DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 It s in our nature

2 Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekostog hudpleieprodukter. Selskapets HOVEDPUNKTER forretningsmodell er basert på nettverksmarkedsføring med direkte2. KVARTAL salg via nettbutikk og levering i det Nordiske markedet.

3 Underliggende økning i salgsinntekter var 6,5 % sammenlignet med samme periode i fjor Konsernets EBITDA var i 2. kvartal 1,26 mill. kroner Resultat før skatt i kvartalet på 0,02 mill. kroner og en fortjeneste pr. aksje på 0 kroner Varelager opp til 7,5 mill. kroner mot 7,1 mill. kroner ved første kvartal 2012 Ny hudpleie serie (EQ Skin) lansert i juni OMSETNING PR LAND OMSETNING PR KATEGORI EBITDA EPS 3

4 HISTORIE Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, Norske helsekost- og hudpleieprodukter. Selskapets forretningsmodell er basert på nettverksmarkedsføring med direktesalg via nettbutikk og levering i det nordiske markedet. Eqology ASA skiftet navn fra Shine ASA, som besluttet på selskapets ordinære generalforsamling 12. mai Navnendringen ble registrert i foretaksregisteret 25. mai Eqology ASA ble stiftet 26. august 2010 med formålet om å eie og drive sine to datterselskap Eqology AS (tidligere Shine International AS) og eshop Holding AS. Datterselskapene ble utfisjonert fra Nordic Health AS den 26. august Eqology AS representerer den operative enheten for konsernet, og ble stiftet i FINANSIELLE FORHOLD Delårsrapporten for 2. kvartal 2012 er urevidert. RESULTATREGNSKAPET 2. KVARTAL 2012 Konsernet hadde salgsinntekter på 23,7 mill. norske kroner i andre kvartal. Dette er en økning på 6,5 % sammenlignet med samme periode i fjor. Inntektene fra det norske markedet var på 17,9 mill. kroner, mens salgsinntekter fra de øvrige nordiske landene var på 5,8 mill. kroner. Beløp i NOK tusen 2. kv kv kv kv kv. 11 Totale inntekter EBITDA (713) 419 (548) EBITDA-margin 5,3 % 8,2 % -3,2 % 1,9 % -2,5 % Resultat før skatt (1 915) (1 337) (2 658) Gruppens EBITDA var 1,26 mill. kroner for 2. kvartal 2012 sammenlignet med -0,55 mill. kroner for 2. kvartal EBITDA marginen endte i andre kvartal på 5,3 % vs. -2,5 % i samme periode i fjor. Fortsatt vekst i gruppens inntekter i Danmark og reduserte avskrivninger og amortiseringer bidrar positivt. Amortiseringene er redusert fra -1,96 mill. kroner til -0,98 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedårsaken til at EBITDA-marginen har gått ned til 5,3 % i kvartalet er at andre driftskostnader har økt med 2,0 mill. kroner sammenlignet med 1. kvartal. Økningen i andre driftskostnader er på 0,9 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Avviket skyldes fortsatt høye IT kostnader, kostnader relatert til regnskap og revisjon samt konsulenttjenester. I tredje og fjerde kvartal forventer vi derimot et lavere kostnadsnivå blant annet som en følge av at flere IT kontrakter er avsluttet eller sagt opp. Driftsresultatet for 2. kvartal var 0,28 mill. kroner mot -2,51 mill. kroner i tilsvarende periode i

5 RAPPORT FOR 2. KVARTAL

6 I fjor var selskapets kostnader til designendring og profilering, lanseringsarrangementet samt amortisering av anleggsmidler på til sammen 14 mill. kroner. Eqology har i 2. kvartal 2012 opplevd god vekst i både inntekter og operasjonelle måltall som antall abonnenter og distributører sammenlignet med samme periode i fjor. Antall medlemmer i organisasjonen pr 30. juni 2012 er ca mot ca samme tid i fjor. Balansen Konsernets bokførte egenkapital pr 30. juni 2012 var 32,5 mill. kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på 56,5 %. Tilsvarende tall pr var 32,21 mill. kroner og 53,3 %. Kundefordringer og andre fordringer økte til 3.1 mill. kroner i 2. kvartal som en følge av høyt salg i de siste dagene i måneden. Eqology lanserte den nye hudpleie serien i slutten av juni måned. KONTANTSTRØM OG FINANSIELLE FORHOLD Kontantstrøm for første halvår: Kontantstrøm fra driften var 0,78 mill. kroner for perioden, imens netto endring i kontanter, kontantekvivalenter og kassekreditt på 0,25 mill. kroner i perioden fra 31. desember 2011 til 30. juni Kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter var på 0,08 mill. kroner og skyldes lavere investeringer enn tidligere. Eqology investerte i 2011 betydelig i nytt internetthandelssystem og tilknyttet IT plattform. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var på -0,6 mill. kroner i 1. halvår Det skyldes blant annet nedbetaling av langsiktig banklån var på 1,15 mill. kroner. Kontantstrøm fra konvertibelt lån på 0,5 mill. kroner (eks. transaksjonskostnader) som ble utsted i 4. kvartal Konsernet hadde kontanter, kontantekvivalenter og kassekredittrekk på -4,2 mill. kroner pr. 30. juni 2012 sammenlignet med -4,5 mill. kroner pr. 31. desember Finansiering: Selskapet la i mai 2011 ut et konvertibelt obligasjonslån på 5,3 millioner som forfaller til betaling i november Lånet kan konverteres til aksjer i perioden mai-november 2014 til en kurs på NOK 2,5 per aksje. Lånets nominelle rente er 10 % p.a.. Selskapet har en opsjon (call opsjon) til å kjøpe tilbake lånet i november 2013 før utøvelse av opsjonene. 4,8 mill. kroner ble trukket opp i Det resterende beløpet på 0,50 mill. kroner ble tegnet og innbetalt i januar Konsernets langsiktige lån er underlagt betingelser (covenants) som er knyttet til Eqology.no AS sin EBITDA og egenkapitalandel. Eqology.no AS hadde pr fått avkall (waiver) fra lånebetingelsene fra DNB knyttet til EBITDA krav og egenkapitalgrad (EBITDA skal på 12 mnd basis være 5 mill. kroner og egenkapital skal utgjøre minimum 20 % av totalkapital). Selskapet skal ha en ny vurdering av lånebetingelsene med banken i september

7 Kredittrammen på selskapets kassekredittgjeld ble redusert fra NOK 9 millioner til NOK 7 millioner pr. 10. januar Den har blitt midlertidig økt til NOK 8 millioner i februar 2012, men redusert til 7 mill. kroner pr. 31. mars Denne rammen er uendret i 2. kvartal. FRAMTIDSUTSIKTER Eqology har i 2011 investert betydelig i oppgradering av selskaps profil, produkt emballasje og markedskanal, og fremstår i dag med et mer moderne konsept og kanalvalg. Selskapets nye nettbutikk ble lansert i 4. kvartal 2011 og kick-off på den nye hudpleieserien 4-mai Eqologys nye hudpleieserie lanseres i midten av juni. Det forventes større trafikk og omsetning som en følge av disse investeringene var også preget av et høyt kostnadsnivå knyttet til lansering av nytt merkenavn, logo, og design- og profilering. Det forventes at kostnadsnivået blir lavere i andre halvdel av 2012 blant annet som en følge av at flere IT kontrakter er avsluttet eller sagt opp. RISIKOFAKTORER Eqology er utsatt for risikofaktorer som kan ha negativ innvirkning på selskapet. Disse risikofaktorer inkluderer økonomisk risiko, teknologisk risiko, risikoer relatert til selskapets forretningsvirksomhet, miljørisiko og risiko for endring i regelverk. Hvis noen av disse risikoene eller usikkerhetene faktisk inntreffer, vil virksomheten, driftsresultatene og den finansielle stillingen for selskapet i vesentlig grad kunne bli påvirket negativt. Eqology har relativt begrenset eksponering for finansiell risiko relatert til konsernets finansielle instrumenter. De risikoer som er identifisert er i første omgang knyttet til markedsrisiko gjennom endring i rentebetingelser og endring i valutakurser. Selskapet drifts- og aktivitetsrisiko kan defineres som risiko for tap grunnet mislykket eller uheldig adferd, praksis eller fremgangsmåte. Selskapets forretningsvirksomhet er utsatt for konjunktursvingninger og konkurranse. Selskapets virksomhet omfatter salg og markedsføring av helsekost som er underlagt reguleringer fra offentlige myndigheter. Endringer i regelverket kan påvirke bruken av bestemte ingredienser i selskapets produkter og dermed negativt innvirke på selskapets drift. Selskapets likviditetsrisiko består av risikoen for at selskapet ikke vil klare å betale finansielle forpliktelser ved forfall. I henhold til ledelsens estimater forventes det at kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter vil være tilstrekkelig til å finansiere løpende drift og inngåtte finansielle forpliktelser. Selskapet har i 1. kvartal inngått en midlertidig økning av kassekreditten for å redusere likviditetsrisikoen. Den midlertidige rammen var pr. 31. mars 2012 redusert tilbake til 7 mill. kroner. 7

8 8

9 Mange har lyktes og gjort drømmen til virkelighet. Eqology byr på muligheter. 9

10 AKSJONÆR- INFORMASJON Antall utestående aksjer pr. 30. juni 2012 er aksjer, med pålydende kr. 0, største aksjonærer pr 30. juni 2012: Aksjonær Statsborger Antall Aksjer Andel % Kg Investment Comp AS 1 Nor ,19 % Universal Exports AS 2 Che ,25 % Pictet & Cie Banquie Nor ,20 % Bohan & Co AS Nor ,53 % Brødr. Hetland AS Nor ,71 % Aakre Marketing AS v/tore Aakre Nor ,30 % Hetlands Gecco Manag Nor ,08 % Krefting AS 3 Nor ,82 % Momentum Consult & I Nor ,35 % Pictet & Cie Banquie Nor ,99 % Gunstensen Roy Steen Nor ,84 % Gjersvik Karstein 1 Nor ,75 % Youmans John Andrew Nor ,51 % Kani Eiendom As V/Nils Sydness Nor ,45 % Hetlands Gecco Manag Nor ,43 % Hovind Kai Guy Che ,40 % Six Sis Ag 25Pct Account Nor ,22 % Odd Weidel Nor ,17 % Anne Hill AS Nor ,94 % Stavland Anders Nor ,94 % Sum 20 største aksjonærer ,08 % Andre ,92 % Totalt antall aksjer ,00 % (1) Karstein Gjersvik styrets leder aksjer (34,94 %) (2) Frank Bjordal administrerende direktør aksjer (9,25 %) (3) Christian Krefting styremedlem aksjer (2,82 %) (4) Odd Weidel finansdirektør aksjer (1,17 %) Styrets øvrige medlemmer innehar følgende antall aksjer: Anne Margrete Børjesson, styremedlem: aksjer (0,47 %) Marit Lambrechts, styremedlem: aksjer (0,35 %) 10

11 SAMMENDRATT KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Beløp i NOK tusen Salgsinntekt Andre inntekter Sum inntekter Varekostnad (7 157) (6 711) (12 872) (12 204) (26 176) Lønns- og personalkostnader (2 398) (4 103) (5 675) (6 749) (12 049) Avskrivning og amortisering (979) (1 959) (1 970) (6 032) (8 468) Andre driftskostnader (12 933) (12 041) (23 848) (24 693) (49 900) Driftsresultat 282 (2 507) (8 597) (11 329) - Finansinntekter Finanskostnader (276) (166) (673) (273) (832) Resultat før skatt 24 (2 658) 440 (8 847) (12 099) Skattekostnad (7) 744 (123) Resultat i perioden 17 (1 914) 317 (6 370) (8 784) Tilordnet til: Aksjonærene i morselskapet 17 (1 914) 317 (6 370) (8 784) Resultat per aksje 0,00 (0,09) 0,01 (0,30) (0,41) SAMMENDRATT KONSOLIDERT OPPSTILLING OVER TOTALRESULTAT 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Konsolidert oppstilling over totalresultat: Resultat for perioden 17 (1 914) 317 (6 370) (8 784) Andre inntekter og kostnader Totalresultat for perioden 17 (1 914) 317 (6 370) (8 784) 11

12 SAMMENDRATT KONSOLIDERT OPPSTILLING OVER FINANSIELL STILLING Beløp i NOK tusen 2. kv Varige driftsmidler Goodwill Andre immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum anleggsmidler Kundefordringer og andre fordringer Varelager Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Aksjekapital Annen innskutt kapital Annen egenkapital (14 453) (14 770) Sum egenkapital Lånegjeld Utsatt skattegjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig del av lånegjeld Leverandører og annen kortsiktig gjeld Kassekredittgjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Høvik, 24-aug

13 SAMMENDRATT KONSOLIDERT OPPSTILLING OVER KONTANTSTRØMMER 1. halvår 1. halvår Beløp i NOK tusen Kontantstrøm fra driften: Resultat før skattekostnad (underskudd) 440 (8 847) Avskrivninger og amortiseringer Annen amortisering 35 - Endringer i eiendeler og gjeld: Kundefordringer, andre fordringer og varelager (1 586) (2 506) Leverandører og annen gjeld (73) Netto kontantstrøm fra drift 785 (2 254) Investeringer i immaterielle eiendeler 75 (1 423) Investeringer i varige driftsmidler - (593) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 75 (2 016) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviter: Nedbetaling av lån (1 115) (1 115) Utstedelse av obligasjonslån Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (615) (1 115) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 245 (5 385) Kontanter, kontantekvivalenter og kassekreditt (4 442) 908 Kontanter, kontantekvivalenter og kassekreditt (4 197) (4 477) Klassifisering i balansen: Kontanter og kontantekvivalenter (4 477) Kassekredittgjeld (5 524) - Sum (4 197) (4 477) Annen kontantstrøm informasjon: Betalte renter SAMMENDRATT KONSOLIDERT OPPSTILLING OVER ENDRINGER I EGENKAPITAL Annen Aksje innskutt Annen Sum Beløp i NOK tusen kapital egenkapital egenkapital egenkapital Egenkapital pr (5 986) Totalresultat for perioden - - (6 370) (6 370) Egenkapital pr (12 356) Egenkapital pr (14 770) Totalresultat for perioden Egenkapital pr (14 453)

14 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Denne delårsrapporten er blitt utarbeidet i henhold til International Accounting Standard (IAS) 34 «Delårsrapportering». Den inneholder ikke all den informasjon som er nødvendig til en fullstendig årsrapport og må leses i sammenheng med årsrapporten for 2011 for Eqology ASA. Eqology ASA er et allment aksjeselskap som ble stiftet den 26. august Denne delårsrapporten ble godkjent av selskapets styre 24-aug Delårsrapporten for 2. kvartal 2012 er urevidert. NOTE 2 SEGMENT Driftssegmentene skal identifiseres basert på den rapportering konsernledelsen (øverste beslutningstaker) bruker når de utfører vurderinger av prestasjoner og lønnsomhet på et strategisk nivå. Basert på virksomhetens art har ikke ledelsen i Eqology vurdert det som nødvendig å dele virksomheten inn i ulike segmenter, og mottar således ikke rapporter fordelt på segmenter. På dette grunnlag er det ikke rapportert segmentinformasjon. Informasjonen under er således avgrenset til den informasjon om hele virksomheten som kreves av IFRS 8 Driftssegmenter. Informasjon om omsetning per produktgruppe: Beløp i NOK tusen 2. kv kv kv kv kv. 11 Helsekost Hudpleie Reklamemateriell, frakt etc Sum Beløp i NOK tusen 1. halvår halvår 2011 Helsekost Hudpleie Reklamemateriell, frakt etc Sum Per geografisk område: Beløp i NOK tusen 2. kv kv kv kv kv. 11 Norge Danmark Sverige Finland Sum Beløp i NOK tusen 1. halvår halvår 2011 Norge Danmark Sverige Finland Sum Informasjon om salgsinntekter i tabellen over er basert på kundenes bosted. Konsernets varige driftsmidler og andre driftsmidler er lokalisert i Norge. Ingen salg til enkeltkunder overstiger 10 % av totale salgsinntekter. 14

15 NOTER 15

16

17 NOTE 3 SKATT Det er benyttet en effektiv skattesats på 29,2 % for 2. kvartal NOTE 4 AKSJEKAPITAL Det er utstedt aksjer pr. 30. juni 2012, hver pålydende NOK 0,05. Det er bare en klasse aksjer, med like stemmerettigheter og lik rett til utbytte. NOTE 5 NÆRSTÅENDE PARTER Styremedlem i Eqology ASA, Anne Margrete Børjesson, var tidligere daglig leder i selskapet Dinamo Design AS som er valgt til leverandør av tjenester for utvikling av designendring for Eqology AS. Hun fratrådte sin stilling i Dinamo Design i oktober 2011 og jobber nå som merkevaredirektør i Gjensidige Forsikring. NOTE 6 LÅN Selskapet har et langsiktig banklån pr 30. juni 2012 på 2,8 mill. kroner samt en kassekredittgjeld på 5,5 mill. kroner. Eqology AS utvidet midlertidig rammen for kassakreditt til 8 mill. kroner i februar Ved kvartalsslutt 31. mars var rammen igjen 7 mill. kroner, og denne rammen er uendret i andre kvartal. Konsernets langsiktige lån er underlagt betingelser (covenants) som er knyttet til Eqology.no AS sin EBITDA og egenkapitalandel. Eqology.no AS hadde pr fått avkall (waiver) fra lånebetingelsene fra DNB knyttet til EBITDA krav og egenkapitalgrad (EBITDA skal på 12 mnd basis være 5 mill. kroner og egenkapital skal utgjøre minimum 20 % av totalkapital). Selskapet skal ha en ny vurdering av lånebetingelsene med banken i september Selskapet gav i 2011 ut et konvertibelt obligasjonslån til et nominelt beløp på 5,3 mill. kroner som forfaller i november Lånet kan konverteres til aksjer i perioden mai-november 2014 til en kurs på NOK 2,5 per aksje. Lånet betaler 10 % rente. Selskapet har en opsjon til å tilbakebetale lånet i november 2013 før utøvelse av opsjonene. 4,8 mill. kroner ble innbetalt i Det resterende beløpet på 0,50 mill. kroner ble innbetalt i januar NOTE 7 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Det er ikke identifisert hendelser etter balansedagen som anses å ha vesentlig innvirkning på regnskapsførte beløper. 17

18 ERKLÆRING FRA STYRET OG DAGLIG LEDER Vi erklærer etter beste overbevisning at halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2012 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering, og at regnskapsopplysningene gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet, samt at halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, nærstående vesentlige transaksjoner og de mest risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står ovenfor i neste regnskapsperiode. Høvik, 24. august 2012 Karstein Gjersvik Erik Langaker Christian Krefting Styreleder Styremedlem Styremedlem Marit Lambrechts Anne Margrete Børjesson Frank Erikstad Bjordal Styremedlem Styremedlem Administrerende direktør 18

19 19

20 NORGE SVERIGE FINLAND Kirkeveien 59 B Pb. 23, 1322 Høvik Norway eqology.com ir.eqology.com T: F: eqology.com ir.eqology.com T: F: eqology.com ir.eqology.com T: F: eqology.com ir.eqology.com

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258 RESULTATREGNSKAP NattoPharma ASA (Beløp i NOK tusen) NattoPharma konsern 2 008 2 007 Noter 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

Årsregnskap. Serodus ASA

Årsregnskap. Serodus ASA Årsregnskap 2012 Serodus ASA Oppstilling over totalresultat Note 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekter 4 51 600 51 600 Driftsutgifter Varekost 1 842 12 816 Personalkostnader 5 125 474 6 199 Avskrivning

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av Prospekt forslag om fisjon av PSI Group ASA med børsnotering av det utfisjonerte selskapet Captura ASA Tilrettelagt av 18. november 2005 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 7 1.1 FISJONSFORSLAGET...7

Detaljer

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 1 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

NORECO. Andre kvartal 2012

NORECO. Andre kvartal 2012 NORECO Andre kvartal 2012 Rapport for andre kvartal og første halvår 2012 Norwegian Energy Company ASA Norsk versjon Rapport for andre kvartal og første halvår 2012 Norwegian Energy Company ASA HovedPUNKTER

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS Virksomhetens art og hvor den drives. Totens Sparebank Boligkreditt AS ble etablert i 2010. Totens Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Halvårsregnskap for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Halvårsregnskap for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter, noe svakere marginer Driftsinntektene i første halvår 2009 ble 25 468 MNOK (23 281 MNOK), en økning på

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA

tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA -------------------------------- ------------------------- ------------------------------ --- tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA Leder 24Seven Technology Group ASA har i 2012 fått resultater

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert Eika Boligkreditt AS Rapport for andre kvartal og første halvår 2013 Urevidert Hovedtall ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 I andre kvartal hadde selskapet et resultat før skattekostnad på 29,7 millioner

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT Domstein ASA ("Domstein" eller "Selskapet") Org.nr. 960 756 932 Dette informasjonsdokumentet ("Informasjonsdokumentet") er utarbeidet i forbindelse med Domsteins erverv av virksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer