Utkast til rapport fra medlemsundersøkelse for Mental helse Trondheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utkast til rapport fra medlemsundersøkelse for Mental helse Trondheim"

Transkript

1 1 Utkast til rapport fra medlemsundersøkelse for Mental helse Trondheim Trondheim KJJ

2 2 Innhold Innledning... 3 Medlemskap... 3 Utdanning... 3 Arbeid... 6 Hindringer... 9 Aktiviteter Entreprenørskap Mental Helse Trondheim Kontakt Oppsummering og konklusjoner... 19

3 3 Innledning I forbindelse med interregprosjektet «sosialt integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid» har mental helse i Trondheim gjort en undersøkelse for å kartlegge medlemmenes bakgrunn fra arbeid og utdanning, deltakelse i aktiviteter samt deres interesser og ønsker for evt. entreprenørskap. Det er også spurt om hva medlemmene ønsker at Mental helse skal legge mer vekt på. Det ble sendt ut spørreskjema til et tilfeldig utvalg på 72 personer. Av disse svart 45 personer, noe som gir en svarprosent på 62,5. Imidlertid er antall svar så lite at små variasjoner i svarfordeling kan gi store prosentvise utslag. Dette må tas i betraktning når man skal tolke resultatene. Medlemskap Undersøkelsen åpner med å spørre om hva slags type medlemskap den enkelte har. Hva slags medlemskap har du? Ordinært 35 77,8 79,5 79,5 Støttemedlem 8 17,8 18,2 97,7 Ikke medlem 1 2,2 2,3 100,0 Total 44 97,8 100,0 Missing System 1 2,2 Total ,0 Som vi ser av tabellen over, er knapt 80 prosent ordinære medlemmer og vel 18 prosent støttemedlemmer. I den videre presentasjon av resultatene fra undersøkelsen har vi valgt å holde støttemedlemmene utenfor, ettersom undersøkelsen i hovedsak retter seg mot de ordinære medlemmene. Utdanning Det neste hovedtema i undersøkelsen er hva slags utdanningsbakgrunn den enkelte har. I tabellen nedenfor er det en oversikt over svarfordelingen når det gjaldt utdanningsnivået hos medlemmene.

4 4 Hvilken utdanning har du? (nivå) Grunnskolen 4 11,4 11,4 11,4 Videregående 7 20,0 20,0 31,4 Høgskole 14 40,0 40,0 71,4 Universitetet 10 28,6 28,6 100,0 Total ,0 100,0 Når det gjaldt til utdanningsnivå, hadde nesten 70 prosent, eller vel to tredjedeler, høgskole eller universitetsutdanning. Av de resterende hadde 11, 4 prosent grunnskoleutdanning og 20 prosent videregående skole. Utdanningsnivået var således overraskende høyt. Medlemmene ble også bedt om å utdype hvilken type utdanning dette dreide seg om. Nedenfor er svarende punktvis listet opp. Hva slags utdanning? Tiårig ungdomsskole, 2 år Bachelor i økonomi administrasjon Cand.mag/bachelor i historie Grunnskole og videregående Grunnskole, videregående, Grunnskole, videregående, høgskole Grunnskole, videregående +1 år Helsesekretær Hovedfag i pedagogikk Ingeniørutdanning Interfakultær cand.mag. Juss og økonomi Næringsmiddelingeniør Sivilingeniør studie NTNU (ikke fullført) Siviløkonom Svennebrev frisør, voksen Teologisk embetseksamen Vernepleier Som en ser, er det stor variasjon i hva slagstype utdanninger/ felt medlemmene har oppgitt. Listen viser for øvrig at mange har utdanninger, som i utgangspunktet burde gi et godt potensiale for deltakelse i arbeid.

5 5 Videre ble medlemmene spurt om de hadde annen utdanning som kurs etc, se tabellen nedenfor. Har du andre utdanninger, kurs? Ja 22 62,9 88,0 88,0 Nei 3 8,6 12,0 100,0 Total 25 71,4 100,0 Missing System 10 28,6 Total ,0 Det viste seg at vel 88 prosent av de som hadde svart på spørsmålet hadde annen utdanning, mens 12,0 prosent ikke hadde slik utdanning. På dette spørsmålet var det 28,6 prosent som ikke hadde avgitt noe svar. Det er sannsynlig at en del av de som ikke har svart på spørsmålet ikke har noen annen utdanning, slik prosenten med annen utdanning er noe lavere enn 88 prosent. Medlemmende ble også spurt om de kunne oppgi hvilken utdanning/kurs dette dreiet seg om. Nedenfor er det angitt hvilke utdanninger/kurser de ulike medlemmene hadde deltatt på. Hva slags andre utdanninger/kurs? 1-5 dager kurs gjennom min arbeidsgiver Brukshund instruktør Data Datakurs Fagbrev Fagbrev mekaniker Fagforening Folkehøgskoler (datsa og bibel Forsvarets høgskole, kurs inne Foto Jobbrelatert kontormedarbeider Krigsskolen Kunsthistorie tilsvarende grunnfag, Kurs for støttekontakter, kurs Maskin Massasje (rygg,nakke) Ped. Sem. Spesialkurs arbeidsrett, Entre

6 6 Sveisekurs, blomsterdekorering, Truck kurs Yrkesrelatert Som vi ser av opplistingen, er det stor variasjon i områder/temaer. Dette viser at medlemmene har vært aktiv med å delta i ulike slags utdanninger og kurser, og at de har et spekter av kompetanser som burde kunne nyttiggjøres på en eller annen måte. Arbeid Det neste hovedtema undersøkelsen fokuserte på var medlemmenes forhold til arbeid. Tabellen på side 4 angir hvor stor prosentandel som for tiden er i arbeid. Har du for tida arbeid? Ja 14 40,0 40,0 40,0 Nei 21 60,0 60,0 100,0 Total ,0 100,0 Av dette utvalget oppga 40 prosent at de var i arbeid. Det ble også spurt om hvilken type arbeid dette dreide seg om, noe som er angitt i opplistingen nedenfor. Hva slags arbeid? 50 % som helsesekretær Arbeid ved misjonskirken Byåsen produkter 3 dg pr uke Ekstrajobb som frisør, ellers uføretrygdet Ergoterapeut Finanssektoren Pensjonist Produksjon og lagerarbeid Prosjektøkonom Vanlig tilrettelagt arbeid gjennom NAV Vernepleier Videre ble det spurt om de hadde hatt arbeid tidligere, se tabell nedenfor.

7 7 Har du hatt arbeid tidligere? Ja 34 97,1 97,1 97,1 Nei 1 2,9 2,9 100,0 Total ,0 100,0 Som vi ser av tabellen, har vel 97 prosent av medlemmene vært i arbeid tidligere. Dette er et svært høyt tall, som viser at de fleste av medlemmene har tidligere arbeidserfaring. Også her ble det spurt om hva arbeidet hadde bestått i. Hva slags tidligere arbeid? Assistent bofellesskap Butikkmedarbeider Produksjonsmedarbeider Lagermedarbeider Flyplassmedarbeider Sjåfør Dagmamma, Hotell stuepike NTH-kjøkken Vasket i butikk Fabrikkarbeid Forsvaret Gartneri, gårdsarbeid Kontorarbeid Helse Helsesekretær Helsevesenet Ingeniør, lektor (høgskole) 25 år i bank Sykepleierstudent/assistent innen pleie. Rengjøring, Kjøkkenarbeid, Barnehage, Støttekontakt. Arbeidstrening i gartneri og på kjøkken/kafe. Med bruker spør bruker hos KBT. Jobbet som frisør ca. 15 år fulltid Kafe m matlaging og kundebetjening Hjemmearbeidende

8 8 Kontor, fritidsleder, yrkessjåfør Leder Lærer/Lærer i videregående skole Med funksjonshemmede voksne og barn Mekaniker, Sikkerhetsbransjen Montering av røykvarslere Prest, saksbehandler på Oslo kemnerkontor, Merkantil sekretær på NAV Lerkendal Produksjon og lager, montering Registreringsarbeid-NTNU/statsarkivet, diverse Kontoroppgaver-jernbaneverket, Arbeidsutprøving Norservice Sjåfør i Norservice, Kompanjong i et byggekompani, Bonde (er agronom) Arbeid på camping Skole, barnehage, fabrikk, avis Sykehjem, vasket rom og laget kveldsmat Sykepleier Televerket/telenor (planlegging/prosjektering) Tjenesteyting Vernepleier Økonomiavdeling, Personalopplæring Som vi ser av opplistingen ovenfor, har medlemmene svært variert arbeidserfaring, med stor spredning i yrkesbakgrunn. Stillinger innenfor helsevesenet synes å dominere, både faglærte og ufaglærte, men også stillinger innenfor tekniske fagområder er representert. Det er også lærer, prester, kontorpersonell, vernepleiere og andre som har jobbet innenfor omsorgen for psykisk utviklingshemmede, sjåfører og hotell- og kontor medarbeidere representert i utvalget. Videre finnes det respondenter som har jobbet i avis, bank, sikkerhetsbransjen, televerket, kafe, produksjon, frisør, lagerarbeid, renhold og gårdsarbeid. Et annet tema i undersøkelsen var om det var noe som var til hinder for arbeid.

9 9 Hindringer Medlemmene ble videre spurt om det fantes noen hindringer som stod i veien for at de kunne delta arbeid. Se tabellen nedenfor. Er det noe særskilt som hindrer deg i å arbeide? Fysiske problemer 6 17,1 23,1 23,1 Psykiske problemer 15 42,9 57,7 80,8 Praktiske problemer 1 2,9 3,8 84,6 Uaktuelt-pensjonist eller i arbeid evt studier 4 11,4 15,4 100,0 Total 26 74,3 100,0 Missing System 9 25,7 Total ,0 Ikke uventet oppga 57,7 prosent psykiske problem som årsak til at de ikke kunne arbeide mens 23,1 prosent oppga at de hadde fysiske problem, 3,8 prosent oppga praktiske problem mens for 15, 4 prosent var ikke problemstillingen relevant fordi de enten var i arbeid, pensjonister eller annet. På dette spørsmålet må en regne med en del overlapping i svarkategoriene ettersom noen hadde både fysiske og psykiske problem samt at langt flere var i arbeid enn de 11 prosentene som anså spørsmålet som uaktuelt. En må derfor anta at noen av de som var i arbeid har latt være å svare på spørsmålet siden dette ikke var angitt som et alternativ i skjemaet. Går en dypere i undersøkelsen og spør om hva de praktiske problemene består i nevnes blant annet. Hva består de praktiske problemene i? 50 % uføretrygdet Alderspensjonist Både fysiske og psykiske problemer Både fysiske og psykiske problemer Både psykiske og fysiske problemer Diagnose schizofreni Foreldrepermisjon Lett moderat grad av CP: - Fordommer hos arbeidsgivere, Manglende oppfølging/vilje til å satse fra NAV. Har litt restarbeidsevne. Fysiske, psykiske og praktiske problemer grunnet hjerneblødning Kan ikke jobbe fulltid

10 10 Problemer med å lære ting-glemmer fort Sitter i rullestol pga medfødt funksjonshemming og slitasjeskader Trosmessige vansker Vi ser som antatt at problemene er sammensatte og til dels overlapper hverandre. Både fysiske og psykiske problemer kan skape praktiske problemer, men også annen sykdom, foreldrepermisjon, det at man har gått av med pensjon er forhold som gjør at man helt eller delvis står utenfor arbeidslivet. Fordommer i arbeidslivet i forhold til ulike diagnoser er også nevnt som årsak til dette. Aktiviteter Aktiviteter blant medlemmene ble ansett som et viktig tema og vi spurte derfor om medlemmene deltok i noen fritidsaktivitet samt hovedaktivitet i løpet av dagen. Deltar du i noen fritids aktiviteter? Ja 22 62,9 66,7 66,7 Nei 11 31,4 33,3 100,0 Total 33 94,3 100,0 Missing System 2 5,7 Total ,0 I underkant av 67 prosent deltok i en eller annen form for fritidsaktivitet. Eksempler på aktiviteter er angitt nedenfor. Evt. hvilke fritidsaktiviteter? 2 dager i uka på treningsklinikk Er med i en fritidsklubb for seniorer 1 gang pr måned i samarbeid med frivillighetssentralen Forskjellig Foto, trening, besøk av/hos venner Går litt turer Går mye tur Går turer, synger i kor, glad i musikk Ikke organisert Ingen organisert Klatring, strikking, taute Korsang, turgåing (medl DNT) Lesing; sosial omgang, turer

11 11 Male bilder, frivillig MHT, mekke bil Maleklubb Møte venner, trim Orienteringsløp Padling, svømming, fjellturer, gåturer På tur Sangkor Tegning, maling-fysikk trening i studio Treffsted Trening Trening Trening på 3T Undervisning Personlig effektivitet Som vi ser er spredningen i aktiviteter stor, men trening, turer og trim dominerer. Andre populære aktiviteter synes å være maling, korsang, lesing, foto og håndarbeid. Sosial omgang med andre er også nevnt. Vi spurte også om hvilken hovedaktivitet medlemmene hadde i løpet av en dag. Hva er din hovedaktivitet nå om dagen? Aktiviteten foregår hovedsakelig av sosial omgang med venner Arbeid med bistand, arbeidspraksis Arbeid og hjemme aktiviteter Arbeid, følge opp ungenes skole og aktiviteter, hundehold Arbeid, hus, hjem, hund Arbeid, trening og hvile Arbeidsavklaring-fritidsaktiviteter Mandag behandling, tirsdag besøksvenn, onsdag maling, fredag syklubb Forberedelser for utbedring/oppussing av boligen Gå litt tur + jobben 3 dager i uka Gåing og vasking (hjemme) Går på tur i arbeidstida gåturer i naturen Hjelper mennesker å finne helsebringende produkter til innvortes og utvortes bruk, samt skaffet andre hobbyer ved tilsvarende salg Hus og hjem og pass av barnebarn Styrer mine finanser i NN camping Jobb Jobbe som frisør, matlaging (raw food)

12 12 Klatring, strikking, taute Kunstterapipraksis og oppgaveskriving Litt forskjellig, prøver å komme meg ut å treffe andre så ofte som mulig Living life as best as I can Male bilder Nyte pensjonstilværelse, friluftsliv Org. arbeid ifm.verv NHF og borettslagsleder Organisasjonsstudier Passe hjem og hund Skriver dikt Skriving Spiller på maskin, kjører med mennesker som er usikre på andre mennesker Stelle hus, lufte hund (tur), håndarbeid Stelle med nyfødt barn Treffer venner på kafe (besøk til nær familie om helgene). Tur med hund, fotballkamper, håndballkamper Vanlige gjøremål De fleste andre opptatt med arbeid, stell av hus og hjem, pass av barn og hund samt sosial om gang med venner og familie. Videre er turgåing og andre fritidsaktiviteter og hobbyer en viktig del av daglige gjøremål. Studier oppgis av noen som hovedaktivitet. Diktskriving, skriving, strikking og annet håndarbeid, trening, turer, maling og organisasjonsarbeid er andre aktiviteter. Vi spurte også medlemmene om de hadde noen spesiell hobby. Har du noen hobby som du holder på med i fritida? Ja 23 65,7 67,6 67,6 Nei 11 31,4 32,4 100,0 Total 34 97,1 100,0 Missing System 1 2,9 Total ,0 Nesten 66 prosent oppga at de hadde en hobby. Vi spurte videre hva denne hobbyen besto i og nedenfor er det gjengitt eksempler på dette: Hva er denne hobbyen? Bl.a. maling Bridge

13 13 Bøker Diverse kreative ting som maling og kortlaging, scrap booking Film, musikk, data, litteratur, foto Foto foto, sying, lesing, musikk, kino Friluft Hund Håndarbeid, hekling, strikking, brodering, data, ifb verv Håndarbeid, kryssord, tur og skigåing Håndarbeid, musikk Håndarbeid, smykkelaging, maling Håndarbeid, hagearbeid Klatring, strikking, taute Korsang, turgåing, skriving, maling Lesing Litt hage, å vandre, lese Male bilder Maling, tegning Matlaging (raw food) Musikk Musikk, plater, lage mat Musikkinteresse Personlig effektivitet Skribentvirksomhet Strikking Strikking og hekling Svømming, gå korte turer Trening Trening, foto Det er en omfattende liste. Som vi ser av oversikten, går mye av de samme aktivitetene igjen som i tabellene ovenfor. Trening, friluftsliv, håndarbeid, sang og musikk, tegning og maling, litteratur, foto, matlaging, data, film og hund. Videre i undersøkelsen spurte vi medlemmene om de hadde spesielle interesseområder de kunne tenke seg å delta i.

14 14 Har du noen områder som du gjerne skulle tenke deg å delta i? Ja 19 54,3 55,9 55,9 Nei 14 40,0 41,2 97,1 Vet ikke 1 2,9 2,9 100,0 Total 34 97,1 100,0 Missing System 1 2,9 Total ,0 Vel 55 prosent oppga at de hadde slike interesseområder, mens vel 41 prosent ikke hadde dette. Knapt 3 prosent var usikker. Nedenfor er eksempler på hvilke områder som var aktuelle. Evt. hvilke områder? Båtførerprøven Dans Delta på fotokurs som MHT arrangerer Gå på teater, kino, konserter Gåturer på ettermiddag/ kveld i Trondheims gater med kafebesøk Historie/kulturformidling-sosialt/kirkelig arbeid-liker å jobbe med folk Hjelpe andre mennesker som ikke har det så bra Humanitært arbeid Hund og jobbe m farger Jakt Kor Kor, org. arbeid Kreativ akt Kunne tenkt meg en del(maling og tegning), men har nok med det jeg gjør nå Liker å reise å kjøre bil Malekurs, smykkekurs Mer musikk Mer turaktivitet Organisasjonsarbeid, frivillige organisasjoner (Mental helse eller tilsvarende Organisasjonsplanlegging Snekkerverksted, frivillighetsarbeid MHT, Delta sammenkomster Språkopplæring Svømmetrening eller annen trening Tegne, male, kreative ting

15 15 Som vi ser går flere av aktivitetene, fra det som medlemmene allerede holder på med i fritiden, igjen, dvs. kreative aktiviteter som musikk, maling, kunst og foto, smykkelaging m.m. Videre nevnes trening, herunder svømmetrening og turaktiviteter. Reiser er også nevnt. Humanitært arbeid og organisasjonsarbeid/frivillighetsarbeid er også nevnt, men også kafebesøk, dans og andre sosiale aktiviteter, samt teater, kino og konserter. Jakt, hund og ta båtførerprøven er det også ønske om å drive med. Entreprenørskap Et hovedmål i prosjektet har vært å få til entreprenørskap blant medlemmene. Vi spurte derfor medlemmene om de kunne tenke seg å arbeide på egen hånd. Kunne du tenkt deg å arbeide på egen hånd? Ja 16 45,7 50,0 50,0 Nei 14 40,0 43,8 93,8 Vet ikke 2 5,7 6,3 100,0 Total 32 91,4 100,0 Missing System 3 8,6 Total ,0 Som vi ser av tabellen kunne halvparten av medlemmene tenke seg å arbeide på egen hånd. Nedenfor er en oversikt over hva medlemmene kunne tenke seg å arbeide med. Evt. hva kunne du tenke deg? Arbeide hjemmefra eller noen timer i en sykepleiebutikk eller helsekostbutikk Arbeider alene Både ja og nei, kanskje vanskelig Familieterapeut Fint å arbeide sammen med andre mennesker Foredrag psykisk helse Har lenge skrevet og drømmer om å publisere skjønnlitterært materiale holde kurs i raw food ikke nå Kunstterapi (grupper og individuelt) Maskinbrodering samt utv mitt nisjeprodukt programmering, journalistikk, forfatterskap

16 16 På museum Rådgivning, veiledning individuelt og i grupper-selvutviklingskurs Skribentvirksomhet Skrive Skriving, dikt, avisinnlegg, diverse. Drømmer om å utgi bok snekring, veilede i maling Flere av medlemmene kunne tenke seg å formalisere skrivearbeidet sitt i form av forfatterskap eller journalistisk virksomhet, noen ønsker å arbeide med mennesker eller innenfor helserelaterte ting. Andre igjen ønsker å arbeide med mennesker i form av selvutviklingskurs, veiledning og rådgivning. Noen er opptatt av matlaging, mens noen ønsker å holde på med maskinbrodering samt utvikle eget nisjeprodukt. Programmering er også nevnt. Vi spurte også om noen av medlemmene kunne tenke seg å starte eget firma. Kunne du tenkt deg å starte eget firma? Ja 9 25,7 28,1 28,1 Nei 21 60,0 65,6 93,8 Vet ikke 2 5,7 6,3 100,0 Total 32 91,4 100,0 Missing System 3 8,6 Total ,0 I underkant av 30 prosent kunne tenke seg dette. Nedenfor er eksempler på hva og hvordan de kunne tenke seg dette. Evt. hva mht. firma? Familieterapeut Har allerede startet Har enmannsbedrift Har gård og camping ikke nå Kafe, restaurant Konsulent innen software Kunstterapi Mitt nisjeprodukt Privat rådgivning Raw food Rådgivning, veiledning individuelt og i grupper-selvutviklingskurs Utvikle personer

17 17 Vi ser at ulike former for terapi og selvutviklingskurs går igjen blant ønskene. Kafedrift, restaurantdrift, matlaging og camping er andre områder som nevnes. Noen har allerede startet egen bedrift. Noen ser også muligheter for å starte opp sammen med andre. Mental Helse Trondheim Vi ba også medlemmene komme med forslag om hva de syntes mental helse Trondheim skulle prioritere. Nedenfor er en oversikt over hva medlemmene svarte. Hva synes du Mental helse Trondheim skulle bruke mer tid på? Brukermedvirkning Styrke brukere Engasjering Finne ressursene som bor i alle mennesker og la de bruke sin restevne til å finne seg selv, kanskje dele egne erfaringer med andre Flere sammenkomster Flere ut i arbeid, fysiske aktiviteter, turer Forebygge psykiske lidelser Fotokurs for viderekommende Få fram hvordan vi mennesker kan leve et godt hverdagsliv. Ha mer fokus på psykisk helse og ikke bare på psykiatri. Treffstedene er bra. Ha mer belysning på senteret i Fjordgata Psykiske pasienter er redd i mørke lokaler Helsepolitikk-informasjon-samarbeid med andre organisasjoner innenfor FFO Ikke noen spesiell synspunkter bortsett fra at jeg selv har tenkt tanken å tilby et selvutviklingskurs med bruk av kunstterapeutiske metoder Jobbe opp mot offentlig helsetjeneste som er dårlig Kafeen og fritidsaktiviteter ok-trenges ikke mer Komme seg på beina og bli mer synlig først og fremst. Få inn ny leder og flere andre engasjerte. Kreative aktiviteter, fotografering, skrivegrupper Kulturelle aktiviteter Kurs og temamøter, kurs i stressmestring, avspenningsteknikker, quigong, kommunikasjon, kjøkkenkurs for at flere kan jobbe frivillig i MHT, Opplevelsesturer, dagsturer eller overnattingsturer med buss, tog eller båt i inn og utland. Fortsette med fotokurs og gåturer på ettermiddag kveld med kafebesøk. Lage grupper som ønsker å gå på kino, teater eller konserter. Fortsette med åpent treffsted og informere medlemmer om hva MHT holder på med Kursvirksomhet Medlemstreff med ulike aktuelle tema. Skape mye fellesskap for de som trenger støtte og

18 18 kanskje er mye ensom Mer individuelle råd og veiledning til enkeltmedlemmer Orientere om tilbud som fins og hvilke rettigheter personer med psykiske problemer har-stort behov for dette Samtalegrupper med veileder v behov, evt. kurs. Tegnekurset var positivt, evt. andre tilsvarende hobbykurs etter brukerønsker Savner samtalegrupper med noen med samme diagnose som meg Teater og kino Øve på musikk, kulturdag, museum Videreføre/utvikle allerede gode aktiviteter Ønskene gjenspeiler mange av de samme interessene som medlemmene har nevnt i de foregående spørsmålene, men også en del nye. Brukerne nevner brukermedvirkning, brukerstyring, samtalegrupper som viktige tiltak. Videre at man videreutvikler allerede gode og populære aktiviteter. Ulike kurs og temakvelder er også et ønskemål. Samt teater og kinobesøk. Kontakt Helt til slutt spurte vi medlemmene om det var ok at vi tok videre kontakt. Er det ok at vi tar videre kontakt? Ja 29 82,9 85,3 85,3 Nei 5 14,3 14,7 100,0 Total 34 97,1 100,0 Missing System 1 2,9 Total ,0 Vel 85 prosent syntes det var ok om de ble kontaktet igjen. Det kom noen kommentarer i forbindelse med dette som er angitt nedenfor. Jeg synes jeg som pensjonist er for gammel. Lykke til videre Om et par måneder gr dødsfall nær venn Trodde undersøkelsen var anonym Vanskelig siden jeg har planer om å komme meg tilbake i arbeid

19 19 Oppsummering og konklusjoner Dataene som er presentert fra denne undersøkelsen, viser at medlemmene i Mental helse Trondheim ikke skiller seg så mye fra den øvrige befolkningen når det gjelder utdanning og yrkeserfaring. Mer en to tredjedeler har høyere utdanning i en eller annen form, evt. enkelte har høyskole og universitetsfag uten at de har avlagt noen grad. Når det gjaldt arbeidserfaring hadde hele 97 prosent tidligere arbeidserfaring, mens bare 40 prosent var i arbeid i dag. Psykiske og fysiske problemer utgjør den største hindringen for å kunne være i arbeid, over 80 prosent, mens praktiske hindringer utgjør vel 15 prosent. I underkant av 67 prosent deltok i en eller annen form for fritidsaktivitet og omtrent like mange hadde en hobby som de var opptatt av. Når det gjaldt Entreprenørskap, kunne halvparten av medlemmene tenke seg å arbeide på egen hånd, mens en tredjedel kunne tenke seg å starte eget firma. Noen få hadde allerede startet opp egen virksomhet. Når det gjaldt utvikling av Mental Helse Trondheim videre, kom det inn mange gode forslag. Brukerstyrking og brukermedvirkning var et sentralt område samt videreutvikling av allerede populære tiltak. Mange medlemmer ønsket også økt kursvirksomhet innenfor ulike områder/- temaer som de var opptatt av. Kulturelle og sosiale aktiviteter var andre ønskemål. Når det gjaldt muligheter for å ta kontakt med respondentene, svarte hele 83 prosent at dette var i orden at vi gjorde dette. Resultatene fra undersøkelsen viser at det er betydelige menneskelige ressurser hos medlemmene i Mental Helse Trondheim i form av utdanning, arbeidserfaring og aktiviteter. Dette gir et potensiale for entreprenørskap og kan være et godt utgangspunkt for videre dialog og samarbeid i tiden framover.

Bolig, arbeid og nettverk.

Bolig, arbeid og nettverk. Bolig, arbeid og nettverk. Skjema for kartlegging og vurdering av habiliteringsbehov. Navn:... Personen selv bør i størst mulig grad delta under utfyllingen av skjemaet. Der det er tilsatt miljøarbeidere

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

ET SOSIALT HVERDAGSLIV UNIVERSITETSLEKTOR BRIT HAUGER OG 1.AMANUENSIS AUD E WITSØ NTNU

ET SOSIALT HVERDAGSLIV UNIVERSITETSLEKTOR BRIT HAUGER OG 1.AMANUENSIS AUD E WITSØ NTNU ET SOSIALT HVERDAGSLIV UNIVERSITETSLEKTOR BRIT HAUGER OG 1.AMANUENSIS AUD E WITSØ NTNU TO PROSJEKT Prosjekt 1: Se og hør nå her dette vil jeg si høyt! Brukers stemme i utvikling av BoA-skolen. Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste Torridalsveien Aktivitetshus Kirkens Sosialtjeneste 4 Torridalsveien Aktivitetshus Tilpasset støtte Kompetanse Vårt særpreg Brukermedvirkning Søknad om plass 7 Dagsenteret Tilbud Matlaging Fysisk trening

Detaljer

Et lærested for unge voksne med utviklingshemming

Et lærested for unge voksne med utviklingshemming Et lærested for unge voksne med utviklingshemming FRAMskolen er et folkehøyskolelignende tilbud for deg mellom 18 og 25 år som lever med utviklingshemminger. Skolen vil bidra til å gi deg en god overgang

Detaljer

6. Fritid. når vi badet og solte oss, og når vi var med på konkurranseidrett/trening.

6. Fritid. når vi badet og solte oss, og når vi var med på konkurranseidrett/trening. Tidene skifter. 1971-2010 Fritid 6. Fritid Økt fritid for alle, minst for unge voksne menn Figur 6.1 viser at det blant både menn og kvinner i alle aldersgrupper har vært en økning i den gjennomsnittlige

Detaljer

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Livskvalitet for de eldste prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Brukerinvolvering Brukerinvolvering Brukermedvirkning EKSPERTBRUKER Barnebarnet kan fortelle hvordan det er å besøke bestefar og

Detaljer

Ofot ønsket å gjøre dette for å finne ut hva vi gjør som er bra, og hva vi kan bli bedre på for nåværende og fremtidige ungdommer.

Ofot ønsket å gjøre dette for å finne ut hva vi gjør som er bra, og hva vi kan bli bedre på for nåværende og fremtidige ungdommer. Oslo kommune Bydel Østensjø Østensjø barneverntjeneste Oppfølgingstjenesten, Ofot Resultater fra brukerundersøkelse for tiltak hybel med oppfølging. Ofot laget en brukerundersøkelse der vi ønsket å få

Detaljer

Fritid VGS. Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk

Fritid VGS. Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk Fritid VGS Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) /

Detaljer

Fritid U-skole. Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk

Fritid U-skole. Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk Fritid U-skole Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US)

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint?

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker, sammen med en som har demens. Med midler fra TV-aksjonen 2013 - «Ingen

Detaljer

Unge med funksjonsnedsettelse og fremtidig arbeidsdeltagelse. Fra elev til? Temadag NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal

Unge med funksjonsnedsettelse og fremtidig arbeidsdeltagelse. Fra elev til? Temadag NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal Unge med funksjonsnedsettelse og fremtidig arbeidsdeltagelse. Fra elev til? Temadag 10.11.2015 NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal Bakgrunn Vi møter unge som burde hatt et bedre tilbud og samordning

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/388-6 C00 &75 HK/KNL/RKL

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/388-6 C00 &75 HK/KNL/RKL Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres

Detaljer

Informasjonshefte om Aktiv fritid

Informasjonshefte om Aktiv fritid Informasjonshefte om Aktiv fritid Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er fritid med bistand?... 4 Hva er en aktivitetsgruppe?...

Detaljer

10. Tidsbruk blant aleneboende

10. Tidsbruk blant aleneboende Aleneboendes levekår Tidsbruk blant aleneboende Odd Frank Vaage 10. Tidsbruk blant aleneboende Mindre tid går til arbeid og måltider, mer til fritid og søvn Aleneboende bruker mindre tid på arbeid enn

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Evaluering. Ung i jobb

Evaluering. Ung i jobb Evaluering 01 Ung i jobb TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll 700 Trondheim RAPPORT Rapport-tittel: Evaluering Ung i jobb 01 Bestiller: Personaltjenesten v/tone Solberg Dato: 16.9.01 Antall

Detaljer

Funksjonsnedsettelse, grunnskoleerfaringer og levekår som voksen: Hva er sammenhengen? Jon Erik Finnvold, NOVA

Funksjonsnedsettelse, grunnskoleerfaringer og levekår som voksen: Hva er sammenhengen? Jon Erik Finnvold, NOVA Funksjonsnedsettelse, grunnskoleerfaringer og levekår som voksen: Hva er sammenhengen? Jon Erik Finnvold, NOVA To undersøkelser: 1. Registeranalyse: En sammenligning av utvalg med fysisk funksjonsnedsettelse

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke 1 Hva er BPA? BPA er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte selv leder sine egne assistenter, og dermed

Detaljer

Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt

Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt Levekår på Svalbard Befolkningen i har gjenomgående færre helseplager enn befolkningen på fastlandet. Kun 1 prosent i vurderer egen helsetilstand som dårlig

Detaljer

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE Evaluering av: SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE - En dag om samfunnsengasjement, for på sikt å øke rekruttering til lokalpolitikk Et tiltak i Løten kommunes deltakelse i prosjektet Utstillingsvindu for

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Karrierekurs. et Kvalifiseringsprogram utarbeidet av Durapart. Dag Eide

Karrierekurs. et Kvalifiseringsprogram utarbeidet av Durapart. Dag Eide Karrierekurs et Kvalifiseringsprogram utarbeidet av Durapart Dag Eide Bakgrunn for prosjektet/kurset Ønske fra NAV om å gjøre noe med gruppen langtidssosialklienter spesielt ungdom Kravspek. ble utarbeidet

Detaljer

Ungdom og kredittkort

Ungdom og kredittkort Ungdom og kredittkort Undersøkelse blant tiendeklassinger august 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ungdoms holdning til og kunnskap om bruk

Detaljer

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75).

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75). Side 1av 13 Bakgrunn I oktober 2000 sendte prosjektet ut 400 spørreskjema til pasientene ved Tiller Psykiatriske poliklinikk. Bakgrunnen for utsendelsen var at man hadde opplevd å få manglende oppslutning

Detaljer

RPAQ. Spørreskjema om fysisk aktivitet den siste tida

RPAQ. Spørreskjema om fysisk aktivitet den siste tida RPAQ Norway_RPAQ Version Number 1.3 updated 19/September/27 RPAQ Spørreskjema om fysisk aktivitet den siste tida Dette spørreskjemaet er laget for å få opplysninger din fysiske aktivitet i dagliglivet

Detaljer

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør NAV som aktør i videregående opplæring for voksne 03.11.16 // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør Utdanning blir stadig viktigere! 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ufaglærte i arbeidsstyrken

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort 2008 Klubbsjekken [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering a v innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering

Detaljer

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Tirsdagstreff Målet var å ha treffstedet åpent hver tirsdag i hele 2014, også i sommer. Dette har vi klart med unntak av 2-3 ganger der vi dessverre måtte stenge

Detaljer

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2016. Side 1

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2016. Side 1 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene Brukerundersøkelse 2016 Side 1 Brukerundersøkelse i Kongsbergbarnehagene 2016 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår i Kongsberg

Detaljer

Aktivitetsdagbok. for deg som vil komme i bedre form

Aktivitetsdagbok. for deg som vil komme i bedre form Aktivitetsdagbok for deg som vil komme i bedre form Vil du komme i bedre form og være mer fysisk aktiv enn du er nå? Da kan denne dagboken være en hjelp til planlegging og gjennomføring. Her kan du skrive

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Eldres deltakelse en verdibasert. prosess

Eldres deltakelse en verdibasert. prosess Eldres deltakelse en verdibasert En del av: prosess Participation and agency when aging in place Satsningsområde Deltakelse; Høgskolen i Sør-Trøndelag Finansiering: Norges Forskningsråd Prosjektorganisering

Detaljer

Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort

Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort utstansing Hysnes Helsefort vil bidra til å øke din arbeidsevne gjøre deg i bedre stand til å samhandle med ditt nettverk Hvordan oppnå økt arbeidsevne? Fysisk og mental

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon.

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Det kalles en depresjon når plagene er vedvarende og så sterke at de fører til

Detaljer

Årsmelding Ledelse og økonomi s Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 2

Årsmelding Ledelse og økonomi s Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 2 Årsmelding 2007 2 Årsmelding 2007 1. Ledelse og økonomi s. 2 1.1 Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 2 2. Spesielle satsningsområder i 2007 sett opp mot handlingsplan s. 3 2.1 Å være et

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Nordisk konferanse - 2014 AKTIV FRITID FOR ALLE

Nordisk konferanse - 2014 AKTIV FRITID FOR ALLE Nordisk konferanse - 2014 AKTIV FRITID FOR ALLE Fritidsaktiviteter for ungdom med utviklingshemming Beitostølen 25. september 2014 Anne-Stine Dolva, Marit Kollstad & Jo Kleiven Avd. for pedagogikk og sosialfag,

Detaljer

«Hva er viktig i overgangen fra barn til voksen?» Terje Baasland Seksjonsleder Seksjon Habilitering for voksne (HAVO)

«Hva er viktig i overgangen fra barn til voksen?» Terje Baasland Seksjonsleder Seksjon Habilitering for voksne (HAVO) «Hva er viktig i overgangen fra barn til voksen?» Terje Baasland Seksjonsleder Seksjon Habilitering for voksne (HAVO) -www.sthf.no/havo Hva er viktig i overgangen fra barn til voksen?» Vil variere fra

Detaljer

Tjenester til utviklingshemmede Brukere

Tjenester til utviklingshemmede Brukere Brukerundersøkelse Tjenester til utviklingshemmede 2010 - Brukere Utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført etter mal fra KS:effektiviseringsnettverkene

Detaljer

Brukere som samfunnsressurs Ota Ogie Mental Helse Sør-Trøndelag 2008

Brukere som samfunnsressurs Ota Ogie Mental Helse Sør-Trøndelag 2008 Brukere som samfunnsressurs Ota Ogie Mental Helse Sør-Trøndelag 2008 Innledning Prosjekt innvandrer og psykisk helse ble begynt i august 2008 og er på utredningsfasen. Prosjektet skal sette fokus på å

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt)

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt) Nr. 1-2009:Nr. 1-2009 30-03-09 11:46 Side 34 Av aktiviteter denne uken kan vi nevne fjelltur, fisking, vandring i rullesteinsfjære, overnatting i lavvo, klatring med mer. Leiren er åpen for barn i grunnskolen

Detaljer

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5%

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5% Kryssing kjonn.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på kjønn. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter kjønn. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar dette kjønnet er. En kan

Detaljer

LIVSHISTORIEKARTLEGGING

LIVSHISTORIEKARTLEGGING LIVSHISTORIEKARTLEGGING Revidert juni-13 Beboerens navn: Fødselsdato: Hvem har gitt opplysningene: Navn på primærkontakt Dato: 1 Hvorfor denne kartleggingen? Dette skjemaet er utarbeidet for at personalet

Detaljer

TILRETTELAGTE KURS FOR VOKSNE MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING SKOLEÅRET 2015-2016

TILRETTELAGTE KURS FOR VOKSNE MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING SKOLEÅRET 2015-2016 TILRETTELAGTE KURS FOR VOKSNE MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING SKOLEÅRET 2015-2016 VIL DU VÆRE MED PÅ KURS SKOLEÅRET 2015-2016? Kursene er spesielt tilrettelagt for voksne med psykisk utviklingshemming og

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

Aktivitetsvenn i Oppdal kommune. Demensforum 2017 Trondheim Jarbjørg Gunnes Sykepleier i Demensteam/Hjemmetjenesten

Aktivitetsvenn i Oppdal kommune. Demensforum 2017 Trondheim Jarbjørg Gunnes Sykepleier i Demensteam/Hjemmetjenesten Aktivitetsvenn i Oppdal kommune Demensforum 2017 Trondheim 31.05.2017 Jarbjørg Gunnes Sykepleier i Demensteam/Hjemmetjenesten Prosjektgruppa hadde oppstart i 2015 her med Siri Rosvold Brustad som er Regional

Detaljer

Dagtilbud mål og innhold

Dagtilbud mål og innhold Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, stormøte 19. oktober 2010 Dagtilbud mål og innhold Foto: Helén Eliassen Kirsti Buseth, rådgiver rådmannens fagstab Brukere - involvering KFU Kommunalt

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE

SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket:

Detaljer

Samlet årsmelding for lokallagene.

Samlet årsmelding for lokallagene. 30.09.11. Samlet årsmelding for lokallagene. Alle lokallagene ble bedt om å fylle ut et skjema der aktiviteten i 2010 ble rapportert. Dette kom i tillegg til den skriftlige rapporten som sammen med regnskapet

Detaljer

I faresonen for å falle ut og bli ung ufør. Torunn Brandvold, nestleder Unge Funksjonshemmede

I faresonen for å falle ut og bli ung ufør. Torunn Brandvold, nestleder Unge Funksjonshemmede I faresonen for å falle ut og bli ung ufør Torunn Brandvold, nestleder Unge Funksjonshemmede Hvem er Unge funksjonshemmede? Samarbeidsorgan for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge Formål: sikre

Detaljer

Informasjonshefte til støttekontakter

Informasjonshefte til støttekontakter Informasjonshefte til støttekontakter Sørum Aktivitetssenter 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er så en støttekontakt?... 4 Veiledning av støttekontaktene...

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2009/3/0280. Prosjektnavn: MUV Mestring, Utvikling og Vekst

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2009/3/0280. Prosjektnavn: MUV Mestring, Utvikling og Vekst SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2009/3/0280 Prosjektnavn: MUV Mestring, Utvikling og Vekst Søkerorganisasjon: Forord MUV Mestring, Utvikling og Vekst er et sett av aktiviteter

Detaljer

Min planleggingsbok. Sett inn et bilde av deg her. Denne boken tilhører

Min planleggingsbok. Sett inn et bilde av deg her. Denne boken tilhører Min planleggingsbok Sett inn et bilde av deg her Denne boken tilhører Av: Barbara McIntosh, Co-Director, Learning Disability Programme, The Foundation for People with Learning Disabilities, Mental Health

Detaljer

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Identification Label Student ID: Student Name: Elevspørreskjema Fysikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Avisa vår. Våren 2014

Avisa vår. Våren 2014 Våren 2014 Avisa vår *Oppsett og informasjon om året hytte tur *Sjefens hjørne *Iddebo aktiviteter *Oppstart av besøksvenn med hund * 5 års jubileum solheim dagsenter * informasjon om bruker undersøkelsen

Detaljer

Vi har mottatt oppfordring/påminnelse om å søke om økonomisk støtte som prosjekt gjennom Extrasiftelsen. Det som prioriteres er:

Vi har mottatt oppfordring/påminnelse om å søke om økonomisk støtte som prosjekt gjennom Extrasiftelsen. Det som prioriteres er: Mental Helse Side 1 av 5 Sted: Fjordgata 19 Dato: 21.08.2014 Møteleder: Dag Øivind Antonsen Tidsrom: 17.00-19.00 Innkalt: Dag Øivind Antonsen, Jan Tore Svartrapmo, John Jakobsen, Morten W. Petersen, Ragnar

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Skaun/Innbyggere Skaun

Skaun/Innbyggere Skaun Innbyggerundersøkelse 2012 Skaun/Innbyggere Skaun http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 15.02.12 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg

Detaljer

Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø 2010

Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø 2010 Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø Bakgrunn: Gjennomført i perioden: 24.11. 08.12.. Undersøkelsen er kun sendt til kandidater (Bachelor/Master) fullført i perioden 01.03.2009 31.08. med registrert

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten:

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: Saksframlegg DAGTILBUD - MÅL OG INNHOLD Arkivsaksnr.: 10/2594 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: 1. Dagtilbudstjenesten

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer

3. Husholdsarbeid. Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Husholdsarbeid

3. Husholdsarbeid. Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Husholdsarbeid Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 Husholdsarbeid 3. Husholdsarbeid Tiden menn og kvinner bruker til husholdsarbeid har utviklet seg i forskjellig retning fra 1971 til 2010. Dette g fram av figur 3.1.

Detaljer

Instruksjon 1. Dette spørreskjemaet handler om ditt barns helse, komfort og velbefinnende, og om å gi omsorg for hans/hennes behov.

Instruksjon 1. Dette spørreskjemaet handler om ditt barns helse, komfort og velbefinnende, og om å gi omsorg for hans/hennes behov. SELVSTENDIG MINIMAL MODERAT TOTAL CPCHILD Caregiver Priorities & Child Health Index of Life with Disabilities (Omsorgsgivers prioriteringer & helseregister for barn med funksjonshemninger) Instruksjon

Detaljer

Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: A2 Arkivsaksnr.: 04/01164-023 Dato: 24.02.2005 TILBUDET I DRAMMEN KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: A2 Arkivsaksnr.: 04/01164-023 Dato: 24.02.2005 TILBUDET I DRAMMEN KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: A2 Arkivsaksnr.: 04/01164-023 Dato: 24.02.2005 TILBUDET I DRAMMEN KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST, UTDANNING

Detaljer

Ervika Besøksgård & 4H-Gård

Ervika Besøksgård & 4H-Gård Ervika Besøksgård & 4H-Gård Min motivasjon for å starte egen bedrift: Et ønske om å kombinere fag og livsstil Ville bo landlig og omgitt av dyr Friluftsentusiast Skaffe seg en levevei på en gård uten

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Egenvurdering. Ressurser og muligheter

Egenvurdering. Ressurser og muligheter Egenvurdering Ressurser og muligheter // Egenvurdering Hvilke ressurser har jeg? Hvordan kan jeg best gjøre bruk av min kunnskap og erfaring? Hvordan og når kan jeg komme i ønsket arbeid eller aktivitet?

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME

MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME September 2016 MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME For tidligere og nye medlemmer og andre interesserte Kjære leser Vi jobber for at det skal bli flere som finner veien til våre treffpunkt

Detaljer

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05. Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.2009 Arkivreferanse: 2009/637/ Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM Hva mener vi med brukerinvolvering? Hvem er brukeren av sykehjemmet? Pårørendeveilederen, setter fokus på sterkere grad av pårørendeinvolvering. Kirkens Bymisjon

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage PROSJEKTBESKRIVELSE SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage Innledning: To barnehager i Bodø har gjennomført et pilotprosjekt "Entreprenørskap i Barnehagen" også kalt Barnas Bedrift.

Detaljer