Delårsrapport 1. kvartal 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport 1. kvartal 2013"

Transkript

1 Delårsrapport 1. kvartal 2013 It s in our nature

2 Hovedpunkter 1. kvartal 2

3 Underliggende økning i salgsinntekter var 5 % sammenlignet med samme periode i fjor Konsernets EBITDA var i 1. kvartal 1,24 mill. kroner Resultat etter skatt i kvartalet på 0,2 mill. kroner Varelageret gikk opp til 7,9 mill. kroner mot 6,4 mill. kroner ved fjerde kvartal 2012 På ekstraordinær generalforsamling 12. mars 2013 ble det valgt inn nytt styre i Eqology Omsetning pr land Omsetning pr kategori EBITDA EPS 3

4 Historie Eqology er et norsk børsnotert selskap, etablert i 1998 med virksomhet i hele Norden. Selskapet markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekost- og hudpleieprodukter. Selskapets forretningsmodell er basert på nettverksmarkedsføring med direktesalg via nettbutikk og levering i det nordiske markedet. Finansielle forhold Delårsrapporten for 1. kvartal 2013 er urevidert. Resultatregnskapet 1. kvartal 2013 Konsernet hadde salgsinntekter på 22,7 mill. norske kroner i første kvartal. Dette er en økning på 5 % sammenlignet med samme periode i fjor. Inntektene fra det norske markedet var på 18 mill. kroner, mens salgsinntekter fra de øvrige nordiske landene var på 4,7 mill. kroner. Beløp i NOK tusen 1. kv kv kv kv kv. 12 Totale inntekter EBITDA (865) EBITDA-margin 5,5 % -3,6 % 5,6 % 5,3 % 8,2 % Resultat før skatt 274 (2 119) Gruppens EBITDA var 1,24 mill. kroner i 1. kvartal 2013 sammenlignet med 1,78 mill. kroner for 1. kvartal EBITDA marginen endte i kvartalet på 5,5 % vs. 8,2 % i samme periode i fjor. På tross av høyere inntekter fikk selskapet således et marginfall i kvartalet. Dette skyldes høyere salgsprovisjon sammenlignet med samme periode i fjor samt kostnader relatert til utvikling av EQ Everyday. Amortiseringene er redusert fra -1 mill. kroner til -0,7 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. I 2013 forventer vi et lavere kostnadsnivå blant annet som en følge av at blant annet flere IT kontrakter er avsluttet eller sagt opp. Driftsresultatet for 1. kvartal var 0,56 mill. kroner mot 0,8 mill. kroner i tilsvarende periode i Utviklingen i første kvartal er svært lik budsjett. Balansen Konsernets bokførte egenkapital pr 31. mars 2013 var 31,16 mill. kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på 55 %. Tilsvarende tall pr var 31 mill. kroner og 56 %. Kundefordringer og andre fordringer økte med 1 mill. kroner sammenlignet med forrige kvartal til 2,9 mill. kroner. Det skyldes innvilget Skattefunn søknad for 2012 og Innvilget beløp for 2012 blir utbetalt i tredje kvartal

5 Rapport for 1. kvartal

6 Kontantstrøm og finansielle forhold Kontantstrøm for perioden 1. januar 2013 til 31. mars 2013: Kontantstrøm fra driften var 0,99 mill. kroner for perioden, imens netto endring i kontanter, kontantekvivalenter og kassekreditt var på 0,4 mill. kroner i perioden fra 1. januar 2013 til 31. mars Kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter var på 0 mill. kroner og skyldes et lavt investeringsnivå. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var på -0,56 mill. kroner i perioden. Det skyldes nedbetaling av langsiktig banklån var på 0,56 mill. kroner. Konsernet hadde kontanter, kontantekvivalenter og kassekredittrekk på -4,8 mill. kroner pr. 31. mars 2013 sammenlignet med -5,2 mill. kroner pr. 31. desember Finansiering: Selskapet la i mai 2011 ut et konvertibelt obligasjonslån på 5,3 millioner som forfaller til betaling i november Lånet kan konverteres til aksjer i perioden mai-november 2014 til en kurs på NOK 2,5 per aksje. Lånets nominelle rente er 10 % p.a.. Selskapet har en opsjon (call opsjon) til å kjøpe tilbake lånet i november 2013 før utøvelse av opsjonene. 4,8 mill. kroner ble trukket opp i Det resterende beløpet på 0,50 mill. kroner ble tegnet og innbetalt i januar Konsernets langsiktige lån er underlagt betingelser (covenants) som er knyttet til Eqology.no AS sin EBITDA og egenkapitalandel. Eqology.no AS hadde pr fått avkall (waiver) fra lånebetingelsene fra DNB knyttet til EBITDA krav og egenkapitalgrad (EBITDA skal på 12 mnd basis være 5 mill. kroner og egenkapital skal utgjøre minimum 20 % av totalkapital). Eqology hadde en EBITDA på 3,4 mill. kroner i Banken gjør en ny vurdering i juni Kredittrammen på selskapets kassekredittgjeld er 9 mill. kroner pr. 31. mars Framtidsutsikter Eqology har i 2011 og 2012 investert betydelig i oppgradering av selskaps profil, produkt emballasje og markedskanal, og fremstår i dag med et mer moderne konsept og kanalvalg. Selskapets nye nettbutikk ble lansert i november 2011og Eqologys nye hudpleieserie ble lansert i midten av juni Det forventes større trafikk og omsetning i 2013 som en følge av disse investeringene. Det forventes også at kostnadsnivået blir noe lavere i 2013 blant annet som en følge av at flere IT kontrakter er avsluttet eller sagt opp. 6

7 Risikofaktorer Eqology er utsatt for risikofaktorer som kan ha negativ innvirkning på selskapet. Disse risikofaktorer inkluderer økonomisk risiko, teknologisk risiko, risikoer relatert til selskapets forretningsvirksomhet, miljørisiko og risiko for endring i regelverk. Hvis noen av disse risikoene eller usikkerhetene faktisk inntreffer, vil virksomheten, driftsresultatene og den finansielle stillingen for selskapet i vesentlig grad kunne bli påvirket negativt. Eqology har relativt begrenset eksponering for finansiell risiko relatert til konsernets finansielle instrumenter. De risikoer som er identifisert er i første omgang knyttet til markedsrisiko gjennom endring i rentebetingelser og endring i valutakurser. Selskapet drifts- og aktivitetsrisiko kan defineres som risiko for tap grunnet mislykket eller uheldig adferd, praksis eller fremgangsmåte. Selskapets forretningsvirksomhet er utsatt for konjunktursvingninger og konkurranse. Selskapets virksomhet omfatter salg og markedsføring av helsekost som er underlagt reguleringer fra offentlige myndigheter. Endringer i regelverket kan påvirke bruken av bestemte ingredienser i selskapets produkter og dermed negativt innvirke på selskapets drift. Selskapets likviditetsrisiko består av risikoen for at selskapet ikke vil klare å betale finansielle forpliktelser ved forfall. I henhold til ledelsens estimater forventes det at kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter vil være tilstrekkelig til å finansiere løpende drift og inngåtte finansielle forpliktelser. 7

8 Aksjonærinformasjon Antall utestående aksjer pr. 31. mars 2013 er aksjer, med pålydende kr. 0, største aksjonærer pr 31. mars 2013: Aksjonær Statsborger Antall Aksjer Andel % Qv Private Equity AB SWE ,51 % Universal Exports AS 2 NOR ,25 % Frank Erikstad Bjordal 2 NOR ,34 % Gjersvik Karstein 1 NOR ,04 % Pictet & Cie Banquie Cat. 15 % Tax CHE ,91 % Bohan & Co AS 4 NOR ,53 % Morten Werrings rederi 5 NOR ,80 % Aakre Marketing AS V/Tore Aakre NOR ,34 % Pictet & Cie (Europe S/A Nom.) CHE ,29 % Hetlands Gecco Manag 5 NOR ,08 % Momentum Consult & Invest NOR ,35 % Pictet & Cie Banquie CHE ,99 % Gunstensen Roy Steen NOR ,84 % Youmans John Andrew NOR ,79 % Hetland Kjell 5 NOR ,43 % Hovind Kai Guy NOR ,40 % Six Sis Ag 25Pct Account CHE ,22 % Weidel Odd 3 NOR ,17 % Stavland Bernt NOR ,94 % Stavland Anders NOR ,94 % Sum 20 største aksjonærer ,17 % Andre ,83 % Totalt antall aksjer ,00 % 1. Karstein Gjersvik styrets leder til og med 12. mars Frank Bjordal administrerende direktør 3. Odd Weidel finansdirektør 4. Frode Bohan - styrets leder fra og med 12. mars Kjell Hetland - styremedlem fra og med 12. mars 2013 I tillegg til overnevnte personer sitter Anette Aksvig i styret fra og med 12. mars Hun har ingen aksjer i Eqology ASA. 8

9 Sammendratt konsolidert resultatregnskap Beløp i NOK tusen 1. kv kv Salgsinntekt Andre inntekter Sum inntekter Varekostnad (6 202) (5 715) (25 302) Lønns- og personalkostnader (3 755) (3 277) (13 204) Avskrivning og amortisering (677) (991) (3 565) Andre driftskostnader (11 537) (10 916) (49 568) Driftsresultat (147) Finansinntekter Finanskostnader (290) (396) (1 604) Resultat før skatt (1 669) Skattekostnad (79) (116) 421 Resultat i perioden (1 248) Tilordnet til: Aksjonærene i morselskapet (1 248) Resultat per aksje 0,01 0,01 (0,06) Sammendratt konsolidert oppstilling over totalresultat Tilordnet til: 1. kv kv Resultat for perioden (1 248) Andre inntekter og kostnader Totalresultat for perioden (1 248) 9

10 Sammendratt konsolidert oppstilling over finansiell stilling Beløp i NOK tusen 1. kv Varige driftsmidler Goodwill Andre immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum anleggsmidler Kundefordringer og andre fordringer Varelager Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Aksjekapital Annen innskutt kapital Annen egenkapital (15 824) (16 019) Sum egenkapital Lånegjeld Utsatt skattegjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig del av lånegjeld Leverandører og annen kortsiktig gjeld Kassekredittgjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Høvik, 21. mai

11 Sammendratt konsolidert oppstilling over kontantstrømmer Beløp i NOK tusen 1. kvartal kvartal 2012 Kontantstrøm fra driften: Resultat før skattekostnad (underskudd) Avskrivninger og amortiseringer Annen amortisering Endringer i eiendeler og gjeld: Kundefordringer, andre fordringer og varelager (2 558) 314 Leverandører og annen gjeld (1 750) Netto kontantstrøm fra drift 987 (11) Investeringer i immaterielle eiendeler - - Investeringer i varige driftsmidler - - Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter - 75 Kontantstrøm fra finansieringsaktiviter: Nedbetaling av lån (558) (558) Utstedelse av obligasjonslån Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (558) (58) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 430 (69) Kontanter, kontantekvivalenter og kassekreditt (5 242) (4 442) Kontanter, kontantekvivalenter og kassekreditt (4 812) (4 511) Klassifisering i balansen: Kontanter og kontantekvivalenter Kassekredittgjeld (5 263) (5 978) Sum (4 812) (4 511) Annen kontantstrøm informasjon: Betalte renter Sammendratt konsolidert oppstilling over endringer i egenkapital Annen Aksje innskutt Annen Sum Beløp i NOK tusen kapital egenkapital egenkapital egenkapital Egenkapital pr (14 770) Totalresultat for perioden Egenkapital pr (14 470) Egenkapital pr (16 019) Totalresultat for perioden Egenkapital pr (15 824)

12 12 NOTER

13 Note 1 Regnskapsprinsipper Denne delårsrapporten er blitt utarbeidet i henhold til International Accounting Standard (IAS) 34 «Delårsrapportering». Den inneholder ikke all den informasjon som er nødvendig til en fullstendig årsrapport og må leses i sammenheng med årsrapporten for 2012 for Eqology ASA. Eqology ASA er et allment aksjeselskap som ble stiftet den 26. august Denne delårsrapporten ble godkjent av selskapets styre 21. mai Delårsrapporten for 1. kvartal 2013 er urevidert. Note 2 Segment Driftssegmentene skal identifiseres basert på den rapportering konsernledelsen (øverste beslutningstaker) bruker når de utfører vurderinger av prestasjoner og lønnsomhet på et strategisk nivå. Basert på virksomhetens art har ikke ledelsen i Eqology vurdert det som nødvendig å dele virksomheten inn i ulike segmenter, og mottar således ikke rapporter fordelt på segmenter. På dette grunnlag er det ikke rapportert segmentinformasjon. Informasjonen under er således avgrenset til den informasjon om hele virksomheten som kreves av IFRS 8 Driftssegmenter. Informasjon om omsetning per produktgruppe: Beløp i NOK tusen 1. kv kv kv kv kv. 12 Helsekost Hudpleie Reklamemateriell, frakt etc Sum Beløp i NOK tusen Helsekost Hudpleie Reklamemateriell, frakt etc Sum Geografisk informasjon av omsetning: Beløp i NOK tusen 1. kv kv kv kv kv. 12 Norge Danmark Sverige Finland Sum Beløp i NOK tusen Norge Danmark Sverige Finland Sum Informasjon om salgsinntekter i tabellen over er basert på kundenes bosted. Konsernets varige driftsmidler og andre driftsmidler er lokalisert i Norge. Ingen salg til enkeltkunder overstiger 10 % av totale salgsinntekter. 13

14 Note 3 Skatt Det er benyttet en effektiv skattesats på 28,8 % for 1. kvartal Note 4 Aksjekapital Det er utstedt aksjer pr. 31. mars 2013, hver pålydende NOK 0,05. Det er bare en klasse aksjer, med like stemmerettigheter og lik rett til utbytte. Note 5 Nærstående parter a) Selskapet utstedte i 4. kvartal et konvertibelt lån på 5,3 mill. kroner som forfaller i november Motpart er tidligere styreformann (fram til og med 12. mars 2013) Karstein Gjersvik. Lånet kan konverteres til aksjer i perioden mai-november 2014 til en kurs på 2,5 per aksje. Lånet betaler 10 % nominell rente. Selskapet har en opsjon (call opsjon) til å tilbakebetale lånet i november 2013 før utøvelse av konverteringsretten. 4,8 mill. kroner av lånet ble innbetalt i Det resterende beløpet på 0,5 mill. kroner ble innbetalt i januar I sammenheng med konverteringsretten på lånet ble utstedelse av aksjer autorisert på ekstraordinær generalforsamling 14-november På ekstraordinær generalforsamling 12. mars 2013 ble Frode Bohan valgt til ny styreformann i Eqology. b) IT-avdelingen ble besluttet outsourcet til TAPE international i fjerde kvartal med virkning fra og med 01. januar Avtalen innebærer månedlige IT-kostnader for Eqology framover på 0,21 mill. kroner. TAPE er 40 % deleid av påtroppende styreformann Frode Bohan som pr. 31. desember 2012 også eide direkte 4,53 % av aksjene i Eqology. Skattefunn inngår som en integrert del av kompensasjonen til ny it-leverandør TAPE international. c) Hogne Vik begynte som produktsjef i Eqology i fjerde kvartal Han er innleid konsulent fra selskapet ImmunoPharma som er eid av blant annet Frode Bohan (30 %), Frank Bjordal (5,4 %) og QV Private Equity AB med 5 %. Som en følge av avtalen resultatførte Eqology 325 tusen kroner i Note 6 Lån Selskapet har et banklån pr 31. mars 2012 på 0,56 mill. kroner som er klassifisert som kortsiktig gjeld i balansen. Selskapet har også en kassekredittgjeld på 5,3 mill. kroner. Eqology AS utvidet rammen for kassakreditt fra 7 til 9 mill. kroner i april Konsernets banklån er underlagt betingelser (covenants) som er knyttet til Eqology.no AS sin EBITDA og egenkapitalandel. Eqology.no AS hadde pr fått avkall (waiver) fra lånebetingelsene fra DNB knyttet til EBITDA krav og egenkapitalgrad (EBITDA skal på 12 mnd basis være 5 mill. kroner og egenkapital skal utgjøre minimum 20 % av totalkapital). Pr 1. kvartal er selskapet fortsatt i brudd med lånebetingelsene. Selskapet gav i 2011 ut et konvertibelt obligasjonslån til et nominelt beløp på 5,3 mill. kroner som forfaller i november Lånet kan konverteres til aksjer i perioden mai-november 2014 til en kurs på NOK 2,5 per aksje. Lånet betaler 10 % rente. Selskapet har en opsjon til å tilbakebetale lånet i november 2013 før utøvelse av opsjonene. 4,8 mill. kroner ble innbetalt i Det resterende beløpet på 0,50 mill. kroner ble innbetalt i januar Note 7 Hendelser etter balansedagen Det er ikke identifisert hendelser etter balansedagen som anses å ha vesentlig innvirkning på regnskapsførte beløper. 14

15 15

16 norge sverige finland Kirkeveien 59 B Pb. 23, 1322 Høvik Norway eqology.com ir.eqology.com T: F: eqology.com ir.eqology.com T: F: eqology.com ir.eqology.com T: F: eqology.com ir.eqology.com

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 It s in our nature Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekostog hudpleieprodukter. Selskapets

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. kvartal 2015

DELÅRSRAPPORT 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT 2. kvartal 2015 It s in our nature 2 HOVEDPUNKTER 2. kvartal 2015 Eqology ASA 2. kvartal 2015 Omsetningen for 2. kv. endte på NOK 15,1 mill., ned fra NOK 18,8 i 2. kv. 2014 Konsernets EBITDA

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Husmodell Alm fra Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 4. KVARTAL 2011 NOK 913 millioner i operativ

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 4. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 951 OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 10,3 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 100 Kärnhem 538 Block Watne 387 BWG

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 %

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 % 1 Høydepunkter i fjerde kvartal 2011 Det ble solgt 145 enheter i fjerde kvartal (122) av totalt 648 solgte i 2011 (388) Driftsinntektene ble NOK 422,6 millioner i kvartalet og driftsresultatet (EBITDA)

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Strusshamn Terrasse, Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 1. KVARTAL 2011 NOK 928 millioner i

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 4. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258 RESULTATREGNSKAP NattoPharma ASA (Beløp i NOK tusen) NattoPharma konsern 2 008 2 007 Noter 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

NORGESGRUPPEN Årsresultat 2013

NORGESGRUPPEN Årsresultat 2013 NORGESGRUPPEN Årsresultat for 2013 for NorgesGruppen - konserntall Økt omsetning og bedre resultater, men lavere driftsmargin Driftsinntektene i 2013 ble 67 396 MNOK (62 083 MNOK), en økning på 8,6 %.

Detaljer

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. 4. KVARTAL 2012 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. LARS NILSEN, KONSERNSJEF NOK 800 millioner i ordreinngang NOK 961 millioner

Detaljer

HØYDEPUNKTER Q1/2013 NØKKELTALL JANUAR MARS 2013

HØYDEPUNKTER Q1/2013 NØKKELTALL JANUAR MARS 2013 HØYDEPUNKTER Q1/2013 JANUAR MARS 2013 Omsetning MNOK 113,6 (119,2) EBITDA MNOK 7,4 (9,4) EBIT MNOK 2,2 (5,0) i Q1. Operasjonell kontantstrøm MNOK 4,8 (6,8) Forslag til utbytte NOK 0,06 pr aksje Egenkapital

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

DelÅrsrapport 1. kvartal

DelÅrsrapport 1. kvartal gjensidige.com DelÅrsrapport 1. kvartal 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i 2007 og har hovedkontor i Førde. I

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009 Nutri Pharma ASA 1 Innhold Årsberetning... 3 Regnskap... 8 Noter til regnskapet... 14 Eierstyring og selskapsledelse... 42 Revisjonsberetning... 45 2 Årsberetning Ved utgangen

Detaljer

Q4 2013. Delårsrapport Januar-Desember 2013

Q4 2013. Delårsrapport Januar-Desember 2013 Q4 213 Delårsrapport Januar-Desember 213 Jeg er fornøyd med å se at både driftsinntektene og EBITDA har økt i forhold til samme kvartal i fjor, tatt i betraktning de fortsatt vanskelige markedsforholdene.

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Hovedtrekk 1. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med 72

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk andre kvartal og første halvår 2010 Positivt resultat i andre kvartal og første halvår

Detaljer

Redusert risiko og godt grunnlag for økt verdiskaping

Redusert risiko og godt grunnlag for økt verdiskaping Rapport for første kvartal 2010 Redusert risiko og godt grunnlag for økt verdiskaping Strategisk Aker fortsetter rendyrkingen av eierrollen ved å konvertere gjeld til egenkapital i Aker BioMarine og selge

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010 byggma asa rapport for 1. kvartal Rapport for 1. kvartal KONSERN Hovedtall Salgsinntekter 433,1 424,2 EBITDA 16,7 9,2 Netto finans -11,9-4,2 Resultat før skatt -10,4-9,9 Konsernet oppnådde et resultat

Detaljer

Årsregnskap. Serodus ASA

Årsregnskap. Serodus ASA Årsregnskap 2012 Serodus ASA Oppstilling over totalresultat Note 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekter 4 51 600 51 600 Driftsutgifter Varekost 1 842 12 816 Personalkostnader 5 125 474 6 199 Avskrivning

Detaljer

Årsrapport 2012 NattoPharma ASA

Årsrapport 2012 NattoPharma ASA Årsrapport 2012 NattoPharma ASA Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet utvikler og selger det naturlige helseproduktet vitamin K2 globalt. Selskapet har to samarbeidsavtaler for

Detaljer

Presentasjon ifm notering på Oslo Axess 9. september 2010

Presentasjon ifm notering på Oslo Axess 9. september 2010 Presentasjon ifm notering på Oslo Axess 9. september 2010 Hovedpunkter 1. Bakgrunn for notering 2. Selskapet 3. Markedet 4. Finansielle 5. Aksjonærer Fisjon og børsnotering 350 aksjonærer. Ca 330 Ca 20

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

ÅRSBERETNING NAVAMEDIC ASA

ÅRSBERETNING NAVAMEDIC ASA ÅRSBERETNING 2009 NAVAMEDIC ASA 1 Årsberetning Høydepunkter Fortsatt god organisk vekst i datterselskapet Vitaflo Scandinavia AB. Glucomed solgt til Laboratoires Expanscience for EUR 4,65 millioner. Ny

Detaljer

Delårsrapport for første kvartal 2014

Delårsrapport for første kvartal 2014 Delårsrapport for første kvartal 2014 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2014 Resultatforbedring i Hurtigruten konsernet 110 millioner kroner i underskudd før skatt i første kvartal, 23 millioner

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer