Innkalling til arsm0te i Hoff Terrasse Sameie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til arsm0te i Hoff Terrasse Sameie"

Transkript

1 Innkalling til arsmte i Hoff Terrasse Sameie Tid: Tirsdag kl. 18: Sted: Skyen Atrium, Drammensveien 145 B, 4etg.(inngang pi hjornet mot rundkjringen) Saksliste: l.konstituering Valg av mteleder samt referent Godkjennelse av innkallelsen Godkjennelse av fullmakter Valg av 2 sameiere til a medundertegne arsmteprotokollen 2. Styrets arsberetning for 27 ( se vedlegg 1) 3. Regnskap 27 ( se vedlegg 2 ) 4. Orientering om balkongprosjektet samt utvidelse av lane rammen Forslag til vedtak : Sameiermte godkjenner kt laneramme med kr Omdisponering av fellesareal Forslag til vedtak : Seksjon 27 far tildelt areal til bod i ca 1 meter bredde av fellesareal pa loft i Hoffsveien 2 for a etablere bod, da seksjonen ikke har bod. 6. Innkomne saker fra beboere : 1. Innkommen sak fra Wulff-Pedersen (se vedlegg 3) 2. Endring av husordens reglenes pkt A grilling (se vedlegg 4 og 5) 3. Innkommen sak fra Hjrdis Mclntosh (se vedlegg 6) 4. Innkommen sak fra Birgit Skogen (se vedlegg 7) 5. Innkommen sak fra Kari Ligaard og Eirik Forthun (se vedlegg 8) 7. Budsjett 28 ( se vedlegg 2 ) 8. Valg av styret for periode 28 / 29 Oslo, 21. april 28

2 HOFF TERRASE SAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Styremedl.: Henrik Visby Morten Knutsen Anne Insulan Morten Tyrihjell Gunstein Vatner Charlotte Barbulla Varamedlem: Beate Løseth Tore Witzøe 2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Sameiets forretningsfører har vært eie Eiendomsmegling avd. forvaltning / Lilleaker økonomi as. Revisjon for 27 er utført av revisjonsfirmaet Flattum & Co. Da V/ Arne Brænden. Sameiet er organisert etter de bestemmelser som følger av eierseksjonsloven og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for seksjonseierne. BYGNINGER OG FORSIKRINGER Sameiet Hoff Terrrasse består av 218 boligseksjoner og 18 næringsseksjoner og 1 barnehage. Sameiets eiendom har gårds.nr 31 og bruks nr. 175 i Oslo Kommune. Forsikringer. Sameiets eiendom er forsikret i Gjensidige Nor med polisenr Forsikringen er en fullverdiforsikring, dvs at erstatningsbeløpet ved totalskade skal tilsvare kostnaden ved å gjenoppføre en nybygning av samme standard og størrelse, etter dagens byggeskikk. Ved skade skal denne meldes til Gjensidige Nor v/john Wennersgaard, tlf Forsikringen omfatter ikke innboforsikring. Den enkelte sameier må selv tegne innboforsikring.

3 4. EIENDELER OG GJELD - OPPGAVEPLIKT TIL LIGNINGSKONTORET Sameierne har fatt tilsendt oppgave med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets gjeld, eiendeler, inntekter og utgifter. Denne meldingen må tas vare på og sjekkes mot den ferdigutfylte selvangivelsen som kommer i april. Ligningsverdi kan ikke lenger fåes av forretningsfører da de etter nye regler ikke kan oppbevare slike tall. Denne må man henvende seg til det lokale ligningskontor for å få oppgitt. 5. REGNSKAPET FOR 27 Regnskapet viser et overskudd på kr Beløpet vil bli foreslått overført til annen egenkapital. Sameiet har per en negativ egenkapital på kr FORTSATT DRIFT Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift. Etter styrets oppfatning er det ingen tvil knyttet til boligsameiets evne til å kunne fortsette driften. 7. ARBELBSMILJØ Sameiet har ingen ansatte, og følgelig heller ikke noe arbeidsmiljø. Sameiet har ikke foretatt seg noe spesielt vedrørende likestilling da styrets sammensetning er basert på at de som er interessert melder seg til tjeneste. 8. YTRE MILJØ Etter styrets oppfatning driver boligsameiet ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljø mer enn det som er vanlig for en bygård av denne type. 9. HOVEDAKTIVITETER 27 Styremøder Der har i perioden været afholdt 15 styremøder. Udover det har styret haft udstrakt internt kommunikation, samt været repræsenteret i stort set alle byggemøder vedr. balkongudbygningen, møder med Oslo Kommune og USBL, samt andre eksterne møder, som har relevans for Hoff terrasse Sameie. Sameiets økonomi Sameiet har i dag en sund økonomi. Gennem forsigtig pengebrug, realistisk budgettering og gennemførelse at diverse projekter har vi god kontrol med sameiets økonomiske situation. Vi vil fortsat føre et konservativt forbrug, da stigende fyringsomkostninger og renteudgifter samt omkostninger til diverse projekter og løbende aktiviteter vil kræve et solid økonomisk fundament for at kunne gennemføres. Styret har fortsat ambitioner om at opgradere Hoff terrasse Sameie. Dette omtales nærmere under planer for fremtiden. Nye Balkonger De fleste af styrets ressourcer i det forgangne år har været koncentreret om projekt "nye uteplasser", hvor vi nu nærmer os afslutningen. Der genstår stadig småjusteringer rundt omkring. Disse vil løbende blive gennemført af entreprenør i samarbejde med vor byggeleder Trond Hagen fra USBL. Afregning på balkongerne vil blive udsendt af forretningsfører i løbet af maj 28. Der er som tidligere meddelt lagt.op til, at den enkelte sameier kan vælge, om man vil lægge

4 balkonginvesteringen til fællesgælden eller betale den ud. Tom Jensen vil informere nærmere om dette i afregningsbrevet. Vor ansøgning om etablering af balkongløsninger for de lejligheder, der ikke tidligere har haft balkong blev desværre ikke godtaget af Plan- og Bygningsmyndigheder. Hovedargumenterne for deres afslag var de forholdsmæssige store ændringer i facaderne, som ville give et helt andet udtryk samt nye problemstillinger omkring skygge- og indsynsgener for beboere, som ikke tidligere har været berørt af dette. Det er Styrets holdning, at vi nu med de nye balkonger har mulighed for at præsentere sameiet på en meget ryddig og fm made. Dette ønsker vi at følge med klare retningslinier for brug af markiser, udebelysning, afskærmning, blomsterkasser mm. Dette er allerede delvis reguleret gennem Husordensreglerne, og vi kommer som nævnt til at følge dette op løbende. Det betyder bl.a., at Styret arbejder med forslag til "garniture" og en del vil blive præsenteret under Årsmøtet. Vi håber på stor opbakning til vore forslag, således vi kan bibeholde de flotte facader i mange år fremover. Efter aftale skal grøntarealerne tilbageføres til tidligere standard. Frist for borttagning af midlertidige køreveje, byggematerialer, såing af nye plæne mm. er kontraktsfæstet til den 15. maj. Canal Digital Vi har indgået en ny aftale med Canal Digital omkring installering af digitale tv-signaler samt internetforbindelse til alle. Som de fleste sikkert ved, ophører de analoge signaler snart, og vi har derfor gennemført en præsentationsrunde med Get og Canal Digital. Ud fra en samlet vurdering valgte vi Canal Digital og har foreløbig indgået en tre-års kontrakt med dem. Det betyder flere kanaler i forhold til nuværende aftale, tilnærmet gratis bredbåndsforbindelse til alle gennem tv-udtak, samt gratis leje af dekoderbokse. Dekoderboksen forbliver Canal Digitals ejendom i hele perioden, og må følge lejligheden hele tiden. Aftale om ekstra kanaler eller hurtigere internetforbindelse indgåes direkte mellem den enkelte sameier og Canal Digital. Med det udvidede tilbud må alle synlige paraboler fjernes fra sameiet (jævnfør Husordensreglerne). Paraboler som ikke er fjernet inden 15. maj vil blive demonteret for sameiers regning. Søppelhandtering I fortsættelse af præsentation af nyt søppelhåndteringssystem forrige år, har Styret arbejdet videre med at finde en miljøvenlig og fremtidsrettet løsning for Sameiet. Vi har planlagt montering af de to første prøveinstallationer i løbet af maj. På baggrund af erfaringer med dette, forventer vi at præsentere en løsning gældende for hele Sameiet senest i løbet af høsten. Elektriske anlæg Gennem det forgangne år er der blevet gennemført stikprøver af elektriske anlæg i hele Sameiet. Både hos en lang række beboere, men også i fællesarealerne. Den enkelte beboer pligter at holde det elektriske anlæg opdateret i henhold til gældende regler. Styret har fået en række tilbagemeldinger fra kontrolløren, at flere beboere har uddateret og potentielt farlige installationer. Dette må udbedres straks!. Styret er gerne behjælpelig med kontakt til erfarne og gode elektrikere.

5 Varmtvand og vandtryk i HTS Vi oplever desværre stadig problemer med varmt / koldt vand flere steder i Sameiet. Til trods for, at vi gennemførte omfattende undersøgelser forrige år, og en række potentielle problemstillinger blev afdækket, er tydeligvis ikke alle fejl rettet op. Vi opfordrer stærkt alle til at kontrollere og eventuelt udskifte gamle og / eller tilstoppede blandebatterier, da dette ofte er den største grand til problemer i en hel opgang. Parkering i HTS Parkeringssituationen i HTS vurderes til at være uændret i forhold til forrige år, dvs. at det til tider er vanskeligt at finde ledige pladser og ikke godkendt "gæste-parkering" af fremmede biler. Bl.a. derfor fortsætter aftalen med Smart Security om kontrol af parkerede biler. Vi opfordrer stadig alle beboere (og gæster) til at følge gældende regler for parkering. Vi arbejder med små justeringer af dagens ordning, og forventer udsendelse af nye parkeringsoblater til sameiere og gæsteparkeringsbeviser til lejetagere og sameieres gæster inden sommeren. Dugnad Styret ønsker at takke alle der stillede op til fjorårets dugnad. Det er skønt at se nye ansigter hvert år, og vi opfordrer alle (nye samt gamle) til at stille op til årets dugnad den 6. og 7. maj 28. Også i år vil vi gennemgå boder og kældre, og alt hvad der måtte stå i fællesarealer vil i år blive fjernet uden undtagelse, da specielt dette er potentielle brandfarer og spærrer eventuelle rømningsveje. Tenning af juletræ Den traditionelle juletræsmarkering med gennemført med den største tilslutning nogensinde. Dette til trods for meget dårligt vejr. Julenisse for 28 er selvfølgelig allerede booket! Sommerfest Også opslutningen til sommerfesten stiger støt, og på baggrund af de meget positive tilbagemeldinger planlægger vi også i år at gennemføre dette arrangement. Dato er dog ikke fastlagt endnu. Planer for 28 / 9 Vi ønsker at arbejde videre med den miljøvenlige profil på Sameiet. De planlagte to parkeringspladser for el-biler er desværre blevet forsinkede pga. balkongudskiftningen, men de vil blive etableret i løbet af våren. Planlagt opgradering af bedre og sikre cykelstativer gennemføres i løbet af sommeren / høsten, parallelt med omlægning af søppelhåndteringsrutiner. Indgangspartier står også højt på vor prioriterede liste. Vi har registreret småproblemer med låse, calling anlæg og bortkomne nøgler rundt omkring, og vi ønsker bl.a. at sikre Sameiet gennem nye døre- og låsesystemer og callinganlæg. Dette kommer vi til at arbejde videre med udover sommeren og høsten.

6 Garagen er i det forløbne år blevet opgraderet med nyt og tidssvarende sprinkleranlæg. Vi planlægger oprydning og maling af garagen i løbet af sommeren / høsten. Det betyder, at den enkelte garageplads-ejer har ansvar for at rydde eget område for alt, hvad der ikke hører hjemme her. Vi vender tilbage med nærmere information om dette. Afgrænsning mod nabotomter følges og vurderes løbende af styret. Vi ønsker ikke at HTS skal blive et gennemkøringspunkt for trafik til omkringliggende nybebyggelse, så eventuelle tiltag vil blive vurderet. Her tænkes specielt på St. Edmundsvei. Der vil uanset blive etableret flere / og eller bedre fartsdumper i løbet af året. Dette gøres selvfølgelig primært for at sikre det stigende antal børn der er på Hoff terrasse. Sameiets forretningsfører Sameiet bruger stadig Eie Eiendomsforvaltning ved forretningsfører Tom Jensen. Styret er meget tilfreds med det store arbejde Tom udfører for sameiet. Tom har altid oversigt over sameiets forpligtelser og arbejder kontinuerligt for sameiets bedste. Styret ønsker at takke alle sameiere for året som er gået. Tak for tålmodigheden omkring tidvis dårlig information om balkongprojektet mm. Vi håber alle kan bære over med det med tanke på det flotte resultat. Sluttelig rettes en meget stor tak til vor vaktmester Stanislaw Markiewicz og hans medarbejdere, som stiller op på alle døgnets tider. Oslo, 11. april 28 Morten Tyrihjell /Gunstein Vatnar

7 \) e A \" 11(11 1 II KK\ss s\m i» uiinu.ii i i pii -i i; 2nii" V.I. Uli.NMtM 1ti <.\->K\N i i:«- :III.I. l.l i» 1 i ll-ll 1 1.IllllX IllllUkUl IJ J1 1 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Z Lønnskostnad Strøm - nett / kraft fellesareale Fjernvarme Assuranse - forsikring Søppelhandtering - Gårdpass Containerleie Renhold Offentlige avgifter Festeavgift Rep. og vedl. vedr. byggninger Snøbrøyting / feiing Kostn. Kabel TV-anlegg Vaktmestertjenester Skadedyrbekjempelse Revisjonshonorar Bestyrerhonorar Advokathonorar Andre honorar / Inva Telefon Andre drifts kostnader Bank og kortgebyr Adm. kostnad Sum driftskostnader Driftsresultat før finansposter Finansielle poster Renteinntekt Rentekostnad Sum finansposter \i-risuh.il Disponering av årsresultat Overført til Udekket tap Sum disponert

8 UK\NN s\m.i <i i:jnn- I;M VN-I Anleggsmidler: Varige driftsmidler Garasjer Sum varige driftssmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler: Fordringer Balkongrehabili tering Restanse fellesutgifter Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kasse og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER I (.1 \k\mi \l II I I) Egenkapital: Opptjent egenkapital Udekket tap 11 Sum egenkapital Gjeld: Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 12 Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Forskuddsbetalte fellesutgifter Leverandørgj eld Annen kortsiktig gjeld 13 Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

9 Illll I II K \MII-I Jim" >-\MI II Kl i lil II--II I I '-l.il. Illli Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler som garasjer og vaktmesterleilighet vurderes til anskaffelseskost. Større anleggsmidler som traktor og lignende med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig over 5 år. Mindre anskaffelser, men over kr. 15.,- avskrives planmessig over 3 år. Omløpsmidler vurderes til lavest av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for forvendtede tap. Inntekter er resultatført når de er opptjent. Det er foretatt avsetning for påløpte kostnader som strøm, varmtvann og lignende. Vedlikehold kostnadsføres etter hvert som vedlikehold faktisk er utført. I eierseksjonssameier aktiveres ikke eiendommen i balansen, i det eiendommen fremkommer som en ideell andel for den enkelte seksjonseier. Alle utgifter til rehabilitering og påkostninger kostnadsføres fortløpede i den perioden tiltakene utføres. Den verdiøkningen som disse rehabiliterings- og påkostnings tiltakene medfører tilfaller den enkelte sameier uten at tiltaket aktiveres i sameiet. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i sameiets balanse og nedbetales gjennom sameiets fellesutgifter. I slike tilfelle kan sameiets egenkapital fremstå som negativ i det eiendelene som er knyttet til tiltaket ikke vil fremkomme i balansen. Note 2 Fellesutgifter Periode 1-6 Periode Note 3 Annen driftsinntekt Garasje Næringslokale Leilighet / hybel / fellesutg Lagerleie Barnehageleie Vaskei inntekter

10 Note 4 Lønnskostnad Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Gjennomsnittlig antall årsverk 2 Note 5 Rep. og vedl. vedr. byggninger Sprinkler anlegg garasje Parkerings skilt etc Låser nøkler og ringeanl Fyrkjele Vaskeri Renhold søppelsjakt Trepleie / Grøntanlegg Lyspærer, lysrør sikring etc. Gårdspass diverse strøing, avfall Diversen innkjøp vaktmester Istandsettelse HT 19 Istandsettelse HV 14 Skifte utekraner Vask kjeller Diverse innkjøp Note 7 Renteinntekt Renterinntekter Renterinntekter fra beboere Note 8 Rentekostnad Annen rentekostnad Note 9 Andre fordringer Andre kortsiktige fordringer Fordring vedr. salg av leiligheter Note 1 Bankinnskudd, kasse og lignende Husleie konto Drifts konto Andre bankinnskudd Bank høyrente Bankinnskudd for skattetrekk

11 Note 11 Opptjent egenkapital IB udekket tap Overført til Udekket tap Sum egenkapital Note 12 Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeldsbrevlån Gjeldsbrevlån Det er stilt følgende pant: Blankolån Note 13 Annen kortsiktig gjeld Påløpt rente Skyldig forretningfører Annen kortsiktig gjeld Note 14 Balkongrehabilitering Det henvises til vedlagt regnskap for balkongprosjektet. Det vil kun være seksjoner som har mulighet for balkong / uteplass som vil bære kostnaden for prosjektet. Kostnaden fordeles ut ifra type balkong / uteplass mht. størrelsen.

12 111)1 I II I.M»I s O l l II I» ull nu il I i il l i: Inn" Ull.N»k \l i D»ii 1:1 lis il i i luns Lade Metall Prosjektledelse Garanti Utvendig malerarbeid Plan & Bygg / adm.kost Sum driftskostnader Driftsresultat før finansposter Finansielle poster Rentekostnad Sum finansposter \l\siymll[;il Sil Fra regnskap 26 Fra regnskap 27 Sum mellomregning

13 Lilleaker Økonomi as Hoff Terrasse Sameie Pb 39 Skøyen 213 Oslo 275 Oslo, den 1.mars 28 Hoff Terrasse 6 Aktuelle saker til årsmøte 29. April 28 Jeg viser til varsel om årsmøte av og ønsker følgende saker tatt opp på dette møte: Mangel på løpende informasjon om arbeidet med balkongene i sameiet. Tross skriftlig henvendelse til prosjektleder i USBL kom det ingen svar. Ved henvendelse direkte til Ørsta stålind. kom det omgående orientering. Mangelfull oppfølging på internett fra sameiet om fremdriften. Lekkasje fra rømningsluke på balkong i etasjen over. Hvordan går det med spørsmålet om installasjon av kalorimeter for beregning av individuelle varmtvann- og fjernvarmeforbruk? Parkering mellom HT 2 og HT6. Hvordan går det med skilting som klart opplyser om at det ikke er tillatt for utenforstående å parkere på dette parkeringsområde? Jeg er dessverre på reise når dette møte avvikles, men ber om at sakene likevel tas opp og at det holdes avstemming for om Styret skal arbeide videre eventuelt gjennomføre konkrete tiltak. Jeg tillater meg også å oppfordre Styret til å bruke internettkommunikasjon bedre for løpende å holde sameiet orientert i saker av interesse. Med yennhg. hilsen 'Christian Wulff-Pc Eier av HT6 - H32

14 Hei, Vi ønsker å sende dette forslaget til behandling på generalforsamlingen i år. Nå som alle har fått nye, store uteplasser, foreslår vi at grillforbudet oppheves slik at alle kan nyte somrene i friluft med god mat. Vi foreslår at elektrisk- og gassgrill igjen blir tillatt. Hilsen Elin Hodne og Hilde Jeppesen, Hoff terrasse 6

15 Lilleaker Økonomi AS v/ Hoff Terrasse Sameie Pb 39 Skøyen 213 Oslo Oslo, 11. mars 28 Foran årsmøtet 29. april 28 så ønsker jeg å foreslå en liten forandring i husordensreglenes avsnitt om grilling: "Grilling på balkongene er ikke tillatt, både av hensyn til brannfare og spredning av røyk til naboene. Dette gjelder både kull, elektrisk og gass grill." Siden vi nå har fått store fine balkonger så mener jeg at man kan ta i bruk enkelte former for grilling uten at dette berører naboer nevneverdig. Kullgrill skaper mye røyk og jeg synes ikke dette er hensiktsmessig på en balkong, men gassgrill og elektrisk grill lager vesentlig mindre røyk/os og er derfor mer nabovennlige alternativer. Jeg opplever også dette som normalt akseptert i de fleste sameier. Jeg foreslår derfor en endring i avsnittet om grilling til: "Grilling på balkongene med kullgrill er ikke tillatt, både av hensyn til brannfare og spredning av røyk til naboene." Med vennlig hilsen Tobias Spilling Hoffsveien 24

16 HL IS TIL STYRET Ad: Vaktmester/gartnerpostene Kan vi få en klargjøring av disse utgiftspostene, og kan de reduseres? I sin tid reduserte vi trappevasktimene som førte til reduserte utgifter Ad: Sportsboden i Hoff Terrasse 6 Siden den ENDA IKKE er blitt tørrlagt, Kan vi få tildelt en annen sportsbod som er tørr? Med hilsen Hjordis Mclntosh

17 It Til Styret i HT Oslo, 3O.mars, 28 fttenging ay port mot friområdet ved Hoff terrasse 11 Den hellelagte stien over plenen mellom parkeringen ved Hoff terrasse 19 og Hoff terrasse 11 er nå delvis borte pga anlegging av terrasse utenfor nr. 11. Som følge av at det har kommet ny barnehage i St. Edmundsvei trilles barnevogner nå i skytteltrafikk morgen og ettermiddag over den sårbare plenen. Jeg foreslår derfor at porten stenges. Det vil forhåpentligvis resultere i at folk bruker den asfalterte veien fra nr. 1 og oppover, og at plenen blir et fristed for oss som bor her. Med vennlig hilsen Birgit Skogen HT11 PS. Jeg er usikker på om dette er en sak for styret, eller for årsmøte. Jeg har for sikkerhets skyld formulert det som en årsmøtesak.

18 Hei, vi har registrert at sameiet består av et økende antall småbarnsfamilier. I den anledning er det ønsket at det etableres en lekeplass, forslag er i området ved plattingen på gressplen på baksiden av nr. HT 13/15. Her er det plant underlag, og sittegruppen brukes i i dag i praksis aldri av sameiets beboere. Vi har stor tro på at man med små midler kan etablere et samlingspunkt for barn, som også vil øke boområdets attraktivitet. I dag er det en sandkasse på midtre gressplan, det er det hele. Forslaget er å sette av en kostnadsramme, begrenset oppad til kr. 15.,- + mva inkl. arbeid. Elementene lekeplassen kan bestå av er eksempelvis: Klatrehus/stativ Sklie Huskestativ Sandkasse(flyttes fra dagens plassering) Benk med bord Lekeplassen vil kunne bli et sosialt samlingspunkt, i dag er det mange som drar helt til Frognerparken for å aktivisere barna. Vi er klar over at mange beboere ikke har små barn og derfor ikke ser behovet, men vi ber dem da om å mimre tilbake til den tiden de selv var barn, og ikke minst se det økonomiske motivet i dette, en attraktiv lekeplass vil trekke til seg flere interessenter ved salg av leilighet. I dag er området i utgangspunktet attraktivt for småbarnsfamilier pga. nærhet til skoler og barnehager, dette vil derfor styrkes ytterligere. Se også link der det fremkommer alternative lekeapparater og pris: Med vennlig hilsen Kari Ligaard Eirik Forthun Hoff Terrasse 13, 4. Etg. venstre Mobil: Mail:

19 SameiefMoff Terrasse Sameie FULLMAKT Jeg gir herved (navn): (adr.): fullmakt til å avgi stemme på mine vegne på ordinært sameiermøte i Hoff Terrasse Sameie den 29.april 28 Navn seksjonseier adresse Sameiet "Hoff Terrasse Sameie Dette adgangstegnet må avleveres ved inngangen før stemmerett oppnås. ADGANGSTEGN til ordinært sameiermøte i Hoff Terrrasse Sameie, 29.april 28. Ved levering av adgangstegn er det kun seksjonseier som har stemmerett. Medeier, familiemedlem, rådgiver og leietaker har kun møte- og uttalelsesrett. Seksjonseier (1 stemme) navn adresse Medeier/Familie (ingen stemmerett) navn adresse Leietaker (ingen stemmerett) navn adresse Rådgiver (ingen stemmerett, må godkjennes av møtet) adresse

Innkalling til årsmøte i Hoff Terrasse Sameie

Innkalling til årsmøte i Hoff Terrasse Sameie Innkalling til årsmøte i Hoff Terrasse Sameie Tid: Tirsdag 28.4.29 kl. 18: Sted: Skøyen Atrium, Drammensveien 145 B, 4etg.(inngang på hjørnet mot rundkjøringen) Saksliste: 1. Konstituering Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Hoff Terrasse Sameie

Innkalling til årsmøte i Hoff Terrasse Sameie Innkalling til årsmøte i Hoff Terrasse Sameie Tid: Onsdag 25.04.2012 kl. 18:00 20:00 Sted: Skøyen Atrium, Drammensveien 145 B, 4etg.(inngang på hjørnet mot rundkjøringen) Saksliste: 1. Konstituering Valg

Detaljer

Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Torsdag 25. april kl 18:00 Sted: Vismabygget, 3. etg. Karenslyst Allé 56 Kjære seksjonseier! Du holder nå innkallingen til

Detaljer

Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Østli Boligsameie 06.04.2006 kl. 19:00 i Fellesrommet.

Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Østli Boligsameie 06.04.2006 kl. 19:00 i Fellesrommet. ØSTLI BOLIGSAMEIE Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Østli Boligsameie 06.04.2006 kl. 19:00 i Fellesrommet. Saksliste: 1. Konstituering. a) Valg av møteleder b) Valg av møtereferent c) Godkjenning

Detaljer

Haugergrenda huseierforening Postboks 58, 1333 Kolsås - tif 67132091 92207242 Org.nr. 983 069940 konto: 5005.06.87616 www.

Haugergrenda huseierforening Postboks 58, 1333 Kolsås - tif 67132091 92207242 Org.nr. 983 069940 konto: 5005.06.87616 www. Haugergrenda huseierforening Postboks 58, 1333 Kolsås tif 6713209192207242 Org.nr. 983 069940 konto: 5005.06.87616 www.haugergrendilno Til huseierne/medleminene Innkalling til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00

Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00 Frydendal Søndre Boligsameie ORDINÆRT ÅRSMØTE 16. APRIL 2008 KL. 19.00 Innkalling Styrets årsberetning 2007 Regnskap 2007 Budsjett 2008 Frydendal Søndre Boligsameie Til sameierne Det innkalles til ordinært

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 2 Vestlibakken Boligsameie

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka.

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Styret jobber for at Frydendal Søndre skal være et godt og trygt sted å bo for

Detaljer

Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie

Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie 1 Vevelstadskogen Sameie. Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 E/S Tiedemannsjordet Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte, den 9. april kl 18. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i avholdes torsdag 17. mars 2011, kl. 18.00 på Etterstad videregående skole, Auditoriet, Etterstadsletta 5. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka.

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Styret jobber for at Frydendal Søndre skal være et godt og trygt sted å bo for

Detaljer

Til seksjonseierne i Gla'enga Eierseksjonssameie

Til seksjonseierne i Gla'enga Eierseksjonssameie 1 Gla'enga Eierseksjonssameie Til seksjonseierne i Gla'enga Eierseksjonssameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling KOLSRUD AS ONSDAG 9. MAI 2012 KL. 19.00 STED: KARLSRUD SKOLE; KANTINEN KOLSRUD AS Til aksjonærene: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Kolsrud AS Tid: Onsdag 9. mai

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag

Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag 1 Lindebergskogen Borettslag Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer