Innkalling til årsmøte i Hoff Terrasse Sameie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til årsmøte i Hoff Terrasse Sameie"

Transkript

1 Innkalling til årsmøte i Hoff Terrasse Sameie Tid: Tirsdag kl. 18: Sted: Skøyen Atrium, Drammensveien 145 B, 4etg.(inngang på hjørnet mot rundkjøringen) Saksliste: 1. Konstituering Valg av møteleder samt referent Godkjennelse av innkallelsen Godkjennelse av fullmakter Valg av 2 sameiere til å medundertegne årsmøteprotokollen 2. Styrets årsberetning for 28 ( se vedlegg 1 ) 3. Regnskap 28 ( se vedlegg 2 ) 4. Balkongprosjekt ( se vedlegg 3 ) 5. Innkommen sak fra Naas ( se vedlegg 4 ) 6. Innkommen sak fra Styren, Norli og Hagesæther / Oppegaard ( se vedlegg 5 ) 7. Innkommen sak fra Tingbø ( se vedlegg 6 ) 8. Budsjett 29 ( se vedlegg 2 ) 9. Valg av styret for periode 29 / 21 Oslo, 2. april 29

2 HOFF TERRASE SAMEIE '* STYRETS ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Styremedl.: Henrik Visby Beate Løseth Anne Insulan Morten Tyrihjell Gunstein Vatner Varamedlem: Morten Knutsen Linda Hansen 2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Sameiets forretningsfører har vært eie Eiendomsmegling avd. forvaltning / Lilleaker økonomi as. Revisjon for 28 er utført av revisjonsfirmaet Flattum & Co. Da V/ Arne Brænden. Sameiet er organisert etter de bestemmelser som følger av eierseksjonsloven og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for seksjonseierne. 3. BYGNINGER OG FORSIKRINGER Sameiet Hoff Terrrasse består av 218 boligseksjoner og 18 næringsseksjoner og 1 barnehage. Sameiets eiendom har gårds.nr 31 og bruks nr. 175 i Oslo Kommune. Forsikringer. Sameiets eiendom er forsikret i Gjensidige Nor med polisenr Forsikringen er en fullverdiforsikring, dvs at erstatningsbeløpet ved totalskade skal tilsvare kostnaden ved å gjenoppføre en ny bygning av samme standard og størrelse, etter dagens byggeskikk. Ved skade skal denne meldes til Gjensidige Nor v/john Wennersgaard, tlf Forsikringen omfatter ikke innboforsikring. Den enkelte sameier må selv tegne innboforsikring.

3 ni* 4. EIENDELER OG GJELD - OPPGAVEPLIKT TIL LIGNINGSKONTORET Sameierne har fatt tilsendt oppgave med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets gjeld, eiendeler, inntekter og utgifter. Denne meldingen må tas vare på og sjekkes mot den ferdigutfylte selvangivelsen som kommer i april. Ligningsverdi kan ikke lenger fåes av forretningsfører da de etter nye regler ikke kan oppbevare slike tall. Denne må man henvende seg til det lokale ligningskontor for å få oppgitt. 5. REGNSKAPET FOR 28 Regnskapet viser et overskudd på kr Beløpet vil bli foreslått overført til annen egenkapital. Sameiet har per en negativ egenkapital på kr Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av sameiet, og som ikke fremkommer av årsregnskapet med tilhørende noter. 6. FORTSATT DRIFT Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift. Etter styrets oppfatning er det ingen tvil knyttet til boligsameiets evne til å kunne fortsette driften. 7. ARBEIDSMILJØ Sameiet har ingen ansatte, og følgelig heller ikke noe arbeidsmiljø. Sameiet har ikke foretatt seg noe spesielt vedrørende likestilling da styrets sammensetning er basert på at de som er interessert melder seg til tjeneste. 8. YTRE MILJØ Etter styrets oppfatning driver boligsameiet ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljø mer enn det som er vanlig for en bygård av denne type. 9. HOVEDAKTIVITETER 28 Styremøder Der har i perioden været afholdt 16 styremøder. Udover det har styret haft udstrakt internt kommunikation, været repræsenteret i de afsluttende møder vedr. balkongudbygningen, samt andre eksterne møder som har relevans for Hoff terrasse Sameie. Sameiets økonomi Sameiet har i dag en meget sund økonomi. Gennem stadig forsigtig pengebrug, realistisk budgettering og gennemførelse at diverse projekter har vi god kontrol med sameiets økonomiske situation. Vi vil fortsat føre et konservativt forbrug. Styret har fortsat ambitioner om at udvikle Hoff terrasse Sameie gennem løbende opgraderingsprojekter. Se også planer for fremtiden. Nye Balkonger Styret har også i det forgangne år brugt en stor del af ressourcerne på at få afsluttet projekt "nye Uteplasser". Som de fleste er bekendt med, har vi stadig en række punkter som ikke er afsluttede. Her kan nævnes utætte brandlukerne, som der stadig arbejdes med at finde en løsning på, grøntarealer, som endnu ikke er bragt tilbage til oprindelig stand. Der arbejdes stadig med at løse begge problemer, og Sameiet har tilbageholdt midler, som først kommer til udbetaling når alt er på plads. Samtidig har vi erfaret, at det beregningsgrundlag Sameiet har modtaget for udregning af udgifter for den enkelte balkong ikke har været ordentlig kvalitetssikret fra entreprenør og vor byggeansvarlige. Det har betydet, at enkelte balkonger har blevet for dyre eller for billige.

4 Nye beregninger vil blive præsenteret under årsmøtet, og revideret beregning vil etterfølgende blive udsendt af forretningsfører i forbindelse med giroer for fællesudgifter for 2. halvår 29. Se også vedlagte skriv for nærmere. Canal Digital Vi har nu haft digitale tv-signaler og bredbånd fra Canal Digital i ca. et års tid. Ud fra de tilbagemeldinger Styret har modtaget, fungerer ordninger tilfredsstillende. Det betyder samtidig at vi nu må sætte endelig slutstreg for synlige private paraboler. Disse vil i fremtiden blive demonteret for ejers regning. Søppelhandtering I tråd med at finde en miljøvenlig, fremtidsrettet og billigere søppelhåndteringssystem har vi nu haft et succesfuldt prøveprojekt omkring nyt søppelhåndteringssystem kørende i % år og ønsker at udvide projektet til at omfatte yderligere opgange (i dag nr. 2 og 4) før vi beslutter os endeligt for løsning og implementering. Elektriske anlæg Styret går ud fra, at alle der er blevet pålagt at udbedre det elektriske anlæg har gjort dette i henhold til de givne retningslinjer. De påpegede forhold i fællesarealerne er udbedret. Varmtvand og vandtryk i HTS Vi oplever stadig problemer med varmt / koldt vand flere steder i Sameiet, dog betydeligt mindre end de sidste år. Vi opfordrer stadig alle til at kontrollere og eventuelt udskifte gamle og / eller tilstoppede blandebatterier, da dette ofte er den største grand til problemer i en hel opgang. Parkering i HTS Parkeringssituationen i HTS vurderes til at være uændret i forhold til de senere år, dvs. at det til tider er vanskeligt at finde ledige pladser og ikke godkendt "gæste-parkering" af fremmede biler. Aftalen med Smart Security om kontrol af parkerede biler. Vi opfordrer stadig alle beboere (og gæster) til at følge gældende regler for parkering. Nye parkeringsoblater til sameiere vil kunne afhentes i løbet af juni (opslag sendes rundt) og gæsteparkeringsbeviser til lejetagere og sameieres gæster udsendes sammen med giroer for fællesudgifter. Indbrud / sikkerhed Vi har i den senere tid desværre oplevet indbrud eller indbrudsforsøg i flere lejligheder i 1. etage. Vi opfordrer alle til at være opmærksomme på ukendte personers tilstedeværelse på Hoff og opfordrer ligeledes beboere til at hjælpe hinanden med opsyn under ferie mm. Styret vil igangsætte aktiviteter for at gøre lysforholdene bedre specielt omkring 1. Etages lejligheder. Andre gode indspil til, hvad vi ellers kan gøre for at minimere risikoen, modtages med tak. Dugnad Styret ønsker at takke alle der stillede op til fjorårets dugnad. Det er skønt at se nye ansigter hvert år, og vi opfordrer alle (nye samt gamle) til at stille op til årets dugnad den 5. og 6. maj29. Også i år vil vi gennemgå boder og kældre, og alt hvad der måtte stå i fellesarealer vil i år blive fjernet uden undtagelse, da specielt dette er potentielle brandfarer og spærrer eventuelle rømningsveje.

5 Tenning af juletræ Den traditionelle juletræsmarkering med gennemført med stor tilslutning. Julenisse for 29 er selvfølgelig allerede booket! H Planer for 29 /1 Vi arbejder videre med den miljøvenlige profil på Sameiet. De planlagte to parkeringspladser for el-biler bliver nu etableret i løbet af våren. Planlagt opgradering af bedre og sikre cykelstativer vil ligeledes blive gennemført i løbet af sommeren / høsten. Begge proj ekter er blevet forsinket af balkongsagen, som har trukket ud. Indgangspartier står stadig højt på vor prioriterede liste. Vi har registreret småproblemer med låse, calling anlæg og bortkomne nøgler rundt omkring, og vi ønsker bl.a. at sikre Sameiet gennem nye døre- og låsesystemer og callinganlæg. Dette kommer vi til at arbejde videre med udover sommeren og høsten. Garagen er i det forløbne år blevet opgraderet med nyt og tidssvarende sprinkleranlæg. Maling og oprydning af garagen vil blive gennemført i løbet af sommeren / høsten. Det betyder, at den enkelte garageplads-ejer har ansvar for at rydde eget område for alt, hvad der ikke hører hjemme her. Vi vender tilbage med nærmere information om dette. Der bliver genetableret gjerde mod St. Edmundsvei. Der er registeret en del trafik over Hoff til St. Edmundsvei, både taxier, biler, cykler og mopeder. Dette ønsker vi selvfølgelig ikke af sikkerhedshensyn, så gjerdet opsættes i løbet af april / maj. Øvrige afgrænsninger mod nabotomter følges og vurderes løbende af styret. Sameiets forretningsfører Sameiet bruger stadig eie Eiendomsforvaltning ved forretningsfører Tom Jensen. Styret er meget tilfreds med det store arbejde Tom udfører for sameiet. Tom har altid oversigt over sameiets forpligtelser og arbejder kontinuerligt for sameiets bedste. Styret ønsker at takke alle sameiere for året som er gået. Det er glædeligt at se, at så mange engagerer sig i livet på Hoff, og ønsker flere velkomne, som ønsker at give et bidrag til at løfte Hoff endnu højere. Sluttelig rettes en meget stor tak til vor vaktmester Stanislaw Markiewicz og hans medarbejdere, som stiller op på alle døgnets tider. Oslo, 16. april 29 enrik Visl)y i Gunstein Vatnar BeateLøseth Annelnsulan

6 s HOFF TERRASSE SAMEIE Resultatregnskap per Note REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT 28 BUDSJETT 29 Inntekter Fellesutgifter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Utgifter Lønnskostnad Strøm - nett / kraft fellesareale Fjernvarme Assuranse - forsikring Søppelhandtering - Gårdpass Containerleie Renhold Offentlige avgifter Festeavgift Rep. og vedl. vedr. byggninger Snøbrøyting / feiing Kostn. Kabel TV-anlegg Vaktmestertjenester Skadedyrbekjempelse Revisj onshonorar Bestyrerhonorar Advokathonorar Andre honorar / Inva Telefon Huseierenes landsforbund Bank og kortgebyr Adm. kostnad Sum driftskostnader 4 s Driftsresultat før finansposter Finansielle poster Renteinntekt Rentekostnad Sum finansposter Årsresultat Disponering av årsresultat Overført til Udekket tap Sum disponert

7 b HOFF TERRASSE SAMEIE Balanse per BALANSE BALANSE Note EIENDELER Anleggsmidler: Varige driftsmidler Garasjer Sum varige driftssmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler: Fordringer Balkongrehabilitering Restanse fellesutgifter Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kasse og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital: Opptjent egenkapital Udekket tap 11 Sum egenkapital Gjeld: Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 12 Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Forskuddsbetalte fellesutgifter Leverandørgjeld Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldig skatte trekk Annen kortsiktig gjeld 13 Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD OSLO 16. april 29 For Sameiet Hoff Terrasse p //

8 HOFF TERRASSE SAMEIE Noter 28 REGNSKAP REGNSKAP 27 BUDSJETT BUDSJETT Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler som garasjer og vaktmesterleilighet vurderes til anskaffelseskost. Større anleggsmidler som traktor og lignende med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig over 5 år. Mindre anskaffelser, men over kr. 15.,- avskrives planmessig over 3 år. Omløpsmidler vurderes til lavest av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for forvendtede tap. Inntekter er resultatført når de er opptjent. Det er foretatt avsetning for påløpte kostnader som strøm, varmtvann og lignende. Vedlikehold kostnadsføres etter hvert som vedlikehold faktisk er utført. I eierseksjonssameier aktiveres ikke eiendommen i balansen, i det eiendommen fremkommer som en ideell andel for den enkelte seksjonseier. Alle utgifter til rehabilitering og påkostninger kostnadsføres fortløpede i den perioden tiltakene utføres. Den verdiøkningen som disse rehabiliterings- og påkostnings tiltakene medfører tilfaller den enkelte sameier uten at tiltaket aktiveres i sameiet. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i sameiets balanse og nedbetales gjennom sameiets Note 2 Fellesutgifter Periode 1-6 Periode Note 3 Annen driftsinntekt Garasje Næringslokale Leilighet / hybel / fellesutg Lagerleie Barnehageleie Vaskei inntekter

9 Note 4 Lønnskostnad Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Gjennomsnittlig antall årsverk 2 Note 5 Rep. og vedl. vedr. byggninger Låser nøkler og ringeanl Fyrkjele Vaskeri Trepleie / Grøntanlegg Lyspærer, lysrør sikring etc. Gårdspass diverse strøing, avfall Diversen innkjøp vaktmester Istandsettelse HT1 Skifte utekraner Vask kjeller Utbedring feil el.anlegg Istandsettelse HV 14 Utbedring skader vann Søppel silo Diverse innkjøp Note 7 Renteinntekt Renterinntekter Note 8 Rentekostnad Annen rentekostnad Note 9 Andre fordringer Andre kortsiktige fordringer Fordring vedr. salg av leiligheter Note 1 Bankinnskudd, kasse og lignende Husleie konto Drifts konto Andre bankinnskudd Bank høyrente Bankinnskudd for skattetrekk

10 Q Note 11 Opptjent egenkapital IB udekket tap Overført til Udekket tap Sum egenkapital Note 12 Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeldsbrevlån Gjeldsbrevlån Det er stilt følgende pant: Blankolån Blankolån Note 13 Annen kortsiktig gjeld Påløpt rente Påløpt avdrag Avsatt styrehonorar Annen kortsiktig gjeld Note 14 Balkongrehabilitering Det henvises til vedlagt regnskap for balkongprosj ektet. Det vil kun være seksjoner som har mulighet for balkong / uteplass som vil bære kostnaden for prosjektet. Kostnaden fordeles ut ifra type balkong / uteplass mht. størrelsen.

11 1 REGNSKAP REGNSKA!' BU11S.117VT BUDSJETT Nnte 2HU8 21)7 2IIIJS 2.9. Inntekter Låne innbetalinger Andel lån innfridd Sum driftsinntekter Ifi I 961 Utgifter Lade Metall Prosjektledelse Garanti Utvendig malerarbeid Skap og elektrisitet Blomsterkassc Plan & Bygg / adm.kost Sum driftskostnader Driftsresultat for finansposter BS (1 u Finansielle poster Rentekostnad Sum finansposter Årsresultat Fra regnskap 26 Fra regnskap 27 Fra regnskap 28 Su ni mellomregning S6JIJ

12 II REVISJONSFIRMAET AmeBrænden -,_, _ --*_ ~, SvenD. Hattum FLATTUM & CO DA STATSAUTORISERTE REVISORER Håk n Sundb y Torbjørn Tronsrud Til sameiermøte i Hoff Terrase Sameie REVISJONSBERETNING FOR 28 Vi har revidert årsregnskapet for Hoff Terrase Sameie for regnskapsåret 28 som viser et overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av sameiets styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av sameiets økonomiske stilling 31. desember 28 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Oslo, 2. april 29 Revisjonsfirmaet Flattum & Co DA Terje Narum Statsautorisert revisor Tullins gt. 6, N-166 Oslo Tel: Fax: Revisornr. : MVA Medlemmer av Den norske Revisorforening

13 11 OJ -J Balkongprosiektet-feil i kostnadsfordeling. I etterkant av balkongprosjektets avslutning kom det frem påstander om feil i kostnadsberegningene for den enkelte balkong. Det har vist seg at enkelte mindre balkonger har blitt dyrere enn større balkonger. I samarbeid med Ørsta og USBL hars styret gått gjennom underlagsmaterialet og bakgrunnen for skjevheten i beregningene. Feilfordelingen av kostnadene har konsekvenser for alle balkongene i sameiet og kostnadsberegningen må derfor gjennomføres på nytt for samtlige enheter. Det førende prinsippet for en rettferdig fordeling av kostnadene har vært at større balkonger skulle belastes med en større andel av totalkostnadene enn mindre balkonger. Store balkonger skal med andre ord koste mer enn små. Samtidig har det vært viktig at alle uteplassene skal belastes med et likt grunnbeløp knyttet til de utskiftingskostnadene som har vært like for alle (uavhengig av balkongens størrelse). Slike kostnader kan knyttes til riving av gammel balkong, montering av nytt balkongdekke, maling av bakvegg/vindu, montering av gelender samt endel andre identiske arbeider. Kostnaden for den enkelte uteplass består således av to kostnadskomponenter: (1) et grunnbeløp likt for alle balkonger (2) en kvadratmeterkostnad likt for alle balkonger (ganget med balkongens gulvareal) En kostnadsfordeling etter disse prinsippene ville vært rettferdig for alle parter. Uforutsette endringer underveis i prosjektgjennomføringen har imidlertid ført til at disse prinsippene utilsiktet har blitt fraveket. Den faktiske kostnadsfordelingen, slik den foreligger i dag er ikke rettferdig og det er åpenbart at problemstillingen må løses. Dette innebærer at kostnaden for alle balkongene i Hoff Terrasse Sameie vil endres i forhold til opprinnelig kostnadsberegning og at den enkelte enten vil få økt eller redusert sin fellesgjeld tilsvarende. De som evt. har betalt ut hele sin balkong vil tilsvarende få en tilleggsfaktura (økt kostnad) eller en tilbakebetaling (redusert kostnad). Ny kostnadsberegning vil bli lagt til grunn for husleie fra og med juli 29. En full gjennomgang av bakgrunnen for denne problemstillingen vil presenteres på årsmøtet i sameiet i april 29.

14 Udskrivning af meddelelser i Windows Live Hotmail Page 1 of 1 Forslag til årsmøtet 29 Fra: Nils-Eivind Naas Sendt: 21. marts 29 15:24:56 Til: hoffterrasse.no Til styret! Vi har dessverre forlagt vårt eksemplar av årsmøteinnkallingen, og jeg finner ingenting om årsmøtet på Websiden, så jeg sender dette i håp om at det ikke er etter fristen. Forslag til vedtak på årsmøtet 29 i Hoff terrasse sameie: Årsmøtet ber styret om å sørge for at sameiets område blir gjerdet inn mot vest og nord som tidligere. Begrunnelse: Etter at gjerdene ble revet har Hoff terrasse fått preg av et vanlig, offentlig bykvartal i stedet for et privat område. Det er en betydelig gjennomgang, spesielt fra vest, om nettene ofte med støyende trillekofferter. I tillegg blir området brukt til lufting av hunder som ikke hører til Hoff terrasses sameiere. Det er blitt en betraktelig økning i støy såvel som hundemøkk og urin på området i forhold til tidligere, inklusive i sandkasser. Det er vanskelig å forstå at det skulle være nødvendig å finne seg i dette. Betty Jacobsen Nils-Eivind Naas Hoff terrasse /4/29

15 IH 5 Til Årsmøtet i Hoff terrasse sameie 29 Fra Sameierne Styren, Norli og Hagesæther/Oppegaard i Hoff terrasse 17 Dato 5 april 29 (utsatt frist avtalt med forretningsfører) Side 1 av 2 FORSLAG OM FELLING AV BJØRK SOM TAR LYS OG UTSYN FRA BALKONGENE PÅ NORDØST-SIDEN AV HOFF TERRASSE 17 Vi ber om årsmøtets tilslutning til at én av våre mange, store bjørker felles. Vi som bor på nordøstsiden av nr. 17 ønsker at ett tre felles slik at vi får mer lys og mer utsyn fra våre balkonger. Treets stamme er få meter fra balkongene. Med fullt løvverk danner treet rett og slett en vegg. Treet er mye høyere enn huset og tar lys også fra vinduene mellom balkongene og nr. 15 (kjøkken og spisestue). Siden våre balkonger er vendt mot nordøst, er fraværet av lys og utsyn spesielt merkbart. For at vi skal ha glede av balkongene våre denne sommeren, ønsker vi at treet felles i løpet av mai. Forslaget fremmes av Beatrice Styren i første etasje, Harald Norli i andre etasje og Anne Kristin Hagesæther/Martin Oppegaard i tredje etasje i Hoff terrasse 17. Familien Karagøz som leier i fjerde etasje, ønsker også at treet felles.

16 .. ^ Dette treet ønsker vi felt. Prikken markerer treet vi ønsker felt. LI 7. \ \ \ \ \ - <-L6

17 lb Monica og Terje Tingbø Hoffsveien Oslo Skøyen, Styret Hoff Terrasse Sameie Hoff Terrasse 275 Oslo Sak til generalforsamling, 28. april 29. Vi var ikke til stede på forrige generalforsamling, men registrerte at forslaget om å tillate grilling på balkongene ble stemt ned. Vi kan forstå at man er skeptisk til dette, men tror det kan gjennomføres uten særlig sjenanse dersom det tillates innen visse rammer. Vi ønsker derfor å foreslå at bruk av grill tillates på balkonger i Hoff Terrasse sameie under forutsetning av at: -Kun gass- og elektrisk drevne griller kan benyttes, og de skal være utstyrt med lokk. -Brannslukningsapparat skal være tilgjengelig under grilling (skal uansett finnes i leiligheten). -Grilling tillates mellom klokken 1. og 2.. -Ordningen har en prøveperiode på ett år. El- og gassgriller med lokk som vedlikeholdes er sikre i bruk og gir fra seg lite os og matlukt. Innfører man i tillegg tidsbegrensninger og tar hensyn til naboer så bør det gå bra. Vi ønsker også å foreslå at styret ser på muligheten for å gjøre en avtale for sameiet med et rørleggerfirma (gjerne med vaktordning i tilfelle akutte lekkasjer), eventuelt også elektriker. Med dagens situasjon i håndverkerbransjen kan det være mulig å få til en rabattordning, og det kan være en fordel å forholde seg til et firma som etter hvert vil få god kjennskap til bygningene i sameiet. Vennlig hilsen, Monica og Terje Tingbø Hoffsveien 18 <

Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Torsdag 25. april kl 18:00 Sted: Vismabygget, 3. etg. Karenslyst Allé 56 Kjære seksjonseier! Du holder nå innkallingen til

Detaljer

Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Østli Boligsameie 06.04.2006 kl. 19:00 i Fellesrommet.

Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Østli Boligsameie 06.04.2006 kl. 19:00 i Fellesrommet. ØSTLI BOLIGSAMEIE Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Østli Boligsameie 06.04.2006 kl. 19:00 i Fellesrommet. Saksliste: 1. Konstituering. a) Valg av møteleder b) Valg av møtereferent c) Godkjenning

Detaljer

Haugergrenda huseierforening Postboks 58, 1333 Kolsås - tif 67132091 92207242 Org.nr. 983 069940 konto: 5005.06.87616 www.

Haugergrenda huseierforening Postboks 58, 1333 Kolsås - tif 67132091 92207242 Org.nr. 983 069940 konto: 5005.06.87616 www. Haugergrenda huseierforening Postboks 58, 1333 Kolsås tif 6713209192207242 Org.nr. 983 069940 konto: 5005.06.87616 www.haugergrendilno Til huseierne/medleminene Innkalling til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 2 Vestlibakken Boligsameie

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Ringnes Park Vest Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ringnes Park Vest Sameie, avholdes onsdag 13.04.2011, kl. 18:00 i sal 2 på Ringen Kino. Til behandling foreligger:

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag 1 Øvre Sogn Borettslag Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag Velkommen til generalforsamling. Mandag den 12. mai kl. 18.00 i Felleshuset, Solvang Kolonihage, avdeling 4 Innkallingen inneholder borettslagets

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer