Venstre med tiltakspakke for kultur og næring Ærefullt å etablere arbeidsplasser Det kreative Norge Lokal og nasjonal satsing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Venstre med tiltakspakke for kultur og næring Ærefullt å etablere arbeidsplasser Det kreative Norge Lokal og nasjonal satsing"

Transkript

1 Venstre med tiltakspakke for kultur og næring Vi må slippe fram de som tør å satse, og som tør å tro på og forfølge en idé. Det å forene kultur og næring betyr å satse på framtidige arbeidsplasser som ennå ikke er skapt. Det kulturbaserte næringslivet bygger det kreative Norge, og derfor lanserer Venstre denne konkrete tiltakspakken. Kunstnere er en mangfoldig gruppe. I kulturpolitikken er en av hovedutfordringene å legge til rette for at flest mulig skal kunne leve av sin kunst. Kulturpolitikken handler derfor også om en god næringspolitikk, spesielt rettet mot småbedrifter og enkeltmannsforetak innen kultursegmentet. Gjennom den generelle næringspolitikken vil Venstre legge til rette for at kunstnere får bedre muligheter og rammevilkår for å skape sin egen arbeidsplass Ærefullt å etablere arbeidsplasser - For Venstre er det minst like naturlig å skape sin egen arbeidsplass som det å finne sin plass innenfor det etablerte arbeidslivet. Og det er ærefullt å tjene penger på å starte og drive sin egen bedrift også innenfor kulturfeltet. Derfor har vi et sterkt engasjement for å bedre de sosiale rettighetene for kulturgründere og selvstendig næringsdrivende. Vi må og skal ha flere kvinner som selvstendig næringsdrivende og gründere, og særlig innenfor kulturbasert næringsliv. Det kreative Norge - Der hvor andre partier er opptatt av kreativitet og skaperkraft som noe som er bra for en arbeidsgiver, bedriftseier eller for fellesskapet, er Venstres innfallsvinkel at det først og fremst er bra for den enkelte. Vi må slippe fram de som tør å satse, og som tør å tro på og forfølge en idé. Det å forene kultur og næring betyr å satse på framtidige arbeidsplasser som ennå ikke er skapt. Det kulturbaserte næringslivet bygger det kreative Norge, sier Skei Grande. Lokal og nasjonal satsing - Mange av tiltakene som vi foreslår må vedtas av Stortinget, bl.a. skattevedtak og lovendringer, men også lokalpolitikerne kan legge til rette for kulturbasert næringsliv gjennom bl.a. støtteordninger i form av stipend, veiledningstjeneste og målrettet satsing på samarbeid mellom lokalpolitikere, næringsliv og utdanningsinstitusjoner. Dessuten er det viktig å nyttegjøre seg av det lokale kulturarbeidet som utgangspunkt for kunst- og kulturopplevelser og utvikling av disse som nye næringsveier

2 Ti tiltak Venstre vil prioritere følgende 10 tiltak for å bedre rammevilkårene for kulturgründere og det kulturbaserte næringslivet: 1. Bedre sosiale rettigheter for kulturgründere og selvstendig næringsdrivende ved sykdom under svangerskap, og ved omsorg for små barn. 2. Redusere skjemaveldet for kunstnere og kulturarbeidere, innføre en egen og forenklet aksjelov for små kulturbedrifter (bl.a. fjerne revisjonsplikt, størrelse på aksjekapital, gebyrstørrelse og rapportering til Brønnøysund) og gi rett til bunnfradrag på linje med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende. 3. Gjøre det enklere å ansette nummer to i en enkeltmannsbedrift, bl.a. gjennom endringer i arbeidsmiljøloven (tillate midlertidige ansettelser), redusert rapporteringsbyrde/-plikt, økte oppgavepliktsgrenser og ved skatte- og avgiftsstimuli. 4. Bedre regelverket for selvstendig næringsdrivende som har gjeld knyttet til egen næringsvirksomhet, for på denne måtenå stimulere til nytenkning og ta sjanser på usikre prosjekter. 5. Legge om merverdiavgiftssystemet innenfor kulturfeltet slik at også enkeltmannsforetak og selvstendig næringsdrivende kommer bedre ut enn i dag. 6. Dele Innovasjon Norge opp i en målrettet framtidsdel for kulturgründere/bedrifter som har gode bærekraftige idéer uavhengig av postadress og en del som har et mer distriktspreg for å sikre bosetting og eventuell bevaring, samt lage egne møteplasser og nettverk for gründere innen kulturbasert næring etter modell av British Business Angels Association. 7. Endre forvaltningsloven slik at alle gründere og kulturarbeidere som henvender seg til kommunen de bor i har krav på svar innen tre uker i motsetning til slik det er nå når mange aldri får svar. 8. Gi kunst- og kulturstudenter som velger å starte for seg selv etter endt utdannelse rentefritak og betalingsutsettelse på studielånet i inntil tre år, samt innføre etablererstipender i regi av kommuner og fylkeskommuner for etableringer innen kulturbasert næringsliv. 9. At ingen urettmessig skal tjene penger på andres åndsverk. Det er uholdbart når folk i hundretusener deler opphavsrettsvernet materiale med hverandre, mens artister, komponister og andre kunstnere ikke får betalt. Venstre vil gjøre fildeling lovlig under forutsetning av at det samtidig utvikles modeller som sørger for at opphavshavere får betalt for nedlastingen som skjer. 10. Følge opp utredningen om kunstneres levekår med sikte på en reform som bedrer kunstnernes lønn, arbeidsbetingelser og pensjonsordninger, samt oppjustere eksisterende stipendordninger for kunstnere. 2

3 3 Selvstendig næringsdrivende Framtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Framtidens arbeidsplasser er ennå ikke skapt, og Venstre ønsker en politikk som støtter nyskapere og gründere. Forskning, utdanning og skattesystem er viktige forutsetninger for framtidens arbeidsplasser og velferd. Samfunnet må gi rom for menneskets skapende evner i skoleverk, forskning, kultur og næringsliv. Vi må slippe fram de som tør å satse, og som tør å tro på en idé. For Venstre er det minst like naturlig å skape sin egen arbeidsplass som det å finne sin plass innenfor det etablerte arbeidslivet. Det er ærefult å tjene penger på å starte sin egen bedrift. Selvstendig næringsdrivende er ikke sjelden en startfase for nye fremtidsrettede bedrifter, som Venstre vil ha flere av. Derfor vil diskriminering av selvstendig næringsdrivende bremse opp fremtidsrettet innovasjon som er nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling. Det vil kvele industrigründere som ellers ville ha vært sentrale pionerer i teknologisk nyvinningsarbeid mot et miljø- og klimavennlig samfunn. Forfordeling av skattebyrden og dårlige sosiale rettigheter motvirker blant annet støttetiltak for å få kvinnelige gründere i gang med egen virksomhet. I en tid da oljeinntekter trygger velstand og velferd, er det et paradoks at nettopp denne tilstanden synes å ha blitt gründernes og innovatørenes største fiende. Alle tar verdiskapningen for gitt, og realpolitikken fokuserer i all hovedsak på fordeling og bevilgninger. Forståelsen av at langsiktig sysselsetting og velferd er uadskillelig knyttet til verdiskapning og innovasjon, synes å ha liten gjennomslagskraft. Etablering av fremtidsrettet virksomhet kommer til å spille en helt avgjørende rolle for verdiskapning når oljen tar slutt. Dessverre er dette et område der Norge rangeres på et absolutt bunnivå i verdensmålestokk. Selvstendig næringsdrivende skaper sin egen arbeidsplass, bærer personlig den økonomiske risikoen for virksomheten og har hverken rett til sykepenger eller arbeidsledighetstrygd. Likevel betaler de selvstendig næringsdrivende vesentlig mer skatt enn «vanlige» arbeidstakere med samme inntekt. En beregning utført av Skattebetalerforeningen viser at en inntekt på kroner gir 38 prosent høyere skatt i et EPF enn den samme inntekten som mottatt lønn. Denne forskjellen oppleves av mange som grovt urettferdig og svært diskriminerende. Selvstendig næringsdrivende kommer dårlig ut blant annet fordi de ikke har fått den samme økningen i fradrag som lønnsmottakerne, de får formuesskatt på aktiva, blir belønnet med høyere trygdeavgift og har ikke mulighet for regnskapsmessig fondsavsetning av overskudd. Selvstendig næringsdrivende eller enkeltpersonsforetak omfatter rundt norske arbeidsplasser og utgjør rundt 50 prosent av alle norske foretak. På denne bakgrunn mener Venstre det er behov for en samlet gjennomgang av vilkårene for selvstendig næringsdrivende med sikte på forbedring på alle områder. Venstre vil først og fremst peke på følgende områder: Skattemessig likebehandling, Bedre sosiale rettigheter, Forenklinger i regelverk og reduksjon av skjemaveldet, Et målrettet statlig virkemiddelapparat/gode offentlige støtteordninger, Tilgang på kapital

4 20 tiltak for en bedre og mer rettferdig politikk for selvstendig næringsdrivende: Skattemessig likebehandling: 1. Innføre rett til bunnfradrag/minstefradrag på linje med vanlige lønnstakere 2. Innføre en fondsordning etter svensk modell (mulighet til avsetning av overskudd til senere investeringer) 3. Innføre rett til skattefri etter- og videreutdanning 4. Gjeninnføre støtte til ulønnet forskningsinnsats under SkatteFunn 5. Redusert trygdeavgift Bedre sosiale rettigheter: 6. Likestille sosiale rettigheter når det gjelder sykepenger og pleie- og omsorgspenger når det gjelder omsorg for egne små barn og sykdom under svangerskap. 7. Gradvis likestilling når det gjelder sykepenger ved egen sykdom. 8. Likestille regler om yrkesskade og yrkessykdom. 9. Øke grensene for pensjonsinnskudd tilsvarende grensene for obligatorisk tjenestepensjon (fra maksimalt 4 til 8 pst). 10. Gjøre det mulig å ansette seg selv tilsvarende regler som gjelder for NUF Forenklinger i regelverk og reduksjon av skjemaveldet: 11. Sette mål om en samlet reduksjon av næringslivets skjemavelde med 25 prosent innen Etablere et norsk regelråd etter modell av svensk suksess 13. Redusere kravet til oppbevaring av regnskap og lignende fra 10 til 5 år. 14. Redusere etableringskostnadene for nye bedrifter bl.a. gjennom reduksjon av gebyrene til Brønnøysundregistrene Et målrettet statlig virkemiddelapparat/gode offentlige støtteordninger: 15. Omorganisere og fristille Innovasjon Norge slik at en del blir målrettet mot nyskaping for gründere og bedrifter i hele landet uavhengig av geografisk beliggenhet. 16. Legge til rette for møteplasser mellom forskningsmiljøer, gründermiljøer og kapitalmiljøer. 17. Innføre nettverk for gründere etter modellav British Business Angels Association, gründerteam, gründerkafeer etc. Tilgang på kapital: 18. Innføre ulike skatteinsentiver for å sikre økt tilgang på risikovillig kapital og investeringsvilje i norske bedrifter og næringsliv (KapitalFunn). 19. Målrette og endre virkemidlene i Innovasjon Norge slik at disse i større grad rettes mot gründere og selvstendig næringsdrivende i startfasen av bedrifter/innovasjoner som har et stort vekstpotensiale. 20. Gjøre det lettere å ansette de første ansatte i en nystartet bedrift, for eksempel gjennom fritak eller reduksjon i arbeidsgiveravgift i oppstartsfasen. Hva har Venstre gjort? Representantforslag i Stortinget: - Omorganisering og fristilling av Innovasjon Norge (Dok 8:3 S ( )) - Etablering av eget Regelråd (Dok 8:61 S ( )) 4

5 - Helhetlig gjennomgang av vilkårene for enkeltpersonsforetak (Dok 8:85 S ( )) - Fastsette et mål om 25 pst reduksjon i næringslivets skjemavelde innen 2012 (Dok 8:174 S ( )) - Offentlige hjelpemidler i startsfasen for oppstartselskaper med stort vekstpotensiale (Dok 8:47 S ( )) - Heve beløpsgrensene for rett til en årlig mva-oppgavetermin (Dok 8:102 L (2010:2011)) - Ny grønn skattekommisjon (Dok 8:141 S ( )) Bedriftskampanjen, høsten 2010: - Besøkt bedrifter Venstres alternative statsbudsjett 2011: Tiltak for næringsliv, gründere og småbedrifter: 5632,3 mill. kroner: - Skattelettelser overfor næringslivet, bl.a. KapitalFUNN-ordning, økte satser i Skattefunn, økte avskrivningssatser, gjeninnføre aksjerabatt, fjerne arveavgiften, minstefradrag for selvst. næringsdrivende, ingen arbeidsgiveravgift for lærlinger, fritak for arbeidsgiveravgift i tre år for nystartede bedrifter etc. (2562,0 mill. kroner). - Gjeninnføring av tilskudd til ulønnet arbeidsinnsats i Skattefunn-ordningen (40,0 mill. kroner). - Næringsrettet forskning (150,0 mill. kroner). - Styrke selvstendig næringsdrivendes sosiale rettigheter (277,4 mill. kroner). - Div. tiltak for å få eldre (+62 år) til å stå lenger i arbeid (netto) 120,0 mill. kroner) - Mer fleksible permitteringsordninger (75,0 mill. kroner). - Norsk regelråd (40,0 mill. kroner). - Økt landsdekkende innovasjonslånordning > 200 mill (66,0 mill. kroner). - Styrket forskningsinnsats, nye stipendiatstillinger mv (878,4 mill. kroner). - Økt reiselivssatsing (50,0 mill. kroner). - Jernbane-utbygging (1000,0 mill. kroner). - Forskning- og utviklingskontrakter, Innovasjon Norge (50, 0 mill. kroner) pst. reduksjon i Brønnøysund-registrene (95,5 mill. kroner). - Klimatek: Nytt investeringsselskap for investering i klimateknologi, klimagründere (145,0 mill. kroner). - Økning av støtteordningen for pilotanlegg mv miljø, klima, energi (83,0 mill. kroner). 5

6 6 Lokale virkemidler i næringspolitikken En aktivt lokal næringspolitikk er viktig av mange grunner, ikke minst for å sikre bosetting, en mangfoldig innbyggermasse, attraktive og utviklende kunnskapsmiljøer og gode lokalmiljøer. Kreativitet stimulerer ny kreativitet. I tillegg til grunnleggende rammevilkår som skattepolitikk, utdanningspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk m.m. vil Venstre spesielt peke på to tiltak av nasjonal karakter som vil være avgjørende for å stimulere den lokale næringspolitikken. Det ene er gjeninnføring av kommunal selskapsskatt og det andre er omorganisering av Innovasjon Norge slik at innovasjon og gode ideer belønnes og støttes uavhengig av geografisk beliggenhet. Begge disse tiltakene vil være med på å stimulere lokal næringsutvikling og ikke minst støtte og belønne de kommunene som er villig til å satse og legge til rette for lokalt næringsliv. Lokal næringspolitikk nytter! Det som skjer i den enkelte kommune og region utgjør en forskjell for bedriftene. Summen av holdninger og handlinger overfor bedriftene spiller en rolle ikke minst når det gjelder bedriftenes ønsker om lokalisering og videre satsing. Ikke minst viser undersøkelser at bedrifter og bedriftseiere er spesielt opptatt av at kommunene og kommunenes politikere er lydhøre, åpne og inviterer til kontakt med bedriftene i sitt løpende arbeid. Venstres kandidater vil derfor forplikte seg på følgende 10 lokale tiltak og prinsipper: 1) Fostre kreativitet: Alle mennesker har noe kreativt i seg. Liberale kommuner stimulerer gjennom hele oppveksten skaperkraft og det å våge å prøve. I barnehager og skoler, elevog ungdomsbedrifter, og gjennom kulturskoler og frivillige foreninger dyrkes kreativitet og skaperglede, hånd i hånd med takhøyde og toleranse. Det skaper det gode næringsklimaet. 2) Uavhengighet og likebehandling: Venstres folkevalgte arbeider for våre innbyggere og knytter seg aldri til bestemte utbyggere eller næringsinteresser. Vi sier nei til alt som kan minne om personlige fordeler. Vi forsøker alltid å behandle like saker likt, og sørger for at flere bedrifter får anledning til å konkurrere om å levere de beste løsningene. 3) Utvikle attraktive plasser å leve: Flinke folk ser seg ikke bare om etter bra jobber, men gode steder å leve. Derfor satser Venstre på by- og stedsutvikling med mennesket i sentrum. Det skjer gjennom åpne planprosesser, i dialog med næringsliv og interessenter, der innbyggerne likevel har initiativ og styring. Når planen er ferdig, gjennomfører vi gjerne prosjektene som privat-offentlige partnerskap der private aktører velges etter konkurranser. 4) Servicekommuner: Rask og god saksbehandling er viktig for bedriftene. Plan- og byggesaksavdelinger må ha nok kapasitet og kompetanse til at saker blir ferdige innen rimelig tid, etter lovens frister og uten saksbehandlingsfeil. Det kan lages servicetorg som tar imot og følger bedriftens henvendelser gjennom administrasjonen. Alle kommunale søknadsprosesser skal i løpet av de kommende fire årene kunne foregå elektronisk. Liberale kommuner bryr seg om framtida og tar spesielt godt imot og gir veiledning til etablerere og andre med nye ideer til verdiskaping.

7 5) Lytte og teste: Noen bedrifter er flinke til å kontakte kommunen og noen er også store nok til at kommunen kontakter dem. Venstre sørger for at de små bedriftene, som ofte verken har tid eller ressurser til å påvirke kommunale rammevilkår, også blir hørt, gjennom åpne dialogmøter eller på andre måter. Gode kommuner tester forslag til regelverk på mange bedrifter og bruker responsen til å forenkle og forbedre før det blir vedtatt. 6) Fond som fødselshjelper: Et etablererstipend, et utviklingstilskudd og framfor alt tilgang på risikovillig kapital kan være avgjørende for om en god, kommersiell idé blir prøvd ut i praksis. Kommuner som har anledning til det, bør omplassere passiv kapital til næringseller utviklingsfond der avkastningen blir brukt til å støtte nyskaping. Alle kommuner bør legge til rette for privat investeringsvilje og sørge for at statens virkemidler er kjente og tilgjengelige i kommunen. 7) Samspill med universitet og høgskoler: Forskning er en hovedkilde til innovasjon og nye bedrifter, mens evne til å se kommersielt potensial ofte er mangelvare i akademiske institusjoner. Liberale kommuner arbeider aktivt for å skape møteplasser mellom næringsliv og akademia, stimulerer til etablering av nettverk og legger til rette for at gode ideer tas videre. 8) Åpen for det nye arbeidslivet: Kommunene bør gå gjennom innkjøpsreglement og andre regelverk for å sikre at mindre og nye virksomheter, enten de er enkeltpersonforetak, små aksjeselskaper eller organisert på annet vis, ikke utelukkes fra å delta i konkurranser om leveranser til det offentlige. Der det er mulig, bør kommunene sørge for at offentlige innkjøpskonkurranser kan deles opp slik at også mindre bedrifter kan gi tilbud. Der det offentlige driver virksomhet i konkurranse med private, skal vilkårene være like. 9) Forberedt på grønn framtid: Alle store, framtidsrettede bedrifter er godt i gang med å tilpasse seg strenge miljøkrav som må komme, og noen er enda bedre: De beste har funnet ut at de både kutter kostnader og tjener mer penger gjennom grønn omstilling og innovasjon. Enkelte kommuner forsinker omstilling i eget næringsliv ved ikke å stille grønne krav, mens liberale kommuner taler tydelig om hva som trengs for å være konkurransedyktig i framtida. En metode er å varsle at det om noen år fram i tid bare vil bli kjøpt inn varer og tjenester fra bedrifter som er Miljøfyrtårn eller har en annen form for enkel miljøsertifisering, samtidig som kommunen legger til rette for at det er lettest mulig for bedriftene å sertifisere seg. 10) God infrastruktur i bunnen: Tilgang på nye næringsarealer, godt vedlikeholdte veier, effektivt kollektivtilbud, rask og god bredbåndskapasitet og et oppgradert og klimatilpasset vann- og avløpsnett er eksempler på infrastruktur og tjenester som må være på plass for at en kommune skal være attraktiv for næringslivet. Dette er store oppgaver som alle kommuner vil måtte bruke mange år på å fullføre. Verdiskaping i framtiden krever derfor framsynte politikere og tilstrekkelige investeringer allerede i dag. Venstres næringspolitikk bør kjennetegnes av like stort fokus på det som må skapes som det som allerede er etablert. 7

25 tiltak for 25 000 flere bedrifter

25 tiltak for 25 000 flere bedrifter 25 tiltak for 25 000 flere bedrifter Godt over 20.000 jobber relatert til oljenæringen har forsvunnet i Norge siden januar i fjor. Mange mener og anslår at langt flere jobber kan forsvinne. Fallende oljepris

Detaljer

ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2010

ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2010 ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2010 Et budsjett for nyskaping, kunnskap, miljø og fattigdomsbekjempelse. Oslo, 15.11.09 2 VENSTRES ALTERNATIVE STATSBUDSJETT 2010 Viktige grep for framtiden: Venstre legger med

Detaljer

Liberale reformer for økt verdiskaping. Kreativt mangfold friere forskning et åpnere og mer inkluderende arbeidsliv fremtidsrettet bærekraft

Liberale reformer for økt verdiskaping. Kreativt mangfold friere forskning et åpnere og mer inkluderende arbeidsliv fremtidsrettet bærekraft Liberale reformer for økt verdiskaping Kreativt mangfold friere forskning et åpnere og mer inkluderende arbeidsliv fremtidsrettet bærekraft 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 INNHOLD Forord En verden i endring er også

Detaljer

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER FOR ALLE Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Unge Høyres Landsforbund Velferdsvalget - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Program vedtatt på Unge Høyres Landsmøte 2004 PROGRAMKATEGORISERING 1. VELFERD ETTER VELFERDSSTATEN 3 1.1 Velferdsstaten er

Detaljer

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

H ØY R E S A LT E R N AT I V E S TAT S B U D S J E T T 2013. Nye ideer, bedre løsninger

H ØY R E S A LT E R N AT I V E S TAT S B U D S J E T T 2013. Nye ideer, bedre løsninger Nye ideer, bedre løsninger Høyres alternative statsbudsjett 2013 2 3 1. Veivalg i den økonomiske politikken Norge har en sterk økonomi som gir oss handlefrihet. Vår posisjon gir oss muligheter til å skape

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen.

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen. FORORD Venstres landsstyre oppnevnte i oktober 2010 ned en egen programkomité for Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017. Komiteen besto av Guri Melby (leder), Rolf Nesheim, Toril Berge,

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

2 GRÜNDERRÅDRAPPORTEN

2 GRÜNDERRÅDRAPPORTEN 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag Gründerrådets seks råd 4 Bakgrunn for gründerrådets arbeid 7 Velferdsordninger: Gi gründere samme velferdsrettigheter som lønnsmottagere 8 Informasjon og rådgivning: Etabler

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1

VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1 VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1 Oslo, 3. november 2015 VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 2 1. Et grønnere og varmere statsbudsjett Venstres stortingsgruppe legger med dette fram Venstres

Detaljer

VI ER SMÅ, VI ER MANGE OG VI BETYR NOE

VI ER SMÅ, VI ER MANGE OG VI BETYR NOE 20 å 1992 2 VI ER SMÅ, VI ER MANGE OG VI BETYR NOE VI ER SMÅBEDRIFTSEIERE På 50/60-tallet beklaget en embedsmann, som senere ble statsråd, at han ikke kunne forby småbedriftene, men måtte nøye seg med

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledende del...

Detaljer

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no Handlingsprogram 2009-2013 www.frp.no forord Kjære leser! Fremskrittspartiet vil fornye Norge Fremskrittspartiets handlingsprogram viser hvordan vi vil fornye Norge gjennom de neste fire årene. Norge er

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5609, 5613, 5625 og 5656 s budsjettproposisjon 2006 For å fremme

Detaljer