DELÅRSRAPPORT 2. kvartal 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELÅRSRAPPORT 2. kvartal 2015"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 2. kvartal 2015 It s in our nature

2 2 HOVEDPUNKTER 2. kvartal 2015

3 Eqology ASA 2. kvartal 2015 Omsetningen for 2. kv. endte på NOK 15,1 mill., ned fra NOK 18,8 i 2. kv Konsernets EBITDA for. 2 kv. er negativ med NOK 1,2 mill. mot NOK 1 mill. positivt for samme periode Resultat for 2. kv. etter skatt er negativt med NOK 2 mill. Vellykket lansering av helsekonseptet «Pure Artic Oil i april 2015 Selskapet planlegger, i tillegg til Tyskland, oppstart i Polen og Sveits i løpet 2. halvår OMSETNING PR LAND OMSETNING PR KATEGORI EBITDA EPS 3

4 HISTORIE Eqology er et norsk selskap notert på Oslo Børs, Axess listen, etablert i 1998 med virksomhet i hele Norden. Selskapet markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekost- og hudpleieprodukter. Selskapets forretningsmodell er basert på nettverksmarkedsføring med direktesalg via nettbutikk og levering til kunder i det nordiske markedet. FINANSIELLE FORHOLD Delårsrapporten for 2. kvartal 2015 er urevidert. RESULTATREGNSKAPET 2. KVARTAL 2015 Konsernet hadde salgsinntekter på NOK 15,1 mill. i 2. kvartal, som er en nedgang på 20 % sammenlignet med samme periode i fjor. For perioden er salgsinntektene NOK 29,9 mill. sammenlignet med NOK 38,4 mill. for samme periode Inntektene fra det norske markedet viser en nedgang for første halvår 2015 fra NOK 15,3 mill. til NOK 12,1mill. mens salgsinntekter fra de øvrige landene viser en økning fra NOK 5,3 mill. pr til NOK 6,7 mill. pr Beløp i NOK tusen Helsekost Hudpleie Reklamemateriell, frakt, etc Sum Beløp i NOK tusen Norge Danmark Sverige Øvrige land Sum Konsernets EBITDA var negativ med NOK 1,2 mill. for 2. kvartal 2015 sammenlignet med NOK 1 mill. positivt for 2. kvartal Nedgangen skyldes lavere salg sammenliknet med samme periode i fjor. Driftsresultatet for 2. kvartal 2015 er negativt med NOK 1,7 mill. mot NOK 0,4 mill. positivt i tilsvarende periode i Resultatet etter skatt for 2. kvartal 2015 er negativt med NOK 2,1 mill. sammenlignet med NOK 0,02 mill. negativt for tilsvarende periode For perioden vises en negativ EBITDA med NOK 2,2 mill. sammenliknet med NOK 0,4 mill. positivt for samme periode Årsaken tilskrives nedgang i inntektene uten at kostnaden er blitt tilsvarende redusert. Resultatet etter skatt er NOK 4 mill. negativt sammenliknet med NOK 1,2 mill. negativt for samme periode Balansen Konsernets bokførte egenkapital pr 30. juni 2015 er NOK 11,5 mill. kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på 27,6 %. Tilsvarende tall pr var NOK 15,3 mill. kroner og 36 %. Sum Gjeld og Egenkapital utgjør NOK 41,8 mill. 4

5 KONTANTSTRØM OG FINANSIELLE FORHOLD Kontantstrøm for perioden 1. januar 2015 til 30. juni 2015: Kontantstrøm fra driften var NOK 4,3 mill. negativt for perioden som tilskrives i hovedsak negativt resultat etter skatt for perioden. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var på NOK 1,5 mill., som tilskrives netto opptrekk av lån i perioden. Kontanter, kontantekvivalenter og kassakreditt er NOK 6,4 mill. negativt pr. 30. juni 2015 sammenlignet med NOK 5,4 mill. negativt pr. 30. juni Finansiering: Selskapet er i brudd med lånebetingelsene gitt av DNB Bank ASA. Selskapet er i forhandlinger med hovedbankforbindelsen DNB Bank ASA om en avdragsutsettelse på selskapets lån som pr utgjør NOK 5,5 mill. For å imøtekomme selskapets ønske har banken stillet krav om at det tilføres ny kapital i form av krise lån på NOK 2 mill., konvertering av leverandørgjeld til egenkapital med NOK 2 mill., obligasjonseierne ettergir renter for 2015 og at selskapet gjennomfører en emisjon i størrelsesorden NOK 4 mill. Gitt gjennomføring av dette vil banken også umiddelbart redusere sine rentemarginer med inntil 6,5 % -poeng. Dette er krav som kommer i tillegg til de låneavtaler redegjort for i årsrapport for 2014 og kvartalsrapport pr. 31. mars 2015 som følger; 1. Låneavtale med Karstein Gjersvik på totalt NOK 4 mill. pr 15. april 2015 som løper til men kan alternativt tilbakebetales av långiver pr eller erklæres konvertert til aksjer av långiver til en tegningskurs NOK 2,- pr. aksje innen samme dato. Retten til å konvertere lånet til aksjer er godkjent i selskapets ordinære generalforsamling 29. juni Rentebetingelsene er fast rente på 8 % p.a. 2. Låneavtale inngått med Frode Bohan, styreformann og aksjonær i Eqology ASA på NOK 0,5 mill. med en løpetid frem til og som kan alternativt tilbakebetales av långiver pr eller erklæres konvertert til aksjer av långiver til en tegningskurs NOK 2 pr. aksje innen samme dato. Retten til å konvertere lånet til aksjer er godkjent i selskapets ordinære generalforsamling 29. juni Rentebetingelsene er fast rente på 8 % p.a. 3. Låneavtale med selskapets produktleverandører, EuroPharma Alliance Sp. Z.o.o. på totalt Euro som pr. 28. april tilsvarer NOK med en løpetid frem til 30. mars 2017 med 22 like avdrag hver på Euro ,49 inkludert renter på 5 % p.a. Det er avtalt rett til å konvertere det til enhver tid gjenstående del av lånet til aksjer til en tegningskurs NOK 2 per aksje. Retten til å konvertere lånet til aksjer er godkjent i selskapets ordinære generalforsamling 29. juni Eqology ASAs kassakredittramme pr. 30. juni 2015 er NOK 7 mill. Selskapet har pr. kvartalsslutt en kassekredittgjeld på NOK 7 mill. Sum kortsiktig gjeld utgjør pr NOK 30,1 mill. FORTSATT DRIFT Styret er innforstått med og vurderer løpende sin handleplikt i henhold til aksjelovens 3-4 og 3-5.I Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede ved avleggelsen av delårsregnskapet. Selskapets økonomisk og finansiell stilling er vanskelig, med en svært anstrengt likviditet. Egenkapitalen pr er positiv med NOK 11,3 mill. men selskapet rapporterer en negativ resultatutvikling med NOK 4 mill. negativt pr Styret har som følge av dette besluttet å gjennomføre kostnadsreduksjoner for å balansere driften av selskapet gitt en omsetning på NOK 54 mill. i Dette innebærer en betydelig reduksjon i bemanningen samt kutt i øvrige driftskostnader. Administrasjonen er pålagt å gjennomføre kostnadsreduksjonstiltakene umiddelbart for raskest mulig å kunne balansere driften og vise positiv EBITDA. 5

6 MARKED OG FREMTIDSUTSIKTER Fra Adm. Dir. Børre Gjersvik Selskapets omsetning har hatt en svakere utvikling en forventet og det er i Norge omsetningen svikter. Inntektene fra det norske markedet viser en nedgang for første halvår 2015 fra NOK 13,5 mill. til NOK 8,4 mill. Dette er en nedgang på hele 38 % Salgsinntekter fra de øvrige landene viser en økning fra NOK 5,3 mill. pr til NOK 6,7 mill. pr I de øvrige landene er det Danmark som viser best utvikling med en vekst på 35 % i 2. kvartal mot samme kvartal i fjor. Den sviktende omsetningen i Norge skyldes ettervirkninger av at selskapet mistet flere store distributører i januar måned, og at det tar tid å bygge opp denne omsetningen igjen. EQ Pure Arctic Oil som inngår i vårt nye store helsekonsept ble lansert i Oslo den 25 april i år med stor oppmerksomhet. Eqology har utviklet et av markedets reneste og ferskeste Omega-3 produkt hentet fra arktisk villfisk. Produktet har allerede blitt vår bestselger og salget har økt hver uke siden vi lanserte i april. Kundetilgang minus kundeavgang har vært i en positiv trend etter lanseringen av EQ Pure Arctic Oil, men vi hadde forventninger om enda raskere kunde tilgang, spesielt for Norge. Eqology er i dag representert i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Nederland og Tyskland. Selskapet har som ambisjon om å styrke salget vesentlig i våre etablerte markeder. Vi ser også muligheten til å etablere oss i både Polen og Sveits i løpet av Etterspørselen av EQ Pure Arctic Oil generelt og kanskje spesielt i de to ovennevnte land, Polen og Sveits, har gjort at dette er noe vi tror kan bli svært spennende fremover. > Selskapet sitter på en fantastisk verdi ved å ha produkter som kan hjelpe folk flest til bedre helse og en bedre hverdag og ambisjonen til Eqology er å bli ledende i Europa innen helsekost distribuert via Network Marketing. Børre Gjersvik 6

7 7

8 RISIKOFAKTORER Eqology er utsatt for risikofaktorer som kan ha negativ innvirkning på selskapet. Disse risikofaktorer inkluderer økonomisk risiko, teknologisk risiko, risikoer relatert til selskapets forretningsvirksomhet, miljørisiko og risiko for endring i regelverk. Hvis noen av disse risikoene eller usikkerhetene faktisk inntreffer, vil virksomheten, driftsresultatene og den finansielle stillingen for selskapet i vesentlig grad kunne bli påvirket negativt. Eqology er eksponert for finansiell risiko relatert til konsernets finansielle instrumenter og evnen til å betjene gjeld til DNB Bank ASA samt selskapets kreditorer. De risikoer som er identifisert er i knyttet til: a) markedsrisiko gjennom endring i rentebetingelser og endring i valutakurser. b) Selskapet drifts- og aktivitetsrisiko kan defineres som risiko for tap grunnet mislykket eller uheldig adferd, praksis eller fremgangsmåte. c) Selskapets likviditetsrisiko består av risikoen for at selskapet ikke vil klare å betale finansielle forpliktelser ved forfall. d) Selskapets forretningsvirksomhet er utsatt for konjunktursvingninger og konkurranse. Selskapets virksomhet omfatter salg og markedsføring av helsekost som er underlagt reguleringer fra offentlige myndigheter. Endringer i regelverket kan påvirke bruken av bestemte ingredienser i selskapets produkter og dermed negativt innvirke på selskapets drift. Da selskapet er i brudd med lånebetingelser pr. tidspunktet for avleggelse av 2. kvartalsregnskapet, er lånet klassifisert som kortsiktig gjeld i balansen. HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Det er gjennomført flere møter med selskapets bankforbindelse DNB Bank ASA for å drøfte muligheten for avdragsutsettelse på selskapets lån som pt. utgjør NOK 5,5 mill. hvorav avdrag med NOK 0,5 mill. som forfalt 24. august 2015 er gitt midlertid henstand med inntil det foreligger en refinansieringsplan og dokumentasjon på gjennomføring av de kostnadsbesparende tiltak styret har vedtatt. Det vises for øvrig til det som er redegjort for under avsnittet om «Finansiering» og «Fortsatt drift». 8

9 Aksjonærinformasjon Antall utestående aksjer pr. 3. juni 2015 er aksjer, med pålydende kr. 0,05. Pr. denne dato var det 338 aksjonærer i selskapet. Aksjonær Antall Aksjer Andel % UNIVERSAL EXPORTS AS ,12 % BOHAN & CO AS 1) ,00 % PICTET & CIE (EUROPE) S.A ,45 % AAKRE MARKETING AS ,39 % KG INVESTMENT COMP AS ,85 % Nicoline Invest AS ,75 % ENG AS ,63 % MOMENTUM CONSULT & INVEST AS ,18 % MORTEN WERRINGS REDERI AS ,49 % HETLANDS GECCO MANAGEMENT AS ,92 % PICTET & CIE BANQUIERS ,83 % GJERSVIK, BØRRE 2) ,75 % GLOPPHOLM, LARS ELLING ,59 % MD SUCCESS AB ,44 % HETLAND CAPITAL AS ,38 % KANI EIENDOM AS 3) ,33 % YOUMANS, JOHN ANDREW ,23 % SIX SIS AG ,13 % GLOPPHOLM, LARS JOHAN ,08 % HOVIND, KAI GUY ,90 % Øvrige aksjonærer ,55 % Sum antall aksjer ,00 % 1. Frode Bohan - styrets leder 2. Børre Gjersvik administrerende direktør 3. Nils Sydness - styremedlem I ordinær generalforsamling avholdt 29. juni 2015 ble følgende styre valgt; Frode Marc Bohan, styreleder (gjenvalgt) Anette Askvig, styremedlem (gjenvalgt) Nils Sydness, styremedlem (ny) Anette Askvig har ingen aksjer i Eqology ASA pr. 30. juni

10 SAMMENDRATT KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2015 Beløp i NOK tusen Salgsinntekt Andre inntekter - - Sum inntekter Varekostnad (4 679) (5 110) (9 169) (10 781) Lønns- og personalkostnader (1 847) (2 011) (4 299) (6 590) Avskrivning og amortisering (506) (555) (1 008) (1 121) Andre driftskostnader (9 742) (10 759) (18 659) (20 574) Driftsresultat (1 666) 403 (3 224) (715) Finansinntekter Finanskostnader (415) (414) (781) (914) Resultat før skatt (2 081) (11) (4 005) (1 629) Skattekostnad (5) Resultat i perioden (2 081) (16) (4 005) (1 201) Tilordnet til: Aksjonærene i morselskapet (2 081) (16) (4 005) (1 201) Resultat per aksje (0,09) - (0,17) (0,06) SAMMENDRATT KONSOLIDERT OPPSTILLING OVER TOTALRESULTAT Beløp i NOK tusen Resultat for perioden (2 081) (16) (4 005) (1 201) Andre inntekter og kostnader Totalresultat for perioden (2 081) (16) (4 005) (1 201) Tilordnet aksjonærene i morselskapet (2 081) (16) (4 005) (1 201) 10

11 SAMMENDRATT KONSOLIDERT OPPSTILLING OVER FINANSIELL STILLING BALANSE PR Noter Pr. Pr. Beløp i NOK tusen Varige driftsmidler Goodwill Andre immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Andre langsiktige eiendeler Sum anleggsmidler Kundefordringer og andre fordringer Varelager Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Aksjekapital Annen innskutt kapital Ikke-registrert egenkapital Annen egenkapital (38 925) (34 920) Sum egenkapital Lånegjeld Utsatt skattegjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig del av lånegjeld Leverandører og annen kortsiktig gjeld Kassekredittgjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

12 SAMMENDRATT KONSOLIDERT OPPSTILLING OVER KONTANTSTRØMMER Beløp i NOK tusen Kontantstrøm fra driften: Resultat før skattekostnad (underskudd) (4 005) (1 629) Avskrivninger og amortiseringer Annen amortisering Endringer i eiendeler og gjeld: Kundefordringer, andre fordringer og varelager (259) Leverandører og annen gjeld 269 (1 118) Netto kontantstrøm fra drift (2 972) 853 Investeringer i immaterielle eiendeler (65) - Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (65) - Kontantstrøm fra finansieringsaktiviter: Nedbetaling av lån (1 121) (700) Opptak av lån Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (1 008) Kontanter, kontantekvivalenter og kassekreditt (5 423) (8 269) Kontanter, kontantekvivalenter og kassekreditt pr (6 431) (5 366) Klassifisering i balansen: Kontanter og kontantekvivalenter Kassekredittgjeld (7 009) (6 104) Sum (6 431) (5 366) SAMMENDRATT KONSOLIDERT OPPSTILLING OVER ENDRINGER I EGENKAPITAL PR Annen Ikke- Beløp i NOK tusen Aksje innskutt registrert Annen Sum kapital egenkapital egenkapital egenkapital egenkapital Egenkapital pr (16 869) Totalresultat for perioden - - (1 201) (1 201) Egenkapital pr (18 070) Egenkapital pr (34 920) Egenkapitalkomponent - konvertibelt lån Totalresultat for perioden (4 005) (4 005) Egenkapital pr (38 925)

13 Noter NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Denne delårsrapporten er blitt utarbeidet i henhold til International Accounting Standard (IAS) 34 Delårsrapportering. Den inneholder ikke all den informasjon som er nødvendig til en fullstendig årsrapport og må leses i sammenheng med årsrapporten for 2014 for Eqology ASA. Eqology ASA er et allment aksjeselskap som ble stiftet den 26. august Denne delårsrapporten ble godkjent av selskapets styre 28. august Delårsrapporten for 2. kvartal 2015 er urevidert. NOTE 2 SEGMENT Driftssegmentene skal identifiseres basert på den rapportering konsernledelsen (øverste beslutningstaker) bruker når de utfører vurderinger av prestasjoner og lønnsomhet på et strategisk nivå. Basert på virksomhetens art har ikke ledelsen i Eqology vurdert det som nødvendig å dele virksomheten inn i ulike segmenter, og mottar således ikke rapporter fordelt på segmenter. På dette grunnlag er det ikke rapportert segmentinformasjon. Informasjonen under er således avgrenset til den informasjon om hele virksomheten som kreves av IFRS 8 Driftssegmenter. INFORMASJON OM OMSETNING PER PRODUKTGRUPPE OG GEOGRAFISK DISTRIBUSJON AV SALGET: Beløp i NOK tusen Helsekost Hudpleie Reklamemateriell, frakt, etc Sum Beløp i NOK tusen Norge Danmark Sverige Øvrige land Sum Informasjon om salgsinntekter i tabellen over er basert på kundenes bosted. Konsernets varige driftsmidler og andre driftsmidler er lokalisert i Norge. Ingen salg til enkeltkunder overstiger 10 % av totale salgsinntekter. 13

14 NOTE 3 AKSJEKAPITAL Det er utstedt aksjer pr. 30. juni 2015, hver pålydende NOK 0,05. Det er bare en klasse aksjer, med like stemmerettigheter og lik rett til utbytte. I tillegg er det gjort vedtak om å konvertere gjeld med NOK ved utstedelse av aksjer til en tegningskurs NOK 1,60/aksje. Denne kapitalutvidelsen er ikke registrert i Foretaksregisteret som følge av at det ikke har blitt registrert VPS for mottaker av aksjene i VPS. 3 måneders fristen for registreringen er utløpt, og alle vedtak må dokumenteres på nytt, inkludert utstedelse av erklæring fra revisor. Ved endelig utstedelse av aksjene, vil dette vil innebære at aksjekapitalen utvides med NOK til NOK ,70. NOTE 4 LÅN/KORTSIKTIG GJELD Eqology AS ramme for kassakreditt er NOK 7 mill.. Selskapet har pr. kvartalsslutt en kassekredittgjeld på NOK 7 mill. I november 2013 ble det trukket opp et lån fra DNB Bank ASA med totalt NOK 8 mill. med følgende lånebetingelser NIBOR 3 måneder rente + margin 3,25 % = effektiv rente på 5,485 % pt. Etableringsgebyr 1 % Tilbakebetalingsperiode = 4 år + 3 måneder med like store kvartalsviserater = NOK renter med første forfall 6 måneder etter låneopptrekk. Sikkerhet: Gjeldsbrev + 1. prioritets pant i varelager, kundefordringer og driftstilbehør for totalt NOK 38,5 mill. Selskapet er i mislighold i h.h.t. lånebetingelsene pr med DNB men banken har gitt en waiver/henstand pr. tidspunktet for offentliggjøring av kvartalsrapporten. Selskapet er i brudd med lånebetingelsene gitt av DNB Bank ASA. Selskapet er i forhandlinger med hovedbankforbindelsen DNB Bank ASA om en avdragsutsettelse på selskapets lån som pr utgjør NOK 5,5 mill. For å imøtekomme selskapets ønske har banken stillet krav om at det tilføres ny kapital i form av krise lån på NOK 2 mill., konvertering av leverandørgjeld til egenkapital med NOK 2 mill., obligasjonseierne ettergir renter for 2015 og at selskapet gjennomfører en emisjon i størrelsesorden NOK 4 mill. Gitt gjennomføring av dette vil banken også umiddelbart redusere sine rentemarginer med inntil 6,5 %-poeng. Dette er krav som kommer i tillegg til de låneavtaler redegjort for i årsrapport for 2014 og kvartalsrapport pr mars 2015 som følger; 1. Låneavtale med Karstein Gjersvik på totalt NOK 4 mill. pr 15. april 2015 som løper til men kan alternativt tilbakebetales av långiver pr eller erklæres konvertert til aksjer av lånegiver til en tegningskurs NOK 2 pr. aksje innen samme dato. Retten til å konvertere lånet til aksjer er godkjent i selskapets ordinære generalforsamling 29. juni Rentebetingelsene er fast rente på 8 % p.a. 2. Låneavtale inngått med Frode Bohan, styreformann og aksjonær i Eqology ASA på NOK 0,5 mill. med en løpetid frem til og som kan alternativt tilbakebetales av långiver 14

15 pr eller erklæres konvertert til aksjer av långiver til en tegningskurs NOK 2 pr. aksje innen samme dato. Retten til å konvertere lånet til aksjer er godkjent i selskapets ordinære generalforsamling 29. juni Rentebetingelsene er fast rente på 8 % p.a. 3. Låneavtale med selskapets produktleverandører, EuroPharma Alliance Sp. Z.o.o. på totalt Euro som pr. 28. april tilsvarer NOK med en løpetid frem til 30. mars 2017 med 22 like avdrag hver på Euro ,49 inkludert renter på 5 % p.a. Det er avtalt rett til å konvertere det til enhver tid gjenstående del av lånet til aksjer til en tegningskurs NOK 2 per aksje. Retten til å konvertere lånet til aksjer er godkjent i selskapets ordinære generalforsamling 29. juni FORTSATT DRIFT Styret er innforstått med og vurderer løpende sin handleplikt i henhold til aksjelovens 3-4 og 3-5.I Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede ved avleggelsen av delårsregnskapet. Selskapets økonomisk og finansiell stilling er vanskelig, med en svært anstrengt likviditet. Egenkapitalen pr er positiv med NOK 11,3 mill. men selskapet rapporterer en negativ resultatutvikling med NOK 4 mill. negativt pr Styret har som følge av dette besluttet å gjennomføre kostnadsreduksjoner for å balansere driften av selskapet gitt en omsetning på NOK 54 mill. i Dette innebærer en betydelig reduksjon i bemanningen samt kutt i øvrige driftskostnader. Administrasjonen er pålagt å gjennomføre kostnadsreduksjonstiltakene umiddelbart for raskest mulig å kunne balansere driften og vise positiv EBITDA. NOTE 5 NÆRSTÅENDE PARTER a) Frode Bohan, valgt som selskapets styreformann 2. mars 2013, har inngått avtale med Eqology om kompensasjon for arbeid utover ordinært styrearbeid med NOK / måned fra og med juli måned Fra og med september 2014 er honoraret redusert til NOK /mnd. Før første halvår 2015 er det ikke mottatt faktura fra Frode Bohan. I tillegg har Frode Bohan kjøpt en fordring på selskapet på NOK 1,3 mill. fra en av selskapets leverandører som inngår i et låneengasjement som redegjort for i note 4. b) Hogne Vik begynte som produktsjef i Eqology i fjerde kvartal Han fakturerer sine tjenester fra sitt selskap Eng AS. Fra og med 1. september 2014 er honoraret redusert til NOK /mnd eks mva. Pr. 2. kvartal perioden er det totalt fakturert NOK (eks moms). Avtalen kan sies opp med 3 måneders varsel. HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Det er gjennomført flere møter med selskapets bankforbindelse DNB Bank ASA for å drøfte muligheten fro avdragsutsettelse på selskapets lån som pt. utgjør NOK 5,5 mill. hvorav avdrag med NOK 0,5 mill. som forfalt 24. august 2015 er gitt midlertid henstand med inntil det foreligger en refinansieringsplan og dokumentasjon på gjennomføring av de kostnadsbesparende tiltak styret har vedtatt. Det vises for øvrig til det som er redegjort for under avsnittet om «Finansiering» og «Fortsatt drift». 15

16 Erklæring fra styret og daglig leder Vi erklærer etter beste overbevisning at halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2015 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering, og at regnskapsopplysningene gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet, samt at halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, nærstående vesentlige transaksjoner og de mest risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står ovenfor i neste regnskapsperiode. Høvik, 27. august 2015 Frode Bohan Anette Askvig Nils Sydness Styreleder Styremedlem Styremedlem Børre Gjersvik Administrerende direktør 16

17 We call it Naturally Driven Vi i Eqology mener at naturen er en kraft i og rundt oss som holder oss gående, og som inspirerer oss til å utrette store ting. Alt liv strever naturlig etter å oppfylle sin skjebne. Vi omfavner denne kraftfulle ideen og kaller den Naturally Driven. 17

18 Kirkeveien 59 B Pb. 23, 1322 Høvik Norway eqology.com ir.eqology.com

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 It s in our nature Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekostog hudpleieprodukter. Selskapets

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk andre kvartal og første halvår 2010 Positivt resultat i andre kvartal og første halvår

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår 2011 gjensidige bank boligkreditt as DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2011 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank Boligkreditt AS ble stiftet

Detaljer

Årsrapport 2012 NattoPharma ASA

Årsrapport 2012 NattoPharma ASA Årsrapport 2012 NattoPharma ASA Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet utvikler og selger det naturlige helseproduktet vitamin K2 globalt. Selskapet har to samarbeidsavtaler for

Detaljer

Q1 2010. 10. mai 2010

Q1 2010. 10. mai 2010 client COMPUTING EUROPE asa KvartaLSRAPPORT Q1 21 1. mai 21 1 Hovedpunkter og hendelser i Q1 Netto driftsinntekter Q1 29 ble 16,8 MNOK mot 17,4 MNOK i samme periode i 29. (-3,1%). Svakere driftsresultat

Detaljer

- et miljøteknologiselskap. 2. kvartal 2008. Halvårsregnskap. 2. halvår 2008

- et miljøteknologiselskap. 2. kvartal 2008. Halvårsregnskap. 2. halvår 2008 - et miljøteknologiselskap Halvårsregnskap 2. kvartal 2008 2. halvår 2008 Halvårsberetning 2008 1 ØKT SALG OG YTTERLIGERE REDUSERTE LØNNS- OG PERSONALKOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4

Detaljer

Q2 2013. Delårsrapport Januar-Juni 2013

Q2 2013. Delårsrapport Januar-Juni 2013 Q2 213 Delårsrapport Januar-Juni 213 Jeg er svært fornøyd med å se et fortsatt sterkt resultat og tosifret vekst i programvare- og tjenestesegmentene. Vanskelige forhold i hardwaremarkedet har imidlertid

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Årsrapport 2011 NattoPharma ASA

Årsrapport 2011 NattoPharma ASA Årsrapport 2011 NattoPharma ASA Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet NattoPharma ASA utvikler og selger det naturlige helseproduktet vitamin K2 globalt. Selskapet har en samarbeidsavtale

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Husmodell Alm fra Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 4. KVARTAL 2011 NOK 913 millioner i operativ

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår 2011 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2011 Ny daglig leder i Gjensidige Bank Strukturell

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258 RESULTATREGNSKAP NattoPharma ASA (Beløp i NOK tusen) NattoPharma konsern 2 008 2 007 Noter 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Strusshamn Terrasse, Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 1. KVARTAL 2011 NOK 928 millioner i

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 4. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 HØYDEPUNKTER 2. KVARTAL 2013 Driftsinntekter på 756 millioner (675 millioner) Godt driftsresultat i 2. kvartal på 29,2 millioner (20,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 4. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 951 OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 10,3 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 100 Kärnhem 538 Block Watne 387 BWG

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert Eika Boligkreditt AS Rapport for andre kvartal og første halvår 2013 Urevidert Hovedtall ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 I andre kvartal hadde selskapet et resultat før skattekostnad på 29,7 millioner

Detaljer

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 %

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 % 1 Høydepunkter i fjerde kvartal 2011 Det ble solgt 145 enheter i fjerde kvartal (122) av totalt 648 solgte i 2011 (388) Driftsinntektene ble NOK 422,6 millioner i kvartalet og driftsresultatet (EBITDA)

Detaljer

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. 4. KVARTAL 2012 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. LARS NILSEN, KONSERNSJEF NOK 800 millioner i ordreinngang NOK 961 millioner

Detaljer

Rapport for 2. kvartal og første halvår 2011 Urevidert

Rapport for 2. kvartal og første halvår 2011 Urevidert dnbnor.no Rapport for 2. kvartal og første halvår 2011 Urevidert Rapport for andre kvartal og første halvår 2011 Innledning er DnB NOR-konsernets finansieringsforetak for utstedelse av obligasjoner med

Detaljer

Årsrapport. Gresvig ASA

Årsrapport. Gresvig ASA Årsrapport 2000 Gresvig ASA «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende

Detaljer

Storebrand Bank Konsern 1. halvår 2009

Storebrand Bank Konsern 1. halvår 2009 Storebrand Bank Konsern 1. halvår 2009 Storebrand Bank Konsern - halvårsberetning for og pr. 30. juni 2009 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2008) Storebrand Bank Konsern oppnådde i 1. halvår

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009 Nutri Pharma ASA 1 Innhold Årsberetning... 3 Regnskap... 8 Noter til regnskapet... 14 Eierstyring og selskapsledelse... 42 Revisjonsberetning... 45 2 Årsberetning Ved utgangen

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank ASa

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank ASa gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår 2009 Gjensidige bank ASa Delårsrapport andre kvartal og første halvår 2009 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i og har hovedkontor i Førde.

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

13. november 2013 KVARTALSRAPPORT Q313

13. november 2013 KVARTALSRAPPORT Q313 13. november 2013 KVARTALSRAPPORT Q313 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 916 ansatte i Bouvet

Detaljer