Eksamen 2017 vår - Løsningsforslag og kommentarer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen 2017 vår - Løsningsforslag og kommentarer"

Transkript

1 Eksamen 2017 vår - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm Innhold Eksamen 2017 vår - Løsningsforslag og kommentarer... 1 Eksamen 2017 vår Forberedelse... 2 Eksamen 2017 vår Oppgave... 5 Eksamen 2017 vår - Løsningsforslag Eksamensveiledning

2 Eksamen 2017 vår Forberedelse 2

3 3

4 4

5 Eksamen 2017 vår Oppgave 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Eksamen 2017 vår - Løsningsforslag Oppgave 1 Det første spørsmålet er om dette er et privatkjøp som skal løses på grunnlag av kjøpsloven av 1988, eller et forbrukerkjøp som skal løses på grunnlag av forbrukerkjøpsloven av Med forbrukerkjøp etter forbrukerkjøpsloven 1 menes salg av ting til en forbruker når selgeren opptrer i næringsvirksomhet. Det er ikke tvil om at kjøperen, Arne Grav, er forbruker og at ATV-en er en ting. Det tvilsomme er om selgeren, Gaute Skogen, opptrådte i næringsvirksomhet. Selgeren er gårdbruker, og som sådan er han næringsdrivende. Næringsdrivende personer kan i enkelte sammenhenger selge private ting og bli regnet som privat selger, men ifølge Martinussen: Forbrukerkjøp, Cappelen, 2003 side 31, er selgeren likevel næringsdrivende hvis salget fant sted ved forretningslokalet. Firehjulingen er et traktorlignende kjøretøy og er som sådant et driftsmiddel på gården. En næringsdrivendes salg av driftsmidler er utvilsomt et forbrukerkjøp når kjøperen er en forbruker. Men selv om firehjulingen var en privat ting, for eksempel et leketøy, vil det likevel være et forbrukerkjøp hvis det fant sted ved selgerens forretningslokale. For en bonde er gården både forretningslokale og privat bolig. Det er derfor uklart om kjøpet skjedde i forretningen eller privatboligen. Vi trenger imidlertid ikke å ta stilling til dette fordi salgsgjenstanden uansett var et traktorkjøretøy som ble brukt til gårdsdriften. Salg av gårdens driftsmidler er en naturlig del av bondens næringsvirksomhet i tillegg til det vanlige salget av jordbruksprodukter. Jeg legger derfor til grunn at Gaute som gårdbruker og selger fyller vilkåret «opptrer i næringsvirksomhet», jf. forbrukerkjøpsloven 1(2). Det kan etter dette konstateres at vi har å gjøre med et forbrukerkjøp, og oppgaven skal løses på grunnlag av forbrukerkjøpsloven. Neste spørsmål er om Arne Grav er forpliktet til å betale kjøpesummen, kr Dette er et spørsmål om hvem som har risikoen for skadene på ATV-en. Gaute hevder at skaden oppstod etter at risikoen hadde gått over fra selger til kjøper og at han av den grunn har krav på å få beholde kjøpesummen på kr Regelen om risikoens overgang fremgår av Forbrukerkjøpsloven Reglene gjelder ved tap eller skade «som følge av hendelse som ikke beror på selgeren», jf. 13. Det kan reises tvil om dette vilkåret er oppfylt. Gaute satte nøkkelen i kjøretøyet og har av den grunn spilt en rolle i hendelsesforløpet som førte til skaden. Uten nøkkelen i tenningen ville kjøringen ikke funnet sted. Det kan derfor argumenteres med at skaden faktisk berodde på selgeren, og i slike tilfeller faller kjøperens plikt til å betale bort, selv om risikoen for hendelige uhell har gått over. I dette tilfellet ble nøkkelen satt i kjøretøyet i henhold til avtale mellom partene. Avtalen kom i stand på forbrukerens initiativ og er neppe i strid med 3. Det kan derfor anføres at Arne aksepterte den risikoen det var å la kjøretøyet stå med nøkkelen i. Dette frikjenner Gaute for skyld. Jeg har derfor kommet til at skaden skjedde som følge av hendelse som ikke berodde på selgeren. Risikoen går over når tingen er levert i samsvar med 7, det vil si når den fysisk blir overtatt av forbrukeren. Den opprinnelige leveringstiden var ute og kjøretøyet var stilt til Arnes rådighet. Dette ville ført til at risikoen ville gått over før faktisk overtakelse fordi Arne ikke hentet ATV-en som 11

12 opprinnelig avtalt. Det ble imidlertid avtalt utsettelse til «når det passer» Arne. Dette er en ny avtale om leveringstidspunktet. Da er det hovedregelen om faktisk henting som gjelder, jf. 7. Skaden skjedde før den faktiske hentingen. Den skjedde derfor mens selgeren hadde risikoen. Konklusjonen blir at Gaute er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen, kr Kommentarer: Oppgaven har en del unødvendige detaljer som kan skape forvirring. Det er for eksempel nevnt i første avsnitt at Gaute brukte firehjulingen bare hjemme på gården sin, så han hadde levert inn skiltene. Denne ATV-en kan kjøre så fort (over 6 km/t) at den er registreringspliktig selv om den bare brukes på gården. Etter forskriftene kan den registreres med hvite eller sorte skilter med gul skrift. Hvite skilter gjelder for kjøring på veg, mens de sorte skiltene med gul skrift gjelder for kjøring på gården. Opplysningen gir raskt assosiasjoner om ulovlig kjøring av uregistrert, men registreringspliktig kjøretøy, men jeg kan ikke se at det er reist spørsmål i oppgaven der denne opplysningen kan brukes til noe. Lovvalget kan by på tvil. Mange elever så dette som et privatkjøp og valgte kjøpsloven av Drøftelsene og konklusjonen blir noenlunde de samme. Tilbakemelding fra sensuren var at flertallet av elevene mente at kjøpet var et privatkjøp. Sensorene aksepterte begge lovvalgene. Det er likevel begrunnelsen for lovvalget som bør avgjøre karakterutfallet. Å legge det ene eller det andre lovvalget til grunn uten nærmere drøftelse, vil telle negativt. Kandidaten bør se at en bonde driver næringsvirksomhet, men at det likevel kan argumenteres for og mot om bonden opptrådte i næringsvirksomhet i dette tilfellet. Det er derfor forsvarlig å komme til at bonden opptrådte som privatperson og ikke i næringsvirksomhet ved å hevde at han solgte et privat kjøretøy, en doning som kan sammenliknes med en privat motorsykkel eller personbil. Opplysningene om fødsel og rier er gitt så stor plass at en del elever vil lure på om det har rettslig betydning for løsningen. Det har det ikke. Enkelte elever vil nok ikke problematisere at det ble avtalt nytt leveringstidspunkt. For dem gjelder det opprinnelige leveringstidspunktet. Disse elevene bør komme til at kjøperen hadde risikoen og at han ikke får pengene tilbake. Den nye avtalen om levering spiller en viktig rolle i saken. Det er derfor et minus å ikke drøfte hva slags betydning den kan få. Neste spørsmål er om Reidar har erstatningsansvar etter skadeserstatningsloven 1-1. Ansvarsgrunnlag forutsetter at Reidar opptrådte uaktsomt. Det kan det ikke være tvil om. Han kjørte uten førerkort og uten eierens tillatelse. Det er også opplyst at han kjørte «fort», det vil vel si for fort etter forholdene. Det er også opplyst om kjøring i en bratt skråning der han «håpet» det ville gå bra. Det konstateres at Reidar handlet uaktsomt. Erstatningsansvar forutsetter årsakssammenheng mellom uaktsomheten og skaden. Det er ikke uten videre årsakssammenheng mellom ulovlig kjøring og skaden. Kjøring uten førerkort eller uten eierens tillatelse, er straffbart etter vegtrafikkloven og straffeloven, men kan ikke uten videre sies å ha forårsaket skaden. Man kan likevel ha en formodningen om at den som kjører uten førerkort, ikke har de ferdighetene som trengs, og at mangelen på slike ferdigheter var skyld i skaden. Når dette sees i sammenheng med opplysningen om at Reidar kjørte «fort» og at han håpet det skulle gå bra ned den bratte skråningen, antas det at kravet til årsakssammenheng er oppfylt. Skaden er et påregnelig økonomisk tap som her settes til kjøpesummen, kr Ansvaret kan lempes etter rimelighetskravet i 1-1. Reidar er imidlertid 16 år og beløpet er ikke all verden. Det taler ikke for lemping. Det er nevnt i oppgaven at faren mente at Reidar hadde «lidd nok ved de skadene han ble påført». Jeg oppfatter dette som et argument for at full erstatning er urimelig. Det er imidlertid ingen praksis for at skadelidte skal få nedsatt ansvar fordi han ble skadet selv når han påførte andre et tap. Jeg har etter dette kommet til at kravet ikke skal lempes. Skadevoldersiden har argumentert med at skaden skyldes at nøkkelen ble satt i tenningen. Dette er en anførsel om skadelidtes medvirkning, jf Dette er en skjønnsmessig regel der skadelidtes 12

13 skyld vurderes mot skadevolderens skyld. Skadelidtes skyld er liten i forhold til skadevolderens straffbare handling. Det er ikke grunnlag for avkortning etter 5-1. Konklusjonen blir at Reidar skal erstatte kr Det siste spørsmålet er om Reidars far får erstatningsansvar. Grunnlaget for farens ansvar er 1-2 nr. 2. Under forutsetning av at Reidar bor hos faren og at faren har omsorgen for ham, får faren erstatningsansvar med inntil kr for Reidars uaktsomme skadeforvoldelse. Vi har tidligere konstatert at Reidar handlet uaktsomt. Konklusjonen blir at faren får objektivt ansvar med kr Det kan også spørres om faren kan få skyldansvar etter 1-2 nr.1. Denne regelen forutsetter at faren er å bebreide for mangelfullt tilsyn eller at han på annen måte ikke har gjort det som kan forventes. Slike bebreidelser er det ikke grunnlag for. Faren får ikke ansvar på dette grunnlaget. Farens og Reidars ansvar er solidarisk, jf Kommentar: Reidar har kanskje også en mor. Hun kan også bli erstatningsansvarlig etter 1-2 nr. 2 hvis Reidar bor sammen med både henne og sin far. Foreldre med felles foreldre- og omsorgsansvar får også felles erstatningsansvar etter 1-2 nr. 2. Det er altså ikke slik at hver av foreldrene får erstatningsansvar på kr Oppgave 2 (a) Fullmakt Jeg drøfter først spørsmålet om det foreligger bindende avtale i henhold til reglene om fullmakt. Spørsmålet løses på grunnlag av reglene i avtaleloven kapittel 2. Det er inngått en avtale mellom Harald Lund og Terje Holt ved hjelp av fullmektiger. Avtalen er i utgangspunktet bindende hvis fullmektigene har handlet innenfor sine fullmakter i henhold til 10(1) og at tredjemann var i god tro i forhold til eventuelle instruksoverskridelser, jf. 11. Det er Harald som vil ut av avtalen. Det er derfor ikke nødvendig å drøfte nærmere Sveins fullmakt og instruks. Harald stiftet fullmakt med såkalt særskilt erklæring, jf. 13, under samtalen på fortausrestauranten på Gran Canaria. Gunn fikk fullmakt til å kjøpe snøfreseren «hvis hun synes den var fin». Avtalen ligger innenfor denne fullmakten. Haralds argument om at Gunn ikke var myndig er ikke holdbart. Fullmektigen er ikke part i avtalen og kan derfor være mindreårig. Spørsmålet blir nå om instruksen ble brutt, og om motparten var i god tro, jf. 11(1). Gunn fikk instruks om å betale maksimalt kr 7 000, men valgte etter forhandlinger å betale kr Instruksen ble derfor brutt, men Terje hadde ingen grunn til å tro at Gunn ikke kunne tilby en så høy pris. Avtalen er etter dette bindende for Harald etter reglene om fullmakt. (b) Ugyldig avtale Nest spørsmål er om avtalen lider av en ugyldighetsgrunn. Aktuelle ugyldighetsgrunner er svik (avtaleloven 30), uredelighet ( 33) og urimelig innhold ( 36). 13

14 Svik er ikke definert i avtaleloven ( 30). Det er likevel vanlig å anta at begrepet teknisk sett sammenfaller med gjerningsbeskrivelsen for bedrageri i straffeloven 371. Det vil si at gjerningspersonen, med forsett om å skaffe seg en uberettiget vinning, har fremkalt eller utnyttet en villfarelse og forledet noen til å gjøre noe som volder tap eller fare for tap (straffeloven 371 bokstav a). Vi kan derfor si at svik foreligger når en gjerningsperson fører en annen bak lyset ved å gi uriktige eller ufullstendige opplysninger, og samtidig har forsett om å skaffe seg en uberettiget vinning. Spørsmålet er derfor om Terje handlet med svik da han unnlot å gi opplysninger, som han kjente til, om snøfreserens manglende kapasitet til å kaste vekk snø. Det er i rettspraksis og teori nevnt at det skal mye til for å konstatere svik i privatretten. Det er ført mange saker for domstolene der grunnlaget for ugyldighet har vært prinsipalt 30, subsidiært 33 og atter subsidiært 36. I de sakene som har ført til ugyldighet har det praktisk talt alltid vært 33 eller 36 som førte fram, ikke 30. Terje har rett til å inngå så fordelaktige avtaler som mulig. Det kan ikke forlanges at han som selger skal snakke salgsgjenstanden ned. Harald kunne som forbruker ivareta sine interesser med undersøkelse og forbehold i avtalen. I dette tilfeller dreier det seg om unnlatelse av å gi opplysninger som ikke kunne oppdages på avtaletidspunktet siden det ikke hadde komme snø. Først når snøen kommer ville snøfreserens svakhet komme for en dag. Det kan derfor argumenteres med at Terje ikke ga opplysninger som Harald kunne regne med å få. Dette er et godt argument for å konstatere svik. Det er imidlertid tvilsomt om Terje hadde forsett om å skaffe seg en uberettiget vinning. Sett i lys av rettspraksis, har jeg kommet til at det ikke foreligger svik som kan gjøre avtalen ugyldig etter 30. Neste spørsmål er om avtalen kan bli ugyldig på grunnlag av 33. Bestemmelsen forutsetter at det foreligger omstendigheter som selgeren kjente til på avtaletidspunktet, og som det er uredelig av selgeren å ikke gjøre gjeldende. Omstendighetene er snøfreserens manglende kapasitet til å frese vekk snø, Terje kjente til dette, og han gjorde dem gjeldende ved å kreve avtalen opprettholdt. Det antas at dette var uredelig, særlig når man ser dette i lys av kjøperens manglende mulighet til å skaffe seg kjennskap til mangelen før snøen kom. Avtalen er etter dette ugyldig på grunnlag av 33. Hvis 33 ikke skulle føre til ugyldighet, kan Harald påberope seg avtaleloven 36, som er en lempningsregel knyttet til avtalens innhold. Det kan argumenteres med at det er urimelig å opprettholde avtalens innhold, helt eller delvis, når det viste seg at snøfreseren ikke fungerte som den burde. Avtalen kan for eksempel lempes ved å gi Harald prisavslag. Siden freseren ikke fungerer etter sitt formål, og siden selgeren forsettlig fortiet opplysninger om dette, antar jeg at 36 fører fram til full ugyldighet. Kommentar: Konklusjonen bør ikke være avgjørende for karaktervurderingen i disse tilfellene. Det viktige er å finne fram til de aktuelle paragrafene og gi en fornuftig drøftelse. Det må være fullt akseptabelt å komme til at det foreligger svik, men drøftelsen bør vise til de motforestillingene som rettspraksis har for slik domfellelse. En god besvarelse vil etterlate et helhetsinntrykk om forståelse av det innbyrdes forholdet mellom 30, 33 og 36. (c) Heving på grunn av kontraktsbrudd Det foreligger et sivilt kjøp mellom to private parter. Harald kan derfor som kjøper påberope seg rettigheter i henhold til kjøpsloven av Han har krevd kjøpesummen tilbake. Det er et krav om heving av kjøpet. Det er ikke reist spørsmål om andre krav, for eksempel om reparasjon, prisavslag, erstatning osv. Jeg drøfter derfor bare hevingskravet. 14

15 Harald kan heve kjøpet på grunnlag av kjøpsloven 39 dersom varen har mangel som medfører vesentlig kontraktsbrudd. Jeg drøfter først spørsmålet om det foreligger mangel ved snøfreseren i kjøpslovens forstand. Spørsmål om mangler løses blant annet på grunnlag av 17. Det foreligger ikke en avtale som spesifiserer freserens egenskaper, jf. 17(1). Når egenskapene ikke følger av avtalen, gjelder 17(2). Etter bokstav a skal snøfreseren «passe for det formål som slike ting vanligvis brukes til». Formålet er å frese vekk snø. Opplysningene om freserens kapasitet tyder på at den ikke passer til dette formålet. Jeg konstaterer derfor at freseren har mangel, jf. 17(3). Harald kan som kjøper ikke gjøre gjeldende som mangel noe han kjente til eller måtte kjenne til ved kjøpet, jf. 20(1). Harald har, ved sin fullmektig, undersøkt tingen. Han kan derfor ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde oppdaget ved forhåndsundersøkelsen, jf. 20(2). Det er ikke rimelig å forlange at han kunne oppdaget manglene uten å prøve den ut på snø. Uansett, selv om det skulle vært mulig å skaffe opplysninger om mangelen, for eksempel ved henvendelse til leverandøren, har Terje som selger opptrådt i strid med redelighet og god tro ved å fortie opplysningene. Paragraf 20 er derfor ikke til hinder for å gjøre mangelen gjeldende. Det er ikke tvil om at mangelen er vesentlig. Vilkårene i kjøpsloven 39 er alle oppfylt. Heving forutsetter også at kjøperen reklamerer innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen, jf. 32(1). Dette må sees i sammenheng med kravet til undersøkelse etter levering, jf. 31. Mangelen ble oppdaget da snøfreseren ble prøvd på årets første snø. Undersøkelsesplikten etter 31 er derfor overholdt. Fra dette tidspunkt løper en reklamasjonstid på «rimelig tid», og den er også holdt. Det er opplyst at Harald synes å ha reklamert med en gang han fikk vite om freserens egenskaper da han kom hjem fra ferie. Harald får derfor medhold i hevingskravet. 15

16 Eksamensveiledning

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

Eksamen 2018 høst - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm

Eksamen 2018 høst - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm Eksamen 2018 høst - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm Innhold Eksamen 2018 høst - Løsningsforslag og kommentarer... 1 Eksamen 2018 høst Forberedelse... 2 Eksamen 2018 høst Oppgave... 5

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TINGSKADERERSTATNING I UTSIRA SKOLE. 1. GENERELT:

RETNINGSLINJER FOR TINGSKADERERSTATNING I UTSIRA SKOLE. 1. GENERELT: RETNINGSLINJER FOR TINGSKADERERSTATNING I UTSIRA SKOLE. 1. GENERELT: 1-1 Virkeområde Retningslinjene er kun ment som en hjelp for ansatte i skolen til å avklare når kommunen eller elver/foreldre er erstatningspliktige

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser //LAGT TIL ETTER ØNSKE FRA KUNDE! Standard salgsbetingelser Kjøpsbetingelser for forhandlere finner du her Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 2.0 revidert oktober 2015. Oppdatert januar 2018. Innledning: Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser

Detaljer

JustisNytt. Forum for programfaget rettslære i den videregående skole. Våren 2016

JustisNytt. Forum for programfaget rettslære i den videregående skole. Våren 2016 JustisNytt Forum for programfaget rettslære i den videregående skole Våren 2016 Innhold FORORD... 2 Eksamen høsten 2015 Forberedelse... 3 Eksamen høsten 2015 Oppgave... 6 Eksamen høsten 2015 - Løsningsforslag...

Detaljer

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjonshåndtering Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjon = stopp i innbetalinger! Kjøpsloven Kapittel I. Virkeområde. 1. Alminnelig virkeområde (1) Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er

Detaljer

SENSORVEILEDNING. JUS1111 privatrett 1, høsten Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark

SENSORVEILEDNING. JUS1111 privatrett 1, høsten Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark SENSORVEILEDNING JUS1111 privatrett 1, høsten 2013 Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark Innledning: Oppgaven er en praktikumsoppgave i faget kjøpsrett. Den utgjør del I av oppgaven denne eksamensdagen

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

Sensorveiledning JUS 1111 høsten 2014 Praktikum i kjøpsrett

Sensorveiledning JUS 1111 høsten 2014 Praktikum i kjøpsrett NOTAT Til: Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet Fra: Ola Ø. Nisja Dato: 19. desember 2014 Ansvarlig partner: Ola Ø. Nisja Sensorveiledning JUS 1111 høsten 2014 Praktikum i kjøpsrett 1 INNLEDNING

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar 2009 Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi noenlunde

Detaljer

Reklamasjoner, garantier og mangler

Reklamasjoner, garantier og mangler Reklamasjoner, garantier og mangler Grunnleggende i forb med reklamasjonsbehandling Skriv, ikke tenk. Ta kopi. Arkiver Vær sikker på at det kommer frem. 1 Utfordringer Forbrukervernlovgivningen er knalltøff

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag SENSORVEILEDNING 6006 Forretningsjuss Våren 2014 OPPGAVE 1 Spørsmål 1: Hvilken av de to lovene skal gis forrangen? Begrunn svaret Poenget med

Detaljer

Standard salgsbetingelser for HPottur

Standard salgsbetingelser for HPottur Standard salgsbetingelser for HPottur Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015

Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015 Oslo 23. februar 2015 Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015 Lasse Simonsen Sensorveiledning: Utsatt prøve JUR3000 2 Innhold 1 Innledning 3 2 Bakgrunnsretten 3 3 Mangelsspørsmålet 3 3.1 Innledning...

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 13. februar Gjennomgang 14. mars 2012 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 13. februar Gjennomgang 14. mars 2012 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 13. februar 2012 Gjennomgang 14. mars 2012 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi presise

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 12. oktober Gjennomgang 28. oktober 2010 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 12. oktober Gjennomgang 28. oktober 2010 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 12. oktober 2010 Gjennomgang 28. oktober 2010 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi presise

Detaljer

Betingelser. Avtale om kjøp av produkter og tjenester

Betingelser. Avtale om kjøp av produkter og tjenester Betingelser Avtale om kjøp av produkter og tjenester 1.Generelt Denne Avtale er inngått mellom Kunden og Power Norge AS for salg av produkter og tjenester. Avtalen gjelder for kjøp av produkter og tjenester

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3023 Rettslære 2

Eksamensbesvarelser i SAM3023 Rettslære 2 Eksamensbesvarelser i SAM3023 Rettslære 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelse og eksamensoppgave finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn finner du her:

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars 2010 Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi noenlunde presise

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner I

Mislighold og misligholdssanksjoner I Forelesninger i kjøpsrett H2015, 1. september 2015 Mislighold og misligholdssanksjoner I Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene Mandag: Innledning

Detaljer

Forberedelsespunkter til eksamen SAM 3023 Rettslære 2 våren 2015

Forberedelsespunkter til eksamen SAM 3023 Rettslære 2 våren 2015 Forberedelsespunkter til eksamen SAM 3023 Rettslære 2 våren 2015 Sett deg inn i - Reglene om forsinkelse, herunder kjøpers rett til erstatning - Avtalelovens regler om ugyldige viljeserklæringer - Forvaltningslovens

Detaljer

Avtale om tjenester på fast eiendom

Avtale om tjenester på fast eiendom Avtale om tjenester på fast eiendom Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom yrkesutøver og privat forbruker om endring eller reparasjon av fast eiendom som hovedsakelig benyttes til personlig bruk for forbrukeren.

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 19. september Gjennomgang 28. oktober 2011 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 19. september Gjennomgang 28. oktober 2011 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 19. september 2011 Gjennomgang 28. oktober 2011 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi presise

Detaljer

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger:

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger: 1. Avtalen Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysning er om varens art, mengde, kvalitet, andre

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 2.1 revidert august 2019 Innledning: Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp

Detaljer

Din økonomiske forpliktelse som daglig leder i et aksjeselskap

Din økonomiske forpliktelse som daglig leder i et aksjeselskap Din økonomiske forpliktelse som daglig leder i et aksjeselskap Aktualitet - mål Omfanget av erstatningssaker i aksjeselskaper har økt de senere årene - det personlige ansvaret har gått fra å være et snevert

Detaljer

Avtale om tjenester på løsøre

Avtale om tjenester på løsøre Avtale om tjenester på løsøre Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom privat forbruker og yrkesutøver om forundersøkelse, rådgivning eller reparasjon av løsøre som hovedsakelig benyttes til personlig bruk

Detaljer

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør).

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). VEDLEGG 1: KONTRAKTSBESTEMMELSER. 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). Eventuelle

Detaljer

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse:

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1 SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10.

Detaljer

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Energi Norge Energiakademiet 25. januar 2012 Advokat Hallvard Gilje Aarseth Tema Et forsvarlig sikkerhetsnivå En

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 11. april 2011 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 11. april 2011 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars 2011 Gjennomgang 11. april 2011 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi presise problemstillinger.

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3211, Dynamisk tingsrett innlevering 3. oktober 2013

Fakultetsoppgave JUS 3211, Dynamisk tingsrett innlevering 3. oktober 2013 Fakultetsoppgave JUS 3211, Dynamisk tingsrett innlevering 3. oktober 2013 Gjennomgang 25. oktober 2013 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen høsten 2011 (JUS 3111 del 1) Omfang

Detaljer

LOV 2002-06-21 nr 34: Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

LOV 2002-06-21 nr 34: Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Side 1 av 14 LOV 2002-06-21 nr 34: Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2002-06-21-34 DEPARTEMENT: JD (Justis-

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse 7. Betaling 8. Levering m.v. 9. Risikoen for varen 10. Angrerett 11.

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Dynamisk tingsrett innlevering 5. oktober 2012

Fakultetsoppgave JUS 3111, Dynamisk tingsrett innlevering 5. oktober 2012 Fakultetsoppgave JUS 3111, Dynamisk tingsrett innlevering 5. oktober 2012 Gjennomgang 15. november 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen høsten 2011 (JUS 3111 del 1) Omfang

Detaljer

Løsningsforslag eksamen rettslære 2 våren 2011

Løsningsforslag eksamen rettslære 2 våren 2011 Løsningsforslag eksamen rettslære 2 våren 2011 Oppgave 1 Elevene skal drøfte om avtalen mellom Oliver Pedersen og Gerd Karlsen er bindende etter avtalelovens 31, 33 og 36. Dette er en krevende oppgave.

Detaljer

Eksamen 2018 vår - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm

Eksamen 2018 vår - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm Eksamen SAM3023 2018 vår Eksamen 2018 vår - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm Innhold Eksamen 2018 vår - Løsningsforslag og kommentarer... 1 Eksamen 2018 vår Forberedelse... 2 Eksamen 2018

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord... 11

Innholdsfortegnelse. Forord... 11 Innholdsfortegnelse Forord...................................................... 11 Kapittel 1 Innføring........................................... 13 1.0 Innledning...............................................

Detaljer

(/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT

(/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT Kjøpekontrakt bil Publisert 2013-02-24 12:38 (/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT (http://www.forbrukerradet.no/kontrakter/kontrakter/kontrakt-forkjøp-av-bruktbil-mellom-private-bokmål)

Detaljer

MARTINUSSEN. Kjøpsrett. 6. utgave DAMM AKADEMISK

MARTINUSSEN. Kjøpsrett. 6. utgave DAMM AKADEMISK MARTINUSSEN Kjøpsrett 6. utgave DAMM AKADEMISK INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Kapittel 1 Innføring 13 1.0 Innledning 13 1.1 Kort om rettsgrunnlag og rettskilder i kjøpsretten 1.2 Kjøpslovenes virkeområde 21

Detaljer

FRAKT. KJØPSBETINGELSENE Betingelser

FRAKT. KJØPSBETINGELSENE Betingelser FRAKT FRAKT & LEVERING Bestilte produkter leveres fritt til innenfor Fastlands-Norge. Leveranser utenfor dette vil bli belastet med fraktkostnader. Kinnarps vil kontakte alle kunder i forkant dersom slike

Detaljer

Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven

Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven 126 Forbrukerkjøp når alle tre vilkårene er oppfylt Standardkontrakt Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven Når gjelder forbrukerkjøpsloven? Loven gir beskyttelse til forbrukerne ved forbrukerkjøp.

Detaljer

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Energi Norges temadag, 25. januar 2010 www.thommessen.no Målsetning Et forsvarlig sikkerhetsnivå

Detaljer

KAP. 1 INNFØRING I FORBRUKERKJØP

KAP. 1 INNFØRING I FORBRUKERKJØP Innholdsfortegnelse FORORD... 11 KAP. 1 INNFØRING I FORBRUKERKJØP... 1.1 Innledning......................................... 1.2 Kort om rettsgrunnlag og rettskilder i forbrukerkjøpsretten... 1.3 Forbrukerkjøpslovens

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget. Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1

Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget. Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1 Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1 Når er erstatning aktuelt? Skiller mellom erstatning i et kontraktsforhold

Detaljer

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Publisert 2013-02-24 20:59 Reklamasjon ved kjøp av bolig - kjøpers rettigheter og muligheter til å klage Av Advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Her gis en kort oversikt

Detaljer

Samskyld og regress problemstillingene

Samskyld og regress problemstillingene Samskyld og regress Samskyld og regress problemstillingene kreditor Debitor A Hva kan kreditor kreve når, av hvem? - Er kravet mot debitor A og debitor B samme krav? - Kan han kreve hele beløpet av begge

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

ERSTATNINGSKRAV VED SELGERS KONTRAKTSBRUDD Advokat (H) OLA Ø. NISJA

ERSTATNINGSKRAV VED SELGERS KONTRAKTSBRUDD Advokat (H) OLA Ø. NISJA 1/5 ERSTATNINGSKRAV VED SELGERS KONTRAKTSBRUDD Advokat (H) OLA Ø. NISJA 1 INNLEDNING Jussens Venner 2012 side 250-268 1.1 Temaet Et vanskelig tema? Nei, ikke nødvendigvis Hovedregelen ved kontraktsbrudd:

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Rundskriv nr 9/2015 30.03.2015

Rundskriv nr 9/2015 30.03.2015 Rundskriv nr 9/2015 30.03.2015 Rundskriv nr 8/2014 utgår Til småkvalfangere og registrerte kjøpere av kvalprodukter REGULERING AV KVALFANGSTEN 2015 AU legger opp til samme reguleringsopplegg som i fjor,

Detaljer

Protokoll i sak 988/2018. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 988/2018. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 988/2018 for Boligtvistnemnda 31.05.2018 Saken gjelder: Reklamasjon på kjølehjørne. ----------------------------------- 1. Sakens faktiske sider Partene har inngått avtale om kjøp av en

Detaljer

Forbruker kjøpsloven

Forbruker kjøpsloven Forbruker kjøpsloven INNHOLD Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Alminnelig virkeområde 2. Lovens anvendelse i noen særlige forhold 3. Ufravikelighet. Lovvalg

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse

Detaljer

Juridiske problemstillinger knyttet til vinterdrift

Juridiske problemstillinger knyttet til vinterdrift Juridiske problemstillinger knyttet til vinterdrift spesielt vinterdrift i bystrøk ( Ansvarsforhold, erstatningssaker, plikter etc.) Ann-Janette Hansen, Fredrikstad kommune Disposisjon Definisjon og avgrensninger

Detaljer

Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon.

Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon. Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon. Hva er det viktigste jeg skal si i Unngå løse: dag? På den ene side på den annen side drøftelser Trekker i den ene retning trekker i den andre retning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Protokoll i sak 937/2018. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 937/2018. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 937/2018 for Boligtvistnemnda 08.03.2018 Saken gjelder: Uenighet om entreprenørens rett til avbestillingsgebyr i forbindelse med annullering av kjøpekontrakt. -------------------------------------------------------------------

Detaljer

Salgsvilkår og Betingelser

Salgsvilkår og Betingelser Salgsvilkår og Betingelser Telefon: 03812 Innhold: 1. Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer fra Ventilasjon Øst AS 2. Levering 3. Reklamasjon 4. Retur, bytte og Angrerett 5. Kontaktinformasjon Salgsbetingelser

Detaljer

Eksamen 2017 høst - Løsningsforslag og kommentarer

Eksamen 2017 høst - Løsningsforslag og kommentarer Eksamen SAM3023 2017 høst Eksamen 2017 høst - Løsningsforslag og kommentarer av Hasse Bergstrøm Innhold Eksamen 2017 høst - Løsningsforslag og kommentarer... 1 Eksamen 2017 høst Forberedelse... 2 Eksamen

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner II

Mislighold og misligholdssanksjoner II Forelesninger i kjøpsrett H2016, 6. september 2016 Mislighold og misligholdssanksjoner II Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene Mandag: Innledning

Detaljer

BYGGESAKSDAGENE 2017 KOMMUNENS ERSTATNINGSANSVAR. Liv Zimmermann og Kristian Korsrud 6. november 2017

BYGGESAKSDAGENE 2017 KOMMUNENS ERSTATNINGSANSVAR. Liv Zimmermann og Kristian Korsrud 6. november 2017 BYGGESAKSDAGENE 2017 KOMMUNENS ERSTATNINGSANSVAR Liv Zimmermann og Kristian Korsrud Nærmere om temaet Kommunens erstatningsansvar i plan- og byggesaker - Knyttet til utøvelse av myndighet og oppgaver etter

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner I

Mislighold og misligholdssanksjoner I Forelesninger i kjøpsrett H2016, 6. september 2016 Mislighold og misligholdssanksjoner I Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Litt om Martin Kloster Aasen Advokatfullmektig i Advokatfirmaet BA-HR Cand.

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014 Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014 Gjennomgang 24. april 2014 12.15 Misjonssalen v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt høsten 2012 (JUS 3211). Omfang:

Detaljer

Bjarne Snipsøyr Fakultetsoppgave i avtalerett

Bjarne Snipsøyr Fakultetsoppgave i avtalerett Bjarne Snipsøyr (bsn@thommessen.no) Fakultetsoppgave i avtalerett Om oppgaven Eksamensoppgave høsten 2015 Antatt tidsforbruk til eksamen: 4 timer Sentrale temaer i avtaleretten Kan være utfordrende å få

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner I

Mislighold og misligholdssanksjoner I Forelesninger i kjøpsrett V2013, 30. januar 2013 Mislighold og misligholdssanksjoner I Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene 28. januar: Innledning

Detaljer

Grunnvilkår for erstatningsansvar

Grunnvilkår for erstatningsansvar Grunnvilkår for erstatningsansvar MEF IF forsikringsseminar Tromsø 12. oktober 2018 Innledning sammenhengene mellom erstatningsansvar og forskring Erstatningsrett: Muligheten for å bli erstatningsansvarlige

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. b) 200 aksjer i selskapet Sentrum Parkering-Lillehammer AS, org.nr , heretter benevnt Aksjene.

KJØPEKONTRAKT. b) 200 aksjer i selskapet Sentrum Parkering-Lillehammer AS, org.nr , heretter benevnt Aksjene. KJØPEKONTRAKT Mellom Lillehammer kommune, org. nr. 945 578 564 Postboks 986, 2626 Lillehammer, heretter Selger; og Victoria Hotel Lillehammer AS, org. nr. 918 035 095 Postboks 403, 2303 Hamar heretter

Detaljer

Protokoll i sak 887/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 887/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 887/2017 for Boligtvistnemnda 02.02.2017 Saken gjelder: Reklamasjon på helningsavvik i himlinger --------------------------------------------------- 1. Sakens faktiske sider Avtalen mellom

Detaljer

LOV 2002-06-21 nr 34: Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

LOV 2002-06-21 nr 34: Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Sida 1 av 19 LOV 2002-06-21 nr 34: Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). DATO: LOV-2002-06-21-34 DEPARTEMENT: JD (Justis- og beredskapsdepartementet) PUBLISERT: I 2002 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2002-07-01

Detaljer

Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402

Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402 Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402 Erstatningsansvar for rådgivnings- og prosjekteringsfeil 1. desember 2010 Gjertrud Helland, partner Disposisjon 1. Hvorfor hevede ansvarsgrenser og ny regulering? 2.

Detaljer

Reklamasjonshåndtering. Glass- og fasadeforeningen 23. mai 2019 ( )

Reklamasjonshåndtering. Glass- og fasadeforeningen 23. mai 2019 ( ) Reklamasjonshåndtering Glass- og fasadeforeningen 23. mai 2019 anders.kittelsen@virke.no (930 98 491) Grunnleggende avtaleforståelse Levering Endringer Mangler, utbedring og reklamasjon Agenda Direktekrav

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

Dag 2b Forsinkelse. Lasse Simonsen

Dag 2b Forsinkelse. Lasse Simonsen Dag 2b Forsinkelse Avviksspørsmålet oppfyllelse til rett tid: Fristen (tolking) 1 2 Oppfyllelse (bevisspørsmål) Tre spørsmål: -Hva -Når -Hvor Fastleggelse av frister når: Frist for levering av ytelsen

Detaljer

Protokoll i sak 959/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 959/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 959/2017 for Boligtvistnemnda 07.12.2017 Saken gjelder: Reklamasjon på sprekkdannelse i hjørner og ved belistning samt kald trekk i sprekkene. ----------------------------------------------------------------------------

Detaljer

RETTSKILDER TIL FOTS. Oppsummering. Forelesning 26.8.11 ved Aman. Gert-Fredrik Malt, IfP

RETTSKILDER TIL FOTS. Oppsummering. Forelesning 26.8.11 ved Aman. Gert-Fredrik Malt, IfP RETTSKILDER TIL FOTS Hva er rett, rettsregler og juss? Hva er en rettstvist, og hvordan løses den? Hva er rettskilder og juridisk metode? Hvordan finner og bruker man en lov, en dom...?... illustrert ved

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Du kan klage på kjøp i utlandet!

Du kan klage på kjøp i utlandet! Kjøp i Norden Du kan klage på kjøp i utlandet! Alle EU- og EØS-land har felles minstekrav for regler om forbrukerkjøp. De nordiske land (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) har valgt å beskytte

Detaljer

Klart språk i staten. status slik Arkitekst ser det. 7. desember 2012 Vidar Lynghammar og Margrete Kilde Nes

Klart språk i staten. status slik Arkitekst ser det. 7. desember 2012 Vidar Lynghammar og Margrete Kilde Nes Klart språk i staten status slik Arkitekst ser det 7. desember 2012 Vidar Lynghammar og Margrete Kilde Nes Gulp Hva nå? Puh Viser til tidligere korrespondanse, senest vårt brev av 24.07.12 til klager.

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

KAP. 2 AVHENDINGSLOVA OG AVHENDINGSAVTALEN

KAP. 2 AVHENDINGSLOVA OG AVHENDINGSAVTALEN Innholdsfortegnelse FORORD.............................................. 11 KAP. 1 INNFØRING.................................... 13 1.0 Innledning. Avhendingsrett og formuerett............... 13 1.1 Kort

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 JU-404 / JU-405, forside Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 JU-404 / JU-405, forside Flervalg Automatisk poengsum Levert JU-405 1 Kontraktsrett Kandidat-ID: 3305 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 JU-404 / JU-405, forside Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 JU-404 / JU-405 Oppgave Skriveoppgave Manuell poengsum Levert

Detaljer

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ Protokoll i sak 715/2013 for Boligtvistnemnda 04.09.13 Saken gjelder: Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider I klagen for

Detaljer

Strafferett/2015/Johan Boucht. B. Uaktsomhet

Strafferett/2015/Johan Boucht. B. Uaktsomhet B. Uaktsomhet Strl. 23: Den som handler i strid med kravet til forsvarlig opptreden på et område, og som ut fra sine personlige forutsetninger kan bebreides, er uaktsom.» Avvik fra en akseptert og forventet

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00 FactoryOutlet Norge AS Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Innledning: Dette kjøpet er regulert av disse standardbetingelsene for forbrukerkjøp av varer over Internett slik

Detaljer

Partenes sentrale plikter

Partenes sentrale plikter Forelesninger i kjøpsrett H2016, 5. september 2016 Partenes sentrale plikter Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene Tidligere i dag: Innledning Annen

Detaljer