BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2013"

Transkript

1 BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2013 Konto Kontonavn Noter Eiendeler Varige driftsmidler 2 Sum varige driftsmidler 0 0 Fordringer 1500 Kundefordirnger Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd 1921 Kongingent DnB DnB (R.Mørk) DnB Bankinnskudd for skattetrekk Sum bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Opptjent egnekapital 2050 Annen egenkapital Årets resultat Sum egenkapital Langsiktig gjeld 2150 Avs. dobb.bet. kontingent Nøkkeldepositum Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Arbgavg. av avsatte feriep Skyldig lønn Avsatte feriepenger i år Sum kortsiktig gjeld Avsetning forpliktelser 2982 Gave fra Ragnar Mørk Sum forpliktelser Sum egenkapital og gjeld Årsregnskap Balanse 2013

2 RESULTAT OSLO KAJAKKLUBB 2013 Regnskap Regnskap Budsjett Avvik bud. Konto Kontonavn Noter Driftsinntekter Kontingenter 3001 Årskontingent Båtplassavgift Innmeldingsavgift Garderobeavgift Treningsavgift junior Inntekter kajakkskole og rekrutt Sum kontingenter Offentlige bevilgninger Diverse inntekter Diverse inntekter Mørks fond Innt. andre kurs medl Egenandel delt.kortb.stevne Egenandeler nasjonale samlinger Sum andre driftsinntekter Totalt driftsinntekter Omsetning (uten Mørks gave ) Direktekostnader kurs og stevner 4000 Kostnader delt.kortb.stevner Deltagelse Tour de Gudenå Deltagelse turløp Kostn. Oslo Kajakkmaraton/OKK stevne Kostn. Okk stevner Kostn. introkurs Kostn. andre kurs medl Instruktørkurs Samling utlndet, dekn. Instrukt Dekning internasjonale stevner Dekning utgifter nasjonale samlinger Treningsmetodikk fysiologi Stipend toppsatsing Aktiviretslederkurs nto Havpadlegruppen Aprilsamling hav Samlinger hav (kompetansevedlikehold/utvikling) Bassengtrening hav Kajakkskole Kurs Flåten HC-aktiviteter Sosiale aktiviteter Direktekostnader, kurs og stevner Lønn trenere Klubbsekretær og renholder Instruktør jr. rekrutt Feriepenger Arbeidsgiveravgift Avsatt arb.g.avg. av feriepenger Innskuddspensjon Personalkostnader Eiendoms og festavgifter Renovasjon, vann, avløp Lys, varme Renhold klubbhus Årsregnskap Resultat 2013

3 RESULTAT OSLO KAJAKKLUBB 2013 Regnskap Regnskap Budsjett Avvik bud. Konto Kontonavn Noter Alarm, vakthold Anskaffelser verktøy Inventar og bilder Nøkler Kajakkutstyr Treningsmateriell Nye kajakker racer/tur Ny følgebåt Tidtakersystem Stevneutstyr Kontormateriell/rekvisita Vedlikeh., bygg og brygger Nytt vanninnlegg Nytt baneanlegg Bestumkilen Fundament hovedbygg Ombyggin garderobe, pissoir, tørkerom Utrede ny flytebrygge Ombygging av sommergarderobe til vintergarderobe Vedlikehold uteområder Vedlikeh., tekniske anlegg Vedlikeh., el.anlegg Reparajon annet Reparasjon båter Dugnad vår og høst Honorar regnskapsfører Honorar N3Sport Driftsmaterialer (kaffe, toalettsaker) Internett hjemmeside Datakostnader/utstyr Internettkurs, redaktør Utgifter til styremøter/årsmøtet Andre adm. utgifter Telefon Porto Forsikring Km-godtgjørelse trenere Gaver og premier Bank og kortgebyrer Sum andre driftskostnader Totalt driftskostnader Finansinntekter og kostnader 8051 Renteinntekter, bank Rentekostnad leverandørgjeld Sum netto finansposter RESULTAT (+ = overskudd / - = underskudd ) Ekstraordinære poster 8400 Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Totale ekstraordinære poster ÅRETS RESULTAT (+ = overskudd / - = underskudd ) Årsregnskap Resultat 2013

4 NOTER TIL OKKS REGNSKAP Regnskapsprinsipper OKK følger regnskapsprinsipper beskrevet i "Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité". Styret er oppmerksom på at disse bestemmelsene skal benyttes så lenge omsetningen er mindre enn fem millioner, jfr NIFs lov 2-17 Årets totale inntekter inkluderer "bruttoføring" av årets bruk av Mørks Gave. Dette er pr definisjon ikke en del av begrepet omsetning. Derfor er årets omsetning iflg nevnte bestemmelser på kr ( ). Tilsvarende omsetning var i 2012 på ,- I regnskapsåret 2013 er det foretatt små justeringer i kontoplanen for å oppfylle kravene om å bruke Norsk Standard kontoplan. 2 Varige driftsmidler Klubben har varige driftsmidler i både bygg og anlegg samt båt, kajakker og utstyr. I henhold til regnskapsbestemmelsenes 3-5 skal idrettsanlegg oppføres i balansen med en verdi tilsvarende anskaffelseskostnaden men ikke høyere enn gjelden som er knyttet til anlegget. OKK har ingen gjeld og har dermed ikke muligheter til å aktivere noen av sine anlegg i regnskapet. Vedlagt følger istede en oversikt over eiendeler. 3 Andre kortsiktige fordringer Inntekter mottatt i 2014 men tilhørende 2014 er periodsert med Egenandel NC og leir i Mottatt tilskudd for rehabilitering av sommergarderobene Gave fra Unni Mørk - Ragnar Mørks enke Konto 2982 Ragnar Mørks fond inneholder følgende poster: Saldo for gaven fra Benyttet i 2013: 2 Quatro K2 SCS med trekk K1 Quatro E med trekk Mottatt renter i Rest av gaven overføres til Konto 1925 DnB (R.Mørk) Saldo fra Fjorårets bruk av gaven Mottatte renter 7775 Saldo pr Årets bruk av gaven overføres i januar Saldo ved utgang av januar Nøkkeldepositum Nøkkeldepositumet er 500,- pr nøkkel Det er levert ut 97 nøkler og levert tilbake 14 nøkler i løpet av året 6 Kontingenter Kontingent for 2013 har vært kr 1650,- for voksne og kr 825,- for barn/junior Båtplassavgift har vært kr 500,-, Innmeldingavgift kr 1100,- og Treningsavgift kr 1600,- Medlemstallet pr er 1836 Utviklingen de siste fem årene har vært som følger: pr pr pr pr pr Årskontingent er klubbens hovedinntekt og er ment å være hovedfinansieringskilde Årsregnskap Noter

5 NOTER TIL OKKS REGNSKAP 2013 Båtplassavgift er med på å finansiere bygg og vedlikehold Garderobeavgift er også med på å finansiere bygg og vedlikehold Treningsavgift junior er ment å finansiere deler av kostnader ved rekrutter Innmeldingsavgift er ment å finansiere blant annet kostnader ved introkurs Inntekter kajakkskole er med på å finansierer kajakkskolen Andre driftsinntekter Finansing av bygg og vedlikehold: Tilskudd til reahbilitering av sommergarderobene Finansiering av kajakkkjøp ( se note 4 ) Bruk av Mørks fond Finansierer stevner og samlinger aktive utøvere Mva kompensasjon for drift Oslo Idrettskrets Norges Idrettsforbund Tilskudd fra Norges Padleforbund Norsk Tipping 8402 Sponsorinntekter (Norsecraft, RS Platou) Diverse inntekter NC overskudd Egenandeler kortbanestevner Egenandeler nasjonale stevner Finansiering andre kurs og aktiviteter Bassengtrening Vårsamling Hav Grunnkurs Hav Teknikkurs Hav Høstavslutning Hav Teknikkurs mosjonister Flattvann Sum diverse inntekter Direktekostnader til kurs og stevner Kostnader til stevner og samlinger aktive utøvere Kostnader delt.kortb.stevner Deltagelse Tour de Gudenå 9493 Kostn. Okk stevner Samling utlndet, dekn. Instrukt Dekning internasjonale stevner Dekning utgifter nasjonale samlinger Stipend toppsatsing Kostnader til introkurs Kostnader til kajakkskole Kostn. andre kurs og aktiviteter Aktiviretslederkurs nto Havpadlegruppen Aprilsamling hav Samlinger hav (kompetansevedlikehold/utvikling) Bassengtrening hav Sosiale kostnader Sum direkte kostnader til kurs og stevner Årsregnskap Noter

6 NOTER TIL OKKS REGNSKAP Personalkostnader Klubben har en klubbsekretær ansatt på 40% deltidsstilling, en fast ansatt trener til aktive og rekrutter samt en rekke instruktører på timebasis 10 Ombygging av sommergarderobe til vintergarderobe Totalkostnad for rehabilitering av sommergarderobene ble Off tilskudd fra spillemidler Klubbens egenkapital Renteinntekter bank Klubbens oppsparte midler er i sin helhet plassert i DnB hvor det skilles mellom driftskonto for løpende drift, skattetrekksmidler Mørks Gave og oppsparte midler for fremtidige investeringer. De oppsparte midlene har for tiden bankens høyeste renter på 2,8 % p. a. Vedlegg til regnskapet: 1 Liste over varige driftsmidler 2 Oppfølging av revisors forslag til forbedringer av 2012 Årsregnskap Noter

7 SAMMENDRAG VARIGE DRIFTSMIDLER - LISTE OVER ANSKAFFELSESKOST - PR Bygg og anlegg BYGG REHABILITERINGSPROSJEKTER UTENDØRSANLEGG Verdier på bygg og anlegg er hentet fra kjent anskaffelseskost fra 2009 det er ikke tatt stilling til levetid. Båter Kajakker Lagbåter K Utstyr og inventar ÅRER SPRUTTREKK VESTER STYREROM KJØKKEN 0 GAMMELT TRENINGSROM NYTT TRENINGSROM AV utstyr : HAVPADLEBUA KONTOR VERKSTED Hage og terrasse utstyr/møbler 0 DIVERSE Verdier på utstyr og inventar er delvis satt etter anslag og faktisk kjøpspris Det er ikke tatt stilling til levetid Sammendrag Side 1

8 Bygg og anlegg Ferdigstillet i år Anskaffelseskost BYGG Hovedbygg 1931 Treningshall 1999 Tårnet 2003 Båthaller med bekkesideforsterkninger 2006 Verkstedbua 2008 Juniorbua 2010 Ny treningshall (bygd ) AV-kabling ny treningshall PA anlegg Sum bygg REHABILITERINGSPROSJEKTER Tak hovedbygg Avtrekksanlegg verkstedbu Ombygging garderobe pissoir tørkerom ( ) Fundament hovedbygg ( ) Ombygging sommergarderober til vintergarderober ( ) Sum rehabiliteringsprosjekter UTENDØRSANLEGG Plattinger på hver side av hovedbrygga 2001 Asfaltering ifm båhaller 2006 HC-brygge ( ) Utvidet platting mot bekken inkl plass for 4K ved rekkverket 2011 Nytt baneanlegg Bestumkilen Nytt vanninnlegg Nytt balkongdekke 2013 Sum utendørsanlegg Dette er en liste av anlegg. Tilhørende anskaffelseskost og levetid er ikke fullstendig Oversikt varige driftsmidler pr Side 2

9 Båter Båtnr. Type Anskaffet Type Kajakk antatt nyprisverdi Ajour pr Plastex Marathon Master 2009 tur Valley Aquanaut Club Hav Coastline 2000 skjærgård Coastline 2000 skjærgård Plastex Maraton Swift 2005 Racer Coastline 2007 skjærgård Coastline 2002 skjærgård Coastline 2002 skjærgård Valley Aquanaut Club Hav Coastline 2007 skjærgård Coastline 2007 skjærgård Valley Aquanaut Club 2012 Hav Plastex Competition 2008 Racer Coastline 2007 skjærgård Valley Aquanaut Club 2010 Hav Valley Hav Valley Avocet 2010 Hav Hody Sport Jr 2007 Barn Hody Sport Jr 2007 Barn Fanger 2006 tur Citius Racer Citius Racer Coastline 2002 skjærgård Coastline 2002 skjærgård Point K2 ekstra stødig Coastline 2003 skjærgård Epic sitontop 2010 ekstra stødig Epic sitontop 2010 ekstra stødig Citius turracer Valley Aquanaut Club 2012 Hav Coastline 2001 skjærgård Coastline 2001 skjærgård Citius turracer Coastline 2003 skjærgård Coastline 2003 skjærgård Citius turracer Barnekajakk 2010 Barn Barnekajakk 2010 Barn Barnekajakk 2010 Barn Coastline 2011 skjærgård Coastline 2011 skjærgård Valley Aquanaut Club 2011 Hav Nelo Barnekajakk 2010 Barn Nelo Barnekajakk 2010 Barn Nelo Barnekajakk 2010 Barn Valley 2011 Hav Valley 2011 Hav Hody Sport ORCA 2008 Racer Valley 2011 Hav Valley Aquanaut HV 2011 Hav Valley Aquanaut HV 2011 Hav

10 Båter 62 Valley Aquanaut Club 2011 Hav Citius Racer Tom's båt Valley Aquanaut Club 2012 Hav Valley Aquanaut Club 2011 Hav Hody Sport 2007 Racer Bullet Tour 2004 skjærgård Coastline 2004 skjærgård Coastline 2004 skjærgård Nelo Moskito Racer Coastline 2005 skjærgård Coastline 2005 skjærgård Coastline 2005 skjærgård Coastline 2005 skjærgård Coastline 2005 skjærgård Valley Aquanaut Club 2005 Hav Coastline 2006 skjærgård Coastline 2006 skjærgård Coastline 2006 skjærgård Coastline 2006 skjærgård Coastline 2006 skjærgård Coast Runner 2006 tur Coast Runner 2006 tur Bullet Tour 2006 skjærgård Citius Racer Bullet Tour 2007 skjærgård Bullet Tour 2007 skjærgård Citius Racer Citius turracer Citius turracer Citius tur Coast Runner 2007 tur Valley Aquanaut Club 2008 Hav Fenn 2011 Surfski Fenn 2011 Surfski Fenn 2011 Surfski Fenn 2011 Surfski Fenn 2011 Surfski Citius tur Citius turracer Citius turracer Citius tur Scorpio 2013 Hav Scorpio 2013 Hav Scorpio 2013 Hav Scorpio 2013 Hav Nelo Tarka 2013 Barn 8000 Nelo Tarka 2013 Barn Nelo Tarka 2013 Barn Nelo Viper racer 2013 Barn Tsunami 2013 Hav 7000 Hønningstad Åpen K2, ekstra stødig 5000 Temptest 165 Hav Tahe Greenland 2013 Hav C27 Polo 2000 Polo 5000 C28 Polo 2000 Polo

11 Båter C30 Polo 2000 Polo 5000 C31 Polo 2000 Polo Lagbåter K2 65 Nelo Viper K2 tur Struer Tirana 1993 K2 tur Struer Legato 2004 K2 tur Struer Vento 1998 K2 racer Struer Vento K2 racer Struer Makker 1980 K2 racer Nelo Scorpion XXL 2002 K2 racer Nelo Vanqish XXL SCS 2008 K2 racer Nelo Vanqish 3 K2 racer Nelo Vanqish L 2008 K2 racer Nelo Vanquish K2 racer Nelo Quatro 2013 K2 racer Citius 2012 K2 racer Dagger 2005 K2 racer Citius K2 racer Eureka 150 Plastex? K2 racer Fenn K K2 Surfski K4 Nelo Vanquish 2007 K4 racer Nelo Vanquish 2009 K4 racer Nelo Vanquish 2013 K4 racer Comandor 1990 K4 racer

12 Utstyr, inventar 2013 fabrikat antall innkjøpsår innkjøpspris/stk, inkl mva antatt ny pris/stk totalt ÅRER Wing-årer Flat-årer Grønnlandsåre Sum årer SPRUTTREKK OKK trekk (innkjøpt 20) Diverse trekk Sum spruttrekk VESTER Diverse vester Havpadlevester Sum vester STYREROM Spisebord, ovalt 1 0 Stoler, stable me/tralle Stoler (runde) 12 0 Sofa 2 0 salongbord Sum inventar styrerom KJØKKEN Spisebord 1 0 Kjøleskap 1 0 Mikrobølgeovn 1 0 komfyr Kaffetrakter 3 0 Sum inventar kjøkken 0 GAMMELT TRENINGSROM Padlemaskin Dansprint Padlemaskin Einar Stakeapparat SkiErg Romaskin Concept Spinning sykkel BodyBike Trekkapparat Magnar Trekkapparat Helga Benkpress-benk Vefte Rygg-trener Gym Benktrekk-benk spesiallaget Benk-vanlig Dip-stativ CL Fitnes Nedtrekks-stativ Bråsterk Skråbenk Stativ for vektskiver m/store hull 2 0 Stativ for vektskiver m/små hull 1 0 Manualsett med stativ 10-40kg Manualsett med stativ 1-10kg Knebøy stativ Sportmaster Sum utstyr gammelt treningsrom NYTT TRENINGSROM Padlemaskin Dansprint Padlemaskin Einar Trekkapparat Magnar Trekkapparat Helga Spinning sykkel Bodybike Nedtrekks-stativ Lexco Dip-stativ Lexco Benkpress-benk Benktrekk-benk spesiallaget Skråbenk Sportmaster Benk-vanlig Pivot Ryggtrener Lexco Rotasjonstrener Cybex Mage vertikal Stativ for vektskiver m/store hull Lexco Stativ for vektskiver m/små hull Stativ for vektskiver m/store hull Fleximanualer, sett 2-24kg Lagret av Anne Wahl, Side 6

13 Utstyr, inventar 2013 fabrikat antall innkjøpsår innkjøpspris/stk, inkl mva antatt ny pris/stk totalt Stativ til fleximanualer Vektstang 20kg Curlstang Vektskiver 20kg, blå Power-line Vektskiver 15 kg, gul Power-line Vektskiver 10kg, grønn Power-line Vektskiver 2,5kg Olympic standard Vektskiver 20kg, blå Sportmaster Vektskiver 15kg, gul Sportmaster Vektskiver 10kg, grønn Sportmaster Vektskiver 5kg, svart Sportmaster Vektskiver 2,5kg, svart Sportmaster Vektskiver 1,25kg, svart Sportmaster /130kg Vektskiver små hull: 0 20kg kg kg kg ,5kg abilica , ,25kg abilica Veggklokke, radio-styrt Treningsmatter, blå 8 0 utstyrskasse 1 0 Medisinballstativ Medisinballer 8 0 MuscleLab kraftmåler Lactatmåler Sum utstyr nytt treningsrom AV utstyr : Skjerm Sqeezeboks Trådløs mus Fjernkontroller Tastatur Hovedbryter PC HDMI svitch Mottaker for trådløs mikrofon Lydmixer CD/DVD/BR-spiller Skuff høyttalere Prosjektor Lerret USB-serieomformer Trådløst aksesspunkt totalt med kabling HAVPADLEBUA Tørrdrakter Tørrdrakter / Taueliner Neoprennsokker, par Neoprenhansker, par Neoprenhette Pumper Åreposer 8 0 Lavo 1 0 Førstehjelpspose 2 0 Radiokomuinikasjonssett Sum utstyr havpadlebua KONTOR Skrivebord 1 0 Kontorstol Printer/kopimaskin Brother LC Stasjonær PC HP Pavillion Laptop Er denne hos Elizabeth? 0 Flatskjerm 1 0 Telefon Siemens trådløs 1 0 Adresseetikett maskin 1 0 Leitz 1 0 Filmkamera for Weboverføring 1 0 Lagret av Anne Wahl, Side 7

14 Utstyr, inventar 2013 fabrikat antall innkjøpsår innkjøpspris/stk, inkl mva antatt ny pris/stk totalt Sjatoll 1 0 Hyller 5 0 Radio/CD spiller 1 0 Nøkkelskap 1 0 Førstehjelpsskrin 1 0 Ropert 1 0 Verktøykasse 2 0 Sum utstyr kontor VERKSTED Arbeidsbukk Trillebord Vifte Håndlampe med rør Arbeidslampe med lysrør Dremel Trappestige Slipemaskin Bosch Skrustikke Søyleboremaskin Biltema 1 0 Boremaskin Bosch Varmluftblåser BlackLIne Kuffert med diverse bor Clas Olson Vinkelkutter BlackLine Ladbar skrutrekke Pipenøkkelsett Bahco 1 0 Diverse skrutrekker Hoggjern 1 0 Elektronikktang Kombinasjonstang Vannpumpetang Avbiter Spisstang Fil Slirekniv BAHCO Saks Vater Skrutvinger Klemmer Skyvelære Hagesaks Fiskars 1 0 Hammer 2 0 Støvsuger Gemini 1 0 Brannslukningsapparat 1 0 Sum utstyr verksted Hage og terrasse utstyr/møbler Manuell gressklipper 1 0 Kantklipper 1 0 Trillebår 1 0 River 10 ca 0 spade 1 0 snøskuffe 1 0 Grill 1 0 Hageslange 2 0 Trappestige 7 0 Terassebord m/benker 4 0 Sum hage og terasseutstyr 0 DIVERSE Kajakktilhenger Tysse 1 0 Kajakktilhenger Brenderup 1 0 Stevnetelt O.B.Vik 1 0 Nummerserie 0 Følgebåt Windrace Påhengsmotor Yamaha, 9,9h 1 0 Bensintank 1 0 Kjakkstativ utendørs 2 0 Tidtagingsklokke Flyttbar trapp 3 0 Sum diverse utstyr Total Lagret av Anne Wahl, Side 8

15 Vedlegg 2 til Årsregnskap 2013: OPPFØLGING AV REVISORS FORSLAG TIL FORBEDRINGER AV 2012 Våre revisorer foreslo i fjorårets revisjonsberetning noen forbedringer til klubbens drift på enkelte områder. Styret har behandlet og gjennomført en del av disse anbefalingene, men ikke alle. Det betyr ikke at styret er uenige i anbefalingene, men at gjennomføring av forskjellige tiltak prioriteres ut i fra det som er viktigst for klubben i henhold til mål og vedtatt langtidsplan. Det er en rekke saker i gjennom et år, noe som fremkommer i klubbens årsrapport. Formuesforvaltning Revisor anbefalte klubben å vurdere alternative risikofrie plasseringer for mesteparten av likviditeten. Styret ble i april fremlagt et forslag til DnBs forslag til plassering i pengemarkedsfond. Dette er en lav risiko, men dog en risiko. Klubben har i året som har gått benyttet DnBs høyrentekonto med p.t. 2,8 % rente p.a. Revisor anbefalte styret videre å tilføye i Økonomireglementet et avsnitt om forvaltning av likvider og herunder prosedyrer for regelmessig revurdering av likviditetsplasseringer Dette er ennå ikke gjort, men er naturlig å ta med til vurdering ved neste revisjon av reglementet. Regnskapsmessig balanse Revisor anbefalte å synliggjøre klubbens verdier og sikre effektiv loggføring av aktiva og iverksetting av arbeid med å etablere en verdibasert balanse. Klubben har i løpet av 2013 endret kontoplanen slik at Norsk Standard blir benyttet i henhold til NIFs regelverk. Når det gjelder balanseføring av varige driftsmidler har samme regelverk bestemmelser om at varige driftsmidler kun skal balanseføres tilsvarende lånefinansieringen av driftsmidlene. Klubben følger prinsippene om kun å investere hvis det er rom for dette i oppsparte midler. Klubben har nå i flere år foretatt investeringer kun med finansiering fra offentlige tilskudd og egenkapital. Med det som utgangspunkt, har klubben ingen langsiktig gjeld i sitt regnskap og vil med grunnlag i regnskapsprinsippene for små organisasjoner heller ikke ha noen aktiva oppført i regnskapet. Som ledd i tilrettelegging for bruk av regnskapslovens prinsipper har styret begynt arbeidet med å lage en oversikt over varige driftsmidler. Oversikt over varige driftsmidler pr følger som vedlegg til årsregnskapet. En slik oversikt er ikke fullstendig ei heller korrekt i forhold til levetidsbetraktninger, men er en liste for å sikre at klubben opparbeider seg en fullstendig oversikt.

16 Kapitalslit på faste installasjoner Revisor anbefalte å utvikle et oppsett for å synliggjøre den langsiktige eierkostnaden knyttet til de faste aktiva som klubben eier. Erfaringstall og vurdering av fremtidige investeringer og vedlikeholdsbehov gjør at estimert årlig kostnad på er et kvalitativt godt anslag ut fra hva som er nødvendig for en klubb med vår omsetning og bygningsmasse. Dette er et vedlikeholds-anslag vi benytter i den økonomiske langtidsplanen Budsjetteringspraksis, årsregnskap og budsjett som kommunikasjonsverktøy Revisor anbefalte å utarbeide en enkel avviksanalyse mellom budsjett og faktisk resultat. Følgende oversikt gir et slikt sammendrag av avvikene: Inntekter: Kontingenter; lavere medlemstall enn budsjettert Tilskudd fra Oslo Idrettskrets og Norges Idrettsforbund Høyere kursinntekter i Hav-gruppen enn budsjett Kostnader: Lavere kjøp av kajakkutstyr enn budsjettert Vedlikehold er redusert i forhold til budsjettert Andre diverse kostnader Finansinntekter Årets resultat - totalt bedre enn budsjettert Når det gjelder budsjetteringspraksis som revisor kommenterer i 2012, legges det for 2014 opp til å føres avdelings regnskaper. Dette betyr at den enkelte budsjettansvarlige hver måned får et avdelings regnskap sammenlignet med sitt årsbudsjett. De budsjettansvarlige kan dermed lettere følge med på forbruk i forhold til budsjettert. Utover dette vises det til notene i budsjettet som forklarer budsjettprinsippene ytterligere.

17 Klubben følger følgende økonomistyringsprinsipper Driftsinntekter skal finansiere løpende driftskostnader, det budsjetteres ikke med driftsunderskudd og vi låner ikke penger. Om vi ønsker å investere må driften gå med overskudd som går til sparing. Klubben skal alltid ha en kontantbeholdning som sikrer ett års drift uten tilsvarende inntekter, samt en reserve til uforutsette vedlikeholdskostnader. Investeringsprosjekter forelegges årsmøtet og, hvis de blir vedtatt, settes de på en investeringsliste der prosjektene prioriteres. Som regel er det bare ett eller to prosjekter på listen, og de kan ha en tidshorisont på 1-5 år. Da klubben får inn mesteparten av inntektene fra mars til august starter vi alltid eventuelle byggeprosjekter om høsten, når vi er sikre på hva inntektene og kontantbeholdningen vår er. På det tidspunktet har vi få variable kostnader ut året og har god kontroll med de faste kostnadene. Prosjekter igangsettes når klubben kan fullfinansiere hele investeringen med egne midler, d.v.s. når vi har nok penger på bok utover den vedtatte minimumsbeholdningen. Vi budsjetterer med underskudd kun når vi har igangsatt investeringsprosjekter der vi "spiser" av kontantbeholdningen. Klubben har månedlig oppfølging av kostnadsutviklingen mot budsjett, og de budsjettansvarlige må få godkjent ubudsjetterte innkjøp av styret før de kan bruke pengene, selv om de har dekning for kostnadene innenfor sin budsjettramme. Styret godkjenner eventuelle omdisponeringer av budsjetter mellom enkeltposter, konti og/eller budsjettansvarlige. Uforutsette kostnader skal som regel dekkes inn av kutt i andre budsjetterte poster, men om likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende kan styret vedta at budsjettet overskrides.

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Hovedstyrets årsberetning 2014

Hovedstyrets årsberetning 2014 1 Styret for Hovedstyrets årsberetning 1.1 Hovedstyrets sammensetning Arbeidsutvalg (AU) Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem Heidi Sønsthagen Ates Thomas Falch Atle Sand

Detaljer

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Note Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 14 749,8 12 574,7 10 578,7 Andre driftsinntekter 2 47,8 100,2 49,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 797,6 12 674,9 10 627,6 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

AS SIGURDSGATE 20 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015

AS SIGURDSGATE 20 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015 Innkalling til ordinær generalforsamling i AS Sigurdsgate 20, 2015 Ordinær generalforsamling avholdes 26.03.15 kl 18:00 i personalrommet på Tøyen

Detaljer

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007 Økonomihåndbok Oppdater: 23.05.2008 Denne økonomihåndboka er laget med tanke på alle ansatte i NMS som på en eller annen måte arbeider med økonomi og regnskapsrelaterte oppgaver. Den er også ment som oppslagsverktøy

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 18. februar 2014 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Oppdatert i henhold til standard kontoplan som gjelder fra 1.1.2014. Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Januar 2015 Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet...

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet... 3 Overordnet

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer