt/bakgrunn Størrelsen til grøftene tar utgangspunkt i Ås kommunes veinorm som er under utarbeidelse. Det

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna Januar 2015 Innledning VA-rammeplanen angår eiendom Gnr.287 Bnr. 942 Vollavegen Arna. Planområdet ligger ved Vollavegen 16-20. VA-rammeplanen beskriver

Detaljer

a_bks1 a_bf a_bks2 a_bks1 a_bf a_bks2 Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Postboks 113, 5640 EIKELANDSOSEN

Detaljer

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n Oppdrag: Skjoldskiftet VA-rammeplan Dato: 18.10.2013 Emne: VA-rammeplan for Gnr./Bnr. 42/409 m.fl. Oppdr.nr.: 99597001 Utarbeidet av: Karoline Stabell Holvik

Detaljer

TEKNISK PLAN ØVRE SOLBERG. VANN- OG AVLØPSLØSNINGER INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Dagens situasjon 2. 3 Omlegging av VA- ledninger 2

TEKNISK PLAN ØVRE SOLBERG. VANN- OG AVLØPSLØSNINGER INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Dagens situasjon 2. 3 Omlegging av VA- ledninger 2 HEIMDAL BOLIG AS TEKNISK PLAN ØVRE SOLBERG. VANN- OG AVLØPSLØSNINGER ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens

Detaljer

Felt F/K/I 01 er det tenkt å reise bygg for kombinert bruk innenfor reguleringsformålet. Dvs. butikker, kontorer, lager og lett industri.

Felt F/K/I 01 er det tenkt å reise bygg for kombinert bruk innenfor reguleringsformålet. Dvs. butikker, kontorer, lager og lett industri. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. ÅSANE BYGGSENTER, GNR. 181 BNR. 5, 18 M. FL. PLANNR.: 1965.00.00 VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 6113-notat VA-rammeplan Bergen, 28.02 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

1 Innledning Hydrologiske vurderinger Den rasjonelle formel Beregninger Løsninger og avbøtende tiltak...

1 Innledning Hydrologiske vurderinger Den rasjonelle formel Beregninger Løsninger og avbøtende tiltak... Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA regulering Vestby Dato: 2015-01-29 Endret versjon 5.5.2015 Skrevet av: Nina Lønmo og Nina Syversen Kvalitetskontroll: Nina Syversen OVERVANNSPLAN

Detaljer

Denne rammeplanen for VA er utarbeidet som et supplement til ny reguleringsplan for Moldalia i henhold til krav fra VA-etaten i Bergen kommune.

Denne rammeplanen for VA er utarbeidet som et supplement til ny reguleringsplan for Moldalia i henhold til krav fra VA-etaten i Bergen kommune. Oppdragsgiver: Bergen tomteselskap AS Oppdrag: 515037 Moldalia - reguleringsplan Del: VA-rammeplan Dato: 2008.02.20 Skrevet av: Anders A. Prøsch Kvalitetskontroll: Tom Monstad VA-RAMMEPLAN - MOLDALIA INNHOLD

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forprosjekt med grove kostnader, Utvidelse av Kampenes industriområde. Borg Næring og Eiendom AS.

Innholdsfortegnelse. Forprosjekt med grove kostnader, Utvidelse av Kampenes industriområde. Borg Næring og Eiendom AS. Borg Næring og Eiendom AS med grove kostnader, Utvidelse av Kampenes industriområde COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅRSTAD BYDEL. NATTLANDSFJELLET, GNR. 11 BNR. 366 M. FL. REG. PLANID 61960000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1913-notat VA-rammeplan Bergen, 29.04 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor?

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor? Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp Knut Berg Hvorfor? Finne nødvendig dimensjon på rør Vurdere om eksisterende rør har tilstrekkelig kapasitet Indikasjon på skader på rør Avhjelpende tiltak

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Dolviken Bolig. opus bergen as. Informasjon

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Dolviken Bolig. opus bergen as. Informasjon opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Dolviken Bolig Informasjon Oppdragsgiver: Søreide Båt & Fritidspark as Oppdrag: P13063 Grimstadveien Boligdel. - VA-rammeplan Dato: 07.05-2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:.

Detaljer

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato:

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato: VA-RAMMEPLAN Utgave: 1 Dato: 2014-04-10 VA-RAMMEPLAN 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-RAMMEPLAN Utgave/dato: 1 / 2014-04-10 Arkivreferanse: O:529495 Lagringsnavn rapport Oppdrag:

Detaljer

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon.

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon. TILTAKSNOTAT Hillertoppen VA-rammeplan Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 26.05.2016 Prosjekt: Hillertoppen VA-rammeplan REV01: 03.02.2017 Notat vedr.: Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN

VA-RAMMEPLAN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN Sykkelfelt langs Fv. 582 og fortau langs Fv. 280 Figur 1: Illustrasjonsbilde Laksevåg (Google Earth) Laksevåg. Gnr. 154 m.fl., sykkelfelt Carl Konows gate,

Detaljer

Bergen Kommune. VA-rammeplan for Råstølen sykehjem

Bergen Kommune. VA-rammeplan for Råstølen sykehjem VA-rammeplan for Råstølen sykehjem Utgave: 02 10.03.2016 VA-rammeplan for Råstølen sykehjem 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan for Råstølen sykehjem Utgave/dato: 2 / 10.03.2016

Detaljer

Vann og drenering. Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet

Vann og drenering. Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Trondheim 7. mars 2017 Vann og drenering 07.03.2017 Kurs i Drift og vedlikehold Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet Håndbok

Detaljer

Vann og drenering. Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet

Vann og drenering. Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Trondheim 14. nov. 2017 Vann og drenering 14. 11.2017 Kurs i Drift og vedlikehold Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet

Detaljer

DEN RASJONALE FORMEL OG FORDRØYNING

DEN RASJONALE FORMEL OG FORDRØYNING DEN RASJONALE FORMEL OG FORDRØYNING Regnenvelopmetoden 1. Les igjennom oppgaveteksten Eksempel 3: Et avløpsfelt i en by har et areal på 70 ha og avrenningskoeffisienten er 0,30. Kommunen ønsker å fordrøye

Detaljer

Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad

Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no A087693 GRINDAKER AS AUGUST 2016 OVERVANNBEREGNING HEIER PUKKVERK Utarbeidet: Anja Wingstedt Dato:

Detaljer

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 16/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 16/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø Veigrøfter langs kommunale veier Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 16/01475-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 18.08.2016 Rådmannens innstilling: 1. Veigrøfter langs

Detaljer

ARKITEKTKONTORET STAV AS REGULERINGSLAN FIGVEDBAKKEN VA-BESKRIVELSE 9. JANUAR 2015

ARKITEKTKONTORET STAV AS REGULERINGSLAN FIGVEDBAKKEN VA-BESKRIVELSE 9. JANUAR 2015 ARKITEKTKONTORET STAV AS REGULERINGSLAN FIGVEDBAKKEN VA-BESKRIVELSE 9. JANUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringslan Figvedbakken VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 2069 Oppdragsgiver:

Detaljer

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl.

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. Ard Arealplan AS Domkirkegaten 3 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato Ann-Helen Nessen Erik Aschjem 24.01.2013 VA-RAMMEPLAN Plannavn: Snr. VA-etaten: Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. 201207128-2

Detaljer

Nordplan AS. Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka. Utgave: 1 Dato: 2014-07-03

Nordplan AS. Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka. Utgave: 1 Dato: 2014-07-03 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka Utgave: 1 Dato: 2014-07-03 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hydrologi og overvannvurderinger

Detaljer

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

= god klimatilpasning. Kjersti Tau Strand, Asplan Viak

= god klimatilpasning. Kjersti Tau Strand, Asplan Viak Lokal overvannshåndtering = god klimatilpasning Kjersti Tau Strand, Asplan Viak Lastes ned fra: vannportalen.no/rogaland Asplan Viak har utarbeidet håndboka på oppdrag fra Styringsgruppen i Jæren Vannområde.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN RØVLESVINGEN. GNR. 173, BNR. 25,, 27 og 28. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 4414-notat VA-rammeplan Bergen, 16.06 2014 1. INNLEDNING VA-rammeplan er utarbeidet i

Detaljer

VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS

VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS Nordra Lia, Anglavik Gnr.38 bnr.226 mfl. Fjell kommune DOKUMENTNAVN VA-rammeplan for Nordra Lia, Anglavik - DATO KUNDE Foldnes Utbygging AS 2 2017-03-31

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen. Januar 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen. Januar 2014 V-Rammeplan SK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen Januar 2014 Vedlagt er forslag til Rammeplan for V-ledninger lle beregninger vises i Vedlegg Ledninger i området I planområdet ligger en Ø100

Detaljer

Vannmengder til Kristianborgvannet

Vannmengder til Kristianborgvannet Bergen kommune Vannmengder til Kristianborgvannet inkludert vannmengder til fremtidig kanal mellom Minde Allé og Kristianborgvannet 2013-05-21 Oppdragsnr.: 5130597 01 2013-05-24 Beregning av vannmengder

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING C.

REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING C. Vår referanse: 1208-notat-va-rammeplan Mjølkeråen rev 310516 Bergen, 23.05.2011 REV. 16.03.2017 REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING 1208-001C. OMFANG

Detaljer

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE Oppdragsgiver: Mathis Tinne Oppdrag: 535198 Forprosjekt VA Nybuåsen Del: Dato: 2014-07-07 Skrevet av: Frank Jacobsen Kvalitetskontroll: Magnus Skrindo NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Solør Renovasjon IKS

Solør Renovasjon IKS Grunnundersøkelser - dokumentasjon 105-6 I ÅSNES KOMMUNE Test ref.: 2012-043 Dato: 19.07.2012 Rev.: A Solør Renovasjon IKS Dokumentasjonen er utarbeidet med bakgrunn i befaring og grunnundersøkelser på

Detaljer

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING.

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 603633-01 Bekkelukking-Holmsbu 2015_10_01 Ludolf Furland Rolf Lunde REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. INNHOLD Innledning...

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016 VA-Rammeplan SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun Mai 2016 1 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 7 Bnr 15 Helgeseter boligtun. Planområdet ligger i Fana bydel. VArammeplanen beskriver

Detaljer

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 TILTAKSNOTAT Tveita-Ulveset VA-rammeplan Til: Fjell kommune VA-etaten Dato: 17.12.2015 Prosjekt: Notat vedr.: Tveita-Ulveset VA-rammeplan Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS 533831 Fullførelse av reguleringsplan for Aase Gård felt I og J Dato: 2014-02-19

Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS 533831 Fullførelse av reguleringsplan for Aase Gård felt I og J Dato: 2014-02-19 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS Oppdrag: 533831 Fullførelse av reguleringsplan for Aase Gård felt I og J Dato: 2014-02-19 Skrevet av: Kjerlaug Marie Kuløy Kvalitetskontroll: Kjersti Tau Strand og Arne

Detaljer

Fordrøyning og infiltrasjon i rør og kummer. - Robuste overvannsløsninger i betong

Fordrøyning og infiltrasjon i rør og kummer. - Robuste overvannsløsninger i betong Fordrøyning og infiltrasjon i rør og kummer - Robuste overvannsløsninger i betong Basal 2001-2014 2000 1800 1600 1400 1200 Omsetning 1000 Pipelife 800 Wavin 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Detaljer

Innhold VA-RAMMEPLAN. Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18. Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon

Innhold VA-RAMMEPLAN. Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18. Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon VA-RAMMEPLAN Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18 Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 12.05.2016 Prosjekt: Statsminister Michelsens vei 68 Rev.dato: Notat vedr.: Rammeplan vann, avløp og overvann

Detaljer

Avløp og lokal overvanns- disponering Avløpssystemet Utfordring 1:

Avløp og lokal overvanns- disponering Avløpssystemet Utfordring 1: Avløp og lokal overvannsdisponering Vær Smart Lillehammer, 26 januar 2017 dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Avløpssystemet SEPARATSYSTEM BESTÅENDE AV EGEN LEDNING FOR OVERVANN ( ) OG SPILLVANN

Detaljer

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato:

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave: 00 Dato: 2012-04-26 VA-rammeplan Vestlund Park 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave/dato: 00 / 2012-04-26 Arkivreferanse:

Detaljer

BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE

BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE ULLENSAKER KOMMUNE BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens vei 12 Postboks 2564 Sentrum 1714 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN Overordnet VA-plan Bakgrunn

Detaljer

Magnus Ohren, Plan og utvikling

Magnus Ohren, Plan og utvikling Ås kommune Vann, Avløp, Renovasjon Notat Til Magnus Ohren, Plan og utvikling Fra Saksbehandler Lars Buhler Dato 13.11.2014 Befaring av Dyster Eldor II, overvann Det er tatt en faglig vurdering av overvannsproblematikken

Detaljer

Helga Raa. Reguleringsplan , VA rammeplan Raa. Utgave: 01 Dato:

Helga Raa. Reguleringsplan , VA rammeplan Raa. Utgave: 01 Dato: Reguleringsplan 6172000, VA rammeplan Raa Utgave: 01 Dato: 2014-02-21 Reguleringsplan 6172000, VA_rammeplan_Raa 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: mfl, Bergen Tomteselskap, Svein Raa Rapportnavn: Reguleringsplan

Detaljer