HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: Fra kl: Til kl: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Arnt-Frode Jensen Laila Furu Vold Britt Anne Karlsen Torsten Larsen Steinar Furu Anne-Lise Gjengaar Jan Berglund Ann-Kristin Lenning Einar Frismo Tore Grønbech Vegar Dalen Kenneth Johansen Kjell-Inge Jakobsen Elbjørg Larsen Ellinor Z. Johansen Svein Cato Jakobsen Espen Storholm Istvan Heiszter Bjørn N. Lund Olaf Pettersen Randi Silvik Rigmor Paulsen Assrunn Paulsen t.o.m. sak 25/09 permisjon fra kl Kirsti J. Karlsen t.o.m. sak 25/09 permisjon fra kl Roy Skogsholm rådmann Liv Hansen formannskapssekretær Roy Nilssen enhetsleder teknisk sektor Geir Berglund kommunalleder 2 Knut Prestø næringsjef Lisbeth Hanssen revisjonssjef t.o.m. sak 25/09 Merknader til innkalling: Det var ingen merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til sakslisten. Det var ingen merknader til referatsaklisten. Behandlede saker: 25/09 33/09

2 Det ble foretatt navneopprop og godkjenning av forfallsgrunn. Da varaordfører Elbjørg Larsen hadde forfall med repr. Lails Furu Vold valgt til settevaraordfører. Det ble så åpnet for spontan spørretime jfr. kommunestyrets reglement 22 som ble besvart av ordfører og administrasjon. Fra forrige spørretime ( ) gjenstod følgende representanter som ble tatt først. 1) Istvan Heiszter, uavhengig, ikke tilstede 2) Tore Grønbech, H 3) Kirsti J. Karlsen, SP (møtte som vara) trekkes 4) Kjell-Inge Jakobsen, FRP 5) Jan Berglund, SV 6) Vegar Dalen, FRP Repr. Parti Tema Besvart av Tore Grønbech H Status rådhuset rammer/ evt. økte utgifter Rådmannen Kjell-Inge Jakobsen FRP Innføring av eiendomsskatt beligghetsfaktor Rådmannen Jan Berglund SV Informasjonsplikt jfr. kommunelovens 4 og Herøyfjerdingen Rådmannen Vegar Dalen FRP Bukkholmen fiskerihavn Enhetsleder Teknisk sektor Kenneth Johansen FRP Politirådet samarbeid Herøy Dønna Ordfører Einar Frismo SP Vannforsyning status Enhetsleder Teknisk sektor Anne-Lise Gjengaar AP Åpning av Herøy omsorgsenter solskjerming Enhetsleder Teknisk sektor Laila Furu Vold AP Fjerning av tre på sørsiden av Herøysundbrua Ordfører Kjell-Inge Jakobsen FRP Feiring av arrangement 10 år siden åpning av Åkviksundbrua Jan Berglund SV Protokoller fra lønnsoppgjørene fordeling på grupper de 3 siste årene Ordfører Rådmannen

3 Da tiden for spørretimen var utløpt var det meldt deg 2 representanter til; Vegar Dalen Anne-Lise Gjengaar som overføres til neste kommunestyremøte. Underskrifter: Laila Furu Vold Torsten Larsen Vegar Dalen Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Herøy,

4 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/09 08/1631 REGNSKAPSAVSLUTNING /09 09/733 BUDSJETTRAPPORTERING / REUGLERING PR /09 09/801 ØKONOMIPLAN RAMMER 28/09 09/551 ETABLERING AV HERØY MARITIME NÆRINGSPARK 29/09 09/641 RØYSTERETT FOR UNGDOM 30/09 09/708 UNGDOMS FRITIDSMILJØ OG DELTAKELSE - INNFLYTELSE LOKALT - HØRING 31/09 09/845 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NAV NORDLAND OG HERØY KOMMUNE 32/09 09/879 ÅRSGEBYR FOR SLAMTØMMING 33/09 09/771 GODKJENNING AV FORVALTNINGSPLAN FOR GÅS

5 25/09 REGNSKAPSAVSLUTNING 2008 Kommunestyrets enst. vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 1.Herøy kommunes regnskap for 2008 med et regnskapsmessig overskudd stort kr godkjennes. 2.Overskuddet, kr , avsettes i sin helhet til disposisjonsfondet. 3.Investeringsregnskapet for 2008 med en underdekning på kr godkjennes. 4.Underdekning i investeringsregnskapet for 2008, kr , samt underdekning fra 2007, kr , til sammen kr , dekkes ved opptak av lån kr Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle betingelser og inngå låneavtale. 5.Den framlagte årsberetningen for 2008 godkjennes. 6.Kommunestyret tar revisors beretning og kontrollutvalgets vedtak til etterretning. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Ordfører Arnt-Frode Jensen framsatte forslag og nytt pkt. 6: Kommunestyret tar revisors beretning og kontrollutvalgets vedtak til etterretning. Formannskapets innstilling til tillegg av ordførerens tilleggsforslag ble enst. vedtatt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Innstilling: 1.Herøy kommunes regnskap for 2008 med et regnskapsmessig overskudd stort kr godkjennes. 2.Overskuddet, kr , avsettes i sin helhet til disposisjonsfondet. 3.Investeringsregnskapet for 2008 med en underdekning på kr godkjennes. 4.Underdekning i investeringsregnskapet for 2008, kr , samt underdekning fra 2007, kr , til sammen kr , dekkes ved opptak av lån kr Rådmannen gis fullmakt til å framforhandle betingelser og inngå låneavtale. 5.Den framlagte årsberetningen for 2008 godkjennes.

6 26/09 BUDSJETTRAPPORTERING / REGULERING PR Kommunestyrets vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 1. Kommunestyret godkjenner framlagte tertialrapport pr Det gjennomføres følgende endringer i budsjettet: 1. Ekstraordinært skjønnstilskudd til barnehagene kr inntektsføres og overføres Herøy barnehage. 2. Det opprettes en pleierstilling ved omsorgsboligene. Finansiering blir som vist i saksframlegget. 3. Herøy helsesenter tilføres kr for styrking av legesekretærfunksjonen. Finansieres gjennom økte inntekter. 4. Det opprettes en undervisningsstilling ved Herøy barne- og ungdomsskole fra høsten Utgiftene på kr dekkes inn ved bruk av regnskapsmessig overskudd Rådmannen bes innarbeide dette ved utarbeidelse av budsjett 2010 og økonomiplan. 5. Herøy kommune ønsker å være en aktiv støttespiller ved nyetableringer. Derfor vil Herøy kommune sponse alle som vil etablere seg med vann, vei og kloakk for inntil kr (fra dags dato). Rådmannen bes innarbeide dette i økonomiplanen. Budsjettrevisjonen gjennomføres i henhold til vedlagte konteringsskjema &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Repr. Jan Berglund framsatte på vegne av Herøy SV forslag: Vedtatte kutt med 1.3 stilling ved HS tilsidesettes. 1.3 stilling videreføres fra 1.august Kostnad på kr dekkes inn ved bruk av regnskapsmessig overskudd i Rådmannen bes innarbeide dette ved utarbeidelse av budsjett 2010 og økonomiplan. Repr. Tore Grønbech framsatte på vegne av Herøy Høyre tilleggsforslag, nytt pkt. 5: Herøy kommune ønsker å være en aktiv støttespiller ved nyetableringer. Derfor vil Herøy kommune sponse alle som vil etablere seg med vann, vei og kloakk for inntil kr (fra dags dato). Rådmannen bes innarbeide dette i økonomiplanen. Votering: Det ble først votert over formannskapets innstilling pkt. 1 3 som ble enst. vedtatt. Det ble så votert over forslaget fra repr. Jan Berglund, som falt med 1 mot 15 stemmer. Det ble så votert over formannskapets innstilling pkt. 4 som ble vedtatt med 11 mot 5 stemmer. Det ble så votert over forslaget fra repr. Tore Grønbech som ble vedtatt med 9 mot 7 stemmer. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen

7 Innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner framlagte tertialrapport pr Det gjennomføres følgende endringer i budsjettet: 2. Ekstraordinært skjønnstilskudd til barnehagene kr inntektsføres og overføres Herøy barnehage. 2. Det opprettes en pleierstilling ved omsorgsboligene. Finansiering blir som vist i saksframlegget. 3. Herøy helsesenter tilføres kr for styrking av legesekretærfunksjonen. Finansieres gjennom økte inntekter. 4. Det opprettes en undervisningsstilling ved Herøy barne- og ungdomsskole fra høsten Utgiftene på kr dekkes inn ved bruk av regnskapsmessig overskudd Rådmannen bes innarbeide dette ved utarbeidelse av budsjett 2010 og økonomiplan. Budsjettrevisjonen gjennomføres i henhold til vedlagte konteringsskjema

8 27/09 ØKONOMIPLAN RAMMER Kommunestyrets enst. vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 1. Følgende rammer legges til grunn for utarbeidelsen av økonomiplanen for : Enhet Folkevalgte styringsorgan Administrasjonsenheten Herøy barnehage Herøy sentralskole Kulturskolen i Herøy Herøy helsesenter Hjemmetjenesten i Herøy Herøy sosialkontor Barnevernstjenesten i Herøy Herøy sykehjem Teknisk enhet Finansforvaltning T O T A L T Rammene justeres med bakgrunn i forslag til statsbudsjett for 2010 som framlegges i oktober I forbindelse med utarbeidelse av budsjett 2010 legges det til grunn at eiendomsskatten holdes på dagens nivå, dvs. 4 promille. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Formannskapets innstilling tiltres. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen

9 Innstilling: 1. Følgende rammer legges til grunn for utarbeidelsen av økonomiplanen for : Enhet Folkevalgte styringsorgan Administrasjonsenheten Herøy barnehage Herøy sentralskole Kulturskolen i Herøy Herøy helsesenter Hjemmetjenesten i Herøy Herøy sosialkontor Barnevernstjenesten i Herøy Herøy sykehjem Teknisk enhet Finansforvaltning T O T A L T Rammene justeres med bakgrunn i forslag til statsbudsjett for 2010 som framlegges i oktober I forbindelse med utarbeidelse av budsjett 2010 legges det til grunn at eiendomsskatten holdes på dagens nivå, dvs. 4 promille.

10 28/09 ETABLERING AV HERØY MARITIME NÆRINGSPARK Kommunestyrets vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Herøy kommunestyre viser til tiltak i strategisk næringsplan vedrørende etablering av næringspark på Hestøy samt til foreliggende reguleringsplanutkast for Herøy Maritime Næringspark. Herøy kommunestyre godkjenner foreløpige utbyggingsplaner samt kostnader og finansieringsplan som følger: 1. Erverv av grunn som følge av reguleringsplan, gjennomføres i 2009: Del av g.nr.4/193, ca m² à kr.35,- kr Del av g.nr.4/264, ca. 900 m² à kr.35,- kr Del av g.nr.4/304, ca. 360 m² à kr.35,- kr Del av g.nr.4/22, ca m² à kr.10,- kr Kostnadsberegnet til kr ,- som finansieres slik: Kommunal egenkapital kr ,- 2. Utdyping av innseilingen til havneområdet, gjennomføres i : Maksimum kostnadsramme på kr Det forutsettes 50% tilskudd fra Kystverket. Formannskapet gis fullmakt til å fastlegge endelig investeringsramme for delprosjektet. 3. Omlegging av deler av veitrase og videre klargjøring, gjennomføres i : Forskuttering av omlegging av 300 lm veg à kr Utbygging av kai med tilførselsveg, gjennomføres i Kostnadsberegnet til kr ,- som finansieres slik: Tilskudd fra Nordland Fylkeskommune Egne midler kr ,- kr ,- kr ,- 5. Kommunestyret godkjenner låneopptak kr for kjøp av grunn og forskuttering for omlegging av veg. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle og inngå låneavtale. 6. Formannskapet gis fullmakt til fastlegge endelig investeringsramme for delprosjekt 2 og fullmakt til å oppta lån for midlertidig og endelig finansiering av totalprosjektet. Kommunens netto finansieringsandel for endelig finansiering skal ikke overstige kr.

11 Det innføres en havneavgift og kaiavgift som skal bidra til finansieringen av utbyggingen. Satser fastlegges ved behandlingen av budsjettet. Leie av tomtegrunn fastlegges til 7 % utbyggingskostnader. 8. Kommunestyret ser positivt på planen om å etablere Herøy maritime næringspark og ber om at investeringen innarbeides i økonomiplanen. Kommunestyret forutsetter at brukerne av næringsparken dekker inn de utgifter Herøy kommune har i forbindelse med investeringen. 9. Prosjektet videreutredes i forkant av første kommunestyre og legges fram i forkant kommunestyret. Utredningen må være oversiktlig og inneholde fullstendig informasjon med risikovurdering av prosjektet. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Repr. Einar Frismo framsatte følgende endringsforslag på vegne av FRP, H og SP: Herøy kommunestyre godkjenner foreløpige utbyggingsplaner samt kostnader og finansieringsplan som følger under disse forutsetninger: Leietakerne må knyttes til prosjektet ved at det opprettes langsiktige økonomiske bindende leieavtaler eller (alternativt) at leietakerne bidrar betydelig økonomisk med utdyping av havneområdet. Repr. Vegar Dalen framsatte følgende endringsforslag på vegne av FRP og H: Endring av pkt. 5, 2.avsnitt. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle låneavtale. Endring av pkt. 6: Første ord endres fra formannskapet til kommunestyret. Votering: Det ble først votert over repr. Einar Frismo s forslag som falt med 6 mot 10 stemmer. Det ble så votert over formannskapets innstilling unntatt pkt. 5 og 6 som ble vedtatt med 15 mot 1 stemme. Det ble som votert over repr. Vegar Dalen s endringsforslag til pkt. 5, som falt med 8 mot 8 stemmer (ordføreren brukte dobbeltstemmen) Det ble som votert over repr. Vegar Dalen s endringsforslag til pkt. 6, som falt med 7 mot 9 stemmer.

12 &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Innstilling: Herøy kommunestyre viser til tiltak i strategisk næringsplan vedrørende etablering av næringspark på Hestøy samt til foreliggende reguleringsplanutkast for Herøy Maritime Næringspark. Herøy kommunestyre godkjenner foreløpige utbyggingsplaner samt kostnader og finansieringsplan som følger: 1. Erverv av grunn som følge av reguleringsplan, gjennomføres i 2009: Del av g.nr.4/193, ca m² à kr.35,- kr Del av g.nr.4/264, ca. 900 m² à kr.35,- kr Del av g.nr.4/304, ca. 360 m² à kr.35,- kr Del av g.nr.4/22, ca m² à kr.10,- kr Kostnadsberegnet til kr ,- som finansieres slik: Kommunal egenkapital kr ,- 2. Utdyping av innseilingen til havneområdet, gjennomføres i : Maksimum kostnadsramme på kr Det forutsettes 50% tilskudd fra Kystverket. Formannskapet gis fullmakt til å fastlegge endelig investeringsramme for delprosjektet. 3. Omlegging av deler av veitrase og videre klargjøring, gjennomføres i : Forskuttering av omlegging av 300 lm veg à kr Utbygging av kai med tilførselsveg, gjennomføres i Kostnadsberegnet til kr ,- som finansieres slik: Tilskudd fra Nordland Fylkeskommune Egne midler kr ,- kr ,- kr ,- 5. Kommunestyret godkjenner låneopptak kr for kjøp av grunn og forskuttering for omlegging av veg. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle og inngå låneavtale. 6. Formannskapet gis fullmakt til fastlegge endelig investeringsramme for delprosjekt 2 og fullmakt til å oppta lån for midlertidig og endelig finansiering av totalprosjektet. Kommunens netto finansieringsandel for endelig finansiering skal ikke overstige kr Det innføres en havneavgift og kaiavgift som skal bidra til finansieringen av utbyggingen.

13 Satser fastlegges ved behandlingen av budsjettet. Leie av tomtegrunn fastlegges til 7 % utbyggingskostnader. 8. Kommunestyret ser positivt på planen om å etablere Herøy maritime næringspark og ber om at investeringen innarbeides i økonomiplanen. Kommunestyret forutsetter at brukerne av næringsparken dekker inn de utgifter Herøy kommune har i forbindelse med investeringen. 9. Prosjektet videreutredes i forkant av første kommunestyre og legges fram i forkant kommunestyret. Utredningen må være oversiktlig og inneholde fullstendig informasjon med risikovurdering av prosjektet.

14 29/09 RØYSTERETT FOR UNGDOM Kommunestyrets enst. vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Herøy kommunestyre søker om å få delta i forsøksordning ved kommunestyrevalget 2011 med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Formannskapets innstilling tiltres. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Innstilling: Herøy kommunestyre søker om å få delta i forsøksordning ved kommunestyrevalget 2011 med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år.

15 30/09 UNGDOMS FRITIDSMILJØ OG DELTAKELSE - INNFLYTELSE LOKALT - HØRING Kommunestyrets enst. vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av: 2 repr. fra barne- og ungdomsrådet Sandra Edvardsen og Helene Heggheim Barne- og ungdomsarbeider Kristine Kleven leder Leder for funksjonshemmedes råd Jørn Moe 1 repr. fra formannskapet Ellinor Z. Johansen Arbeidsgruppen legger fram forslaget til formannskapets møte etter sommerferien ( ) &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Formannskapets innstilling tiltres. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Innstilling: Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av: 2 repr. fra barne- og ungdomsrådet Sandra Edvardsen og Helene Heggheim Barne- og ungdomsarbeider Kristine Kleven leder Leder for funksjonshemmedes råd Jørn Moe 1 repr. fra formannskapet Ellinor Z. Johansen Arbeidsgruppen legger fram forslaget til formannskapets møte etter sommerferien ( )

16 31/09 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NAV NORDLAND OG HERØY KOMMUNE Kommunestyrets enst. vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 1. Lokal samarbeidsavtale mellom Herøy kommune og NAV Nordland datert godkjennes. 2. Driftsavtale mellom Herøy kommune og NAV Nordland datert godkjennes. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Formannskapets innstilling tiltres. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Innstilling: 1. Lokal samarbeidsavtale mellom Herøy kommune og NAV Nordland datert godkjennes. 2. Driftsavtale mellom Herøy kommune og NAV Nordland datert godkjennes.

17 32/09 ÅRSGEBYR FOR SLAMTØMMING Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Gebyrregulativ 2009 slamtømming: Oppgave Gebyr for slamtømming Helårsbolig med privat avskiller og utslippledning 1550 Helårsbolig med privat avskiller og tilkoplet 3030 kommunal avløpsledning Fritidsbolig med privat avskiller og utslippsledning 800 Fritidsbolig med privat avskiller og tilkoplet 2280 kommunal avløpsledning Helårsbolig tilnyttet kommunalt avløp 2500 Fritidsbolig tilknyttet kommunalt avløp 1800 Ekstratømminger av privat avskiller 3400 Alle gebyrer inkl. mva. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Formannskapets innstilling tiltres. Repr. Anne-Lise Gjengaar var ikke tilstede under voteringen. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Innstilling: Gebyrregulativ 2009 slamtømming: Oppgave Gebyr for slamtømming Helårsbolig med privat avskiller og utslippledning 1550 Helårsbolig med privat avskiller og tilkoplet 3030 kommunal avløpsledning Fritidsbolig med privat avskiller og utslippsledning 800 Fritidsbolig med privat avskiller og tilkoplet 2280 kommunal avløpsledning Helårsbolig tilnyttet kommunalt avløp 2500 Fritidsbolig tilknyttet kommunalt avløp 1800 Ekstratømminger av privat avskiller 3400 Alle gebyrer inkl. mva.

18 33/09 GODKJENNING AV FORVALTNINGSPLAN FOR GÅS Kommunestyrets enst. vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Forvaltningsplanen for kortnebbgås hvitkinngås og grågås i Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega kommuner godkjennes som den foreligger. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Formannskapets innstilling tiltres. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Innstilling: Forvaltningsplanen for kortnebbgås hvitkinngås og grågås i Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega kommuner godkjennes som den foreligger.

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 14.12.2010 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 21.03.2012 Fra kl: 14.00 Til kl: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 11.10.2011 Fra kl: 09.00 Til kl: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt-Frode Jensen (unntatt sak 91/11) Elbjørg

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 23.02.2009 Fra kl: 09.05 Til kl: 10.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Fra kl: 09.00 Til kl: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen Arnt Erling Paulsen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 20.01.2009 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 19.06.2012 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 21.05.2014 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness, Knut

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid : fra 1700 til 2000

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid : fra 1700 til 2000 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid : fra 1700 til 2000 Til stede på møtet: Arbeiderpartiet: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Nils Ingar Aabol Dagfinn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 30.06.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall Varamedlemmer: Trond Abelsen. Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Kjell Egil Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.12.2013 Fra: 1800 Til: 21:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Aslaug Eriksen, Solveig Zahl-Johansen,

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25)

MØTEPROTOKOLL. Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 25.02.2013 Tid: 09:00 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Terje Sørensen Elsa Holm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Margit Pernille Langseth,

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Fra kl. 1020 Til kl. 1505 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.12.2014 Tidspunkt: 10:00 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Bystyret. Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10

MØTEPROTOKOLL. Bystyret. Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10 SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bystyret Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Bjørn Ole Gleditsch H Medlem Anne Gro Olafsen

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1535 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer:

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Botnkrona. Befaring kl 11.00, oppmøte Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 12.30 Tilstede på møtet: Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A

Detaljer

MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for

MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 08.06.2006 Fra kl. 0900 Til kl. 1640 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 25.03.2015 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Bård Anders Langø, Jørn Erik Bosness Winther, Bill Rønning, Helge Johansen,

Detaljer

Møtetid: 09.00 16.40. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen

Møtetid: 09.00 16.40. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 21.06.2011 Fra og med sak: 73/11 Til og med sak: 98/11 Møtetid: 09.00 16.40 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer