Innhald side Forord. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhald side Forord. 4"

Transkript

1

2 Innhald side Forord. 4 Samandrag Prosjektet si politiske og faglege forankring Om Jondalstunnelen Hordaland fylkesting sine vedtak om Jondalstunnelen Stortinget sine vedtak vedr. Jondalstunnelen Mål for konsekvensutgreiinga Geografisk avgrensing Krav om konsekvensutgreiing i plan og bygningslova Organisering, samarbeid og informasjon Vidare handsaming av konsekvensutgreiing og reguleringsplan Dagens kommunikasjonar Trafikk til/frå Jondal Offentlege kommunikasjonar Trafikkutvikling Aktuelle alternativ Alternative løysingar i Kvinnherad kommune Alternative løysingar i Jondal kommune Vegstandard og investeringskostnader Etappevis utvikling Disponering av masseoverskot Trafikkgrunnlag og trafikkendringar Reisetider Trafikkprognosar Metode Konsekvensar for nærmiljø Nærmiljø Utslepp av klimagassar Trafikkulykker Konsekvensar for friluftslivet Konsekvensar for naturmiljøet Konsekvensar for kulturminne og kulturmiljø Konsekvensar for marinbiologi Konsekvensar for marinarkeologi Konsekvensar for landskapsbilete Konsekvensar for naturressursar Landbruk Georessursar og vassressursar Fiskeri

3 Side 5.10 Regionale verknader Nytte av nyskapt trafikk Pendlingsomland Alternative reiseruter Folketalsprognosar Innleiing Folketalsprognose Struktur og samansetting av befolkninga Oppsummering Prognosar for næringsutvikling Vekst i sysselsettinga Struktur Endringar i næringsstrukturen Konsekvensar næring og busetnad Interkommunalt samarbeid Risiko og beredskap i regionen Risiko Sårbarheit Beredskap Overføringar frå tilsvarande prosjekt Samanstilling av regionale verknader (Kap ) Samanlikning og vurdering av alternativ Prissette konsekvensar Hovudkonfliktar for ikkje prissette konsekvensar Dei viktigaste skilnadene mellom alternativa Tiltakshavar si tilråding og vidare arbeid Tilråding av alternativ Vedlegg: sprogram Referansar

4 Forord Hordaland fylkesting har vedtatt at det skal utarbeidast reguleringsplan for lang Jondalstunnel. Jondalstunnelen er i høve til forskrift om konsekvensutgreiingar fastsett 21. mai 1999, eit Vedlegg 1-tiltak som utløysar krav om konsekvensutgreiing etter Plan- og bygningslova. a er utført av Statens vegvesen Region vest. Samandrag Dagens transportsystem a dekkjer området mellom rv 551 i Austrepollen i Kvinnherad kommune og Belsnes (fv 107) i Jondal kommune. Denne strekninga har i dag ikkje direkte samband, men samband via rv 550 Jondal Utne Odda for lettare køyretøy og rv 551 Odda Austrepollen. Tyngre køyretøy må nytta ferja til Tørvikbygd, rv 49 til Norheimsund, rv 7 til Kvanndal og ferje frå Kvanndal til Utne fordi strekninga Herand Utne berre har 8 tonn akseltrykk og 12,40 meter vogntoglengde. Riksveg 550 er ein flaskehals for kommunikasjon for Jondal og delvis Kvam mot sør og aust (Odda og Kvinnherad) og utgjer ei monaleg barriere for kontakt mellom kommunane på begge sider av Hardangerfjorden. Plangrunnlag og hovudspørsmål Ved Hordaland fylkesting si handsaming av Jondalstunnelen i juni 2000, vart det vedteke at lang Jondalstunnel skulle leggjast til grunn for Jondal si tilknyting til hovudvegnettet i sør og aust (mot Kvinnherad). Tidlegare var denne tilknytinga tenkt via Hesviktunnelen, ein tunnel på om lag 3,5 km. Men eit vegsystem med Hesviktunnelen vil auka køyrelengda med over 21 km i høve til lang Jondalstunnel. Miljøverndepartementet har bestemt at Vegdirektoratet er ansvarleg styresmakt for konsekvensutgreiinga og Statens vegvesen Region vest er tiltakshavar. Jondal og Kvinnherad kommunar er planansvarleg for reguleringsplanen. Reguleringsplanen vil bli utarbeidd og presentert i eit eige plandokument etter at konsekvensutgreiinga er godkjent. Alternativ Det er vurdert 9 alternative løysingar i Kvinnherad kommune og 7 alternativ i Jondal kommune. Desse løysingane er redusert via ein silingsrapport (januar 2003) slik at i denne konsekvensutgreiinga er det att 5 alternativ i Kvinnherad og 3 alternativ i Jondal kommune. Kvar av alternativa på begge sider av Jondalstunnelen kan kombinerast med kvarandre slik at ein kan få 15 kombinasjonsalternativ. 4

5 Alternativa innafor planområdet er kostnadsrekna med full utbygging frå 672 mill. kroner til 884 mill. kroner. Berre alternativ S1/S5 i Kvinnherad og alternativ N2 i Jondal har byggetrinn. For alternativ S1 kan ein utsetja full utbygging langs noverande fylkesveg, men ein har føresett at ein treng gjera mindre tiltak på denne vegen og i 1. byggetrinn. I Jondal er det berre alternativ N2 som har byggetrinn. Her kan ein byggja tunnel bak Torsnes i eit seinare byggetrinn, men må gjera mindre tiltak på noverande fylkesveg 107 i første byggetrinn. For alle byggetrinna er følgjande føresetnader lagt inn: Der løysing S1 inngår kan delar av opprusting av eks. fylkesveg utsetjast og berre naudsynte tiltak på noverande fylkesveg er lagt inn med ein kostnad på 10 mill. kroner samt 3,5 mill. kroner til lys i Bergsfjelltunnelen og signalanlegg på deler av strekninga. Der N2 inngår kan tunnel under Torsnes utsetjast og noverande fylkesveg frå Gåsevik til Saltkjelen rustast opp med møteplassar og breiddeutviding for 10 mill. kroner og 0,5 mill. kroner til breiddeutviding av noverande bru over Torsneselva. Dei lågast kostnadene for første byggetrinn er alternativ der både S1 og N2 inngår. Alternativ S1/S9/N2 er kostnadsrekna til 756 mill. kroner for full utbygging. Dette alternativet har billigaste løysing for første byggetrinn; 508 mill. kroner. 5

6 Figur 1: Alternativ for Jondalstunnelen som inngår i konsekvensutgreiinga Trafikk og reisetider For Jondal inneber tunnelen at ein i tillegg til å nå områda i Kvam innanfor ein times reisetid, også vil nå fram til Odda, Rosendal og nesten til Husnes på mindre enn ein time. Dette gir heilt ny kontakt med to arbeidsmarknader og tenesteytande sentra som i dag er relativt utilgjengelege pga. reiseavstand. Strekninga Odda Bergen får via Jondalstunnelen ei ny og meir rassikker vegrute. Reisetida, sjølv med ferje mellom Jondal og Tørvikbygd, blir redusert i forhold til dei reisevala ein har i dag. 6

7 Dette gjer og utslag på reisetida mellom Oslo og Bergen via Haukeli som vert korta ned til 8 timar og 14 minutt. Denne reiseruta via E134 får då ned mot same reisetida som andre alternative hovudruter mellom Oslo og Bergen. Når ein legg inn ein ny veglenke frå Austrepollen til Torsnes, Jondalstunnelen, vil denne få ein trafikk på 700 kjt/døgn i ÅDT i 2020 og Folgefonntunnelen aukar til 1200 kjt/døgn i ÅDT. Trafikken på sambandet Jondal Tørvikbygd aukar til 500 i ÅDT. Denne auka trafikken skuldast nedgang i trafikk på sambanda Kvanndal Utne og Gjermundshamn Løfallstrand. Trafikken i Jondalstunnelen er stort sett regional trafikk som endrar ruteval og vi ser berre ein liten auke på Ev 134. Jondalstunnelen er tenkt delfinansiert med bomavgift og det er gjort to berekningar med bompengar. Med lav sats, dvs dagens takst med kr 60/120 for lette/tunge køyretøy, vil trafikken i Jondalstunnelen gå ned med 150 køyretøy. Legg ein inn ein høg takst, dvs 80/160 for lette/tunge køyretøy, vil trafikken i tunnelen bli 500 kjt/døgn i ÅDT, dvs at man mister ytterligare 50 kjøretøy/døgn. Bompengar avviser dermed mellom % av trafikken avhengig av storleiken på bompengesatsen. I tillegg er det berekna kva innverknad eventuell Hardangerbru vil ha på prognosane for trafikken i Jondalstunnelen. Berekningar viser at det ikkje er konkurranse mellom desse to prosjekta då Jondalstunnelen mister berre 50 kjt/døgn i ÅDT om og Hardangerbrua vert bygd, dvs under 10 % av trafikkgrunnlaget. Verknader Prissette konsekvensar Prissette konsekvensar gjeld i hovudsak investeringar, drift og vedlikehald, regionale verknader (nyskapt trafikk), køyre- og tidskostnader og ulykker. Dei to viktigaste kriteria for vurdering av prissette konsekvensar er : Netto nytte som er uttrykk for den samfunnsøkonomiske nytten av tiltaket. Summen av dei individuelle velferdsmessige gevinstar (som for nokon kan vera negative) tiltaket genererer, trekt frå kostnadene ved gjennomføring av tiltaket. Eit kriterium for at tiltaket skal vera lønsamt med omsyn til prissette konsekvensar, er at det har ei utforming/løysing som viser ein positiv netto nytte, det vil seia at netto nytte er større enn (eller lik) null. Netto nytte i høve til kostnad (NN/K) som gjev uttrykk for kva ein får igjen for bruk av offentlege midlar. Nyttekostnadsbrøken viser forholdet mellom netto nytte av eit alternativ eller tiltak og dei betalelige kostnadene som vert dekka over avgrensa offentlege budsjett. Nyttekostnadsbrøken vert nytta saman med resten av konsekvensanalysen som beslutningsgrunnlag for val av alternative løysingar ved eit prosjekt, eller for prioritering/rangering av prosjekter. 7

8 Det er berekna prissette konsekvensar for dei vurderte alternativa som følgjer: Prissette konsekvensar, neddiskonterte verdiar i mill. kr. Alternativ Investering Sum trafikantnytte Sum investering og drift Netto nytte Fv 107 Jondalstunnelen Sum offentlege kostnader Netto nytte/kostnad (NN/K) S1 + S9 + N2 756 mill ,79 S1 + S9 + N6 672 mill ,76 S1 + S9 + N7 691 mill ,76 S1 + S6 + N2 809 mill ,80 S1 + S6 + N6 717 mill ,76 S1 + S6 + N7 740 mill ,76 S5 + S9 +N2 834 mill ,76 S5 + S9 + N6 745 mill ,74 S5 + S9 + N7 767 mill ,74 S5 + S6 + N2 884 mill ,78 S5 + S6 + N6 798 mill ,74 S5 + S6 + N7 824 mill ,74 S7 + N2 836 mill ,76 S7 + N6 751 mill ,73 S7 + N7 769 mill ,73 Netto nytte er for alle alternativa negativ. Som tabellen syner varierer den negative nytta frå minus 821 mill. til minus mill. kroner. Netto nytte/kostnadsbrøken varierer mellom minus 0,73 til minus 0,80 og viser at prosjektet gjev liten nytte sett i høve til kostnadene. Ikkje prissette konsekvensar Planområdet nærast sjø er generelt rikt på kulturminne. Derfor kjem alternativ med størst avstand til sjø, alternativ S7, best ut i denne vurderinga. I tillegg ligg det meste av dette alternativet i tunnel. Konfliktar med nærmiljø er knytt til støy og forureining, ulykker, utryggleik og barriereverknader. Innafor planområdet er det relativt liten busetnad. Det bur mest folk langs fjorden i Nordrepollen og langs noverande fylkesveg på strekninga Torsnes Belsnes. Alternativa som går nærast desse strekningane får større konflikt med nærmiljø enn alternativ som går gjennom områder som ikkje har busetnad. Samanstilling av ikkje prissette konsekvensar S1+ S1+ S1+ S1+ Alternativ: S9+ S9+ S9+ S6+ N2 N6 N7 N2 Miljø - Kulturminne - Natur - Landskap - Nærmiljø Landbruk Friluftsliv S1+ S6+ N S1+ S6+ N S5+ S9+ N S5+ S9+ N S5+ S9+ N S5+ S6+ N S5+ S6+ N S5+ S6+ N S7+ N S7+ N S7+ N

9 Samla vurdering Dei viktigaste skilnadene mellom alternativa er: Kvinnherad Alternativ S7 er det alternativet som har minst konfliktar både med omsyn til landskap og busetnad. Men alternativet gjev og dårlegast vegtilknyting til busetnad i Nordrepollen og Eikenes/Gjetingsdal. Noverande fylkesveg frå Øyre langs stranda fram til Austrepollen vert foreslått lagt ned og busetnaden knytt til hovudvegen via NVE sin anleggsveg med kryss ved Bjørkholm. Krysset ligg på om lag kote 129 og NVE sin tidlegare anleggsveg har stor stigning som kan medføra ulemper, spesielt om vinteren. Løysinga har berre ei dagløysing på om lag 650 meter ved kryssing av Øyresdalen og tunnel på resten. Alternativet er derfor ikkje turistvenleg, men gjev eit kort samband med høg vegteknisk standard. Alternativ S9 gjev den kortaste tunnelløysinga frå Kvinnherad-sida. Men løysinga har store konfliktar med kultur-, naturmiljø og landskap i Nordrepollen. Sjølv om ein har freista redusera desse ulempene med å leggja vegen høgt i terrenget, vil vegen gjera eit stort inngrep i eit spesielt og verdifullt område. Sjølv om ein har lagt inn ein undergang ved Flatebø vil veglina vera ei barriere og gjere utnytting av beiteareal som i dag vanskelegare. Alternativet vil fjerna eit sår i landskapet etter det nedlagte sandtaket ved at sandtaket blir fylt opp igjen og vegskråning på utsida av vegen tilsådd. Alternativet er sers turistvenleg fordi det gjev ei stor naturoppleving ved å køyra gjennom dette spesielle området. Spesielt frå området lengst nord ved kryssing av Tveiteelva vil trafikantane ha godt utsyn over heile Nordrepollen og deler av indre Maurangerfjorden. Alternativ S1 føl stort sett noverande fylkesveg 51, men veglina er på strekninga frå Austrepollen og fram til Stanganeset lagt lenger ut mot strandlina og dermed ut av eller i utkanten av edellauvskogfeltet. Fordelen med denne løysinga er at den ikkje tek nye områder i bruk og at løysinga nyttar noko av det store masseoverskotet frå tunnelen. Alternativet kryssar Austrepollelva nærare sjøen enn noverande fv 51 og får dermed større avstand til gardsbruka på Nedrehus og Øvrehus. Alternativ S1 er ei av dei løysningane det er mogeleg å finna byggetrinn på. Ny bru over Austrepollelva kan utsetjast til eit seinare byggesteg. Tilsvarande kan og strossing av tunnel på strekninga utsetjast og signalregulerast i fyrste byggesteg. Likeeins kan delar av utbygginga på strekninga utsetjast, spesielt skjeringar på nordsida av noverande tunnel. Dersom fyllingsområdane skal opparbeidast med tunnelmassar, må dei leggjast ut i fyrste byggetrinn då det er vanskeleg med plass for mellomlagring av massane. Alternativ S1 er det mest turistvenlege alternativet mellom Austrepollen og Nordrepollen. Trafikkantane kan få oppleva ein særmerkt natur innerst i Maurangerfjorden. Alternativ S5 er tunnelløysing mellom Austrepollen og Nordrepollen som alternativ S7, men alternativ S5 har tunnelpåhogg i Nordrepollen i høgde med noverande fylkesveg ved sjøen. Alternativet gjev eit kort samband med høg vegteknisk standard og kan koplast mot alternativ S6 eller S9 vidare nordover. Alternativ S6 er truleg det beste alternativet sett frå lokalsamfunnet i Nordrepollen. Alternativet gjev bygda godt og kort samband til hovudvegen, men har få ulemper for bygda 9

10 fordi det berører ikkje området nord for NVE sin anleggsveg. Løysinga har få konfliktar og vil vera ei god løysing for turisttrafikken spesielt ved kombinasjon med alternativ S1. Jondal Alternativ N2 gjev den kortaste Jondalstunnelen på Jondal-sida og er einaste løysinga som er mogeleg å byggja ut stegvis på nordsida av Jondalstunnelen. Tunnel under Torsnes kan utsetjast til eit seinare byggesteg og N2 koplast til noverande fv 107 mellom Skiparvik og Gåsevik. Ein føresetnad for ei slik utbygging er at det vert gjort mindre tiltak på noverande fylkesveg frå Skiparvik via Torsnes til Saltkjelen. Ulempa med dette alternativet er at den fullt utbygde løysinga blir lang og med inngrep på ein 500 meter lang strekning mellom Skiparvik og Gåsevik, som rett nok er vurdert som eit område med liten kulturverdi (nivå 1) og som er dominert av vanleg natur/kulturmark av lokal verdi. Løysinga er ikkje særleg turistvenleg fordi den inneheld store lengder med tunnel, men er den løysinga som avlastar noverande fylkesveg best, fordi hovudvegen får kryss ved Skiparvik i tillegg til nord for Saltkjelen. Alternativet får og kortast tilkomstveg frå Hesvik til ny fylkesveg. Den mest turistvenlege løysinga på Jondal-sida er alternativ N6 fordi den har størst veglengde i dagen. Men løysinga har andre ulemper som stor stigning i Torsnesdalen. Traseen går her og gjennom eit område fri for tyngre inngrep og med kulturmark og ulike utformingar av skog som vert vurdert som verdifulle. Ved Janaslåtta fins ein del hasselskog og småbiotopar som kan relaterast til tidlegare tiders meir ekstensive bruk av landskapet. Dette delområdet har relativt mange slike småelement av kulturmark eller lauvskog og får dermed verdi i naturfagleg samanheng. Gjennom Torsnesdalen går det og ein gamal sti mot fjellet og stølar som kjem i konflikt med dette alternativet. Denne stien er ikkje lenger i bruk og vil med tida veksa over med skog. Stien er erstatta med skogsbilveg opp Torsnesdalen på andre sida av Torsneselva. Ei av ulempene med alternativet er at det må byggjast ut i eit byggesteg. Den løysinga som har minst konfliktar på Jondal-sida er alternativ N7. Denne løysinga har tunnel til Saltkjelen og alternativet føl noverande fylkesveg nordover frå Saltkjelen. Løysinga må byggjast ut i eit byggetrinn og er den dyraste løysinga på Jondal-sida. Tiltakshavar si tilråding og vidare arbeid Tiltakshavars tilråding vil vere basert på ei avveging mellom verknader og kostnader for prosjektet. Det er og fokus på finansieringa for prosjektet, og såleis vil mogelegheit for trinnvis utbygging vere ein viktig faktor i vurderingane. Prosjektet har lav nytteverdi i høve til kostnadene, og faktoren netto nytte varierer frå minus 821 millionar til minus 1067 millionar. Dei samla offentlege kostnadene er for alle alternativa mellom 4 og 5 gangar større enn tilsvarande berekna trafikantnytte. Nettonyttekostnadsbrøken ligg såleis svært lågt, mellom -0,73 til -0,80. For dei ikkje-prissette konsekvensane er skilnadene betydelege mellom alternativa. Det er Nordrepollen som er mest sårbar for veginngrep i planområdet, og alternativa med S9 vil såleis komme dårlegast ut på dei ikkje-prissette konsekvensane. Oversikten for dei ikkje- 10

11 prissette konsekvensane syner at dei mest tunnelbaserte løysingane S5, S7 og N7 medførar minst ulemper, logisk nok. Samstundes er dei blant dei dyraste, og dei fleste av kombinasjonane der desse inngår er ikkje mogeleg å bygge ut trinnvis. S7 medførar og svært vanskeleg tilkomst i Øyredalen. Tiltakshavar vil difor ikkje anbefala alternativa der S5, S7 og N7 inngår. Nedanfor har vi samla vist dei fire alternativa som vi meiner kan vere mest aktuelle. Kriterier/Alternativ S1+S6+N6 S1+S6+N2 S1+S9+N6 S1+S9+N2 Byggekostnad 1. byggetrinn Byggekostnad totalt Sum offentlege kostnader Berekna trafikantnytte Netto nytte (trafikantnytte minus bygge- og driftskostnad) Miljøforhold Akseptable Akseptable Andre ikkje-prissette konsekvensar Ikkje byggjetrinn nord for tunnelen Byggjetrinn sør og nord for tunnelen Lite akseptable Ikkje byggjetrinn nord Lite akseptable Byggjetrinn nord og sør for tunnelen Kostnads- og nyttetala i tabellen er neddiskontert over 25 år. Tala for nytte gjeld fullt utbygde alternativ. 11

12 Fig. 2: Vurderte alternativ. 12

13 Ut frå samtlege alternativ meinar tiltakshavar at alternativ S1 + S6 + N6 er det beste. Dei viktigaste grunnane for dette er følgjande: Totale byggekostnader er dei lågaste av alle alternativa med unntak av alternativ med S9. Alternativet medfører moderate miljøkonsekvensar. Alternativet gjer god tilkomst til Nordrepollen. Alternativet gjer ei brukbar utsiktssone for turistar. 13

14 1. Prosjektet si politiske og faglege forankring 1.1 Om Jondalstunnelen Jondalstunnelen er nytta som namn på ny fylkesveg mellom Belsnes/Torsnes i Jondal kommune og Maurangerfjorden i Kvinnherad kommune i tillegg til namn på sjølve hovudtunnelen i vegprosjektet. 1.2 Hordaland fylkesting sine vedtak om Jondalstunnelen I juni 2000 vedtok Hordaland fylkesting at lang Jondalstunnel skulle leggjast til grunn for Jondal si tilknyting til hovudvegnettet mot Kvinnherad. Fylkestinget sitt vedtak : 1. Fylkestinget vil prioritera det lengste tunnelalternativet i fylkesvegsambandet Jondal Kvinnherad fremst blant store investeringstiltak på fylkesvegnettet i perioden Fylkestinget vil be vegsjefen leggja fram eit meir sikkert kostnadsoverslag og eit utvida bompengeopplegg for Jondalstunnelen i samband med handsaminga av fylkesvegplan Fylkestinget ber om at det må leggjast fram finansieringsopplegg med naudsynte kommunale forskott/forskotteringar. Fylkestinget vil samstundes visa til vegprosjektet si betydning for utviklinga i indre Hardanger og vil be om at det vert teke kontakt med dei store industribedriftene i Hardanger for deltaking i finansieringa med tilskott/forskotteringar. 4. Fylkestinget ber om at det må utarbeidast planar for utnytting av steinressursane i samband med vidare planarbeid. Fylkestinget hadde og Jondaltunnelen oppe i samband med handsaming av Handlingsprogrammet til Nasjonal transportplan Fylkestinget gjorde fylgjande vedtak : Fylkestinget går inn for at Jondalstunnelen vert realisert innafor overgangsordninga Stortinget har lagt inn i Nasjonal Transportplan for store fylkesveganlegg. Fylkestinget vil be om at arbeidet med kommunedelplan og reguleringsplan vert starta opp straks, og at det vert sikra ei framdrift av planarbeidet slik at prosjektet kjem med i overgangsordninga i NTP som er avgrensa til oppstart av anleggsarbeidet i fyrste del av planperioden. Fylkestinget har og merka seg at det i samband med uttale til fylkesvegplanen, har kommunane Jondal, Kvam og Odda teke på seg å skaffa fram 55 mill. kroner i eit førebels finansieringsopplegg på til saman 335 mill. kroner. I eit slikt opplegg er det føresett ei fordeling med 120 mill. kroner i bompengeinntekter og 160 mill. kr i statlege og fylkeskommunale bidrag. 14

15 Endeleg finansieringsplan vert å leggja fram for fylkestinget når Stortinget har fastsett dei statlege midlane som inngår i overgangsordninga. Med desse føresetnadane går fylkestinget inn for å utsetje den endelege handsaminga av fylkesvegplanen til desember I samband med handsaming av Fylkesvegplanen gjorde Fylkestinget følgjande vedtak i saksnr. 2/02: 3a Fylkestinget prioriterer Jondalstunnelen framleis fremst blant store fylkesvegprosjekt. Fylkestinget vil understreka at Jondalstunnelen ikkje skal koma til fortrengsel for dei riksveganlegga som fylkestinget prioriterte i samband med handsaming av handlingsplanen for NTP b Fylkestinget viser til Stortingets handsaming av Nasjonal Transportplan Innst. 119 ( ), samt dei føringane ein finn i statsbudsjettet for 2002, der Jondalstunnelen var blant dei prosjekta som skulle sikrast midlar frå overgangsordninga for attverande store fylkesvegprosjekt. Hordaland fylkesting føreset at slike statlege midlar vert lagd inn i statsbudsjettet frå og med c Fylkestinget legg vidare til grunn eit finansieringsopplegg som er i samsvar med dei føringane som er tatt med i fylkestingets vedtak av 13. juni 2001 på til saman 335 mill. kr. I eit slikt opplegg er det lagt til grunn 120 mill. kroner i bompengemidlar, 55 mill. kroner frå kommunane Kvam, Jondal og Odda samt 160 mill. kroner i statlege og fylkeskommunale midlar. Dei fylkeskommunale midlane vert å leggja inn i investeringsråma for fylkesveganlegg med startløyving på 30 mill. kr. i Restfinansiering i perioden Dekning for løyvinga i 2005 finn ein ved å utsetja refusjonar slik: Veg Storekalsøy 8,2 mill til 2007 Dolvikvegen 6,8 mill til 2007 Hanøytangen 4,0 mill i 2005 endra til 9 mill i mill Sekkepostar 11 mill 30 mill Refusjonar til Hanøytangen vert då 1 mill i mill Råma for strekningsvise tiltak vert redusert til 81 mill. 19 mill vert omprioritert til refusjonar. 3d Fylkestinget vil vidare understreka behovet for ein snarleg planavklaring slik Statens vegvesen Hordaland har lagt opp til. I samband med behandling av konsekvensar av nye føresetnader for Fylkesvegplanen gjorde Hordaland fylkesting følgjande vedtak : 4. Fylkestinget vil understreke at fylkesvegsambandet Jondalstunnelen framleis har øvste prioritet av fylkesveganlegga. Fylkestinget vil vise til Stortinget sitt vedtak om 15

16 overgangsordning for store fylkesveganlegg og føreset oppstart av Jondalstunnelen i Fylkestinget går inn for at det vert sett av 30 mill.kr i 2005 til Jondalstunnelen og vidare med 10 mill.kr årleg fram til og med Den fylkeskommunale restløyvinga på 11,5 mill.kr vert utsett til etter Stortinget sine vedtak vedr. Jondalstunnelen Nasjonal transportplan Tilskodd til fylkesvegar og kommunale vegar side 165: Store fylkesvegprosjekt. Dagens system, med en egen tilskottpost til store fylkesvegprosjekt, fører til at slike prosjekter ikke blir vurdert etter samme normer som vanlige riks- og fylkesvegprosjekter. Vi foreslår derfor at det i stedet åpnes for at fylkeskommunen kan foreslå bevilgninger til slike prosjekter fra fylkesfordelt investeringsramme under post 30 Riksveginvesteringer, men fortsatt basert på minimum 40 prosent fylkesandel. Det forutsettes at dagens regler for hvilke prosjekter som kan omfattes av ordningen, og omfanget av statens tilskudd fortsatt skal gjelde. Vurderingene må gjøres i forbindelse med utarbeidelse og behandling av handlingsprogrammet og eventuelle forslag må legges fram for Stortinget. Det er derfor ikke angitt noen rammer for slike prosjekter. Stortingsprp. nr. 1 ( ): I St.prp. nr. 1 for perioden frå Samferdsledepartementet er Jondalstunnelen kommentert på side 143: Fylkestinget går i sitt vedtak inn for at overgangsordninga med 40 pst. statlig tilskudd til store fylkesvegprosjekter benyttes til prosjektet Jondalstunnelen. Fylkestinget har imidlertid ikke prioritert statlig tilskudd til prosjektet innenfor fylkesfordelt ramme for perioden Statens vegvesen finner derfor ikke grunnlag for å endre handlingsprogrammet som følge av fylkestingets vedtak. Samferdselsdepartementet mener imidlertid at det bør arbeides videre med sikte på at Jondalstunnelen kan realiseres som en del av overgangsordninga. Stortingsprp. nr. 1 ( ): I St.prp. nr. 1 for perioden frå Samferdsledepartementet er Jondalstunnelen omtala på side 82 og side 105: Side 82: Store fylkesvegprosjekt overgangsordning Regjeringa Stoltenberg orienterte i St.prp. nr. 1 ( ) om at fylkeskommunene ved behandling av handlingsprogrammene til Nasjonal transportplan ble gitt adgang til å prioritere store fylkesvegprosjekter innenfor fylkesfordelt ramme de første fire årene. Det var lagt opp til en slik ordning på 16

17 bakgrunn av en flertallsmerknad ved behandlinga av Nasjonal transportplan, jf. Innst. S. Nr. 119 ( ). Samarbeidsregjeringen hadde ikke kommentarer til dette i tilleggsproposisjonen. Ved behandling av St.prp. nr. 1 ( ) viste et flertall i komiteen til pågående arbeid med en vurdering av en todeling av vegnettet. Flertallet ba Regjeringa vurdere de store fylkesvegprosjektene i denne sammenheng når saken om eventuell todeling av vegnettet legges fram for Stortinget. I Inst. S. Nr. 227 ( ), jf. St.prp. nr. 60 ( ), viste et flertall til overgangsordningen som Stortinget har lagt inn for gjenværende store fylkesvegprosjekt etter at ordningen med tilskudd til store fylkesvegprosjekt over Samferdselsdepartementets budsjett ble avviklet, og sluttet seg til at dette må få en avviklingsordning. Flertallet påpekte videre at Hordaland fylkeskommune har prosjektet Jondalstunnelen først blant slike gjenværende fylkesprosjekt, og anbefalte avsatt midler til prosjektet i Departementet vil vise til omtale av klassifisering av vegnettet i pkt. 4.3 i del I av proposisjonen. Det konkluderes der med at spørsmålet om todeling vil bli sett i sammenheng med den vurdering av fylkeskommunen, som Regjeringen har varslet i St.meld. nr. 19 ( ). Departementet viser videre til omtale av Jondalstunnelen under Hordaland i omtalen av investeringsprogrammet. Med bakgrunn i dette vil departementet peke på at fylkeskommunene har hatt adgang til å prioritere store fylkesvegprosjekt innenfor fylkesfordelt ramme ved behandlingen av handlingsprogrammene, og departementet vil tilrå at det ikke legges opp til ytterligere statlige finansieringsordninger for store fylkesvegprosjekt. Side 105: Ved behandlingen av St.prp. nr. 60 ( ), viser flertallet i samferdselskomiteen til at arbeidet med planavklaring for Jondalstunnelen pågår og anbefaler at det settes av midler til prosjektet i statsbudsjettet for 2003, jf. Inst. S. Nr. 227 ( ), side 14. Komiteen viser videre til at dette vil utløse et fylkesvegprosjekt der mer enn 85 pst. skal dekkes med bidrag fra fylkeskommunen, kommunene i området og trafikanter. Arbeidet med kommunedelplan/reguleringsplan for Jondalstunnelen er startet opp, men det vil ikke under noen omstendigheter være mulig å framskaffe planavklaring tidsnok til å kunne starte prosjektet så tidlig som i Før anleggsarbeidene kan startes må det dessuten foreligge en avklart finansieringsplan som sikrer rasjonell drift av prosjektet. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget når det foreligger nærmere avklaringer av kostnader og finansiering, og vil be Statens vegvesen avsette de nødvendige ressurser i 2003 til forsert planlegging av dette prosjektet. Budsjett-innst. S. nr. 13 ( ) side Jondalstunnelen Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, vil vise til Samferdselsdepartementets svar på samferdselskomiteens spørsmål 30 til St.prp.nr.1 ( ) hvor det heter: «Når det gjelder Jondalstunnelen, gikk fylkestinget i Hordaland ved behandlingen av handlingsprogrammet for fylkesfordelt ramme i perioden inn for at 17

18 overgangsordningen med 40 % statlig tilskudd benyttes til prosjektet. Fylkestinget prioriterte imidlertid ikke statlig tilskudd til prosjektet innenfor fylkesfordelt ramme for perioden I St.prp.nr.1 ( ), side 105, ble det vist til at det ikke under noen omstendighet ville være mulig å framskaffe planavklaring tidsnok til å kunne starte prosjektet så tidlig som i Før anleggsarbeidene kan startes opp må det dessuten foreligge en avklart finansieringsplan som sikrer rasjonell anleggsdrift. Departementet vil komme tilbake til Stortinget når det foreligger nærmere avklaringer av kostnader og finansiering. I B.innst.S.nr.13 ( ) forutsatte komiteens flertall at det blir lagt opp til en avklaring av finansieringsløsning for Jondalsprosjektet og at planarbeidet blir gjennomført slik at prosjektet kan starte opp så raskt som mulig. Lokalt arbeides det for at avklaringar kan skje tidlig i 2004.» Flertallet tar dette til etterretning. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet viser til omtale av Jondalstunnelen ihv. budsjettforslaget fra Samferdselsdepartementet for 2003 ( St.prp.nr.1 ( ) ) og til flertallsmerknad fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet i B.innst.S.nr.13 ( ). Disse medlemmer viser også til Samferdselsdepartementets omtale av prosjektet i budsjettet for 2002: «Samferdselsdepartementet mener imidlertid at det bør arbeides videre med sikte på at Jondalstunnelen kan realiseres som en del av overgangsordningen.» Disse medlemmer viser til at Jondalstunnelen var omtalt som ett av to navngitte prosjekter i egen merknad om store fylkesvegprosjekter i forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal transportplan for perioden , der det ble pekt på aktuell realisering for noen få prosjekter i 4-årsperioden Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser igjen til at av totalkostnaden skal hele 85 % dekket gjennom brukerbetaling, tilskudd fra kommunene Jondal, Kvam og Odda og midler fra Hordaland fylkeskommune. Statlige midler utgjør en liten del av samlet kostnad som vil gi berørt region betydelig gevinst gjennom bedre mobilitet for arbeidskraft og hurtigere og rimeligere transport for næringslivet. Disse medlemmer peker i tillegg på de betydelige tilleggseffekter fra dette samferdselsprosjektet for forbindelsen mellom Hordaland/Haugesundsområdet og Grenland/Oslo-området. Disse medlemmer legger derfor til grunn at prosjektet sikres oppstart i 2005 gjennom midler på statsbudsjettet for Mål for konsekvensutgreiinga Hovudmålet med konsekvensutgreiinga er å utgreia dei tema planprogrammet i meldinga har fastsett. Denne utgreiinga skal danna beslutningsgrunnlag for tilråding av alternativ som det deretter skal utarbeidast reguleringsplan for. a skal fastleggje vegstandard, utgreie strategiar for utbyggingsrekkjefølgje, og avklare milepælar i den vidare planlegginga. 18

19 1.5 Geografisk avgrensing Jondal heradstyre gjorde vedtak om oppstart av reguleringsplanen og avgrensinga av planområdet for Jondalstunnelen i Jondal kommune 30. januar Kvinnherad forvaltningstyre gjorde tilsvarande vedtak for Jondalstunnelen i Kvinnherad kommune 13. februar Fig. 3: Planområde for Jondalstunnelen. Dei fysiske, arealrelaterte verknadene gjeld dette planområdet. Andre verknader vil ha eit langt større influensområde. Dette gjeld særleg regionale verknader og trafikale endringar. For slike verknader vert influensområdet utvida til å gjelde tilgrensande kommunar og distrikt. 1.6 Krav om konsekvensutgreiing i plan- og bygningslova Plan- og bygningslova, kap. VIIa, stiller krav om at det for større tiltak skal gjennomførast konsekvensutgreiing for å klargjere om verknader av tiltaket kan ha vesentlege konsekvensar for miljø, naturressursar eller samfunn. For Jondalstunnelen er det forskrift om konsekvensutgreiingar fastsett 21. mai 1999 som utløysar eit såkalla Vedlegg I-tiltak. Oppdaterte kostnadsoverslag for planprosjektet Jondalstunnelen med tilførslevegar viser at alle alternativa får kostnader over 500 mill. kroner og i 1. byggesteg. Etter ei høyring har Miljøverndepartementet i brev datert 24. september 2002 til Vegdirektoratet fastsett at Vegdirektoratet skal vera ansvarleg styresmakt for konsekvensutgreiinga for Jondalstunnelen med tilkomstvegar og Statens vegvesen Region vest tiltakshavar. Meldinga om konsekvensutgreiing vart lagt fram i februar 2003, og var på høyring og til offentleg ettersyn i perioden 24. februar til 7. april Melding med framlegg til utgreiingsprogram og med innkomne merknader, vart sendt til Vegdirektoratet. Utgreiingsprogrammet vart fastlagt i brev frå Vegdirektoratet Utgreiingsprogrammet var i grove trekk i samsvar med tiltakshavar sitt forslag. 19

20 1.7 Organisering, samarbeid og informasjon Organisering av utgreiingsarbeidet skjer gjennom ei arbeidsgruppe og ei referansegruppe. Arbeidsgruppa har det daglege arbeidet medan referansegruppa vert trekt inn i viktige avgjerder for prosjektet. Gruppene er samansett slik: Vegdirektoratet (ansvarleg styresmakt) Referansegruppe: Hordaland fylkeskommune Arbeidsgruppe: Fylkesmannen i Hordaland Kvinnherad kommune Roald Sletten Statens vegvesen Region vest Jondal kommune Bergens sjøfartsmuseum Tone H. Stople Statens vegvesen Region vest Statskraft SF Hordaland reiseliv Kjetil Strand Statens vegvesen Region vest NHO Hordaland Hardangervegen AS Svein Heggelund Hordaland fylkeskommune Jondalstunnelen NÅ Naturvernforbundet i Hordaland Kjell O. Nygård Kvinnherad kommune Noregs Miljøvernforbund Kvam kommune Lars-Arne Eide Jondal kommune Odda kommune Mauranger bygdelag Torsnes bygdelag Fig. 4: Organisering av arbeidet med konsekvensutgreiinga Det faglege arbeidet og konsekvensutgreiinga er utført av Statens vegvesen Region vest. Når konsekvensutgreiinga vert sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn, vil det bli arrangert offentleg informasjonsmøte. 20

21 Det er utarbeidd eigne deltemarapportar: Temarapport 1: Naturmiljø, utarbeidd av Norsk Naturinformasjon (NNI) Temarapport 2: Marinbiologisk miljøundersøking, utarbeidd av Seksjon for anvendt miljøforskning (SAM) Temarapport 3: Kulturminne og kulturmiljø, utarbeidd av Statens vegvesen Region vest Temarapport 4: Landskapsbilete, utarbeidd av Statens vegvesen Region vest Temarapport 5: Vegalternativ og kostnader utført av Statens vegvesen Region vest Temarapport 6: Trafikkanalyse, utført av Statens vegvesen Region vest i samarbeide med Norconsult/Sintef Temarapport 7: Transportøkonomi, utført av Statens vegvesen Region vest Temarapport 8: Marinarkeologisk registreringer, utført av Bergens Sjøfartsmuseum Temarapport 9: Fv 107 Jondalstunnel Innledende geologisk undersøkelse, Oppdrag R-217A, rapport nr. 1, utført av Teknologiavdelingen, Vegdirektoratet. Temarapport 10: Geotekniske undersøking av fyllingsområdar og massedeponi i sjø, utført av Vegteknisk avdeling, Statens vegvesen Region vest 1.8 Vidare handsaming av konsekvensutgreiing og reguleringsplan Etter at konsekvensutgreiinga er godkjent skal reguleringsplan for dei tilrådde alternativa utarbeidast, sendast på høyring og leggjast ut til offentleg ettersyn. Ein vonar reguleringsplanen kan leggjast ut til offentleg ettersyn i første halvdel av februar

22 2. Kommunikasjonar 2.1 Trafikk til/frå Jondal Fig 5: Oversiktskart over planområdet Jondal har vegsamband mot Kvam og Bergen mot nord og vest via ferjesambandet Jondal Tørvikbygd. Ferjesambandet har 17 turar kvar veg yrkesdagar med ein frekvens på om lag 1 time på dei tidene trafikken er størst. Sambandet vert trafikkert av ei pendelferje med kapasitet på 50 personbilar og 195 passasjerar. Årsdøgntrafikken i 2001 var 233 kjøretøy/døgn, ein nedgang på 6,3 % frå I 2002 var årsdøgntrafikken 240 køyretøy/døgn, ein oppgang på 2,8 %. Ferjesambandet hadde 737 attståande bilar i 2001 mot 1505 i Attståande bilar i 2001 utgjer 0,9 % av trafikken. Tilsvarande tal for 2002 var 641 attståande bilar som utgjer 0,7 % av trafikken. Trafikk mot Odda og E134 går via rv 550 Jondal Herand Utne Odda. Dette er ein lang veg og har berre 8 tonn aksellast og maksimum 12,40 meter vogntoglengde på strekninga 22

23 Herand Utne. Tyngre og lengre transportar må kryssa Hardangerfjorden 2 gonger. Først over til Tørvikbygd, rv 49 til Norheimsund, rv 7 til Kvanndal og ferje frå Kvanndal til Utne. Trafikk til Kvinnherad kan nytta same ruta til Odda og via Folgefonntunnelen og rv 551 fram til Løfallstrand og rv 48 vidare sørvestover. Ei anna rute er ferje Jondal Tørvikbygd, rv 49/48 Tørvikbygd Mundheim Gjermundshamn og ferje til Løfallstrand. Strekninga har lang reisetid då desse to ferjesambanda ikkje er synkronisert. Kommunikasjonsmessig er Jondal isolert på nordvestsida av Folgefonnhalvøya. 2.2 Offentlege kommunikasjonar Jondal har ingen stoppeplass for snøggbåtar. Næraste snøggbåt er frå Norheimsund og til indre delar av Hardangerfjorden. Denne ruta går berre i sommarsesongen mellom 1. mai og 15. september. Bussruter går langs Hardangerfjorden mot Kysnesstrand og mot Utne. Ingen ekspressruter går nær planområdet og næraste haldeplass er Odda eller Norheimsund. Bergen lufthamn Flesland er næraste flyplass. 2.3 Trafikkutvikling Trafikkauken i indre Hardanger har vore lågare enn for fylket elles og spesielt Sunnhordland. Trafikken på ferjesambandet Jondal Tørvikbygd har auka med 16 prosent sidan 1991, medan trafikkauken på deler av Kyststamvegen (Halhjem Sandvikvåg) har auka 30 prosent i same perioden. Det er venta ein gjennomsnittleg trafikkauke for Hordaland på 40 prosent frå 1997 til 2015 etter Vegdirektoratet sine trafikkprognosar til bruk i Nasjonal Transportplan. Prognosane byggjer på dei utviklingsbaner ein på statleg hald ser for seg for norsk økonomi, inntekts- og forbruksutvikling, endring av reisevanar og utvikling i folketal og busetjingsmønster. Trafikkauken er ulikt geografisk fordelt. I Hordaland har trafikkauken vore større langs kysten enn i indre strok av fylket. Det er venta at gjeldande utviklingstrekk vil halde fram med størst auke i folketal og arbeidsplassar langs kysten. Sjå tabell side 90 for utvikling i folketal og sysselsetting. 23

24 24 Fv 107 Jondalstunnelen

25 Fig 6 : Oversiktskart i Kvinnherad med alternativ som vert handsama i konsekvensutgreiinga. 25

26 3. Aktuelle alternativ 3.1 Alternative løysingar i Kvinnherad kommune (Kart førre side) I Kvinnherad er det 2 tunnelløysingar mellom Austrepollen og Nordrepollen (Øyresdalen), alternativ S5 og S7, og ei løysing med veg i dagen tilnærma langs noverande fv 51, alternativ S1. Denne dagløysinga har tunnel på omlag 605 meter på strekninga som noverande fv 51. Alternativ S7 kjem ut i Øyresdalen ved Bjørkeholmen der Nordrepollen og Gjetingsdal får vegkryss med den nye fylkesvegen. Tunnelen blir omlag 2570 meter lang og med stigning på omlag 3,4 % mot Øyresdalen. Alternativet kryssar dalføret på skrå og går i tunnel vidare nordover mot Jondal. Tilkomstvegen til Nordrepollen og Gjetingsdal blir kopla til noverande anleggsveg for kraftutbygginga. Denne anleggsvegen går under viadukt for hovudvegen når denne kryssar Øyreselva. Noverande fylkesveg 51 frå Øyre langs fjorden til Austrepollen blir foreslått lagt ned ved denne løysinga. Den andre tunnelløysinga, S5, mellom Austrepollen og Nordrepollen, kan kombinerast med tunnel frå Øyresdalen, S6, eller tunnel frå Tveiteelva, S9. Alternativ S5 tek av frå rv 551 omlag ved bompengeboda for Folgefonntunnelen og går i ein 3410 meter lang tunnel fram til Køylo i Nordrepollen. Tunnelen får eit fall mot Nordrepollen på omlag 1,5 %. Ved Øyre får både alternativ S6 og S9 kryss med lokalvegnettet nord for to nye bruer over Øyreselva på vestsida av noverande bruer. Alternativ S6 går opp Øyresdalen på sørsida av NVE sin anleggsveg og får tunnelpåhogg under denne anleggsvegen. Stigninga opp mot tunnelen er moderat med omlag 3,2 % som vert redusert til under 1 % når traseen kjem inn i tunnelen. Alternativ S9 går med jamn stigning på omlag 4,3 % frå Øyre mot tunnelpåhogget vest for Tveiteelva. Ved Øyre blir NVE sin anleggsveg ført i kulvert under hovudvegen. Denne kulverten gjer og at landbrukstrafikk kan kryssa hovudvegen planskild ved tilkomst til jordbruksareal og beiteareal på austsida av hovudvegen. Ved Flatebø er det ein gamal veg mot fjellet. Denne blir lagt i kulvert under hovudvegen og opprettheld tilkomst til beiteareal og eventuell sti mot fjellet. Ved Bjørkhaug går traseen gjennom eit nedlagt sandtak og skjuler dermed spora av dette. Sandtaket er tømt og er ikkje nytta dei siste 20 åra. Frå tunnelpåhogget vest for Tveitelva, vert stigninga på traseen gjennom tunnelen redusert til omlag 1 %. 26

27 Fig 7 : Oversiktskart i Jondal med aktuelle alternativ som vert handsama i konsekvensutgreiinga. 27

28 3.2 Alternative løysingar i Jondal kommune (Kart førre side) Jondalstunnelen har tre alternative tunnelpåhogg i Jondal kommune. Den kortaste tunnelen, N2, kjem ut i Skiparvik, men får ein ny tunnel under Torsnes frå Gåsevik til Saltkjelen, truleg i eit seinare byggetrinn. Veglengda i dagen ved Skiparvik er om lag 500 meter og får kryss med noverande fylkesveg og ny lokalveg på utsida av hovudvegen både mot Torsnes og mot Skiparvik. Jondalstunnelen går under Stampaelva og fell mot Skiparvik med omlag 1%. Dagløysinga mellom Skiparvik og Gåsevik har omlag same høgda på vegen som noverande fylkesveg 107. Tunnel under Torsnes er omlag 2475 meter lang og får 0,2 % stigning mot Saltkjelen. Ved Saltkjelen fell alternativet saman med noverande fylkesveg. Kryss med fylkesvegen er lagt nord for Saltkjelen og ny lokalveg på utsida av hovudvegen mot Ødegård/Torsnes. Ei løysing som innbyggjarane innafor planområdet i Jondal kommune har sett fram, N6, har tunnelpåhogget i Torsnesdalen omlag i 120 meter høgde over havet. Veglinja kryssar Torsneselva og fell ned Torsnesdalen, får tunnel bak Ødegård og daglinje vidare nordover via Saltkjelen og langs noverande fylkesveg til Belsnes. Kryss med noverande fylkesveg er lagt nord for Saltkjelen og med ny lokalveg på utsida av hovudvegen sørover mot Torsnes. Veglinja fell med 5,2 % ned Torsnesdalen og aukar til 6,3 % gjennom tunnelen bak Ødegård. Denne tunnelen er omlag 610 meter lang. Tunnelpåhogget for den lengste tunnelløysinga, N7, er ved Saltkjelen. Denne løysinga har ein kort trase i dagen frå Saltkjelen langs noverande fylkesveg fram til Belsnes. Kryss med noverande fylkesveg blir nord for Saltkjelen som for alternativ N2 og N6. Frå krysset blir det bygd ny lokalveg sørover mot Torsnes på utsida av ny hovudveg. 3.3 Vegstandard og investeringskostnader Val av standard og geometrisk utforming er basert på Statens vegvesen sine veg- og tunnelnormalar. Vi forventar stor skilnad mellom årsdøgntrafikk (ÅDT) og sommardøgntrafikk (SDT). Vegen er dimensjonert som H1 veg med trafikk mellom i årsdøgntrafikk grunna stor SDT. Det medfører køyrebaner på 2x3,00 meter og 0,75 meter bankett på kvar side. Total planeringsbreidde er 7,5 meter med 0,75 meter tillegg der rekkverk er nødvendig. Kurveutviding i samsvar med vegnormalen kjem i tillegg. Dimensjonerande fart er sett til 70 km/t. Det er spesielt tilpassing til noverande fylkesveg mellom Saltkjelen og Belsnes i Jondal kommune som er retningsgjevande for denne grensa. Det er ikkje prosjektert eigen gang-/sykkelveg. Vi forventar låg gang-/sykkeltrafikk samt relativt låg trafikk på hovudvegen, slik at det ikkje er trong for separat gang-/sykkelveg. Jondalstunnelen vil ikkje bli tillate for syklar og forgjengarar, men tunnelen kan passerast ved bruk av buss for desse trafikkantgruppene. 28

29 Alle tunnelane er planlagt med tunnelprofil T8,5 i samsvar med ny tunnelnormal, handbok 021 gjeldande frå Tunnelane vert dimensjonert etter tunnelklasse B som medfører havarinisje for kvar 500 meter og snunisje for kvar 2,5 km. Alternativ Lengde veg Lengde tunnel Samla lengde Investeringskostnad S1 + S9 + N2 S1 + S9 + N6 S1 + S9 + N7 S1 + S6 + N2 S1 + S6 + N6 S1 + S6 + N7 S5 + S9 + N2 S5 + S9 + N6 S5 + S9 + N7 S5 + S6 + N2 S5 + S6 + N6 S5 + S6 + N7 S7 + N2 S7 + N6 S7 + N ( ) 7470 ( ) 6920 ( ) 6080 ( ) 6130 ( ) 5580 ( ) 3285 ( ) 3335 ( ) 2785 ( ) 1945 ( ) 1995 ( ) 1445 ( ) 1795 inkl. 100m viad ( ) 1845 inkl 100 m viad ( ) 1295 inkl 100 m viad ( ) ( ) 9695 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill ( ) mill. 29

30 3.4 Etappevis utvikling I analysane i planarbeidet er det rekna med ei anleggstid på 4 år. I forhold til dei store investeringane, vil det vera aktuelt å finna løysingar slik at investeringane kan delast opp i ulike etappar. I høve til finansiering og nytten av investeringane, er det ein fordel om investeringane blir spreidd utover i tid og på ein slik måte at alle etappar etter kvart kjem trafikantane til gode. Generelt er det gunstig om første etappe ikkje vert for kostnadstung før første del av anlegget kan takast i bruk. Sterk vekt på etappevis utbygging kan favorisere løysingar som ligg tett opp til noverande veg. Det kan medføra at vegtraseen vert liggjande nær busetnaden med dei nærføringsulempene det kan medføre. Gode løysingar som ligg lengre frå busetnaden, kan kome dårlegare ut ved etappevis utbygging. Innafor planområdet er det to strekningar som kan utbyggjast etappevis. Dette er: Strekninga frå rv 551 i Austrepollen og til Øyresdalen. Dette er mest aktuelt dersom alternativ S5 vert valt som trase. Då kan tunnelen mellom Austrepollen og Nordrepollen utsetjast og ein gjer berre avgrensa utbetring av noverande fv 51 på strekninga. Dersom S1 vert valt som løysing og ein skal byggja vegtraseen med tunnelmassar, er mogelegheita større for at ein må fylle ut tunnelmassane og gjere anlegget ferdig fordi det ikkje er plass å mellomlaga massane. Men strossing av noverande tunnel og bru over Austrepollelva kan utsetjast til eit seinare byggetrinn. Tunnelen må i tilfelle signalregulerast. Skilta fri høgde på tunnelen er i dag 3,9 meter. Strekninga frå Skiparvik til Saltkjelen/Belsnes for alternativ N2. Tunnelen under Torsneset kan utsetjast til eit seinare byggetrinn og i første byggetrinn berre gjera mindre utbetringar på noverande fylkesveg. Dersom val av løysing medfører at det skal gjerast mindre tiltak på noverande fylkesveg 51 mellom Austrepollen og Nordrepollen og fv 107 mellom Skiparvik og Saltkjelen/Belsnes som ledd i ei trinnvis utbygging, skal desse tiltaka regulerast samstundes med regulering av heile veganlegget. Det er rekna ut kostnader for 1. byggetrinn for følgjande løysingar: Alternativ S1 + S9 + N2 S1 + S9 + N6 S1 + S6 + N2 S1 + S6 + N6 Lengde veg 7420 ( ) 7470 ( ) 6080 ( ) 6130 ( ) Lengde tunnel ( ) 9695 ( ) ( ) ( ) Samla lengde Investeringskostnad 1. byggetrinn Full utbygging mill. 756 mill mill. 672 mill mill. 809 mill mill. 717 mill. 30

31 For alle desse byggetrinna er følgjande føresetnader lagt inn: Der løysing S1 inngår er strekninga utsett og berre lagt inn naudsynte tiltak på noverande veg med ein kostnad på 10 mill. kroner samt 3,5 mill. kroner til lys i Bergsfjelltunnelen og signalanlegg på deler av strekninga. Vert alternativ S5 valt som framtidig løysing, vil ein gjera dei same investeringane på noverande fylkesveg i første byggetrinn som for alternativ S1. Der N2 inngår er tunnel under Torsnes utsett og noverande fylkesveg frå Gåsevik til Saltkjelen rusta opp med møteplassar og breiddeutviding for 10 mill. kroner og 0,5 mill. kroner til breiddeutviding av noverande bru over Torsneselva. 3.5 Disponering av masseoverskot Masseoverskota i hovudsak frå tunnelane vert disponert ulikt alt etter alternativ. I ANSLAGoverslaga er den lange tunnelen, Jondalstunnelen, delt i to delar og halvparten av tunnelen driven frå Kvinnherad-sida og den andre halvparten frå Jondal-sida. Mindre justering av denne delinga kan bli aktuelt ved utarbeiding av reguleringsplan for den tilrådde løysinga, dersom det er behov for meir massar på eine sida av tunnelen. For løysingar med daglinje rundt Stanganeset mellom Austrepollen og Nordrepollen, vil masseoverskotet bli nytta til oppbygging av vegkroppen. Dersom S5 vert løysinga mellom Austrepollen og Nordrepollen vil masseoverskotet bli deponert i sjø litt sør for tunnelpåhogget for S5 i Nordrepollen. For S7 kan masseoverskotet lagrast i deponi på land sør for veg i dagen ved Bjørkeholmen. Massane blir transportert i eit deponi på oppsida av vegen, arrondert og tilsådd som del av veganlegget. På Jondal-sida er masseoverskotet planlagt deponert i sjø ved Saltkjelen for alle alternativ. For N2 kan deponi i sjø ved Skiparvik, utafor kryss med noverande veg, vera ei løysing for å spara transportbelastninga på noverande veg mellom Skiparvik og Saltkjelen dersom ikkje tunnel under Torsnes vert bygd i første byggetrinn. 31

7. Tiltakshavar si tilråding og vidare arbeid

7. Tiltakshavar si tilråding og vidare arbeid 7. Tiltakshavar si tilråding og vidare arbeid 7.1 Tilråding av alternativ Ev 134 Vågsli Røldal - Grostøl Konsekvensgreiing I planprogrammet under pkt. 5, Alternativ som skal utgreiast, står det under pkt.

Detaljer

Prop. 149 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland

Prop. 149 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland Prop. 149 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland Tilråding frå Samferdselsdepartementet 21. september 2012,

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

E39 Bogstunnelen Gaular grense

E39 Bogstunnelen Gaular grense E39 Bogstunnelen Gaular grense Ope møte om planprogram 7. mai 2012 http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/e39bogstunnelengaular Spørsmål eller innspel til planprogrammet: Høyanger kommune v/rådmannen, postboks

Detaljer

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534 30/03 '05 15:17 FAX STATEN;* VEGVESEN VEGKONT 57 65 59 36 @]002 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Fylkesrådmannen i Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Eksp. U.off. 3 O MARS 2005 Saksh. Behandlende eining: Region

Detaljer

E39 Langeland-Moskog GAULAR KOMMUNE. Kortversjon av kommunedelplan med konsekvensutgreiing

E39 Langeland-Moskog GAULAR KOMMUNE. Kortversjon av kommunedelplan med konsekvensutgreiing E39 Langeland-Moskog GAULAR KOMMUNE Kortversjon av kommunedelplan med konsekvensutgreiing Region vest Leikanger Januar 2013 E39 Langeland Moskog Bakgrunn og målsetting E39 frå Kristiansand til Trondheim

Detaljer

Fv 107 Jondalstunnelen.

Fv 107 Jondalstunnelen. Fv 107 Jondalstunnelen. Massedeponi i Nordrepollen. Framlegg til planprogram. Øyresdalen i Nordrepollen, Kvinnherad kommune. November 2009 FORORD. I samband med bygging av Jondalstunnelen skal det utarbeidast

Detaljer

3.3 Oversikt over ulike hovudalternativ

3.3 Oversikt over ulike hovudalternativ 15 3.3 Oversikt over ulike hovudalternativ Alternativ 0 (Bømlopakken) Ekornsæter Vegutbetringar spesifisert i Bømlopakken: Utbetring av dagens vegar på strekningar med dårleg standard på : - 3,0 km - Ekornsæter

Detaljer

Vedlegg A til kapittel C i konkurransegrunnlag etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt

Vedlegg A til kapittel C i konkurransegrunnlag etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt E134 Hegstad-Damåsen Prosjektbeskrivelse Prosjektet ligger i Øvre Eiker kommune i Buskerud og er en av delparsellene på en etappevis utbygging av E134 mellom Hokksund og Kongsberg. Strekningen er delt

Detaljer

Vurdering av framtidig ferjeleie på Varaldsøy

Vurdering av framtidig ferjeleie på Varaldsøy Vurdering av framtidig ferjeleie på Varaldsøy April 2008 Innhald side 1 Forord. 3 2 Undersøkte løysingar........ 3 3 Dagens kommunikasjonar.... 6 4 Aktuelle alternativ....... 7 4.1 Opprusting av eksisterande

Detaljer

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/297-2 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.02.2014 Fylkesutvalet 19.02.2014 Bømlopakken - Gang- og sykkelveg

Detaljer

Tegning Oversiktskart M= 1: dagsett Tegning Alternative trasear M= 1: 2500 dagsett rev

Tegning Oversiktskart M= 1: dagsett Tegning Alternative trasear M= 1: 2500 dagsett rev INNHALD: 1. Innleiing 2. Tidlegare forprosjekt 3. Ny trase med tunnel 4. Alternativ 5. Vegstandard 6. Oppsummering 7. Anbefaling 8. Bilete i alternativ 2 og 3 VEDLEGG: Tegning 1507-06 Oversiktskart M=

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200473-2 Arkivnr. 812 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

FRAMTIDIG FERJELEIE PÅ VARALDSØY I KVINNHERAD KOMMUNE

FRAMTIDIG FERJELEIE PÅ VARALDSØY I KVINNHERAD KOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200306601-10 Arkivnr. 815 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.05.2008 22.05.2008 FRAMTIDIG FERJELEIE

Detaljer

Hardangerbrua Innlegg på konferanse om ferjefri E39 på Nordfjordeid 07.01.2014 ved styreleiar Einar Lutro

Hardangerbrua Innlegg på konferanse om ferjefri E39 på Nordfjordeid 07.01.2014 ved styreleiar Einar Lutro Hardangerbrua Innlegg på konferanse om ferjefri E39 på Nordfjordeid 07.01.2014 ved styreleiar Einar Lutro Slik gjorde me det Hardangerbrua As Stifta 8.januar 1987 Selskapets formål er bygging av bro

Detaljer

Bompengepakken Stord Vestside Søknad om utviding av bompengeperioden med 2 år

Bompengepakken Stord Vestside Søknad om utviding av bompengeperioden med 2 år Bompengepakken Stord Vestside Søknad om utviding av bompengeperioden med 2 år Prosjektomtale Etter initiativ frå Stord kommune er det utarbeida ein søknad i samarbeid mellom Stord og Fitjar kommunar og

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

2015/396-7. Høyring - "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet"

2015/396-7. Høyring - Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

1. Samandrag I sak 13/12 vedtok hovudutval for samferdsle m.a. at strekninga Ånneland - Skipavika vert omklassifiserte frå fylkesveg til kommunal veg.

1. Samandrag I sak 13/12 vedtok hovudutval for samferdsle m.a. at strekninga Ånneland - Skipavika vert omklassifiserte frå fylkesveg til kommunal veg. Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Lars Erik Lunde, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 15/819-5 Oppfølgjing av vedtak om omklassifisering av delar av fv. til kommunal veg Fylkesdirektøren rår hovudutval

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet 09.06.2015 044/15 Kommunestyret 18.06.2015 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 14/709-14 Reguleringsplan masseuttak Torvmo

Detaljer

Bompengefinansiering av fellesprosjektet E136 Tresfjordbrua og E136 Vågetunnelen - uttale frå Vestnes kommune

Bompengefinansiering av fellesprosjektet E136 Tresfjordbrua og E136 Vågetunnelen - uttale frå Vestnes kommune VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 202 Arkivsaksnr.: 2009/369 Saksbehandlar: Tone Roaldsnes Dato: 07.04.2009 Bompengefinansiering av fellesprosjektet E136 Tresfjordbrua og E136 Vågetunnelen - uttale frå

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

BOMPENGESØKNAD. Rv 13 Jobergtunnelen. Voss og omland bompengeselskap AS 24. mai 2013

BOMPENGESØKNAD. Rv 13 Jobergtunnelen. Voss og omland bompengeselskap AS 24. mai 2013 BOMPENGESØKNAD Rv 13 Jobergtunnelen 1 Innhald 2 Innleiing 3 3 Omtale av prosjektet 4 4 Kostnadsoverslag 5 5 Finansieringsopplegg 5 6 Bompengeopplegg 5 7 Utviding av Vossapakko og konsekvens for nedbetaungstida

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

Etne kommune SAKSUTGREIING

Etne kommune SAKSUTGREIING Utval Formannskap Etne kommune SAKSUTGREIING HORDALANDTYLKES KOMMUNE Arkivnr, S- To? 3 O NOV. 2006 Møtedato Saksh. 21.11.2006 09j0a?6ff. ELS Saksh.m*. Sakshandsamar: Elisabeth Silde Arkiv: N-700 Arkivsaknr:

Detaljer

Hardangertunnelen, ein moglegeheit for både Kvam og Statnett. Ved Jon Nedkvitne

Hardangertunnelen, ein moglegeheit for både Kvam og Statnett. Ved Jon Nedkvitne Hardangertunnelen, ein moglegeheit for både Kvam og Statnett Ved Jon Nedkvitne Hardanger Verdas best bevarte naturbaserte reisemål (National Geographic) 2 2 Kvam 8.300 innb. Senralt i Kvam 6.000 innb.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.10.2014 60985/2014 Maria Bolstad Dale Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 18.11.2014 Fylkestinget

Detaljer

Standard på fylkesvegane i Sogn og Fjordane

Standard på fylkesvegane i Sogn og Fjordane Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.02.2013 Standard på fylkesvegane i Sogn og Fjordane Omtale av fylkesvegnettet i samband med Regional transportplan 2014-2023 Olav Handeland Forord

Detaljer

Bygging av Fv 107 Jondalstunnelen

Bygging av Fv 107 Jondalstunnelen Fv 107 Jondalstunnelen 1 Bygging av Fv 107 Jondalstunnelen Statens vegvesen har innhenta tilbud på bygging av Fv 107 Jondalstunnelen i samsvar med vedtak i fylkestinget 14.10.2008, avsnitt under. 1. Fylkestinget

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Fast utval for plansaker 13.12.2012 055/12 Per Langnes Avgjerd av: Fast utval for plansaker Arkiv: L12 Arkivsaknr 12/806 Fv. 659 - Nordøyvegen - Delområde

Detaljer

Vår ref. 2009/3267-31. Særutskrift - Dispensasjon - Jondalstunnelen - steindeponi Nordrepollen - Statens vegvesen

Vår ref. 2009/3267-31. Særutskrift - Dispensasjon - Jondalstunnelen - steindeponi Nordrepollen - Statens vegvesen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Kommunedelplan trafikk Førde sentrum

Kommunedelplan trafikk Førde sentrum Kommunedelplan trafikk Førde sentrum Informasjonsmøte, Førdehuset 6. mai 2013 Arve Seger Prosjektleiar Kommunedelplan trafikk Førde sentrum Vedteke lagt ut til høyring/ offentleg ettersyn 4. april 2013

Detaljer

Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø,

Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø, FLORA KOMMUNE Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø, 08.05.17 Alternativ (# i arbeidet med konsekvensvurdering er strekninga delt i to: Del 1 er Fugleskjærskaia-Samfunnshuset

Detaljer

Notat Til: Frå: Trafikkutviklinga i Indre Hardanger Bakgrunn Ferjetrafikk SUM: ,5 % Jondalstunnelen

Notat Til: Frå: Trafikkutviklinga i Indre Hardanger Bakgrunn Ferjetrafikk SUM: ,5 % Jondalstunnelen FYLKESRÅDMANNEN Notat Dato: 17.03.2014 Arkivsak: 2014/12771-1 Saksbehandlar: bjomidt Til: Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Frå: Fylkesrådmannen Trafikkutviklinga i Indre Hardanger Bakgrunn Jondalstunnelen

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201204259-1 Arkivnr. 810 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 06.06.2012 21.06.2012 HØYRINGSUTTALE - STATENS

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Utarbeida: 07.04.2017 Revidert 28.04.2017 I samband med

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Bompengepakken Stord vestside

Søknad om delvis bompengefinansiering av Bompengepakken Stord vestside Søknad om delvis bompengefinansiering av Bompengepakken Stord vestside Utkast til søknad pr. 18.4.2011 1. Bakgrunn Bompengeinnkrevinga på ferjesambandet E39 Halhjem - Sandvikvåg til finansiering av opprusting

Detaljer

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11976-38 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 11.11.2015 Fylkesutvalet 03.12.2015 Omklassifisering

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og PS 16.05.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Anbefaling E39 Volda-Furene. Siv K. Sundgot 10. oktober 2011

Anbefaling E39 Volda-Furene. Siv K. Sundgot 10. oktober 2011 Anbefaling E39 Volda-Furene Siv K. Sundgot 10. oktober 2011 Utgreidde alternativ 0: Dagens veg utan endringar eller tiltak. 0+: Utbedringsalternativet. Dagens veg vert utbetra på delar av strekninga der

Detaljer

E39 Langeland-Moskog. Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. Revidert i samsvar med vedtak GAULAR KOMMUNE

E39 Langeland-Moskog. Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. Revidert i samsvar med vedtak GAULAR KOMMUNE E39 Langeland-Moskog GAULAR KOMMUNE Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Revidert i samsvar med vedtak Region vest Leikanger Juni 2013 Forord Det er utarbeidd kommunedelplan med konsekvensutgreiing (KU)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: LENGING AV TORVMYRVEGEN - ALTERNATIV TRASE TILRÅDING

Detaljer

Statens vegvesen. Uttale frå Vegdirektoratet - Motsegn til kommunedelplan for E39 Heiane- Ådland/Nordre Tveita, Stord kommune

Statens vegvesen. Uttale frå Vegdirektoratet - Motsegn til kommunedelplan for E39 Heiane- Ådland/Nordre Tveita, Stord kommune Statens vegvesen Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Behandlande eining: Sakshandsamar/telefon: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Ola Omenås / 91778477 15/204205-84

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Innst. S. nr. 16. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. St.prp. nr. 72 ( )

Innst. S. nr. 16. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. St.prp. nr. 72 ( ) Innst. S. nr. 16 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen St.prp. nr. 72 (2007 2008) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Vegsamband over Ytre Steinsund. Oppgradert kostnadsoverslag

Vegsamband over Ytre Steinsund. Oppgradert kostnadsoverslag Vegsamband over Ytre Steinsund Oppgradert kostnadsoverslag Region vest Leikanger, R.vegktr Utgreiingsseksjonen Dato: 22.02.2012 Innhald 1. Innleiing 2 2. Tidlegare utgreiingar 3 3. Endring i føresetnader

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Revidert Vest 39 Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen. Ny handsaming i Vestlandsrådet 22. april

Revidert Vest 39 Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen. Ny handsaming i Vestlandsrådet 22. april Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Revidert Vest 39 Samla finansierings- og utbyggingsplan

Detaljer

Stord kommune - Kommunedelplan E 39 Heiane - Ådland/Nordre Tveita. Avgjerd av motsegner frå Statens vegvesen Region vest og Fylkesmannen i Hordaland.

Stord kommune - Kommunedelplan E 39 Heiane - Ådland/Nordre Tveita. Avgjerd av motsegner frå Statens vegvesen Region vest og Fylkesmannen i Hordaland. Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 2014/6322 412.3 16/3111-16 3. juli 2017 Stord kommune - Kommunedelplan E 39 Heiane - Ådland/Nordre Tveita. Avgjerd av

Detaljer

Kommunedelplan m/ konsekvensutgreiing

Kommunedelplan m/ konsekvensutgreiing E39 Stord-Os: Kommunedelplan m/ konsekvensutgreiing 12.12.2016 Signe Eikenes og Kjell Håvard Belsvik Ferjefri E39 generelt Strekninga Stord-Os Brua over Bjørnafjorden Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen

Detaljer

Oversending av kommunedelplan for Tønjum Ljøsne, Lærdal kommune, for handsaming av motsegn frå Statens vegvesen

Oversending av kommunedelplan for Tønjum Ljøsne, Lærdal kommune, for handsaming av motsegn frå Statens vegvesen Sakshandsamar: Turid Måseide Vår dato Vår referanse Telefon: 57643164 19.04.2012 2011/5594-421.3 E-post: fmsftbm@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030

Detaljer

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/166-28 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 03.06.2015 Fylkesutvalet 09.06.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Bompengesøknad

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

SAK OM FASTLANDSSAMBAND FOR LERØY-BJELKARØY - FINANSIERING AV OMRÅDEREGULERING MED KONSEKVENSUTGREIING

SAK OM FASTLANDSSAMBAND FOR LERØY-BJELKARØY - FINANSIERING AV OMRÅDEREGULERING MED KONSEKVENSUTGREIING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201003266-29 Arkivnr. 714 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.02.2013 20.02.2013 SAK OM FASTLANDSSAMBAND

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/1482-5834/12 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 30/12 Formannskap/ plan og økonomi 29.03.2012 Astrid Rongen PLAN soneinndeling SAMLA SAK - OPPSTART

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Møtebok for Gaular kommune

Møtebok for Gaular kommune Møtebok for Gaular kommune SAKSGANG Utvalssaksnr Utval Møtedato 022/13 Formannskapet 03.04.2013 Arkiv: FA-Q10 Saksmappe: 11/61 Sakshandsamar: JKB Dato: 22.03.2013 E39 Langeland - Moskog Rådmannen si tilråding

Detaljer

Prop. 81 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 81 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 81 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 13 ved Joberget i Hordaland gjennom utviding av Vossapakko Tilråding frå Samferdselsdepartementet

Detaljer

Omklassifisering av eksisterande strekningar på E134 i samband med bygging av Stordalstunnelen i Etne kommune - ny høyring

Omklassifisering av eksisterande strekningar på E134 i samband med bygging av Stordalstunnelen i Etne kommune - ny høyring SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/10276-15 Saksbehandlar: Knut Djuve Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 15.03.2017 Fylkesutvalet 30.03.2017 Omklassifisering av eksisterande

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/34309-1 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget 13.12.2016

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn 19.12.2017 Vår ref Dykkar ref Arkiv Løpenummer AGN 2016000314-35 FA - L12 17/7143 Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn Utval for Plan og Utvikling - 101/17: Det er gjort følgjande

Detaljer

UTTALE NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 2019

UTTALE NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 2019 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo SEKRETARIATET IS RV7 Telefon 32 08 51 40 Telefaks 32 08 16 44 E-post: regionraadet@hallingnett.no Kontor: Ål kulturhus 3570 Ål Dykkar referanse: Vår

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 15.10.2013 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Detaljer

Me som skal flytta fjedl

Me som skal flytta fjedl Me som skal flytta fjedl E134: NTP, status og veien fram til målet Åge Hillestad - prosjektleiar Historie Frå uminnelig tid har det vore ferdsel over Røldalsfjellet Frå 1200-talet har det vore kløvveger

Detaljer

Rv.7 Hardangervidda. Vegtrasé Storlia-Haugastøl. Trafikkanalyse

Rv.7 Hardangervidda. Vegtrasé Storlia-Haugastøl. Trafikkanalyse Vegtrasé Storlia-Haugastøl Trafikkanalyse Mai 2010 INNHALD 1 INNLEIING... 3 2 PROBLEMSTILLINGAR... 4 3 VEGTRASÉ... 5 3.1 TRASÈ... 5 3.2 AVSTANDAR OG REISETIDER... 5 4 KONSEKVENSAR... 6 4.1 KØYREAVSTANDAR

Detaljer

Vurdering av verknader skal gjerast på grunnlag av løysingar vist i reguleringsplan for tiltaket.

Vurdering av verknader skal gjerast på grunnlag av løysingar vist i reguleringsplan for tiltaket. 4 Planprogram Planprogrammet legg til grunn at planarbeidet og KU vert gjennomført for alternativ IVa. Det skal like vel i planen gjerast greie for andre alternativ som er vurderte og på kva grunnlag dei

Detaljer

NOTAT KDP trafikk Førde. Prissatte konsekvensar Førde sentrum. 1 Innleiing

NOTAT KDP trafikk Førde. Prissatte konsekvensar Førde sentrum. 1 Innleiing NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Namn Firma Fork. Merknad Kopi til: Frå: Knut Aalde Sweco Norge AS Prissatte konsekvensar Førde sentrum 1 Innleiing Dette notatet inngår i grunnlagsmaterialet for kommunedelplanen

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP. Presentasjon

Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP. Presentasjon Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP Presentasjon Ramme for investeringsprogrammet RTP vedteke i FT i juni 2017 Vedtak i FUV i juni 2017 å sende investeringsprogrammet på høyring utan politisk

Detaljer

INFORMASJON OM SOTRASAMBANDET JANUAR 2008

INFORMASJON OM SOTRASAMBANDET JANUAR 2008 INFORMASJON OM SOTRASAMBANDET JANUAR 2008 HANDSAMING AV PLANPROGRAM PLANARBEID MED KOMMUNEDELPLAN OG KONSEKVENSUTGREIING. ENDRINGAR I TRASÉALTERNATIV SOM DEL AV PLANPROSESSEN DELPROSJEKT 1: FASTLANDSSAMBANDET

Detaljer

Erfaringar med statleg plan

Erfaringar med statleg plan Statens vegvesen i førarsetet: Erfaringar med statleg plan 09.11.2016 Signe Eikenes E39 Stord - Os Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen Foto: A. Jenssen, Statens vegvesen Foto: Christine R. Nilsen, Statens

Detaljer

Kraftverk i Valldalen

Kraftverk i Valldalen Småkraft AS er et produksjonsselskap som vart etablert i 2002. Fem selskap i Statkraftalliansen eig Småkraft: Skagerak Energi, Trondheim Energiverk, Agder Energi, BKK og Statkraft. Målet til Småkraft er

Detaljer

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Framlegg til detaljregulering for Botn Aust 100/1 endring -1. gongs handsaming

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Framlegg til detaljregulering for Botn Aust 100/1 endring -1. gongs handsaming Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2014/2728 Løpenr.: 10072/2016 Arkivkode: 100/1 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg til detaljregulering

Detaljer

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 20.04.2016 2016/183-5049589/2016 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 Gøtz AS v/martin Gøtz SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

E16 Oppheim - Humlabrekke Voss kommune

E16 Oppheim - Humlabrekke Voss kommune E16 Oppheim - Humlabrekke Voss kommune Planprogram for reguleringsplanarbeid Region vest Høyringsutkast Planseksjonen Dato: 6. oktober 2011 E16 Oppheim Humlabrekke, Voss kommune Planprogram til reguleringsplanarbeid

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer