Utkast til rapport fra medlemsundersøkelse for Mental helse Trondheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utkast til rapport fra medlemsundersøkelse for Mental helse Trondheim"

Transkript

1 1 Utkast til rapport fra medlemsundersøkelse for Mental helse Trondheim Trondheim KJJ

2 2 Innhold Innledning... 3 Medlemskap... 3 Utdanning... 3 Arbeid... 6 Hindringer... 9 Aktiviteter Entreprenørskap Mental Helse Trondheim Kontakt Oppsummering og konklusjoner... 19

3 3 Innledning I forbindelse med interregprosjektet «sosialt integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid» har mental helse i Trondheim gjort en undersøkelse for å kartlegge medlemmenes bakgrunn fra arbeid og utdanning, deltakelse i aktiviteter samt deres interesser og ønsker for evt. entreprenørskap. Det er også spurt om hva medlemmene ønsker at Mental helse skal legge mer vekt på. Det ble sendt ut spørreskjema til et tilfeldig utvalg på 72 personer. Av disse svart 45 personer, noe som gir en svarprosent på 62,5. Imidlertid er antall svar så lite at små variasjoner i svarfordeling kan gi store prosentvise utslag. Dette må tas i betraktning når man skal tolke resultatene. Medlemskap Undersøkelsen åpner med å spørre om hva slags type medlemskap den enkelte har. Hva slags medlemskap har du? Ordinært 35 77,8 79,5 79,5 Støttemedlem 8 17,8 18,2 97,7 Ikke medlem 1 2,2 2,3 100,0 Total 44 97,8 100,0 Missing System 1 2,2 Total ,0 Som vi ser av tabellen over, er knapt 80 prosent ordinære medlemmer og vel 18 prosent støttemedlemmer. I den videre presentasjon av resultatene fra undersøkelsen har vi valgt å holde støttemedlemmene utenfor, ettersom undersøkelsen i hovedsak retter seg mot de ordinære medlemmene. Utdanning Det neste hovedtema i undersøkelsen er hva slags utdanningsbakgrunn den enkelte har. I tabellen nedenfor er det en oversikt over svarfordelingen når det gjaldt utdanningsnivået hos medlemmene.

4 4 Hvilken utdanning har du? (nivå) Grunnskolen 4 11,4 11,4 11,4 Videregående 7 20,0 20,0 31,4 Høgskole 14 40,0 40,0 71,4 Universitetet 10 28,6 28,6 100,0 Total ,0 100,0 Når det gjaldt til utdanningsnivå, hadde nesten 70 prosent, eller vel to tredjedeler, høgskole eller universitetsutdanning. Av de resterende hadde 11, 4 prosent grunnskoleutdanning og 20 prosent videregående skole. Utdanningsnivået var således overraskende høyt. Medlemmene ble også bedt om å utdype hvilken type utdanning dette dreide seg om. Nedenfor er svarende punktvis listet opp. Hva slags utdanning? Tiårig ungdomsskole, 2 år Bachelor i økonomi administrasjon Cand.mag/bachelor i historie Grunnskole og videregående Grunnskole, videregående, Grunnskole, videregående, høgskole Grunnskole, videregående +1 år Helsesekretær Hovedfag i pedagogikk Ingeniørutdanning Interfakultær cand.mag. Juss og økonomi Næringsmiddelingeniør Sivilingeniør studie NTNU (ikke fullført) Siviløkonom Svennebrev frisør, voksen Teologisk embetseksamen Vernepleier Som en ser, er det stor variasjon i hva slagstype utdanninger/ felt medlemmene har oppgitt. Listen viser for øvrig at mange har utdanninger, som i utgangspunktet burde gi et godt potensiale for deltakelse i arbeid.

5 5 Videre ble medlemmene spurt om de hadde annen utdanning som kurs etc, se tabellen nedenfor. Har du andre utdanninger, kurs? Ja 22 62,9 88,0 88,0 Nei 3 8,6 12,0 100,0 Total 25 71,4 100,0 Missing System 10 28,6 Total ,0 Det viste seg at vel 88 prosent av de som hadde svart på spørsmålet hadde annen utdanning, mens 12,0 prosent ikke hadde slik utdanning. På dette spørsmålet var det 28,6 prosent som ikke hadde avgitt noe svar. Det er sannsynlig at en del av de som ikke har svart på spørsmålet ikke har noen annen utdanning, slik prosenten med annen utdanning er noe lavere enn 88 prosent. Medlemmende ble også spurt om de kunne oppgi hvilken utdanning/kurs dette dreiet seg om. Nedenfor er det angitt hvilke utdanninger/kurser de ulike medlemmene hadde deltatt på. Hva slags andre utdanninger/kurs? 1-5 dager kurs gjennom min arbeidsgiver Brukshund instruktør Data Datakurs Fagbrev Fagbrev mekaniker Fagforening Folkehøgskoler (datsa og bibel Forsvarets høgskole, kurs inne Foto Jobbrelatert kontormedarbeider Krigsskolen Kunsthistorie tilsvarende grunnfag, Kurs for støttekontakter, kurs Maskin Massasje (rygg,nakke) Ped. Sem. Spesialkurs arbeidsrett, Entre

6 6 Sveisekurs, blomsterdekorering, Truck kurs Yrkesrelatert Som vi ser av opplistingen, er det stor variasjon i områder/temaer. Dette viser at medlemmene har vært aktiv med å delta i ulike slags utdanninger og kurser, og at de har et spekter av kompetanser som burde kunne nyttiggjøres på en eller annen måte. Arbeid Det neste hovedtema undersøkelsen fokuserte på var medlemmenes forhold til arbeid. Tabellen på side 4 angir hvor stor prosentandel som for tiden er i arbeid. Har du for tida arbeid? Ja 14 40,0 40,0 40,0 Nei 21 60,0 60,0 100,0 Total ,0 100,0 Av dette utvalget oppga 40 prosent at de var i arbeid. Det ble også spurt om hvilken type arbeid dette dreide seg om, noe som er angitt i opplistingen nedenfor. Hva slags arbeid? 50 % som helsesekretær Arbeid ved misjonskirken Byåsen produkter 3 dg pr uke Ekstrajobb som frisør, ellers uføretrygdet Ergoterapeut Finanssektoren Pensjonist Produksjon og lagerarbeid Prosjektøkonom Vanlig tilrettelagt arbeid gjennom NAV Vernepleier Videre ble det spurt om de hadde hatt arbeid tidligere, se tabell nedenfor.

7 7 Har du hatt arbeid tidligere? Ja 34 97,1 97,1 97,1 Nei 1 2,9 2,9 100,0 Total ,0 100,0 Som vi ser av tabellen, har vel 97 prosent av medlemmene vært i arbeid tidligere. Dette er et svært høyt tall, som viser at de fleste av medlemmene har tidligere arbeidserfaring. Også her ble det spurt om hva arbeidet hadde bestått i. Hva slags tidligere arbeid? Assistent bofellesskap Butikkmedarbeider Produksjonsmedarbeider Lagermedarbeider Flyplassmedarbeider Sjåfør Dagmamma, Hotell stuepike NTH-kjøkken Vasket i butikk Fabrikkarbeid Forsvaret Gartneri, gårdsarbeid Kontorarbeid Helse Helsesekretær Helsevesenet Ingeniør, lektor (høgskole) 25 år i bank Sykepleierstudent/assistent innen pleie. Rengjøring, Kjøkkenarbeid, Barnehage, Støttekontakt. Arbeidstrening i gartneri og på kjøkken/kafe. Med bruker spør bruker hos KBT. Jobbet som frisør ca. 15 år fulltid Kafe m matlaging og kundebetjening Hjemmearbeidende

8 8 Kontor, fritidsleder, yrkessjåfør Leder Lærer/Lærer i videregående skole Med funksjonshemmede voksne og barn Mekaniker, Sikkerhetsbransjen Montering av røykvarslere Prest, saksbehandler på Oslo kemnerkontor, Merkantil sekretær på NAV Lerkendal Produksjon og lager, montering Registreringsarbeid-NTNU/statsarkivet, diverse Kontoroppgaver-jernbaneverket, Arbeidsutprøving Norservice Sjåfør i Norservice, Kompanjong i et byggekompani, Bonde (er agronom) Arbeid på camping Skole, barnehage, fabrikk, avis Sykehjem, vasket rom og laget kveldsmat Sykepleier Televerket/telenor (planlegging/prosjektering) Tjenesteyting Vernepleier Økonomiavdeling, Personalopplæring Som vi ser av opplistingen ovenfor, har medlemmene svært variert arbeidserfaring, med stor spredning i yrkesbakgrunn. Stillinger innenfor helsevesenet synes å dominere, både faglærte og ufaglærte, men også stillinger innenfor tekniske fagområder er representert. Det er også lærer, prester, kontorpersonell, vernepleiere og andre som har jobbet innenfor omsorgen for psykisk utviklingshemmede, sjåfører og hotell- og kontor medarbeidere representert i utvalget. Videre finnes det respondenter som har jobbet i avis, bank, sikkerhetsbransjen, televerket, kafe, produksjon, frisør, lagerarbeid, renhold og gårdsarbeid. Et annet tema i undersøkelsen var om det var noe som var til hinder for arbeid.

9 9 Hindringer Medlemmene ble videre spurt om det fantes noen hindringer som stod i veien for at de kunne delta arbeid. Se tabellen nedenfor. Er det noe særskilt som hindrer deg i å arbeide? Fysiske problemer 6 17,1 23,1 23,1 Psykiske problemer 15 42,9 57,7 80,8 Praktiske problemer 1 2,9 3,8 84,6 Uaktuelt-pensjonist eller i arbeid evt studier 4 11,4 15,4 100,0 Total 26 74,3 100,0 Missing System 9 25,7 Total ,0 Ikke uventet oppga 57,7 prosent psykiske problem som årsak til at de ikke kunne arbeide mens 23,1 prosent oppga at de hadde fysiske problem, 3,8 prosent oppga praktiske problem mens for 15, 4 prosent var ikke problemstillingen relevant fordi de enten var i arbeid, pensjonister eller annet. På dette spørsmålet må en regne med en del overlapping i svarkategoriene ettersom noen hadde både fysiske og psykiske problem samt at langt flere var i arbeid enn de 11 prosentene som anså spørsmålet som uaktuelt. En må derfor anta at noen av de som var i arbeid har latt være å svare på spørsmålet siden dette ikke var angitt som et alternativ i skjemaet. Går en dypere i undersøkelsen og spør om hva de praktiske problemene består i nevnes blant annet. Hva består de praktiske problemene i? 50 % uføretrygdet Alderspensjonist Både fysiske og psykiske problemer Både fysiske og psykiske problemer Både psykiske og fysiske problemer Diagnose schizofreni Foreldrepermisjon Lett moderat grad av CP: - Fordommer hos arbeidsgivere, Manglende oppfølging/vilje til å satse fra NAV. Har litt restarbeidsevne. Fysiske, psykiske og praktiske problemer grunnet hjerneblødning Kan ikke jobbe fulltid

10 10 Problemer med å lære ting-glemmer fort Sitter i rullestol pga medfødt funksjonshemming og slitasjeskader Trosmessige vansker Vi ser som antatt at problemene er sammensatte og til dels overlapper hverandre. Både fysiske og psykiske problemer kan skape praktiske problemer, men også annen sykdom, foreldrepermisjon, det at man har gått av med pensjon er forhold som gjør at man helt eller delvis står utenfor arbeidslivet. Fordommer i arbeidslivet i forhold til ulike diagnoser er også nevnt som årsak til dette. Aktiviteter Aktiviteter blant medlemmene ble ansett som et viktig tema og vi spurte derfor om medlemmene deltok i noen fritidsaktivitet samt hovedaktivitet i løpet av dagen. Deltar du i noen fritids aktiviteter? Ja 22 62,9 66,7 66,7 Nei 11 31,4 33,3 100,0 Total 33 94,3 100,0 Missing System 2 5,7 Total ,0 I underkant av 67 prosent deltok i en eller annen form for fritidsaktivitet. Eksempler på aktiviteter er angitt nedenfor. Evt. hvilke fritidsaktiviteter? 2 dager i uka på treningsklinikk Er med i en fritidsklubb for seniorer 1 gang pr måned i samarbeid med frivillighetssentralen Forskjellig Foto, trening, besøk av/hos venner Går litt turer Går mye tur Går turer, synger i kor, glad i musikk Ikke organisert Ingen organisert Klatring, strikking, taute Korsang, turgåing (medl DNT) Lesing; sosial omgang, turer

11 11 Male bilder, frivillig MHT, mekke bil Maleklubb Møte venner, trim Orienteringsløp Padling, svømming, fjellturer, gåturer På tur Sangkor Tegning, maling-fysikk trening i studio Treffsted Trening Trening Trening på 3T Undervisning Personlig effektivitet Som vi ser er spredningen i aktiviteter stor, men trening, turer og trim dominerer. Andre populære aktiviteter synes å være maling, korsang, lesing, foto og håndarbeid. Sosial omgang med andre er også nevnt. Vi spurte også om hvilken hovedaktivitet medlemmene hadde i løpet av en dag. Hva er din hovedaktivitet nå om dagen? Aktiviteten foregår hovedsakelig av sosial omgang med venner Arbeid med bistand, arbeidspraksis Arbeid og hjemme aktiviteter Arbeid, følge opp ungenes skole og aktiviteter, hundehold Arbeid, hus, hjem, hund Arbeid, trening og hvile Arbeidsavklaring-fritidsaktiviteter Mandag behandling, tirsdag besøksvenn, onsdag maling, fredag syklubb Forberedelser for utbedring/oppussing av boligen Gå litt tur + jobben 3 dager i uka Gåing og vasking (hjemme) Går på tur i arbeidstida gåturer i naturen Hjelper mennesker å finne helsebringende produkter til innvortes og utvortes bruk, samt skaffet andre hobbyer ved tilsvarende salg Hus og hjem og pass av barnebarn Styrer mine finanser i NN camping Jobb Jobbe som frisør, matlaging (raw food)

12 12 Klatring, strikking, taute Kunstterapipraksis og oppgaveskriving Litt forskjellig, prøver å komme meg ut å treffe andre så ofte som mulig Living life as best as I can Male bilder Nyte pensjonstilværelse, friluftsliv Org. arbeid ifm.verv NHF og borettslagsleder Organisasjonsstudier Passe hjem og hund Skriver dikt Skriving Spiller på maskin, kjører med mennesker som er usikre på andre mennesker Stelle hus, lufte hund (tur), håndarbeid Stelle med nyfødt barn Treffer venner på kafe (besøk til nær familie om helgene). Tur med hund, fotballkamper, håndballkamper Vanlige gjøremål De fleste andre opptatt med arbeid, stell av hus og hjem, pass av barn og hund samt sosial om gang med venner og familie. Videre er turgåing og andre fritidsaktiviteter og hobbyer en viktig del av daglige gjøremål. Studier oppgis av noen som hovedaktivitet. Diktskriving, skriving, strikking og annet håndarbeid, trening, turer, maling og organisasjonsarbeid er andre aktiviteter. Vi spurte også medlemmene om de hadde noen spesiell hobby. Har du noen hobby som du holder på med i fritida? Ja 23 65,7 67,6 67,6 Nei 11 31,4 32,4 100,0 Total 34 97,1 100,0 Missing System 1 2,9 Total ,0 Nesten 66 prosent oppga at de hadde en hobby. Vi spurte videre hva denne hobbyen besto i og nedenfor er det gjengitt eksempler på dette: Hva er denne hobbyen? Bl.a. maling Bridge

13 13 Bøker Diverse kreative ting som maling og kortlaging, scrap booking Film, musikk, data, litteratur, foto Foto foto, sying, lesing, musikk, kino Friluft Hund Håndarbeid, hekling, strikking, brodering, data, ifb verv Håndarbeid, kryssord, tur og skigåing Håndarbeid, musikk Håndarbeid, smykkelaging, maling Håndarbeid, hagearbeid Klatring, strikking, taute Korsang, turgåing, skriving, maling Lesing Litt hage, å vandre, lese Male bilder Maling, tegning Matlaging (raw food) Musikk Musikk, plater, lage mat Musikkinteresse Personlig effektivitet Skribentvirksomhet Strikking Strikking og hekling Svømming, gå korte turer Trening Trening, foto Det er en omfattende liste. Som vi ser av oversikten, går mye av de samme aktivitetene igjen som i tabellene ovenfor. Trening, friluftsliv, håndarbeid, sang og musikk, tegning og maling, litteratur, foto, matlaging, data, film og hund. Videre i undersøkelsen spurte vi medlemmene om de hadde spesielle interesseområder de kunne tenke seg å delta i.

14 14 Har du noen områder som du gjerne skulle tenke deg å delta i? Ja 19 54,3 55,9 55,9 Nei 14 40,0 41,2 97,1 Vet ikke 1 2,9 2,9 100,0 Total 34 97,1 100,0 Missing System 1 2,9 Total ,0 Vel 55 prosent oppga at de hadde slike interesseområder, mens vel 41 prosent ikke hadde dette. Knapt 3 prosent var usikker. Nedenfor er eksempler på hvilke områder som var aktuelle. Evt. hvilke områder? Båtførerprøven Dans Delta på fotokurs som MHT arrangerer Gå på teater, kino, konserter Gåturer på ettermiddag/ kveld i Trondheims gater med kafebesøk Historie/kulturformidling-sosialt/kirkelig arbeid-liker å jobbe med folk Hjelpe andre mennesker som ikke har det så bra Humanitært arbeid Hund og jobbe m farger Jakt Kor Kor, org. arbeid Kreativ akt Kunne tenkt meg en del(maling og tegning), men har nok med det jeg gjør nå Liker å reise å kjøre bil Malekurs, smykkekurs Mer musikk Mer turaktivitet Organisasjonsarbeid, frivillige organisasjoner (Mental helse eller tilsvarende Organisasjonsplanlegging Snekkerverksted, frivillighetsarbeid MHT, Delta sammenkomster Språkopplæring Svømmetrening eller annen trening Tegne, male, kreative ting

15 15 Som vi ser går flere av aktivitetene, fra det som medlemmene allerede holder på med i fritiden, igjen, dvs. kreative aktiviteter som musikk, maling, kunst og foto, smykkelaging m.m. Videre nevnes trening, herunder svømmetrening og turaktiviteter. Reiser er også nevnt. Humanitært arbeid og organisasjonsarbeid/frivillighetsarbeid er også nevnt, men også kafebesøk, dans og andre sosiale aktiviteter, samt teater, kino og konserter. Jakt, hund og ta båtførerprøven er det også ønske om å drive med. Entreprenørskap Et hovedmål i prosjektet har vært å få til entreprenørskap blant medlemmene. Vi spurte derfor medlemmene om de kunne tenke seg å arbeide på egen hånd. Kunne du tenkt deg å arbeide på egen hånd? Ja 16 45,7 50,0 50,0 Nei 14 40,0 43,8 93,8 Vet ikke 2 5,7 6,3 100,0 Total 32 91,4 100,0 Missing System 3 8,6 Total ,0 Som vi ser av tabellen kunne halvparten av medlemmene tenke seg å arbeide på egen hånd. Nedenfor er en oversikt over hva medlemmene kunne tenke seg å arbeide med. Evt. hva kunne du tenke deg? Arbeide hjemmefra eller noen timer i en sykepleiebutikk eller helsekostbutikk Arbeider alene Både ja og nei, kanskje vanskelig Familieterapeut Fint å arbeide sammen med andre mennesker Foredrag psykisk helse Har lenge skrevet og drømmer om å publisere skjønnlitterært materiale holde kurs i raw food ikke nå Kunstterapi (grupper og individuelt) Maskinbrodering samt utv mitt nisjeprodukt programmering, journalistikk, forfatterskap

16 16 På museum Rådgivning, veiledning individuelt og i grupper-selvutviklingskurs Skribentvirksomhet Skrive Skriving, dikt, avisinnlegg, diverse. Drømmer om å utgi bok snekring, veilede i maling Flere av medlemmene kunne tenke seg å formalisere skrivearbeidet sitt i form av forfatterskap eller journalistisk virksomhet, noen ønsker å arbeide med mennesker eller innenfor helserelaterte ting. Andre igjen ønsker å arbeide med mennesker i form av selvutviklingskurs, veiledning og rådgivning. Noen er opptatt av matlaging, mens noen ønsker å holde på med maskinbrodering samt utvikle eget nisjeprodukt. Programmering er også nevnt. Vi spurte også om noen av medlemmene kunne tenke seg å starte eget firma. Kunne du tenkt deg å starte eget firma? Ja 9 25,7 28,1 28,1 Nei 21 60,0 65,6 93,8 Vet ikke 2 5,7 6,3 100,0 Total 32 91,4 100,0 Missing System 3 8,6 Total ,0 I underkant av 30 prosent kunne tenke seg dette. Nedenfor er eksempler på hva og hvordan de kunne tenke seg dette. Evt. hva mht. firma? Familieterapeut Har allerede startet Har enmannsbedrift Har gård og camping ikke nå Kafe, restaurant Konsulent innen software Kunstterapi Mitt nisjeprodukt Privat rådgivning Raw food Rådgivning, veiledning individuelt og i grupper-selvutviklingskurs Utvikle personer

17 17 Vi ser at ulike former for terapi og selvutviklingskurs går igjen blant ønskene. Kafedrift, restaurantdrift, matlaging og camping er andre områder som nevnes. Noen har allerede startet egen bedrift. Noen ser også muligheter for å starte opp sammen med andre. Mental Helse Trondheim Vi ba også medlemmene komme med forslag om hva de syntes mental helse Trondheim skulle prioritere. Nedenfor er en oversikt over hva medlemmene svarte. Hva synes du Mental helse Trondheim skulle bruke mer tid på? Brukermedvirkning Styrke brukere Engasjering Finne ressursene som bor i alle mennesker og la de bruke sin restevne til å finne seg selv, kanskje dele egne erfaringer med andre Flere sammenkomster Flere ut i arbeid, fysiske aktiviteter, turer Forebygge psykiske lidelser Fotokurs for viderekommende Få fram hvordan vi mennesker kan leve et godt hverdagsliv. Ha mer fokus på psykisk helse og ikke bare på psykiatri. Treffstedene er bra. Ha mer belysning på senteret i Fjordgata Psykiske pasienter er redd i mørke lokaler Helsepolitikk-informasjon-samarbeid med andre organisasjoner innenfor FFO Ikke noen spesiell synspunkter bortsett fra at jeg selv har tenkt tanken å tilby et selvutviklingskurs med bruk av kunstterapeutiske metoder Jobbe opp mot offentlig helsetjeneste som er dårlig Kafeen og fritidsaktiviteter ok-trenges ikke mer Komme seg på beina og bli mer synlig først og fremst. Få inn ny leder og flere andre engasjerte. Kreative aktiviteter, fotografering, skrivegrupper Kulturelle aktiviteter Kurs og temamøter, kurs i stressmestring, avspenningsteknikker, quigong, kommunikasjon, kjøkkenkurs for at flere kan jobbe frivillig i MHT, Opplevelsesturer, dagsturer eller overnattingsturer med buss, tog eller båt i inn og utland. Fortsette med fotokurs og gåturer på ettermiddag kveld med kafebesøk. Lage grupper som ønsker å gå på kino, teater eller konserter. Fortsette med åpent treffsted og informere medlemmer om hva MHT holder på med Kursvirksomhet Medlemstreff med ulike aktuelle tema. Skape mye fellesskap for de som trenger støtte og

18 18 kanskje er mye ensom Mer individuelle råd og veiledning til enkeltmedlemmer Orientere om tilbud som fins og hvilke rettigheter personer med psykiske problemer har-stort behov for dette Samtalegrupper med veileder v behov, evt. kurs. Tegnekurset var positivt, evt. andre tilsvarende hobbykurs etter brukerønsker Savner samtalegrupper med noen med samme diagnose som meg Teater og kino Øve på musikk, kulturdag, museum Videreføre/utvikle allerede gode aktiviteter Ønskene gjenspeiler mange av de samme interessene som medlemmene har nevnt i de foregående spørsmålene, men også en del nye. Brukerne nevner brukermedvirkning, brukerstyring, samtalegrupper som viktige tiltak. Videre at man videreutvikler allerede gode og populære aktiviteter. Ulike kurs og temakvelder er også et ønskemål. Samt teater og kinobesøk. Kontakt Helt til slutt spurte vi medlemmene om det var ok at vi tok videre kontakt. Er det ok at vi tar videre kontakt? Ja 29 82,9 85,3 85,3 Nei 5 14,3 14,7 100,0 Total 34 97,1 100,0 Missing System 1 2,9 Total ,0 Vel 85 prosent syntes det var ok om de ble kontaktet igjen. Det kom noen kommentarer i forbindelse med dette som er angitt nedenfor. Jeg synes jeg som pensjonist er for gammel. Lykke til videre Om et par måneder gr dødsfall nær venn Trodde undersøkelsen var anonym Vanskelig siden jeg har planer om å komme meg tilbake i arbeid

19 19 Oppsummering og konklusjoner Dataene som er presentert fra denne undersøkelsen, viser at medlemmene i Mental helse Trondheim ikke skiller seg så mye fra den øvrige befolkningen når det gjelder utdanning og yrkeserfaring. Mer en to tredjedeler har høyere utdanning i en eller annen form, evt. enkelte har høyskole og universitetsfag uten at de har avlagt noen grad. Når det gjaldt arbeidserfaring hadde hele 97 prosent tidligere arbeidserfaring, mens bare 40 prosent var i arbeid i dag. Psykiske og fysiske problemer utgjør den største hindringen for å kunne være i arbeid, over 80 prosent, mens praktiske hindringer utgjør vel 15 prosent. I underkant av 67 prosent deltok i en eller annen form for fritidsaktivitet og omtrent like mange hadde en hobby som de var opptatt av. Når det gjaldt Entreprenørskap, kunne halvparten av medlemmene tenke seg å arbeide på egen hånd, mens en tredjedel kunne tenke seg å starte eget firma. Noen få hadde allerede startet opp egen virksomhet. Når det gjaldt utvikling av Mental Helse Trondheim videre, kom det inn mange gode forslag. Brukerstyrking og brukermedvirkning var et sentralt område samt videreutvikling av allerede populære tiltak. Mange medlemmer ønsket også økt kursvirksomhet innenfor ulike områder/- temaer som de var opptatt av. Kulturelle og sosiale aktiviteter var andre ønskemål. Når det gjaldt muligheter for å ta kontakt med respondentene, svarte hele 83 prosent at dette var i orden at vi gjorde dette. Resultatene fra undersøkelsen viser at det er betydelige menneskelige ressurser hos medlemmene i Mental Helse Trondheim i form av utdanning, arbeidserfaring og aktiviteter. Dette gir et potensiale for entreprenørskap og kan være et godt utgangspunkt for videre dialog og samarbeid i tiden framover.

Bolig, arbeid og nettverk.

Bolig, arbeid og nettverk. Bolig, arbeid og nettverk. Skjema for kartlegging og vurdering av habiliteringsbehov. Navn:... Personen selv bør i størst mulig grad delta under utfyllingen av skjemaet. Der det er tilsatt miljøarbeidere

Detaljer

TILRETTELAGTE KURS FOR VOKSNE MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING SKOLEÅRET 2015-2016

TILRETTELAGTE KURS FOR VOKSNE MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING SKOLEÅRET 2015-2016 TILRETTELAGTE KURS FOR VOKSNE MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING SKOLEÅRET 2015-2016 VIL DU VÆRE MED PÅ KURS SKOLEÅRET 2015-2016? Kursene er spesielt tilrettelagt for voksne med psykisk utviklingshemming og

Detaljer

10. Tidsbruk blant aleneboende

10. Tidsbruk blant aleneboende Aleneboendes levekår Tidsbruk blant aleneboende Odd Frank Vaage 10. Tidsbruk blant aleneboende Mindre tid går til arbeid og måltider, mer til fritid og søvn Aleneboende bruker mindre tid på arbeid enn

Detaljer

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Livskvalitet for de eldste prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Brukerinvolvering Brukerinvolvering Brukermedvirkning EKSPERTBRUKER Barnebarnet kan fortelle hvordan det er å besøke bestefar og

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

Informasjonshefte om Aktiv fritid

Informasjonshefte om Aktiv fritid Informasjonshefte om Aktiv fritid Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er fritid med bistand?... 4 Hva er en aktivitetsgruppe?...

Detaljer

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste Torridalsveien Aktivitetshus Kirkens Sosialtjeneste 4 Torridalsveien Aktivitetshus Tilpasset støtte Kompetanse Vårt særpreg Brukermedvirkning Søknad om plass 7 Dagsenteret Tilbud Matlaging Fysisk trening

Detaljer

Vi har mottatt oppfordring/påminnelse om å søke om økonomisk støtte som prosjekt gjennom Extrasiftelsen. Det som prioriteres er:

Vi har mottatt oppfordring/påminnelse om å søke om økonomisk støtte som prosjekt gjennom Extrasiftelsen. Det som prioriteres er: Mental Helse Side 1 av 5 Sted: Fjordgata 19 Dato: 21.08.2014 Møteleder: Dag Øivind Antonsen Tidsrom: 17.00-19.00 Innkalt: Dag Øivind Antonsen, Jan Tore Svartrapmo, John Jakobsen, Morten W. Petersen, Ragnar

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint?

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker, sammen med en som har demens. Med midler fra TV-aksjonen 2013 - «Ingen

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002 Skriftserien nr 3/2003 Norsk forskerforbund Lønnsstatistikk kommunal sektor 1. INNLEDNING Våren 2003 ble det gjennomført en spørreundersøkelse overfor

Detaljer

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort 2008 Klubbsjekken [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering a v innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering

Detaljer

Dagtilbud mål og innhold

Dagtilbud mål og innhold Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, stormøte 19. oktober 2010 Dagtilbud mål og innhold Foto: Helén Eliassen Kirsti Buseth, rådgiver rådmannens fagstab Brukere - involvering KFU Kommunalt

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Fritid VGS. Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk

Fritid VGS. Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk Fritid VGS Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) /

Detaljer

Samlet årsmelding for lokallagene.

Samlet årsmelding for lokallagene. 30.09.11. Samlet årsmelding for lokallagene. Alle lokallagene ble bedt om å fylle ut et skjema der aktiviteten i 2010 ble rapportert. Dette kom i tillegg til den skriftlige rapporten som sammen med regnskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Fritid U-skole. Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk

Fritid U-skole. Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk Fritid U-skole Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US)

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole Barn og unge fritid TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2015 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne

Detaljer

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke 1 Hva er BPA? BPA er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte selv leder sine egne assistenter, og dermed

Detaljer

Avisa vår. Våren 2014

Avisa vår. Våren 2014 Våren 2014 Avisa vår *Oppsett og informasjon om året hytte tur *Sjefens hjørne *Iddebo aktiviteter *Oppstart av besøksvenn med hund * 5 års jubileum solheim dagsenter * informasjon om bruker undersøkelsen

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Tirsdagstreff Målet var å ha treffstedet åpent hver tirsdag i hele 2014, også i sommer. Dette har vi klart med unntak av 2-3 ganger der vi dessverre måtte stenge

Detaljer

Personopplysninger Min Livshistorie

Personopplysninger Min Livshistorie Personopplysninger Min Livshistorie Skjemaet er videreutviklet av Solheim/GERIA 2012 på bakgrunn av Eek & Haugen 1979. Arbeidet er utført i samarbeid med Eek og Haugen, Nasjonalt kompetansesenter for aldring

Detaljer

Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Pb. 8011 Dep. 0030 Oslo Oslo, 30. juli 2013 Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er glade for at regjeringen

Detaljer

Årsmelding 2009 Bøler seniorsenter

Årsmelding 2009 Bøler seniorsenter Årsmelding 2009 Bøler seniorsenter 1. Eierskap, organisering og brukermedvirkning Seniorsenteret er drevet av Nasjonalforeningen for folkehelsen (NFF) ved Oslos fylkeshelselag. Den daglige driften av senteret

Detaljer

01.01.2012 14:02 QuestBack eksport - Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011

01.01.2012 14:02 QuestBack eksport - Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011 Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011 Publisert fra 12.12.2011 til 31.12.2011 170 respondenter (170 unike) 1. Kjønn 1 Kvinne 68,2 % 116 2 Mann 31,8 % 54 Total 170 1 2. Hvilken tittel har

Detaljer

Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: A2 Arkivsaksnr.: 04/01164-023 Dato: 24.02.2005 TILBUDET I DRAMMEN KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: A2 Arkivsaksnr.: 04/01164-023 Dato: 24.02.2005 TILBUDET I DRAMMEN KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: A2 Arkivsaksnr.: 04/01164-023 Dato: 24.02.2005 TILBUDET I DRAMMEN KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST, UTDANNING

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE Evaluering av: SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE - En dag om samfunnsengasjement, for på sikt å øke rekruttering til lokalpolitikk Et tiltak i Løten kommunes deltakelse i prosjektet Utstillingsvindu for

Detaljer

Eldres deltakelse en verdibasert. prosess

Eldres deltakelse en verdibasert. prosess Eldres deltakelse en verdibasert En del av: prosess Participation and agency when aging in place Satsningsområde Deltakelse; Høgskolen i Sør-Trøndelag Finansiering: Norges Forskningsråd Prosjektorganisering

Detaljer

Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort

Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort utstansing Hysnes Helsefort vil bidra til å øke din arbeidsevne gjøre deg i bedre stand til å samhandle med ditt nettverk Hvordan oppnå økt arbeidsevne? Fysisk og mental

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Brukere som samfunnsressurs Ota Ogie Mental Helse Sør-Trøndelag 2008

Brukere som samfunnsressurs Ota Ogie Mental Helse Sør-Trøndelag 2008 Brukere som samfunnsressurs Ota Ogie Mental Helse Sør-Trøndelag 2008 Innledning Prosjekt innvandrer og psykisk helse ble begynt i august 2008 og er på utredningsfasen. Prosjektet skal sette fokus på å

Detaljer

Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt

Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt Levekår på Svalbard Befolkningen i har gjenomgående færre helseplager enn befolkningen på fastlandet. Kun 1 prosent i vurderer egen helsetilstand som dårlig

Detaljer

Karrierekurs. et Kvalifiseringsprogram utarbeidet av Durapart. Dag Eide

Karrierekurs. et Kvalifiseringsprogram utarbeidet av Durapart. Dag Eide Karrierekurs et Kvalifiseringsprogram utarbeidet av Durapart Dag Eide Bakgrunn for prosjektet/kurset Ønske fra NAV om å gjøre noe med gruppen langtidssosialklienter spesielt ungdom Kravspek. ble utarbeidet

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Evaluering. Ung i jobb

Evaluering. Ung i jobb Evaluering 01 Ung i jobb TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll 700 Trondheim RAPPORT Rapport-tittel: Evaluering Ung i jobb 01 Bestiller: Personaltjenesten v/tone Solberg Dato: 16.9.01 Antall

Detaljer

ÅRSMELDING FROGN SENIORSENTER - 2013

ÅRSMELDING FROGN SENIORSENTER - 2013 ÅRSMELDING FROGN SENIORSENTER - 2013 FROGN SENIORSENTER GJENNOM 2013 Frogn seniorsenter ligger sentralt i sentrum av Drøbak og betjener brukere fra hele kommunen. Frogn seniorsenter har fullført enda et

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Nordisk konferanse - 2014 AKTIV FRITID FOR ALLE

Nordisk konferanse - 2014 AKTIV FRITID FOR ALLE Nordisk konferanse - 2014 AKTIV FRITID FOR ALLE Fritidsaktiviteter for ungdom med utviklingshemming Beitostølen 25. september 2014 Anne-Stine Dolva, Marit Kollstad & Jo Kleiven Avd. for pedagogikk og sosialfag,

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Å være menneske er komplekst og vanskelig fordi vi blir født med ulike evner og forutsetninger for å mestre livet. Omsorgspartner Vestfold gir en

Å være menneske er komplekst og vanskelig fordi vi blir født med ulike evner og forutsetninger for å mestre livet. Omsorgspartner Vestfold gir en Å være menneske er komplekst og vanskelig fordi vi blir født med ulike evner og forutsetninger for å mestre livet. Omsorgspartner Vestfold gir en ekstra hånd å leie i for de som av ulike årsaker trenger

Detaljer

Et lærested for unge voksne med utviklingshemming

Et lærested for unge voksne med utviklingshemming Et lærested for unge voksne med utviklingshemming FRAMskolen er et folkehøyskolelignende tilbud for deg mellom 18 og 25 år som lever med utviklingshemminger. Skolen vil bidra til å gi deg en god overgang

Detaljer

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Mosjon etter alder, kjønn og utdanning Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Alder er ingen hindring for å trene. Alle mosjonerer mer enn før, og særlig gjelder det for ungdom mellom 16 og 19 år. I denne

Detaljer

Tidsbruk blant uførepensjonister med barn

Tidsbruk blant uførepensjonister med barn 2003/3 Notater 2003 ro o z +3 Berit Otnes IA Tidsbruk blant uførepensjonister med barn ofl? 1 ro s_ u c w; 33 ro *-> Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 00.02.20 Forord

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

Informasjonshefte til støttekontakter

Informasjonshefte til støttekontakter Informasjonshefte til støttekontakter Sørum Aktivitetssenter 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er så en støttekontakt?... 4 Veiledning av støttekontaktene...

Detaljer

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel.

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Gammel og GLAD 1 GLEDE Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Det er alltid ting i livet du kan glede deg over, alene eller sammen med andre. Når du er gammel

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Åndelig omsorg. Sykehjemsprest Anne Jørstad Demensomsorgens ABC. Arendal 10. og 11. april 2014

Åndelig omsorg. Sykehjemsprest Anne Jørstad Demensomsorgens ABC. Arendal 10. og 11. april 2014 Åndelig omsorg Sykehjemsprest Anne Jørstad Demensomsorgens ABC Arendal 10. og 11. april 2014 Jeg vil ha dere med på Hva mener vi med åndelig omsorg? Hva med vår egen åndelighet? Hvordan kan vi støtte våre

Detaljer

Aktivitetsposten. Mai 2014 VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! HUSK VOLUMFESTIVALEN 18. - 22. juni - volumfestivalen.no

Aktivitetsposten. Mai 2014 VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! HUSK VOLUMFESTIVALEN 18. - 22. juni - volumfestivalen.no ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Mai 2014 Sommeraktiviteter! VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! Vi håper du finner noen

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05. Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.2009 Arkivreferanse: 2009/637/ Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter for demens i Nordland Eier: Norske Kvinners Sanitetsforening, Nordland Krets Bodø

Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter for demens i Nordland Eier: Norske Kvinners Sanitetsforening, Nordland Krets Bodø Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter for demens i Nordland Eier: Norske Kvinners Sanitetsforening, Nordland Krets Bodø Telefon: 75 55 16 10 Telefax: 75 55 16 11 Junkerveien 67, 8076 BODØ INFORMASJON

Detaljer

ELDRES PERSPEKTIVER PÅ DELTAKELSE INTERVJUGUIDE

ELDRES PERSPEKTIVER PÅ DELTAKELSE INTERVJUGUIDE Informant nr.: NB: Skriv også informantnummeret i feltet i øvre høyre hjørne på spm. 24 (side 19). ELDRES PERSPEKTIVER PÅ DELTAKELSE INTERVJUGUIDE Formålet med denne undersøkelsen er å få kunnskap om hvordan

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013 3 NORSK ehandelsbarometer 4. kvartal 2013 Innhold Velkommen... 3 Om Norsk ehandelsbarometer... 3 Hovedtrender 4. kvartal 2014... 4 Total netthandel på 17,6 milliarder kroner... 5 Økt kjøp av detaljvarer

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Arbeidsmiljø Neadalen

Arbeidsmiljø Neadalen Jan Erik Ingebrigtsen Arbeidsmiljø Neadalen Kvalitetssikring og vitenskapeliggjøring av og med praksis Rapport 2015 Rapport 2010 Høgskole- og universitetssosialkontoret (HUSK) i Midt-Norge Forord Undersøkelsen

Detaljer

Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS. Informasjon om oppholdet. www.friskstiftelsen.no

Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS. Informasjon om oppholdet. www.friskstiftelsen.no Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS Informasjon om oppholdet Velkommen til Friskstiftelsen FRISKSTIFTELSEN Terningen Arena, Hamarvegen 112 2411 Elverum Tlf: 62 33 01 33 post@friskstiftelsen.no

Detaljer

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune Brukerundersøkelser 2008 Stange kommune gjennomførte en brukerundersøkelse på psykisk helsefeltet høsten 2008, med en påfølgende dialogkonferanse for brukere og ansatte den 14.11.08. Bakgrunn for saken

Detaljer

Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel

Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel Hvem setter vi i fengsel? Hvem setter vi i fengsel? Rusproblemer Mangler bolig Fattige Lite skolegang

Detaljer

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hvordan er hverdagen til ungdommen i Sunndal? Er vi i dag sosial eller asosial? I dagens samfunn kommer man ikke vekk fra internett. Internett har blitt en viktig

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Ungdom og kredittkort

Ungdom og kredittkort Ungdom og kredittkort Undersøkelse blant tiendeklassinger august 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ungdoms holdning til og kunnskap om bruk

Detaljer

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Elena You Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Evaluering Tøtte til Topps

Evaluering Tøtte til Topps Rapport Evaluering Tøtte til Topps Maria Almli 2008 Innhold: Bakgrunn... 3 Sammendrag... 4 Om undersøkelsen... 5 Om utvalg og tabeller... 5 Resultater... 6 Bakgrunnsdata... 6 Erfaringer fra Tøtte til Topps...

Detaljer

BAKGRUNNSOPPLYSNINGER

BAKGRUNNSOPPLYSNINGER BAKGRUNNSOPPLYSNINGER Beboerens navn: Fødselsdato: Opplysningene er gitt av : Beboer: Pårørende Begge Navn på pårørende som har gitt opplysningene: HVORFOR DETTE BAKGRUNNSOPPLYSNINGSSKJEMA? Dette skjemaet

Detaljer

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Informasjonshefte om støttekontakttjenesten 1 2 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?...2 Hva er en individuell støttekontakt?...4 Hva er en aktivitetsgruppe?...5 Veiledning

Detaljer

Notater. Liva Vågane. Undersøkelse om fysisk aktivitet blant personer i alderen 55-75 år Dokumentasjonsrapport. 2001/49 Notater 2001

Notater. Liva Vågane. Undersøkelse om fysisk aktivitet blant personer i alderen 55-75 år Dokumentasjonsrapport. 2001/49 Notater 2001 2001/49 Notater 2001 Liva Vågane Notater Undersøkelse om fysisk aktivitet blant personer i alderen 55-75 år Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk /Seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

LIVSHISTORIEKARTLEGGING

LIVSHISTORIEKARTLEGGING LIVSHISTORIEKARTLEGGING Revidert juni-13 Beboerens navn: Fødselsdato: Hvem har gitt opplysningene: Navn på primærkontakt Dato: 1 Hvorfor denne kartleggingen? Dette skjemaet er utarbeidet for at personalet

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø 2010

Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø 2010 Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø Bakgrunn: Gjennomført i perioden: 24.11. 08.12.. Undersøkelsen er kun sendt til kandidater (Bachelor/Master) fullført i perioden 01.03.2009 31.08. med registrert

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE OM KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ NORD-JÆREN 2015

SPØRREUNDERSØKELSE OM KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ NORD-JÆREN 2015 SPØRREUNDERSØKELSE OM KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ NORD-JÆREN 2015 Om utfyllingen: Betegnelsen Nord-Jæren brukes i skjemaet som fellesbetegnelse på kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, og Randaberg.

Detaljer

BPA-ordningen i Trondheim kommune

BPA-ordningen i Trondheim kommune Helse- og velferdskontorene BPA-ordningen i Trondheim kommune Foto: Carl-Erik Eriksson 1 2 Respekt for at alle skal ha muligheter for å kjenne mestring og det å kunne ta ansvar for eget liv 3 Hva er BPA?

Detaljer

Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens. undersøkelse om veier til

Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens. undersøkelse om veier til Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens andre ikke gjør det? Første resultater fra en OECD undersøkelse om veier til utdanning og arbeid Om undersøkelsen Spørreskjema utformet av OECD Oppdrag

Detaljer

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Informasjonshefte om støttekontakttjenesten 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?...2 Hva er en individuell støttekontakt?...3 Hva er en aktivitetsgruppe?...4 Veiledning av

Detaljer

Har du behov for opptrening/intensiv rehabilitering eller avlastning? Vi kan hjelpe deg!

Har du behov for opptrening/intensiv rehabilitering eller avlastning? Vi kan hjelpe deg! Har du behov for opptrening/intensiv rehabilitering eller avlastning? Vi kan hjelpe deg! OMGIVELSER FASILITETER Høyenhall ligger i naturskjønne omgivelser ved Vik i Hole kommune. Fra den store terrassen

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

MOSOGN ESO 2015/2016

MOSOGN ESO 2015/2016 MOSOGN ESO 2015/2016 1 INNHOLD INNLEDNING 2 ELEVER 3 ANSATTE 3 OM ESO 4 DAGSRYTME 5 LEK 6 FRITIDSAKTIVITETER, IDRETTS- OG FRILUFTSAKTIVITETER 7 OMSORG OG TRYGGHET 8 KULTURAKTIVITETER 9 TILBUD OG PRISER

Detaljer

Førstelektor Hanne Tuntland Høgskolen i Bergen

Førstelektor Hanne Tuntland Høgskolen i Bergen Førstelektor Hanne Tuntland Høgskolen i Bergen Målgruppen for hverdagsrehabilitering er eldre hjemmeboende personer Fokuset for rehabiliteringen er den eldre personens mestring av hverdagsaktiviteter i

Detaljer

Hjelpekort til. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2012

Hjelpekort til. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2012 Hjelpekort til Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2012 KORT 1 Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Hjelpekort til. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2010

Hjelpekort til. Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2010 Hjelpekort til Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2010 KORT 1 Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer

Detaljer