RAMMEAVTALE. vedrørende kjøp av VA KUMMER AV BETONG OG RELATERTE VARER. mellom. for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAMMEAVTALE. vedrørende kjøp av VA KUMMER AV BETONG OG RELATERTE VARER. mellom. for perioden"

Transkript

1 Avtale nr.: RAMMEAVTALE vedrørende kjøp av VA KUMMER AV BETONG OG RELATERTE VARER mellom ROR- INNKJØP (heretter kalt KUNDEN) f.o.m. med følgende opsjonsperiode: 1+1 år og for perioden (heretter kalt LEVERANDØREN) t.o.m.. Følgende inngår som en del av rammeavtalen: Vedlegg 01: KUNDENS konkurransevilkår Vedlegg 02: LEVERANDØRENS besvarte kravspesifikasjon og tildelingskriterier med utfyllende vedlegg Vedlegg 03: Pris-/rabattoversikt over de varene som avtalen omfatter. Vedlegg 04: Avtale om elektronisk samhandling Vedlegg 05: Etikk egenerklæring Vedlegg 06: Egenerklæring HMS Vedlegg 07: ESPD skjema Vedlegg 08: Virksomhetsoversikt Vedlegg 09: Endringsbilag etter avtaleinngåelse Denne rammeavtale er i seg selv ikke økonomisk forpliktende for KUNDEN. Bare den enkelte, individuelle bestilling med referanse til avtalen binder KUNDEN økonomisk. Avtalen er undertegnet i 2 eksemplar hvorav hver av partene beholder ett. For KUNDEN: For LEVERANDØREN:, den Kontaktperson hos KUNDEN: Navn: Helge Dahle Adresse: Øvre veg 28, 6413 Molde. Tlf.: Epost: den Kontaktperson hos LEVERANDØREN: Navn: Adresse: Tlf.: e-post: Vedlegg 01 Rammeavtale side 1 av 12

2 1. OMFANG Avtalen gjelder for levering av varer og/eller tjenester spesifisert i vedlegg 03 samt evt. Suppleringsprodukt og tilhørende tjenester beskrevet i vedlegg 02 til KUNDENS virksomheter spesifisert i vedlegg VARIGHET/OPPSIGELSE Avtalen gjelder i perioden som er angitt på avtalens forside med opsjon på års forlengelse på uendrede vilkår. Opsjonen gir KUNDEN ensidig rett til å forlenge avtalen. Dersom KUNDEN ikke sier opp avtalen innen 3 måneder før den utgår, utløser dette ett nytt opsjons år. Hvis utviklingen i den opprinnelige avtaleperioden tilsier det (dvs. at vilkår og/eller sortiment ikke lenger oppfattes konkurransedyktige) vil KUNDEN kunne stille krav om at det foretas forbedringer av vilkår og/eller sortiment som en forutsetning for å utløse opsjonen. LEVERANDØREN vil kunne velge å motsette seg dette, men ikke en forlengelse på opprinnelige vilkår. Det kan ikke foretas vesentlige endringer i avtalen. 3. PRAKTISERING AV AVTALEN Avtalen innebærer at de virksomhetene som omfattes av avtalen er forpliktet til å gjøre sine innkjøp hos LEVERANDØREN av de produktgrupper som omhandles i vedlegg 03, så framt denne er leveringsdyktig, jfr. pkt. 7, avsnitt 2 om leveringstid. Dersom LEVERANDØREN avdekker at virksomheter ikke foretar sine innkjøp i h.h.t. denne avtalen, skal dette forhold omgående tas opp med KUNDENS sentrale innkjøpstjeneste. KUNDEN har likevel rett til å gå utenom avtalen ved enkeltanskaffelser over kr ,00 ekskl mva dersom KUNDEN ønsker dette. LEVERANDØREN skal alltid ha mulighet til å delta i konkurransen om en slik enkeltanskaffelse. KUNDEN har videre rett til, i mindre omfang, å prøve ut nye varer fra andre leverandører i avtaleperioden. LEVERANDØREN skal alltid underrettes i slike tilfeller. KUNDEN er ikke forpliktet til å kjøpe noen bestemt mengde varer eller tjenester i rammeavtaleperioden. LEVERANDØREN har på sin side ikke anledning til å selge inn alternative varer til de nettoprisede varene i vedlegg 03, uten at KUNDENS sentrale innkjøpstjeneste på forhånd har godkjent dette. KUNDEN vil gjøre avtalevilkårene tilgjengelig for alle virksomheter som omfattes av avtalen. Avtalen er ikke offentlig, jfr. Offentlighetsloven 5a, jfr. Forvaltningsloven 13, 2. ledd. Leveranser gjennom Entreprenører eller andre som leverer hele, eller deler av entrepriser / prosjekter til KUNDEN er ikke omfattet av denne avtalen. Minst 1 gang pr år kan KUNDEN innkalle til statusmøter med LEVERANDØREN for gjennomgang av status i siste periode Vedlegg 01 Rammeavtale / side 2 av 12

3 3.1 BESTILLING Når KUNDEN avdekker behov for varer som faller inn under denne avtalen, skal han fortrinnsvis bestille gjennom bruk av KUNDENS ehandelsløsning der det er lagt til rette for dette. Bestillinger kan ellers foretas i form av e-post, via LEVERANDØRENS nettbutikk eller i den form KUNDEN bestemmer. Alle de deltakende kommunene har etablert egen og samme ehandelsløsning, se krav under pkt 3.2. Per i dag er det likevel noen virksomheter som ikke har etablert en slik løsning, og for disse må LEVERANDØREN kunne tilby en netthandelsløsning, se krav under pkt 3.2. Avrop/bestillinger på rammeavtalen vil bli foretatt av den enkelte virksomhet i kommunene. Det kan ikke foretas avrop/bestillinger som gir dårligere betingelser enn de som følger av denne rammeavtalen, med mindre dette er avtalt med KUNDENS kontaktperson. Alle avrop/bestillinger skal omgående bekreftes skriftlig av LEVERANDØREN, der det er mulig via ehandel. Ordrebekreftelsen skal inneholde spesifikasjon av: Enhet/avdeling og navn på bestiller, eventuelt bestillers referansenummer for bestillingen, varelinjer, pris, rabatt og eventuelle andre betingelser, så som leveringstid/dato. For bestillinger som er gjort via KUNDENS ehandelsløsning, skal kundens ordrenr benyttes som referanse. 3.2 ELEKTRONISK HANDEL Alle kommuner som er tilknyttet KUNDEN (per i dag 5 stk), benytter samme ehandelsløsning og er per i dag tilknyttet Ehandelsplattformen. Det er et mål for KUNDEN å oppnå størst mulig andel elektroniske bestillinger. LEVERANDØREN forplikter seg til å knytte seg til Ehandelsplattformen og skrive avtale om elektronisk samhandling, se Vedlegg 04 «Avtale om elektronisk samhandling ved bruk av ehandel.no». Det skal avtales mellom KUNDEN og LEVERANDØREN om det er mest formålstjenlig å benytte kjøp via produktkataloger i KUNDENS ehandelsløsning eller om det skal benyttes kjøp via såkalt punch-outløsning, i LEVERANDØRENS nettbutikk. Dersom det velges kjøp via produktkatalgoer, skal LEVERANDØREN på Ehandelsplattformen tilby en egen produktkatalog som inneholder de produkter og produktgrupper som til enhver tid avtales mellom KUNDEN og LEVERANDØREN. For at produktkatalogen skal være tilstrekkelig á jour til enhver tid, må LEVERANDØREN oppdatere katalogen med jevne mellomrom (minst 1 gang per måned), og umiddelbart når det skjer større endringer i priser eller sortiment. Informasjon og vilkår for bruk av Ehandelsplattformen finnes på Partene bærer selv sine kostnader ved bruk av Ehandelsplattformen Vedlegg 01 Rammeavtale / side 3 av 12

4 LEVERANDØREN plikter også å motta avrop som elektroniske fritekstordrer via Ehandelsplattformen. LEVERANDØREN skal oppgi en egnet epostadresse for mottak av fritekstordrer inntil løsningen via Ehandelsplattformen er operativ. 3.3 ELEKTRONISK PRODUKTKATALOG Den elektroniske produktkatalogen (heretter katalogen) skal leveres på format definert av Ehandelsplattformen. LEVERANDØREN skal ved behov kunne oppdatere katalogen 1 gang pr mnd. Innlevering av forslag til ny katalog skal være KUNDEN i hende senest den 20. i måneden før. KUNDEN skal godkjenne eller avvise katalogen innen månedslutt. LEVERANDØREN kan ikke endre tilbudt varesortiment eller priser før katalogen er godkjent av KUNDEN. Ved avvik fra samhandlingsavtalen er det LEVERANDØRENS ansvar å utbedre feil umiddelbart etter at feilen oppdages eller KUNDEN informerer om feilen. LEVERANDØREN må selv dekke alle kostnadene ved oppdatering av katalog. Katalogen skal inneholde et komplett avtalesortiment per aktiv avtale mellom LEVERANDØREN og KUNDEN. Katalogen skal kun inneholde artikler som er på gyldig, aktiv avtale. Katalogen anses ikke som levert før den er komplett og korrekt. Katalogens innhold, kvalitet og format skal til enhver tid være som angitt i Samhandlingsavtalen, vedlegg 04. Dersom LEVERANDØREN ikke leverer Katalog i henhold til disse krav, anses dette som en mangel. 4. PRISER/RABATTER Alle priser skal faktureres i norske kroner (NOK) ekskl. mva. Prisene skal inkludere emballasje, faktureringskostnader, gebyrer, toll, skatter, andre avgifter, samt nødvendig dokumentasjon. Alle kostnader knyttet til lagerhold, sikring/emballering, transport og utlevering av varer er inkludert i de avtalte enhetsprisene. Prisene skal inkludere fri retur fra leveringsadresse av feil leverte varer når dette skyldes feil fra leverandøren. Prisene inkluderer også eventuelle møter i ROR-Innkjøp sine kommuner i forbindelse med kontraktsdrøftinger, planlegging av de enkelte leveranser og avtaleoppfølging. Priser/rabatter på de varene som omfattes av avtalen går fram av pris-/rabattoversikten, vedlegg 03. Tilbud fra LEVERANDØREN i perioden som er gunstigere enn avtaleprisene, gjelder automatisk for KUNDEN. LEVERANDØREN er forpliktet til å gjøre slike tilbud kjent for den enkelte virksomhet som omfattes av avtalen, jfr. vedlegg Vedlegg 01 Rammeavtale / side 4 av 12

5 5. PRIS-/RABATTENDRINGER Pris-/rabattendringer som skyldes endringer i offentlige skatter og avgifter kan gjennomføres etter at KUNDENS sentrale innkjøpstjeneste er forhåndsvarslet i så god tid som mulig. På produkter der det kun er avtalt rabatt, gjelder avtalt rabatt for hele avtaleperioden. På produkter der det er avtalt nettopris, kan prisen endres 1 gang pr år, første gang 12 måneder etter avtaledato. Prisene endres iht. den totale konsumprisindeksen, SSB-tabell KPI Totalindeks med basis i indeksen ved kontraktsinngåelse. Alle prisendringer etter avsnitt 3 foran skal være grunngitt skriftlig minst 1 måned før de trer i kraft. Endringene kan ikke iverksettes før de er godkjente av KUNDENS sentrale innkjøpstjeneste. Slik godkjenning skal foreligge senest 14 dager etter at nødvendig dokumentasjon er mottatt. Stiger prisene fra LEVERANDØREN mer enn hos konkurrentene, har KUNDEN rett til forhandlinger, eventuelt til å si opp avtalen med 3 måneders varsel 6. BETALINGSBETINGELSER Betalingsbetingelsene er: 30 dager fra fakturadato. Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller tillegg i form av ordre-, faktura-, ekspedisjonsgebyr etc. Eventuell morarente skal beregnes etter morarenteloven. Faktura skal sendes til den enkelte virksomhet som omfattes av avtalen og skal ikke utstedes før ordren er komplett levert. Det er en forutsetning for betaling i rett tid at faktura er kommet fram til virksomheten senest 4 dager etter fakturadato og at fakturerte varer er mottatt og godkjent av virksomheten. Alle fakturaer skal være påført bestillings-/rekvisisjons-/ordrenummer, eventuelt andre referanser som KUNDEN krever, og skal klart angi hva beløpet gjelder. I tillegg skal alle priser spesifiseres med veiledende pris, rabatt og netto pris pr enhet. Hvis KUNDEN ikke betaler til avtalt tid, har LEVERANDØREN krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m. jf pkt ELEKTRONISK FAKTURA LEVERANDØREN plikter å tilby elektronisk faktura fra avtaledato. Elektronisk faktura og kreditnota er forsendelse av datafil i standard format til mottaker. For det offentlige er det Elektronisk handelsformat (EHF) som er standarden. Faktura skal inneholde bestillings-/ rekvisisjonsnummer, kundens referanse, virksomhet og klart angi hva beløpet gjelder. Faktura skal ellers møte oppdragsgivers krav til verifikasjon og dokumentasjon. Tilhørende krav: Faktura og kreditnota skal ikke være en pdf-fil. LEVERANDØREN bør levere testfaktura før avtalt oppstartsdato. Dersom LEVERANDØREN ønsker at KUNDEN skal benytte spesiell visningsmal er LEVERANDØREN selv ansvarlig for å gi KUNDEN beskjed om dette. Dersom KUNDEN velger å inngå samarbeid med en bestemt meldingssentral, må LEVERANDØREN levere faktura gjennom denne Vedlegg 01 Rammeavtale / side 5 av 12

6 Betaling av faktura medfører ikke en godkjenning av fakturagrunnlaget. KUNDEN beholder retten til å påberope seg feilfakturering / mangler etc. Fakturamottaker har rett til å returnere fakturaer som ikke tilfredsstiller disse kravene. Fakturaadresse ved bruk av EHF er kommunenes organisasjonsnummer: Midsund Nesset Molde Molde Eiendom KF Moldebadet KF Molde Vann og Avløp KF Tøndergård skole Molde havnevesen KF Øvrige elektroniske adresser til kommunene for å motta EHF finnes i nasjonalt adresseregister i ELMA. 7. LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser er fritt levert og losset innen den respektive kommunes grenser, ihht: (DDP Incoterms 2010), dersom ikke annet er spesielt avtalt. Levering anses å ha skjedd når avtalens gjenstand er mottatt for godkjenning/ inspeksjon på avtalt sted og til avtalt tid. Levering skal skje innenfor normal arbeidstid ihht til de krav som ligger i LEVERANDØRENS besvarte kravspesifikasjon, vedlegg 02 til denne avtalen. Leveringstider går fram av besvart kravspesifikasjonsskjema, se vedlegg 02 til denne avtalen. Det er en forutsetning at bestilling er gjort i samsvar med den til en hver tid gjeldende distribusjonsplan der slik er avtalt. Ved varemangel vil LEVERANDØREN gi KUNDEN høyeste prioritet. Etter nærmere avtale med den enkelte virksomhet vil LEVERANDØREN opprette sikkerhetslager når dette er ønskelig og nødvendig. Dette skal skje uten kostnad for KUNDEN. LEVERANDØREN garanterer at leveringspresisjon skal ligge på % av totalt antall bestilte poster, jfr. 2. avsnitts 1. setning. Det skal ikke forekomme restleveringer. Dersom det må foretas dekningskjøp for å tilfredsstille dette kravet, skal det leveres tilsvarende vare eller bedre til avtalepris. Leveringspresisjonen skal måles 2 ganger pr år, første gang 6 måneder etter avtaledato. Må varene kjøpes fra en annen leverandør, kan LEVERANDØREN bli gjort økonomisk ansvarlig. KUNDEN og LEVERANDØREN skal i fellesskap bli enige om hvem av partene som skal utføre det praktiske arbeidet for å skaffe varene som LEVERANDØREN ikke klarer å levere. LEVERANDØREN skal dekke KUNDENS nødvendige merutgifter i slike tilfeller. Med mindre annet er avtalt skal LEVERANDØREN fjerne emballasje etter eventuell montering. Varer skal leveres med egnet emballasje/beskyttelse, ferdig losset, i kasser og/eller på paller Vedlegg 01 Rammeavtale / side 6 av 12

7 Eventuell retur av paller og lignende skjer etter nærmere avtale. Personell som mottar, kontrollerer og sender ut varer hos LEVERANDØREN må ha nødvendig fagkunnskap og kjennskap til varer for å kunne utføre disse oppgavene på en tilfredsstillende måte. Varig endring av distribusjonsløsning skal godkjennes av kunden før den kan iverksettes. en er ansvarlig for vareleveringen, også om denne settes bort til transportører eller underleverandører. Dette ansvaret omfatter også å gi den oppfølging som er nødvendig for at kravene til punktlighet og forsvarlig behandling av forsendelsene skal dekkes. 7.1 FORSINKELSE LEVERANDØREN skal snarest varsle KUNDEN om forhold som har eller kan få betydning for gjennomføringen av tjenestene. LEVERANDØREN skal umiddelbart underrette KUNDEN, skriftlig, dersom det er grunn til å anta at fristene ikke kan overholdes. 8. PRODUKTOPPLYSNINGER/SAMARBEID LEVERANDØREN skal sørge for at produktinformasjon kommer ut til alle virksomheter som omfattes av avtalen. LEVERANDØREN må også sørge for ettersending av tilleggsopplysninger slik at produktinformasjon til en hver tid er à jour. LEVERANDØREN må på anmodning fra virksomhetene til en hver tid levere produktopplysninger (produktdatablad e.l.) for alle varer som omfattes av avtalen. KUNDENS sentrale innkjøpstjeneste skal ha kopi av all skriftlig informasjon fra LEVERANDØREN til virksomhetene. LEVERANDØREN er forpliktet til å sørge for brukeropplæring i den grad det er nødvendig for en mest mulig faglig og økonomisk riktig bruk av den leverte vare. Dette skal skje uten kostnader for KUNDEN. 9. KVALITET, MILJØ OG DOKUMENTASJON Det forutsettes at de produkter som leveres er offentlig godkjent, sertifisert, registrert ol., der slik godkjenning er pålagt. LEVERANDØREN er ansvarlig for at de varer og tjenester som leveres er i samsvar med bestillingen. KUNDEN har, for egen regning og til enhver tid, rett til å inspisere og kontrollere at som skjer. Hvis en leveranse eller en del av en leveranse ikke tilfredsstiller de krav og betingelser bestillingen fastsetter, kan KUNDEN tilbakevise eller vrake denne eller deler av denne. KUNDENS kvalitetskontroll og godkjenning fritar ikke LEVERANDØREN for de forpliktelser LEVERANDØREN har påtatt seg i hht. bestillingen/avtalen. Manglende kvalitetskontroll fra KUNDENS side medfører ingen reduksjon i KUNDENS rettigheter. LEVERANDØREN plikter å ha et tilfredsstillende kvalitets- og miljøsikringssystem som er tilpasset leveransens art og LEVERANDØRENS forpliktelser etter avtalen. På forespørsel skal LEVERANDØREN dokumentere systemet for KUNDEN. LEVERANDØREN skal arbeide aktivt for å minske miljøbelastningen ved oppfyllelse av avtalen, og til enhver tid følge gjeldende miljølovgivning Vedlegg 01 Rammeavtale / side 7 av 12

8 LEVERANDØREN skal løpende dokumentere hvilket arbeid som nedlegges for å minske miljøbelastningen, og er pliktig til å framlegge dokumentasjon på KUNDENS forespørsel. KUNDEN skal ha rett til å gjennomføre kontroll av LEVERANDØREN og eventuelle underleverandører. LEVERANDØREN plikter å bidra ved gjennomføringen av kontrollen. Dersom kontrollen avdekker avvik, plikter LEVERANDØREN, uten ugrunnet opphold, å iverksette korrigerende tiltak. KUNDEN kan fastsette en rimelig frist for gjennomføring. Unnlatelse av å iverksette korrigerende tiltak utgjør en vesentlig mangel. 10. REKLAMASJONER Har en vare ved levering feil eller andre mangler, må det reklameres så snart som mulig. Det er den enkelte virksomhet som håndterer eventuelle reklamasjoner mot LEVERANDØREN. Avviste varer skal LEVERANDØREN omgående erstatte for egen regning. LEVERANDØREN har ansvar for skader et levert produkt eventuelt skulle forårsake på KUNDENS utstyr. Dette gjelder ikke dersom skadene skyldes feil bruk fra KUNDENS side. 11. STATISTIKK LEVERANDØREN skal, uten kostnad for KUNDEN, utarbeide årlig transaksjonsstatistikk i Excel for den enkelte virksomhet og samlet for alle virksomhetene. Statistikken må inneholde opplysninger om levert mengde, forbruk i kroner og andre nødvendige opplysninger etter nærmere avtale mellom partene. 12. REKLAME LEVERANDØREN må innhente forhåndsgodkjennelse fra KUNDEN dersom LEVERANDØREN for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om avtalen ut over å oppgi leveransen som generell referanse. 13. TRANSPORT AV AVTALEN Ingen av partene kan overføre noen del av sine rettigheter eller plikter etter denne avtale til andre uten skriftlig godkjenning fra den andre avtaleparten. 14. MISLIGHOLD 14.1 LEVERANDØRENS MISLIGHOLD, FORSINKELSE OG MANGEL HVA SOM ANSES SOM MISLIGHOLD Det foreligger mislighold fra LEVERANDØRENS side hvis LEVERANDØREN ikke oppfyller sine plikter etter denne avtale. Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes forhold hos KUNDEN, eller forhold som anses som force majeure FORSINKELSE Leveransen er forsinket dersom formål, krav og spesifikasjoner som er fastsatt i denne avtalen ikke er overholdt. Dersom levering ikke skjer i henhold til dette, og det ikke skyldes force majeure eller forhold hos KUNDEN, foreligger forsinkelse fra LEVERANDØRENS side Vedlegg 01 Rammeavtale / side 8 av 12

9 Har leveransen mangler i henhold til punkt slik at den ikke kan benyttes til sitt formål, likestilles dette med forsinkelse. Ved forsinkelse kan KUNDEN kreve oppfyllelse, dagmulkt, avhjelp, heving og erstatning, samt holde kjøpesummen tilbake. KUNDENS rett til erstatning faller ikke bort ved at han gjør gjeldende andre krav eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende DAGMULKT Med mindre annet er avtalt, kan KUNDEN kreve dagmulkt dersom leveransen er forsinket i henhold til punkt Ved forsinkelse påløper automatisk dagmulkt med 0,2 % av avtalt vederlag uten merverdiavgift for den del av leveransen som er forsinket for hver kalenderdag forsinkelsen varer. Dagmulkten kan likevel ikke være mindre enn NOK 1 000,00 pr. kalenderdag. Dagmulkten skal til sammen ikke utgjøre mer enn 20 % av vederlaget for hele Avtalen uten merverdiavgift. Det samlede tidsrom dagmulkt påløper, utgjør dagmulktperioden. Dersom avtalen omfatter flere leveranser, og en forsinket enkeltleveranse fører til at KUNDEN ikke kan nyttiggjøre seg den samlede leveransen, utgjør dagmulkten 0,2 % av totalt vederlag for hele avtalen uten merverdiavgift MANGEL Det foreligger mangel dersom formål, krav og spesifikasjoner som er fastsatt i denne avtale ikke er overholdt, uten at det skyldes force majeure eller forhold hos KUNDEN AVHJELP LEVERANDØREN har i en reklamasjonsperiode plikt til å avhjelpe alle forsinkelser og mangler som framkommer uten ekstra kostnad for KUNDEN, dersom dette kan skje uten å volde LEVERANDØREN urimelig kostnad eller ulempe. Arbeidet med å avhjelpe mislighold skal påbegynnes og gjennomføres uten ugrunnet opphold etter at LEVERANDØREN har fått melding om misligholdet. KUNDEN kan sette en rimelig frist. Reklamasjonsperiodens lengde skal være tilsvarende den reklamasjonstid som følger av alminnelig kontraktsrett for det produktområdet reklamasjonen omhandler, dersom ikke annet er fastsatt. Reklamasjonstiden regnes fra avtalt leveringsdato for den enkelte leveranse. Det forutsettes at KUNDEN reklamerer skriftlig uten ugrunnet opphold etter at mangelen er oppdaget eller burde ha vært oppdaget. KUNDEN kan sette en rimelig frist. Det er et krav at mangelen eller årsaken til mangelen må antas å ha foreligget allerede ved levering. Dette gjelder ikke dersom LEVERANDØREN ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i et lengre tidsrom. Avhjelp kan skje ved utbedring, omlevering eller tilleggslevering. Selv om KUNDEN ikke krever det, har LEVERANDØREN rett til for egen regning å rette mangel eller foreta Vedlegg 01 Rammeavtale / side 9 av 12

10 omlevering, når det kan skje uten vesentlig kostnad eller ulempe for KUNDEN og uten risiko for at KUNDEN ikke får dekket sine utlegg av LEVERANDØREN. Arbeidet med å avhjelpe mangler skal påbegynnes og gjennomføres uten ugrunnet opphold etter at LEVERANDØREN har fått melding om mangelen. Dersom LEVERANDØREN ikke har påbegynt arbeidet med å avhjelpe mangelen innen avtalt tidsfrist, kan KUNDEN la tredjepart foreta avhjelp for LEVERANDØRENS regning etter nærmere varsel PRISAVSLAG I den utstrekning mangelen ikke blir rettet, kan KUNDEN kreve forholdsmessig prisavslag HEVING KUNDEN kan heve hele eller deler av avtalen dersom LEVERANDØREN vesentlig misligholder sine forpliktelser etter avtalen. Forsinkelse ut over dagmulktperioden anses som vesentlig mislighold av avtalen ERSTATNING KUNDEN kan kreve erstattet ethvert sannsynliggjort tap, som med rimelighet kan tilbakeføres til forsinkelse, mangel eller annet mislighold fra LEVERANDØRENS side, med mindre LEVERANDØREN godtgjør at misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke skyldes ham. Erstatningen skal omfatte KUNDENS direkte tap fra det tidspunktet misligholdet oppstod. Tap som skyldes merarbeid og forsinket driftsstart eller driftsavbrudd anses som direkte tap. Dagmulkt kommer til fradrag i erstatningen ERSTATNINGSBEGRENSNING Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Tapt fortjeneste, tapt omsetning og tapte forventede besparelser anses som indirekte tap. Erstatningen er begrenset til et beløp som tilsvarer avtalesummen ekskl. merverdiavgift, per type mislighold. Dersom LEVERANDØREN eller noen han svarer for har utvist forsett eller grov uaktsomhet, gjelder ikke de nevnte erstatningsbegrensningene. KUNDEN kan kreve erstatning for direkte og indirekte tap i stedet for dagmulkt KUNDENS MISLIGHOLD HVA SOM ANSES SOM MISLIGHOLD Det foreligger mislighold fra KUNDENS side hvis KUNDEN ikke oppfyller sine plikter etter avtalen. Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes forhold hos LEVERANDØREN eller forhold som anses som force majeure Vedlegg 01 Rammeavtale / side 10 av 12

11 BEGRENSNING I LEVERANDØRENS TILBAKEHOLDELSESRETT LEVERANDØREN kan ikke holde tilbake leveranser som følge av KUNDENS mislighold BETALINGSMISLIGHOLD Dersom KUNDEN ikke betaler til avtalt tid, har LEVERANDØREN krav på rente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling (Morarenteloven) av 19. des nr. 100 av det beløpet som er forfalt til betaling. Heving kan ikke skje hvis KUNDEN gjør opp forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter innen fristens utløp HEVING Ved annet mislighold enn betalingsmislighold kan LEVERANDØREN, dersom misligholdet er av en slik art at det har vesentlig betydning for LEVERANDØREN, sende KUNDEN skriftlig varsel om at avtalen vil bli hevet dersom KUNDEN ikke avslutter misligholdet. Heving kan ikke skje dersom KUNDEN kommer ut av misligholdssituasjonen før fristens utløp ERSTATNING LEVERANDØREN kan kreve erstattet ethvert direkte og påregnelig tap som med rimelighet kan tilbakeføres til misligholdet. Dette gjelder ikke dersom KUNDEN kan godtgjøre at misligholdet eller årsaken til misligholdet kan tilskrives skyld hos LEVERANDØREN eller noen han er ansvarlig for. Tapt fortjeneste, tapt omsetning og tapte forventede besparelser anses som indirekte tap. Erstatning for indirekte tap kan bare kreves dersom det er utvist grov uaktsomhet eller forsett REKLAMASJON Partene skal reklamere skriftlig og uten ugrunnet opphold etter at misligholdet ble oppdaget. 15. ØVRIGE BESTEMMELSER 15.1 FORSIKRINGER LEVERANDØREN plikter å tegne forsikringer som er tilstrekkelige til å dekke ethvert krav fra KUNDEN som følger av LEVERANDØRENS risiko eller ansvar etter denne avtalen innenfor rammen av alminnelige forsikringsvilkår. Denne forpliktelsen anses oppfylt dersom LEVERANDØREN tegner ansvars- og risikoforsikring på vilkår som anses som ordinære innenfor norsk forsikringsvirksomhet FORCE MAJEURE Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette uten ugrunnet opphold og forholdet skal dokumenteres skriftlig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. Motparten kan i force majeure-situasjoner bare heve avtalen med den rammede parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 dager regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 dagers varsel Vedlegg 01 Rammeavtale / side 11 av 12

12 I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig. 16. DOKUMENTRANG Ved motstrid går denne avtaletekst foran vedlegg 01 og vedlegg 02, dersom ikke annet er sagt i endringsbilaget til denne avtaletekst. Dersom LEVERANDØRENS tilbudsspesifikasjon ikke er i full overensstemmelse med KUNDENS konkurransevilkår, må dette være uttrykkelig presisert i tilbudsspesifikasjonen. I tilfelle motstrid som ikke er uttrykkelig spesifisert i tilbudsspesifikasjonen, eller der en omforent løsning ikke finnes i denne avtaletekst eller i hht til vedlegg 09, går KUNDENS konkurransevilkår foran LEVERANDØRENS tilbudsspesifikasjon. 17. TVISTER Norsk lov gjelder for avtalen og for forhold som ikke er nevnt i den. Tvist om forståelse eller praktisering av denne avtalen skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører fram, blir tvisten eventuelt å løse ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Romsdal Tingrett som verneting for slike tvister. 18. AVVIK/ENDRINGER Innenfor det partene med rimelighet kunne forvente da avtalen ble inngått, har KUNDEN rett til å kreve kvalitetsmessige og/eller kvantitetsmessige endringer i leveransen og/eller leveringstidspunkt. Krav om slike endringer skal framsettes skriftlig. Vederlag for endringer skal være i samsvar med avtalens opprinnelige enhetspriser og prisnivå. Dersom endringer medfører kostnadsøkning eller besparelser, skal partene forhandle særskilt om dette, men enhetsprisene skal legges til grunn. Alle avvik fra eller endringer av denne avtalen må, for å være gyldige, foreligge skriftlig og undertegnet av begge parter i en endringsavtale som vedlegg 09 (Endringsbilag etter avtaleinngåelse), 19. KOMMUNIKASJON/SPRÅK Norsk skal benyttes i all muntlig/skriftlig kommunikasjon mellom partene i rammeavtaleperioden Vedlegg 01 Rammeavtale / side 12 av 12

A Læremidler Vedlegg 4 RAMMEAVTALE. vedrørende kjøp av LÆREMIDLER. mellom. for perioden

A Læremidler Vedlegg 4 RAMMEAVTALE. vedrørende kjøp av LÆREMIDLER. mellom. for perioden 2010-01 A Læremidler Vedlegg 4 RAMMEAVTALE vedrørende kjøp av LÆREMIDLER mellom MOLDE KOMMUNE m/ 21 samarbeidskommuner (heretter kalt KUNDEN) f.o.m. xx.xx.xxxx med følgende opsjonsperiode: Som en del av

Detaljer

RØR, RØRDELER OG VA-UTSTYR

RØR, RØRDELER OG VA-UTSTYR Vedlegg III1 FORSLAG TIL RAMMEAVTALE vedrørende kjøp av RØR, RØRDELER OG VA-UTSTYR mellom MOLDE KOMMUNE m/samarbeidskommuner (heretter kalt KUNDEN) f.o.m. xx.xx.xxxx Som en del av avtalen følger: og for

Detaljer

Kontrakt vedrørende kjøp av

Kontrakt vedrørende kjøp av Kontrakt vedrørende kjøp av Vedlegg 3 MATVARER Varegruppe 3 Fisk og fiskeprodukter mellom BALSFJORD KOMMUNE (heretter kalt KUNDEN) og for perioden (heretter kalt LEVERANDØREN) f.o.m. 15.06.2014 t.o.m.

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

Utkast til kontrakt - Kassasystem til videregående skoler ( ) Utkast til kontrakt - Kassasystem til videregående

Utkast til kontrakt - Kassasystem til videregående skoler ( ) Utkast til kontrakt - Kassasystem til videregående Utkast til kontrakt - Kassasystem til videregående skoler (2018-54) 1 Avtaleparter 2 Innledning 2.1 Bilag til avtalen 2.2 Hva omfattes av avtalen 2.3 Avtalens varighet 2.4 Overdragelse av rettigheter og

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Avtale om kjøp av flytekai(er) mellom. Finnmark fylkeskommune (oppdragsgivere) for leverandør

Avtale om kjøp av flytekai(er) mellom. Finnmark fylkeskommune (oppdragsgivere) for leverandør Avtale om kjøp av flytekai(er) mellom Finnmark fylkeskommune (oppdragsgivere) og (leverandør) for oppdragsgiver for leverandør Sted / Dato Sted / Dato Side 2 av 7 1. KONTAKTPERSONER Hovedkontakt avtale,

Detaljer

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Avtale om Leveranse av Reisekort og impulsbilletter er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Leverandørens

Detaljer

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: INNHOLD

Detaljer

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtalen omfatter: Avtale om bedriftshelsetjeneste Startdato og sluttdato: 1.1.2013 30.6.2014 Opsjoner: 1 (ett) + 1 (ett) år Avtalen er inngått

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO MVA (senere kalt Helseforetaket) og. (senere kalt Leverandøren)

Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO MVA (senere kalt Helseforetaket) og. (senere kalt Leverandøren) Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO 894 166 762 MVA (senere kalt Helseforetaket) og (senere kalt Leverandøren) For Vestre Viken HF Drammen den... den. Arkiv 15/02727 1 Denne kontrakten

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Kjøpsavtale for Varekjøp

Kjøpsavtale for Varekjøp Kjøpsavtale for Varekjøp Versjon 1.0 Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Kjøp av lett lastebil inkl. serviceavtale Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal kommune (heretter

Detaljer

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

Ordreskjema Avtale om bistand fra Konsulent

Ordreskjema Avtale om bistand fra Konsulent Ordreskjema Avtale om bistand fra Konsulent Avtale om konsulentbistand Avtale om bistand i arbeidet med å utarbeide krav til.ved utbygging og fornyelse av vann- og avløpsanlegg som kommunen skal eie er

Detaljer

Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker

Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: 1+1 år 1 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk

Detaljer

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 6,2b Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune 1 INNLEDNING 1.1 Nedenstående alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for kjøp av tjenester og varer til Tranøy kommune så langt de ikke strider mot norsk lov eller

Detaljer

Avtale om kjøp av. Verditransport og kontanthåndtering. mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) (senere kalt Leverandøren)

Avtale om kjøp av. Verditransport og kontanthåndtering. mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) (senere kalt Leverandøren) Avtale om kjøp av Verditransport og kontanthåndtering mellom Vestre Viken HF (senere kalt Oppdragsgiver) og.. (senere kalt Leverandøren) For Vestre Viken HF Drammen den.. For Leverandør. den. 1. Kontraktens

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

KONTRAKT. Kjøp av traktor 2015 SAK NR: 15/ Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. Kjøp av traktor 2015 SAK NR: 15/ Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT Kjøp av traktor 2015 SAK NR: 15/03900 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938 801 363) (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

MINIBUSS MELLOM

MINIBUSS MELLOM KONTRAKT LEVERING AV MINIBUSS 16 + 1 MELLOM Oppdragsgiver Og xxxxx Leverandør Side 2 av 6 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

Leieavtale konvolutteringsmaskin inkludert service og vedlikehold

Leieavtale konvolutteringsmaskin inkludert service og vedlikehold Leieavtale konvolutteringsmaskin inkludert service og vedlikehold Versjon 1.0 Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Leie av konvolutteringsmaskin inkludert service og vedlikehold til 1 år

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring

Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring Avtale om system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSVILKÅR FOR KJØP AV VARER 1 Virkeområde 1.1 Dersom anskaffelsen gjelder både varer og tjenester, og tjenesten utgjør den overveiende del av Selgers forpliktelse, vil dokumentet Generelle

Detaljer

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse 4 3. Priser og prisendringer 4 4. Leverings- og betalingsbetingelser

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter.

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Formålet med avtalen er å dekke NVEs behov for kaffemaskiner, samt dekke det løpende behovet for supplering så lenge rammeavtalen løper.

Formålet med avtalen er å dekke NVEs behov for kaffemaskiner, samt dekke det løpende behovet for supplering så lenge rammeavtalen løper. VILKÅR TIL RAMMEAVTALEN KONTRAKTSBETINGELSER: 1. Avtalens dokumenter Avtalen består av følgende dokumenter: Avtaledokument Vilkår til rammeavtalen (dette dokument) Konkurransegrunnlag med vedlegg Leverandørens

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. Alminnelige vilkår ved anskaffelser

DEN NORSKE KIRKE. Alminnelige vilkår ved anskaffelser KONKURRANSEGRUNNLAG 1018/12 VEDLEGG 3 DEN NORSKE KIRKE Alminnelige vilkår ved anskaffelser Den Norske Kirke Sandnes Kirkelig Fellesråd 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Det inneholder Sandnes Kirkelige

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av arbeidstøy og. verneutstyr

Rammeavtale. kjøp av arbeidstøy og. verneutstyr Rammeavtale om kjøp av arbeidstøy og verneutstyr mellom Sjøfartsdirektoratet heretter kalt Kunden og. Foretaksnr.: heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom

Detaljer

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år.

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år. Vedlegg 4 RAMMEAVTALE 12/014 vedr elektroarbeid mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling IKS Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) for perioden

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser. Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Bl 5002 (revidert des 2004)

Alminnelige vilkår ved anskaffelser. Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Bl 5002 (revidert des 2004) Alminnelige vilkår ved anskaffelser Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Bl 5002 (revidert des 2004) 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Helse Stavanger HFs alminnelige

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER Revidert Juli 2011 Side 1 av 7 1 Innledning... 3 1.1 Tilbud... 3 1.2 Bestilling... 3 1.3 Ordrebekreftelse... 3 1.4 Offentligrettslige krav... 3 1.5 Samfunnsansvar...

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

AVTALE nr. " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847

AVTALE nr.  Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847 AVTALE nr mellom Oslo universitetssykehus HF (Org nr 993 467 049) heretter benevnt Kjøper og Leverandør (Org.nr: heretter benevnt Selger " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen

Detaljer

Rammeavtale kjøp av tolkeformidlingstjenester Sak 15/05946

Rammeavtale kjøp av tolkeformidlingstjenester Sak 15/05946 Rammeavtale kjøp av tolkeformidlingstjenester Sak 15/05946 Startdato og sluttdato: Opsjoner: 1 (ett) + 1 (ett) år Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) og Nittedal kommune (heretter kalt

Detaljer

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Avtale om vedlikehold og service Kunnskapsdepartementet Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Kontrakt om Vedlikehold

Detaljer

Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett

Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett av apparater til treningsrom Kontrakt om Kjøp av utstyr til treningsrom i Kunnskapsdepartementet er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende.

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER mellom Norsk Tipping AS og (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende Banktjenester Med referanse NT-0690-14 Avtalens varighet Fra og med: 01.01.2015

Detaljer

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 Vedlegg 4 Kontrakt KONTRAKT FOR KJØP AV Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 KONTRAKT FOR KJØP AV NORSKOPPLÆRING I KOMBINASJON MED ARBEIDSTRENING

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer Innhold 1 Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Kontrakten... 4 2 Partenes

Detaljer

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2015/23) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

KONTRAKT. 15/0090 Innsamling og utsettelse av beholdere i Aurskog Høland og Rømskog. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.

KONTRAKT. 15/0090 Innsamling og utsettelse av beholdere i Aurskog Høland og Rømskog. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org. KONTRAKT 15/0090 Innsamling og utsettelse av beholdere i Aurskog Høland og Rømskog mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter

Detaljer

Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Leverandøren

Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Leverandøren Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Leverandøren RAMMEAVTALE FOR ANSKAFFELSE AV PCer OG SERVERE mellom NVE og LEVERANDØREN (heretter kalt

Detaljer

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester AIK tjenester 2012 1. Anvendelse Disse alminnelig kontraktsvilkår gjelder mellom Trondheim kommune (heretter kalt Oppdragsgiver), og den

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

mellomm i Nordland Oppdragsgiver Leverandørr

mellomm i Nordland Oppdragsgiver Leverandørr Avtale om tjenestekjøp Ruteinformasjon i Nordland mellomm Nordland fylkeskommune Oppdragsgiver Leverandørr 1 1. INNHOLD 2. AVTALEDOKUMENT... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER OM RAMMEAVTALEN... 4 3.1 Bilag...

Detaljer

Bilag 4 Standard kjøpsbetingelser. Statlig fellesavtale om kjøp av mobiltelefoner og nettbrett med tilhørende utstyr og tjenester

Bilag 4 Standard kjøpsbetingelser. Statlig fellesavtale om kjøp av mobiltelefoner og nettbrett med tilhørende utstyr og tjenester Bilag 4 Standard kjøpsbetingelser Statlig fellesavtale om kjøp av mobiltelefoner og nettbrett med tilhørende utstyr og tjenester Innhold 2 Mekanismer for avrop og minikonkurranse... 1 2.1 Kjøp under kr

Detaljer

Vedlegg 4 Kjøpsvilkår for mobilt utstyr Saksnummer:

Vedlegg 4 Kjøpsvilkår for mobilt utstyr Saksnummer: Vedlegg 4 Kjøpsvilkår for mobilt utstyr Saksnummer: 201200419 KJØPSVILKÅR FOR MOBILTELEFONER, NETTBRETT ETC. KJØPSVILKÅR FOR MOBILTELEFONER, NETTBRETT ETC... 1 AVTALENS FORMÅL OG OMFANG... 3 VARIGHET OG

Detaljer

KONTRAKT. Rammeavtale distribusjonstjenester 13/012. mellom. Firmanavn: Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.

KONTRAKT. Rammeavtale distribusjonstjenester 13/012. mellom. Firmanavn: Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org. KONTRAKT Rammeavtale distribusjonstjenester 13/012 mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) Som en

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg.

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg. VILKÅR TIL RAMMEAVTALEN KONTRAKTSBETINGELSER: 1. Avtalens dokumenter Avtalen består av følgende dokumenter: Avtaledokument Vilkår til avtalen (dette dokument) Konkurransegrunnlag med vedlegg Leverandørens

Detaljer

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr.

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr. KONTRAKT mellom Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr 990 358 699 («Selskapet») og («Leverandør») Org.nr. om innskuddskonto for overskuddslikviditet og trekkfasilitet for mellomfinansiering Sted og dato:

Detaljer

SALGSBETINGELSER NORSPRAY AS

SALGSBETINGELSER NORSPRAY AS SALGSBETINGELSER NORSPRAY AS Eiendomsrett: Selger har salgspant i de leverte varene og således eiendomsretten til varene inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet. Dette gjelder både leveranser fra lager

Detaljer

KONTRAKT. Leveranse av fabrikkny hageavfallskvern 13/019. mellom. Firmanavn: as Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.

KONTRAKT. Leveranse av fabrikkny hageavfallskvern 13/019. mellom. Firmanavn: as Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org. KONTRAKT Leveranse av fabrikkny hageavfallskvern 13/019 mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: as Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR)

Detaljer

Avtale om konsulentbistand

Avtale om konsulentbistand Avtale om konsulentbistand Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten) og heretter kalt Kunden sted og dato: Kundens navn Konsulentens navn Kundens underskrift Kundens underskrift Avtalen undertegnes

Detaljer

Betingelser. Avtale om kjøp av produkter og tjenester

Betingelser. Avtale om kjøp av produkter og tjenester Betingelser Avtale om kjøp av produkter og tjenester 1.Generelt Denne Avtale er inngått mellom Kunden og Power Norge AS for salg av produkter og tjenester. Avtalen gjelder for kjøp av produkter og tjenester

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar Rammeavtale om kjøp av møbler og inventar Post- og teletilsynet heretter kalt Kunden og [ ] heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Avtale - kjøp av varer

Avtale - kjøp av varer Avtale - kjøp av varer 1 Avtale mellom Haram kommune (org.nr. 964 980 810) (heretter kalt Kunden) og [Leverandør] (heretter kalt Leverandøren) Dato: For Kunden: [Navn] For Leverandøren: [Navn] Avtalen

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER GJENNOMFØRING - LEVERING... 3

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER GJENNOMFØRING - LEVERING... 3 Innholdsfortegnelse 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 1.1 DEFINISJONER... 3 1.2 GENERELT... 3 1.3 TOLKNING OG RANGORDNING... 3 1.4 VARIGHET... 3 2 GJENNOMFØRING - LEVERING... 3 2.1 OVERORDNET... 3 2.2 BESTILLINGER

Detaljer

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå Rammeavtale Mediebyrå Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Medie tjenester er inngått mellom: (heretter kalt Byrået) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Byråets navn) Bernt Reitan

Detaljer

KONTRAKT. 14/00101 Rammeavtale drivstoff, olje og smøremidler. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: Firmanavn: Org.

KONTRAKT. 14/00101 Rammeavtale drivstoff, olje og smøremidler. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: Firmanavn: Org. KONTRAKT 14/00101 Rammeavtale drivstoff, olje og smøremidler mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR)

Detaljer

Vedlegg A-02: Alminnelige innkjøpsvilkår

Vedlegg A-02: Alminnelige innkjøpsvilkår Vedlegg A-02: Alminnelige innkjøpsvilkår A-2.1 Generelt Disse alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for all levering av varer og tjenester til Ringsaker kommune hvor ikke annet er avtalt. Kjøper er Ringsaker

Detaljer

Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk. Oppegård kommune Saksnr. 16/3396

Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk. Oppegård kommune Saksnr. 16/3396 Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk Vedlegg 2 Oppegård kommune Saksnr. 16/3396 Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN Organisasjonsnummer: 944 384 081 heretter kalt Oppdragsgiver og Navn på

Detaljer

KONTRAKT. 14/00368 Rammeavtale dekk. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: Firmanavn: Org.

KONTRAKT. 14/00368 Rammeavtale dekk. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: Firmanavn: Org. KONTRAKT 14/00368 Rammeavtale dekk mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) for perioden f.o.m. 15

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER

ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER Versjon 3.0 Alminnelige innkjøpsbetingelser varer 1 Anvendelse 1.1 Disse alminnelige innkjøpsbetingelser gjelder for kjøp av varer for Universitetet i Oslo, heretter

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Innhold. - Gyldige fra 1. oktober 2017

Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Innhold. - Gyldige fra 1. oktober 2017 Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser - Gyldige fra 1. oktober 2017 1. Innhold 1. Anvendelse... 2 2. Tilbud og produktinformasjon... 2 3. Produktenes egenskaper... 2 4. Mengde... 3 5. Handelstermer...

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Side: 1 av 9 Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Tjenesten... 2 1.3 Kontraktens vedlegg... 2 1.4 Tolkning prioritet ved

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308 Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester UNE saksnummer 17/00308 Avtale om hotelltjenester Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) Og Utlendingsnemnda (heretter

Detaljer