Årsrapport YTRE MILJØ 2022 Park & Anlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport YTRE MILJØ 2022 Park & Anlegg"

Transkript

1 Årsrapport YTRE MILJØ 2022 Park & Anlegg BESØKSADRESSE FORRETNINGSADRESSE Sundløkkaveien 73, Årum Gamle Kongevei Torp 1712 Grålum

2 Sammendrag Årsrapporten oppsummerer ytre miljøarbeidet for Park og Anlegg i De 4 miljømålene- «sorteringsgrad», «tomgangskjøring», «avstand til deponi» og «hengerbruk», blir sammenlignet med oppnådde resultater. Rapporten tar også for seg uønskede ytre miljøhendelser, samt annet ytre miljøarbeid i Park & Anlegg. Miljømål (oppsummeres også i tabellen på denne siden) - Målet om 85 % sorteringsgrad for avfall, inkludert betong, ble oppnådd og endte på % i Det er ett prosentpoeng bedre enn i Sorteringsgraden uten medregnet betong var 66 %. Selv om målet er oppnådd vil det allikevel fokuseres på å redusere mengden avfall, samt sortere mest mulig. - Målet om at anleggsmaskiner ikke skal gå mer enn 20 % på tomgang ble ikke nådd og endte på 28%. Det er ett prosent bedre enn i 2021 og altså en positiv utvikling. På de siste 6 årene har tomgangskjøringen gått ned med 11 prosentpoeng. Kostnaden for tomgangskjøringen på anleggsmaskiner i 2022 er estimert til 2,60 mill. Kostnaden gjenspeiler både dieselforbruk, redusert 2. håndsverdi og behov for oftere service. Det jobbes videre med konkrete tiltak i Det er flere prosjekter i 2022, enn tidligere år, som har hatt kortere avstand til deponi enn 20 km. Tallet endte på 89 % og målet oppnådd. Dette er veldig bra da det har blitt vanskeligere å få levert massene på massemottak og deponier det siste året. Et godt verktøy er deponikart som viser alle tilgjengelige deponier med tilhørende priser. - Målet om at 50 % av all massetransport skal foregå med bil og henger ble ikke nådd i men endte på 38 %. Ett prosentpoeng dårligere enn Målet ble ikke oppnådd for noen av månedene. Det arbeids med å legge til rette for bruk av henger i en tidligere fase av prosjektet. Miljømål Mål Resultat Sorteringsgrad Over 85 % % 2 Tomgangskjøring Under 20 % 28 % 3 Prosjekter som har kortere avstand til deponi enn 20 km Over 80 % 89 % 4 Hengerbruk Over 50 % 38 % Når det gjelder uønskede miljøhendelser er det registrert 52 hendelser i Det er flest hendelser innen kategoriene oljesøl og avfallshåndtering. Den mest alvorlige hendelsen var et dieselutslipp fra en dieseltank. Rutinen for fylling ble endret. En egen prosjektgruppe som jobber med miljø og bærekraft ble etablert i Formålet er å forbedre Park & Anlegg`s ytre miljøprestasjoner. 2

3 Innhold 1. Kort om Park & Anlegg På lag med miljøet Miljømål Miljøprestasjoner sammenlignet med miljømålene Sorteringsgrad Tomgangskjøring Avstand til deponi Bruk av henger Miljøtiltak i prosjektene Støyhåndtering Støvhåndtering Avfallshåndtering Massehåndtering Forurensning Energi og klima Betong Anleggsvann fra byggegrop Kjemikalier Uønskede miljøhendelser

4 1. Kort om Park & Anlegg Park & Anlegg ble etablert i 1997 og er en av de største maskinentreprenørene i regionen. Hovedkontoret ligger ved E6 Sarpsborg og bistår innen fagområdene grunnarbeid, utemiljø, VMT, vedlikehold og bygg & konstruksjoner. Prosjekter gjennomføres blant annet for Statens Vegvesen, Bane Nor, kommuner, samt offentlige og private næringsvirksomheter. 2. På lag med miljøet Park & Anlegg jobber for at det ytre miljøet skal påvirkes minst mulig ved gjennomføring av prosjekter. Vern av klima og miljø har høyt fokus i virksomheten og det jobbes kontinuerlig med å forbedre miljøprestasjoner og miljøledelsessystemet. Det er utarbeidet en miljøpolitikk for virksomheten og den finnes på Park & Anlegg sin nettside (Bærekraft, Ytre miljø). Park & Anlegg har siden 2020 vært sertifisert i.h.t miljøstandarden ISO Det betyr at det stadig søkes forbedringer og at det jobbes systematisk med miljøspørsmål på alle nivåer. Park & Anlegg har en egen ytre miljørådgiver som bistår prosjektene. Det ble i 2022 opprettet en egen gruppe som jobber med miljø- og bærekraftspørsmål. Gruppen jobber blant annet med å følge opp og iverksette tiltak for å nå miljømålene. Det har i tillegg blitt arbeidet med bærekraftsmål, samt en egen logo og slagord for å synliggjøre ytterligere fokus på miljø og bærekraft i virksomheten. I 2022 har både arbeidsprosedyrer og maler for ytre miljø blitt revidert. Blant annet er det nå innført et krav om tilstedeværelse ved fylling av diesel på anleggsmaskiner og all betong skal prøvetas. Det har også blitt utarbeidet en egen sjekkliste vernerunder med fokus på ytre miljø. Det har vært innlegg om ulike ytre miljøtemaer for prosjektledere, anleggsledere, formenn og teamledere. Temaene omhandlet blant annet miljømål og prestasjoner, avfall, masser, betong, dieselutslipp og mellomlagring og deponering av rene masser. 3. Miljømål Park & Anlegg hadde 4 utvalgte miljømål i Dette er konkrete mål som omhandler sorteringsgrad, tomgangskjøring, avstand til deponi og hengerbruk (se tabell 1). Miljømål og prestasjoner kommuniseres løpende, både internt og eksternt. Tabell 1. Park & Anlegg sine ytre miljømål Målområde Mål Sorteringsgrad Mengde sortert avfall skal utgjøre mer enn 85 % av det totale avfallet Tomgangskjøring Tomgangskjøring på anleggsmaskiner skal utgjøre mindre enn 20 % Avstand deponi Bruk av henger Mer enn 80 % av prosjektene skal benytte et deponi nærmere enn 20 km Mer enn 50 % av all massetransport skal kjøres av bil med henger 4

5 4. Miljøprestasjoner sammenlignet med miljømål I avsnitt sammenlignes resultatene for 2022 opp mot miljømålene. 4.1 Sorteringsgrad Målet er at mengde sortert avfall, inkludert betong skal utgjøre mer enn 85 % av det totale avfallet. Målet ble oppnådd for 2022 og endte på %. Det er ett prosentpoeng bedre enn for Det var bare 3 måneder hvor sorteringsgraden var under 85 %. I figur 1 ses sorteringsgraden pr. måned for 2022 og figur 2 viser sorteringsgraden for de seks siste årene. I 2023 vil fokuset på sortering opprettholdes, samt at det vil tilstrebes å bedre sorteringsgraden, uten medregnet betong. I 2022 endte dette tallet på 66 % Sorteringsgrad, Mål > Figur 1. Sorteringsgrad pr. måned i Sorteringsgrad Figur 2. Sorteringsgrad

6 4.2 Tomgangskjøring Målet er at alle anleggsmaskiner skal ha mindre enn 20 % tomgangskjøring, målt i prosentandel av den totale driftstiden. I 2022 ender tallet på 28 %, ett prosentpoeng bedre enn i Målet ble ikke nådd, men det ses en positiv trend. Tallet for tomgangskjøring har de siste seks årene gått ned med 11 prosentpoeng. Kostnaden for tomgangskjøringen på anleggsmaskiner i 2022 er estimert til 2,60 mill. Kostnaden gjenspeiler både dieselforbruk, redusert 2. håndsverdi og behov for oftere service. I figur 3 ses tomgangskjøring pr. måned for 2022 og i figur 4 vises en oversikt over tomgangskjøring for de siste seks årene. Det arbeides med ulike tiltak for å redusere tomgangskjøringen. Hver måned blir tomgangspallen publisert på interne TV-skjermer samt at info blir sendt til ansatte. Det ses også på ulike systemer på selve maskinene, opplæring av ansatte etc Mål <20 Tomgangskjøring, Figur 3. Tomgangskjøring pr. måned i 2022, målt av den totale driftstiden Tomgangskjøring Figur 4. Tomgangskjøring

7 4.3 Avstand til deponi Målet er at 80 % av prosjektene skal levere masser til deponier som ligger nærmere enn 20 km. I 2022 ble dette målet nådd. Det var 89 % av prosjektene som lå innenfor kravet. Det er et godt resultat, da det har blitt vanskeligere å levere masser til massemottak og deponier det siste året. I figur 5 ses oversikten over antall prosjekter med kortere avstand til deponi enn 20 km pr. måned for 2022 og i figur 6 vises oversikt for de siste fire årene. Et deponikart som viser alle tilgjengelige deponier og priser oppdateres forløpende og er tilgjengelig på Park & Anlegg sin interne nettside. Den skal gjøre det enklere for prosjektlederne og kalkulasjonsavdelingen og ha oversikt over nærmeste deponi samt oppdaterte priser Avstand til deponi, Mål > Figur 5. Andel prosjekter kortere enn 20 km til deponi Avstand til deponi Figur 6. Andel prosjekter kortere enn 20 km til deponi

8 4.4 Bruk av henger Målet er at mer enn 50 % av all massetransport i prosjektene skal transporteres med bil og henger. I 2022 endte dette tallet på 38 %. Ett prosentpoeng dårligere enn Målet ble ikke oppnådd i noen av månedene, men i juni var tallet 49 % -bare ett prosentpoeng fra målet. I figur 7 ses hengerbruken for 2022 og i figur 8 vises hengerbruken for de siste fire årene. Det arbeids med å legge til rette for bruk av henger i en tidligere fase av prosjektet Mål > Hengerbruk, Figur 7. Bruk av henger pr. måned i Hengerbruk Figur 8. Bruk av henger

9 5. Miljøtiltak i prosjektene 5.1 Støyhåndtering Nå det gjelder støy planlegges arbeidene i prosjektene på en måte som gir minst mulig støyulemper for tredjeperson. Retningslinjer for støyende arbeider, T-1442 følges: Støyende aktiviteter (60 db*): Noe støyende arbeider (55 db*): Stille (45 db*): *Grenseverdiene gjelder innfallende lydtrykknivå og gjelder utenfor rom med støyfølsomt bruksformål, iblant annet boliger og fritidsboliger. 5.2 Støvhåndtering Støvdempende tiltak i vurderes fortløpende ute i hvert prosjekt. Eksempler på gjennomførte tiltak er tildekking av lasteplan, støvbinding, fast dekke på anleggsveier, spyling/rengjøring av kjøretøy før de kjører ut på offentlig vei og feiing/rengjøring av veinett. 5.3 Avfallshåndtering Avfallet sorteres og leveres til godkjent mottak. Park & Anlegg benytter hovedsakelig Norsk Gjenvinning og benytter portalen Grønt ansvar for beregning av sorteringsgrad. Det utarbeides alltid en avfallsplan når estimert mengde avfall er over 10 tonn. Avfallsplanen identifiserer typer og mengder avfall. Det blir levert mest ordinært avfall som papp, plast, treverk, metall og betong. Av farlig avfall blir det produsert mest oljeholdig avfall, trykkimpregnert trevirke, lysstoffrør, tomme spraybokser og fettpatroner. 5.4 Massehåndtering Masser transporteres i utgangspunktet til nærmeste deponi. Rene masser gjenbrukes mest mulig i prosjektene. Forurensede masser prøvetas og leveres til godkjente mottak. 5.5 Forurensning Det er høyt fokus på å gjennomføre prosjekter uten unødig utslipp eller forurensning til luft, grunn eller vann. Det oppbevares absorbenter i umiddelbar nærhet til maskiner og dieseltanker. Dieseltankene plasseres slik det er minst sannsynlig at diesel renner ut i bekker og vann, ved en eventuell hendelse. 5.6 Energi og klima Park & Anlegg har tre elektriske gravemaskiner som benyttes der det er ønskelig og praktisk mulig, samt at flere prosjekter benytter HVO100 (fornybar diesel - råstoffene er basert på avfall). Utslipp av klimagasser begrenses så mye som mulig 5.7 Betong Det har blitt levert flere betongprøver i løpet av året. Resultatene viser at det er både forurenset og ren betong i gamle rør og kummer. 9

10 5.8 Anleggsvann fra byggegrop Ved krav om oppsamling av anleggsvann har det blitt etablert oppsamling og rensing med kapasitet og tekniske løsninger som sikrer utslipp innenfor grenseverdier. 5.9 Kjemikalier Alle kjemiske stoffer som anvendes på anleggsområdene har sikkerhetsdatablad tilgjengelig på bruksstedet. Kjemikalier oppbevares slik at det ikke er fare for utslipp til ytre miljø. 6. Uønskede miljøhendelser Det er rapportert 52 uønskede hendelser (RUH) innen ytre miljø i Det er 1 mer enn i Hendelsene er registrert i avvikssystemet. Disse er fordelt i ulike kategorier som vist i figur 9. Det er flest registrerte hendelser av oljesøl og avfallshåndtering, henholdsvis 22 stk. og 7 stk. Det vurderes om det skal innføre daglige visuelle kontroller på anleggsmaskinene. Den største hendelsen i 2022 var et dieselutslipp fra en dieseltank på Gjøvik. En slange løsnet internt på tanken, og det resulterte i en del masseutskifting. Massene ble levert på godkjent deponi og det ble ikke noen varige skader på miljøet i området. Figur 9. Ytre miljøhendelser fordelt på kategorier. 10

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Årlig klima- og miljørapport for 2018 Årlig klima- og miljørapport for 2018 Kuben yrkesarena Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den viser virksomhetens

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan?

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Guro Kristine Milli og Mirja Emilia Ottesen 1 Avfallsplaner og kildesortering hvorfor? God planlegging

Detaljer

Miljøarbeidet i Sykehuset Innlandet 2017

Miljøarbeidet i Sykehuset Innlandet 2017 Miljørapport Miljøarbeidet i Sykehuset Innlandet 2017 Målet med miljørapporten er å informere om Sykehuset Innlandets klima- og miljøarbeid 2017. Omfanget av klima- og miljøarbeid gjelder alle aktiviteter

Detaljer

Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse på hva våre planer for anlegget er.

Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse på hva våre planer for anlegget er. 1 0 JAN 2013 Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Att: Elin Hilde Oslo, 7. januar 2013 OMLASTING PA KVAM Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

KOMMUNALTEKNIKK. Miljøplan for (prosjekt)

KOMMUNALTEKNIKK. Miljøplan for (prosjekt) KOMMUNALTEKNIKK Miljøplan for (prosjekt) Versjon Versjon: Dato: Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon 0.9 dd.mm.åååå Versjon 1.0 Versjon 1.1 Versjon 1.2 Versjon 1.X INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr. 31.12.2016 Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang 1. Status 2016 2. Ny periode 2017-2019 Miljøsertifisering etter

Detaljer

Miljørisikoanalyse NG AS, Norsk Gjenvinning AS, avd. Drammen

Miljørisikoanalyse NG AS, Norsk Gjenvinning AS, avd. Drammen Mottak og omlasting av glass/metall Mottak og omlasting av komplekst metall 12 12 Lasting/lossing av glass- /metall-fraksjonen vil kunne medføre tidvis mye støy til Lasting/lossing av av metallfraksjon

Detaljer

Miljø- og avfallshåndtering i et veiprosjekt

Miljø- og avfallshåndtering i et veiprosjekt Miljø- og avfallshåndtering i et veiprosjekt E16 Sandvika-Wøyen Statens vegvesen Region Øst Overordnede mål for avfallshåndtering Statens vegvesen skal i følge Håndbok 211 om avfall: Kartlegge virksomhetens

Detaljer

Rapport etter tilsyn ved Norkalsitt AS

Rapport etter tilsyn ved Norkalsitt AS Rapport etter tilsyn ved Norkalsitt AS Virksomhet: Norkalsitt AS Tidsrom for kontrollen: Virksomhetens Hestvika Virksomhetens adresse: 7960 Salsbruket deltakere: Organisasjonsnr.: 957 031 110 Deltakere

Detaljer

Bjørvikaprosjektet Miljøkriterier ved entreprisetildeling

Bjørvikaprosjektet Miljøkriterier ved entreprisetildeling Bjørvikaprosjektet Miljøkriterier ved entreprisetildeling v/turid Winther-Larsen marinbiolog og miljøkoordinator Bjørvikaprosjektet, Statens vegvesen, Region øst Tlf: 24 05 87 61/ 958 08 340 E-post: turiwl@vegvesen.no

Detaljer

Teko print & kopi AS. Årlig klima- og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Teko print & kopi AS. Årlig klima- og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Teko print & kopi AS Årlig klima- og miljørapport for 218 Beskrivelse av virksomheten: 18.12 Trykking ellers Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Grafisk bedrift, Leietaker

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: 1/2/217 Utskriftsvennlig statistikk - Jacobsen Dental AS - Miljøfyrtårn Jacobsen Dental AS Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Engroshandel,

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2016

Årlig klima- og miljørapport for 2016 Side 1 av 12 Årlig klima- og miljørapport for 2016 MAIK AS avd Vinterbro Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2016

Årlig klima- og miljørapport for 2016 Side 1 av 12 Årlig klima- og miljørapport for 2016 MAIK AS avd Fredrikstad Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres.

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS

INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Avfallsplan og sluttrapport Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året.

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året. 0 Felles kriterier Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK kan oppfylles

Detaljer

VEDLEGG 5 MILJØPLAN FOR AVLØPSLØSNING VOLLAUGMOEN I NANNESTAD KOMMUNE

VEDLEGG 5 MILJØPLAN FOR AVLØPSLØSNING VOLLAUGMOEN I NANNESTAD KOMMUNE VEDLEGG 5 MILJØPLAN FOR AVLØPSLØSNING VOLLAUGMOEN I NANNESTAD KOMMUNE 11. Juni 2014 AVLØPSLØSNING VOLLAUGMOEN NANNESTAD KOMMUNE 2 (8) AVLØPSLØSNING VOLLUAGMOEN Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Dokument nr.:

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Utdrag fra miljøpolitikken vedtatt 18. juni 2013. Kristin Patterson Miljørådgiver

Utdrag fra miljøpolitikken vedtatt 18. juni 2013. Kristin Patterson Miljørådgiver MILJØSERTIFISERT SYKEHUS Helse Bergen skal være i fremste rekke innenfor miljøvennlig drift av sykehus og institusjoner. Vi skal kontinuerlig arbeide for miljøforbedringer og reduksjon av negativ miljøpåvirkning.

Detaljer

Kristiansund videregående skole + Fagskolen i Kristiansund

Kristiansund videregående skole + Fagskolen i Kristiansund Kristiansund videregående skole + Fagskolen i Kristiansund Årlig klima- og miljørapport for 18 Beskrivelse av virksomheten: Dette er ein yrkesfagleg vidaregåande skole og skal sertifiserast etter bransjekrav

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014. Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014. Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014 Miljøingeniør Kristin Evju Miljøsertifisering etter ISO 14001 standarden Krav fra HOD: alle sykehus skal være sertifisert etter ISO 14001 innen

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Miljørapport - Nasta AS

Miljørapport - Nasta AS - Nasta AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning årsverk 213 75, Millioner kr. 78 796, Millioner kr. 73 NB! Omsetning ble

Detaljer

Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs

Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner hvorfor og hvordan? Miljøkartlegging Miljøsanering Kildesortering og organisering på byggeplass Hvordan gjenvinningsbransjen

Detaljer

BEREGNING AV STØY FRA MASSEUTTAK Skjærsaker massedeponiuttak, Spydeberg kommune

BEREGNING AV STØY FRA MASSEUTTAK Skjærsaker massedeponiuttak, Spydeberg kommune BEREGNING AV STØY FRA MASSEUTTAK Skjærsaker massedeponiuttak, Spydeberg kommune Prosjekt: Vedrørende: Beregning av støysoner for planlagt massedeponi. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 09.11.2016

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket ifm inspeksjonen hos Ragn Sells AS den 13. mars 2012.

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket ifm inspeksjonen hos Ragn Sells AS den 13. mars 2012. Deres ref.: 2012/990 Arkivnr.: 471 Vår dato: 18.4.2012 Inspeksjon ved Ragn Sells AS avd Stavanger Dato for inspeksjonen: 13.3.2012. Rapportnummer: 2012.012.I.FMRO Saksnr.: 2012/990 Kontaktpersoner ved

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for sep-12: Fjernet krav til veitransport da firmaet ikke har tyngre kjøretøy.

Årlig klima- og miljørapport for sep-12: Fjernet krav til veitransport da firmaet ikke har tyngre kjøretøy. PK Entreprenør AS Årlig klima- og miljørapport for 218 Beskrivelse av virksomheten: 1 sep-12: Fjernet krav til veitransport da firmaet ikke har tyngre kjøretøy. Virksomheten sertifiseres etter følgende

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Svandalsflonatunnelen Avfallsplan for oppgradering av tunnelen M U L T I C O N S U L T 1. Innledning Det ble den 3. november 212 utført befaring og prøvetaking i Svandalsflonatunnelen på E134 i forbindelse

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer

Konsekvensutredning Støy

Konsekvensutredning Støy Tverlandet Eiendom AS Konsekvensutredning Støy Naurstadhøgda massedeponi Tverlandet Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: Aku01 Versjon: E0 2017-09-28 Oppdragsgiver: Tverlandet Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Revisjon Amdal Miljø Container AS Tidsrom: 21. 26.09.2011 Rapport nr.: 2011.001.R.FMRO Bedriftens adresse: Fylkesmannens revisjonsgruppe Postboks 354 Kristin

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2015

Årlig klima- og miljørapport for 2015 Årlig klima- og miljørapport for 2015 Alles Miljø AS og Alles Utleie AS Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Telefaks:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Telefaks: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Telefaks: 73 19 91 01 Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nummer: 2013.030.I.FMST Inspeksjonsdato: 18.6.2013

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet Status per

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet Status per Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet Status per 31.12.2017 Divisjon FM, Teknisk avdeling Miljøingeniør Kristin Evju AGENDA 1. Bakgrunn og formål 2. Miljøpolitikk 3. Ressurser og ansvar 4. Vesentlige

Detaljer

Utskriftsvennlig statistikk - Vestre Aker skole - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2018

Utskriftsvennlig statistikk - Vestre Aker skole - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2018 Page 1 of 16 Vestre Aker skole Årlig klima- og miljørapport for 218 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Leietaker, Grunnskole / SFO Sertifikat Type: 3-årig Utstedt: 23

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1 16, Millioner kr. 53 213 956, Millioner kr. 52

Detaljer

Miljørapport - Nortekk AS

Miljørapport - Nortekk AS Miljørapport - Nortekk AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 114, Millioner kr. 47 212 136,5 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Abakus AS

Miljørapport - Abakus AS - Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 28 3,1 Millioner kr. 29 3,4 Millioner kr. 21 3,4 Millioner kr. 211

Detaljer

Hva har Gjenbruksprosjektet ført til for Statens vegvesens del? Eirik Øvstedal Utbyggingsavdelingen, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Hva har Gjenbruksprosjektet ført til for Statens vegvesens del? Eirik Øvstedal Utbyggingsavdelingen, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva har Gjenbruksprosjektet ført til for Statens vegvesens del? Eirik Øvstedal Utbyggingsavdelingen, Statens vegvesen Vegdirektoratet Gjenbruksprosjektets sluttseminar 14. mars 2006 Byggherrestrategien

Detaljer

Miljøarbeid i Posten. 6 september 2011 Klimaløftet. V/ Johan Swärd HMS direktør (johan.sward@posten.no )

Miljøarbeid i Posten. 6 september 2011 Klimaløftet. V/ Johan Swärd HMS direktør (johan.sward@posten.no ) Miljøarbeid i Posten 6 september 2011 Klimaløftet V/ Johan Swärd HMS direktør (johan.sward@posten.no ) Konsern 40% Post Logistikk Post Dialog Citymail Brevterminaler Distribusjon Kjededrift Pakker Gods

Detaljer

Hvordan utformes kontrakter i byggebransjen for å sikre en god avfallshåndtering? Pia Kruse, Miljøsjef, Ytre Miljø

Hvordan utformes kontrakter i byggebransjen for å sikre en god avfallshåndtering? Pia Kruse, Miljøsjef, Ytre Miljø Hvordan utformes kontrakter i byggebransjen for å sikre en god avfallshåndtering? Pia Kruse, Miljøsjef, Ytre Miljø Skanska Globalt Europa, USA og Latin Amerika 55000 ansatte > 100 år i Norge Ca. 4400 ansatte

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.009.I.FMTE Saksnummer: 2017/2174 Dato for kontroll: 18.05.17

Detaljer

BEREGNING AV STØY FRA MASSEUTTAK Amsrud masseuttak, Gjøvik kommune

BEREGNING AV STØY FRA MASSEUTTAK Amsrud masseuttak, Gjøvik kommune BEREGNING AV STØY FRA MASSEUTTAK Amsrud masseuttak, Gjøvik kommune Prosjekt: Vedrørende: Beregning av støysoner for planlagt masseuttak. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 30.05.2017 Der det

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Bjertnæs Renovasjon AS

Rapport etter forurensningstilsyn ved Bjertnæs Renovasjon AS Vår dato: 01.06.2012 Vår referanse: 2012/3643 Arkivnr.: 471 Deres referanse: B. Bjertnæs Saksbehandler: Marianne Seland Bjertnæs Renovasjon AS Krøderveien 3370 Vikersund Innvalgstelefon: 32 26 68 21 Rapport

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Inspeksjon ved CCM AS, Ødegård Avfallsdeponi Endelig RAPPORT Nr. 2009.112.I. Virksomhetens postadresse: CCM Ødegård avfallsdeponi, Skreksrudveien - Ødegård 2150 Årnes Gårds- og bruksnr. 163, bnr. 2 og

Detaljer

MILJØPLAN FOR ANLEGGSPROSJEKTER - PROSJEKTNR: P-69 PROSJEKT: Jutulbrua

MILJØPLAN FOR ANLEGGSPROSJEKTER - PROSJEKTNR: P-69 PROSJEKT: Jutulbrua GJELDER FRA: 02.06.2014 REV.NR.: 0.02 SIDE 1 av 10 Vedlegg E.6.3 MILJØPLAN FOR ANLEGGSPROSJEKTER - PROSJEKTNR: 700110. P-69 PROSJEKT: Jutulbrua Versjon nr.: A Dato oppdatert: 27/6-2014 August 2014 SIDE

Detaljer

Dagens og fremtidens klima og miljøkrav. Jørn Arntsen, Statens vegvesen Vegdirektoratet Klima- og miljøseksjonen

Dagens og fremtidens klima og miljøkrav. Jørn Arntsen, Statens vegvesen Vegdirektoratet Klima- og miljøseksjonen Dagens og fremtidens klima og miljøkrav Jørn Arntsen, Statens vegvesen Vegdirektoratet Klima- og miljøseksjonen 09.01.2019 Bærekraft og klima Kostnader Miljøvennlig nærmiljø Rasjonell ressursbruk Grønt

Detaljer

Stikkontroller i anlegg Jernbaneverket. av Camilla Stensbye Prosjektstyringsstab Jernbaneverket

Stikkontroller i anlegg Jernbaneverket. av Camilla Stensbye Prosjektstyringsstab Jernbaneverket Stikkontroller i anlegg Jernbaneverket av Camilla Stensbye Prosjektstyringsstab Jernbaneverket Hensikt Øke etterlevelse av lovverk, instrukser, prosedyrer og planer i våre byggeprosjekter Redusere antall

Detaljer

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2011.013.I.KLIF

Detaljer

Miljøservice Eide AS - inspeksjonsrapport I.FMMR

Miljøservice Eide AS - inspeksjonsrapport I.FMMR Vår dato: Vår ref: 02.04.2019 2008/4515 Deres dato: Deres ref: MILJØSERVICE EIDE AS Torvvegen 34 6490 EIDE Saksbehandler, innvalgstelefon Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 Miljøservice Eide AS - inspeksjonsrapport

Detaljer

Miljørapport - Molde videregående skole

Miljørapport - Molde videregående skole - Molde videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 72,4 Millioner

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hallingdal Renovasjon IKS

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hallingdal Renovasjon IKS Vår dato: 23.10.2012 Vår referanse: 2009/7004 Arkivnr.: 471 Deres referanse: Leif Ove Sataslåtten Saksbehandler: Marianne Seland Hallingdal Renovasjon IKS Kleivi 3570 ÅL Innvalgstelefon: 32266821 Rapport

Detaljer

Rev.: 013 Styringssystem Dokumentansvarlig: Persson, Karl Rickard Instruks Godkjent av: Haugen, Tov Aamund Side: 1 av 6

Rev.: 013 Styringssystem Dokumentansvarlig: Persson, Karl Rickard Instruks Godkjent av: Haugen, Tov Aamund Side: 1 av 6 Instruks Godkjent av: Haugen, Tov Aamund Side: 1 av 6 1. Hensikt og omfang Instruksen skal sikre miljømessig forsvarlig håndtering av avfall som Bane NOR produserer i tråd med gjeldende regelverk. 2. Ansvar

Detaljer

KLP - Hovedkontor i Oslo

KLP - Hovedkontor i Oslo 6.4.216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 5 4,7 % 4,6 % 4,7 % 4 4,1 % 4,9 % 4,2 % 3,87 % 4,21

Detaljer

Bedriftens navn: Mjelstad Miljø AS Arkivkode: 05/

Bedriftens navn: Mjelstad Miljø AS Arkivkode: 05/ Mjelstad Miljø AS. Inspeksjonsrapport nr. 2005.0008 Bedriftens navn: Mjelstad Miljø AS Arkivkode: 05/12693-471 Bedriftens adresse: 5281 Anleggsnr: 1243AF10 Valestrandsfossen Organisasjonsnr: 979 722 486

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2017

Årlig klima- og miljørapport for 2017 Duett AS Årlig klima- og miljørapport for 217 Beskrivelse av virksomheten: Duett sin hovedaktivitet er salg av økonomisystem og skytjenester, levering av datatjenester, konsulenttjenester og salg av IKT-utstyr.

Detaljer

Gode planer- tillatelse etter forurensningsloven. Hvilke tiltak må ha tillatelse etter forurensningsloven? Hvem kan gi slike tillatelser?

Gode planer- tillatelse etter forurensningsloven. Hvilke tiltak må ha tillatelse etter forurensningsloven? Hvem kan gi slike tillatelser? Gode planer- tillatelse etter forurensningsloven. Hvilke tiltak må ha tillatelse etter forurensningsloven? Hvem kan gi slike tillatelser? Hilde Sundt Skålevåg Fagsjef for forurensning og vannforvaltning

Detaljer

Miljøhensyn i entreprisekontrakter. Gisle A. Fossberg Byggherreseksjonen, Utbyggingsavdelingen

Miljøhensyn i entreprisekontrakter. Gisle A. Fossberg Byggherreseksjonen, Utbyggingsavdelingen Miljøhensyn i entreprisekontrakter Gisle A. Fossberg Byggherreseksjonen, Utbyggingsavdelingen 2003 1 Miljø i forbindelse med kravspesifikasjonen (FOA 2006 7-4 og 15-4 (1)) Anskaffelsen bør spesifiseres

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Problemstillinger knytte til utfylling av raviner

Problemstillinger knytte til utfylling av raviner Miljøvernavdelingen Problemstillinger knytte til utfylling av raviner Forurensningsloven med forskrifter Fagseminar om raviner, oktober 2015. Anne Stine Garborg Zakariassen fmoaasz@fylkesmannen.no Problemstillinger

Detaljer

ISO 14001 Miljøstyring

ISO 14001 Miljøstyring ISO 14001 Miljøstyring Hvordan bidrar ISO 14001 til et bedre miljø? Miljøpolitikk, vesentlige miljøaspekter og miljømål Miljøledelse 09 3. november 2009 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no

Detaljer

Miljøutfordringer ved utbygging av E18 i Telemark. Espen Hoell, Miljøansvarlig E18 Telemark Teknologidagene

Miljøutfordringer ved utbygging av E18 i Telemark. Espen Hoell, Miljøansvarlig E18 Telemark Teknologidagene Miljøutfordringer ved utbygging av E18 i Telemark Espen Hoell, Miljøansvarlig E18 Telemark Teknologidagene 1.11.2018 Vegprosjektet E18 Rugtvedt Dørdal Oppstart juni 2017, åpning des 2019. 16,5 km 4 felts

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Netland & Sønner AS - Avfallsmottak FMVA Kontrollnummer: I.FMAV

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Netland & Sønner AS - Avfallsmottak FMVA Kontrollnummer: I.FMAV Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder NETLAND & SØNNER AS Arendal / Kristiansand, 3. mai 2018 Industrivegen 26 4484 Øyestranda Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Victor Frigstad 2016/3059 Saksbehandler:

Detaljer

www.terrateam.no BEHANDLING AV INDUSTRIAVFALL OG FORURENSET GRUNN VI TAR MILJØET PÅ ALVOR

www.terrateam.no BEHANDLING AV INDUSTRIAVFALL OG FORURENSET GRUNN VI TAR MILJØET PÅ ALVOR www.terrateam.no BEHANDLING AV INDUSTRIAVFALL OG FORURENSET GRUNN VI TAR MILJØET PÅ ALVOR MILJØTEKNIKK TERRATEAM HAR BEHANDLET FORURENSET GRUNN OG INDUSTRIAVFALL FRA EN REKKE VIRKSOMHETER OG PROSJEKTER

Detaljer

Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering?

Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering? Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering? FMOAs kommuneseminar 14. oktober 2010 Rita Vigdis Hansen 1. Kort om forurensningsregelverket Forurensningsloven Tilhørende forskrifter:

Detaljer

Borgund vidaregåande skole

Borgund vidaregåande skole Borgund vidaregåande skole Årlig klima- og miljørapport for 217 Beskrivelse av virksomheten: Vidaregåande yrkesfagskole med følgjande studieretningar Elektro fag, Teknikk og industriell produksjon, Bygg

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 6,6 Millioner kr 11,2 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Rapport fra kontroll ved Stormyra avfallsanlegg mottak og mellomlagring

Rapport fra kontroll ved Stormyra avfallsanlegg mottak og mellomlagring Rapport fra kontroll ved Stormyra avfallsanlegg mottak og mellomlagring Virksomhet Stormyra avfallsanlegg Midtre Namdal Avfallsselskap IKS Deltakere fra virksomheten Trond Bjørnes (driftsleder) Stein Gunnar

Detaljer

Fylkesmannen sin. «time» Gunnhild Liva Austvoll Senioringeniør Fylkemannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen sin. «time» Gunnhild Liva Austvoll Senioringeniør Fylkemannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen sin «time» Gunnhild Liva Austvoll Senioringeniør Fylkemannen i Møre og Romsdal 4.4.2019 Endinger i forurensingsgruppa hos FM Christian Dahl Thomas Aurdal Gunnhild L. Austvoll Guro Gjenstad

Detaljer

Årsrapport Energi og miljø

Årsrapport Energi og miljø Årsrapport Energi og miljø 2018 Energiforbruk + 0.5 Mwh Mål: - 4 Mwh 85 GRESB Green star rating CO² - 5 % Mål: - 3% Avfallsmengde - 77 Tonn Mål: Årlig reduksjon Energi & Miljø 2018 Mål: 2018-2020 Vannforbruk

Detaljer

Beskrivelse av løsning/tiltak/ gjennomføring. Fungerende miljøansvarlig hos byggherre ivaretar dette. Miljøhandlingsplan

Beskrivelse av løsning/tiltak/ gjennomføring. Fungerende miljøansvarlig hos byggherre ivaretar dette. Miljøhandlingsplan MILJØOPPFØLGINGSPLAN FASE: FORPROSJEKT 1.1 Det skal utpekes en miljøansvarlig hos byggherre PD (HFHF) Fungerende miljøansvarlig hos byggherre ivaretar dette. Eksisterende miljøansvarlig hos byggherre ivaretar

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 936 526 489 Eies av (org.nr): 974 166 542 Besøksadresse: Hasdalgt. 41, 4950 Risør Telefon: 37 15 04 44 Bransjenr. (NACE-kode): 22.220 E-post: kjell@lettemballasje.no

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: 10. april Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 10. april 2015

Oppdragsnr: Dato: 10. april Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 10. april 2015 RAPPORT Kunde: Indre Østfold Renovasjon v/rita Heide Eggen Sammendrag: For drift av anlegget uten trekverning er det beregnet tilfredsstillende støynivå ved alle boliger. Med trekverning er det beregnet

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1, Millioner kr. 654 213 869, Millioner

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Inspeksjon ved Ødegård Avfallsdeponi RAPPORT Nr. 2008.162.I. FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Virksomhetens postadresse: Ødegård avfallsdeponi, Skreksrudveien - Ødegård 2150 Årnes Gårds- og bruksnr. 163,

Detaljer

Og hva med brannsikring. Det har vært mange branner i avfallsanlegg i Rogaland.

Og hva med brannsikring. Det har vært mange branner i avfallsanlegg i Rogaland. file://\\fmroephweb03\pdfserverdocprocessing\ephorte\828125_fix.htm Side 1 av 3 23.04.2015 Hei. Da har vi tatt tilbakemeldingene deres til etterretning og gjort følgende. Vi har inngått avtale med Norsk

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved NCC mobilt asfaltverk Ormsundkaia Kontrollnummer: I.FMOA

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved NCC mobilt asfaltverk Ormsundkaia Kontrollnummer: I.FMOA Fylkesmannen i Oslo og Akershus NCC INDUSTRY AS AVD ASFALT OSLO Ormsundkaia 0198 Oslo Oslo, Deres ref.: Anne Cecilie Løvheim - distriktssjef Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: Guro Holte Inspeksjonsrapport:

Detaljer

55 Ansatte. 100 millioner i omsetning. 350 enheter i vårt anleggsregister. 150 kjøretøy og maskiner BERGE N

55 Ansatte. 100 millioner i omsetning. 350 enheter i vårt anleggsregister. 150 kjøretøy og maskiner BERGE N Løvaas maskin as 55 Ansatte 100 millioner i omsetning BERGE N 350 enheter i vårt anleggsregister 150 kjøretøy og maskiner REFERANSER Løvaas maskin sine kunder og samarbeidspartner KUNDELISTE Et utvalg

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Inspeksjonsrapport 2017.024.I.FMST Inspeksjonsdato: 19.5.2017 Informasjon om virksomheten

Detaljer

N3zones AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Sertifikat

N3zones AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Sertifikat https://rapportering.miljofyrtarn.no/environmentalreport/printstatistics/15888 Page 1 of 1 19.4.218 N3zones AS Årlig klima- og miljørapport for 217 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles

Detaljer

Miljørapport. Mars 2012. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2008 Fjerdingby Tlf. 64 80 28 00 - fax: Fax : 63 83 25 33 www.weber-norge.no - www.leca.

Miljørapport. Mars 2012. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2008 Fjerdingby Tlf. 64 80 28 00 - fax: Fax : 63 83 25 33 www.weber-norge.no - www.leca. Miljørapport Mars 2012 2011 Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2008 Fjerdingby Tlf. 64 80 28 00 - fax: Fax : 63 83 25 33 www.weber-norge.no - www.leca.no 1 1. MILJØRAPPORT FOR 2011 Dette er miljørapporten

Detaljer

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet Miljørapport 211 Helse - Miljø Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Buskerud Betongvarefabrikk AS i Hurum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Buskerud Betongvarefabrikk AS i Hurum kommune Vår dato: 27.11.2014 Vår referanse: 2014/7510 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Linn-Frida Karlson Saksbehandler: Kirsten Kleveland Buskerud Betongvarefabrikk AS Fjordveien 2B 3490 KLOKKARSTUA Innvalgstelefon:

Detaljer