HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: Fra kl: Til kl: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til innkalling: Arnt-Frode Jensen Elbjørg Larsen Laila Furu Vold Ellinor Zahl Britt Anne Karlsen Torsten Larsen Istvan Heiszter Steinar Furu Anne-Lise Gjengaar Ann-Kristin Lenning Bjørn N. Lund Tore Grønbech Vegar Dalen Kjell-Inge Jakobsen Jan Berglund Svein Cato Jakobsen Espen Storholm Einar Frismo Kenneth Johansen Olaf Paulsen Agnes S. Pedersen Marthe Solheim Kirsti J. Karlsen Harald Thoresen Roy Skogsholm rådmann Liv Hansen formannskapssekretær Frank Pedersen økonomisjef (sak 30/10) Charles Moursund informasjonsmedarbeider Siv Nilsen kommunalleder 1 Geir Berglund kommunalleder 2 Roy Nilssen enhetsleder teknisk sektor Gunn Dahl enhetsleder hjemmetjenesten Wenche Jørgensen enhetsleder sykehjemmet Lars Olav M. Larsen enhetsleder sentralskolen Inge Skauen enhetsleder helsesenteret Det var ingen merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til sakslisten.

2 Det var ingen merknader til referatsaklisten. Behandlede saker: 30/10 37/10 Det ble foretatt navneopprop og godkjenning av forfallsgrunn. Det ble så åpnet for spontan spørretime jfr. kommunestyrets reglement 22 som ble besvart av ordfører og administrasjon. Repr. Parti Tema Besvart av Laila Furu Vold AP Brøyteberedskapen er den oppe og går Enhetsleder Teknisk Anne-Lise Gjengaar AP Ferjetrafikken juleaften og 1.juledag Ordføreren Britt Anne Karlsen AP Voksenopplæringen har kommunen krav om at nytilsatte i f eks helsevesenet tilegner seg språket Rådmannen Bjørn N. Lund SP Bukkholmen hva er status for overdragelsen Enhetsleder Teknisk Vegar Dalen FRP Status for slamtømming anbud m.v. Enhetsleder Teknisk Elbjørg Larsen AP Folkehelsekommune hvordan går dette arbeidet Tore Grønbech H Status for Barnehage sammenslåing og flytting av ungdomsklubben er vedtak endret? Kommunal- Leder 1 Rådmannen Kirsti J. Karlsen SP Kontrollutvalgetsrapport skolesalget Ordføreren Bjørn N. Lund SP Etterslep teknisk enhet ansettelse av ekstra ressurser - hva er tidsperspektivet for behandling av saker Olaf Paulsen AP Arealplanen jobbes det med den framdriftsplan Enhetsleder Teknisk Enhetsleder Teknisk

3 Vegar Dalen FRP Grendeutvalgene i kretsene hva med i varetakelse av lokale interesser flytting av formannskapsmøter til ut i kretsene f.eks Fiskarheimen på Skibbåtsvær Kjell-Inge Jakobsen FRP Forvaltningsloven behandlingstid og svar. Hvilke konsekvenser kan dette få for kommunen Ordfører Rådmannen Til kommunestyremøtet var det innkommet interpellasjon fra representanten Istvan Heiszter vedr. eldremilliarden og som ble muntlig besvart av ordføreren. Ordfører orienterte om at det kan bli et ekstra kommunestyremøte i første del av februar i tillegg til oppsatt møteplan. Underskrifter: Arnt-Frode Jensen Ellinor Zahl Vegar Dalen Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.,

4 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/10 10/761 BUDSJETT ØKONIMPLAN /10 10/442 REVIDERING SFO - VEDTEKTER 32/10 10/1317 SANDVÆR VEL SØKNAD OM OPSJON PÅ OVERDRAGELSE AV SANDVÆR SKOLE. 33/10 10/1536 ENDRING AV NAVN PÅ HERØY SENTRALSKOLE TIL HERØY SKOLE 34/10 10/1537 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING HERØY KOMMUNE 35/10 10/1543 INTERKOMMUNALE ORDNINGER - HØRING 36/10 10/1544 RULLERING AV KOMMUNDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV - HANDLINGSPLAN FOR /10 10/1495 EIENDOMSSKATT IHT. ILANDFØRING AV GASS.

5 30/10 BUDSJETT ØKONIMPLAN Kommunestyrets vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget måtte bestemme. 2. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6 juni 1975 (eiendomsskatteloven) 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2011 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. I medhold av eiendomsskatteloven av 6. juni og 4 omfatter eiendomsskatten hele kommunen. I henhold til eiendomsskatteloven 11 utlignes eiendomsskatten for 2011 med kr. 6 pr. kr i takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. 3. Kommunestyret er kjent med at regjeringen har bevilget kr i ekstraordinær støtte til omsorgsektoren i kommunen for Under forutsetning av overskudd i regnskapet for 2010 vil kommunestyret komme tilbake til fordeling av midlene innenfor omsorgssektoren. 4. Kommunestyret vil komme tilbake til spørsmålet om tilsetting i næringssjefstillingen så snart evalueringen av HALD iks er gjennomført. Kommunestyret forventer at styret i HALD iks igangsetter evalueringsprosessen på nyåret. 5. Formannskapet som hovedkommite for kommunes 150 års jubileum, gis disposisjonsretten over bevilgningen på kr Kommunestyret ber rådmannen vurdere innholdet i stillingen til barne - og ungdomsarbeider og komme tilbake med sak som viser hvilke arbeidsoppgaver som i fremtiden bør være tillagt stillingen. 7. Det igangsettes utredning av svømmebasseng/aula/ungomskubb. I tillegg skal det utredes spørsmål om nytt bibliotek og studiesenter jfr budsjettframlegg. 8. Kommunestyret ber administrasjonen utrede og komme tilbake med sak som omhandler nytt turnussystem i omsorgssektoren eventuelt andre turnussystemer. 9. Kommunestyret vil presisere at betalingssatsene for leie av skole skal forstås slik; Ideelle lag og foreninger i leier gratis klasserom med utstyr selv om disse bruker lokalene til eventuell overnatting til deltagende utøvere utenfra kommunen. 10. Det igangsettes et opprustingsprogram for asfaltering av kommunale veger i Brasøy

6 Folkevalgte Administrasjonsenheten og Husvær i tråd med bevilgning i budsjett og økonomiplan. 11. Kommunestyret ber rådmannen legge frem statutter for oppretting av næringspris slik at denne eventuelt kan deles ut sammen med de øvrige priser. Rådmannen bes også utrede spørsmålet om en stipendordning istedenfor ungdommens kunstnerpris. 12. Kommunestyret viser til spørsmålet om bygging av nytt kai på Hestøya og ber om avklaring av følgende punkter; Ferdigstillelse av regnskap for fase 1 Det må tilstrebes å få til en brukerbetaling som kompenserer for utgiftene ved kommunens låneopptak Det må forhandles med Statens vegvesen om overtakelse av overskuddsmasser til utvidelse av Fv 828 mot Nord-krysset. Framtidig organisering av havnesamarbeidet på Helgeland bør være avklart Nytt kostnadsoverslag for fase 2, dypvannskai Så snart dette er avklart vil kommunestyret komme tilbake til saken i løpet av Priser for kommunale tjenester for 2011 vedtas økt i henhold til vedlagte dokument. 14. kommunes budsjett for 2011 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Budsjett 2011 kommune i Nordland styringsorganer barnehage

7 Kulturskolen Hjemmetjenesten NAV Barnevernstjenesten Budsjett sentralskole i helsesenter i i sykehjem

8 Teknisk Finansforvaltning Budsjett enhet

9 15. kommunes budsjett for 2011 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: Budsjett 2011 kommune i Nordland HONORARER EDBPROGRAMVARE EDBDATAUTSTYR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGGELEDELSE OG PROSJEKTERING ANDRE KONSULENTTJENESTER ANDRE KONSULENTTJENESTER AVSETNING TIL DISP.FOND SALG AV EKSISTERENDE BYGG OG ANLEGG BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN

10 Budsjett BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET Prosjekt Økt bosetting ANDRE KONSULENTTJENESTER BRUK AV LÅN EDBkontor HONORARER EDBPROGRAMVARE EDBDATAUTSTYR ANDRE KONSULENTTJENESTER BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET Investering BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

11 Budsjett BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGGELEDELSE OG PROSJEKTERING AVSETNING TIL DISP.FOND SALG AV EKSISTERENDE BYGG OG ANLEGG BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET Vedlikehold og drift sentralskole BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET Vedlikehold og drift sykehjem BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET

12 Budsjett Vedlikehold og drift Andre bygg og uteanlegg BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET Kommunale veier BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BRUK AV DISPOSISJONSFOND Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån, kr for finansiering av sentralskole uteområde, sentralskole renovering av sørveggen, avlastningsenhet Valsåsen, investeringer veilys, investeringer prosjekt økt bosetting, IT-investeringer, uteområde bak sentralskole, gjerde mellom hallen og kunstgressbane, Valsåsen trygdeboliger uteområde, trugdebolig Asplund, Helsehuset taktekking, søppelskur sykehjemmet og veiskilt i

13 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen 16. kommunes økonomiplan for vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 kommune i Nordland styringsorganer barnehage sentralskole i helsesenter

14 Hjemmetjenesten NAV Teknisk Finansforvaltning Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett i sykehjem enhet

15 17. kommunes økonomiplan for vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 kommune i Nordland HONORARER EDBPROGRAMVARE EDBDATAUTSTYR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGGELEDELSE OG PROSJEKTERING ANDRE KONSULENTTJENESTER ANDRE KONSULENTTJENESTER AVSETNING TIL DISP.FOND SALG AV EKSISTERENDE BYGG OG ANLEGG BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN

16 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET Prosjekt Økt bosetting ANDRE KONSULENTTJENESTER BRUK AV LÅN EDBkontor HONORARER EDBPROGRAMVARE EDBDATAUTSTYR ANDRE KONSULENTTJENESTER BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET

17 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett Investering BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGGELEDELSE OG PROSJEKTERING AVSETNING TIL DISP.FOND SALG AV EKSISTERENDE BYGG OG ANLEGG BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET Vedlikehold og drift sentralskole BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET Vedlikehold og drift sykehjem BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BRUK AV LÅN

18 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET Vedlikehold og drift Andre bygg og uteanlegg BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET Kommunale veier BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BRUK AV LÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET ) Eksisterende kassakredittlån på 5 mill. kr. forlenges for budsjetterminen 2011.

19 &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Ordfører Arnt-Frode Jensen framla på vegne av AP følgende endringsforslag: 1. Eiendomsskatten settes til 6 promille for Kommunestyret er kjent med at regjeringen har bevilget kr i ekstraordinær støtte til omsorgsektoren i kommunen for Under forutsetning av overskudd i regnskapet for 2010 vil kommunestyret komme tilbake til fordeling av midlene innenfor omsorgssektoren. 3. Kommunestyret vil komme tilbake til spørsmålet om tilsetting i næringssjefstillingen så snart evalueringen av HALD iks er gjennomført. Kommunestyret forventer at styret i HALD iks igangsetter evalueringsprosessen på nyåret. 4. Formannskapet som hovedkommite for kommunes 150 års jubileum, gis disposisjonsretten over bevilgningen på kr Kommunestyret ber rådmannen vurdere innholdet i stillingen til barne - og ungdomsarbeider og komme tilbake med sak som viser hvilke arbeidsoppgaver som i fremtiden bør være tillagt stillingen. 6. Det igangsettes utredning av svømmebasseng/aula/ungomskubb. I tillegg skal det utredes spørsmål om nytt bibliotek og studiesenter jfr budsjettframlegg. 7. Kommunestyret ber administrasjonen utrede og komme tilbake med sak som omhandler nytt turnussystem i omsorgssektoren eventuelt andre turnussystemer. 8. Kommunestyret vil presisere at betalingssatsene for leie av skole skal forstås slik; Ideelle lag og foreninger i leier gratis klasserom med utstyr selv om disse bruker lokalene til eventuell overnatting til deltagende utøvere utenfra kommunen. 9. Det igangsettes et opprustingsprogram for asfaltering av kommunale veger i Brasøy og Husvær i tråd med bevilgning i budsjett og økonomiplan. 10. Kommunestyret ber rådmannen legge frem statutter for oppretting av næringspris slik at denne eventuelt kan deles ut sammen med de øvrige priser. Rådmannen bes også utrede spørsmålet om en stipendordning istedenfor ungdommens kunstnerpris. 11. Kommunestyret viser til spørsmålet om bygging av nytt kai på Hestøya og ber om avklaring av følgende punkter; Ferdigstillelse av regnskap for fase 1

20 Det må tilstrebes å få til en brukerbetaling som kompenserer for utgiftene ved kommunens låneopptak Det må forhandles med Statens vegvesen om overtakelse av overskuddsmasser til utvidelse av Fv 828 mot Nord-krysset. Framtidig organisering av havnesamarbeidet på Helgeland bør være avklart Nytt kostnadsoverslag for fase 2, dypvannskai Så snart dette er avklart vil kommunestyret komme tilbake til saken i løpet av Talldelen for investering og drift følger protokollen som vedlegg. Representanten Istvan Heiszter framla følgende forslag, (se side 72 og 85): 2 % begrensing av samlet lønnsramme ved omsorgstjenesten bør strykes av flere grunner: 1) Det årlige vikarbehovet er svært uforutsigbart. 2) Økt arbeidspress på faste personalet kan føre til økt sykefravær og redusert omsorgstilbud, uten tilstrekkelig vikarer. 3) Her er det ulik behandling i forhold til øvrige sektorer/enheter. Representanten Vegar Dalen framla på vegne av FRP, Høyre, Senterpartiet og Istvan Heiszter følgende endringsforslag: Nytt pkt. 2. Eiendomsskatt holdes uendret i 2011 og reduseres deretter med 1 promille årlig ut planperioden. Nytt pkt. 4. Viser til vedlagte budsjett for 2011 Nytt pkt. 6. Viser til vedlagte økonomiplan Nytt pkt. 9. kommune tar initiativ til utredning angående ny kommunestruktur. Utredningen skal danne grunnlaget for en eventuell fremtidig folkeavstemning angående fremtidig kommunestruktur. Utredningen innarbeides i budsjett og fullfinansieres av statlige midler jfr. signaler gitt i årets kommuneproposisjon. Talldelen for investering og drift følger protokollen som vedlegg.

21 Folkevalgte Votering: 1) Det ble først votert over forslaget fra repr. Istvan Heiszter som fikk 1 st.og falt. 2) Det ble så votert over forslaget fra FRP/H/SP og repr. Heiszter unntatt pkt. 9 som fikk 7 st. og falt. 3) Det ble så votert over forslaget s pkt. 9 fra FRP/H/SP og repr. Heiszter som fikk 5 st. og falt. 4) Det ble så votert alternativt over AP s forslag og formannskapets innstilling. Det ble avgitt 12 st. for AP s forslag og 7 st. for formannskapets innstilling. 5) Det ble så votert over hele budsjett og som ble enst. vedtatt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Innstilling: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget måtte bestemme. 2. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6 juni 1975 (eiendomsskatteloven) 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2011 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. I medhold av eiendomsskatteloven av 6. juni og 4 omfatter eiendomsskatten hele kommunen. I henhold til eiendomsskatteloven 11 utlignes eiendomsskatten for 2011 med kr. 7 pr. kr i takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. 3. Priser for kommunale tjenester for 2011 vedtas økt i henhold til vedlagte dokument. 4. kommunes budsjett for 2011 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Budsjett 2011 kommune i Nordland styringsorganer

22 Administrasjonsenheten Kulturskolen Hjemmetjenesten NAV Teknisk Budsjett barnehage sentralskole i helsesenter i sykehjem enhet

23 Finansforvaltning Budsjett kommunes budsjett for 2011 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: Budsjett 2011 kommune i Nordland HONORARER EDBPROGRAMVARE EDBDATAUTSTYR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD ANDRE KONSULENTTJENESTER ANDRE KONSULENTTJENESTER ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN

24 Budsjett BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET Prosjekt Økt bosetting ANDRE KONSULENTTJENESTER BRUK AV LÅN EDBkontor HONORARER EDBPROGRAMVARE EDBDATAUTSTYR ANDRE KONSULENTTJENESTER BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET Investering

25 Budsjett BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET Vedlikehold og drift sentralskole BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BRUK AV LÅN BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET Vedlikehold og drift sykehjem BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET Vedlikehold og drift Andre bygg og uteanlegg BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 23.02.2009 Fra kl: 09.05 Til kl: 10.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 20.01.2009 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1535 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune - 2 - Innhold Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte Organ: Kommunestyret Dato: 09.12.2014 Tid: Kl. 13.00 Sted: Asker rådhus Under ledelse av: Ordfører Lene W. Conradi Tilstede: Forfall: Kommunestyrets

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Wenche Låg Breivik Brynjulf

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 6 110 Administrasjonsenheten...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer