Kriminalitetsbildet Årsrapport for Salten politidistrikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kriminalitetsbildet 2013. Årsrapport for Salten politidistrikt"

Transkript

1 Kriminalitetsbildet 2013 Årsrapport for Salten politidistrikt

2 Året 2013 Salten politidistrikts visjon er Salten politidistrikt for et tryggere samfunn. Vårt arbeid i 2013 har vært preget av mange tiltak for å bli bedre på forebygging, etterforskning og beredskap. Etaten er under endring, og det har også vi i Salten merket. Derfor har vi fra ledelsen hatt oppmerksomhet rettet mot kvalitetsmessige forbedringer i alle ledd i organisasjonen. Endringene vil fortsette i 2014, og vi vil bruke mye tid på det som skal skje fremover, men vi skal også lære av det vi gjorde i I forhold til avtalte målsettinger med Politidirektoratet, har vi nådd de aller fleste målene våre. Dette gjennom en konsekvent oppmerksomhet rettet mot arbeidsoppgaver, økonomi og samarbeid med arbeidstakerne. Vi har også etablert et bredt samarbeid med våre eksterne samarbeidspartnere som er viktig i vårt arbeid med kriminalitetsbekjempelse. Ett av de gledelige resultatene vi kan se, er at grove tyverier er redusert med 56 % fra 2012 til Dette skyldes trolig godt arbeid rettet mot mobile vinningskriminelle samt tett oppfølgning av våre gjengangere. Også voldssakene er redusert, og de alvorligste sakene er redusert med nesten 40 %. Årsaken til dette ligger i vårt nære samarbeid med utelivsbransjen, evnen til å ha synlig politi på rett sted til rett tid, og jevnlige skjenkekontroller. Vi har hatt stor økning i antall narkotikasaker, og en økning på erverv og oppbevaring av narkotika på nesten 40 %. Det har gjort at vi har beslaglagt mer hasj enn noensinne i Salten politidistrikt. Dette skyldes mer utadrettet aktivitet fra politiets side, med to dyktige narkotikahunder og en offensiv patruljestyrke som har jobbet godt mot narkotikamiljøene. Ellers viser statistikken noen variasjoner mht oppnådde resultater, men hovedinntrykket er at arbeidsstokken har jobbet godt med både straffesaker og sivile saker. Ett av de fokusområdene som vi har hatt i 2013 og som videreføres i 2014, er storbyproblematikk. Bodø vokser og har utviklet seg til en liten storby. Dette utfordrer oss mht ressurser og oppgaveløsning. Vi ønsker å håndtere utfordringen sammen med våre samarbeidspartnere, og vi har etablert mange kontaktpunkt for å kunne gjøre en bedre jobb sammen. Politimesteren vil fremheve at Salten politidistrikt har mange dyktige medarbeidere som under stort press og krevende endringer har gjort en utmerket jobb i Januar 2014, politimester 2

3 INNHOLD 1. Kriminalitet i Salten politidistrikt 4 a) Antall anmeldelser.. 4 b) Fordeling på kommunene 4 2. Kriminalitetsutvikling 5 3. Straffesaksbehandling 6 a) Oppklaringsprosent. 6 b) Saksbehandlingstid. 6 c) Straffereaksjoner mv.. 6 d) Restanser Særlige straffesaksområder 7 a) Ungdomskriminalitet. 7 b) Vinning... 7 c) Narkotika og MC-kriminalitet... 8 d) Vold 10 e) Seksualforbrytelser Redningstjeneste og beredsskap Forvaltnings- og namssaker Utlendingssaker 13 3

4 1. KRIMINALITET I SALTEN POLITIDISTRIKT %-vis endring siste år A. ANTALL ANMELDELSER Forbrytelser ,4 Forseelser ,1 SUM ,7 Forbrytelse Forseelse Sum B. FORDELING PÅ KOMMUNENE (tall fra 2012 i parentes) Bodø 2260 (2138) 1074 (1078) 3334 (3216) Fauske og Sørfold 453 (472) 309 (388) 762 (860) Meløy 140 (188) 72 (93) 212 (281) Saltdal/Beiarn 212 (215) 174 (204) 386 (419) Gildeskål 51 (52) 50 (50) 101 (102) Steigen 47 (77) 42 (39) 89 (116) Rødøy 11 (15) 3 (6) 14 (21) Hamarøy 44 (75) 41 (79) 85 (154) Værøy/Røst 23 (37) 17 (25) 40 (62) Annet 28 (13) 8 (7) 36 (20) SUM 3269 (3282) 1790 (1969) 5059 (5251) 4

5 2. KRIMINALITETSUTVIKLING %-vis endring siste år Vinning ,1 Grove tyverier totalt ,0 Grove tyverier fra bolig ,9 Grove tyverier fra hytte ,5 Grove tyverier fra verksted/brakke/lager ,3 Grove tyverier fra person på offentlig sted ,5 Bilbrukstyverier ,6 Naskerier ,7 Vold ,9 Legemsfornærmelser ,2 Legemsbeskadigelser ,6 Familievold ,1 Vold mot politiet ,0 Trusler Seksualforbrytelser ,3 Seksuell omgang med barn under 14 år ,1 Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år ,4 Voldtekt ,9 Seksuell handling uten samtykke ,0 Seksuelt krenkende/uanstendig adferd ,0 Narkotika ,8 Strl. 162, 1. ledd (erverv/oppbevaring mv) ,8 Strl. 162, 2. og 3. ledd (grov narkotikakriminalitet) ,2 Legemiddelloven 24 (bruk/besittelse) ,2 Skadeverk ,1 Økonomi ,7 Miljø ,6 Arbeidsmiljø ,3 Trafikk ,4 Trafikkontroller ,4 Promillekjøring ,2 Trafikkuhell med personskade ,8 Drepte i trafikken ,0 Undersøkelsessaker (dødsfall, ulykke, brann mv) ,0 Selvdrap ,4 5

6 3. STRAFFESAKSBEHANDLING %-vis endring siste år A. OPPKLARINGSPROSENT Forbrytelser 55,4 52,6 51,8-1,5 Forseelser 84,8 86,3 84,7-1,9 Forbrytelser Landsbasis 38,0 36,3 37,3 2.8 Forseelser Landsbasis 79,5 80,1 79,9-0,2 Vold (forbrytelser totalt) 63,8 61,6 63,3 2,8 Vinning (forbrytelser totalt) 32,9 27,1 22,2-18,1 Seksualforbrytelser (forbrytelser totalt) 57,7 58,5 50,0-14,5 Narkotika (forbrytelser totalt) 88,1 89,4 83,4-6,7 B. SAKSBEHANDLINGSTID Forbrytelser (antall dager oppklart) ,2 Forseelser (antall dager oppklart) ,5 Forbrytelser Landsbasis (antall dager oppklart) ,4 Forseelser Landsbasis (antall dager oppklart) ,2 Prioriterte voldssaker (sentralt fastsatt frist 90 dager) 74 91,5 120,3 31,5 Vinning (forbrytelser totalt) ,0 Seksualforbrytelser (forbrytelser totalt) ,2 Narkotika (forbrytelser totalt) ,8 Unge lovbrytere (sentralt fastsatt frist 42 dager) ,4-16,1 C. STRAFFEREAKSJONER MV. Dommer totalt ,2 Ubetingede dommer ,7 Betingede dommer ,7 Samfunnsstraff ,3 Forelegg ,7 Forenklet forelegg og gebyr (inkl UP) ,9 Konfliktråd ,3 Inndragning (antall saker) ,0 Frifinnelser totalt (prosent) 7,9 6,3 8,1 28,6 Varetektsfengslinger ,7 Dommeravhør ,3 Besøksforbud ,4 Voldsalarm ,8 D. RESTANSER Antall registrerte saker totalt ,8 Antall ikke-rettskraftige saker ,9 Antall ikke-påtaleavgjorte saker ,5 Antall ikke-rettskraftige saker eldre enn 12 måneder ,3 Antall ikke-påtaleavgjorte saker eldre enn 3 måneder ,1 6

7 4. SÆRLIGE STRAFFESAKSOMRÅDER A. UNGDOMSKRIMINALITET Salten politidistrikt registrerte i 2013 totalt 153 gjerningspersoner (mistenkt, siktet, domfelt) som var under 18 år på gjerningstidspunktet. Av disse var det 74 % menn og 26 % kvinner, og de var mistenkt i til sammen 200 saker. Det ble registrert totalt 32 førstegangskriminelle mellom år i Tilsvarende tall for 2012 var 168 gjerningspersoner under 18 år på gjerningstidspunktet (83 % menn og 17 % kvinner), og disse var mistenkt i til sammen 245 saker. I 2012 ble det registrert 56 førstegangskriminelle mellom år, så her ser vi en tydelig nedgang. Vedlagt følger en oversikt over de ulike sakskategoriene som ble registrert i ungdomssakene i 2013: Salten politidistrikt overførte totalt 142 straffesaker til Konfliktrådet i De fleste sakene gjaldt ungdomskriminalitet, og i 5 tilfeller ble ungdommene fulgt opp videre i Oppfølgningsteamet. Totalt 48 ungdomssaker ble overført til det interkommunale tiltaket Felles Ansvar, og det ble inngått ruskontrakt med til sammen 33 ungdommer. B. VINNING Vinningskriminaliteten i Salten politidistrikt ble i 2013 redusert med 10,1 % sammenlignet med 2012 fra 1538 anmeldelser i 2012 til 1383 anmeldelser i På landsbasis er vinningskriminaliteten redusert med 5,0 %. Oppklaringsprosenten for vinningsforbrytelser i Salten politidistrikt er 22,2 %, mens landsgjennomsnittet tilsvarende viser en oppklaringsprosent på 15 %. Når det gjelder grove tyverier har Salten politidistrikt hatt en nedgang på 56 %, og vi ser det spesielt ift grove tyverier fra bolig/verksted/brakke/lager og fra person på offentlig sted. Når det gjelder grove tyverier fra bolig har vi hatt en nedgang på 38,9 % og fra person på offentlig sted en nedgang på 62,5 %. Antall bilbrukstyverier er redusert med 10,6 %. 7

8 Bekjempelse av vinningskriminalitet har vært et prioritert område i Salten politidistrikt gjennom flere år med særlig fokus på gjengangere og mobile vinningskriminelle. Når det gjelder gjengangere er det et relativt lite antall personer som genererer mye kriminalitet. Det er snakk om ca 10 personer som er aktive til enhver tid og disse befinner seg i all hovedsak i Bodø- og Fauskeområdet. Politidistriktet praktiserer null-toleranse overfor gjengangere. De følges tett opp og pågripes straks de har begått en straffbar handling. Det er lav terskel for fremstilling for varetektsfengsling, og vi har som mål at pådømmelse skal skje i varetekts-perioden. Deretter blir de overført til umiddelbar soning etter at dommen er rettskraftig. Når det gjelder mobile vinningskriminelle ble det i september 2009 etablert et formelt samarbeid mellom de fem politidistriktene i Nord-Norge, men dette samarbeidet har vi ikke klart å videreutvikle i Derimot har vi klart å etablere et meget godt samarbeid med Kripos og Tollvesenet i bekjempelsen av mobile vinningskriminelle, og flere saker er initiert gjennom dette samarbeidet. Det er registrert færre mobile vinningskriminelle i 2013 enn i 2012, men det er fortsatt østeuropeere som dominerer bildet. Felles for alle våre saker der mobile vinningskriminelle er involvert er lav terskel for varetektsfengsling, rask etterforsking, hurtig pådømmelse og direkte avsoning av dom. Muligheten for soningsoverføring til hjemlandet blir i nøye vurdert i hvert enkelt tilfelle. I tillegg vurderes inndragning av kjøretøy brukt under forøvelsen av de kriminelle handlingene og domfelte utvises fra Norge etter endt soning. I 2012 hadde vi et rekordhøyt antall varetektsfengslinger av gjengangere og mobile vinningskriminelle. Når antall varetektsfengslinger i 2013 er redusert med hele 47 % skyldes det delvis færre mobile vinningskriminelle, men først og fremst færre varetektsplasser. Et stort antall vinningskriminelle har blitt løslatt etter kort tid fordi det ikke har vært mulig å oppdrive ledige varetektsplasser. Som en konsekvens av dette har vi hatt langt flere gjengangere på meldeplikt enn tidligere, uten at det har vært spesielt vellykket. I tillegg til at varetektsfengslinger er nødvendige av hensyn til gjentagelsesfare, bevisforspillelse og unndragelsesfare, antas de også å medføre en ikke ubetydelig forebyggende effekt. Gjengangere og mobile vinningskriminelle er også prioritert i C. NARKOTIKA OG MC-KRIMINALITET 1. Narkotika I 2013 hadde politidistriktet som målsetting å avdekke minst 25 grove narkotikaforbrytelser (straffeloven 162 andre og tredje ledd). Det ble avdekket 14 slike saker. For de mindre alvorlige narkotikasakene (legemiddelloven og straffeloven 162 første ledd) var målet å avdekke minst 650 saker. Her ble det avdekket 957 saker. Tjenestemenn som jobber med organisert kriminalitet har i 2013 jobbet mer utadrettet enn tidligere år, herunder utført mer urotjeneste i og rundt brukermiljøene. Dette er en av årsakene til at tallet er lavere for de grove narkotikaforbrytelsene og vesentlig høyere for de mindre alvorlige forbrytelsene. I tillegg har tjenestemenn ved ordensseksjonen - og spesielt hundetjenesten - vært aktive og hatt fokus på narkotikalovbrudd, noe som har bidratt til å øke antall førsteledd saker. Hasj er fremdeles det mest brukte illegale rusmiddel i Salten politidistrikt. Hasj brukes i de fleste rusmiljøer, fra de yngste nyetablerte rusmisbrukerne til de eldste og mest erfarne. Det ble beslaglagt totalt 20,3 kg cannabis fordelt på 330 beslag i Til sammenligning ble det beslaglagt 9,1 kg 8

9 cannabis fordelt på 241 beslag i 2012, og 16,8 kg cannabis fordelt på 214 beslag i Selv om det i 2013 ble det beslaglagt mer cannabis enn noen gang, så er økningen i antall cannabisbeslag mer interessant. Det siste er sannsynligvis en kombinasjon mellom økt innsats fra politiets side og økt tilgjengelighet av cannabis i Salten. Amfetamin er også et vanlig rusmiddel i brukermiljøene i Salten politidistrikt. Det ble beslaglagt 1185 gram amfatamin/metamfetamin fordelt på 132 beslag i Til sammenligning ble det beslaglagt 1417 gram amfetamin/metamfetamin fordelt på 50 beslag i 2012 og 1021 gram amfetamin/metamfetamin fordelt på 73 beslag i Også for amfetamin ser man en økning i antall beslag, noe som tyder på økt tilgjengelighet av amfetamin i Salten. Det ble beslaglagt 8 gram heroin fordelt på 3 beslag i 2013, mot 4 gram fordelt på 2 beslag i Det ble beslaglagt 25 gram kokain fordelt på 9 beslag i 2013, og 10 stk ecstasy-tabletter fordelt på 2 beslag. Tendensen de siste årene med små og få beslag for disse stofftypene vedvarer. Det ble videre beslaglagt stk benzodiazepiner fordelt på 121 beslag i Til sammenligning ble det beslaglagt stk fordelt på 65 beslag i I ca. 40 % av beslagene av benzodiazepiner er det Rivotril i beslaget. Det er gjort beslag av 92 gram ulike syntetiske cannabinoider fordelt på 22 beslag i Til sammenligning ble det beslaglagt 295 gram fordelt på 27 beslag i Omtrent halvparten av beslagene gjøres i postforsendelser til personer bosatt i Salten politidistrikt. Resten beslaglegges på eller hos personer. Det understrekes at narkotikatallene er noe usikre så tidlig på året, da mange beslag enda ikke er ferdig analysert. I tillegg blir en god del av beslagene aldri analysert pga at de er små og sakene blir raskt avgjort med for eksempel forelegg. I 2013 registrerte vi 4 overdosedødsfall i Salten politidistrikt. Til sammenligning registrerte vi 6 overdosedødsfall i 2012 og 2 i MC-kriminalitet Også i 2013 har Salten politidistrikt hatt fokus på MC-kriminalitet, og de såkalte 1%-miljøene. Gladiators MC er fortsatt etablert i Bodø. Høsten 2012 aksjonerte politiet mot klubben og noen medlemmer. Dette medførte at klubbhuset ble stengt, og noen medlemmer forsvant. I 2013 har det vært begrenset aktivitet i og rundt klubben, men til tross for dette har de likevel fått nye medlemmer. Politiet har også registrert at det bygges nettverk med miljøer i andre deler av landet og i utlandet. Ved Turnout MC har aktiviteten vært betraktelig lavere enn tidligere år. I mars 2014 er det berammet hovedforhandling mot klubben, for brudd på alkoholloven. Klubben har nektet å vedta forelegg på kr ,- og inndragning av kr ,-. Etter det politiet kjenner til, er det ingen medlemmer av Outlaws MC i Salten politidistrikt Et tverretatlig samarbeid og samarbeid med næringslivet har vært svært nyttig for å motarbeide etableringer og rekrutteringer til dette miljøet, og Salten politidistrikt vil fortsette å ha fokus på denne typen aktivitet i

10 D. VOLD I Salten politidistrikts strategiske målsetninger for er bekjempelse av grov vold nedfelt som et av fokusområdene. Gjennom aktiv tilstedeværelse skal voldskriminalitet forebygges der volden erfaringsmessig utføres. Arbeidet skal være kunnskapsbasert og forankret i gode analyser av samfunnet og kriminaliteten. Problemet må tas på alvor, og politiet er avhengig av et godt samarbeid med eksterne samarbeidspartnere. Synlig tilstedeværende politi på utsatte tidspunkt og steder anses som viktig, da det kan dempe konflikter før de oppstår, øke publikums trygghetsfølelse og gi politiet mulighet til å gripe inn raskere, helst før voldshendelser oppstår. Salten politidistrikt har siden 2010 iverksatt flere tiltak for å dempe en negativ voldsutvikling. I 2013 klarte vi å redusere antall voldssaker med hele 11,9 %, sammenlignet med forgående år. Den største nedgangen ser vi i antall legemsbeskadigelser. Det er dermed ingen ting som tyder på at volden blir mer omfattende eller grovere i Salten politidistrikt. Hovedvekten av anmeldelser gjelder mindre alvorlige voldshendelser. Økt tilstedeværelse av uniformert politi i risikosoner og målrettede tiltak, blant annet skjenkekontroller, kursing av dørvakter og ansatte i utelivsbransjen antas å være en del av årsaken. Bodø sentrum har en større andel legemskrenkelser, sammenlignet med resten av politidistriktet. Nesten halvparten av alle legemskrenkelser skjer i Bodø sentrum. I sentrumsgatene hvor utestedene er lokalisert og omliggende gater ser vi en markert høyere voldsfrekvens. Høy konsentrasjon av utesteder og matserveringssteder i et geografisk begrenset område gir mulighet for store ansamlinger av mennesker på nattestid i helgene. Utesteder med 18 årsgrense er også spesielt utsatte problemområder, da de gjerne trekker til seg ungdom under 18 år. Kunnskaper om når og hvor volden finner sted gir mulighet til å styre ressurser, samt sette inn alternative strategier for voldsbekjempelse. Politiet har i 2013 prioritert å være tilstede der vold erfaringsmessig begås, og det har også vært gjennomført flere våpenvisitasjoner i Bodø sentrum. Vi mener derfor at våre tiltak har bidratt til å redusere utelivsvolden. Antallet legemskrenkelser varierer i forhold til måned, dag og klokkeslett. April, mai, august, november og desember er måneder med flere voldshendelser, noe som gjerne har sammenheng med at dette er måneder der flere mennesker samles på byen (russetid, julebord, skolestart for studentene m.m.). 66 % av alle legemskrenkelser i fant sted fredag, lørdag eller søndag, og 53 % av disse skjedde mellom kl. 00:00-04:00. Menn utmerker seg innenfor voldssakene i Salten politidistrikt, både som fornærmet og mistenkt og spesielt ift grov vold ( 229). Godt over halvparten av alle gjerningspersoner og fornærmede finner vi i de yngre aldersgruppene (t.o.m. 29 år), hvorav flest mellom år og år. Med økende alder minsker sjansen for å bli involvert i voldshandlinger, både som fornærmet og mistenkt. I 75 % av tilfellene var mistenkt og fornærmet ruspåvirket da voldshendelsen fant sted. Blind vold er imidlertid relativt sjeldent, og vi ser at der de involverte ikke var bekjente er det som regel likevel en foranledning til hendelsen. Oppklaringsprosenten for voldssaker ligger på 63,3 % og saksbehandlingstiden er 120 dager i snitt. Sammenlignet med 2012 har vi klart å øke oppklaringsprosenten, men vi bruker for lang tid på å saksbehandle de prioriterte voldssakene. Når det gjelder familievoldssaker hadde vi totalt 93 saker i Det er en nedgang fra 2012 da vi hadde 97 saker. Det er vanskelig å si noe konkret om årsaken til nedgangen i antall saker ettersom 10

11 mørketallene på dette området fortsatt er store. Politiets mål er å avdekke flest mulig saker, samtidig som vi beholder god kvalitet og akseptabel saksbehandlingstid. Vi har i 2013 videreført de tiltakene som ble iverksatt i Dette var særskilte tiltaksplaner for å bekjempe utelivsvold og familievold, både med hensyn til forebyggende arbeid og etterforskning av enkeltsaker. Blant de forebyggende tiltakene innen utelivsvold ble det særlig fokusert på tettere samarbeid med kommunene, mer synlig politi, oppsøkende virksomhet i problemområdene, økt fokus på restaurantene i forhold til overskjenking og økt samarbeid med vektere, dørvakter og drosjenæring. Vi har en god dialog med kommunene og næringslivet i dette arbeidet. Eiere og ansatte i utelivsbransjen er kurset i alkoholloven og konflikthåndtering i forbindelse med at de gis skjenkebevilling. Skjenkekontroller foretatt av politi og sivile anses som effektive tiltak for å redusere voldsomfanget i sentrum på nattestid, da overskjenking samt skjenking av mindreårige gjerne er en drivfaktor for vold og ordensforstyrrelser. E. SEKSUALFORBRYTELSER Salten politidistrikt hadde i 2013 en økning i antall seksualforbrytelser med 21,3 % fra 94 saker i 2012 til 114 saker i Når det gjelder de mest alvorlige sakskategoriene har vi likevel hatt en nedgang i 2013; antall voldtektssaker har gått ned med 18 % og seksuelle overgrep mot barn under 14 år har gått ned med 11 %. Oppklaringsprosenten i disse sakene har gått ned fra 58,5 % i 2012 til 50 % i 2013, og det er vi ikke fornøyd med. Derimot er vi fornøyd med at vi har klart å halvere saksbehandlings-tiden fra 246 dager i 2012 til 127 dager i Salten politidistrikt mottok i 2013 tre anmeldelser av såkalte overfallsvoldtekter i Bodø. Det har vært brukt mye ressurser på disse sakene og de er alle påtalemessig avgjort. Voldtektsmannen fra Kongens gate er domfelt, mens de andre to sakene dessverre er henlagt uten at vi klarte og finne gjerningsmannen. Det har til sammen blitt anmeldt 23 voldtekter i distriktet i løpet av året. I tillegg har vi hatt 16 saker som gjelder seksuell omgang med barn under 14 år, og 7 saker som gjelder seksuell omgang med barn under 16 år. Dette er alvorlige saker som er krevende å jobbe med. I de fleste sakene må det tas dommeravhør og det er mange aktører som skal ivaretas av politiet. Flere av disse sakene, sammen med saker fra tidligere år i samme kategori, er enda ikke ferdigstilt. Dette er sterkt beklagelig ovenfor for de involverte. Det at saksbehandlingstiden har gått såpass mye ned kan langt på vei forklares med at det er registret flere mindre alvorlige forhold under seksualforbrytelser. Dette er saker som krever mindre etterforsking og kan påtaleavgjøres raskere. Når det gjelder restansesituasjonen på sedelighetsområdet er den omtrent slik den har vært tidligere år. Etterforskerne som jobber med dette fagområdet har mange og komplekse arbeidsoppgaver, og politidistriktet har ikke hatt mulighet til å styrke denne gruppen i

12 5. REDNINGSTJENESTE OG BEREDSKAP %-vis endring siste år Søk etter antatt omkommet person ,1 Bevæpningsoppdrag ,3 Beslutning om STAB / ekstraordinær politiinnsats Innsatte i sentralarrest (antall personer) ,1 Utrykninger relatert til sykdom / psykiatri ,7 Salten politidistrikt har koordineringsansvar for søk etter antatt omkommet person nord for 65. breddegrad. Det ble gjennomført totalt 9 søk nord for 65. breddegrad i 2013, fordelt på 1 søk i Øst- Finnmark, 2 søk i Troms, 4 søk i Midtre Hålogaland og 2 søk i Salten. Av samtlige søk ble det gjort funn i 5 tilfeller. Totalt 44 % av søkene var i sjø/vann der dødsårsaken antas å være drukning. Politimesteren i Salten politidistrikt besluttet i 2013 bevæpning iht våpeninstruksen i totalt 70 tilfeller, nærmere bestemt ved 8 eskorteoppdrag, 2 falske alarmer, 1 ransalarm, 8 vakthold under hovedforhandling og 51 tilfeller der det ble fremsatt trusler om bruk av skytevåpen, kniv eller annen farlig gjenstand. STAB/ekstraordinær politiinnsats ble besluttet i seks tilfeller i 2013, nærmere bestemt ved fire leteaksjoner/redningsoppdrag, et tilfelle der det var mistanke om ran av pengetransport, samt sykkelrittet Artic Race. Dette var oppdrag der operasjonssentralen ikke klarte å håndtere situasjonen alene med sine ordinære ressurser og/eller der det oppstod en ekstraordinær situasjon. Salten politidistrikt har i 2013 hatt totalt 994 innsatte i sentralarresten, hvorav 881 menn og 113 kvinner. Av de innsatte har 305 personer vært innsatt i drukkenskapsarrest og 592 personer har sittet i varetekt. Blant de varetektsinnsatte var det 12 personer under 18 år (samtlige i aldersgruppa år), og 2 personer eldre enn 60 år. De fleste av de varetektsinnsatte var i alderen år. Eldste person i arresten var en mann på 71 år som overnattet på husvill hos politiet. 12

13 6. FORVALTNINGS- OG NAMSSAKER %-vis endring siste år Tvangssaker totalt ,8 Utleggssaker ,3 Mottatte gjeldsordningssaker ,2 Våpensøknader ,4 Tilbakekallelse av våpentillatelser ,7 Antall tilbakekalte våpen ,3 Tap av førerrett ,0 Sperrefrist førerkort ,1 7. UTLENDINGSSAKER %-vis endring siste år Behandlede utlendingssaker ,7 Utlending uten norsk statsborgerskap ,0 Innvilgede statsborgerskap ,4 Kvoteflyktninger ,5 Utvisningssaker ,0 Bortvisningssaker Informasjonsmøter på asylmottakene ,1 Antallet kvoteflyktninger er et estimat pga problemer med statistikken. Det er i hovedsak arbeidsinnvandring fra EØS-området, spesielt Polen, som utgjør økningen i antall utlendinger i distriktet uten norsk statsborgerskap. På informasjonsmøtene på asylmottakene informerer politidistriktet i forebyggende øyemed bl.a. om norsk lovgivning og reaksjonsformer ved straffbare handlinger og andre lovovertredelser. 24 utvisningssaker i 2013 betyr at målet om 20 utvisningssaker ble nådd med god margin. Økningen i antall utvisningssaker skyldes i hovedsak mobile vinningskriminelle, og at politidistriktet har vært konsekvent i sin oppfølging av straffedømte utlendinger. UDI har pr 31.desember 2013 fattet vedtak om utvisning i 18 av sakene, og 17 personer er allerede uttransportert. Samtlige bortvisningssaker er opprettet i forbindelse med kontroll av bilvaskfirma, og bruk av ulovlig arbeidskraft. Alle 8 personene er uttransportert. Politidistriktet tar sikte på å holde det samme trykket på utlendingsfeltet i *** 13

Salten Politidistrikt 2011

Salten Politidistrikt 2011 Salten Politidistrikt 2011 Året 2011 Salten politidistrikt har et overordnet mål å dempe kriminaliteten mest mulig og bidra til at folk som bor og ferdes i Salten kjenner seg trygge. Kriminalitetsbekjempelsen

Detaljer

Salten Politidistrikt 2012

Salten Politidistrikt 2012 Salten Politidistrikt 2012 Året 2012 Salten politidistrikt har et overordnet mål om å dempe kriminaliteten mest mulig, og vår visjon er Salten politidistrikt for et tryggere samfunn. For å nå dette målet

Detaljer

Kriminalitetsbildet 2014. Årsrapport

Kriminalitetsbildet 2014. Årsrapport Kriminalitetsbildet 2014 Årsrapport Året 2014 Som innledning til denne rapporten, vil jeg bemerke at til tross for at etaten er i en omstillingsprosess, og at dette påvirker organisasjonen og de ansatte,

Detaljer

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn Formannskapsmøte 23. april 2014 Nye utfordringer - et samfunn i endring Økende kompleksitet mer organisert Økende mobilitet grenseoverskridende Økende internasjonalisering

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt Resultater og betraktninger om året 2010 i Utarbeidet i januar 2011 2010 - Hovedinntrykk Høy oppklaringsprosent, god saksbehandlingstid og lite restanser Markert reduksjon i antallet registrerte forbrytelsessaker

Detaljer

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT www.politi.no Utarbeidet i januar 2010 Noen hovedtrekk fra 2009 Virkningen av politikonflikten Barnehuset er nå operativt Høy oppklaringsprosent,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

Trygghet, lov og orden

Trygghet, lov og orden Oppsummering og resultater i 2012 Trygghet, lov og orden 9. januar 2013 Agder politidistrikt Gode resultater også i 2012! Vi har kompetente og dyktige medarbeidere som gjør stor innsats Oppklaringsprosenten

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015 ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 215 politidistrikt 215 Innledning I denne rapporten presenteres statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffessaksbehandling for perioden 211 til

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag Troms politidistrikt 4 1.2 Sammendrag Tromsø politistasjon 5 2. Kriminalitetsutvikling -

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn Fylkesmannen 2017 Nordland politidistrikt Sammenslåing av Helgeland, Salten og deler av Midtre-Hålogaland politidistrikter Omfatter hele Nordland fylke uten

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

TALL OG FAKTA 2010. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2010

TALL OG FAKTA 2010. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2010 TALL OG FAKTA 2010 1 KRIMINALSTATISTIKK Økning i antall forseelser fra 2009 til 2010 på 12 % Økning i antall forbrytelser fra 2009 til 2010 på 3 % Økning i antall anmeldelser fra 2009 til 2010 på 6 % Økningen

Detaljer

TALL OG FAKTA 2011. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2011

TALL OG FAKTA 2011. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2011 TALL OG FAKTA 2011 1 KRIMINALSTATISTIKK Reduksjon i antall forseelser fra 2010 til 2011 på 13 %. Økning på 0,8 % siden 2006. Reduksjon i antall forbrytelser fra 2010 til 2011 på 12,9 %. Økning på 4,3 %

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Nøkkeltall VPD. Oppklaringsprosent og behandlingstid. Årspresentasjon 2011. 2007 2008 2009 2010 2011 Landet 50,2 49,5 47,1 47,2 38 47,4

Nøkkeltall VPD. Oppklaringsprosent og behandlingstid. Årspresentasjon 2011. 2007 2008 2009 2010 2011 Landet 50,2 49,5 47,1 47,2 38 47,4 Nøkkeltall VPD Årspresentasjon 211 ENHET/AVDELING Oppklaringsprosent og behandlingstid 14 122 12 1 84 97 9 87 8 72 6 4 5,2 49,5 47,1 47,4 47,2 38 2 27 28 29 21 211 Landet Oppklaringsprosent Saksbehandlingstid

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ROMERIKE POLITIDISTRIKT PUBLIKUM I FOKUS TRYGGHET FOR ALLE

ÅRSRAPPORT 2013 ROMERIKE POLITIDISTRIKT PUBLIKUM I FOKUS TRYGGHET FOR ALLE ÅRSRAPPORT 2013 ROMERIKE POLITIDISTRIKT PUBLIKUM I FOKUS TRYGGHET FOR ALLE 1 Innledning 2013 har vært et år i endringens tegn for Romerike politidistrikt. Ved inngangen til året ble det satt ambisiøse

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

Årsoversikt HSPD 2012

Årsoversikt HSPD 2012 Årsoversikt HSPD 2012 Utvikling anmeldte forbrytelser pr. 1000 innbyggere Kilde: JUS066, 068 De anmeldte forbrytelsene går faktisk ned selv om befolkningen øker relativt mye i samme periode Kilde: SSB

Detaljer

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010 PRESSEKONFERANSE 25. januar 21 Presentasjon av kriminalstatistikk for 29 MOBILE KRIMINELLE STORE NARKOTIKASAKER 7 DREPTE I TRAFIKKEN SOGN OG FJORDANE ET TRYGT FYLKE Fordeling i Norge annen 11 % økonomi

Detaljer

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014 RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo DERES F V. kr DATO 2014/00660-016 HST/ggr 05.06.2014 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL

Detaljer

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling Status 29 for straffesakstall og straffesaksavvikling Anmeldelser i 25-29 (jus63) Antall anmeldelser 25-29 2 7 2 6 2 5 Antall saker 2 4 2 3 2 2 c 2 1 2 1 9 Antall saker 2 55 2 591 2 464 2 157 2 595 Anmeldelser

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

PRESSEMØTE 19. JANUAR 2010 TALL OG FAKTA. Nord-Trøndelag politidistrikt Årsstatistikk 2009 18.01.10

PRESSEMØTE 19. JANUAR 2010 TALL OG FAKTA. Nord-Trøndelag politidistrikt Årsstatistikk 2009 18.01.10 1 PRESSEMØTE 19. JANUAR 21 TALL OG FAKTA 2 KRIMINALSTATISTIKK 29 1.1 Antall anmeldelser totalt Antall anmeldelser 21-29 Nord-Tøndelag politidistikt 9 8 7 784 7322 739 7244 6534 6525 6822 723 7235 6 5 4

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr + RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-025 HST/ggr 30.09.2016 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt Kristiansand 21.1.216 Figurliste 1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - sammenlignet med andre politidistrikt 2. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - fordelt på utvalgte kriminalitetstyper

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

ÅRSOVERSIKT 2015. Nord-Trøndelag politidistrikt. Trøndelag politidistrikt politiet i Nord-Trøndelag 22.01.2016

ÅRSOVERSIKT 2015. Nord-Trøndelag politidistrikt. Trøndelag politidistrikt politiet i Nord-Trøndelag 22.01.2016 ÅRSOVERSIKT 2015 Nord-Trøndelag politidistrikt 1 INNLEDNING Vi er inne i endringstid, og Trøndelag politidistrikt ble formelt etablert fra årsskiftet 2015/2016. Strukturreformen (endring av politidistrikter

Detaljer

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn Fylkesmannen 2015 Bestilling fra fylkesmannen v/ Fakta/tall om kriminaliteten i Bodø, spesielt opp mot rus og vold Hvordan forebygger politiet innenfor rus

Detaljer

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet 2 Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over den registrerte kriminalitetsutviklingen i 2006 og siste femårsperiode og for straffesaksbehandlingen. Statistikken er basert på politiets straffesakssystem,

Detaljer

FINNMARK POLITIDISTRIKT. Pressemøte, Kirkenes 29. januar 2018 Politimester Ellen Katrine Hætta

FINNMARK POLITIDISTRIKT. Pressemøte, Kirkenes 29. januar 2018 Politimester Ellen Katrine Hætta Politiet i Finnmark i 2017-2018 Pressemøte, Kirkenes 29. januar 2018 Politimester Ellen Katrine Hætta Finnmark politidistrikt 2017-2018 Agenda Tilbakeblikk mot 2017 Kriminalitetsutvikling og straffesaksbehandling

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning 8 2. Bakgrunn og metode

Detaljer

I. Innledende kommentar 2

I. Innledende kommentar 2 STATISTIKK 2006 Innholdsfortegnelse I. Innledende kommentar 2 II. Mottatte saker/ anmeldelser 2006 2 II.1 Mottatte saker/ anmeldelser fordelt pr. region 2 II.2 Antall anmeldelser - fordelt etter politidistrikt

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 9 2.1.

Detaljer

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDTALL... 4 Forbrytelser... 4 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 6 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 7 3.1 Vinningsforbrytelser... 7 Simple tyverier... 8 Grove tyverier...

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Sør-Vest politidistrikt Innhold Kort om Sør-Vest politidistriktet... 4 Sammendrag... 6 Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 6 Anmeldelser fordelt på

Detaljer

Innføring av STAD - metoden i Romerike politidistrikt

Innføring av STAD - metoden i Romerike politidistrikt Innføring av STAD - metoden i Romerike politidistrikt Handlingsplan - hvordan forebygge rusrelatert vold i sentrumsområder. Bakgrunn og hovedmål for prosjektet Trivelig uteliv. Analyse av registrert vold

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet

Barne- og ungdomskriminalitet Barne- og ungdomskriminalitet Begått i Asker og Bærum politidistrikt 2008 Hege Bøhm Ottar Rådgiver, Asker og Bærum politidistrikt 2009. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Formål 3 1.2. Avgrensning

Detaljer

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 03.12.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

Nordland politidistrikt. Kriminalitetsbildet 2017

Nordland politidistrikt. Kriminalitetsbildet 2017 Nordland politidistrikt Kriminalitetsbildet 2017 FORORD 2017 har vært et stort omstillingsår i politiet. Alle ansatte har vært berørt av den omfattende omstillingsprosessen som Nærpolitireformen innebærer.

Detaljer

PRIORITERINGSDIREKTIV FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I HORDALAND POLITIDISTRIKT 2015/2016

PRIORITERINGSDIREKTIV FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I HORDALAND POLITIDISTRIKT 2015/2016 PRIORITERINGSDIREKTIV FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I HORDALAND POLITIDISTRIKT 2015/2016 Sist regulert 21.05.15 23.03.12 14.06.12 26.06.13 15.07.15 PRIORITERINGSDIREKTIV 1. Innledning Prioriteringene for

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1. FORMÅL 6 1.2. AVGRENSNING 6 2. METODE 9 2.1.

Detaljer

SAMORDNINGSORGANET ÅRSRAPPORT 2011

SAMORDNINGSORGANET ÅRSRAPPORT 2011 SAMORDNINGSORGANET ÅRSRAPPORT 2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Samordningsorganets sammensetning... 4 3. Sekretariatets sammensetning... 4 4. Budsjett... 4 5. Arbeidsform... 5 6. Sekretariatets rolle...

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging 10.01.11 1. INNLEDNING... 3 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Generell

Detaljer

PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK. Cannabis nettverk. Strategisk satsing. Lensmann Terje Krogstad HEDMARK POLITIDISTRIKT

PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK. Cannabis nettverk. Strategisk satsing. Lensmann Terje Krogstad HEDMARK POLITIDISTRIKT PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK Cannabis nettverk Strategisk satsing Lensmann Terje Krogstad HEDMARK POLITIDISTRIKT Plan- og rammeforutsetninger 2015 Foranledningen(22.7 komisjonen, Hareide komiteen, Sønderland

Detaljer

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent.

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent. 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Politiets straffesaksbehandling... 5 Forseelser... 5 2.2 Vinningsforbrytelser... 6 Simple tyverier...

Detaljer

Innhold. Samfunnsspeilet 3/2002 16. årgang

Innhold. Samfunnsspeilet 3/2002 16. årgang Innhold Politiet er mest avgjørende i rettssystemet Reid J. Stene... 2 Skilsmisser blant lesbiske og homofile partnere hvem er mest stabile? Turid Noack, Harald Fekjær og Ane Seierstad... 19 Folke- og

Detaljer

TALL OG FAKTA 2012. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2012

TALL OG FAKTA 2012. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2012 TALL OG FAKTA 2012 1 KRIMINALSTATISTIKK Nedgang i antall anmeldte forbrytelser på 5 % fra 2011 til 2012 Nedgang i antall anmeldte forbrytelser på 25 % fra 2001 til 2012 2 Hovedstatistikkgrupper forbrytelser

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt. Kriminalitet i en migrasjonstid

Sør-Øst politidistrikt. Kriminalitet i en migrasjonstid Sør-Øst politidistrikt Kriminalitet i en migrasjonstid Et politi i endring. Sør-Øst PD Organisatorisk forankring i Vestfold VPM Felles Kriminalenhet Felles Kriminalseksjon Kriminalteknikk Etterretning-og

Detaljer

ÅRSOVERSIKT 2014. Nord-Trøndelag politidistrikt 20.01.2015

ÅRSOVERSIKT 2014. Nord-Trøndelag politidistrikt 20.01.2015 ÅRSOVERSIKT 2014 1 INNLEDNING Politiets oppgavefelt er mangfoldig, og i det praktiske arbeidet samspiller vi med store deler av det nordtrønderske samfunnet. Våre bidrag til å skape trygghet og lovlydighet

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013 Kommenterte STRASAK-tall 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets

Detaljer

første halvår

første halvår 2009 første halvår 2009 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2009 Innhold 1. INNLEDNING...2 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 2 1.2 Mørketall... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 3

Innhold 1. Innledning... 3 Politidirektoratet 14. oktober 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppsummering... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet, Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-048 HST015 1.3.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009

Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009 Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009 22. januar 2009 Metode og gjennomføring Helgeland politidistrikt Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Politidirektoratet

Detaljer

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE - FRA ORD TIL HANDLING Av Øystein Holt Politistasjonssjef i Tønsberg Jeg henviser til første del av innlegget i forrige nummer av Politilederen (Nr 1 februar 29, sidene 12-13.)

Detaljer

Hvem fortjener (spesielt) politiets oppmerksomhet på veiene..?

Hvem fortjener (spesielt) politiets oppmerksomhet på veiene..? Hvem fortjener (spesielt) politiets oppmerksomhet på veiene..? 27.04.2016 Side 1 påkjørt og drept av rusmisbruker NORWEGIAN NATIONAL MOBILE POLICE SERVICE uten førerkort.. «jeg forteller dere ikke denne

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Kriminalitetsutfordringer i. Agder Politidistrikt / Knutepunkt. sørlandet. ENHET/AVDELING Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Kriminalitetsutfordringer i. Agder Politidistrikt / Knutepunkt. sørlandet. ENHET/AVDELING Agder politidistrikt Kriminalitetsutfordringer i Agder Politidistrikt / Knutepunkt sørlandet Agder politidistrikt Saksfordeling Agder politidistrikt 07.07.14 Side 2 Saksfordeling Agder politidistrikt 07.07.14 Side 3 Agder

Detaljer

Vold og skjenking i Haugesund sentrum

Vold og skjenking i Haugesund sentrum Vold og skjenking i Haugesund sentrum Bakgrunn Sammenhenger mellom skjenking og alkoholkonsum på den ene siden og gatevold i sentrum på den andre siden. Samarbeidsprosjekt med blant annet Haugesund kommune

Detaljer

Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012

Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012 Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012 Innhold Oppsummering 3 Innledning 4 Økt mobilitet i Europa økt legal og illegal innvandring til Norge 4 Begrepet mobile vinningskriminelle 5 Vurdering 5

Detaljer

Året 2012: Sammendrag

Året 2012: Sammendrag Året 212: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 91996 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 212. Dette var en økning på 4,2 % sammenlignet med 211. Det ble i 212 registrert

Detaljer