ARBEIDSNOTAT. Utviklinga i barnebefolkninga i Møre og Romsdal. Av Heidi-Iren Wedlog Olsen Severin Aarsnes. Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSNOTAT. Utviklinga i barnebefolkninga i Møre og Romsdal. Av Heidi-Iren Wedlog Olsen Severin Aarsnes. Dato: 29.02.2008"

Transkript

1 ARBEIDSNOTAT Av Heidi-Iren Wedlog Olsen Severin Aarsnes Dato: Utviklinga i barnebefolkninga i Møre og Romsdal Gjennom ulike publikasjonar og prosjekt har Møre og Romsdal fylke sett fokus på folketalsutviklinga i fylket. Nettoflytting, låge fødselsoverskot og sentralisering er omgrep som stadig blir nytta og belyst. Særleg merksemd er gitt til aldersgruppa 20 39, - dei unge vaksne. Barn og endringar i barns busettingsmønster er lite fokusert, sjølv om endringar her også seier noko om sentralisering og endringar i fødselsoverskot, fertilitet og flyttemønster. I Plan, tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling (5/2007), har Kjetil Sørlie ein artikkel om barnesentraliseringa i Noreg. I artikkelen ser Sørlie på barnesentraliseringa på tre ulike måtar. Først ser han på vekst og fall i folketalet. I og med at det seier lite om kor stort barneinnslaget i befolkninga er eller har vore, ser han på utviklinga i over- og underrepresentasjon av denne barnegruppa i definerte regionar (sjå Sørlie 2007). For å sjå på utviklinga i barnegruppene heilt uavhengig av andre grupper, ser Sørlie også på ein tredje indikator. Denne kallar han den demografiske vekstkrafta, og denne tilnærminga kastar lys over utviklinga framover. Vi har i dette notatet gjennomført dei same analysane, men med utgangspunkt i region- og kommunegrenser i Møre og Romsdal. Utfordringar dette medfører, blir kommentert i teksta. Barnesentralisering og flytting to faktorar som verkar saman I løpet av dei siste fire generasjonane har folk i større grad flytta frå land til by enn omvendt. Ein stor grad av denne flyttinga skjer i ungdoms- og etableringsfasen. Dette har i følgje Kjetil Sørlie (2007) både direkte og indikerte effektar på den geografiske omfordelinga i befolkninga. For kvar person som flyttar, skjer det ei direkte omfordeling i befolkninga. Omfordelinga blir også påverke indirekte av at foreldregenerasjonen for neste barnegenerasjon stadig sentraliserast. Sørlie (2007) peikar på at dette er ein saktegåande prosess, men den inneber ei urbanisering av røtene i befolkninga, og utgangspunktet for flyttestraumane i neste generasjon blir derfor annleis enn for foreldregenerasjonen. I følgje Sørlie (2007) er det fleire faktorar som kan forklare den stadig aukande barnesentraliseringa. For det første, frå byrjinga av 1970-talet gjekk fødselstala for alvor ned i Noreg. Dette resulterte i ein større nedgang i barnekulla enn det som berre kan forklarast av 1

2 flyttemønsteret til foreldregenerasjonen. Denne reduksjonen var dessutan størst i mange av dei områda som på førehand hadde dei høgaste fødselstala, i distrikta. Dette resulterte i mindre geografiske skilnader i høve til fertilitet. Ein annan faktor, som Sørlie (2007) omtalar som den viktigaste, er at denne prosessen skaut fart frå 1980-tallet, fordi kvinner frå da av har fått barna sine stadig seinare i livet. Dermed rekk stadig fleire av kvinnene å flytte før dei får barn. Dei som i størst grad bidrar til dette er dei som tek utdanning og byrjar å arbeide i byane, før dei får barn. Dette gjeld stadig fleire. Den siste faktoren Sørlie (2007) trekk fram, er knytt til dei som flyttar til storbyen og får sitt første barn der. Desse oppheld seg stadig lengre i byen før dei flyttar ut att. I det lange løp flyttar 60 % av alle innflyttarane til storbyane ut att. Hans talmateriale viser dessutan at mens utflyttinga for 10 år sidan i stor grad var gjennomført på 35-årsstadiet, er gjennomtrekksflyttinga i dag knapt avslutta på 40-årsstadiet. Ein aukande andel av vidareflyttarane busett seg i storbyomlandet, noko som gjer at storbyregionane stadig utviklar seg (Sørlie 2007). Fødselsoverskotet 1 i Møre og Romsdal er fallade. Talmaterialet viser at det ein reduksjon i tal fødde, og ikkje ei auke i tal døde som kan forklare desse tala (SSB 2007a). Talmateriale frå SSB (2007b) viser dessutan at Møre og Romsdal historisk kan vise til høg fertilitet 2 blant kvinner, og at gjennomsnittet har vore høgare enn landsgjennomsnittet. Denne trenden vedvarer (SSB 2007b), sjølv om det er årlege variasjonar. Utviklinga er likevel den at fertiliteten blir stadig lågare, og i 2006 var fertiliteten i Møre og Romsdal for første gong lågare enn landsgjennomsnittet, 1.87 mot 1.90 (SSB 2007b). Ein annan forklaringsvariabel er nettoflyttinga. Møre og Romsdal har hatt nettoutflytting kvart år sidan 1950-talet, med nokre unntak. Flyttetapet er størst i aldersgruppa år. Elles ser vi at fleire har flytta frå enn til fylket, og at flyttestraumane innanfor fylkesgrensene har gått frå distrikta til sentrum. Dette er forklaringar og faktorar som er sterkt vovne saman. For Møre og Romsdal kan dette bety at sjølv om fertiliteten er høg i fylket, så vil sentraliseringa av den unge vaksenbefolkninga og det stadig aukande innslaget av unge vaksne i sentrale strøk i Noreg utlikne effekten av høg fertilitet i Møre og Romsdal. Resultatet vil vere eit redusert innslag av barn i befolkninga. Spørsmålet er om vi også vil sjå regionale skilnader innanfor Møre og Romsdal. Folketalsendring Møre og Romsdal Tabell 1 (neste side) syner endringane i samla folketal og i barnebefolkninga (0 6 år) for perioden Fødselsoverskotet er målt som fødde minus døde 2 Fertilitet beskriv gjennomsnittleg tal barn kvar kvinne i fertil alder kjem til å føde 2

3 Tabell 1: Folketals- og barnetalsutvikling i ulike regionar, (Kjelde: Panda) Folketalsutvikling totalt, Barnetalsutviklinga 0-6 år, / / Endr i % 1/ / Endr i % LANDET , ,0 MØRE OG ROMSDAL , ,6 SUNNMØRE , ,7 Ålesund , ,6 Vanylven , ,3 Sande , ,7 Herøy , ,8 Ulstein , ,0 Hareid , ,6 Volda , ,3 Ørsta , ,0 Ørskog , ,3 Norddal , ,8 Stranda , ,1 Stordal , ,8 Sykkylven , ,7 Skodje , ,6 Sula , ,8 Giske , ,1 Haram , ,7 ROMSDAL , ,5 Molde , ,0 Vestnes , ,3 Rauma , ,6 Nesset , ,3 Midsund , ,8 Sandøy , ,4 Aukra , ,6 Fræna , ,2 NORDMØRE , ,5 Nye Kristiansund , ,6 Eide ,0 Averøy , ,4 Gjemnes , ,7 Tingvoll , ,8 Sunndal , ,3 Surnadal , ,8 Rindal , ,2 Halsa , ,8 Smøla , ,9 Aure ,0 3

4 Folketalsutviklinga i Noreg auka med 28,6 % i perioden , medan veksten i aldersgruppa 0 6 år var noko svakare (19 %). Utviklinga i Møre og Romsdal er noko annleis. Medan folketalet i fylket samla sett har vokse med 4 % i denne perioden, er andelen barn i aldersgruppa 0 6 år redusert med nærare 10 %. Tabellen viser at det i perioden har vore ei positiv folketalsutvikling på Sunnmøre og i Romsdal. Men som i Møre og Romsdal sett under eitt, viser tabellen til dels dramatiske endringar i barnetalsutviklinga i desse to regionane. Medan Sunnmøre har hatt ein reduksjon i småbarnsbefolkninga på 5 %, er reduksjonen i Romsdal på 13.5 %. Utviklinga på Nordmøre viser både reduksjon i folketalet og småbarnsbefolkninga for denne perioden. Utviklinga i den enkelte kommune har vore noko variabel. Blant kommunane i fylket er det 17 kommunar som har hatt ein positiv vekst i folketalet, frå 1981 til Sterkast var veksten i Ustein, Skodje og Ålesund. Samtidig vier tabell 1 at blant kommunane med vekst i folketalet, er det berre Ålesund og Ulstein som kan vise til relativ auke av barn mellom 0 og 6 år. Størst reduksjon i aldersgruppa 0 6 år finn vi på Smøla. Frå 1981 til 2007 er andelen barn i denne aldersgruppa halvert. Den same utviklinga finn vi også i Sande og Vanylven. Samtidig er reduksjonen i barnebefolkninga over 20 % i 11 kommunar, og over 10 % i 24 av fylkets kommunar! Den regionale implikasjonen av færre barn i ei veksande befolkninga kan beskrivast slik: Sjølv om folketalet veks i Møre og Romsdal, viser tabellen at distrikta taper i kampen om folket og barna. Men vi kan ikkje på grunnlag av tabellen seie noko om at kommunane med sterk reduksjon i andelen barn i aldersgruppa 0 6 år har eit lågare barneinnslag enn landet elles. Tabell 1 seier m.a.o. lite om storleiken på småbarnsinnslaget i befolkninga. Vi må derfor for denne befolkningsgruppa sjå nærare på utviklinga i over og underrepresentasjon i fylket, samanlikna med landet elles. Innslaget av barn i befolkninga i perioden Tabell 2 viser innslaget av barn i alderen 0 6 år i Møre og Romsdal, samanlikna med landet. Tabellen dokumenterar utviklinga i over og underrepresentasjon av denne befolkningsgruppa ved hjelp av ein indeks. Indeksen viser innslaget av barn i denne aldersgruppa i forhold til tilsvarande innslag av barn i same gruppe på landsnivå for utvalte år. Landsinnslaget for dei aktuelle åra er satt lik 100. Tal over 100 inneber at ein ligg over landsgjennomsnittet og tal under 100 viser at ein ligg under landsgjennomsnittet. Tabell 2 viser at i forhold til landet, var barneinnslaget høgare i Møre og Romsdal i 1981 og Tabellen indikerar vidare at det skjer ei endring frå 1986 til 1993, og frå 1993 har innslaget av småbarnsgruppa i befolkninga vore lågare i Møre og Romsdal enn landsgjennomsnittet. Tabellen viser dessutan at innslaget av denne aldersgruppa i dei tre regionane i fylket er redusert med 4

5 mellom 5 og 11 prosentpoeng, frå 1981 til Størst var reduksjonen i Romsdal. Vi ser også at Nordmøre skil seg ut ved å ha eit forholdsvis lågt innslag av barn i heile perioden. Tabell 2: Innslaget av barn i alderen 0 6 år. Indeksar. Landsinnslaget = 100. (Kjelde: Panda) Landet Møre og Romsdal 104,2 106,0 99,8 98,9 97,8 Sunnmøre 108,5 109,5 103,1 103,4 102,7 Romsdal 104,6 106,7 102,4 97,9 93,8 Nordmøre 96,1 98,7 90,8 90,3 91,0 Nedanfor følgjer talmaterialet for den enkelte kommune i fylket. Vi startar på Sunnmøre. Tabell 3: Innslaget av barn i alderen 0 6 år på Sunnmøre. Indeksar. Landsinnlaget = 100 (Kjelde: Panda) Landet Møre og Romsdal 104,2 106,0 99,8 98,9 97,8 Sunnmøre 108,5 109,5 103,1 103,4 102,7 Ålesund 99,3 100,3 101,4 102,6 105,0 Vanylven 122,9 119,7 103,0 95,7 78,1 Sande 109,2 113,1 99,7 85,6 88,0 Herøy 113,9 109,8 102,5 106,6 100,3 Ulstein 124,0 112,1 114,4 120,3 123,9 Hareid 116,5 110,3 117,8 107,1 96,3 Volda 109,0 107,1 101,4 109,4 97,5 Ørsta 109,1 114,1 101,3 94,7 96,3 Ørskog 98,2 108,7 107,4 89,4 93,8 Norddal 104,6 114,9 91,9 96,9 101,5 Stranda 86,9 85,5 98,6 100,2 92,1 Stordal 89,6 91,8 90,1 94,3 126,9 Sykkylven 114,7 120,6 103,1 103,2 105,5 Skodje 120,5 131,6 110,6 107,8 103,0 Sula 118,1 115,5 107,0 107,9 108,8 Giske 128,7 130,2 110,5 112,3 117,0 Haram 110,4 112,8 95,2 98,8 94,2 Ålesund synes å ha ei utvikling på linje med dei større byane i landet. Frå 1981 og fram til 2007 har innslaget av småbarnsgruppa auka med 6 prosentpoeng. Medan den samla utviklinga på Sunnmøre viser ein reduksjon i andel barn, aukar innslaget i Ålesund. Og som hos dei andre 5

6 storbyane i landet (Sørlie 2007, tabell 2), har innslaget av barn i aldersgruppa 0 6 år gått frå å vere under til over landsinnslaget. Elles viser tabellen at andelen barn er redusert i dei fleste kommunane på Sunnmøre. Det er store variasjonar frå sjuår til sjuår, men indeksane syner at Sunnmøre som distrikt taper i forhold til landet. Det same gjeld også for Romsdal (tabell 4) og Nordmøre (tabell 5) (nedanfor). Tabell 4: Innslaget av barn i alderen 0 6 år i Romsdal. Indeksar. Landsinnslaget = 100 (Kjelde: Panda) LANDET Møre og Romsdal 104,2 106,0 99,8 98,9 97,8 Romsdal 104,6 106,7 102,4 97,9 93,8 Molde 100,2 107,1 103,3 99,8 92,0 Vestnes 98,4 106,8 108,9 103,1 88,2 Rauma 97,0 96,0 99,5 89,2 88,8 Nesset 82,9 93,2 108,2 96,2 86,4 Midsund 102,8 103,1 81,6 100,3 108,5 Sandøy 106,7 110,8 72,3 82,4 85,3 Aukra 119,3 109,6 94,6 87,2 106,4 Fræna 129,8 119,5 108,2 102,2 102,7 For Romsdal viser talmaterialet at innslaget av barn i aldersgruppa 0 6 år lenge låg over både lands- og fylkesinnslaget (jf tabell 2). Tabell 3 viser samtidig at det er store variasjonar mellom kommunane i Romsdal, og innan den enkelte kommune over tid. Av kommunane er det berre Fræna som i perioden har hatt større innslag av småbarn i befolkninga enn både fylket og landet elles. Sjølv om Fræna i heile perioden ligg over landsgjennomsnittet, er det faktiske talet på barn i alderen 0 6 år redusert. For Nordmøre viser talmaterialet at innslaget av barn i denne aldersgruppa har vore låg i heile perioden ( ) (tabell 5 neste side). Eide er den kommunen som skil seg ut. Kommunen har i åra hatt jamt høge innslag av barn i befolkninga. Innslaget har vore høgare enn både lands- og fylkesinnslaget i heile perioden. Eit anna interessant trekk på Nordmøre er utviklinga i Averøy og Gjemnes. Som i Møre og Romsdal skjer det ei endring i desse to kommunane, frå 1986 til Mest påfallande er den i Gjemnes, med ein reduksjon på heile 45 prosentpoeng. Samtidig viser utvikliga dei siste åra at innslaget av småbarnsbefolkninga har auka, og per 2007 var ho høgare enn landsgjennomsnittet. Også i Averøy er utviklinga snudd, sjølv om auken i innslaget av småbarn i befolkninga ikkje er like stor som i Gjemnes. 6

7 Tabell 5: Innslaget av barn i alderen 0 6 år på Nordmøre. Indeksar. Landsinnslaget = 100 (Kjelde: Panda) Landet Møre og Romsdal 104,2 106,0 99,8 98,9 97,8 Nordmøre 96,1 98,7 90,8 90,3 91,0 Nye Kristiansund 97,0 98,7 93,2 90,9 90,7 Eide 117,5 114,9 102,2 113,0 117,1 Averøy 104,9 103,9 96,3 88,4 99,0 Gjemnes 116,7 120,4 75,0 79,4 106,9 Tingvoll 74,5 82,9 81,3 80,4 87,6 Sunndal 93,4 94,7 96,8 91,9 88,1 Surnadal 90,3 96,2 90,9 96,7 87,7 Rindal 86,2 88,0 81,8 96,2 92,2 Halsa 85,0 85,6 85,0 67,7 80,2 Smøla 95,6 95,4 84,4 79,4 71,9 Aure 92,1 103,8 80,3 87,2 74,9 Demografisk vekstkraft Indeksane ovanfor har den eigenskapen at utvikling over tid også blir påverka av utviklinga i andre aldersgrupper. Om veksten i småbarnsgruppa er mindre enn veksten i befolkninga totalt, blir innslaget redusert. For å sjå nærare på aldersgruppa 0 6 år og utviklinga i denne gruppa uavhengig av utviklinga i andre befolkningsgrupper, kan vi nytte ei tredje tilnærming som Sørlie (2007) kallar for demografisk vekstkraft. Tabell 6 (neste side) gir oss eit visst innblikk i den demografiske vekstkrafta til fylket, regionane og den enkelte kommune, for fire sjuårige aldersgrupper. Materialet i tabellen er ikkje spådommar, men må tolkast som rammer for og forventingar til utviklinga framover. Tala i tabell 6 kan lesast slik: Demografisk vekstkraft måler vi som den relative skilnaden mellom ei gitt aldersgruppe i 2007 og storleiken på same aldersgruppa i Dette målet kan tolkast som ei forventning eller utsikt til vekst og fall. Når talmateriale viser at det på landsbasis er 4 % færre barn i aldersgruppa 0 6 år i 2007 samanlikna med 2000, så ligg det ann til å bli 4 % færre skulebarn i aldersgruppa 7 13 år i Føresetnaden er at tilveksten gjennom inn- og utvandring og dødsfall blir den same i komande sju år, som i føregåande. Det føreset at både mønsteret i den innanlandske flyttinga og trenden til at barneflyttinga er meir stabil enn ungdomsflyttinga, vedvarer. 7

8 Tabell 6: Demografisk vekstkraft, frå 2007 til Utsikter til vekst og fall i ulike regionar og befolkningsgrupper for ungdoms- og vaksengruppene som ved inngangen til 2014 vil vere i alderen 7 13 år, år, år og år. Endring i prosent. (Kjelde: Panda) 7-13 år år år år LANDET - 3,7 + 4,1 +14,7-6,1 MØRE OG ROMSDAL - 8,0 + 0,5 + 3,9-9,7 SUNNMØRE - 6,6 + 1,9 + 4,2-10,8 Ålesund + 0,4 + 4,7 + 16,6-3,6 Vanylven - 25,8 0,0-11,1-12,6 Sande - 22,4-26,7-19,8-23,4 Herøy - 14,0 + 2,8 + 2,9-23,6 Ulstein - 0,8 + 12,8 + 12,2-26,3 Hareid - 18,5-9,6 + 18,5-16,4 Volda - 18,0 + 3,8 + 7,0-8,2 Ørsta - 7,4-4,8-7,4-9,3 Ørskog - 2,8-13,4-6,1 + 5,0 Norddal - 10,6-4,3-9,3-20,2 Stranda - 18,5-2,7 + 11,5-26,8 Stordal + 16,0 + 1,1-20,4-39,6 Sykkylven - 3,4 + 5,5-3,8-13,4 Skodje - 8,1 + 7,5-6,3-0,6 Sula - 1,0 + 5,9 + 3,7-2,5 Giske + 0,6 + 2,8 + 0,7-2,0 Haram - 13,9 + 2,2-5,6-18,9 ROMSDAL - 11,3-1,2 + 5,1-5,6 Molde - 13,1 + 4,9 + 2,2 + 0,9 Vestnes - 22,7-5,1 + 11,3-11,8 Rauma - 9,4-9,7 + 17,2-9,4 Nesset - 22,3-16,6 + 20,6 + 1,3 Midsund - 3,7 + 8,5-13,9-23,3 Sandøy - 8,7 + 14,6-29,6-20,5 Aukra + 18,7 + 2,6 0,0-1,9 Fræna - 6,1-4,5 + 4,8-13,0 NORDMØRE - 8,1-0,9 + 1,9-10,8 Nye Kristiansund - 6,4-1,0-7,9-2,5 Eide + 0,6 + 8,5 + 5,6-6,2 Averøy + 2,4-7,3 + 2,5-25,3 Gjemnes + 22,3 + 4,1-23,3-15,0 Tingvoll - 1,7-6,4 + 6,1-19,1 Sunndal - 12,1-0,4 + 5,0-2,3 Surnadal - 19,2 + 9,0 + 0,9-16,5 Rindal - 14,9 + 18,6 + 8,2-23,5 Halsa + 0,9-28,0-7,3-23,6 Smøla - 25,7-10,1-16,4-28,3 Aure - 27,2-5,9-6,7-14,5 8

9 Om vi samanliknar den demografiske utviklinga i Møre og Romsdal med landet elles, viser den eit interessant trekk. I aldersgruppene 7 13 år og år er framtidsutsiktene positive, som for landet elles. Skilnaden er at veksten i Møre og Romsdal berre er ein fjerdedel av den veksten som er forventa i landet, totalt sett. Der tabellen viser at det ser ut til å bli ein reduksjon i aldersgruppene, både i Møre og Romsdal og landet under eitt, kan det sjå ut til at effekten blir dobbelt så stor i vårt fylke, samanlikna med landet. I aldersgruppa 7 13 år ser det ut til å bli 4 % færre i 2014 samanlikna med 2007, på landsnivå. Årsaka til dette er i følgje Sørlie (2007) at det vart født færre barn i perioden enn i perioden For Møre og Romsdal ser det ut til at reduksjonen vil bli på 8 %. Tabellen viser dessutan at reduksjonen i denne aldersgruppe vil variere mellom regionane og kommunane i fylket. Funna i tabellen indikerar at ingen av dei tre større byane vil oppleve vekst i denne aldersgruppa fram mot Denne utviklinga er også reflektert i tabellane 2 5. Dette betyr at nedgangen i småbarnsbefolkninga er reell og ikkje berre ein refleksjon av endringar i dei andre befolkningsgruppene. På landsnivå ligg det an til ein vekst på 4 % for aldersgruppa år. Til samanlikning er den forventa veksten i Møre og Romsdal på 1 %. I forhold til regionane ser det ut til at vi vil få ein vekst på Sunnmøre og ein reduksjon i Romsdal og på Nordmøre. Talmaterialet viser også at vi kan forvente oss store skilnader mellom kommunane i høve til utvikling i denne befolkningsgruppa. Tabell 6 viser vidare at det på landsbasis ligg an til å bli 15 % fleire åringar i 2014 enn i For Møre og Romsdal er utsiktene til vekst på 4 %. Dette synes å fordele seg forholdsvis likt mellom regionane, men med ein noko svakare vekst på Normøre enn elles i fylket. Elles viser talmaterialet at vi kan få ein vekst i denne aldersgruppa i 2 av dei tre 3 regionbyane. For aldersgruppa år viser utsiktene ei negativ utvikling, både på landsbasis og for Møre og Romsdal. Tabell 6 viser at det ligg an til ein reduksjon i denne aldersgruppa på 6 % på landsbasis, frå 2007 til Til samanlikning kan vi forvente ein tilbakegang på nærare på 10 % i Møre og Romsdal for same periode. Sørlie (2007) peikar på at vi vil finne ein stor del av dei komande småbarnsforeldra, i dei komande sju åra, i denne gruppa. Utsiktene for denne gruppa kan dermed også seie noko om kor barn vil fødast i komande sju år. I følgje tabell 6 er det store variasjonar i framtidsutsiktene for den enkelte kommune, dette gjeld både for regionane og dei fleste kommunane i fylket. Det er i utkantskommunane i fylket at det ligg an til størst reduksjon i aldersgruppa år. For dei tre største byane viser utsiktene til at medan Ålesund og Kristiansund kan forvente ein tilbakegang i denne aldersgruppa, er utsiktene for Molde ein liten vekst på 1 %. Oppsummering Utviklinga i barnebefolkninga i Møre og Romsdal synleggjer utfordringane fylket står overfor framover, både i høve til flyttemønsteret i befolkninga og busettingsutviklinga framover. 9

10 Tabell 1 synleggjer skilnadane mellom landet, sett under eitt, og Møre og Romsdal, for perioden Medan folketalet har auka med 28,6 % i Noreg i denne perioden, har veksten i Møre og Romsdal vore knappe 4 %. Og medan andelen barn i aldersgruppa 0 6 år har auka med 19 % i Noreg, er andelen i Møre og Romsdal redusert med nærare 10 %! Bryt vi tala ned på regionsnivå i fylket, viser talmaterialet at medan utviklinga på Sunnmøre og i Romsdal har vore som i fylket elles, har Nordmøre hatt både ein reduksjon i folketalet og barnebefolkninga i perioden Tabellane 2 5 viser innslaget av barn i alderen 0 6 år i Møre og Romsdal, samanlikna med landet. Landsinnslaget er satt lik 100, og tal over eller under 100 viser korleis regionane og kommunane i Møre og Romsdal ligg i forhold til landsgjennomsnittet. Tabell 2 viser at i forhold til landet, var andelen barn i aldersgruppa 0 6 år høgare i Møre og Romsdal på byrjinga av talet. Deretter skjer det ei markant endring i overgangen til 1990-talet, og frå midten av talet har innslaget av barn i alderen 0 6 år vore lågare i Møre og Romsdal enn landsgjennomsnittet. Tabellane viser dessutan at den største reduksjonen i småbarnsbefolkninga finn vi i Romsdal, medan Nordmøre skil seg ut med å ha eit forholdsvis lågt innslag av barn i denne gruppa i heile perioden. Det som ikkje kjem fram tabellane 1-5, er at utviklinga i barnebefolkninga også blir påverka av utviklinga i andre aldersgrupper. Om veksten i småbarnsgruppa er mindre enn veksten i befolkninga totalt, blir innslaget redusert. I tabell 6 har vi derfor sett på utviklinga i barnebefolkninga, uavhengig av utviklinga i andre befolkningsgrupper. Tabellen viser at vi i Møre og Romsdal ved inngangen til 2014 ligg an til å ha 8 % færre 7 13 åringar enn i Dette som ei følgje av utviklinga i småbarnsbefolkninga frå 2000 til Nedgangen på 8 % er større enn det vi ser for landet, og talmaterialet kan indikere at ingen av dei tre større byane i fylket vil oppleve vekst i denne aldersgruppa. Også for aldersgruppa år viser utsiktene at det ligg an til ein reduksjon på 10 %, frå 2007 til Det er i denne aldersgruppa at vi vil finne ein stor del av dei komande småbarnsforeldra. Utsiktene for denne aldersgruppa kan dermed også seie noko om kor barn vil bli født i dei komande sju åra. Funna tyder på at den demografiske omfordelinga som har skjedd frå slutten av 1980-talet, vil halde fram. Og moglegheitene er store for at vi i framtida vil sjå ei ytterlegare demografisk skeivfordeling, både mellom kommunane i fylket og mellom Møre og Romsdal som fylke og dei meir sentrale strøka rundt storbyane i Noreg. Flytte- og busettingsmønster i befolkninga og endringane i fødselstala tyder på dette. Sentraliseringa vil få konsekvensar. I tillegg til å stille spørsmålsteikn ved kva konsekvensane vil vere for tilbod innanfor helse, samferdsle, utdanning og liknande i Møre og Romsdal, og ikkje minst for den enkelte kommune. Vi må også stille spørsmålsteikn med kva sosiale og kulturelle konsekvensar vi vil få som følgje av at røtene til befolkninga blir stadig meir sentralisert. Slik det ser ut til i dag, har vi lite å stille opp med når det gjeld å hindre og kanskje svekke den stadig aukande sentraliseringa. Kanskje er det på tide å endre eller skifte ut nokre av målsettingane og byggsteinane i den norske distriktspolitikken? 10

11 Kjelder Statistisk sentralbyrå (2007a): Møre og Romsdal. Folkemengde 1. januar og endringar i året URL: - ( ) Statistisk sentralbyrå (2007b): Samlet fruktbarhetstall, etter fylke URL: - ( ) Sørlie, Ketil (2007): Barnesentraliseringen i Norge. Plan. Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. nr 5/

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

LANDSKONFERANSEN 2017 Fylkeskommunale eldreråd. Ålesund mai

LANDSKONFERANSEN 2017 Fylkeskommunale eldreråd. Ålesund mai LANDSKONFERANSEN 2017 Fylkeskommunale eldreråd Ålesund 22 24. mai FRAMTIDSOPPGAVEN Forstå framtida Se muligheter. Se utfordringer Finne framtidsløsningen 100 % BEHOVSGRUPPER ELDRE 67+ 90 % 80 % 80 % 70

Detaljer

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1 Møre og Romsdal Bondelag Mai 2017 Arild Erlien Slaktestatistikk fordelt på kjøttslag per kommune i Møre og Romsdal 2014, 2015 og 2016 2014 2015 2016 Totalt Møre og Romsdal 2014: 10 352 060,8 Totalt Møre

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke

Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke SENTRALISERING EIN DEFINISJON Sentralisering kan definerast som ei utvikling der ein aukande del av befolkninga bur og arbeider i byar eller større

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL?

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? FINN OVE BÅTEVIK Dialogmøte mangfald og inkludering. Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund, 13. november 2014.

Detaljer

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad TILRÅDING Kommunereforma i Møre og Romsdal Oslo 8. des. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet

Detaljer

Bransjeprogrammet. Møre og Romsdal. 13. Juni 2019, Astrid F. Paulsen, avd.dir NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

Bransjeprogrammet. Møre og Romsdal. 13. Juni 2019, Astrid F. Paulsen, avd.dir NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Bransjeprogrammet Møre og Romsdal 13. Juni 2019, Astrid F. Paulsen, avd.dir NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Antall bedrifter i Møre og Romsdal innenfor hver bransje 300 284 250 234 200 169 150 100

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 8/ 2015 28. august 2015 Vi er nå inne i ei utfordrande tid der arbeidsløysa stig raskt samtidig som delar av næringane i Møre og Romsdal har store utfordingar med å fylle ordrebøkene. Det gjer at

Detaljer

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB Kort om føresetnader for befolkningsprognosen Befolkningsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisontar

Detaljer

Alternative «ekteskap» i Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen

Alternative «ekteskap» i Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen Alternative «ekteskap» i Molde-regionen Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen 20.05.2015 1 Innledning Alternativ Kommuner Innbyggertall per 1.1.2015 1 Hele ROR Molde + Vestnes + Rauma + Nesset + Midsund

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Fylkesstatistikk 2010

Fylkesstatistikk 2010 1 Demografi 2 Sysselsetting 3 Nyetableringar 4 Arbeidsløyse 5 Statlege arbeidsplassar 6 Landbruk 7 Fiskeri- og havbruk 8 Reiseliv 9 Eksport 10 Pendling 11 Samferdsel 12 Utdanning 13 Personinntekter 14

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb. 2017 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune 1 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune PROGRAM Kl. 13.00 Vel møtt v/ordførar i Stordal Kl. 13.10 Helsing

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv

-Ein tydeleg medspelar. Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv -Ein tydeleg medspelar Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Folketalsutvikling Midsund - Aukra 4000 3500 13,6

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Samfunnsutviklerrollen Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen sine ulike roller Samfunnsutvikler, Tjenesteleverandør, Myndighetsutøver

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjåfør: Andre/Preben 57-01

Møre og Romsdal. Sjåfør: Andre/Preben 57-01 Sjåfør: Andre/Preben 57-01 +47 94 02 88 34 Skodje bibliotek 2152900 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 HIM Molde 1150201

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 19.02.2019 16159/2019 May Britt Roald Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 05.03.2019 Fordeling av hoppid.no avklaringsmidlar 2019 Bakgrunn

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Fylkesstatistikk 2007. Møre og Romsdal

Fylkesstatistikk 2007. Møre og Romsdal Fylkesstatistikk 2007 Møre og Romsdal 2 INNHALD Fylkesstatistikk Møre og Romsdal i tal For andre året på rad gir Møre og Romsdal fylke ut statistikkheftet Fylkesstatistikk. Dette er meint som ein lettfatteleg

Detaljer

Høyring om Nytt inntektssystem. Kommunereforma Kontaktpersonsamling 29. januar 2016 Molde

Høyring om Nytt inntektssystem. Kommunereforma Kontaktpersonsamling 29. januar 2016 Molde Høyring om Nytt inntektssystem Kommunereforma Kontaktpersonsamling 29. januar 2016 Molde Høyring om nytt inntektssystem Høyringa er på www.kmd.dep.no Høyringsfrist er 1. mars i år Endringar i tråd med

Detaljer

Utvalgte KOSTRA tall.

Utvalgte KOSTRA tall. Utvalgte KOSTRA tall KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er eit nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal verksemd. Talmaterialet omfattar det meste av verksemda i kommunane

Detaljer

FYLKESSTATISTIKK2013 MØRE OG ROMSDAL

FYLKESSTATISTIKK2013 MØRE OG ROMSDAL FYLKESSTATISTIKK213 MØRE OG ROMSDAL INNHALD Demografi... 4 Innvandrarbefolkninga...14 Barn og unge...16 Venta folketalsvekst...18 Tettstad...19 Detaljhandel...22 Regionar...23 Næringsliv... 26 Arbeidsmarknad...36

Detaljer

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012 Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Lokale forhandlingar hausten 2012 Hausten er komen, og med det tida for lokale forhandlingar i kommunene. Vi i styret opplever mange spørsmål kring

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 02.03.2017 20606/2017 Kim Tornes Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Fordeling av kommunale næringsfond 2017 Bakgrunn Fylkeskommunen

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Fylkesstatistikk 2009. Møre og Romsdal

Fylkesstatistikk 2009. Møre og Romsdal Fylkesstatistikk 2009 Møre og Romsdal 2 Statistisk sett Om ein før sesongen hadde spådd at Molde og Ålesund skulle møtast i Oslo cupfinalehelga, hadde nok dei fleste trudd det her var snakk om ei eller

Detaljer

Fylkesstatistikk 2011

Fylkesstatistikk 2011 Ein tydeleg medspelar Fylkesstatistikk 2011 Møre og Romsdal Innvandringa sikrar god vekst i folketalet Framleis god vekst i folketale Færre yngre kvinner enn yngre menn Eksportfylket Færre unge fleire

Detaljer

Kap 4 Kap 5 Kap 7 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 4. Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 9 200 9 060 Haram 9156 8 920 8 780 8 640 8753 8 500 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare

Detaljer

Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal

Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal Seniorrådgivar Sissel Hol Ålesund, 18. oktober 2017 Tema Kommuneøkonomi M&R Skjønnsmidlar ROBEK Vekst i frie inntekter Møre og Romsdal Nominell vekst i frie inntekter

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den 8. 9. mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 Demensplan 2020 Demensplan 2020 byggjer på erfaringar i Demensplan 2015

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Foredrag frå seminaret Kompetansebehov og rekruttering Samhandling kommunar, høgskular og fylke Aasenauditoriet

Detaljer

Utvikling i kommuneøkonomien i Møre og Romsdal

Utvikling i kommuneøkonomien i Møre og Romsdal Utvikling i kommuneøkonomien i 2006 Møre og Romsdal 1 Innleiing Føremålet med denne rapporten er å seie noko om korleis den økonomiske utviklinga har vore for kommunane i fylket det siste året. Då rapporten

Detaljer

NAV Møre og Romsdal. Lavinntekt og utenforskap. 15/ Hege-Beate Skjølberg

NAV Møre og Romsdal. Lavinntekt og utenforskap. 15/ Hege-Beate Skjølberg NAV Møre og Romsdal Lavinntekt og utenforskap 15/10-2019 Hege-Beate Skjølberg NORGE er en velferdsstat- arbeid uansett best Lavinntekt og fattigdom i et velferdssamfunn Økt antall i jobb og færre på ytelser

Detaljer

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov. 2015 v/fylkesmann Lodve Solholm Noreg er forandra! 1964: Skole, skatt, sosialtrygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 2015: Tiårig grunnskole, beredskap mot forurensing,

Detaljer

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding 18. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding - på lang sikt Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare Oppdragsbrev

Detaljer

Organisering av folehelsearbeidet

Organisering av folehelsearbeidet Organisering av folehelsearbeidet Svein Neerland Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Organisering av folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal Politisk: 1.Fylkestinget

Detaljer

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Samfunnsutviklerrollen Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen sine ulike roller Samfunnsutvikler, Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

FYLKESSTATISTIKK MØRE OG ROMSDAL

FYLKESSTATISTIKK MØRE OG ROMSDAL FYLKESSTATISTIKK MØRE OG ROMSDAL 219 1 Demografi 4 5 Forsking og utvikling 43 13 Areal 69 INNHALD Folketalsutvikling 4 Flytting 9 Innvandring 12 Fødslar 16 Levealder 18 Befolkningsstruktur etter kommunereform

Detaljer

FYLKESSTATISTIKK2014 MØRE OG ROMSDAL

FYLKESSTATISTIKK2014 MØRE OG ROMSDAL FYLKESSTATISTIKK2014 MØRE OG ROMSDAL INNHALD 1 Demografi...4 Folketalsutvikling...4 Flytting...8 Innvandring...10 Fødselsoverskot og fertilitet...13 Barn og unge...14 Venta folketalsvekst...16 2 Familiar

Detaljer

Kap 4 Kap 5 Kap 7 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling

Kap 4 Kap 5 Kap 7 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 4 Kap 5 Kap 7 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 4. Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 9 200 9 060 Haram 9156 8 920 8 780 8 640 8753 8 500 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1

Detaljer

Utviklinga i kommuneøkonomien Møre og Romsdal 2012

Utviklinga i kommuneøkonomien Møre og Romsdal 2012 Utviklinga i kommuneøkonomien Møre og Romsdal 2012 2 Innhald 1 INNLEIING... 3 2 UTFORDRINGAR FOR KOMMUNEØKONOMIEN... 4 3 FRÅ BRUTTO DRIFTSRESULTAT TIL NETTO DRIFTSRESULTAT... 5 3.1 BRUTTO DRIFTSRESULTAT...

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn med krisesenter!

Erfaringer fra tilsyn med krisesenter! Erfaringer fra tilsyn med krisesenter! Sverre Veiset 16.05.2019 Smøla Aure Nordmøre Krisesenter (7) Krisesenter for Molde og omegn IKS (10) Krisesenter for Sunnmøre (18) Sandøy Aukra Midsund Fræna Molde

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Ålesundsregionen 2015

-Ein tydeleg medspelar. Ålesundsregionen 2015 Ålesundsregionen 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Innhald Demografi Slide 3: Sårbarheitsindikatorar, kart Slide 4: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide

Detaljer

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Kontaktpersonsamling 30. sept. 2015 KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Ordførere 2011-2015 Sp Ap Krf V H Frp Ulstein Herøy Sande Giske Hareid Sula Ørsta Haram Ålesund Sandøy Sykkylven Aukra Midsund

Detaljer

Utvikling i kommuneøkonomien Møre og Romsdal 2011

Utvikling i kommuneøkonomien Møre og Romsdal 2011 Utvikling i kommuneøkonomien Møre og Romsdal 2011 Kommunal- og beredskapsavdelinga 2 Innhald 1 INNLEIING... 3 2 SAMANDRAG OG KONKLUSJON... 4 3 FRÅ BRUTTO DRIFTSRESULTAT TIL NETTO DRIFTSRESULTAT... 5 3.1

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune

Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Romsdal Fylkeskommune Kommunereform ei risikovurdering Har vi tilstrekkeleg beslutningsgrunnlag? Interkommunalt samarbeid Kommuneøkonomi Har vi vurdert risikoen hvis naboen..? Tenkjer vi langsiktig nok i reformarbeidet? Klarer

Detaljer

Møre og Romsdal 57-01

Møre og Romsdal 57-01 57-01 Sjåfør: +47 94 02 88 xx Skodje bibliotek 2152900 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 HIM Molde 1150201 HIM Molde

Detaljer

Styrkeanalysen 2017 høst - ROR medlemsmøte Kjelde: nrk.no, foto Gunnar Sandvik

Styrkeanalysen 2017 høst - ROR medlemsmøte Kjelde: nrk.no, foto Gunnar Sandvik Styrkeanalysen 2017 høst - ROR medlemsmøte 07 06 2018 Kjelde: nrk.no, foto Gunnar Sandvik Utvikling folketal - utvalde BA-regionar, fylket og landet BA-region Molde: Molde, Vestnes, Nesset, Midsund, Aukra,

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag, 26.8.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag, 26.8.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: måndag, 26.8.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Styrkeanalysen Eiendomskonferansen i Molde

Styrkeanalysen Eiendomskonferansen i Molde Kjelde: nrk.no, foto Gunnar Sandvik Styrkeanalysen 2017 - Eiendomskonferansen i Molde 2.11.2017 Møre og Romsdal fylkeskommune Ole Helge Haugen fylkesplansjef Utvikling folketal - utvalde BA region, fylket

Detaljer

Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013

Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013 Stranda, 09.08.13 Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013 Region 1 Ålesund m/omland Ålesund(m/omland Ålesund 6 Giske 3 Sula 1 Haram 0 Sykkylven 3 Tillitsvald3Ålesund Tillitsvald3Giske Stig3Johansen

Detaljer

Nye Molde 2019 Molde, Nesset og Midsund. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2019

Nye Molde 2019 Molde, Nesset og Midsund. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2019 Nye Molde 219 Molde, Nesset og Midsund Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 219 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå,

Detaljer

FYLKESSTATISTIKK MØRE OG ROMSDAL

FYLKESSTATISTIKK MØRE OG ROMSDAL FYLKESSTATISTIKK MØRE OG ROMSDAL 218 INNHALD 1 Demografi 4 Folketalsutvikling 4 Flytting 8 Innvandring 1 Fødslar og fruktbarheit 13 Folketalsframskriving og eldrevekst 14 Sentralitet 18 Tett og spreiddbygd

Detaljer

Møre og Romsdal 57-01

Møre og Romsdal 57-01 57-01 Sjåfør: +47 94 02 88 xx Skodje Folkebib. 2152900 Molde Folkebib. 2150200 Molde Folkebib. 2150200 Molde Folkebib. 2150200 Molde Folkebib. 2150200 Molde Folkebib. 2150200 HIM Molde 1150201 HIM Molde

Detaljer

Nye Ålesund 2019 Ålesund, Ørskog, Skodje, Haram og Sandøy. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2019

Nye Ålesund 2019 Ålesund, Ørskog, Skodje, Haram og Sandøy. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2019 Nye Ålesund 219 Ålesund, Ørskog, Skodje, Haram og Sandøy Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 219 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Møre og Romsdal

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Møre og Romsdal Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Møre og Romsdal Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting

Detaljer

Møre og Romsdal 57-01

Møre og Romsdal 57-01 57-01 Sjåfør: +47 94 02 88 xx Skodje bibliotek 2152900 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 HIM Molde 1150201 HIM Molde

Detaljer

Planlegging, styring og digitalisering i Vanylven kommune. 12. februar 2019

Planlegging, styring og digitalisering i Vanylven kommune. 12. februar 2019 Planlegging, styring og digitalisering i Vanylven kommune 12. februar 2019 Folketalsutviklinga frå 1951-2018 Folketalsutviklinga frå 1951-2 Vanylven kommune Inntektsnivå til Vanylven kommune Økonomiske

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

Kommunereform Personalseminar

Kommunereform Personalseminar -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Personalseminar Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Nasjonal framdriftsplan Høst 2016 nye regioner Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre

Detaljer

Nye Molde Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Nye Molde Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

FYLKESSTATISTIKK MØRE OG ROMSDAL. Ein tydeleg medspelar

FYLKESSTATISTIKK MØRE OG ROMSDAL. Ein tydeleg medspelar FYLKESSTATISTIKK MØRE OG ROMSDAL 2017 Ein tydeleg medspelar INNHALD 1 Demografi 4 Folketalsutvikling 4 Flytting 8 Innvandring 10 Eldre 14 Fødslar og fruktbarheit 16 Hushald 17 2 Pendling 18 3 Arbeidsmarknad

Detaljer

Nye Ålesund Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Nye Ålesund Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Nye Molde Molde, Nesset og Midsund. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga April 2018

Nye Molde Molde, Nesset og Midsund. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga April 2018 218 Molde, Nesset og Midsund Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga April 218 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå,

Detaljer

Molde kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017

Molde kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal

Detaljer

Region Ålesund Ålesund, Ørskog, Skodje, Sula, Giske, Haram og Sandøy. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Region Ålesund Ålesund, Ørskog, Skodje, Sula, Giske, Haram og Sandøy. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Ålesund, Ørskog, Skodje, Sula, Giske, Haram og Sandøy Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst

Detaljer

ÅLESUND KOMMUNE. PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet.

ÅLESUND KOMMUNE. PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet. ÅLESUND KOMMUNE PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet. Plan og analyseavdelinga - desember 2013 Innhald Kvardagsregionar

Detaljer

Molde kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Molde kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Fræna kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017

Fræna kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal

Detaljer

Utviklinga i kommuneøkonomien Møre og Romsdal 2013

Utviklinga i kommuneøkonomien Møre og Romsdal 2013 Utviklinga i kommuneøkonomien Møre og Romsdal 2013 2 Innhald Innhold 1 INNLEIING... 3 2 UTFORDRINGAR FOR KOMMUNEØKONOMIEN... 4 2.1 KOMMUNEREFORM... 5 3 FRÅ BRUTTO DRIFTSRESULTAT TIL NETTO DRIFTSRESULTAT...

Detaljer

Nye Ålesund Ålesund, Ørskog, Skodje, Haram og Sandøy. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga April 2018

Nye Ålesund Ålesund, Ørskog, Skodje, Haram og Sandøy. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga April 2018 218 Ålesund, Ørskog, Skodje, Haram og Sandøy Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga April 218 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst

Detaljer

Trendar - Rådgjevarkonferansen 2019

Trendar - Rådgjevarkonferansen 2019 Trendar - Rådgjevarkonferansen 2019 Kjelde: Møre og Romsdal fylkeskommune 2 Agenda Møre og Romsdal sida sist Urbanisering og sentralisering Globalt og lokalt Levealder og befolkningssamansetning Globalt

Detaljer

Romsdal Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Aukra, Fræna og Eide. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Romsdal Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Aukra, Fræna og Eide. Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Aukra, Fræna og Eide Møre og fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og, kart Slide 4: Folketilvekst

Detaljer

Fræna_Eide Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Fræna_Eide Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Norddal kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017

Norddal kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017 17 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 17 Innhald Demografi Slide : Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal

Detaljer

Region Ålesund Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Region Ålesund Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer

Tingvoll kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017

Tingvoll kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal

Detaljer

Vestnes kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017

Vestnes kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal

Detaljer

Gjemnes kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017

Gjemnes kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017 27 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 27 Innhald Demografi Slide : Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal

Detaljer

Skodje kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017

Skodje kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal

Kommunereforma i Møre og Romsdal Kommunereforma i Møre og Romsdal Molde 29.nov. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet Oppdraget

Detaljer

Ålesund kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017

Ålesund kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga november 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal

Detaljer

Haram kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017

Haram kommune Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 2017 217 Møre og Romsdal fylkeskommune plan og analyseavdelinga mai 217 Innhald Demografi Slide 3: Folketalsveksten i Møre og Romsdal, kart Slide 4: Folketilvekst på grunnkretsnivå, kart Slide 5: Folketal Slide

Detaljer