Kurs Tima Instruktør Min/max Målgr. Støtte Pris

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs Tima Instruktør Min/max Målgr. Støtte Pris"

Transkript

1 Kursinformasjon Med bakgrunn i ekstra høg kursaktivitet i fjor, har vi i SFFK auka andelen KUDmidlar til rådigheit. Desse midlane ønskjer vi å gi tilbake til klubbane, ved å tilby fleire kurs samt støtte til nye originale prosjekt og tilbod. Tabellen under gir ein oversikt over kurs innafor vårt satsingsområde, samt detaljert informasjon om kursinnhald. Seinare i dette skrivet vert det presentert ulike prosjekt og aktivitetar vi ønskjer at våre klubbar kan inkludere i sitt tilbod. Med ekstra KUD-midlar har vi nemleg større økonomisk kapital øyremerka for igangsetting av prosjekt og tiltak. Her gjeld første mann til mølla-prinsippet, så det gjeld å vere «snabb på labben». Oversikt over aktuelle kurs og temakveldar Kurs Tima Instruktør Min/max Målgr. Støtte Pris Temakveld 4 Krets/klubb 6< Variert 0 0* Leiarkurs 1 12 Krets 8< Leiar og oppmenn 0 0* Leiarkurs 2 16 Krets 8< Leiar og oppmenn Leiarkurs 3 16 Krets 10< Leiar og oppmenn Leiarkurs 4 4 dg. NFF Etter Leiar og oppmenn 2500kr søknad pr.stk Barnefotballkveld 4 Krets 6< Barnefotballtrenarar 0 0* Ungdomsfotballkveld 4 Krets 6< Ung.fotballtrenarar 0 0* Fagsamling - jenteaktivitet 4 Klubb/klubb 6< Jentefotballtrenar / * leiar Trenar, C-kurs del 1 16 Krets 8-16 Trenar 0 0* Trenar, C-kurs del 2 20 Krets 8-16 Trenar Trenar, C-kurs del 3 16 Krets 8-16 Trenar Trenar, C-kurs del 4 20 Krets 8-16 Trenar Fagsamling - inkludering 4 Krets/Klubb 6< Trenar, leiar, arrangement ansvarlig, styremedlem. Fysisk trening, år 4 Krets/HISF 8< Barn- og ungdomsfotballtrenarar * *

2 ** Gratiskurs og kurs med støtte, inkludera at klubben stille med lokale, samt enkelt servering. OBS: Når klubben stillar med instruktør, må instruktøren fylle ut og sende inn signert hovudregistrering skjema for å mota økonomisk støtte. Samarbeid mellom klubbar vil gjør tilrettelegginga lettare. SFFK oppmodar naboklubbar til å samkjøre dei ulike kursa. Det vil auke tal deltakarar, og samtidig bli ein naturlig arena for dialog klubbane i mellom.

3 Detaljert kursinformasjon Temakveld: Klubben vel sjølv aktuelle tema som kan passe den gruppa klubben ønskjer å samle. Døme på tema vil vere doping, seksuelle overgrep og trakassering, alkohol, trafikksikkerhet, kampfiksing og spilleavhengigheit eller ernæring for unge idrettsutøvarar. SFFK har materiell til rådigheit, og kan også stille med instruktørar. Årleg arrangerring av temakveldar er og eitt krav for klubbar i kvalitetsklubbprosjektet. Leiarkurs 1,2, 3 og 4: Vi veit at klubbleiarar i fotball-noreg sit inne med kompetanse og erfaringar som er til stor nytte for andre. Difor er det laga eit kursopplegg som i større grad enn før inspirerer til ettertanke og kunnskapsdeling. Fotballeiar 1-3 er en kursstige som gir mange svar, men som og stiller mange spørsmål. Bruk desse spørsmåla aktivt, båe til eigenrefleksjon, plenumsdiskusjonar og gruppeoppgåver. Fotballeiar 1-3 har fått ein undertittel som heiter «FORSTÅ LEIE UTVIKLE». Dei tre orda fortel på kortast måte kva det enkelte kurset omhandlar. Og rekkefølgja er ikkje tilfeldig. Klubben står som arrangør for kurs 1 og 2, medan fotballkretsen arrangerrar leiarkurs 3. Leiarkurs 4 er eitt faredagarskurs som vert organisert og arrangert av NFF. Som del av kvalitetsklubbprosjektet vert det og stilt krav til at fleirtalet av styret i klubben skal ha eitt eller fleire leiarkurs. Les meir om leiarkurs på:

4 Barnefotballkveld: Dette er eit kurs kor alle trenarar, lagleiarar og foreldre for 7-12 års laga i klubben kan delta. Kurset har fokus på korleis man kan leggje til rette for gode rammer og best mogleg aktivitet for dei aller yngste. Fotballkvelden består av to delar, 2 timar teori og 2 timar praktisk økt. Teorien fokusera på verdiar og retningslinjer, samt moglegheit og utfordringar. Den praktiske økta vil gi innføring i gode og funksjonelle øvingar for dei aktuelle aldersklassane, organisering av treningsøkter og korleis ein kan auke aktiviteten på treningsfeltet. Kurskvelden er gratis, så det blir ingen kostnader for klubbane eller deltakarane. Kurset er eit lågterskeltilbod og ingen forkunnskap er nødvendig. Vi håpar at kvelden vil gi litt ekstra inspirasjon og bidra til økt kunnskap for heilheita i klubben. Ta kontakt med utviklingssjef - barn om dette er noko for din klubb: Marius Kloster Utviklingssjef barn tel:

5 Ungdomsfotballkveld: Ungdomsfotballkvelden er eit kveldskurs på 4 tima, med to tima teori og to tima praksis. Fokuset ligg på unge i alderssegmentet 13-19år. NFF ungdomsfotballkveld kan gjennomførast for alle i klubben som har verv i ungdomsfotballen, som trenarar, lagleiarar og klubbens styre. Kurset blir tilpassa den enkelte klubbs behov i forkant. Kurset vert tilpassa den individuelle klubben. Kurskvelden startar med klubbens og ungdommens verdigrunnlag, og vi ser på korleis klubben kan leggje til rette for god ungdomsfotball. Klubbens sportsplan er eit sentralt tema her. Vi går gjerne innom overgangen frå barnefotball til ungdomsfotball, og ser på korleis man kan inkludere gode øvingar for ulike nivå i ungdomsfotball. Ta kontakt med spelar- og trenarutviklar om dette er noko for din klubb: Jan Tore Jåstad spelar- og klubbutviklar tel:

6 Fagsamling jenteaktivitet/-satsing: Dette er ei samling kor fokuset vil liggje på jentefotballen, og aktivitet og satsing i klubben vert diskutert. Klubbens dagsaktuelle situasjon og framtida vert relevante tema. Spesielle problemområde som integrering og rekruttering av jenter i fotballen er noko fleire klubbar slit med å takle, og vi i kretsen ønskjer difor å bidra med kunnskap og erfaring.

7 Trenar, C-kurs: NFF C-lisens er for deg som ønskjer å ivareta alle sine behov med omsyn til ferdigheitsutvikling og eit godt miljø. Heile kurset strekker seg over 18 kveldar (72 undervisningstimar), men vert delt i 4 delkurs. Gjennom dei ulike bolkane vert det nytta førelesningar, gruppearbeid og erfaringsutveksling, samt treningsleiing i praksis med rettleiing ute på fotballbana. Dei enkelte delkursa er sjølvstendige kurs på fire modular som byggjer på kvarandre. Ved gjennomføring av delkurs 1, får ein status som Barnefotballtrenar. Delkursa er retta mot ulike målgruppe: Delkurs 1: Barnefotballkurset Fire modular à 4 timer kvar totalt 16 timar. VERT DEKKA AV SFFK Delkurs 2: Barnefotball - flest mogleg med kvalitet Fem modular à 4 timer kvar totalt 20 timar inkludert Keepertrenerkurs 1, Del 1: Barnefotball Delkurs 3: Mot ungdom - lengst mogleg Fire modular à 4 timer kvar totalt 16 timar. Delkurs 4:Ungdom - flest mogleg - best mogleg Fem modular à 4 timer kvar totalt 20 timer inkludert Keepertrenerkurs 1, Del 2: Ungdomsfotball.

8 Innhaldet i delkursa byggjar på kvarandre, så læringseffekten er størst ved å ta dei i riktig rekkefølgje. Til saman utgjer dei fire delkursa det fyste trinnet i NFFs formelle trenarutdanning og gir autorisasjon som C-lisenstrenar. Alle som er trenarar i barne- og ungdomsfotballen bør ha delar av, eller heile dette kurset. I NFFs handlingsplan 2012 er det et eksplisitt mål at i alle klubba med barne- og ungdomsavdelingar i Norge: 1) Skal ha ein trenar på kvart årstrinn i barne- og ungdomsfotballen med C- trenarkompetanse. 2) Alle trenarar i barnefotballen skal ha delteke på barnefotballkvelden, samt ha fullført delkurs 1 og følgeleg ha autorisasjon som Barnefotballtrenar. 3) Alle trenarar i ungdomsfotballen skal ha delteke på ungdomsfotballkvelden, samt å ha fullført eitt av delkurs 3 eller 4. Les meir om C-lisens på:

9 Inkludering - fagsamling: Kretsen tilbyr eit kurs kring korleis klubbar gjennom inkludering kan bidra til lokalsamfunnet. NFF ønskjer at fotballen skal vere eit sted for alle. Dette kan vere utfordrande for klubben, og kurset legg difor fokuset kring aktuelle problemstillingar internt i klubben. Problemstillingar som til dømes religionar, asylsøkjarar, legning, fysiske og psykiske avgrensingar vil vera relevante problemstillingar for dette kurset. Målet er å gi klubbens medlem, trenaren, leiaren og foreldra kjennskap til ulike problemstillingar, og alternative løysningar. Fysisk trening, 10-13år Dette er ei fagsamling kor temaet er fysisk trening i ungdomsfotballen. Instruktørkorpset består av tilsette hjå SFFK, samt idrettsstudentar frå HISF med relevant kunnskap. Kurskvelden består av 2 timar teori kring fysisk trening for eldre barn, samt ei praktisk økt på 2 timar. Klubben er ansvarleg for å stille med ei spelargruppe i alderssegmentet 10-13år. Instruktøren vil gjennom aktivitet illustrere korleis ein kan implementere øvingar med fokus på fysisk trening i den normale fotballøkta. Ta kontakt med klubbutviklar om dette er noko for din klubb.

10 OPPSTART AV PROSJEKT / TILBOD MED STØTTE FRÅ SFFK Under følgjer døme på ulike tiltak som vil bli kunne søke om støtte frå SFFK. I tillegg til dei gitte døma, står klubbane fritt til å designe og søke om støtte til eigne prosjekt og tiltak. SogndalAkademiet Dei fleste barneskular i Sogn og Fjordane tilbyr skulefritidsordning. Men ikkje alle tilbyr leksehjelp, og organisert fysisk aktivitet. SogndalAkademiet tilbyr derimot ei svært fin ordning for barna i bygda. Fem til åtte gongar i veka samlar SogndalAkademiet barn i alderen 6-14 år, på Campus. Fotballaktiviteten pågår båe før og etter skuletid. Etter skuletid bidrar og pensjonerte lærarar med leksehjelp. I tillegg startar ettermiddagssamlinga med eit varmt måltid. Akademiet er ein form for fotballfritidsordning. Om dette er noko du tenkjer kan passe for di bygd/din by og klubb, kan du ta kontakt med utviklingssjef - barn SFFK og ansvarleg for ordninga i Sogndal, Marius Kloster. Marius Kloster Utviklingssjef barn tel:

11 Telenor Xtra fotballfritidsordning Telenor Xtra er en landsomfattande fotballfritidsordning for barn mellom 9 og 12 år, med utdanna trenarar som vektlegg eit godt og kvalitetssikra tilbod til barna etter skuletid. Det er hovudfokus på å skape rørsleglede gjennom fysisk aktivitet, kosthold og leksehjelp. Prosjektet som vert leda av Hallvar Thoresen har rulla og gått sidan 2012 og inkluderar i overkant av 80 fotballklubbar, men ingen i Sogn og Fjordane. Dette tykkjer vi i krinsen er synd, og oppmodar difor klubbar til å vurdere tiltaket. Alle fotballklubbar kan søkje om å bli en del av Telenor Xtra. Besøk difor nettsida og vurder om dette kan vere noko for din lokale klubb! Les meir om konseptet på: Marius Kloster Utviklingssjef barn tel:

12 Jentefotball Jentefotball er i vinden båe nasjonalt og internasjonalt, og tek stadig nye og store steg. Vi i SFFK håpar at klubbar i Sogn og Fjordane aktar å følgje utviklinga, og ønskjer difor å bidra økonomisk til dei som tek ansvar og rettar fokus mot inkludering av jente i fotballen. Her kan klubbar til dømes arrangere eigne jentefotballdagar, temakveldar for jentefotball samt fagsamling for trenarar, lagleiarar og foreldre i jentefotballen. Dersom dykk ønskjer meir informasjon om kva som er mogleg, er det bare å ta kontakt! Og dersom dykk allereie har ein plan for tenkte prosjekt, så er det bare å sende søknadar og bidra til utvikling!

13 Inkludering - nye prosjekt: Stønad til igangsetting av integreringstilbod. Fotball handlar om å legge til rette for alle, og omgrepa integrering og inkludering står sentralt. SFFK er difor svært takksame ovanfor klubbar som prioritera, og gjennomføra arrangement med fokus på inkludering, eller tiltak for til dømes personar med nedsett funksjonsemne, pensjonistar eller asylsøkjarar. Om klubben har utviklingspotensiale men høve for assistanse, kan ein alliere seg med oss i krinsen eller kommunen, eldresenter, asylmottak, skular og/eller andre institusjonar. Set klubben din på kartet ved å bidra til at fotball verkeleg vert for ALLE. Dersom klubben har ein idé til eitt prosjekt og har spørsmål ang kva som er mogleg å få til, eller ønskjer å komme i gang med prosessen, ta kontakt med klubbutviklar:

SFFK har ein omfattande utdanningsaktivitet gjennom sesongen.

SFFK har ein omfattande utdanningsaktivitet gjennom sesongen. FOTBALLUTDANNING SFFK 2015 SFFK har ein omfattande utdanningsaktivitet gjennom sesongen. Kvifor er fotballutdanning viktig? Auka kompetanse gjer meir og betre fotballaktivitet i både bredde og topp. Alle

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

INNHALD. Sportsplan, FBK Voss Side 2. Fyrstehjelp og tapekurs s. 27 Trenarar målsetjingar s. 28 Leiarar målsetjingar s. 28

INNHALD. Sportsplan, FBK Voss Side 2. Fyrstehjelp og tapekurs s. 27 Trenarar målsetjingar s. 28 Leiarar målsetjingar s. 28 INNHALD Innleiing (sjå internettsida) Innhald s. 2 Kap. 1 Kap. 2 Visjon målsetjingar verdireglar Sosiale mål s. 3 Sportslege mål s. 3 Verdireglar for FBK Voss s. 3 Haldning og innstilling Overfor seg sjølv

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Ungdom med særlege behov

Ungdom med særlege behov Ungdom med særlege behov Rapport frå pedagogisk utviklingsprosjekt 2006 ved Nordfjord folkehøgskule Prosjektledar: Odd Harald Halse Tema: Ungdom med særlege behov Prosjektperiode: Frå januar til september

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer