Utkast til rapport fra medlemsundersøkelse for Mental helse Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utkast til rapport fra medlemsundersøkelse for Mental helse Trondheim"

Transkript

1 1 Utkast til rapport fra medlemsundersøkelse for Mental helse Trondheim Trondheim KJJ

2 2 Innhold Innledning... 3 Medlemskap... 3 Utdanning... 3 Arbeid... 6 Hindringer... 9 Aktiviteter Entreprenørskap Mental Helse Trondheim Kontakt Oppsummering og konklusjoner... 19

3 3 Innledning I forbindelse med interregprosjektet «sosialt integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid» har mental helse i Trondheim gjort en undersøkelse for å kartlegge medlemmenes bakgrunn fra arbeid og utdanning, deltakelse i aktiviteter samt deres interesser og ønsker for evt. entreprenørskap. Det er også spurt om hva medlemmene ønsker at Mental helse skal legge mer vekt på. Det ble sendt ut spørreskjema til et tilfeldig utvalg på 72 personer. Av disse svart 45 personer, noe som gir en svarprosent på 62,5. Imidlertid er antall svar så lite at små variasjoner i svarfordeling kan gi store prosentvise utslag. Dette må tas i betraktning når man skal tolke resultatene. Medlemskap Undersøkelsen åpner med å spørre om hva slags type medlemskap den enkelte har. Hva slags medlemskap har du? Ordinært 35 77,8 79,5 79,5 Støttemedlem 8 17,8 18,2 97,7 Ikke medlem 1 2,2 2,3 100,0 Total 44 97,8 100,0 Missing System 1 2,2 Total ,0 Som vi ser av tabellen over, er knapt 80 prosent ordinære medlemmer og vel 18 prosent støttemedlemmer. I den videre presentasjon av resultatene fra undersøkelsen har vi valgt å holde støttemedlemmene utenfor, ettersom undersøkelsen i hovedsak retter seg mot de ordinære medlemmene. Utdanning Det neste hovedtema i undersøkelsen er hva slags utdanningsbakgrunn den enkelte har. I tabellen nedenfor er det en oversikt over svarfordelingen når det gjaldt utdanningsnivået hos medlemmene.

4 4 Hvilken utdanning har du? (nivå) Grunnskolen 4 11,4 11,4 11,4 Videregående 7 20,0 20,0 31,4 Høgskole 14 40,0 40,0 71,4 Universitetet 10 28,6 28,6 100,0 Total ,0 100,0 Når det gjaldt til utdanningsnivå, hadde nesten 70 prosent, eller vel to tredjedeler, høgskole eller universitetsutdanning. Av de resterende hadde 11, 4 prosent grunnskoleutdanning og 20 prosent videregående skole. Utdanningsnivået var således overraskende høyt. Medlemmene ble også bedt om å utdype hvilken type utdanning dette dreide seg om. Nedenfor er svarende punktvis listet opp. Hva slags utdanning? Tiårig ungdomsskole, 2 år Bachelor i økonomi administrasjon Cand.mag/bachelor i historie Grunnskole og videregående Grunnskole, videregående, Grunnskole, videregående, høgskole Grunnskole, videregående +1 år Helsesekretær Hovedfag i pedagogikk Ingeniørutdanning Interfakultær cand.mag. Juss og økonomi Næringsmiddelingeniør Sivilingeniør studie NTNU (ikke fullført) Siviløkonom Svennebrev frisør, voksen Teologisk embetseksamen Vernepleier Som en ser, er det stor variasjon i hva slagstype utdanninger/ felt medlemmene har oppgitt. Listen viser for øvrig at mange har utdanninger, som i utgangspunktet burde gi et godt potensiale for deltakelse i arbeid.

5 5 Videre ble medlemmene spurt om de hadde annen utdanning som kurs etc, se tabellen nedenfor. Har du andre utdanninger, kurs? Ja 22 62,9 88,0 88,0 Nei 3 8,6 12,0 100,0 Total 25 71,4 100,0 Missing System 10 28,6 Total ,0 Det viste seg at vel 88 prosent av de som hadde svart på spørsmålet hadde annen utdanning, mens 12,0 prosent ikke hadde slik utdanning. På dette spørsmålet var det 28,6 prosent som ikke hadde avgitt noe svar. Det er sannsynlig at en del av de som ikke har svart på spørsmålet ikke har noen annen utdanning, slik prosenten med annen utdanning er noe lavere enn 88 prosent. Medlemmende ble også spurt om de kunne oppgi hvilken utdanning/kurs dette dreiet seg om. Nedenfor er det angitt hvilke utdanninger/kurser de ulike medlemmene hadde deltatt på. Hva slags andre utdanninger/kurs? 1-5 dager kurs gjennom min arbeidsgiver Brukshund instruktør Data Datakurs Fagbrev Fagbrev mekaniker Fagforening Folkehøgskoler (datsa og bibel Forsvarets høgskole, kurs inne Foto Jobbrelatert kontormedarbeider Krigsskolen Kunsthistorie tilsvarende grunnfag, Kurs for støttekontakter, kurs Maskin Massasje (rygg,nakke) Ped. Sem. Spesialkurs arbeidsrett, Entre

6 6 Sveisekurs, blomsterdekorering, Truck kurs Yrkesrelatert Som vi ser av opplistingen, er det stor variasjon i områder/temaer. Dette viser at medlemmene har vært aktiv med å delta i ulike slags utdanninger og kurser, og at de har et spekter av kompetanser som burde kunne nyttiggjøres på en eller annen måte. Arbeid Det neste hovedtema undersøkelsen fokuserte på var medlemmenes forhold til arbeid. Tabellen på side 4 angir hvor stor prosentandel som for tiden er i arbeid. Har du for tida arbeid? Ja 14 40,0 40,0 40,0 Nei 21 60,0 60,0 100,0 Total ,0 100,0 Av dette utvalget oppga 40 prosent at de var i arbeid. Det ble også spurt om hvilken type arbeid dette dreide seg om, noe som er angitt i opplistingen nedenfor. Hva slags arbeid? 50 % som helsesekretær Arbeid ved misjonskirken Byåsen produkter 3 dg pr uke Ekstrajobb som frisør, ellers uføretrygdet Ergoterapeut Finanssektoren Pensjonist Produksjon og lagerarbeid Prosjektøkonom Vanlig tilrettelagt arbeid gjennom NAV Vernepleier Videre ble det spurt om de hadde hatt arbeid tidligere, se tabell nedenfor.

7 7 Har du hatt arbeid tidligere? Ja 34 97,1 97,1 97,1 Nei 1 2,9 2,9 100,0 Total ,0 100,0 Som vi ser av tabellen, har vel 97 prosent av medlemmene vært i arbeid tidligere. Dette er et svært høyt tall, som viser at de fleste av medlemmene har tidligere arbeidserfaring. Også her ble det spurt om hva arbeidet hadde bestått i. Hva slags tidligere arbeid? Assistent bofellesskap Butikkmedarbeider Produksjonsmedarbeider Lagermedarbeider Flyplassmedarbeider Sjåfør Dagmamma, Hotell stuepike NTH-kjøkken Vasket i butikk Fabrikkarbeid Forsvaret Gartneri, gårdsarbeid Kontorarbeid Helse Helsesekretær Helsevesenet Ingeniør, lektor (høgskole) 25 år i bank Sykepleierstudent/assistent innen pleie. Rengjøring, Kjøkkenarbeid, Barnehage, Støttekontakt. Arbeidstrening i gartneri og på kjøkken/kafe. Med bruker spør bruker hos KBT. Jobbet som frisør ca. 15 år fulltid Kafe m matlaging og kundebetjening Hjemmearbeidende

8 8 Kontor, fritidsleder, yrkessjåfør Leder Lærer/Lærer i videregående skole Med funksjonshemmede voksne og barn Mekaniker, Sikkerhetsbransjen Montering av røykvarslere Prest, saksbehandler på Oslo kemnerkontor, Merkantil sekretær på NAV Lerkendal Produksjon og lager, montering Registreringsarbeid-NTNU/statsarkivet, diverse Kontoroppgaver-jernbaneverket, Arbeidsutprøving Norservice Sjåfør i Norservice, Kompanjong i et byggekompani, Bonde (er agronom) Arbeid på camping Skole, barnehage, fabrikk, avis Sykehjem, vasket rom og laget kveldsmat Sykepleier Televerket/telenor (planlegging/prosjektering) Tjenesteyting Vernepleier Økonomiavdeling, Personalopplæring Som vi ser av opplistingen ovenfor, har medlemmene svært variert arbeidserfaring, med stor spredning i yrkesbakgrunn. Stillinger innenfor helsevesenet synes å dominere, både faglærte og ufaglærte, men også stillinger innenfor tekniske fagområder er representert. Det er også lærer, prester, kontorpersonell, vernepleiere og andre som har jobbet innenfor omsorgen for psykisk utviklingshemmede, sjåfører og hotell- og kontor medarbeidere representert i utvalget. Videre finnes det respondenter som har jobbet i avis, bank, sikkerhetsbransjen, televerket, kafe, produksjon, frisør, lagerarbeid, renhold og gårdsarbeid. Et annet tema i undersøkelsen var om det var noe som var til hinder for arbeid.

9 9 Hindringer Medlemmene ble videre spurt om det fantes noen hindringer som stod i veien for at de kunne delta arbeid. Se tabellen nedenfor. Er det noe særskilt som hindrer deg i å arbeide? Fysiske problemer 6 17,1 23,1 23,1 Psykiske problemer 15 42,9 57,7 80,8 Praktiske problemer 1 2,9 3,8 84,6 Uaktuelt-pensjonist eller i arbeid evt studier 4 11,4 15,4 100,0 Total 26 74,3 100,0 Missing System 9 25,7 Total ,0 Ikke uventet oppga 57,7 prosent psykiske problem som årsak til at de ikke kunne arbeide mens 23,1 prosent oppga at de hadde fysiske problem, 3,8 prosent oppga praktiske problem mens for 15, 4 prosent var ikke problemstillingen relevant fordi de enten var i arbeid, pensjonister eller annet. På dette spørsmålet må en regne med en del overlapping i svarkategoriene ettersom noen hadde både fysiske og psykiske problem samt at langt flere var i arbeid enn de 11 prosentene som anså spørsmålet som uaktuelt. En må derfor anta at noen av de som var i arbeid har latt være å svare på spørsmålet siden dette ikke var angitt som et alternativ i skjemaet. Går en dypere i undersøkelsen og spør om hva de praktiske problemene består i nevnes blant annet. Hva består de praktiske problemene i? 50 % uføretrygdet Alderspensjonist Både fysiske og psykiske problemer Både fysiske og psykiske problemer Både psykiske og fysiske problemer Diagnose schizofreni Foreldrepermisjon Lett moderat grad av CP: - Fordommer hos arbeidsgivere, Manglende oppfølging/vilje til å satse fra NAV. Har litt restarbeidsevne. Fysiske, psykiske og praktiske problemer grunnet hjerneblødning Kan ikke jobbe fulltid

10 10 Problemer med å lære ting-glemmer fort Sitter i rullestol pga medfødt funksjonshemming og slitasjeskader Trosmessige vansker Vi ser som antatt at problemene er sammensatte og til dels overlapper hverandre. Både fysiske og psykiske problemer kan skape praktiske problemer, men også annen sykdom, foreldrepermisjon, det at man har gått av med pensjon er forhold som gjør at man helt eller delvis står utenfor arbeidslivet. Fordommer i arbeidslivet i forhold til ulike diagnoser er også nevnt som årsak til dette. Aktiviteter Aktiviteter blant medlemmene ble ansett som et viktig tema og vi spurte derfor om medlemmene deltok i noen fritidsaktivitet samt hovedaktivitet i løpet av dagen. Deltar du i noen fritids aktiviteter? Ja 22 62,9 66,7 66,7 Nei 11 31,4 33,3 100,0 Total 33 94,3 100,0 Missing System 2 5,7 Total ,0 I underkant av 67 prosent deltok i en eller annen form for fritidsaktivitet. Eksempler på aktiviteter er angitt nedenfor. Evt. hvilke fritidsaktiviteter? 2 dager i uka på treningsklinikk Er med i en fritidsklubb for seniorer 1 gang pr måned i samarbeid med frivillighetssentralen Forskjellig Foto, trening, besøk av/hos venner Går litt turer Går mye tur Går turer, synger i kor, glad i musikk Ikke organisert Ingen organisert Klatring, strikking, taute Korsang, turgåing (medl DNT) Lesing; sosial omgang, turer

11 11 Male bilder, frivillig MHT, mekke bil Maleklubb Møte venner, trim Orienteringsløp Padling, svømming, fjellturer, gåturer På tur Sangkor Tegning, maling-fysikk trening i studio Treffsted Trening Trening Trening på 3T Undervisning Personlig effektivitet Som vi ser er spredningen i aktiviteter stor, men trening, turer og trim dominerer. Andre populære aktiviteter synes å være maling, korsang, lesing, foto og håndarbeid. Sosial omgang med andre er også nevnt. Vi spurte også om hvilken hovedaktivitet medlemmene hadde i løpet av en dag. Hva er din hovedaktivitet nå om dagen? Aktiviteten foregår hovedsakelig av sosial omgang med venner Arbeid med bistand, arbeidspraksis Arbeid og hjemme aktiviteter Arbeid, følge opp ungenes skole og aktiviteter, hundehold Arbeid, hus, hjem, hund Arbeid, trening og hvile Arbeidsavklaring-fritidsaktiviteter Mandag behandling, tirsdag besøksvenn, onsdag maling, fredag syklubb Forberedelser for utbedring/oppussing av boligen Gå litt tur + jobben 3 dager i uka Gåing og vasking (hjemme) Går på tur i arbeidstida gåturer i naturen Hjelper mennesker å finne helsebringende produkter til innvortes og utvortes bruk, samt skaffet andre hobbyer ved tilsvarende salg Hus og hjem og pass av barnebarn Styrer mine finanser i NN camping Jobb Jobbe som frisør, matlaging (raw food)

12 12 Klatring, strikking, taute Kunstterapipraksis og oppgaveskriving Litt forskjellig, prøver å komme meg ut å treffe andre så ofte som mulig Living life as best as I can Male bilder Nyte pensjonstilværelse, friluftsliv Org. arbeid ifm.verv NHF og borettslagsleder Organisasjonsstudier Passe hjem og hund Skriver dikt Skriving Spiller på maskin, kjører med mennesker som er usikre på andre mennesker Stelle hus, lufte hund (tur), håndarbeid Stelle med nyfødt barn Treffer venner på kafe (besøk til nær familie om helgene). Tur med hund, fotballkamper, håndballkamper Vanlige gjøremål De fleste andre opptatt med arbeid, stell av hus og hjem, pass av barn og hund samt sosial om gang med venner og familie. Videre er turgåing og andre fritidsaktiviteter og hobbyer en viktig del av daglige gjøremål. Studier oppgis av noen som hovedaktivitet. Diktskriving, skriving, strikking og annet håndarbeid, trening, turer, maling og organisasjonsarbeid er andre aktiviteter. Vi spurte også medlemmene om de hadde noen spesiell hobby. Har du noen hobby som du holder på med i fritida? Ja 23 65,7 67,6 67,6 Nei 11 31,4 32,4 100,0 Total 34 97,1 100,0 Missing System 1 2,9 Total ,0 Nesten 66 prosent oppga at de hadde en hobby. Vi spurte videre hva denne hobbyen besto i og nedenfor er det gjengitt eksempler på dette: Hva er denne hobbyen? Bl.a. maling Bridge

13 13 Bøker Diverse kreative ting som maling og kortlaging, scrap booking Film, musikk, data, litteratur, foto Foto foto, sying, lesing, musikk, kino Friluft Hund Håndarbeid, hekling, strikking, brodering, data, ifb verv Håndarbeid, kryssord, tur og skigåing Håndarbeid, musikk Håndarbeid, smykkelaging, maling Håndarbeid, hagearbeid Klatring, strikking, taute Korsang, turgåing, skriving, maling Lesing Litt hage, å vandre, lese Male bilder Maling, tegning Matlaging (raw food) Musikk Musikk, plater, lage mat Musikkinteresse Personlig effektivitet Skribentvirksomhet Strikking Strikking og hekling Svømming, gå korte turer Trening Trening, foto Det er en omfattende liste. Som vi ser av oversikten, går mye av de samme aktivitetene igjen som i tabellene ovenfor. Trening, friluftsliv, håndarbeid, sang og musikk, tegning og maling, litteratur, foto, matlaging, data, film og hund. Videre i undersøkelsen spurte vi medlemmene om de hadde spesielle interesseområder de kunne tenke seg å delta i.

14 14 Har du noen områder som du gjerne skulle tenke deg å delta i? Ja 19 54,3 55,9 55,9 Nei 14 40,0 41,2 97,1 Vet ikke 1 2,9 2,9 100,0 Total 34 97,1 100,0 Missing System 1 2,9 Total ,0 Vel 55 prosent oppga at de hadde slike interesseområder, mens vel 41 prosent ikke hadde dette. Knapt 3 prosent var usikker. Nedenfor er eksempler på hvilke områder som var aktuelle. Evt. hvilke områder? Båtførerprøven Dans Delta på fotokurs som MHT arrangerer Gå på teater, kino, konserter Gåturer på ettermiddag/ kveld i Trondheims gater med kafebesøk Historie/kulturformidling-sosialt/kirkelig arbeid-liker å jobbe med folk Hjelpe andre mennesker som ikke har det så bra Humanitært arbeid Hund og jobbe m farger Jakt Kor Kor, org. arbeid Kreativ akt Kunne tenkt meg en del(maling og tegning), men har nok med det jeg gjør nå Liker å reise å kjøre bil Malekurs, smykkekurs Mer musikk Mer turaktivitet Organisasjonsarbeid, frivillige organisasjoner (Mental helse eller tilsvarende Organisasjonsplanlegging Snekkerverksted, frivillighetsarbeid MHT, Delta sammenkomster Språkopplæring Svømmetrening eller annen trening Tegne, male, kreative ting

15 15 Som vi ser går flere av aktivitetene, fra det som medlemmene allerede holder på med i fritiden, igjen, dvs. kreative aktiviteter som musikk, maling, kunst og foto, smykkelaging m.m. Videre nevnes trening, herunder svømmetrening og turaktiviteter. Reiser er også nevnt. Humanitært arbeid og organisasjonsarbeid/frivillighetsarbeid er også nevnt, men også kafebesøk, dans og andre sosiale aktiviteter, samt teater, kino og konserter. Jakt, hund og ta båtførerprøven er det også ønske om å drive med. Entreprenørskap Et hovedmål i prosjektet har vært å få til entreprenørskap blant medlemmene. Vi spurte derfor medlemmene om de kunne tenke seg å arbeide på egen hånd. Kunne du tenkt deg å arbeide på egen hånd? Ja 16 45,7 50,0 50,0 Nei 14 40,0 43,8 93,8 Vet ikke 2 5,7 6,3 100,0 Total 32 91,4 100,0 Missing System 3 8,6 Total ,0 Som vi ser av tabellen kunne halvparten av medlemmene tenke seg å arbeide på egen hånd. Nedenfor er en oversikt over hva medlemmene kunne tenke seg å arbeide med. Evt. hva kunne du tenke deg? Arbeide hjemmefra eller noen timer i en sykepleiebutikk eller helsekostbutikk Arbeider alene Både ja og nei, kanskje vanskelig Familieterapeut Fint å arbeide sammen med andre mennesker Foredrag psykisk helse Har lenge skrevet og drømmer om å publisere skjønnlitterært materiale holde kurs i raw food ikke nå Kunstterapi (grupper og individuelt) Maskinbrodering samt utv mitt nisjeprodukt programmering, journalistikk, forfatterskap

16 16 På museum Rådgivning, veiledning individuelt og i grupper-selvutviklingskurs Skribentvirksomhet Skrive Skriving, dikt, avisinnlegg, diverse. Drømmer om å utgi bok snekring, veilede i maling Flere av medlemmene kunne tenke seg å formalisere skrivearbeidet sitt i form av forfatterskap eller journalistisk virksomhet, noen ønsker å arbeide med mennesker eller innenfor helserelaterte ting. Andre igjen ønsker å arbeide med mennesker i form av selvutviklingskurs, veiledning og rådgivning. Noen er opptatt av matlaging, mens noen ønsker å holde på med maskinbrodering samt utvikle eget nisjeprodukt. Programmering er også nevnt. Vi spurte også om noen av medlemmene kunne tenke seg å starte eget firma. Kunne du tenkt deg å starte eget firma? Ja 9 25,7 28,1 28,1 Nei 21 60,0 65,6 93,8 Vet ikke 2 5,7 6,3 100,0 Total 32 91,4 100,0 Missing System 3 8,6 Total ,0 I underkant av 30 prosent kunne tenke seg dette. Nedenfor er eksempler på hva og hvordan de kunne tenke seg dette. Evt. hva mht. firma? Familieterapeut Har allerede startet Har enmannsbedrift Har gård og camping ikke nå Kafe, restaurant Konsulent innen software Kunstterapi Mitt nisjeprodukt Privat rådgivning Raw food Rådgivning, veiledning individuelt og i grupper-selvutviklingskurs Utvikle personer

17 17 Vi ser at ulike former for terapi og selvutviklingskurs går igjen blant ønskene. Kafedrift, restaurantdrift, matlaging og camping er andre områder som nevnes. Noen har allerede startet egen bedrift. Noen ser også muligheter for å starte opp sammen med andre. Mental Helse Trondheim Vi ba også medlemmene komme med forslag om hva de syntes mental helse Trondheim skulle prioritere. Nedenfor er en oversikt over hva medlemmene svarte. Hva synes du Mental helse Trondheim skulle bruke mer tid på? Brukermedvirkning Styrke brukere Engasjering Finne ressursene som bor i alle mennesker og la de bruke sin restevne til å finne seg selv, kanskje dele egne erfaringer med andre Flere sammenkomster Flere ut i arbeid, fysiske aktiviteter, turer Forebygge psykiske lidelser Fotokurs for viderekommende Få fram hvordan vi mennesker kan leve et godt hverdagsliv. Ha mer fokus på psykisk helse og ikke bare på psykiatri. Treffstedene er bra. Ha mer belysning på senteret i Fjordgata Psykiske pasienter er redd i mørke lokaler Helsepolitikk-informasjon-samarbeid med andre organisasjoner innenfor FFO Ikke noen spesiell synspunkter bortsett fra at jeg selv har tenkt tanken å tilby et selvutviklingskurs med bruk av kunstterapeutiske metoder Jobbe opp mot offentlig helsetjeneste som er dårlig Kafeen og fritidsaktiviteter ok-trenges ikke mer Komme seg på beina og bli mer synlig først og fremst. Få inn ny leder og flere andre engasjerte. Kreative aktiviteter, fotografering, skrivegrupper Kulturelle aktiviteter Kurs og temamøter, kurs i stressmestring, avspenningsteknikker, quigong, kommunikasjon, kjøkkenkurs for at flere kan jobbe frivillig i MHT, Opplevelsesturer, dagsturer eller overnattingsturer med buss, tog eller båt i inn og utland. Fortsette med fotokurs og gåturer på ettermiddag kveld med kafebesøk. Lage grupper som ønsker å gå på kino, teater eller konserter. Fortsette med åpent treffsted og informere medlemmer om hva MHT holder på med Kursvirksomhet Medlemstreff med ulike aktuelle tema. Skape mye fellesskap for de som trenger støtte og

18 18 kanskje er mye ensom Mer individuelle råd og veiledning til enkeltmedlemmer Orientere om tilbud som fins og hvilke rettigheter personer med psykiske problemer har-stort behov for dette Samtalegrupper med veileder v behov, evt. kurs. Tegnekurset var positivt, evt. andre tilsvarende hobbykurs etter brukerønsker Savner samtalegrupper med noen med samme diagnose som meg Teater og kino Øve på musikk, kulturdag, museum Videreføre/utvikle allerede gode aktiviteter Ønskene gjenspeiler mange av de samme interessene som medlemmene har nevnt i de foregående spørsmålene, men også en del nye. Brukerne nevner brukermedvirkning, brukerstyring, samtalegrupper som viktige tiltak. Videre at man videreutvikler allerede gode og populære aktiviteter. Ulike kurs og temakvelder er også et ønskemål. Samt teater og kinobesøk. Kontakt Helt til slutt spurte vi medlemmene om det var ok at vi tok videre kontakt. Er det ok at vi tar videre kontakt? Ja 29 82,9 85,3 85,3 Nei 5 14,3 14,7 100,0 Total 34 97,1 100,0 Missing System 1 2,9 Total ,0 Vel 85 prosent syntes det var ok om de ble kontaktet igjen. Det kom noen kommentarer i forbindelse med dette som er angitt nedenfor. Jeg synes jeg som pensjonist er for gammel. Lykke til videre Om et par måneder gr dødsfall nær venn Trodde undersøkelsen var anonym Vanskelig siden jeg har planer om å komme meg tilbake i arbeid

19 19 Oppsummering og konklusjoner Dataene som er presentert fra denne undersøkelsen, viser at medlemmene i Mental helse Trondheim ikke skiller seg så mye fra den øvrige befolkningen når det gjelder utdanning og yrkeserfaring. Mer en to tredjedeler har høyere utdanning i en eller annen form, evt. enkelte har høyskole og universitetsfag uten at de har avlagt noen grad. Når det gjaldt arbeidserfaring hadde hele 97 prosent tidligere arbeidserfaring, mens bare 40 prosent var i arbeid i dag. Psykiske og fysiske problemer utgjør den største hindringen for å kunne være i arbeid, over 80 prosent, mens praktiske hindringer utgjør vel 15 prosent. I underkant av 67 prosent deltok i en eller annen form for fritidsaktivitet og omtrent like mange hadde en hobby som de var opptatt av. Når det gjaldt Entreprenørskap, kunne halvparten av medlemmene tenke seg å arbeide på egen hånd, mens en tredjedel kunne tenke seg å starte eget firma. Noen få hadde allerede startet opp egen virksomhet. Når det gjaldt utvikling av Mental Helse Trondheim videre, kom det inn mange gode forslag. Brukerstyrking og brukermedvirkning var et sentralt område samt videreutvikling av allerede populære tiltak. Mange medlemmer ønsket også økt kursvirksomhet innenfor ulike områder/- temaer som de var opptatt av. Kulturelle og sosiale aktiviteter var andre ønskemål. Når det gjaldt muligheter for å ta kontakt med respondentene, svarte hele 83 prosent at dette var i orden at vi gjorde dette. Resultatene fra undersøkelsen viser at det er betydelige menneskelige ressurser hos medlemmene i Mental Helse Trondheim i form av utdanning, arbeidserfaring og aktiviteter. Dette gir et potensiale for entreprenørskap og kan være et godt utgangspunkt for videre dialog og samarbeid i tiden framover.

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Rapport. Forsvarlige tjenester. Sosial integrering vurdert av frivillige. Side 6. Side 8 S O R R A P P O R T. 46. Årgang.

Rapport. Forsvarlige tjenester. Sosial integrering vurdert av frivillige. Side 6. Side 8 S O R R A P P O R T. 46. Årgang. SOR Rapport S O R R A P P O R T Utgave 1 2001 46. Årgang Jan Skjerve Forsvarlige tjenester Side 6 Liv Wergeland Sørbye Else Vengnes Grue Sosial integrering vurdert av frivillige Side 8 2001 et viktig år

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

«Aktiv på dagtid» i Oslo

«Aktiv på dagtid» i Oslo «Aktiv på dagtid» i Oslo En undersøkelse av deltakernes erfaringer ÅSE STRANDBU ØRNULF SEIPPEL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 13/2011 Norsk institutt for forskning

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud.

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Sin egen lykkes smed Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Innhold Oppsummering av rapporten Oppsummering av rapporten...s. 2 Om rapporten...s. 4 Bakgrunn

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Fra fritid til arbeid, noe for NAV?

Fra fritid til arbeid, noe for NAV? Fra fritid til arbeid, noe for NAV? Publisert i Fontene 11/07 Tina Hjelmeland Opplevelse av mestring er et viktig element for å få mennesker ut av isolasjon og over i sosiale relasjoner, og kanskje også

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

Barnas plass i misjonshistorien. En dokumentasjonsrapport om barns erfaringer fra Normisjons internatskoler i utlandet.

Barnas plass i misjonshistorien. En dokumentasjonsrapport om barns erfaringer fra Normisjons internatskoler i utlandet. Barnas plass i misjonshistorien En dokumentasjonsrapport om barns erfaringer fra Normisjons internatskoler i utlandet. SIDE INNHOLD 3 Forord 4-6 4 4 4 5 5 5-6 Innledning Bakgrunn Problemstilling/målsetning

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser.

En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser. I ARBEID MED ADHD En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser. Hvordan er det å ha ADHD og først oppdage

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007.

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007. Bruker Spør Bruker Steinkjer Kommune. 2006/2007. 2 Brukerstyrt Senter i Midt-Norge 2007. Heidi Westerlund. 3 4 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for Bruker spør Bruker i Steinkjer... 5 Om rapporten... 6 Dialogkonferanse

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Innhold Forord 4 Sammendrag 5 1. Bakgrunn for undersøkelsen 6 1.2 Hva er rehabilitering? 6 1.3 Kreftpasienters rettigheter og tilbud 7 1.4 Tidligere forskning:

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Fafo-notat 2005:16 1 Fafo ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord...

Detaljer