BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2013"

Transkript

1 BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2013 Konto Kontonavn Noter Eiendeler Varige driftsmidler 2 Sum varige driftsmidler 0 0 Fordringer 1500 Kundefordirnger Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd 1921 Kongingent DnB DnB (R.Mørk) DnB Bankinnskudd for skattetrekk Sum bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Opptjent egnekapital 2050 Annen egenkapital Årets resultat Sum egenkapital Langsiktig gjeld 2150 Avs. dobb.bet. kontingent Nøkkeldepositum Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Arbgavg. av avsatte feriep Skyldig lønn Avsatte feriepenger i år Sum kortsiktig gjeld Avsetning forpliktelser 2982 Gave fra Ragnar Mørk Sum forpliktelser Sum egenkapital og gjeld Årsregnskap Balanse 2013

2 RESULTAT OSLO KAJAKKLUBB 2013 Regnskap Regnskap Budsjett Avvik bud. Konto Kontonavn Noter Driftsinntekter Kontingenter 3001 Årskontingent Båtplassavgift Innmeldingsavgift Garderobeavgift Treningsavgift junior Inntekter kajakkskole og rekrutt Sum kontingenter Offentlige bevilgninger Diverse inntekter Diverse inntekter Mørks fond Innt. andre kurs medl Egenandel delt.kortb.stevne Egenandeler nasjonale samlinger Sum andre driftsinntekter Totalt driftsinntekter Omsetning (uten Mørks gave ) Direktekostnader kurs og stevner 4000 Kostnader delt.kortb.stevner Deltagelse Tour de Gudenå Deltagelse turløp Kostn. Oslo Kajakkmaraton/OKK stevne Kostn. Okk stevner Kostn. introkurs Kostn. andre kurs medl Instruktørkurs Samling utlndet, dekn. Instrukt Dekning internasjonale stevner Dekning utgifter nasjonale samlinger Treningsmetodikk fysiologi Stipend toppsatsing Aktiviretslederkurs nto Havpadlegruppen Aprilsamling hav Samlinger hav (kompetansevedlikehold/utvikling) Bassengtrening hav Kajakkskole Kurs Flåten HC-aktiviteter Sosiale aktiviteter Direktekostnader, kurs og stevner Lønn trenere Klubbsekretær og renholder Instruktør jr. rekrutt Feriepenger Arbeidsgiveravgift Avsatt arb.g.avg. av feriepenger Innskuddspensjon Personalkostnader Eiendoms og festavgifter Renovasjon, vann, avløp Lys, varme Renhold klubbhus Årsregnskap Resultat 2013

3 RESULTAT OSLO KAJAKKLUBB 2013 Regnskap Regnskap Budsjett Avvik bud. Konto Kontonavn Noter Alarm, vakthold Anskaffelser verktøy Inventar og bilder Nøkler Kajakkutstyr Treningsmateriell Nye kajakker racer/tur Ny følgebåt Tidtakersystem Stevneutstyr Kontormateriell/rekvisita Vedlikeh., bygg og brygger Nytt vanninnlegg Nytt baneanlegg Bestumkilen Fundament hovedbygg Ombyggin garderobe, pissoir, tørkerom Utrede ny flytebrygge Ombygging av sommergarderobe til vintergarderobe Vedlikehold uteområder Vedlikeh., tekniske anlegg Vedlikeh., el.anlegg Reparajon annet Reparasjon båter Dugnad vår og høst Honorar regnskapsfører Honorar N3Sport Driftsmaterialer (kaffe, toalettsaker) Internett hjemmeside Datakostnader/utstyr Internettkurs, redaktør Utgifter til styremøter/årsmøtet Andre adm. utgifter Telefon Porto Forsikring Km-godtgjørelse trenere Gaver og premier Bank og kortgebyrer Sum andre driftskostnader Totalt driftskostnader Finansinntekter og kostnader 8051 Renteinntekter, bank Rentekostnad leverandørgjeld Sum netto finansposter RESULTAT (+ = overskudd / - = underskudd ) Ekstraordinære poster 8400 Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Totale ekstraordinære poster ÅRETS RESULTAT (+ = overskudd / - = underskudd ) Årsregnskap Resultat 2013

4 NOTER TIL OKKS REGNSKAP Regnskapsprinsipper OKK følger regnskapsprinsipper beskrevet i "Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité". Styret er oppmerksom på at disse bestemmelsene skal benyttes så lenge omsetningen er mindre enn fem millioner, jfr NIFs lov 2-17 Årets totale inntekter inkluderer "bruttoføring" av årets bruk av Mørks Gave. Dette er pr definisjon ikke en del av begrepet omsetning. Derfor er årets omsetning iflg nevnte bestemmelser på kr ( ). Tilsvarende omsetning var i 2012 på ,- I regnskapsåret 2013 er det foretatt små justeringer i kontoplanen for å oppfylle kravene om å bruke Norsk Standard kontoplan. 2 Varige driftsmidler Klubben har varige driftsmidler i både bygg og anlegg samt båt, kajakker og utstyr. I henhold til regnskapsbestemmelsenes 3-5 skal idrettsanlegg oppføres i balansen med en verdi tilsvarende anskaffelseskostnaden men ikke høyere enn gjelden som er knyttet til anlegget. OKK har ingen gjeld og har dermed ikke muligheter til å aktivere noen av sine anlegg i regnskapet. Vedlagt følger istede en oversikt over eiendeler. 3 Andre kortsiktige fordringer Inntekter mottatt i 2014 men tilhørende 2014 er periodsert med Egenandel NC og leir i Mottatt tilskudd for rehabilitering av sommergarderobene Gave fra Unni Mørk - Ragnar Mørks enke Konto 2982 Ragnar Mørks fond inneholder følgende poster: Saldo for gaven fra Benyttet i 2013: 2 Quatro K2 SCS med trekk K1 Quatro E med trekk Mottatt renter i Rest av gaven overføres til Konto 1925 DnB (R.Mørk) Saldo fra Fjorårets bruk av gaven Mottatte renter 7775 Saldo pr Årets bruk av gaven overføres i januar Saldo ved utgang av januar Nøkkeldepositum Nøkkeldepositumet er 500,- pr nøkkel Det er levert ut 97 nøkler og levert tilbake 14 nøkler i løpet av året 6 Kontingenter Kontingent for 2013 har vært kr 1650,- for voksne og kr 825,- for barn/junior Båtplassavgift har vært kr 500,-, Innmeldingavgift kr 1100,- og Treningsavgift kr 1600,- Medlemstallet pr er 1836 Utviklingen de siste fem årene har vært som følger: pr pr pr pr pr Årskontingent er klubbens hovedinntekt og er ment å være hovedfinansieringskilde Årsregnskap Noter

5 NOTER TIL OKKS REGNSKAP 2013 Båtplassavgift er med på å finansiere bygg og vedlikehold Garderobeavgift er også med på å finansiere bygg og vedlikehold Treningsavgift junior er ment å finansiere deler av kostnader ved rekrutter Innmeldingsavgift er ment å finansiere blant annet kostnader ved introkurs Inntekter kajakkskole er med på å finansierer kajakkskolen Andre driftsinntekter Finansing av bygg og vedlikehold: Tilskudd til reahbilitering av sommergarderobene Finansiering av kajakkkjøp ( se note 4 ) Bruk av Mørks fond Finansierer stevner og samlinger aktive utøvere Mva kompensasjon for drift Oslo Idrettskrets Norges Idrettsforbund Tilskudd fra Norges Padleforbund Norsk Tipping 8402 Sponsorinntekter (Norsecraft, RS Platou) Diverse inntekter NC overskudd Egenandeler kortbanestevner Egenandeler nasjonale stevner Finansiering andre kurs og aktiviteter Bassengtrening Vårsamling Hav Grunnkurs Hav Teknikkurs Hav Høstavslutning Hav Teknikkurs mosjonister Flattvann Sum diverse inntekter Direktekostnader til kurs og stevner Kostnader til stevner og samlinger aktive utøvere Kostnader delt.kortb.stevner Deltagelse Tour de Gudenå 9493 Kostn. Okk stevner Samling utlndet, dekn. Instrukt Dekning internasjonale stevner Dekning utgifter nasjonale samlinger Stipend toppsatsing Kostnader til introkurs Kostnader til kajakkskole Kostn. andre kurs og aktiviteter Aktiviretslederkurs nto Havpadlegruppen Aprilsamling hav Samlinger hav (kompetansevedlikehold/utvikling) Bassengtrening hav Sosiale kostnader Sum direkte kostnader til kurs og stevner Årsregnskap Noter

6 NOTER TIL OKKS REGNSKAP Personalkostnader Klubben har en klubbsekretær ansatt på 40% deltidsstilling, en fast ansatt trener til aktive og rekrutter samt en rekke instruktører på timebasis 10 Ombygging av sommergarderobe til vintergarderobe Totalkostnad for rehabilitering av sommergarderobene ble Off tilskudd fra spillemidler Klubbens egenkapital Renteinntekter bank Klubbens oppsparte midler er i sin helhet plassert i DnB hvor det skilles mellom driftskonto for løpende drift, skattetrekksmidler Mørks Gave og oppsparte midler for fremtidige investeringer. De oppsparte midlene har for tiden bankens høyeste renter på 2,8 % p. a. Vedlegg til regnskapet: 1 Liste over varige driftsmidler 2 Oppfølging av revisors forslag til forbedringer av 2012 Årsregnskap Noter

7 SAMMENDRAG VARIGE DRIFTSMIDLER - LISTE OVER ANSKAFFELSESKOST - PR Bygg og anlegg BYGG REHABILITERINGSPROSJEKTER UTENDØRSANLEGG Verdier på bygg og anlegg er hentet fra kjent anskaffelseskost fra 2009 det er ikke tatt stilling til levetid. Båter Kajakker Lagbåter K Utstyr og inventar ÅRER SPRUTTREKK VESTER STYREROM KJØKKEN 0 GAMMELT TRENINGSROM NYTT TRENINGSROM AV utstyr : HAVPADLEBUA KONTOR VERKSTED Hage og terrasse utstyr/møbler 0 DIVERSE Verdier på utstyr og inventar er delvis satt etter anslag og faktisk kjøpspris Det er ikke tatt stilling til levetid Sammendrag Side 1

8 Bygg og anlegg Ferdigstillet i år Anskaffelseskost BYGG Hovedbygg 1931 Treningshall 1999 Tårnet 2003 Båthaller med bekkesideforsterkninger 2006 Verkstedbua 2008 Juniorbua 2010 Ny treningshall (bygd ) AV-kabling ny treningshall PA anlegg Sum bygg REHABILITERINGSPROSJEKTER Tak hovedbygg Avtrekksanlegg verkstedbu Ombygging garderobe pissoir tørkerom ( ) Fundament hovedbygg ( ) Ombygging sommergarderober til vintergarderober ( ) Sum rehabiliteringsprosjekter UTENDØRSANLEGG Plattinger på hver side av hovedbrygga 2001 Asfaltering ifm båhaller 2006 HC-brygge ( ) Utvidet platting mot bekken inkl plass for 4K ved rekkverket 2011 Nytt baneanlegg Bestumkilen Nytt vanninnlegg Nytt balkongdekke 2013 Sum utendørsanlegg Dette er en liste av anlegg. Tilhørende anskaffelseskost og levetid er ikke fullstendig Oversikt varige driftsmidler pr Side 2

9 Båter Båtnr. Type Anskaffet Type Kajakk antatt nyprisverdi Ajour pr Plastex Marathon Master 2009 tur Valley Aquanaut Club Hav Coastline 2000 skjærgård Coastline 2000 skjærgård Plastex Maraton Swift 2005 Racer Coastline 2007 skjærgård Coastline 2002 skjærgård Coastline 2002 skjærgård Valley Aquanaut Club Hav Coastline 2007 skjærgård Coastline 2007 skjærgård Valley Aquanaut Club 2012 Hav Plastex Competition 2008 Racer Coastline 2007 skjærgård Valley Aquanaut Club 2010 Hav Valley Hav Valley Avocet 2010 Hav Hody Sport Jr 2007 Barn Hody Sport Jr 2007 Barn Fanger 2006 tur Citius Racer Citius Racer Coastline 2002 skjærgård Coastline 2002 skjærgård Point K2 ekstra stødig Coastline 2003 skjærgård Epic sitontop 2010 ekstra stødig Epic sitontop 2010 ekstra stødig Citius turracer Valley Aquanaut Club 2012 Hav Coastline 2001 skjærgård Coastline 2001 skjærgård Citius turracer Coastline 2003 skjærgård Coastline 2003 skjærgård Citius turracer Barnekajakk 2010 Barn Barnekajakk 2010 Barn Barnekajakk 2010 Barn Coastline 2011 skjærgård Coastline 2011 skjærgård Valley Aquanaut Club 2011 Hav Nelo Barnekajakk 2010 Barn Nelo Barnekajakk 2010 Barn Nelo Barnekajakk 2010 Barn Valley 2011 Hav Valley 2011 Hav Hody Sport ORCA 2008 Racer Valley 2011 Hav Valley Aquanaut HV 2011 Hav Valley Aquanaut HV 2011 Hav

10 Båter 62 Valley Aquanaut Club 2011 Hav Citius Racer Tom's båt Valley Aquanaut Club 2012 Hav Valley Aquanaut Club 2011 Hav Hody Sport 2007 Racer Bullet Tour 2004 skjærgård Coastline 2004 skjærgård Coastline 2004 skjærgård Nelo Moskito Racer Coastline 2005 skjærgård Coastline 2005 skjærgård Coastline 2005 skjærgård Coastline 2005 skjærgård Coastline 2005 skjærgård Valley Aquanaut Club 2005 Hav Coastline 2006 skjærgård Coastline 2006 skjærgård Coastline 2006 skjærgård Coastline 2006 skjærgård Coastline 2006 skjærgård Coast Runner 2006 tur Coast Runner 2006 tur Bullet Tour 2006 skjærgård Citius Racer Bullet Tour 2007 skjærgård Bullet Tour 2007 skjærgård Citius Racer Citius turracer Citius turracer Citius tur Coast Runner 2007 tur Valley Aquanaut Club 2008 Hav Fenn 2011 Surfski Fenn 2011 Surfski Fenn 2011 Surfski Fenn 2011 Surfski Fenn 2011 Surfski Citius tur Citius turracer Citius turracer Citius tur Scorpio 2013 Hav Scorpio 2013 Hav Scorpio 2013 Hav Scorpio 2013 Hav Nelo Tarka 2013 Barn 8000 Nelo Tarka 2013 Barn Nelo Tarka 2013 Barn Nelo Viper racer 2013 Barn Tsunami 2013 Hav 7000 Hønningstad Åpen K2, ekstra stødig 5000 Temptest 165 Hav Tahe Greenland 2013 Hav C27 Polo 2000 Polo 5000 C28 Polo 2000 Polo

11 Båter C30 Polo 2000 Polo 5000 C31 Polo 2000 Polo Lagbåter K2 65 Nelo Viper K2 tur Struer Tirana 1993 K2 tur Struer Legato 2004 K2 tur Struer Vento 1998 K2 racer Struer Vento K2 racer Struer Makker 1980 K2 racer Nelo Scorpion XXL 2002 K2 racer Nelo Vanqish XXL SCS 2008 K2 racer Nelo Vanqish 3 K2 racer Nelo Vanqish L 2008 K2 racer Nelo Vanquish K2 racer Nelo Quatro 2013 K2 racer Citius 2012 K2 racer Dagger 2005 K2 racer Citius K2 racer Eureka 150 Plastex? K2 racer Fenn K K2 Surfski K4 Nelo Vanquish 2007 K4 racer Nelo Vanquish 2009 K4 racer Nelo Vanquish 2013 K4 racer Comandor 1990 K4 racer

12 Utstyr, inventar 2013 fabrikat antall innkjøpsår innkjøpspris/stk, inkl mva antatt ny pris/stk totalt ÅRER Wing-årer Flat-årer Grønnlandsåre Sum årer SPRUTTREKK OKK trekk (innkjøpt 20) Diverse trekk Sum spruttrekk VESTER Diverse vester Havpadlevester Sum vester STYREROM Spisebord, ovalt 1 0 Stoler, stable me/tralle Stoler (runde) 12 0 Sofa 2 0 salongbord Sum inventar styrerom KJØKKEN Spisebord 1 0 Kjøleskap 1 0 Mikrobølgeovn 1 0 komfyr Kaffetrakter 3 0 Sum inventar kjøkken 0 GAMMELT TRENINGSROM Padlemaskin Dansprint Padlemaskin Einar Stakeapparat SkiErg Romaskin Concept Spinning sykkel BodyBike Trekkapparat Magnar Trekkapparat Helga Benkpress-benk Vefte Rygg-trener Gym Benktrekk-benk spesiallaget Benk-vanlig Dip-stativ CL Fitnes Nedtrekks-stativ Bråsterk Skråbenk Stativ for vektskiver m/store hull 2 0 Stativ for vektskiver m/små hull 1 0 Manualsett med stativ 10-40kg Manualsett med stativ 1-10kg Knebøy stativ Sportmaster Sum utstyr gammelt treningsrom NYTT TRENINGSROM Padlemaskin Dansprint Padlemaskin Einar Trekkapparat Magnar Trekkapparat Helga Spinning sykkel Bodybike Nedtrekks-stativ Lexco Dip-stativ Lexco Benkpress-benk Benktrekk-benk spesiallaget Skråbenk Sportmaster Benk-vanlig Pivot Ryggtrener Lexco Rotasjonstrener Cybex Mage vertikal Stativ for vektskiver m/store hull Lexco Stativ for vektskiver m/små hull Stativ for vektskiver m/store hull Fleximanualer, sett 2-24kg Lagret av Anne Wahl, Side 6

13 Utstyr, inventar 2013 fabrikat antall innkjøpsår innkjøpspris/stk, inkl mva antatt ny pris/stk totalt Stativ til fleximanualer Vektstang 20kg Curlstang Vektskiver 20kg, blå Power-line Vektskiver 15 kg, gul Power-line Vektskiver 10kg, grønn Power-line Vektskiver 2,5kg Olympic standard Vektskiver 20kg, blå Sportmaster Vektskiver 15kg, gul Sportmaster Vektskiver 10kg, grønn Sportmaster Vektskiver 5kg, svart Sportmaster Vektskiver 2,5kg, svart Sportmaster Vektskiver 1,25kg, svart Sportmaster /130kg Vektskiver små hull: 0 20kg kg kg kg ,5kg abilica , ,25kg abilica Veggklokke, radio-styrt Treningsmatter, blå 8 0 utstyrskasse 1 0 Medisinballstativ Medisinballer 8 0 MuscleLab kraftmåler Lactatmåler Sum utstyr nytt treningsrom AV utstyr : Skjerm Sqeezeboks Trådløs mus Fjernkontroller Tastatur Hovedbryter PC HDMI svitch Mottaker for trådløs mikrofon Lydmixer CD/DVD/BR-spiller Skuff høyttalere Prosjektor Lerret USB-serieomformer Trådløst aksesspunkt totalt med kabling HAVPADLEBUA Tørrdrakter Tørrdrakter / Taueliner Neoprennsokker, par Neoprenhansker, par Neoprenhette Pumper Åreposer 8 0 Lavo 1 0 Førstehjelpspose 2 0 Radiokomuinikasjonssett Sum utstyr havpadlebua KONTOR Skrivebord 1 0 Kontorstol Printer/kopimaskin Brother LC Stasjonær PC HP Pavillion Laptop Er denne hos Elizabeth? 0 Flatskjerm 1 0 Telefon Siemens trådløs 1 0 Adresseetikett maskin 1 0 Leitz 1 0 Filmkamera for Weboverføring 1 0 Lagret av Anne Wahl, Side 7

14 Utstyr, inventar 2013 fabrikat antall innkjøpsår innkjøpspris/stk, inkl mva antatt ny pris/stk totalt Sjatoll 1 0 Hyller 5 0 Radio/CD spiller 1 0 Nøkkelskap 1 0 Førstehjelpsskrin 1 0 Ropert 1 0 Verktøykasse 2 0 Sum utstyr kontor VERKSTED Arbeidsbukk Trillebord Vifte Håndlampe med rør Arbeidslampe med lysrør Dremel Trappestige Slipemaskin Bosch Skrustikke Søyleboremaskin Biltema 1 0 Boremaskin Bosch Varmluftblåser BlackLIne Kuffert med diverse bor Clas Olson Vinkelkutter BlackLine Ladbar skrutrekke Pipenøkkelsett Bahco 1 0 Diverse skrutrekker Hoggjern 1 0 Elektronikktang Kombinasjonstang Vannpumpetang Avbiter Spisstang Fil Slirekniv BAHCO Saks Vater Skrutvinger Klemmer Skyvelære Hagesaks Fiskars 1 0 Hammer 2 0 Støvsuger Gemini 1 0 Brannslukningsapparat 1 0 Sum utstyr verksted Hage og terrasse utstyr/møbler Manuell gressklipper 1 0 Kantklipper 1 0 Trillebår 1 0 River 10 ca 0 spade 1 0 snøskuffe 1 0 Grill 1 0 Hageslange 2 0 Trappestige 7 0 Terassebord m/benker 4 0 Sum hage og terasseutstyr 0 DIVERSE Kajakktilhenger Tysse 1 0 Kajakktilhenger Brenderup 1 0 Stevnetelt O.B.Vik 1 0 Nummerserie 0 Følgebåt Windrace Påhengsmotor Yamaha, 9,9h 1 0 Bensintank 1 0 Kjakkstativ utendørs 2 0 Tidtagingsklokke Flyttbar trapp 3 0 Sum diverse utstyr Total Lagret av Anne Wahl, Side 8

15 Vedlegg 2 til Årsregnskap 2013: OPPFØLGING AV REVISORS FORSLAG TIL FORBEDRINGER AV 2012 Våre revisorer foreslo i fjorårets revisjonsberetning noen forbedringer til klubbens drift på enkelte områder. Styret har behandlet og gjennomført en del av disse anbefalingene, men ikke alle. Det betyr ikke at styret er uenige i anbefalingene, men at gjennomføring av forskjellige tiltak prioriteres ut i fra det som er viktigst for klubben i henhold til mål og vedtatt langtidsplan. Det er en rekke saker i gjennom et år, noe som fremkommer i klubbens årsrapport. Formuesforvaltning Revisor anbefalte klubben å vurdere alternative risikofrie plasseringer for mesteparten av likviditeten. Styret ble i april fremlagt et forslag til DnBs forslag til plassering i pengemarkedsfond. Dette er en lav risiko, men dog en risiko. Klubben har i året som har gått benyttet DnBs høyrentekonto med p.t. 2,8 % rente p.a. Revisor anbefalte styret videre å tilføye i Økonomireglementet et avsnitt om forvaltning av likvider og herunder prosedyrer for regelmessig revurdering av likviditetsplasseringer Dette er ennå ikke gjort, men er naturlig å ta med til vurdering ved neste revisjon av reglementet. Regnskapsmessig balanse Revisor anbefalte å synliggjøre klubbens verdier og sikre effektiv loggføring av aktiva og iverksetting av arbeid med å etablere en verdibasert balanse. Klubben har i løpet av 2013 endret kontoplanen slik at Norsk Standard blir benyttet i henhold til NIFs regelverk. Når det gjelder balanseføring av varige driftsmidler har samme regelverk bestemmelser om at varige driftsmidler kun skal balanseføres tilsvarende lånefinansieringen av driftsmidlene. Klubben følger prinsippene om kun å investere hvis det er rom for dette i oppsparte midler. Klubben har nå i flere år foretatt investeringer kun med finansiering fra offentlige tilskudd og egenkapital. Med det som utgangspunkt, har klubben ingen langsiktig gjeld i sitt regnskap og vil med grunnlag i regnskapsprinsippene for små organisasjoner heller ikke ha noen aktiva oppført i regnskapet. Som ledd i tilrettelegging for bruk av regnskapslovens prinsipper har styret begynt arbeidet med å lage en oversikt over varige driftsmidler. Oversikt over varige driftsmidler pr følger som vedlegg til årsregnskapet. En slik oversikt er ikke fullstendig ei heller korrekt i forhold til levetidsbetraktninger, men er en liste for å sikre at klubben opparbeider seg en fullstendig oversikt.

16 Kapitalslit på faste installasjoner Revisor anbefalte å utvikle et oppsett for å synliggjøre den langsiktige eierkostnaden knyttet til de faste aktiva som klubben eier. Erfaringstall og vurdering av fremtidige investeringer og vedlikeholdsbehov gjør at estimert årlig kostnad på er et kvalitativt godt anslag ut fra hva som er nødvendig for en klubb med vår omsetning og bygningsmasse. Dette er et vedlikeholds-anslag vi benytter i den økonomiske langtidsplanen Budsjetteringspraksis, årsregnskap og budsjett som kommunikasjonsverktøy Revisor anbefalte å utarbeide en enkel avviksanalyse mellom budsjett og faktisk resultat. Følgende oversikt gir et slikt sammendrag av avvikene: Inntekter: Kontingenter; lavere medlemstall enn budsjettert Tilskudd fra Oslo Idrettskrets og Norges Idrettsforbund Høyere kursinntekter i Hav-gruppen enn budsjett Kostnader: Lavere kjøp av kajakkutstyr enn budsjettert Vedlikehold er redusert i forhold til budsjettert Andre diverse kostnader Finansinntekter Årets resultat - totalt bedre enn budsjettert Når det gjelder budsjetteringspraksis som revisor kommenterer i 2012, legges det for 2014 opp til å føres avdelings regnskaper. Dette betyr at den enkelte budsjettansvarlige hver måned får et avdelings regnskap sammenlignet med sitt årsbudsjett. De budsjettansvarlige kan dermed lettere følge med på forbruk i forhold til budsjettert. Utover dette vises det til notene i budsjettet som forklarer budsjettprinsippene ytterligere.

17 Klubben følger følgende økonomistyringsprinsipper Driftsinntekter skal finansiere løpende driftskostnader, det budsjetteres ikke med driftsunderskudd og vi låner ikke penger. Om vi ønsker å investere må driften gå med overskudd som går til sparing. Klubben skal alltid ha en kontantbeholdning som sikrer ett års drift uten tilsvarende inntekter, samt en reserve til uforutsette vedlikeholdskostnader. Investeringsprosjekter forelegges årsmøtet og, hvis de blir vedtatt, settes de på en investeringsliste der prosjektene prioriteres. Som regel er det bare ett eller to prosjekter på listen, og de kan ha en tidshorisont på 1-5 år. Da klubben får inn mesteparten av inntektene fra mars til august starter vi alltid eventuelle byggeprosjekter om høsten, når vi er sikre på hva inntektene og kontantbeholdningen vår er. På det tidspunktet har vi få variable kostnader ut året og har god kontroll med de faste kostnadene. Prosjekter igangsettes når klubben kan fullfinansiere hele investeringen med egne midler, d.v.s. når vi har nok penger på bok utover den vedtatte minimumsbeholdningen. Vi budsjetterer med underskudd kun når vi har igangsatt investeringsprosjekter der vi "spiser" av kontantbeholdningen. Klubben har månedlig oppfølging av kostnadsutviklingen mot budsjett, og de budsjettansvarlige må få godkjent ubudsjetterte innkjøp av styret før de kan bruke pengene, selv om de har dekning for kostnadene innenfor sin budsjettramme. Styret godkjenner eventuelle omdisponeringer av budsjetter mellom enkeltposter, konti og/eller budsjettansvarlige. Uforutsette kostnader skal som regel dekkes inn av kutt i andre budsjetterte poster, men om likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende kan styret vedta at budsjettet overskrides.

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012 BALANSE OSLO KAJAKKLUBB Konto Kontonavn Noter 2011 Eiendeler Varige driftsmidler 1000 Nye invest. båhaller/utv.anlegg 1 274 842 0 1001 Nye invest. tårnet/klubbhus 1 33 750 0 1100 Nybygg 1 17 199 0 1101

Detaljer

BUDSJETT OSLO KAJAKKLUBB 2013

BUDSJETT OSLO KAJAKKLUBB 2013 Driftsinntekter Kontingenter 3001 Årskontingent 2806556 2900289 2990345 3002 Årskontingent båtplass 278400 270810 380000 3004 Innmeldingsavgift 434500 482900 275000 3013 Treningsavgift junior 28800 25600

Detaljer

BUDSJETT OSLO KAJAKKLUBB 2015 (

BUDSJETT OSLO KAJAKKLUBB 2015 ( Driftsinntekter Kontingenter 3001 Årskontingent 2(836(003 2(856(000 3002 Båtplassavgift 314(000 310(000 3004 Innmeldingsavgift 418(000 320(000 3005 Garderobeavgift 26(100 25(500 3013 Treningsavgift(junior

Detaljer

Årsregnskap. Akershus Skikrets

Årsregnskap. Akershus Skikrets Årsregnskap Akershus Skikrets 2015 Akershus Skikrets Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Salgs av utstyr fritt/sponsoravtaler 360 773 166 600 Offentlige tilskudd 2 891

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Utleira Idrettslag NOTER TIL REGNSKAPET Regnskapsprinsipper

Utleira Idrettslag NOTER TIL REGNSKAPET Regnskapsprinsipper NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Årsregnskap. Østfold Skikrets

Årsregnskap. Østfold Skikrets Årsregnskap Østfold Skikrets 2014 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 Offentlige tilskudd 2 259 736 266 117 Andre inntekter 3 601 819 511 282 Sum driftsinntekter 861 555

Detaljer

2 Kundefordringer og fordringer på medlemmer Pr 31-12-2010 har klubben ingen fordringer på kunder eller medlemmer 0

2 Kundefordringer og fordringer på medlemmer Pr 31-12-2010 har klubben ingen fordringer på kunder eller medlemmer 0 NØKLEVANN RO OG PADLEKLUBB NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2010 Note 1 Regnskapsprinsipp Klubben er pålagt å følge NIFs regnskapsprinsipper som sier at kontantprinsippet skal benyttes. Regnskapet for 2010 er derfor

Detaljer

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990 Årsregnskap 2010 Organisasjonsnummer: 969954990 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2010 2009 Salgsinntekter 2 12 613 433 13 797 801 Sum driftsinntekter 12 613 433 13 797 801 Varekostnader

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Pr 31-12-2009 har klubben ingen fordringer på kunder eller medlemmer 0,00

Pr 31-12-2009 har klubben ingen fordringer på kunder eller medlemmer 0,00 Noter til regnskap 2009 Nøklevann ro- og padleklubb 1 Regnskapsprinsipp Klubben er pålagt å følge NIFs regnskapsprinsipper som sier at kontantprinsippet skal benyttes. Dette medfører at den endringen i

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Staal Jørpeland IL Foretaksnr. 985336911 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Videresalg reklameskilt 92 143 18 856 Kontingenter 1 481

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 2015 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekt 4 212 527 171 782 Annen driftsinntekt 4 221

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Ullensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett ÅRSREGNSKAP 2016 (oppdatert med noter etter innspill i årsmøtet) Note til konto 6190: Kontoen inneholder reise- og oppholdsutgifter for utøvere og andre til Syden i vinterferien

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2010

SFK LYN. Årsregnskap 2010 SFK LYN Årsregnskap 2010 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note Medlemsinntekter 9 126 571 100 801 Salg U.S Kiosk 5 278 207 6 735 326 Overføring fra samarbeidende

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Norsk Islandshestforening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 943 225 813 673 Medlemslisenser

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2011 2010 Medlemsinntekter 617 800 537 300 Greenfee, kurs- og arrangementsinntekter

Detaljer

Balanse. Andelslaget Løkta Dato: Side: 1 Regnskapsår: Konto Tekst balanse i periode balanse

Balanse. Andelslaget Løkta Dato: Side: 1 Regnskapsår: Konto Tekst balanse i periode balanse Balanse Andelslaget Løkta Dato: 03.02.2015 Periode: 1-12 Side: 1 Inngående Reelt Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler 1101 Bygning Løkta 114 00-34

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift 1 9 600,00 0 9 600,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 6 150,00 0 6 150,00 Salgsinntekter, DIV, utenfor

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: (Alle) Realisert 2013 Realisert 2012 Budsjett 2013 Sum Salgs- og driftsinntekter 3020 Sponsorinntekter 242 006 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie-matriell

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Trenings og medlemsavgifter 348 025 407 066 Offentlig støtte 331 611 276 161 Inntekter ifm egne arrangement 162 821

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen

Årsregnskap. Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen Årsregnskap Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen 2016 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 Driftsinntekter Egenandeler stevner 2 30 360 24 845 Andre Driftsinntekter 3 22 870

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr Årsregnskap 215 Organisasjonsnr. 98397693 Resultatregnskap Note 215 214 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 84 75 973 463 Annen driftsinntekt 24 298 3 48 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen

Årsregnskap. Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen Årsregnskap Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Stevneinntekter/egenandeler 2 24 845 25 603 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Vestli IL Tennisavdeling Foretaksnr. 981933109 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 1 3410 Tilskudd mva refusjon 0

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Side 1 av 4 Storsalen Menighet NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 213 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Norsk Islandshestforening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 1 1 226 926 943 225 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 1 923 497 548 337 Annen driftsinntekt 2 695 173 761 746 Sum driftsinntekter

Detaljer

Nesodden kajakklubb - årsregnskap 2013

Nesodden kajakklubb - årsregnskap 2013 Nesodden kajakklubb - årsregnskap 2013 Anders Vinjar - kasserer 27. februar 2014 Innhold 1 Resultat for perioden 01. jan. 2013 til 31. des. 2013 1 2 Balanse pr. 31. des. 2013 3 3 Noter til regnskapet 4

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012 Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 212 Note 212-12 211-12 212 213 Inntekter Felleskostnader 1 4 163 988 4 163 988 4 164 4 164 Annen driftsinntekt 2 716 12 697 47 72 3 72 3 Sum driftsinntekter 4 88 9

Detaljer

Kontingenter/m.v. 2 3/627/803 3/583/426 Andre/driftsinntekter 3 433/225 354/924 Offentlige/bidrag,/gaver 4 885/766 1/083/487

Kontingenter/m.v. 2 3/627/803 3/583/426 Andre/driftsinntekter 3 433/225 354/924 Offentlige/bidrag,/gaver 4 885/766 1/083/487 RESULTATREGNSKAP,OSLO,KAJAKKLUBB,2014 DRIFTSINNTEKTER Noter 2014 2013 Kontingenter/m.v. 2 3/627/803 3/583/426 Andre/driftsinntekter 3 433/225 354/924 Offentlige/bidrag,/gaver 4 885/766 1/083/487 Sum,driftsinntekter

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer