Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo. Høring gründerrådets rapport. Generelt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo. Høring gründerrådets rapport. Generelt"

Transkript

1 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 11/ Vår ref /nss Dato: 31. august 2012 Høring gründerrådets rapport Generelt Å starte egen bedrift er spennende, utfordrende, krevende og er ikke for alle. Å drive egen virksomhet krever tro på egne ferdigheter, produkt eller tjeneste og evne til å tåle både medog motgang. De fleste nystartede bedrifter finnes innen etablerte bransjer og har få elementer av nyskaping. En mindre andel har imidlertid nyskapende ideer og produkter for markedet. Mange gründere har stor tro på eget produkt, men mangler tilstrekkelig markedsforståelse. Akademikerne har lenge hatt et stort engasjement i entreprenørskap og ikke minst hvordan akademikere bidrar som viten- og vekstiverksettere. Vi har et tett samarbeid med våre nordiske søsterorganisasjoner i dette arbeidet. Nordisk ministerråd og underliggende virksomheter har gitt støtte til en rekke nordiske prosjekter, det siste er rapporten Entreprenørskab og vækst blandt akademikere i Norden (vedlegges). Hovedfunnene i den norske delen av undersøkelsen er: Akademikerne Fridtjof Nansens plass 6, 0160 Oslo tel web e-post

2 2 Det er mer enn dobbelt så sannsynlig at en akademiker starter egen virksomhet enn at en ikke-akademiker gjør det. Akademikere utgjør drøyt 5 % av den yrkesaktive befolkningen, men startet 13 % av de nye bedriftene. Bedrifter startet av akademikere er overrepresentert blant virksomheter med særlig høy vekst. 45 % av akademikerbedriftene ble startet av personer med teknisknaturvitenskapelig utdanning, mens 25% ble startet av personer med økonomiskadministrativ eller samfunnsvitenskapelig utdanning. Svært får bedrifter ble etablert av humanister. Mer enn halvparten av viteniverksetterne startet på deltid, det vil si i tillegg til ordinær jobb. Dette reduserer risikoen ved bedriftsetableringen. Kvinner er underrepresentert som etablerere, både blant akademikerne og ikkeakademikere. Men kvinnelige akademikerne etablerer oftere egen virksomhet enn kvinnelige ikke-akademikere. Undersøkelsen viser også at det er de bedriftene der flere starter sammen som klarer seg best. Det er noe alle som vurderer å starte opp bør merke seg. Både kompetansemessig og sosialt er det bra å være mer enn en. Gründerrådets rapport Det er positivt at departementet etablerer et eget gründerpanel med oppgave å fortelle hvor skoen trykker. Rådets mandat er utfordrende og omfatter rammebetingelser for å stimulere til flere vekstbedrifter, styrke overlevelsesevnen, flere kvinnelige gründere og flere nyetableringer fra folk med innvandrerbakgrunn. Dette er tunge problemstillinger, som til dels handler om samfunnsstruktur, kultur og holdninger overfor gründere, rammebetingelser og marked. For mange er det spesielt utfordrende å starte egen virksomhet i distriktene, med små lokale markeder og begrenset tilgang på kompetanse. Et profesjonelt virkemiddelapparat og gode insentivordninger er viktige bidrag, og gründerens ansvar for egen virksomhet og for å skaffe seg den kunnskap, nettverk og de ressurser som trengs vil også alltid være der.

3 3 Vi savner for øvrig en definisjon av hvor lenge en bedrift anses for å være en gründerbedrift. Når er en bedrift ikke lenger i oppstartsfasen, men gått over til moden virksomhet? Vi mener dette vil variere fra bransje til bransje og avhenge av produkt. I noen tilfeller kan bedrifter arbeide med produktutvikling i 5-7 år før produktet kommer på markedet, andre typer virksomheter vil ha inntekter fra oppstart. Velferdsordninger Vi vet fra flere undersøkelser at velferdsordningene har stor betydning for valg av arbeidslivstilknytting. Manglende velferdsordninger for de som starter egen virksomhet bidrar til at mange akademikere velger dette bort. Ikke minst gjelder dette for kvinner. Akademikerne mener derfor at selvstendig næringsdrivende må ha tilsvarende velferdssikring som arbeidstakere ved svangerskap, fødsel, omsorg, sykdom og arbeidsledighet mv. Det skal godt gjøres å ta vekk hele risikoen i form av offentlig finansierte velferdsordninger. Likevel er det en viktig diskusjon og et viktig prinsipp for likestilling mellom ulike former for sysselsetting og arbeid som tas opp her. En gründergaranti som lanseres her er en god ide. Prinsipielt er det kanskje viktigst å sikre rettigheter ved sykdom, svangerskap og omsorg. Sykdom er som regel uforutsett og kan ramme ekstra hardt i mindre og sårbare virksomheter. Når det gjelder pensjon, er det viktig å legge til rette for at også små virksomheter og enmannsbedrifter får gode pensjonsordninger. Det kan være en utfordring å prioritere mellom å sette kapital i virksomheten og spare til egen alderdom, men dette er likt for alle bedrifter, og vil ofte være en spesiell utfordring for mindre virksomheter, som er mer sårbare, uansett bedriftens alder. Vi vil i tillegg peke på at mange forsikringsordninger er dyrere for småbedrifter, relativt sett. Det å stimulere til utjevning av relativt kostnadsnivå for ulike forsikringsordninger mellom små og store virksomheter kan være et vel så stimulerende tiltak som å prioritere gründerbedrifter spesielt.

4 4 Vi er prinsipielt imot at etablerere uten inntekt skal slippe bidragsplikt. Ordninger som skal stimulere gründere bør være knyttet til virksomheten og forretningsdrift. Å etablere bedrift skal ikke gå utover en uskyldig tredjepart. Dersom noen ønsker å etablere bedrift men ikke har råd fordi de må betale bidrag, så har de ikke råd til å etablere bedrift uansett. Å sikre at gründere får informasjon om sosiale rettigheter er et positivt tiltak. Vi vil imidlertid presisere at det forventes at gründere er ressurssterke mennesker som er i stand til å skaffe den informasjonen og kunnskapen de trenger selv. (Om man prioriterer det, er en annen sak). Innovasjon Norge forvalter i dag ordningen med etablererstipend. Vi ser ikke behov for å innføre enda en ordning med etablererstipend forvaltet av Lånekassen. Etablererstipend bør tildeles på grunnlag av potensial i forretningsidé og -plan, og er ikke en rettighet. Vi støtter forslaget om rente- og avdragsfrihet på studielån i ett år for personer som starter egen virksomhet. Informasjon og rådgiving Kommunikasjon vil alltid være en utfordring for begge parter. Gründeren må kunne forklare sin forretningsidé, og rådgiverne har et ansvar i å sikre seg at de har forstått, før de eventuelt tildeler støtte, lån, gir avslag eller veiledning. Mange etablerere har svært spesialiserte produkter, og det er ikke å forvente at rådgiverne i virkemiddelapparatet skal ha inngående kunnskap om marked og bransje. Man kan imidlertid kreve at de skal ha god kunnskap om virkemiddelordninger og eventuelt vise veien videre til andre. Vi støtter forslag om at det bør være mulig å be om en second opinion fra virkemiddelapparatet, uten å gå vegen om en eventuell klage. Informasjon Så vidt vi vet, finnes det allerede flere nettsteder med relevant informasjon for gründere, blant annet Brønnøysundregistrene, Innovasjon Norge, og Skape.no

5 5 Så vidt vi vet, finnes det kurs som det som vises til her fra Skatteetaten i Midt-Norge flere steder allerede. Mange gründere vil med fordel kunne sette ut regnskap og økonomi til en egen regnskapsfører, for så å konsentrere seg om produkt og marked. Øvrige punkter som gjelder informasjon er i stor grad allerede ivaretatt. Mye informasjon ligger åpent tilgjengelig på nettet allerede. Forslag om mentorordning og opprette gründernettverk er godt. Det finnes en del slike nettverk allerede, med varierende suksess. Vi er usikre på om gründere bør være pliktige til å registrere seg i egne gründerfora. Det er ikke alle som har ressurser til eller ønske om å prioritere tid til dette. Rådgivning/veiledning Å ha et profesjonelt og effektivt veilederapparat vil alltid være en målsetting. Mange av punktene som er nevnt her vil bidra til dette, og er uansett kontinuerlige forbedringspunkter. Vi er enige i at grundere bør kunne velge mentor selv, men vil også peke på at mentor bør kunne reservere seg mot adept. Nettverk og entreprenørskapsmiljøer Siste kulepunkt: Ansettelser i små og nystartede bedrifter er spesielt risikofylte. Personlig kjemi og ferdigheter må stemme for at det skal bli en suksess. Slike ting avstemmes best ved personlig kontakt. De fleste bedrifter må ha egne nettsider, for å profilere seg. Vi ser ikke behovet for å lage eget nettsted for personer som ønsker å arbeide i gründerbedrifter. Finansiering Finansiering av oppstartsbedrifter er nesten alltid en flaskehals. Sammenliknet med andre land er svært mye av den risikovillige kapitalen samlet i offentlig sektor, og ikke hos private investorer. Insentiver som stimulerer til økt andel privat risikokapital vil antakelig være

6 6 positivt, blant annet fordi mange investorer også kan bidra med nyttig erfaring, bransjekunnskap og nettverk for oppstartsbedriftene. Entreprenørskapskultur En sunn gründerkultur kan virke stimulerende og realitetsorienterende om det å etablere egen virksomhet. Noen er så heldige at de får det inn med morsmelken, andre må finne ut det meste på egen hånd. Derfor er det positivt å etablere læringsarenaer og nettverk for gründere. Vi har liten tro på overdreven positiv markedsføring av Gründerlivet, det vil fort virke mot sin hensikt. Snarere har vi tro på realistisk informasjon og avliving av eventuelle myter. Incentiver Rent prinsipielt mener vi at ordninger som skal stimulere gründere må være knyttet til virksomheten. Vi er skeptiske til forslag om rimelige boliger og avventende til forslag om frysing av studielån i mer enn ett år. Tilgang på rimelige lokaler kan være en utfordring. Vi vil imidlertid peke på at det i mange distrikter allerede er tomme næringsbygg. For mange nystartede virksomheter kan det være sunt å være samlokalisert med andre. Vi antar at behov for dette kan ivaretas gjennom allerede eksisterende ordninger, som for eksempel SIVAs næringshager. Egen reisestøtte for å dra til Oslo forstår vi ikke behovet for. Det finnes et desentralisert virkemiddelapparat i dette landet. Det finnes ordninger med etablererstipend. Gründeren må selv prioritere bruk av egne midler. Lover, regler og byråkrati Det prinsipielle rammeverket bør være mest mulig likt for alle virksomheter. Det bør likevel være mulig å etablere enklere ordninger for mindre virksomheter, slik en allerede har gjort ved for eksempel revisjonsplikt. Når det gjelder ansettelser og stillingsvern, så mener vi dette må være prinsipielt likt uansett arbeidsgiver. Dette for å ivareta de ansattes rettigheter. Ansatte i gründerbedrifter bør ikke

7 7 ha et dårligere stillingsvern enn andre. Ansatte i gründerbedrifter har dessuten allerede tatt en risiko ved å velge en mer utsatt arbeidsgiver, og bør ikke straffes for dette med svakere rettigheter. Vi minner om at seks måneders prøvetid ved ansettelser er vanlig, og er en ordning også gründerbedriftene bør benytte seg av. Dette er som regel nok tid til å avklare om en person er egnet eller ikke. Mange små virksomheter vil ikke ha behov for å ansette i starten, men leie inn konsulenter på deltid eller for avgrensede oppdrag. Dette er en metode som også gründerbedrifter benytter seg av, og som også kan brukes til å avklare om en person er egnet eller ikke. Med vennlig hilsen Akademikerne Nina Sverdrup Svendsen utredningssjef

2 GRÜNDERRÅDRAPPORTEN

2 GRÜNDERRÅDRAPPORTEN 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag Gründerrådets seks råd 4 Bakgrunn for gründerrådets arbeid 7 Velferdsordninger: Gi gründere samme velferdsrettigheter som lønnsmottagere 8 Informasjon og rådgivning: Etabler

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 1 a) Økonomisk sosialhjelp: ministeren ønsker å se nærmere på den ulike praksisen som skjer rundt omkring i kommunene når

Detaljer

REGNSKAP & ØKONOMI. Krisetid er omstillingstid. Nr. 2 - Juni 2009. side 6. Kostnadskontroll Leasing Kredittvurdering side 14 side 18 side 38

REGNSKAP & ØKONOMI. Krisetid er omstillingstid. Nr. 2 - Juni 2009. side 6. Kostnadskontroll Leasing Kredittvurdering side 14 side 18 side 38 Et magasin fra REGNSKAP & ØKONOMI Nr. 2 - Juni 2009 Krisetid er omstillingstid side 6 Kostnadskontroll Leasing Kredittvurdering side 14 side 18 side 38 ØKONOMI Krisetider er omstillingstider Hvert år

Detaljer

Akademikere som entreprenører Mer vanlig med nyskaping og tegn til høyere vekst

Akademikere som entreprenører Mer vanlig med nyskaping og tegn til høyere vekst Akademikere som entreprenører Mer vanlig med nyskaping og tegn til høyere vekst Leo A. Grünfeld Sentrale funn i studien: I 2004 sto akademikere bak 13 prosent av alle nyetablerte aksjeselskap i Norge,

Detaljer

Innovasjon Norge. Delrapport Drømmeløftet. Gründere og oppstartsbedrifter

Innovasjon Norge. Delrapport Drømmeløftet. Gründere og oppstartsbedrifter Innovasjon Norge Delrapport Drømmeløftet Gründere og oppstartsbedrifter Delrapport Drømmeløftet mai 2015: Gründere og oppstartsbedrifter Sammendrag Aldri har det vært lettere å være optimist på nyskapingens

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Vibeke Opheim. utdanning og sosial bakgrunn. NIFU skriftserie nr. 16/2002

Vibeke Opheim. utdanning og sosial bakgrunn. NIFU skriftserie nr. 16/2002 Vibeke Opheim Kostbar kunnskap Fordeling og tilbakebetaling av studielån etter inntekt, utdanning og sosial bakgrunn NIFU skriftserie nr. 16/2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Deres ref.: 15/874 - AMA Oslo, 04.05.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORSKRIFTSFESTING AV KRAV TIL UTLÅN MED PANT I BOLIG

Deres ref.: 15/874 - AMA Oslo, 04.05.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORSKRIFTSFESTING AV KRAV TIL UTLÅN MED PANT I BOLIG Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 15/874 - AMA Oslo, 04.05.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORSKRIFTSFESTING AV KRAV TIL UTLÅN MED PANT I BOLIG Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer