FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop."

Transkript

1 Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: kl. 18:00 20:40 Sted: Møterommet "Fraunar", Frogn rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Møtende medlemmer: For Høyre: Thore Vestby, Kirsti Birkeland, Sigbjørn Odden, Thora Bakka, Leif Tomter, Stein Erik Halck, Eva Anderssen, Dagfinn Danielsen, Gunn Heidi Iversen For Arbeiderpartiet: Kathe Langvik, Kjell Engebretsen, Knut Erik Robertsen, Paul Lorentz, Aasmund Berg, Tone Merete Hansen, Vibeke Lundh Holmedal. For Venstre: Erik Lundeby, Terje Johansen, Line Stokholm, Ivar Ruud Eide. For Fremskrittspartiet: Ole Scheie, Terje Sørensen, Vivi Ann Andersen Hansen. For Kristelig folkeparti: Bente Bjerknes, Merethe Solberg For Sosialistisk venstreparti: Kjell Monsen, Sylvi Ofstad Samstag. For Pensjonistpartiet: Lise Rønbeck For Senterpartiet: Hans Kristian Raanaas Møtende varamedlemmer: For Høyre: Gunn Heidi Iversen For Arbeiderpartiet: Aasmund Berg, Tone Merete Hansen For Venstre: Ivar Ruud Eide For Kristelig folkeparti: Merethe Solberg For Pensjonistpartiet: Lise Rønbeck. Forfall: For Høyre: Erik Berge, Ludolf Bjelland For Arbeiderpartiet: Jørn Barkenæs, Rita Hirsum Lystad For Venstre: Anne-Lisbeth Simonsen, Nicolay Corneliussen For Kristelig folkeparti: Sigbjørn Kvistad For Pensjonistpartiet: Ragnar Dahl Fra administrasjonen møtte: Rådmann Harald Karsten Hermansen Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester Diverse merknader:

2 Møteinnkallingen ble sendt ut/publisert i totalt tre hefter den 29.8, 12.9 og Møtet ble annonsert i Akershus Amtstidende den 9. september. Det var ingen merknader til innkallingen. Ordfører foreslo å behandle sak 107 til slutt. t sluttet seg enstemmig til møtet. For øvrig var det ingen merknader til sakslisten. Til å skrive under på protokollen sammen med ordfører ble Terje Johansen og Eva Anderssen oppnevnt... Terje Johansen Thore Vestby Eva Anderssen I varaordførers Rita Hirsum Lystad ble Kathe Langvik enstemmig oppnevnt som settevaraordfører. Saksliste Side Orienteringer Informasjon Spørsmål og innspill fra innbyggerne Saker til behandling 97/14 Referatsaker til kommunestyret 22. september /14 Follo landbrukskontor årsmelding 5 99/14 Sammenslått brann- og redningsvesen i Follo og Mosseregionen - styringsgruppens utredning og anbefaling 6 100/14 Endring av vedtekter Foreningen Digerud Forsamlingslokaler 7 101/14 KS' medvirkning i lokale og regionale prosesser i en kommunereform 7 102/14 Sak fra Kontrollutvalget: Sogstieika Side 2 av 21

3 103/14 Sak fra kontrollutvalget: Forvaltningsrevisjonsrapport Samhandlingsreformen 8 104/14 Invitasjon fra Europa Nostra - pristildeling /14 Valg av 2 kommunestyrerepresentanter som skal være bindeledd mellom Ungdommenes kommunestyre og politikerne i Frogn /14 Møteplan /14 Tomtetillbud /14 Oppnevnelse av saksforberedende komité - evaluering av politisk organisering i kommunestyreperioden /14 Sak fra kontrollutvalget - konkurransegrunnlaget for anbudskonkurransen om revisjonstjenester 110/14 Interpellasjon fra Frogn Venstre - opprettelse av register over godkjente serveringslokaler /14 Interpellasjon fra Frogn Høyre angående lærlinger /14 Interpellasjon fra Frogn kristelig folkeparti til kommunestyremøtet 22. september vedr. el-sykler /14 Interpellasjon fra Frogn SV - vedrørende flyktninger 20 Spørsmål fra medlemmene Orienteringer 15/14 Status - Frogn kommunes internasjonale engasjement 13/ Notatet ble tatt til orientering 16/14 Orientering om status - kommunens medlemskap i Transparency International 14/ Notatet ble tatt til orientering 17/14 Status omdømme høst / Notatet ble tatt til orientering. Informasjon Orientering om Ungdata-undersøkelsen v/stian Overå, KoRus-Øst t tok presentasjonen til orientering Side 3 av 21

4 Presentasjon av landbrukskontorets årsmelding 2013 v/landbrukssjef Lars Martin Julseth I tillegg til å presentere årsmeldingen, besvarte også Julseth spørsmål fra Venstre, fremmet i møtet i Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker den 8. september. t tok redegjørelsen til orientering. Orientering vedr. kommunereformen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/anne- Marie Vikla, og orientering vedr. KS rolle i kommunereformprosessen v/nils Petter Wiik t tok presentasjonene til orientering. Spørsmål og innspill fra innbyggerne Styret i Drøbak hundepark v/ Anne-Kari Abelsen Nicke og Eva Hageland redegjorde for sitt arbeid for å etablere hundepark i Frogn. De stilte følgende spørsmål: 1. Kan vi få aktiv hjelp fra administrasjon/viltnemnda slik at vi finner et egnet område for hundepark? 2. Kan kommunestyret be administrasjonen i Frogn om å bruke samme praksis som Ski Kommune? Ordfører svarte slik på spørsmålet: Ordfører tar initiativ til å ta saken opp med rådmannen, og vil innkalle initiativtakerne til et møte Side 4 av 21

5 Saker til behandling KS-97/14 Referatsaker til kommunestyret 22. september 2014 Rådmannens innstilling: t tar følgende referatsaker til orientering: - Regnskap og årsmelding 2013 fra FIKS - Årsregnskap og årsmelding 2013, Drøbak vaskeri - Protokoll fra generalforsamlingen, Drøbak vaskeri, Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, datert , vedrørende fastsetting av valgdag Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, vedrørende kommunereformprosessen, datert Protokoll fra styremøte i Stiftelsen Sjøtorget Brev fra Kommunal- og moderniseringsministeren, datert s behandling : Innstillingen ble enstemmig vedtatt. s vedtak : t tar følgende referatsaker til orientering: - Regnskap og årsmelding 2013 fra FIKS - Årsregnskap og årsmelding 2013, Drøbak vaskeri - Protokoll fra generalforsamlingen, Drøbak vaskeri, Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, datert , vedrørende fastsetting av valgdag Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, vedrørende kommunereformprosessen, datert Protokoll fra styremøte i Stiftelsen Sjøtorget Brev fra Kommunal- og moderniseringsministeren, datert KS-98/14 Follo landbrukskontor - årsmelding Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Årsmelding for 2013 fra landbrukskontoret i Follo tas til orientering Side 5 av 21

6 s behandling : Innstillingen ble enstemmig vedtatt. s vedtak : Årsmelding for 2013 fra landbrukskontoret i Follo tas til orientering. KS-99/14 Sammenslått brann- og redningsvesen i Follo og Mosseregionen - styringsgruppens utredning og anbefaling Formannskaps vedtak : t tar styringsgruppens utredning og anbefaling om et sammenslått brann- og redningsvesen i Follo- og Mosseregionen til orientering s behandling : Forslag: På vegne av Venstre fremmet Erik Lundeby følgende forslag: «1. Det arbeides ikke videre med sammenslåing av brannvesen i Follo fra Ytterligere strukturendringer når det gjelder brannvesen må avvente Stortingets behandling av brannstudien og prosessen om kommunestruktur». På vegne av Høyre ba Thora Bakka om gruppemøte. Forespørselen ble innvilget. Ved alternativ votering mellom innstillingen og Venstres forslag, ble innstillingen vedtatt med 17 mot 12 stemmer (12 = 4 V, 3 Frp, 2 SV, 1 SP, 2 Krf). s vedtak : t tar styringsgruppens utredning og anbefaling om et sammenslått brann- og redningsvesen i Follo- og Mosseregionen til orientering Side 6 av 21

7 KS-100/14 Endring av vedtekter Foreningen Digerud Forsamlingslokaler Formannskaps vedtak : Frogn kommune godkjenner forslag til nye vedtekter for foreningen Digerud forsamlingslokale s behandling : Innstillingen ble enstemmig vedtatt. s vedtak : Frogn kommune godkjenner forslag til nye vedtekter for foreningen Digerud forsamlingslokale KS-101/14 KS' medvirkning i lokale og regionale prosesser i en kommunereform Formannskaps vedtak : Frogn kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator for lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak har invitert kommunene til. s behandling : Forslag: På vegne av Sosialistisk venstreparti fremmet Sylvi Ofstad Samstag følgende forslag: «Frogn kommune mener det er viktig at kommunen legger opp til en prosess for en eventuell kommunesammenslåing som primært involverer kommunens egne politikere og ansatte før kontakt tas med KS. Etter å ha vurdert fordeler mot ulemper vurderes det om det er behov for hjelp fra KS, og da med et mandat som kommunen selv har definert» Side 7 av 21

8 Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fra Sosialistisk venstreparti ble innstillingen vedtatt med 26 mot 3 stemmer (3 = 2 SV, 1 SP). s vedtak : Frogn kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator for lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak har invitert kommunene til. KS-102/14 Sak fra Kontrollutvalget: Sogstieika Kontrollutvalgets innstilling: t tar kontrollutvalgets vedtak i saken vedrørende påstander fra Anne Holmen om lov- og regelbrudd, i forbindelse med kommunens behandling av utbyggingen ved Sogstieika til orientering. s behandling : Innstillingen ble enstemmig vedtatt. s vedtak : t tar kontrollutvalgets vedtak i saken vedrørende påstander fra Anne Holmen om lov- og regelbrudd, i forbindelse med kommunens behandling av utbyggingen ved Sogstieika til orientering. KS-103/14 Sak fra kontrollutvalget: Forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreformen Kontrollutvalgets innstilling: 1)t tar forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen til orientering Side 8 av 21

9 2) Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen seks og tolv måneder. 3) t oversender rapporten til Utvalg for oppvekst, omsorg og kultur for behandling. s behandling : Votering(29 representanter til stede): Innstillingen ble enstemmig vedtatt. s vedtak : 1)t tar forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen til orientering. 2) Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen seks og tolv måneder. 3) t oversender rapporten til Utvalg for oppvekst, omsorg og kultur for behandling. KS-104/14 Invitasjon fra Europa Nostra - pristildeling 2015 Formannskaps vedtak : Frogn kommune sender inn forslag om EUs kulturarvpris/europa Nostra prisen innenfor kategori 3: Verneforeningen Gamle Drøbak. Rådmannen får fullmakt til å sende inn forslaget på vegne av kommunen innen 15. oktober s behandling : Innstillingen ble vedtatt mot en stemme (1 = 1 V) s vedtak : Frogn kommune sender inn forslag om EUs kulturarvpris/europa Nostra prisen innenfor kategori 3: Verneforeningen Gamle Drøbak. Rådmannen får fullmakt til å sende inn forslaget på vegne av kommunen innen 15. oktober Side 9 av 21

10 KS-105/14 Valg av 2 kommunestyrerepresentanter som skal være bindeledd mellom Ungdommenes kommunestyre og politikerne i Frogn Rådmannens innstilling: t utnevner 2 medlemmer som skal være veiledere og bindeledd mellom Ungdommenes kommunestyre og kommunestyret ut inneværende valgperiode. Veileder 1:.. Veileder 2:.. Det utbetales møtegodtgjøring pr. møte med utgangspunkt i dagens sats for godtgjøring. Pr tilsvarer dette kr. 664,-. Satsen justeres i henhold til eventuelle endringer godtgjøringsreglementet. s behandling : Forslag: På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Kathe Langvik følgende forslag: «Som veileder oppnevnes Vibeke Lundh Holmedal». På vegne av Høyre fremmet Thora Bakka følgende forslag: «Som veileder oppnevnes Stein Erik Halck». Innstillingen med forslagene fra Arbeiderpartiet og Høyre ble enstemmig vedtatt. s vedtak : t utnevner 2 medlemmer som skal være veiledere og bindeledd mellom Ungdommenes kommunestyre og kommunestyret ut inneværende valgperiode. Veileder 1: Vibeke Lundh Holmedal Veileder 2: Stein Erik Halck Det utbetales møtegodtgjøring pr. møte med utgangspunkt i dagens sats for godtgjøring. Pr tilsvarer dette kr. 664,-. Satsen justeres i henhold til eventuelle endringer godtgjøringsreglementet Side 10 av 21

11 KS-106/14 Møteplan 2015 Formannskaps vedtak : Møteplan for 2015 alternativ 2 vår og alternativ 1 høst vedtas. Møtene i hovedutvalg for Miljø, plan og byggesaker starter kl s behandling : Forslag: På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Knut Erik Robertsen følgende forslag: «Setningen «Møtene i hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker starter kl » strykes». Setning 1: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Setning 2: Ved alternativ votering mellom innstillingen og Arbeiderpartiets forslag ble Arbeiderpartiets forslag vedtatt med 22 mot 7 stemmer (7 = 4 V, 2 Krf, 1 PP). s vedtak : Møteplan for 2015 alternativ 2 vår og alternativ 1 høst vedtas. KS-107/14 Tomtetillbud Saksdokumentet er unntatt offentlighet KS-108/14 Unntatt etter offentleglova 13, fvl Side 11 av 21

12 Oppnevnelse av saksforberedende komité - evaluering av politisk organisering i kommunestyreperioden Rådmannens innstilling: t nedsetter en komité for evaluering av den politiske organiseringen i kommunestyreperioden , med vekt på følgende områder: Utvalgsstruktur. Fordeling av myndighetsområder mellom utvalgene. Møtetidspunkt og møtefrekvens Folkevalgtopplæring Samhandling De folkevalgtes arbeidsvilkår, herunder godtgjøring Komiteen består av følgende medlemmer: (fylles ut av kommunestyret selv). t skal sluttbehandle komiteens rapport med anbefalinger før sommeren s behandling : Forslag: På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Kjell Engebretsen følgende forslag: «Frogn AP slutter seg til rådmannens innstilling og fremmer følgende forslag : Komiteen består av følgende medlemmer: - 2 repr. fra hvert av utvalgene (HOOK og HMPB) - 2 repr. fra FSK repr. fra hvert av de partiene som ikke er representert fra ovenstående». På vegne av Høyre fremmet Thora Bakka følgende forslag: «Komiteen består av ordfører og gruppelederne. Hvis et parti ønsker kan gruppeleder erstattes av en annen representant fra partiet». Det var enighet om at gruppelederne i fellesskap skulle komme frem til en gruppe. t tok pause mens gruppelederne avholdt møte. Thora Bakke fremmet deretter følgende felles forslag: «Komiteen består av følgende medlemmer: Ordfører Thore Vestby (H) Terje Sørensen (Frp) Vibeke Lundh Holmedal (AP) Lise Rønbeck (PP) Sigbjørn Kvistad (Krf). Line Stokholm (V) Hans Kristian Raanaas (SP) Kirsti Birkeland (H) Sylvi Ofstad Samstag (SV)» Side 12 av 21

13 Arbeiderpartiet og Høyre trakk deretter sine forslag. Innstillingen med fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. s vedtak : t nedsetter en komité for evaluering av den politiske organiseringen i kommunestyreperioden , med vekt på følgende områder: Utvalgsstruktur. Fordeling av myndighetsområder mellom utvalgene. Møtetidspunkt og møtefrekvens Folkevalgtopplæring Samhandling De folkevalgtes arbeidsvilkår, herunder godtgjøring Komiteen består av følgende medlemmer: Ordfører Thore Vestby (H) Terje Sørensen (Frp) Vibeke Lundh Holmedal (AP) Lise Rønbeck (PP) Sigbjørn Kvistad (Krf) Line Stokholm (V) Hans Kristian Raanaas (SP) Kirsti Birkeland (H) Sylvi Ofstad Samstag (SV) t skal sluttbehandle komiteens rapport med anbefalinger før sommeren KS-109/14 Sak fra kontrollutvalget - konkurransegrunnlaget for anbudskonkurransen om revisjonstjenester Kontrollutvalgets innstilling: 1. t slutter seg til forslaget til konkurransegrunnlag for regnskapsrevisjonen i Frogn kommune. 2. t slutter seg til forslaget om å konkurranseutsette regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon hver for seg Side 13 av 21

14 3. Dersom resultatet av konkurransen blir slik at tilbudet om felles revisjon med Vestby kommune blir det mest fordelaktige tilbudet, er kommunestyret innstilt på å velge dette alternativet. s behandling : Forslag: På vegne av Sosialistisk Venstreparti fremmet Kjell Monsen følgende forslag: «Vi opprettholder dagens ordning med revisjonstjenester». På vegne av Sosialistisk Venstreparti fremmet Sylvi Ofstad Samstag følgende forslag: «Saken utsettes». Sylvi Ofstad Samstag trakk deretter sitt forslag. Sosialistisk venstrepartis forslag fikk 2 stemmer og falt (2 = 2 SV). Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer (2 = 2 SV). s vedtak : 1. t slutter seg til forslaget til konkurransegrunnlag for regnskapsrevisjonen i Frogn kommune. 2. t slutter seg til forslaget om å konkurranseutsette regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon hver for seg. 3. Dersom resultatet av konkurransen blir slik at tilbudet om felles revisjon med Vestby kommune blir det mest fordelaktige tilbudet, er kommunestyret innstilt på å velge dette alternativet. KS-110/14 Interpellasjon fra Frogn Venstre - opprettelse av register over godkjente serveringslokaler Interpellasjon: Ordfører, Amta har meldt at driverne av nattklubben Perlen har bestemt seg for å ikke drive stedet videre. Dette er en sak med mange tapere. Unge voksne i Drøbak mister et utested, de ansatte mister jobben, driverne av stedet har tapt sine investeringer. Saken har også ført til betydelig kritikk mot kommunen. Vi er ikke uten videre enige i at denne kritikken er berettiget. Slik vi oppfatter det har det vært tydelige politiske signaler om at saken skal gis prioritet for å finne en løsning, og vi oppfatter at rådmannen har tatt dette signalet. Det har også vært politisk vilje til å finne løsninger Side 14 av 21

15 slik at stedet kunne drives inntil de nødvendige tillatelsene er på plass. Og ansvaret for at offentlige tillatelser er i orden ligger primært hos søker og gårdeier. Samtidig har det vært stilt klare krav om at permanent drift ville kreve tiltak som ga naboene trygghet for nattesøvn og sikkerhet mot hærverk, søppel og truende adferd. I offentligheten har det vært et svarteperspill der ulike parter skylder på driverne, kommunen og naboene, mens lokalets eier som den egentlige ansvarlige for at lokalet egner seg til bruken har lykkes ualminnelig godt med å ligge lavt og unngå kritikk og ansvar både i avisen og på Facebook. Venstre mener det er mulig å unngå slike situasjoner i fremtiden med enkle midler. Kommunens arkiver inneholder all informasjon som er nødvendig for at både gårdeiere, drivere og myndigheter kan vite hva slags bruk et lokale er godkjent for. Det kan umulig være en omfattende jobb å få full oversikt over dette for alle lokaler i kommunen som brukes til servering i dag, og skal et lokale man ikke har oversikt over ha serveringsbevilling senere, kan kostnadene med å undersøke regulerinsstatus og andre tillatlelser dekkes av søker gjennom saksbehandlingsgebyr. Venstre mener derfor at det bør opprettes et offentlig register over serveringslokaler og godkjent bruk. Et slikt register bør være enkelt tilgjengelig på kommunens nettsider, og informasjonen bør rutinemessig innhentes ved behandlig av søknad om serverings- og skjenkebevilling. Er ordfører enig i at et slikt register bør opprettes, for å støtte saksbehandlingen i serverings- og skjenkesaker, og for å gjøre etableringsprosessen mer forutsigbar for de næringsdrivende? Vi vil også anmode ordfører om at følgende forslag til vedtak tas opp til votering: t ber rådmannen komme tilbake med en sak om opprettelse av et offentlig register for serveringslokaler i kommunen, der det også redegjøres for ressursbruk og kostnader ved etablering og drift, og om hvordan kostnader ved løpende drift kan dekkes. Frogn Venstre v/erik Lundeby s behandling : Ordfører svarte slik på interpellasjonen: «Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur og kommunestyret, hhv. Sak 20/14 og 33/14, behandlet tidligere i år hvilke dokumentasjonskrav kommunen lovlig kan stille ved søknad om skjenkebevilling, nærmere bestemt om kommunen kan kreve dokumentasjon på brukstillatelse for å behandle søknad, alternativt om dette kan stilles som et vilkår. Det ble vedtatt endringer i de alkoholpolitiske retningslinjene om at kravet til dokumentasjon på at lokalet har brukstillatelse som viser at det er godkjent for serveringsvirksomhet strykes. I stedet skulle det lages god skriftlig informasjon om de mest vanlige tillatelsene som må være på plass og at søker selv er ansvarlig for å undersøke om dette er i orden før bevillingen kan tas i bruk. Dette vedtaket er innarbeidet i enhetens rutiner ved behandling av søknad om bevilling Side 15 av 21

16 Det er viktig at kommunen gir søker god informasjon om de mest vanlige tillatelsene som må være på plass for å drive serverings- og skjenkevirksomhet. Søker er selv ansvarlig for å søke om eller innhente tillatelsene som kreves. En av disse tillatelsene gjelder godkjenning av lokalet til den bruk det skal nyttes til etter plan- og bygningsloven. Når et bygg er oppført, skal det brukes til det formålet og på den måten det er gitt byggetillatelse til. Hvis byggverket skal brukes på en annen måte enn tidligere forutsatt, kreves søknad om og tillatelse til dette. Tiltakshaver har primæransvaret i byggesaker og kommunen kan i alle saker etter plan- og bygningsloven rette pålegg mot tiltakshaver. Tiltakshaver vil i de fleste tilfellene være den som eier bygningen. Jeg er bedt om å vurdere å opprette et register over serveringslokaler godkjent bruk, dette for å støtte saksbehandlingen i serverings- og skjenkesaker og for å gjøre etableringsprosessen mer forutsigbar for de næringsdrivende. Som det ble gjort rede for i saken som er nevnt over, så har ikke kommunen anledning til å avslå søknad om bevilling på bakgrunn av at lokalene ikke er godkjent til servering. Et slikt register ville derfor ikke betydd noe for saksbehandlingen i serverings- og skjenkesaker. Det er de næringsdrivende som selv må undersøke hvilke tillatelser som kreves i forhold til de forskjellige lovverkene, og som eventuelt må innhente disse. Dette gjelder ved oppstart av alle typer virksomheter og er ikke noe spesielt for serveringslokalene. Kommunen vil være behjelpelig med å finne byggemappene i den enkelte sak og eventuelt tolke innholdet dersom det skulle være nødvendig. Dette er noe vi tilbyr til alle innbyggere i kommunen. Derfor mener jeg at det ikke er kommunens oppgave å opprette og forvalte et eget register over serveringslokaler. Dette vil medføre stor ressursbruk som bør benyttes på andre måter. Dessuten er det er ikke mulig å søke på «serveringslokale» i matrikkelen, og man må derfor inn i den enkelte byggemappe og undersøke hva tillatelsen omfatter. Arkivet holder for tiden på med en gjennomgang med tanke på å avslutte gamle byggesaker. Med bakgrunn i erfaring fra dette prosjektet anslås det at det for en arkivansatt vil kunne ta inntil et halvt år å gå igjennom byggemappene bare i sentrum for å undersøke hva slags godkjenning de ulike bygningene har. Følgelig mener jeg at det ikke er noe grunnlag for at forslaget til vedtak settes opp til votering». s vedtak : Det ble ikke fattet vedtak. KS-111/ Side 16 av 21

17 Interpellasjon fra Frogn Høyre angående lærlinger Interpellasjon Et godt verktøy i utdanningen av håndverkere og andre fagarbeidere har tradisjonelt vært lærlingeordningen. En fagarbeider med gjennomført læretid hadde et slags kvalitetsstempel; dette var en fagarbeider som kunne sitt fag. Det er de siste årene blitt vanskelig for ungdom å få seg en lærekontrakt. Dette gjelder generelt for hele landet. Situasjonen er svært vanskelig også i Follo. For lærlinger innen byggfag er det spesielt vanskelig. Høyre er opptatt av at Frogn kommune tar sin del av ansvaret angående lærlingplasser og ønsker derfor svar på følgende spørsmål: Hvor mange lærlingplasser har Frogn kommune? Stiller Frogn kommune noen krav til bedrifter som vinner anbudsrunder i anbud som blir lagt ut når Frogn kommune legger ut prosjekter på anbud? Frogn Høyre v/eva Anderssen s behandling : Rådmannen besvarte interpellasjonen slik: 1. Frogn kommune har fra 2007 til hatt følgende antall lærlinger/praksiskandidater*: Fagområder: Helsefagarbeider ** IKT 1 1 Aktivitør 1 1 Kokk Barne- og ** ungdomsarbeider Totalt: ** *Praksiskandidater har 3 eller 4 år i bedrift og får kompetansebevis istedenfor fagbrev når de er ferdige. Praksiskandidater kan senere gå opp til privatisteksamen. Ordinær læretid er 2 år. ** 4 helsefagarbeidere og 6 barne- og ungdomsarbeidere ferdige i august Side 17 av 21

18 Lærlingene som begynte i 2012 er ferdige i Vi har p.t 2 stykker som begynte i 2011 som også blir ferdige i En av lærlingene vi p.t har i Frogn kommune har hele sitt lærlingeløp(4 år) i bedrift og vil bli ferdig i Frogn kommune benytter standard kontrakter der det stilles vilkår om at bedriftene har lærlingeordninger der det er naturlig. Dette omfatter typiske håndverksyrker som rørlegger, snekker, elektriker, blikkenslager m.v. Rådmannen vil presisere at opplæring av lærlinger er et samfunnsansvar som kommunestyret i Frogn har tatt på alvor ved å vedta i Handlingsprogrammet at vi skal ha 13 lærlinger. Dette ansvaret tar også organisasjonen alvorlig samtidig som det er ulike grunner til at kvoten ikke har vært fylt. Det har i perioder vært vanskelig å få kvalifiserte søkere til plassene. Det har også vært slik at enkelte lærlinger har fullført sitt utdanningsløp over lengre enn normert tid. Dette forskyver løpet og tar opp plass for nye. Imidlertid er dette med på å gi kandidater med en mer praktisk tilnærming til faget en reell mulighet til å gjennomføre som til slutt kan munne ut i en privatist eksamen. Frogn kommune har ikke selv hatt mulighet til å ha lærlinger innen byggfag da vi ikke er «sertifiserte» til å ha denne gruppen hos oss. Imidlertid er det slik at kommunen i sine anbud stiller vilkår om at bedriftene har lærlingeordninger der det er naturlig. s vedtak : Det ble ikke fattet vedtak. KS-112/14 Interpellasjon fra Frogn kristelig folkeparti til kommunestyremøtet 22. september vedr. el-sykler Interpellasjon: Frogn KrF er som mange andre opptatt av Klima, miljø og energibruk. Kanskje er det en av de viktigste sakene i vår tid, både nå og i fremtiden. Vi er tilfreds med at kommunen nå har behandlet kommunestyremeldingen om klima og miljø. Meldingen er ment som en verktøykasse for klimatiltak som skal følges opp i kommunens handlingsprogram, virksomhetsplaner og framtidige arealplaner. Så langt har ikke meldingen resultert i konkrete endringer eller medført økonomiske omprioriteringer. KrF fikk dessverre ikke flertall i kommunestyret for å starte utfasingen av kjøretøy med fossilt brensel, og innfasing av elbiler(eller mer miljøvennlige kjøretøyer) etter hvert som leasingavtalene fornyes, da de to største partiene i kommunestyret ikke støttet forslaget. Sykkel og sykling er viet oppmerksomhet i planen. Også el-sykler Side 18 av 21

19 Det fremgår av Klima/Energiplanen at Frogn kommune har kjøpt inn 2 el-sykler til utleie. En skal stå på Sjøtorget, og en i Gjestehavna. Vår erfaring er at dette tilbudet er svært lite kjent for kommunens innbyggere og besøkende. Det fremgår videre av meldingen at kommunene kan søke støtte via Transnova til prosjekter og tiltak som bla. bidrar til å erstatte fossilt drivstoff med alternativt drivstoff som gir lavere CO2 utslipp. (s.14 i meldingen) KrF har innhentet informasjon fra sykkelbransjen. De forteller om stor interesse for elsykler, og kan også informere om at bla. Oslo kommune har kjøpt inn el-sykler til bruk i kommunal virksomhet. Etter KrFs syn bør Frogn kommune ta mål av seg til å gjøre Drøbak, ikke bare til sykkelbyen, men til el-sykkelbyen i Follo. Økt bruk av el-sykler i kommunen, med for eksempel utleiestasjoner på Drøbak City, Seiersten og Drøbak sentrum vil kunne styrke folkehelsen, avhjelpe parkeringsutfordringene i sentrum og være et godt alternativ for dem som av ulike grunner ikke kan eller ønsker å kjøre bil. Ikke minst vil det bidra til å komme nærmere kommunens klimamål om reduserte utslipp av CO2. Spørsmål til ordføreren: 1. Hva er kommunens erfaringer med de to innkjøpte el-syklene? 2. Vil ordføreren ta initiativ til å reise en sak knyttet til økt bruk av el-sykler i Frogn kommune, også til internt bruk for kommunens ansatte, gjerne med utgangspunkt i prosjektstøtte fra Transnova? Bente Bjerknes Frogn KrF s behandling : Ordfører besvarte interpellasjoner slik: «El- sykler er en fin sak, spesielt for de syklende, spesielt i Drøbak. Man ser nå folk tråkke lett opp Linna eller Jørnsebakken like rette i ryggen som om det skulle være helt flatt. «Nå kan jeg sykle til Drøbak City og være direkte klar for shopping uten antydning av svette», sa ei jeg kjenner. Kommuneplanen angir målsettinger knyttet til klima- og energi og folkehelse, blant annet med tilrettelegging for sykling som virkemiddel. Mer konkret angir planbestemmelse 10 pkt. 4 minimumskrav til sykkelparkering knyttet til areal for tjenesteyting og idrettsanlegg. Lokaliseringskriterier for f.eks barnehage skal sikre at slike funksjoner plasseres slik at sykkel blir et selvsagt, raskt og trygt framkomstmiddel å velge. Kommuneplanen legger også føringer for videre planlegging av spesifikke områder, eksempelvis Områdeplan for Seiersten, Ullerudsletta og Dyrløkke; «Hele området skal ha god tilgjengelighet/ framkommelighet for gående og syklende», som nå gjentas og presiseres gjennom planprogram for områdeplanarbeidet. Klima- og energiplanen peker på sykkel som et raskt og fleksibelt kjøretøy uten klimagassutslipp, og viktige tiltak for å fremme folkehelse. Meldinga peker særskilt på el-sykkel som svar på utfordringer knyttet til lengre avstander og bratt terreng. Mål for Frogn kommune : 1.1 Minimum 50 % skal sykle eller gå ved reiser under 5 km % av de som arbeider innenfor Frogn kommune skal bruke sykkel eller gange til jobb Side 19 av 21

20 Interpellanten hevder at det fremgår av Klima- og energiplanen at kommunen har kjøpt inn 2 el-sykler. Jeg kan verken se det i planen eller i virkeligheten. Rådmannen bekrefter at ingen sykler er innkjøpt til intern bruk. Derimot har Kommunen har gjennom InterReg prosjektet Rekreative Ruter fått tilskudd til og kjøpt inn åtte sykler til utleie, fire el-sykler og fire ordinære sykler. Planen er at disse skal lånes/ leies ut fra Sjøtorget og gjestehavna. Kommunen har også fått tilskudd til sykkelstativ, men har ikke hatt kapasitet til å få syklene ut. Det gjenstår både å sette opp sykkelstativ og å lage nødvendige avtaler og driftsrutiner for utleie. I påvente av å få dette på plass er noen av syklene tatt i bruk av kommunens ansatte. Kommunen har fått tilskudd til utarbeiding av en sykkelstrategi. Forslag til prosjektbeskrivelse er fremmet for utvalget, som ikke ønsket en slik egen strategi men at satsing på sykkel skal integreres i trafikksikkerhetsplanen. Etter mitt skjønn er el-syklenes gode intensjon og virkning nedfelt i kommunen planverk og det jobbes med flere prosjekter. Av den grunn finner jeg ikke behov for å fremme en egen sak, men heller be rådmannen gi tilbakemeldinger om status på området, minst gjennom årsrapporten, men eller til enhver tid han måtte finne det formålstjenlig». s vedtak : Det ble ikke fattet vedtak. KS-113/14 Interpellasjon fra Frogn SV - vedrørende flyktninger Interpellasjon: Ordfører, Frogn kommune er blant de dårligste kommunene i Follo til å invitere flyktninger til seg. Konklusjonen og oppfordringen i pressen er klar: «...ordføreren, gå i spissen og sørge for at ikke Frogn kommune blir kjent som en kommune som har nok med seg selv.» Anmodningen fra IMDI om bosetting av flyktninger i Frogn ble behandlet av kommunestyret i sak 132/13. Ap, V, Krf og SV utgjorde et knappest mulig flertall for å imøtekomme anmodningen fra IMDI - «Frogn kommune legger til grunn en bosetting av 20 flyktninger inklusive opptil 4 enslige barn og unge i 2014, samt 30 flyktninger i perioden » I disse dager har Marianne Borgen (SV) i Oslo fått med seg SV og Arbeiderpartiet i landets fem største byer. De vil ta imot de 123 syke, syriske flyktningene som Norge har sagt nei til, i sine kommuner. Frogn SV ønsker å følge opp dette initiativet i Frogn og spør ordføreren om å Side 20 av 21

MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop.

MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 22.09.2014 kl. 18:00 20:40 Sted: Møterommet "Fraunar", Frogn rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Møtende medlemmer: For Høyre: Thore

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 3 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 3 Møtetid: 22.09.2014 Kl. 16:15 INVITASJON Kl. 18:00 INNKALLING Møtested: Møterommet "Fraunar", Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 04.05.2015 kl. 15:30 15:45 Sted: Rådhuset, Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 11 representanter ved opprop. Leif Tomter tiltrådte møtet

Detaljer

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Valgstyret. Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Valgstyret. Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar Frogn kommune Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 18.04.2012 fra kl 16.30 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig og publisert 30.03.12.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap

MØTEPROTOKOLL Formannskap Frogn kommune Møtetid: 09.12.2013 kl. 16:00 16.35 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 11 ved opprop. Sigbjørn Odden (H) og Bente Bjerknes (KrF) tiltrådte

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015.

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. UTKAST Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. 1.0 Bakgrunn Kommunestyret vedtok den 8. desember 2014 å nedsette en arbeidsgruppe som har som oppgave

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester Frogn kommune Møtetid: 05.02.2014 kl. 14:30 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Arbeidsgiversiden: For grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg Møtetid: 17.06.2014 kl. 16:30 18:30 Sted: Kommunestyresalen - Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5 Møtende medlemmer: Ludolf Bjelland (H), Tone Merete

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Valgstyret Møtedato: 06.02.2013 fra kl 21.00 til kl 21.10 Møtested: Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter: Fra administrasjonen møtte: Skriftlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn Anbefaling om videre veivalg våren 2015 Forord: Kommunestyret nedsatte den 8. desember 2014 en politisk arbeidsgruppe til å forestå arbeidet med kommunereformen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/700 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE Saksbeh.: Anne Lise Larsson Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 17.04.2012

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg Møtetid: 27.10.2014 kl. 16:30 18:30 Sted: Kommunestyresalen - Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Ludolf Bjelland (H), Tone

Detaljer

FROGN OG KOMMUNEREFORMEN

FROGN OG KOMMUNEREFORMEN FROGN OG KOMMUNEREFORMEN Notat Til: Kommunestyret Fra: Arbeidsgruppen Oppsummering/referat fra møtet den 11. mai 2015 Til stede: Medlemmer/varamedlemmer: Thore Vestby, ordfører Fra Høyre: Sigbjørn Odden,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING AVTALE OM GRUNNERVERV FOR KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA, GNR. 22, BNR. 1 Saksbeh.: Hans Petter Rognes Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/09 Formannskapet

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Kommunestyre

Møteprotokoll. Kåfjord Kommunestyre Kåfjord Kommunestyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder KÅAP Jani Albrigtsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg Møtetid: 10.02.2014 kl. 16:30 18:30 Sted: Møterom Fraunar i Rådhuset MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg Møtende medlemmer: Ludolf Bjelland (H), Tone Merete Hansen (Ap), Kristin Raanaas Reklev (H), Sigbjørn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet Ås kommune Møtetid: 22.10.2014 kl. 16.30 17.35 Sted: Ås kulturhus, Lille sal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Ap: Johan Alnes, Ivar Ekanger

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 03.06.2014 kl. 15.30 formell møtestart 16:30 Slutt kl. 20.20. Sted: Møterommet "Fraunar" Presentasjon av lag og foreninger før formell møtestart: Drøbak hundeklubb

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg Møtetid: 08.12.2015 kl. 19:00 20:20 Sted: Kommunestyresalen - Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Knut Erik Robertsen, Eva Jorun

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 27.05.2014 kl. 18:00 Sted: "Kaspers mage" (kantinen) - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. Møtende medlemmer: Eva Anderssen (leder),

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 17.04.2012 fra kl 1630 til kl 2115 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg Møtetid: 11.06.2014 kl. 18:00 Sted: Møterom 136 eiendom, i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Jon E.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg Møtetid: 31.08.2015 kl. 16:30 18:00 Sted: Fraunar - Kommunestyresalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Ludolf Bjelland (H), Tone

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE del 4. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. SAKLISTE del 4. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Oppegård

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Oppegård MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Oppegård Møtetid: 26.03.2015 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Gunnar Melgaard (H), Ole

Detaljer

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 11.03.2015 kl. 16:30 20:30 Sted: Fraunar møterom, rådhuset

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 11.03.2015 kl. 16:30 20:30 Sted: Fraunar møterom, rådhuset Frogn kommune Møtetid: 11.03.2015 kl. 16:30 20:30 Sted: Fraunar møterom, rådhuset MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksutskrift Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksbehandler: Aud Palm Saksnr.: 14/00956-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 29/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt

Detaljer

Saksutskrift. Planstrategi for Frogn kommune

Saksutskrift. Planstrategi for Frogn kommune Arkivsak-dok. 16/01051-2 Saksbehandler Tanja Auren Saksutskrift Planstrategi for 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 2015-2019 07.11.2016 25/16 2 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 28.09.2006, Tidspunkt: fra kl. 09:00 Møtested: Rådhuset. Nygaardsg. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 130/06-134/06 MEDLEMMER MØTT

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Møtetid: 02.05.2017 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Lars Christian Bilet (FrP), Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap

MØTEPROTOKOLL Formannskap MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtetid: 25.01.2017 kl. 18.30 22.15 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Ap: Ola Nordal, Laila P. Nordsveen, Johan

Detaljer

MØTEINNKALLING Del 3 Kommunestyre

MØTEINNKALLING Del 3 Kommunestyre MØTEINNKALLING Del 3 Møtetid: Møtested: 07.04.2014 kl. 16:45 (invitasjon) Kl. 18:00 (innkalling) Møterommet "Fraunar", Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Møtende medlemmer: Helge Bentzen leder, Ole Gripstad, Anita Hansen, Ragnar Dahl

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Møtende medlemmer: Helge Bentzen leder, Ole Gripstad, Anita Hansen, Ragnar Dahl Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 18.03.2014 kl. 18:00 Sted: Møterommet "Fraunar" - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. Møtende medlemmer: Helge Bentzen leder, Ole Gripstad,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 29.02.2016 kl. 18:00 18:50. Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Eirin Bolle (BYGDL),

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Møtetid: 12.05.2015 kl. 18:30 20:30 Sted: Formannskapssalen MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Roar Thun (Ap), Geir Hammer (V), Janne

Detaljer

Saksutskrift. Kommunereform: Anbefaling fra politisk arbeidsgruppe. Første gangs behandling.

Saksutskrift. Kommunereform: Anbefaling fra politisk arbeidsgruppe. Første gangs behandling. Saksutskrift Kommunereform: Anbefaling fra politisk arbeidsgruppe. Første gangs behandling. Saksbehandler: Anne Lise Larsson Saksnr.: 14/03057-19 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Kommunestyre 130/15 15.06.2015

Detaljer

Politisk behandling i Ås kommune:

Politisk behandling i Ås kommune: Politisk behandling i Ås kommune: Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.11.2010: Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 1. Hovedutvalg for teknikk og miljø anbefaler at saken tilbakesendes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL. Ski kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Møtetid: 01.11.2016 kl. 18:00 Sted: Ski rådhus - formannskapsalen Kl 1800 19:40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Lars Christian Bilet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet Ås kommune Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 20.10 Sted: Ås kulturhus, Lille sal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Ap: Johan Alnes, Ivar Ekanger

Detaljer

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15.

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2015 Tid: 09:00 12:00 Til stede: Kristin J. Hildrum fikk permisjon og forlot møtet under sak

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 13.10.2014 kl. 16:00 til kl. 17.50 Sted: Rådhuset, Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7 Møtende medlemmer: Fra Drøbak Frogn pensjonistforening:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget for omsetning av alkohol. Møtesekretær: Asle Moe, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget for omsetning av alkohol. Møtesekretær: Asle Moe, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 09.10.2014 kl. 18:00 18.30 Sted: Oscarsborg møterom, rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 3 av 3. Møtende medlemmer: Odd Falch (Ap) Brit Østby Fredriksen

Detaljer

Saksliste Saker til behandling 25/17 Oppfølging av fellesmøtet med Oppegård KU 3 26/17 Revisjonens rapport pr /17 Møteplan høsten 2017

Saksliste Saker til behandling 25/17 Oppfølging av fellesmøtet med Oppegård KU 3 26/17 Revisjonens rapport pr /17 Møteplan høsten 2017 MØTEINNKALLING Ski kontrollutvalg Dato: 29.05.2017 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen i Ski rådhus Møtet holdes i etterkant av fellesmøtet med Oppegård KU. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-15:15

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-15:15 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 02.02.2016 Tidspunkt: 09:00-15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Knut Bakstad SP Edit Jakobsen KRF

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestby

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestby MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestby Møtetid: 15.10.2014 kl. 16:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Jon E.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frogn kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL. Frogn kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg Møtetid: 28.08.2017 kl. 14:00 Sted: Fraunar, Frogn rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Knut Erik Robertsen (Ap), Øyvind Solli

Detaljer

Saksutskrift. Frogn kommune og kommunereformen - forankring i nytt kommunestyre

Saksutskrift. Frogn kommune og kommunereformen - forankring i nytt kommunestyre Saksutskrift Frogn kommune og kommunereformen - forankring i nytt kommunestyre Saksbehandler: Anne Lise Larsson Saksnr.: 14/03057-37 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Kommunestyret 2015-2019 204/15 07.12.2015

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 22.10.2013 fra kl. 16.30 til kl. 19.40. Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 52/15 Til saknr.: 59/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039. Formannskapet 01.09.2014

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039. Formannskapet 01.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.09.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 25.08.2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 24.09.2014. Sakliste FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA KS I LOKALE OG REGIONALE PROSESSER I EN KOMMUNEREFORM

Møteprotokoll. Formannskapet 24.09.2014. Sakliste FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA KS I LOKALE OG REGIONALE PROSESSER I EN KOMMUNEREFORM Side Møteprotokoll Formannskapet 24.09.2014 Sakliste FSK-57/14 KANDIDATER TIL ÅRSMØTE I OSLO OG OMEGN FRILUFTSRÅD FSK-58/14 RE-GODKJENNING AV SKI KOMMUNE SOM TRYGT LOKALSAMFUNN FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 05.02.2014 kl 0900 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00011 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer hadde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem AP

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem AP SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 10.05.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astrid Margrethe Hilde Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 07.01.2016 Tidspunkt: 08:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ida Stene Tangstad SP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (uavh.),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Sjur Authen og sekretær Elin Tokerød.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Sjur Authen og sekretær Elin Tokerød. Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.11.2015 Tid: 18:00 19:05. Av 9 medlemmer var 9 tilstede. Til stede: Medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Eirin S. Bolle

Detaljer

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter.

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 22.10.2015 Fra kl. 12.15 Til kl. 13.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hans- Jakob Bønå H Leder Otto

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtetid: Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Eirin Bolle (BYGDL), Annette Mjåvatn (Ap),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Oppegård kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Oppegård kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Oppegård kontrollutvalg Møtetid: 27.01.2015 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Gunnar Melgaard (H), Berit Alfsen

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 28.01.2009 Side 1 av 9. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 28.01.2009 Side 1 av 9. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 28.01.2009 Side 1 av 9 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet Kommuneplanens samfunnsdel framdriftsplan og opplegg for medvirkning

Godkjenning av møtebok fra møtet Kommuneplanens samfunnsdel framdriftsplan og opplegg for medvirkning MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.02.2014 kl 0900 1255 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00012 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen, kommunalsjef

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.03.2006 Tid: 1630-2010 Forfall: Tove Kristin D. Torstensen (Ap) Anne Lise Fredrikstad (Ap) Varamedlemmer: Sverre Antonsen (Ap) Ole Jacob Rognstad

Detaljer

Kommunestyret - Møteprotokoll

Kommunestyret - Møteprotokoll STOKKE KOMMUNE Kommunestyret Kommunestyret - Møteprotokoll Møtested: Bystyresalen Sandefjord rådhus Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 18.59 19.04 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: HØYRE: 1. Erlend

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2015

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2015 KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2015 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Møtetid: 03.05.2016 kl. 18:00 22:25 Sted: Formannskapssalen MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: André Kvakkestad (Frp), Roar Thun (Ap),

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012 Side Møteprotokoll Kommunestyret 27.02.2013 Sakliste KST-5/13 KONKURRANSEUTSETTING AV RENHOLDSTJENESTEN KST-6/13 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR EILELIVEIEN BARNEHAGE KST-7/13 NASJONALE PRØVER HØSTEN 2012

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder (t.o.m. sak 62)

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 20.10.2011 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torkil Berg Medlem LE-AP Viggo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtetid: 24.10.2016 kl. 18:00 19:15 Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Eirin Bolle (Bygdelista

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Håkon Kristiansen Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Siv Mari Andersen Selnes Roy Josefsen Kurt Andre Jenssen Arnold Paulsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Håkon Kristiansen Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Siv Mari Andersen Selnes Roy Josefsen Kurt Andre Jenssen Arnold Paulsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 12.03.2009 Tid: Kl 18.00-20.25 Til stede på møtet Medlemmer: Eva Ottesen Håkon Kristiansen Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 11.11.2014 kl. 18:00 20:00 Sted: Møterommet "Fraunar" - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. Møtende medlemmer: Eva Anderssen (leder) Helge Bentzen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL. Ski kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Møtetid: 24.01.2017 kl. 18:00 Sted: Ski rådhus - Møterom Formannskapssalen. Møtet ble avsluttet kl. 20:15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Oppegård

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Oppegård MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Oppegård Møtetid: 06.05.2014 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterommet i 1. etasje Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. Møtende medlemmer: Berit Alfsen (H), Elisabeth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Ås kommune Møtetid: 25.02.2015 kl. 18:30 20:10 Sted: Moer sykehjem MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Anne Odenmarck (Ap),

Detaljer

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget Møtedato: 19.03.2009 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 19:30 Møtet ble ledet av ordfører Hans Antonsen (V). Til stede: Hans Antonsen (V)

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.10.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Vidar Woldengen (H) Anne Katrine Raasum (AP) Dag Ellefsrud (FRP) Leif Braaum (FRP) Tove Kristine D. Torstensen

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret Møtetid: 04.05.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset MØTEINNKALLING Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg Møtetid: 01.02.2016 kl. 14:00 Møtested: Frogn rådhus MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert på

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Karl Fredrik Normann (enhetsleder) Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Karl Fredrik Normann (enhetsleder) Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.10.2014 Tid: 09:00 14:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.09.2011, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 09:30 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16,,formannskapssalen Fra til saksnr.: 137/11-140/11 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT

Detaljer