Eksamen 2017 høst - Løsningsforslag og kommentarer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen 2017 høst - Løsningsforslag og kommentarer"

Transkript

1 Eksamen SAM høst Eksamen 2017 høst - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm Innhold Eksamen 2017 høst - Løsningsforslag og kommentarer... 1 Eksamen 2017 høst Forberedelse... 2 Eksamen 2017 høst Oppgave... 5 Eksamen 2017 høst - Løsningsforslag... 9 Eksamensveiledning

2 Eksamen SAM høst Eksamen 2017 høst Forberedelse 2

3 3 Eksamen SAM høst

4 4 Eksamen SAM høst

5 Eksamen SAM høst Eksamen 2017 høst Oppgave 5

6 6 Eksamen SAM høst

7 7 Eksamen SAM høst

8 8 Eksamen SAM høst

9 Eksamen SAM høst Eksamen 2017 høst - Løsningsforslag Oppgave 1 Naboen, Leif Vik, mener Mortens planlagte hytteutbygging vil være i strid med «en eller annen regel». Det er utenfor læreplanens og dermed oppgavens ramme å avgjøre et slikt spørsmål. Det er mulig at utbyggingen kan være i strid med en såkalt reguleringsplan, noe som er et tema innenfor plan- og bygningsrett med plan- og bygningsloven som viktigste rettskilde. Søknaden kan være en «dispensasjonssak» som krever omfattende behandling av plan- og bygningsetaten i kommunen. Det antas at det ikke har vært oppgavens mening at spørsmål i forhold til reguleringsplan og PBL skal drøftes. Viks spekulasjoner om lovstridig utbygging er bare en saklig begrunnelse for hans begjæring om dokumentinnsyn. Leif Vik har bedt om å få se søknaden med vedlegg. Spørsmålet er derfor om han har innsynsrett i henhold til forvaltningsloven 18. Innsynsrett etter 18 forutsetter at begjæringen om innsyn gjelder dokumenter i en sak der det skal treffes enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 2(1) bokstavene a og b. Det er ikke tvil om at Mortens byggesak vil føre til et enkeltvedtak. Viks rett til innsyn forutsetter også at han er part i saken. Part i saken er den som avgjørelse i saken vil rette seg mot, eller den som saken ellers «direkte gjelder», jf. forvaltningsloven 2(1) bokstav e. Saken retter seg ikke mot Leif Vik, men spørsmålet blir om han blir så berørt av saken at den «direkte gjelder» ham. Det er opplyst at Leif Vik er nabo (hyttenabo). Det er ikke slik at enhver nabo med rett til å få nabovarsel, er å anse som part i en byggesak. Det må avgjøres konkret i forhold til naboavstand og tiltakets art, om en nabo er «direkte berørt». I denne vurderingen kan det ha betydning om Vik er hyttenabo og ikke vanlige bolignabo. Hvis vi forutsetter at Vik er nærmeste hyttenabo, og at utbyggingen kan påvirke solforhold, utsikt osv., kan han sies å være direkte berørt. Uten nærmere opplysninger om faktum kan ikke dette avgjøres med sikkerhet, men jeg antar for den videre drøftelse at Vik er part i saken. Han har derfor krav på innsyn i søknaden med vedlegg på grunnlag av forvaltningsloven 18. Søknaden er et eksternt og ikke et internt dokument. Forvaltningsloven 18 a er derfor ikke til hinder for innsynsretten. Dersom noen av vedleggene skulle være interne dokumenter, kan innsyn nektes på grunnlag av 18 a, dog ikke faktiske opplysninger, jf. 18 c. Selv om noen av vedleggene skulle være interne dokumenter, vil Vik likevel kunne ha full innsynsrett etter 18 d. Viks innsynsrett kan også begrenses av kommunens taushetsplikt etter forvaltningsloven 13. Det er aktuelt å vurdere om Mortens helseopplysninger i søknaden er «personlige forhold» som etter 13(1) bokstav a, er omfattet av taushetsplikten. Taushetsplikten etter 13 er imidlertid ikke til hinder for at opplysningene gjøres kjent for sakens parter, jf. 13 b(1) nummer 1. Siden helseopplysningene om funksjonshemming etter motorsykkelulykken er hovedbegrunnelsen for byggesøknaden, bør de gjøres kjent for Vik som part i saken. Jeg konkluderer etter dette at Vik som part i saken, har full innsynsrett i søknaden med vedlegg. Subsidiært, hvis Vik ikke er å anse som part i saken, vil hans begjæring om innsyn måtte bygge på offentlighetsloven. Denne loven gjelder for kommunene, se offentlighetsloven 2(1) bokstav a. 9

10 Eksamen SAM høst Lovens hovedregel er at «alle» kan kreve innsyn etter 3. Innsynsretten gjelder ikke opplysninger som er underlagt taushetsplikt, jf. 13. Personer som ikke er part kan derfor ikke få innsyn i søkerens helseopplysninger med mindre den som har krav på taushet, samtykker, jf. offentlighetsloven 13 siste ledd. Neste spørsmål er om Leif har klagerett på avslaget om innsyn. Spørsmålet er regulert i forvaltningsloven 21. Avslaget kan etter 21(2) påklages etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Det vil si at Vik kan klage til overordnet forvaltningsorgan i henhold til 28. Det er fylkesmannen som er klageorgan i byggesaker. Klagefristen er 3 uker fra underretningen om avslaget, jf. 29. Siden jeg har konkludert ovenfor med at Vik har full innsynsrett som part i saken, vil han altså få medhold i klagen. Subsidiært, dersom Vik ikke er part i saken, kan han klage på avslaget etter offentlighetsloven 32(1) første punktum. Han kan klage til overordnet forvaltningsorgan (fylkesmannen). Det er bare avgjørelser om å gi innsyn som ikke kan påklages av personer som ikke er part i saken, jf. 32(1) andre punktum. Neste spørsmål er om Frida Gran er inhabil som saksbehandler. Inhabilitet skal vurderes i forhold til forvaltningsloven 6. Frida Gran er som ansatt i kommunens tjeneste «offentlig tjenestemann», jf. forvaltningsloven 2(1) bokstav d. Reglene om inhabilitet gjelder for henne, jf. 10. Frida er saksbehandler som tilrettelegger grunnlaget for avgjørelsen. Reglene i forvaltningsloven 6 gjelder også for tilretteleggere, ikke bare for de som treffer avgjørelse. Frida faller ikke inn i noen av kategoriene i forvaltningsloven 6(1). Som ekskjæreste kan hun ha vært «forlovet» med Morten, men lovteksten setter «er forlovet» (ikke har vært) som vilkår. Hun ville ha vært inhabil hvis hun hadde vært eks-ektefelle. Jeg antar at reglene om «har vært gift med» ikke kan brukes analogisk for samboer. Det er for øvrig ikke opplyst om det to år varige kjæresteforholdet var et samboerforhold. Spørsmålet om inhabilitet må derfor avgjøres på grunnlag av 6(2). Inhabilitet etter 6(2) forutsetter at det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til at Frida er upartisk. Spørsmålet er om det to år varige kjæresteforholdet for ti år siden, er et slikt forhold. Kjæresteforhold som ligger langt tilbake i tid er vanlig for folk flest. Dette taler for at forholdet ikke er særegent. Ved avgjørelsen av om et forhold skal karakteriseres som særegent, kan det blant annet legges vekt på om avgjørelse i saken er til særlig fordel, tap eller ulempe for noen som tjenestemannen har «personlig tilknytning» til. Avgjørelsen i byggesaken er til særlig fordel eller ulempe for Morten, men det kan neppe legges til grunn at det fortsatt eksisterer nær personlig tilknytning mellom Frida og Morten. Oppgaven opplyser at kjæresteforholdet tok slutt for ti år siden, og at Frida er gift med en annen mann og har to barn. Dette taler for at det ikke lenger er nær personlig tilknytning mellom Frida og Morten. Jeg konkluderer derfor med at Frida Gran ikke er inhabil. Kommentarer: Oppgaven kan lede til at noen elever finner fram til plan- og bygningsloven og bruker mye plass på drøfting av den. Det vil antakelig gå utover drøftelsen av oppgavens kjernespørsmål, som er innsynsrett, klagerett og inhabilitet etter forvaltningsloven og offentlighetsloven. Sett i lys av forberedelsesdokumentet og læreplanen, vil det bidra negativt å gjøre mye ut av plan- og bygningsloven. 10

11 Eksamen SAM høst Drøftelse av innsynsrett etter offentlighetsloven forutsetter at naboen Vik ikke er part. Offentlighetsloven er ikke nevnt i forberedelsesdokumentet. Mange elever vil antakelig ikke problematisere spørsmålet om naboen var part, og derfor ikke komme inn på offentlighetsloven. Oppgaven har noe mer begrenset faktum enn det som har vært vanlig til eksamen de siste årene. Det synes jeg er bra. Det oppfordrer til noe spekulasjon om naboforholdet mellom Morten Hauk og Leif Vik. Det er derfor en del spørsmål som bør drøftes subsidiært, for eksempel spørsmålet om Vik er part i saken. Oppgaven reiste sentrale spørsmål fra forvaltningsretten. Oppgave 2 Spørsmålet er om kameraovervåkingen på skolen er lovlig. Personopplysningsloven Jeg drøfter først spørsmålet om forhold til personopplysningsloven. Lovlig kameraovervåking avhenger av om vilkårene i personopplysningsloven 37, jf. 38 og 40, er oppfylt. Kameraovervåking som antas å ha vesentlig betydning for forebygging og oppklaring av straffbare handlinger, er tillatt, jf. 37(2). Det er opplyst som spesiell grunn at overvåkingen skal hindre ulovlig utløsning av skolens brannalarm. Jeg antar at det er straffbart å forsettlig utløse falsk brannalarm. Det kan for eksempel være straffbart etter straffeloven 181 (ordensforstyrrelse), men siden strafferett på dette området ikke inngår i læreplanen, drøfter jeg ikke straffbarheten nærmere. Det er nok å anta at falsk brannalarm er straffbart. Personopplysningsloven 38 forutsetter at kameraovervåking der en begrenset krets av personer ferdes jevnlig, bare er tillatt når virksomheten har et berettiget behov for slik overvåking for blant annet å ivareta ansattes og andres sikkerhet. I dette tilfellet har skolen åpenbart behov for å sikre respekt for brannalarm ut fra hensynet til sikkerheten. Stadig falske alarmer kan føre til at man ikke oppfatter faren når en virkelig brann skal varsles. I tillegg har skolen behov for å verne seg mot økonomisk tap som følge av utrykninger til falske brannalarmer. Det skal etter personopplysningsloven 40 varsles ved skilting eller på annen måte at kameraovervåking foregår der en begrenset krets med personer ferdes jevnlig. Dette vilkåret antas oppfylt. Det følger av personopplysningsloven 39 andre punktum at opptak kan utleveres til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger. Jeg konkluderer med at kameraovervåkingen i vårt tilfelle ikke er i strid med personopplysningsloven. Menneskerettighetsloven Norsk oversettelse av Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) er vedtatt som norsk lov av 1999, og gjelder derfor direkte for norske borgere. Retten til respekt for privatliv er regulert i 11

12 Eksamen SAM høst artikkel 8. Utgangspunktet er derfor at offentlige inngrep mot retten til privatliv, for eksempel kameraovervåking av elever på en skole, er forbudt, jf. EMK artikkel 8 nr.1. EMK artikkel 8 nr. 2 er en unntaksbestemmelse. Hvis vilkårene er oppfylt, er tiltak som begrenser retten til privatliv likevel lovlige. Vilkårene i EMK artikkel 8 nr. 2 kan oppsummeres med stikkordene Lovhjemmel Nødvendig Spesielle hensyn Kameraovervåkingen må være «i samsvar med loven». Det vil si at den må ha hjemmel i norsk lov eller forskrift med hjemmel i lov. Kameraovervåking som skal forebygge eller oppklare straffbare handlinger, har hjemmel i personopplysningsloven 37. Inngrepet må være «nødvendig i et demokratisk samfunn». Ordet «nødvendig» kan ikke tas helt på ordet. Meningen er at inngrepet må kunne begrunnes med tunge samfunnsinteresser i et demokratisk samfunn. Nødvendighetsvilkåret i EMK artikkel 8 nr. 2 må blant annet kunne begrunnes med «hensynet til å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse osv». Kameraovervåkingen er nettopp begrunnet med forebygging og oppklaring av ulovlige og straffbare falske brannalarmer. Falske brannalarmer skaper en økt risiko for at brannalarm ikke blir respektert når en brann virkelig oppstår. Vilkårene i EMK artikkel 8 nr. 2 er derfor oppfylt. Overvåkingen er derfor ikke en krenkelse av menneskerettighetene. Kommentarer: Oppgaven spør direkte om kameraovervåkingen er lovlig. Det er derfor bare dette spørsmålet som skal avgjøres. Opplysningen om at skolen ønsker å sende regningen fra brannvesenet til eleven, kan oppfordre til kommentarer om erstatningsrett. Det er opplyst i oppgaven at skolen vil kreve erstatning av elever som utløser falske brannalarmer. Oppgaven kunne med enkle grep reist spørsmål om erstatningsansvar og bedt om en drøftelse av dette. Det kunne gjort oppgave 3 unødvendig som erstatningsoppgave, og dermed frigjort tid og plass for andre emner, for eksempel avtalerett og kjøpsrett, som ikke er med i oppgavesettet. Oppgave 3 Spørsmålet er om Trine skal bli erstatningsansvarlig for å ha utløst brannalarmen. Eventuelt grunnlag for ansvaret er å finne i den ulovfestede skyldregelen (culparegelen). Trine må kunne bebreides for ikke å ha forstått at ulovlig røyking kunne utløse brannalarmen. Brudd på lov og forskrift er som hovedregel av stor betydning i en skyldvurdering. Dette forutsetter at reglenes formål er å motvirke skade av den type som har skjedd. Trine har brutt skolens reglement om røyking, en regel som ikke har brannsikkerhet som formål. Røykereglementet har miljø og helse som formål. Brudd på dette reglementet kan føre til andre reaksjoner mot Trine, men kan ikke tillegges vekt i skyldvurderingen i forhold til å ha utløst brannalarmen. Vurderingstemaet blir derfor om Trine, uavhengig av reglementsbruddet, burde forstått at røykingen kunne utløse brannalarmen. 12

13 Eksamen SAM høst Skyldvurderingen skal gjøres på objektivt grunnlag. Spørsmålet er om smugrøykende elever flest, ville forstått at røyking på do kan utløse brannalarmen. Jeg tror ikke det. Det er høyst uvanlig at sigarettrøyk utløser brannalarm. Dette taler for frifinnelse. Saken kunne stilt seg annerledes hvis det hadde vært en kjent sak på skolen at smugrøyking på toalettet kunne utløse brannalarm. Oppgaven gir ingen nærmere opplysninger om dette. Konklusjonen blir at det ikke foreligger ansvarsgrunnlag. Trine skal frikjennes. Andre vilkår for erstatningsansvar, som årsakssammenheng, påregnelighet og økonomisk tap, kan drøftes subsidiært under forutsetning av at Trine utviste uaktsomhet i forhold til skaden. Oppgavens faktum etterlater ikke tvil om årsakssammenheng mellom røykingen og skaden. Hvis Trines handling tenkes borte, ville brannalarmen ikke blitt utløst. Vilkåret om påregnelighet antas også å være oppfylt. Hvis det forutsettes at Trine kan bebreides for uaktsom utløsning av brannalarm ved å smugrøyke, er det påregnelig at skolen påføres et økonomisk tap som den vil ha dekket av eleven som skadevolder. Det kan imidlertid reises spørsmål om skolen og ikke elevene, bør ha risikoen for en brannalarm som kan utløses på denne måten. I tråd med resonnementet i Flymanøverdommen (RT ) kan det argumenteres med at en skole som har innrettet seg slik at sigarettrøyking utløser falske brannalarmer, selv bør å ha risikoen for tap som følge av disse alarmene. Jeg velger likevel ikke å problematisere dette nærmere, og legger til grunn at vilkåret om påregnelighet er oppfylt. Det er ikke tvil om at tapet er av økonomisk art. Hvis Trine handlet uaktsomt, er også de øvrige vilkårene for Trines erstatningsansvar oppfylt. Ansvaret kan i så fall lempes etter skadeserstatningsloven 5-2, men jeg går ikke inn i en nærmere drøftelse av lempning. Kommentarer: Jeg antar at mange elever vil konstatere et brudd på skolens reglement, og at det nærmest automatisk fører til erstatningsansvar for eleven. Poenget er imidlertid at ansvarsgrunnlag (culpa) forutsetter brudd på en forskrift som har skadeforebyggende hensikt i forhold til den type skade som har skjedd. Lødrup (Erstatningsrett, 5. utgave, side 102) drøfter problemstillingen, og nevner i den forbindelse en kjent engelsk dom fra En forskrift om sjøtransport av sauer bestemte at sauene skulle holdes atskilt i binger. Dette ble ikke gjort under en sjøreise der flere sauer ble skylt over bord i dårlig vær. Forskriftens hensikt var å forebygge smittefarlige sykdommer blant sauene. Rederiet ble frifunnet fordi forskriftene ikke hadde til formål å beskytte mot vær og vind. Det er først og fremst ansvarsgrunnlaget som gir utfordringer for drøftelsen av denne oppgaven. De andre vilkårene trenger ikke mer enn noen konstaterende setninger. Generelle kommentarer til oppgavesettet: Oppgavene har et betydelig mindre faktum i forhold til tidligere eksamensoppgaver. Det er etter min oppfatning en forbedring. Oppgaver med detaljert og omfattende faktum kunne tidligere være preget av mange irrelevante opplysninger som ledet til misforståelser om hva som burde drøftes. Denne eksamensoppgaven hadde tre oppgaver og samlet tekst på 1,5 sider. Til sammenlikning hadde oppgavene våren 2017 et omfang på 3,5 sider. Mindre og mer poengtert faktum minsker risikoen for misforståelser av hva som bør drøftes, både blant elever og sensorer. Oppgave 2 om personvern og menneskerettigheter var et forsøk på å få med et tema som tidligere ikke er gitt til sentral skriftlig eksamen i Rettslære 2. Enkelte vil nok hevde at læreplanen ikke åpner for praktiske oppgaver når kompetansemålet bruker formuleringer som «gjere greie for grunnleggjande prinsipp for» eller «vurdere personverninteresser mot andre 13

14 Eksamen SAM høst omsyn». Slike formuleringer tyder på at kunnskaper om personvern og menneskerettigheter ikke har kompetansemål på øverste didaktiske nivå, slik det antas når kompetansemålet bruker verb som «bruke», «anvende» eller liknende. Kompetansemål på «gjør greie for»-nivå kan etter min mening også begrunne praktiske oppgaver, bare de er tilstrekkelig enkle. Det synes jeg denne oppgaven var. En eksamensoppgave skal imidlertid måle så mange kompetansemål som mulig, for å gi et bredt vurderingsgrunnlag. Denne oppgaven inneholdt ingenting for måling av kompetanse innenfor kjøpsrett eller avtalerett. Det synes jeg er en svakhet. Oppgave 2 kunne med enkle midler vært omformulert slik at den også inkluderte erstatningsrett. Noen formuleringer om eleven som utløste brannalarmen ved å smugrøyke på toalettet kunne blitt plassert i oppgave 2. Det ville frigjort plass til kjøpsrett eller avtalerett i en oppgave nr

15 Eksamen SAM høst Eksamensveiledning

16 16 Eksamen SAM høst

17 17 Eksamen SAM høst

18 18 Eksamen SAM høst

19 19 Eksamen SAM høst

20 20 Eksamen SAM høst

Eksamen 2018 høst - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm

Eksamen 2018 høst - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm Eksamen 2018 høst - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm Innhold Eksamen 2018 høst - Løsningsforslag og kommentarer... 1 Eksamen 2018 høst Forberedelse... 2 Eksamen 2018 høst Oppgave... 5

Detaljer

Eksamen 2018 vår - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm

Eksamen 2018 vår - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm Eksamen SAM3023 2018 vår Eksamen 2018 vår - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm Innhold Eksamen 2018 vår - Løsningsforslag og kommentarer... 1 Eksamen 2018 vår Forberedelse... 2 Eksamen 2018

Detaljer

Grunnvilkår for erstatningsansvar

Grunnvilkår for erstatningsansvar Grunnvilkår for erstatningsansvar MEF IF forsikringsseminar Tromsø 12. oktober 2018 Innledning sammenhengene mellom erstatningsansvar og forskring Erstatningsrett: Muligheten for å bli erstatningsansvarlige

Detaljer

TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN

TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN INNFØRING Akkrediteringsdagen, 8. september 2014, ved Geir Heivoll UTGANGSPUNKT I lov om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar

Detaljer

Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer

Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer Forvaltningsretten i et innbyggerperspektiv 2 Hva er forvaltningsrett? Offentlig myndighetsutøvelse Forvaltningsretten styrer den offentlige myndighetsutøvelsen

Detaljer

Forurensningsloven. 7. (plikt til å unngå forurensning)

Forurensningsloven. 7. (plikt til å unngå forurensning) Forurensningsloven 7. (plikt til å unngå forurensning) Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak

Detaljer

Det foreligger klart en "avgjørelse", og ettersom denne typen avgjørelser er særpreget det offentlige er det "utøving av offentlig mydnighet".

Det foreligger klart en avgjørelse, og ettersom denne typen avgjørelser er særpreget det offentlige er det utøving av offentlig mydnighet. Spørsmål 1 Den overordnede problemstillingen er om kommunestyrets avgjørelse er et enkeltvedtak. Kommunestyret er "et organ for [...] kommune" jf. forvaltningsloven 1967 (fvl.) 1. Forvaltningsloven kommer

Detaljer

Inhabilitet. Av Marius Stub

Inhabilitet. Av Marius Stub Inhabilitet Av Marius Stub 1. Innledning Hva vil det si å være inhabil? Er man inhabil, foreligger det omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til ens upartiskhet Det er ikke noe galt i det å

Detaljer

JustisNytt. Forum for programfaget rettslære i den videregående skole. Våren 2017

JustisNytt. Forum for programfaget rettslære i den videregående skole. Våren 2017 JustisNytt Forum for programfaget rettslære i den videregående skole Våren 2017 Innhold FORORD... 1 Eksamen høsten 2016 Forberedelse... 2 Eksamen høsten 2016 Oppgave... 5 Vedlegg eksamensoppgaven... 12

Detaljer

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler 1. Bakgrunnen for malene Plan- og bygningsmyndigheten skal påse at plan- og bygninglovgivningen overholdes i kommunen etter

Detaljer

El-tilsyns. tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven. DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008

El-tilsyns. tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven. DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008 El-tilsyns tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008 Cecilie Magnussen Enhet for elektriske produkter Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Detaljer

Ronny Bratten, NAV Hjelpemiddelsentral Troms. Revurdering og erstatning av utlån

Ronny Bratten, NAV Hjelpemiddelsentral Troms. Revurdering og erstatning av utlån Ronny Bratten, NAV Hjelpemiddelsentral Troms Revurdering og erstatning av utlån Utgangspunkt Bekymringsmelding/varsling: Pårørende Kommunalt ansatte Politi Naboer NAV Hjelpemiddelsentral Andre NAV, 23.04.2014

Detaljer

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Sak: 2006/1616 INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Saken gjelder innsyn i tre dokumenter knyttet til Forsvarsdepartementets gjennomgang av regnskapene til Lista Flypark AS.

Detaljer

Ugildhet/Inhabilitet. KS Folkevalgtprogram 2007

Ugildhet/Inhabilitet. KS Folkevalgtprogram 2007 Ugildhet/Inhabilitet Når er man ugild? Det sentrale poenget er at den som utøver forvaltningsmyndighet ikke skal kunne gi seg selv, eller personer som en har nær tilknytning til, uberettigede fordeler.

Detaljer

Personvern i offentlig forvaltning

Personvern i offentlig forvaltning Personvern i offentlig forvaltning Gruppeundervisning 7 12. /14. april Jon Berge Holden Mona Naomi Lintvedt Dagens tema Gjennomgang av oppgave 2 Forholdet innsynsrett etter pol og offtl Kort om myndigheter

Detaljer

Offentleglova. FS brukerforum 25. oktober 2011 Erling H. Dietrichson

Offentleglova. FS brukerforum 25. oktober 2011 Erling H. Dietrichson Offentleglova FS brukerforum 25. oktober 2011 Erling H. Dietrichson Offentlighet 1. januar 2009: fra offentlighetsloven til offentleglova. Offl. 1: Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg

Detaljer

Arkiv og enkeltindivider. Kim Ellertsen IKA 22. april 2010

Arkiv og enkeltindivider. Kim Ellertsen IKA 22. april 2010 Arkiv og enkeltindivider Kim Ellertsen IKA 22. april 2010 Disposisjon 1. Kort om Datatilsynets oppgaver og administrasjon 2. Personopplysningsloven vs. Offentleglova 23.04.2010 Side 2 Datatilsynet Uavhengig

Detaljer

Veileder for håndtering av innsynsbegjæringer etter personopplysningsloven

Veileder for håndtering av innsynsbegjæringer etter personopplysningsloven Veileder for håndtering av innsynsbegjæringer etter personopplysningsloven I: Innledning: Foreliggende veileder skal anvendes der Kriminalomsorgen mottar henvendelser om innsyn i personopplysninger, jf.

Detaljer

«Tjømesaken» Svakheter i kontrollsystemet for plangrunnlaget ved behandling av byggesøknader. Tromsø 6. februar 2017.

«Tjømesaken» Svakheter i kontrollsystemet for plangrunnlaget ved behandling av byggesøknader. Tromsø 6. februar 2017. «Tjømesaken» Svakheter i kontrollsystemet for plangrunnlaget ved behandling av byggesøknader Tromsø 6. februar 2017 Fredrik Holth Tjømesaken Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Er norsk forvaltningsrett

Detaljer

Overtredelsesgebyr pbl. 32-8

Overtredelsesgebyr pbl. 32-8 Overtredelsesgebyr pbl. 32-8 Fylkesmannen i Østfold juridisk avdeling rådgiver Yngve R. Romsvik seniorrådgiver Anne Danielsen Haugland Plan- og byggesakssamling for kommunene 30. april og 14. mai 2014

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling)

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Agenda - forvaltningskompetanse Lovtolkning og juridisk metode Litt om forvaltningsloven Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Krav til saksbehandling

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud.

Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud. Justis- og beredskapsdepartementet, 18. november 2015 Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud. 1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette

Detaljer

Forurensningsmyndigheten kan pålegge den ansvarlige å treffe tiltak etter annet ledd første til tredje punktum innen en nærmere angitt frist.

Forurensningsmyndigheten kan pålegge den ansvarlige å treffe tiltak etter annet ledd første til tredje punktum innen en nærmere angitt frist. Forurensningsloven 7. (plikt til å unngå forurensning) Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak

Detaljer

Svar på spørsmål om kapittel 9 A i opplæringsloven

Svar på spørsmål om kapittel 9 A i opplæringsloven Saksbehandler: Avdeling for opplæringsloven Fylkesmannen i Oppland Vår dato: 01.10.2018 Deres dato: 13.03.2018 Vår referanse: 2018/15892 Deres referanse: Svar på spørsmål om kapittel 9 A i opplæringsloven

Detaljer

Barnehageforum mai 2014

Barnehageforum mai 2014 Barnehageforum mai 2014 Forvaltningslovens krav til enkeltvedtak ved rådgiver Remi A. Møller Forvaltningsloven - innledning Om emnet Hvorfor bør/må barnehagemyndigheten kjenne saksbehandlingsreglene? Hensynene

Detaljer

ORIENTERING OM HABILITETSREGLENE FOR ANSATTE OG POLITIKERE I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

ORIENTERING OM HABILITETSREGLENE FOR ANSATTE OG POLITIKERE I NORDLAND FYLKESKOMMUNE ORIENTERING OM HABILITETSREGLENE FOR ANSATTE OG POLITIKERE I NORDLAND FYLKESKOMMUNE I. Innledning. I det følgende gis det en kort orientering om habilitetsreglene som gjelder for ansatte og politikere

Detaljer

Hovedtrekk om ugyldighet og ansvar. Christoffer C. Eriksen

Hovedtrekk om ugyldighet og ansvar. Christoffer C. Eriksen Hovedtrekk om ugyldighet og ansvar Christoffer C. Eriksen Oversikt I. Ugyldighetsgrunner II. Ugyldighetsvirkninger III. Særlige om erstatningsansvar I. Ugyldighetsgrunner Rettslige feil er en betingelse

Detaljer

Hovedtrekk om ugyldighet og ansvar. Christoffer C. Eriksen

Hovedtrekk om ugyldighet og ansvar. Christoffer C. Eriksen Hovedtrekk om ugyldighet og ansvar Christoffer C. Eriksen Oversikt I. Ugyldighetsgrunner II. Ugyldighetsvirkninger III. Særlige om erstatningsansvar I. Ugyldighetsgrunner Rettslige feil er en betingelse

Detaljer

Personvern i offentlig forvaltning

Personvern i offentlig forvaltning Personvern i offentlig forvaltning Gruppeundervisning 7 30. mars/2. april Jon Berge Holden Mona Naomi Lintvedt Dagens tema Gjennomgang av oppgave 2 Forholdet innsynsrett etter pol og offhl Kort om myndigheter

Detaljer

DRI1010 Emnekode. Oppgave Kandidatnummer Dato

DRI1010 Emnekode. Oppgave Kandidatnummer Dato Oppgave 1 361 2015-05-05 For å kunne vite hvilken betydningen det har for anvendelsen av personopplysningsloven når det skal behandles sensitive personopplysninger så må man vite hva «sensitive personopplysninger»

Detaljer

Fakultetsoppgave i forvaltningsrett, innlevering 25. april 2010

Fakultetsoppgave i forvaltningsrett, innlevering 25. april 2010 Fakultetsoppgave i forvaltningsrett, innlevering 25. april 2010 Gjennomgang 21. mai 2010 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Det angis ikke hvilke rettsspørsmål som skal drøftes og avgjøres, bare at dette

Detaljer

Sigdal kommune - gnr 34/1 - Tukudalen pukkverk Sigdalpukk AS klage etter plan og bygningsloven og forvaltningsloven

Sigdal kommune - gnr 34/1 - Tukudalen pukkverk Sigdalpukk AS klage etter plan og bygningsloven og forvaltningsloven Vår dato: 01.03.2017 Vår referanse: 2016/4880 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: 30.11.2016 Saksbehandler: Linda Boldvik Sigdal kommune Innvalgstelefon: 32266643 3350 Prestfoss Sigdal kommune - gnr 34/1

Detaljer

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2 Rundskriv Universiteter og høyskoler Samorda opptak Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høyskoler NOKUT Studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F005-06 200600302 30.01.2006 VEILEDING I

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved skolene i Nord-Odal kommune

Forskrift om ordensreglement ved skolene i Nord-Odal kommune Nord-Odal kommune Forskrift om ordensreglement ved skolene i Nord-Odal kommune Kommunestyret fastsetter med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregåande opplæringa (opplæringslova)

Detaljer

Oversikt. Hvem er vi? Hva skal vi snakke om i dag?

Oversikt. Hvem er vi? Hva skal vi snakke om i dag? Oppgavegjennomgang Oversikt Hvem er vi? Hva skal vi snakke om i dag? Basics Hvordan er bestemmelsene typisk bygget opp? Hva består et vedtak av? Sammenhengen med domstolskontrollen Oppbygning av bestemmelser

Detaljer

ARKIVDAGEN Maihaugen

ARKIVDAGEN Maihaugen ARKIVDAGEN - 9.11.2014- Maihaugen «RETTEN TIL Å VITE OM INNSYN I ARKIVENE» GRUNNLOVENS 100, 5.LEDD: «Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter

Detaljer

Saksbehandlingsregler Kravet til forsvarlig saksbehandling. Veiledning, forhåndsvarsel, utredning og begrunnelse

Saksbehandlingsregler Kravet til forsvarlig saksbehandling. Veiledning, forhåndsvarsel, utredning og begrunnelse Professor Kirsten Sandberg Saksbehandlingsregler Kravet til forsvarlig saksbehandling. Veiledning, forhåndsvarsel, utredning og begrunnelse Alminnelig forvaltningsrett, JUS 2211 Våren 2018 Oversikt over

Detaljer

Folkevalde i Klepp. 16. oktober 2015

Folkevalde i Klepp. 16. oktober 2015 Folkevalde i Klepp Kommunelov og andre kjekke ting 16. oktober 2015 0 Deterlovåbrukevet! er vet! Alternativ til 0 er å finna ein annan paragraf Kommunelova 40 3. Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningsloven

Detaljer

Habilitet og tillit. Versjons nr.: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr.:

Habilitet og tillit. Versjons nr.: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr.: Habilitet og tillit Versjons nr.: Gyldig fra dato: Dokument type: Dokument nr.: 7 19.10.2015 S-PI-0011 Utarbeidet av: Dokumenteier: Godkjent av: Jens Solli Jens Solli Tore Amundsen Endringskontroll Versjons

Detaljer

Inhabilitet. Seniorrådgiver Erlann Mortensen

Inhabilitet. Seniorrådgiver Erlann Mortensen Inhabilitet Seniorrådgiver Erlann Mortensen Tema som vil bli behandlet Innledende merknader om habilitet, herunder kort om: De bærende hensyn bak habilitetsreglene Hvem som omfattes av reglene Når reglene

Detaljer

JustisNytt. Forum for programfaget rettslære i den videregående skole. Høsten 2016

JustisNytt. Forum for programfaget rettslære i den videregående skole. Høsten 2016 JustisNytt Forum for programfaget rettslære i den videregående skole Høsten 2016 Innhold FORORD... 2 Eksamen våren 2016 Forberedelse... 3 Eksamen våren 2016 Oppgave... 6 Eksamen våren 2016 - Løsningsforslag...

Detaljer

SAKSBEHANDLING I STRID MED FORVALTNINGSREGLER - SÅRBARHET, FOREBYGGING OG HVORDAN HÅNDTERE INHABILITET?

SAKSBEHANDLING I STRID MED FORVALTNINGSREGLER - SÅRBARHET, FOREBYGGING OG HVORDAN HÅNDTERE INHABILITET? SAKSBEHANDLING I STRID MED FORVALTNINGSREGLER - SÅRBARHET, FOREBYGGING OG HVORDAN HÅNDTERE INHABILITET? FYLKESMANNENS ORDFØRER- OG RÅDMANNSKONFERANSE ADVOKAT ALEXANDRA BECH GJØRV Kommunene har reell mislighetsrisiko

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 29.04.2015 2014/5335 Deres dato: Deres referanse: Danielsen ungdomsskole Haugesund AS ved styrets leder Lydia Amundsens Gate 6 5533 Haugesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset

Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset St Croix AS Østre vei 76 1397 NESØYA Deres referanse Vår referanse Dato 14/01190-8/MLS 22.06.2015 Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset Den 16. oktober 2014 gjennomførte

Detaljer

Det er forbudt å lagre unødvendige personopplysninger

Det er forbudt å lagre unødvendige personopplysninger Datalagringsdirektivet og arbeidsgivers innsyn i elektroniske spor Atle Årnes UiB, 19. April 2007 Det er forbudt å lagre unødvendige personopplysninger Personopplysninger skal ikke lagres lenger enn det

Detaljer

Inhabilitet. Det er ikke noe suspekt i det å være inhabil galt blir det først dersom den inhabile deltar i saksbehandlingen

Inhabilitet. Det er ikke noe suspekt i det å være inhabil galt blir det først dersom den inhabile deltar i saksbehandlingen 3 Marius Stub Inhabilitet Hva vil det si å være inhabil? Er man inhabil, foreligger det omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til ens upartiskhet Det er ikke noe suspekt i det å være inhabil

Detaljer

Arbeidsgiver ser deg:

Arbeidsgiver ser deg: eforvaltningskonferansen 2011 9. februar 2011 Arbeidsgiver ser deg: Om grensene for arbeidsgivers rett til å kontrollere sine ansatte Advokat Mette Borchgrevink Kollektivtransportproduksjon AS Tidligere

Detaljer

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres referanse Vår referanse Dato 15/3356 14/00404-9/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

TEMA: REGLENE OM HABILITET. Saksbehandling i folkevalgte organ: Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

TEMA: REGLENE OM HABILITET. Saksbehandling i folkevalgte organ: Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag TEMA: Saksbehandling i folkevalgte organ: REGLENE OM HABILITET Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag HABILITETSREGLER - FORMÅL Generelle saksbehandlingskrav for å sikre tillit og motvirke usaklighet

Detaljer

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Energi Norges temadag, 25. januar 2010 www.thommessen.no Målsetning Et forsvarlig sikkerhetsnivå

Detaljer

Advokat Bjørnnes mna. Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N Stavanger Telefon (+ 47)

Advokat Bjørnnes mna. Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N Stavanger Telefon (+ 47) Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N- 4001 Stavanger Telefon (+ 47) 916 45 130 kurt@bjornnes.com www.bjornnes.com Innledning Dagen skal handle om retten til dokumentinnsyn Andre typer åpenhet

Detaljer

Brudd på prøveløslatelsesvilkår i perioden med møteplikt for kriminalomsorgen

Brudd på prøveløslatelsesvilkår i perioden med møteplikt for kriminalomsorgen Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 10. oktober 2017. 3.45.3 3.45.4 Brudd på prøveløslatelsesvilkår i perioden med møteplikt

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Rett til innsyn og unntak fra offentlighet

Rett til innsyn og unntak fra offentlighet 1 Rett til innsyn og unntak fra offentlighet Arkivforum 13. februar 2013 Anne Marie Snekvik juridisk seniorrådgiver Studieavdelingen NTNU 2 Ny offentlighetslov trådte i kraft 1. januar 2009 Erstattet loven

Detaljer

Inhabilitet. Christoffer C. Eriksen

Inhabilitet. Christoffer C. Eriksen Inhabilitet Christoffer C. Eriksen Oversikt I. Hva er inhabilitet? II. III. IV. Bakgrunnen for forvaltningslovens bestemmelser Forvaltningslovens bestemmelser a. Anvendelsesområdet b. Krav til habilitet

Detaljer

Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken

Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken Datatilsynet 11. februar 2013 Høyesterett avsa den 31. januar 2013 dom i Avfallsservice-saken (HR-2012-00234-A). Saken for Høyesterett gjaldt krav om oppreisning

Detaljer

OPPHEVING AV PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT DATERT

OPPHEVING AV PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT DATERT ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER JURIDISK SEKSJON Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Byggefirma

Detaljer

TYDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Vurdering av gyldighet av vedtak om deling av eiendommen Østre Stugguvollen - utvalgssak

TYDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Vurdering av gyldighet av vedtak om deling av eiendommen Østre Stugguvollen - utvalgssak TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/001 Arkivsaksnr: 2013/26-35 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Vurdering av gyldighet av vedtak om deling

Detaljer

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS april

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS april SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER FKAAS 16.-17. april 2018 1 Tre føringer + en til Forvaltningsloven Alkoholloven Alkoholpolitisk plan for kommunen Rutiner FKAAS 16.-17. april 2018 2 Forvaltningsloven II.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Habilitetsvurderinger og anbefalinger orientering i kommunestyret

Habilitetsvurderinger og anbefalinger orientering i kommunestyret NOTAT Til: kommunestyret Habilitetsvurderinger og anbefalinger orientering i kommunestyret 10.05.2017 I. Prinsippene: Et av prinsippene i et demokrati er at alle må og skal kunne påta seg verv (ombudsplikten,

Detaljer

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt. Forurensningsloven 22. (krav til utførelse av avløpsanlegg) Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette nærmere krav til avløpsledning, herunder om den skal være lukket

Detaljer

Innledning kap. 19 Dispensasjon

Innledning kap. 19 Dispensasjon Innledning kap. 19 Dispensasjon Dispensasjon innebærer at en tiltakshaver etter søknad gis unntak fra planer og bestemmelser. Bestemmelsene om dispensasjon i kapittel 19 erstatter 7 i pbl.85 og vilkårene

Detaljer

Del II Noen viktige rettslige utgangspunkt Hentet fra

Del II Noen viktige rettslige utgangspunkt Hentet fra Del II Noen viktige rettslige utgangspunkt Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/apenhetsutvalget-har-levert-sinutredning/id2643314/ Det overordnet regelverket gjelder for hele offentlig sektor.

Detaljer

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi Stavanger Taxi Postboks 14 Forus 4064 STAVANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00716-13/SDK 17. oktober 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi

Detaljer

Inhabilitet v/marianne Hovde, fagansvarlig. Tema som behandles

Inhabilitet v/marianne Hovde, fagansvarlig. Tema som behandles Inhabilitet v/marianne Hovde, fagansvarlig Tema som behandles Generelt om inhabilitet hvorfor har vi regler om habilitet, hvem omfattes av reglene og hva må den inhabile avstå fra å gjøre? Når er man inhabil?

Detaljer

Inhabilitet plan for forelesningen

Inhabilitet plan for forelesningen II. INHABILITET 0 Inhabilitet plan for forelesningen 1. Hva er inhabilitet? 2. Hvorfor særlige regler om inhabilitet? 3. Bakgrunnen for forvaltningslovens bestemmelser 4. Forvaltningslovens bestemmelser

Detaljer

Habilitetsreglene. Eilif Nordahl. 21. oktober Foto: Thor-Wiggo Skille

Habilitetsreglene. Eilif Nordahl. 21. oktober Foto: Thor-Wiggo Skille Habilitetsreglene Eilif Nordahl 21. oktober 2019 Foto: Thor-Wiggo Skille Lovgrunnlaget Kommuneloven 11-10 Bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder ved behandlingen av saker

Detaljer

JustisNytt. Forum for programfaget rettslære i den videregående skole. Våren 2016

JustisNytt. Forum for programfaget rettslære i den videregående skole. Våren 2016 JustisNytt Forum for programfaget rettslære i den videregående skole Våren 2016 Innhold FORORD... 2 Eksamen høsten 2015 Forberedelse... 3 Eksamen høsten 2015 Oppgave... 6 Eksamen høsten 2015 - Løsningsforslag...

Detaljer

«Jusstimen» Forvaltningslov Naturmangfoldlov Oppfølging av ulovligheter etter forurensningsloven

«Jusstimen» Forvaltningslov Naturmangfoldlov Oppfølging av ulovligheter etter forurensningsloven «Jusstimen» Forvaltningslov Naturmangfoldlov Oppfølging av ulovligheter etter forurensningsloven Forvaltningsloven Gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer Et hvert organ for stat eller

Detaljer

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). LOV-i 967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Page 1 of 5 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Kapittel VI. Om klage og omgjoring. 28. (vedtak

Detaljer

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny forskrift om politiattest i barnehager. Den gjelder fra 1. desember 2015.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny forskrift om politiattest i barnehager. Den gjelder fra 1. desember 2015. Politiattest i barnehagen Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny forskrift om politiattest i barnehager. Den gjelder fra 1. desember 2015. VEILEDNING SIST ENDRET: 20.06.2016 Forskriften er i hovedsak en

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjelder delvis avslag på forespørsel om innsyn Kommunal Rapport mot Sogn og Fjordane fylkeskommune

Vedtak i klagesak som gjelder delvis avslag på forespørsel om innsyn Kommunal Rapport mot Sogn og Fjordane fylkeskommune Saksbehandler: Ove Midtbø Vår dato Vår referanse Telefon: 57643176 04.03.2016 2016/643-326.1 E-post: fmsfomi@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Vegard Venli vegard@kommunal-rapport.no Vedtak i

Detaljer

Sivilombudsmannen. Saksbehandlingen i skjenkesaker og ombudsmannens kontroll

Sivilombudsmannen. Saksbehandlingen i skjenkesaker og ombudsmannens kontroll Sivilombudsmannen Saksbehandlingen i skjenkesaker og ombudsmannens kontroll FKAAS 7. April 2014 Sivilombudsmannen En person utnevnt av Stortinget Juridisk saksbehandling Ca. 3000 klager per år Få saker

Detaljer

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Energi Norge Energiakademiet 25. januar 2012 Advokat Hallvard Gilje Aarseth Tema Et forsvarlig sikkerhetsnivå En

Detaljer

Høringsnotat om forslag til endringer i Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) 24

Høringsnotat om forslag til endringer i Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) 24 Barne- og likestillingsdepartementet, 17. mars 2017 Høringsnotat om forslag til endringer i Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) 24 Høringsfrist:

Detaljer

D O M. Avsagt 13. mai 2019 av Høyesterett i avdeling med

D O M. Avsagt 13. mai 2019 av Høyesterett i avdeling med D O M Avsagt 13. mai 2019 av Høyesterett i avdeling med justitiarius Toril Marie Øie dommer Clement Endresen dommer Ragnhild Noer dommer Cecilie Østensen Berglund dommer Borgar Høgetveit Berg Anke over

Detaljer

Eksamen 2017 vår - Løsningsforslag og kommentarer

Eksamen 2017 vår - Løsningsforslag og kommentarer Eksamen 2017 vår - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm Innhold Eksamen 2017 vår - Løsningsforslag og kommentarer... 1 Eksamen 2017 vår Forberedelse... 2 Eksamen 2017 vår Oppgave... 5 Eksamen

Detaljer

Klage på standpunktkarakter

Klage på standpunktkarakter Klage på standpunktkarakter Elevens navn: Klagerens navn: Adresse: Fødselsnr. Trinn: Fag: Karakter høsttermin: Standpunktkarakter: Begrunnelse for klage: ( Her skal det kun en kort saklig redegjørelse

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 17.11.2009 126/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 17.11.2009 126/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200700654 : E: D35 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 17.11.2009 126/09 KLAGE PÅ BYSTYRETS VEDTAK AV 16. JUNI 2009

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

FORUM FOR BYGGESAK. Enkel gjennomgang av Forvaltningsloven. Forvaltningsloven. Prinsipper

FORUM FOR BYGGESAK. Enkel gjennomgang av Forvaltningsloven. Forvaltningsloven. Prinsipper NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Enkel gjennomgang av Forvaltningsloven Tor Hegle Styremedlem FFB Tromsø 2008 1 Forvaltningsloven Er en prinsipplov - med saksbehandlingsregler som skal sikre betryggende

Detaljer

Lovvedtak 87. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L ( ), jf. Prop. 68 L ( )

Lovvedtak 87. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L ( ), jf. Prop. 68 L ( ) Lovvedtak 87 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 343 L (2015 2016), jf. Prop. 68 L (2015 2016) I Stortingets møte 8. juni 2016 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven

Detaljer

NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og

NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og eiendom offentlighetsloven May Britt Dahl Spesialrådgiver Bergen kommune/ Leder NKF Hordaland Bakgrunn for lovendringen Skape tillitt til offentlig forvaltning.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1159), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) Jan Egil Presthus)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1159), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) Jan Egil Presthus) NORGES HØYESTERETT Den 3. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02058-A, (sak nr. 2010/1159), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (sjefen

Detaljer

Innsynsrettigheter og plikt til å gi informasjon til registrerte. Dag Wiese Schartum, AFIN

Innsynsrettigheter og plikt til å gi informasjon til registrerte. Dag Wiese Schartum, AFIN Innsynsrettigheter og plikt til å gi informasjon til registrerte Dag Wiese Schartum, AFIN Offentlighetsprinsippet som bakgrunn Personopplysningsloven gjelder generelt, uavhengig av sektor, og gir generelle

Detaljer

Kommunesamlinger høst 2014

Kommunesamlinger høst 2014 Kommunesamlinger høst 2014 Dette skal vi si noe om: Saksbehandlers rolle Avkorting Tilbakebetalingskrav Anmeldelse Ansvar Informasjonsflyt Saksbehandlers rolle i landbruksforvaltningen - mange hatter Skal

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 15. februar 2007 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 15. februar 2007 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Arkivnr: 200601647-10 Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 15. februar 2007 truffet vedtak i Sak nr : 125/06 Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra advokat A på vegne

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Utdanningsetaten i Oslo kommune Postboks 6127 Etterstad 0602 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/01411-20 06.05.2013 2013/9198-2 FM-J Ole Hjalmar Fagerlie 22.05.2013

Detaljer

Forvaltningsloven av 10. februar 1967 Sentrale bestemmelser innen habilitet.

Forvaltningsloven av 10. februar 1967 Sentrale bestemmelser innen habilitet. Forvaltningsloven av 10. februar 1967 Sentrale bestemmelser innen habilitet. v/ Bjørn-Rikart Pedersen, juridisk leder hos Fylkesmannen i Finnmark Habilitet Sentral del av borgernes rettssikkerhet og et

Detaljer

Askøy kommune - gnr 24 bnr 13 søknad om dispensasjon fra LNF-formål bruksendring frå uthus til bolig

Askøy kommune - gnr 24 bnr 13 søknad om dispensasjon fra LNF-formål bruksendring frå uthus til bolig Saksbehandler, innvalgstelefon Sigurd Kolbjørn Berg, 5557 2372 Vår dato 28.08.2015 Deres dato 02.06.2015 Vår referanse 2015/7740 423.1 Deres referanse 14/1262 Askøy kommune Postboks 323 5323 KLEPPESTØ

Detaljer

Andreas Heffermehl, 05.09.2013. Taushetsplikt og personvern

Andreas Heffermehl, 05.09.2013. Taushetsplikt og personvern Andreas Heffermehl, 05.09.2013 Taushetsplikt og personvern Taushetsplikt og personvern Taushetsplikt: - Rettsregler om at særskilte yrkesutøvere ikke har lov til å videreformidle opplysninger som de blir

Detaljer

Vedtak i klagesak - Ruter AS - oversikt over ansatte som tjener mer enn kr og stillingsbeskrivelser - Klage avslag innsyn

Vedtak i klagesak - Ruter AS - oversikt over ansatte som tjener mer enn kr og stillingsbeskrivelser - Klage avslag innsyn Juridisk avdeling Ruter AS pb 1030 Sentrum 0104 OSLO Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, Oslo Postadresse: c/o Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325, 1502 MOSS Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Inhabilitetsbestemmelsene sjelden rett fram

Inhabilitetsbestemmelsene sjelden rett fram Inhabilitetsbestemmelsene sjelden rett fram NKRFs Kontrollutvalgskonferanse Gardermoen 3. 4. februar 2016 v/jostein Selle, KS Advokatene Begrepsavklaringer Regler om inhabilitet forvaltningsloven 6 kommuneloven

Detaljer

Hovedtrekk om ugyldighet og ansvar. Christoffer C. Eriksen

Hovedtrekk om ugyldighet og ansvar. Christoffer C. Eriksen Hovedtrekk om ugyldighet og ansvar Christoffer C. Eriksen Oversikt I. Normer om ugyldighet II. Ugyldighetsgrunner III. Ugyldighetsvirkninger IV. Særlige om erstatningsansvar I. Normer om ugyldighet Normteoretisk

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 LINK arkitekter Bergen AS Postboks 4121 Dreggen 5835 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200711432/15 NYBY-5210 19.03.2009 GERS RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

Offentleglova. ephorte brukerforum 2. november 2011 Erling H. Dietrichson, Kunnskapsdepartementet

Offentleglova. ephorte brukerforum 2. november 2011 Erling H. Dietrichson, Kunnskapsdepartementet Offentleglova ephorte brukerforum 2. november 2011 Erling H. Dietrichson, Kunnskapsdepartementet Offentlighet, jf. offl. Taushetsplikt, jf. fvl. Saksbehandling, jf. offl. og fvl. 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 53 Lov om endringar i

Detaljer