MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop."

Transkript

1 Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: kl. 18:00 20:40 Sted: Møterommet "Fraunar", Frogn rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Møtende medlemmer: For Høyre: Thore Vestby, Kirsti Birkeland, Sigbjørn Odden, Thora Bakka, Leif Tomter, Stein Erik Halck, Eva Anderssen, Dagfinn Danielsen, Gunn Heidi Iversen For Arbeiderpartiet: Kathe Langvik, Kjell Engebretsen, Knut Erik Robertsen, Paul Lorentz, Aasmund Berg, Tone Merete Hansen, Vibeke Lundh Holmedal. For Venstre: Erik Lundeby, Terje Johansen, Line Stokholm, Ivar Ruud Eide. For Fremskrittspartiet: Ole Scheie, Terje Sørensen, Vivi Ann Andersen Hansen. For Kristelig folkeparti: Bente Bjerknes, Merethe Solberg For Sosialistisk venstreparti: Kjell Monsen, Sylvi Ofstad Samstag. For Pensjonistpartiet: Lise Rønbeck For Senterpartiet: Hans Kristian Raanaas Møtende varamedlemmer: For Høyre: Gunn Heidi Iversen For Arbeiderpartiet: Aasmund Berg, Tone Merete Hansen For Venstre: Ivar Ruud Eide For Kristelig folkeparti: Merethe Solberg For Pensjonistpartiet: Lise Rønbeck. Forfall: For Høyre: Erik Berge, Ludolf Bjelland For Arbeiderpartiet: Jørn Barkenæs, Rita Hirsum Lystad For Venstre: Anne-Lisbeth Simonsen, Nicolay Corneliussen For Kristelig folkeparti: Sigbjørn Kvistad For Pensjonistpartiet: Ragnar Dahl Fra administrasjonen møtte: Rådmann Harald Karsten Hermansen Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester Diverse merknader:

2 Møteinnkallingen ble sendt ut/publisert i totalt tre hefter den 29.8, 12.9 og Møtet ble annonsert i Akershus Amtstidende den 9. september. Det var ingen merknader til innkallingen. Ordfører foreslo å behandle sak 107 til slutt. t sluttet seg enstemmig til møtet. For øvrig var det ingen merknader til sakslisten. Til å skrive under på protokollen sammen med ordfører ble Terje Johansen og Eva Anderssen oppnevnt... Terje Johansen Thore Vestby Eva Anderssen I varaordførers Rita Hirsum Lystad ble Kathe Langvik enstemmig oppnevnt som settevaraordfører. Protokollen ble godkjent den 25. september Saksliste Side Orienteringer Informasjon Spørsmål og innspill fra innbyggerne Saker til behandling 97/14 Referatsaker til kommunestyret 22. september /14 Follo landbrukskontor årsmelding 5 99/14 Sammenslått brann- og redningsvesen i Follo og Mosseregionen - styringsgruppens utredning og anbefaling 6 100/14 Endring av vedtekter Foreningen Digerud Forsamlingslokaler 7 101/14 KS' medvirkning i lokale og regionale prosesser i en kommunereform 7 102/14 Sak fra Kontrollutvalget: Sogstieika Side 2 av 22

3 103/14 Sak fra kontrollutvalget: Forvaltningsrevisjonsrapport Samhandlingsreformen 8 104/14 Invitasjon fra Europa Nostra - pristildeling /14 Valg av 2 kommunestyrerepresentanter som skal være bindeledd mellom Ungdommenes kommunestyre og politikerne i Frogn /14 Møteplan /14 Tomtetillbud /14 Oppnevnelse av saksforberedende komité - evaluering av politisk organisering i kommunestyreperioden /14 Sak fra kontrollutvalget - konkurransegrunnlaget for anbudskonkurransen om revisjonstjenester 110/14 Interpellasjon fra Frogn Venstre - opprettelse av register over godkjente serveringslokaler /14 Interpellasjon fra Frogn Høyre angående lærlinger /14 Interpellasjon fra Frogn kristelig folkeparti til kommunestyremøtet 22. september vedr. el-sykler /14 Interpellasjon fra Frogn SV - vedrørende flyktninger 20 Spørsmål fra medlemmene Orienteringer 15/14 Status - Frogn kommunes internasjonale engasjement 13/ Notatet ble tatt til orientering 16/14 Orientering om status - kommunens medlemskap i Transparency International 14/ Notatet ble tatt til orientering 17/14 Status omdømme høst / Notatet ble tatt til orientering. Informasjon Orientering om Ungdata-undersøkelsen v/stian Overå, KoRus-Øst t tok presentasjonen til orientering Side 3 av 22

4 Presentasjon av landbrukskontorets årsmelding 2013 v/landbrukssjef Lars Martin Julseth I tillegg til å presentere årsmeldingen, besvarte også Julseth spørsmål fra Venstre, fremmet i møtet i Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker den 8. september. t tok redegjørelsen til orientering. Orientering vedr. kommunereformen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/anne- Marie Vikla, og orientering vedr. KS rolle i kommunereformprosessen v/nils Petter Wiik t tok presentasjonene til orientering. Spørsmål og innspill fra innbyggerne Styret i Drøbak hundepark v/ Anne-Kari Abelsen Nicke og Eva Hageland redegjorde for sitt arbeid for å etablere hundepark i Frogn. De stilte følgende spørsmål: 1. Kan vi få aktiv hjelp fra administrasjon/viltnemnda slik at vi finner et egnet område for hundepark? 2. Kan kommunestyret be administrasjonen i Frogn om å bruke samme praksis som Ski Kommune? Ordfører svarte slik på spørsmålet: Ordfører tar initiativ til å ta saken opp med rådmannen, og vil innkalle initiativtakerne til et møte Side 4 av 22

5 Saker til behandling KS-97/14 Referatsaker til kommunestyret 22. september 2014 Rådmannens innstilling: t tar følgende referatsaker til orientering: - Regnskap og årsmelding 2013 fra FIKS - Årsregnskap og årsmelding 2013, Drøbak vaskeri - Protokoll fra generalforsamlingen, Drøbak vaskeri, Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, datert , vedrørende fastsetting av valgdag Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, vedrørende kommunereformprosessen, datert Protokoll fra styremøte i Stiftelsen Sjøtorget Brev fra Kommunal- og moderniseringsministeren, datert Brev til Helse- og omsorgsdepartementet, datert s behandling : Votering (29 representanter til stede): Innstillingen ble enstemmig vedtatt. s vedtak : t tar følgende referatsaker til orientering: - Regnskap og årsmelding 2013 fra FIKS - Årsregnskap og årsmelding 2013, Drøbak vaskeri - Protokoll fra generalforsamlingen, Drøbak vaskeri, Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, datert , vedrørende fastsetting av valgdag Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, vedrørende kommunereformprosessen, datert Protokoll fra styremøte i Stiftelsen Sjøtorget Brev fra Kommunal- og moderniseringsministeren, datert Brev til Helse- og omsorgsdepartementet, datert KS-98/14 Follo landbrukskontor - årsmelding Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Side 5 av 22

6 Årsmelding for 2013 fra landbrukskontoret i Follo tas til orientering. s behandling : Votering (29 representanter til stede): Innstillingen ble enstemmig vedtatt. s vedtak : Årsmelding for 2013 fra landbrukskontoret i Follo tas til orientering. KS-99/14 Sammenslått brann- og redningsvesen i Follo og Mosseregionen - styringsgruppens utredning og anbefaling Formannskaps vedtak : t tar styringsgruppens utredning og anbefaling om et sammenslått brann- og redningsvesen i Follo- og Mosseregionen til orientering s behandling : Forslag: På vegne av Venstre fremmet Erik Lundeby følgende forslag: «1. Det arbeides ikke videre med sammenslåing av brannvesen i Follo fra Ytterligere strukturendringer når det gjelder brannvesen må avvente Stortingets behandling av brannstudien og prosessen om kommunestruktur». På vegne av Høyre ba Thora Bakka om gruppemøte. Forespørselen ble innvilget. Votering (29 representanter til stede): Ved alternativ votering mellom innstillingen og Venstres forslag, ble innstillingen vedtatt med 17 mot 12 stemmer (12 = 4 V, 3 Frp, 2 SV, 1 SP, 2 Krf). s vedtak : t tar styringsgruppens utredning og anbefaling om et sammenslått brann- og redningsvesen i Follo- og Mosseregionen til orientering Side 6 av 22

7 KS-100/14 Endring av vedtekter Foreningen Digerud Forsamlingslokaler Formannskaps vedtak : Frogn kommune godkjenner forslag til nye vedtekter for foreningen Digerud forsamlingslokale s behandling : Votering (29 representanter til stede): Innstillingen ble enstemmig vedtatt. s vedtak : Frogn kommune godkjenner forslag til nye vedtekter for foreningen Digerud forsamlingslokale KS-101/14 KS' medvirkning i lokale og regionale prosesser i en kommunereform Formannskaps vedtak : Frogn kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator for lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak har invitert kommunene til. s behandling : Forslag: På vegne av Sosialistisk venstreparti fremmet Sylvi Ofstad Samstag følgende forslag: «Frogn kommune mener det er viktig at kommunen legger opp til en prosess for en eventuell kommunesammenslåing som primært involverer kommunens egne politikere og ansatte før kontakt tas med KS. Etter å ha vurdert fordeler mot ulemper Side 7 av 22

8 vurderes det om det er behov for hjelp fra KS, og da med et mandat som kommunen selv har definert». Votering (29 representanter til stede): Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fra Sosialistisk venstreparti ble innstillingen vedtatt med 26 mot 3 stemmer (3 = 2 SV, 1 SP). s vedtak : Frogn kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator for lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak har invitert kommunene til. KS-102/14 Sak fra Kontrollutvalget: Sogstieika Kontrollutvalgets innstilling: t tar kontrollutvalgets vedtak i saken vedrørende påstander fra Anne Holmen om lov- og regelbrudd, i forbindelse med kommunens behandling av utbyggingen ved Sogstieika til orientering. s behandling : Votering (29 representanter til stede): Innstillingen ble enstemmig vedtatt. s vedtak : t tar kontrollutvalgets vedtak i saken vedrørende påstander fra Anne Holmen om lov- og regelbrudd, i forbindelse med kommunens behandling av utbyggingen ved Sogstieika til orientering. KS-103/14 Sak fra kontrollutvalget: Forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreformen Side 8 av 22

9 Kontrollutvalgets innstilling: 1)t tar forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen til orientering. 2) Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen seks og tolv måneder. 3) t oversender rapporten til Utvalg for oppvekst, omsorg og kultur for behandling. s behandling : Votering(29 representanter til stede): Innstillingen ble enstemmig vedtatt. s vedtak : 1)t tar forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen til orientering. 2) Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen seks og tolv måneder. 3) t oversender rapporten til Utvalg for oppvekst, omsorg og kultur for behandling. KS-104/14 Invitasjon fra Europa Nostra - pristildeling 2015 Formannskaps vedtak : Frogn kommune sender inn forslag om EUs kulturarvpris/europa Nostra prisen innenfor kategori 3: Verneforeningen Gamle Drøbak. Rådmannen får fullmakt til å sende inn forslaget på vegne av kommunen innen 15. oktober s behandling : Votering (29 representanter til stede): Innstillingen ble vedtatt mot en stemme (1 = 1 V) s vedtak : Side 9 av 22

10 Frogn kommune sender inn forslag om EUs kulturarvpris/europa Nostra prisen innenfor kategori 3: Verneforeningen Gamle Drøbak. Rådmannen får fullmakt til å sende inn forslaget på vegne av kommunen innen 15. oktober KS-105/14 Valg av 2 kommunestyrerepresentanter som skal være bindeledd mellom Ungdommenes kommunestyre og politikerne i Frogn Rådmannens innstilling: t utnevner 2 medlemmer som skal være veiledere og bindeledd mellom Ungdommenes kommunestyre og kommunestyret ut inneværende valgperiode. Veileder 1:.. Veileder 2:.. Det utbetales møtegodtgjøring pr. møte med utgangspunkt i dagens sats for godtgjøring. Pr tilsvarer dette kr. 664,-. Satsen justeres i henhold til eventuelle endringer godtgjøringsreglementet. s behandling : Forslag: På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Kathe Langvik følgende forslag: «Som veileder oppnevnes Vibeke Lundh Holmedal». På vegne av Høyre fremmet Thora Bakka følgende forslag: «Som veileder oppnevnes Stein Erik Halck». Votering (29 representanter til stede): Innstillingen med forslagene fra Arbeiderpartiet og Høyre ble enstemmig vedtatt. s vedtak : t utnevner 2 medlemmer som skal være veiledere og bindeledd mellom Ungdommenes kommunestyre og kommunestyret ut inneværende valgperiode. Veileder 1: Vibeke Lundh Holmedal Veileder 2: Stein Erik Halck Side 10 av 22

11 Det utbetales møtegodtgjøring pr. møte med utgangspunkt i dagens sats for godtgjøring. Pr tilsvarer dette kr. 664,-. Satsen justeres i henhold til eventuelle endringer godtgjøringsreglementet. KS-106/14 Møteplan 2015 Formannskaps vedtak : Møteplan for 2015 alternativ 2 vår og alternativ 1 høst vedtas. Møtene i hovedutvalg for Miljø, plan og byggesaker starter kl s behandling : Forslag: På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Knut Erik Robertsen følgende forslag: «Setningen «Møtene i hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker starter kl » strykes». Votering (29 representanter til stede): Setning 1: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Setning 2: Ved alternativ votering mellom innstillingen og Arbeiderpartiets forslag ble Arbeiderpartiets forslag vedtatt med 22 mot 7 stemmer (7 = 4 V, 2 Krf, 1 PP). s vedtak : Møteplan for 2015 alternativ 2 vår og alternativ 1 høst vedtas. KS-107/14 Tomtetillbud Unntatt etter offentleglova 13, fvl Side 11 av 22

12 Saksdokumentet er unntatt offentlighet KS-108/14 Oppnevnelse av saksforberedende komité - evaluering av politisk organisering i kommunestyreperioden Rådmannens innstilling: t nedsetter en komité for evaluering av den politiske organiseringen i kommunestyreperioden , med vekt på følgende områder: Utvalgsstruktur. Fordeling av myndighetsområder mellom utvalgene. Møtetidspunkt og møtefrekvens Folkevalgtopplæring Samhandling De folkevalgtes arbeidsvilkår, herunder godtgjøring Komiteen består av følgende medlemmer: (fylles ut av kommunestyret selv). t skal sluttbehandle komiteens rapport med anbefalinger før sommeren s behandling : Forslag: På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Kjell Engebretsen følgende forslag: «Frogn AP slutter seg til rådmannens innstilling og fremmer følgende forslag : Komiteen består av følgende medlemmer: - 2 repr. fra hvert av utvalgene (HOOK og HMPB) - 2 repr. fra FSK repr. fra hvert av de partiene som ikke er representert fra ovenstående». På vegne av Høyre fremmet Thora Bakka følgende forslag: «Komiteen består av ordfører og gruppelederne. Hvis et parti ønsker kan gruppeleder erstattes av en annen representant fra partiet». Det var enighet om at gruppelederne i fellesskap skulle komme frem til en gruppe. t tok pause mens gruppelederne avholdt møte. Thora Bakke fremmet deretter følgende felles forslag: «Komiteen består av følgende medlemmer: Ordfører Thore Vestby (H) Terje Sørensen (Frp) Vibeke Lundh Holmedal (AP) Lise Rønbeck (PP) Sigbjørn Kvistad (Krf) Side 12 av 22

13 Line Stokholm (V) Hans Kristian Raanaas (SP) Kirsti Birkeland (H) Sylvi Ofstad Samstag (SV)» Arbeiderpartiet og Høyre trakk deretter sine forslag. Votering (29 representanter til stede): Innstillingen med fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. s vedtak : t nedsetter en komité for evaluering av den politiske organiseringen i kommunestyreperioden , med vekt på følgende områder: Utvalgsstruktur. Fordeling av myndighetsområder mellom utvalgene. Møtetidspunkt og møtefrekvens Folkevalgtopplæring Samhandling De folkevalgtes arbeidsvilkår, herunder godtgjøring Komiteen består av følgende medlemmer: Ordfører Thore Vestby (H) Terje Sørensen (Frp) Vibeke Lundh Holmedal (AP) Lise Rønbeck (PP) Sigbjørn Kvistad (Krf) Line Stokholm (V) Hans Kristian Raanaas (SP) Kirsti Birkeland (H) Sylvi Ofstad Samstag (SV) t skal sluttbehandle komiteens rapport med anbefalinger før sommeren KS-109/14 Sak fra kontrollutvalget - konkurransegrunnlaget for anbudskonkurransen om revisjonstjenester Kontrollutvalgets innstilling: Side 13 av 22

14 1. t slutter seg til forslaget til konkurransegrunnlag for regnskapsrevisjonen i Frogn kommune. 2. t slutter seg til forslaget om å konkurranseutsette regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon hver for seg. 3. Dersom resultatet av konkurransen blir slik at tilbudet om felles revisjon med Vestby kommune blir det mest fordelaktige tilbudet, er kommunestyret innstilt på å velge dette alternativet. s behandling : Forslag: På vegne av Sosialistisk Venstreparti fremmet Kjell Monsen følgende forslag: «Vi opprettholder dagens ordning med revisjonstjenester». På vegne av Sosialistisk Venstreparti fremmet Sylvi Ofstad Samstag følgende forslag: «Saken utsettes». Sylvi Ofstad Samstag trakk deretter sitt forslag. Votering (29 representanter til stede): Sosialistisk venstrepartis forslag fikk 2 stemmer og falt (2 = 2 SV). Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer (2 = 2 SV). s vedtak : 1. t slutter seg til forslaget til konkurransegrunnlag for regnskapsrevisjonen i Frogn kommune. 2. t slutter seg til forslaget om å konkurranseutsette regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon hver for seg. 3. Dersom resultatet av konkurransen blir slik at tilbudet om felles revisjon med Vestby kommune blir det mest fordelaktige tilbudet, er kommunestyret innstilt på å velge dette alternativet. KS-110/14 Interpellasjon fra Frogn Venstre - opprettelse av register over godkjente serveringslokaler Interpellasjon: Ordfører, Amta har meldt at driverne av nattklubben Perlen har bestemt seg for å ikke drive stedet videre. Dette er en sak med mange tapere. Unge voksne i Drøbak mister et utested, de ansatte mister jobben, driverne av stedet har tapt sine investeringer Side 14 av 22

15 Saken har også ført til betydelig kritikk mot kommunen. Vi er ikke uten videre enige i at denne kritikken er berettiget. Slik vi oppfatter det har det vært tydelige politiske signaler om at saken skal gis prioritet for å finne en løsning, og vi oppfatter at rådmannen har tatt dette signalet. Det har også vært politisk vilje til å finne løsninger slik at stedet kunne drives inntil de nødvendige tillatelsene er på plass. Og ansvaret for at offentlige tillatelser er i orden ligger primært hos søker og gårdeier. Samtidig har det vært stilt klare krav om at permanent drift ville kreve tiltak som ga naboene trygghet for nattesøvn og sikkerhet mot hærverk, søppel og truende adferd. I offentligheten har det vært et svarteperspill der ulike parter skylder på driverne, kommunen og naboene, mens lokalets eier som den egentlige ansvarlige for at lokalet egner seg til bruken har lykkes ualminnelig godt med å ligge lavt og unngå kritikk og ansvar både i avisen og på Facebook. Venstre mener det er mulig å unngå slike situasjoner i fremtiden med enkle midler. Kommunens arkiver inneholder all informasjon som er nødvendig for at både gårdeiere, drivere og myndigheter kan vite hva slags bruk et lokale er godkjent for. Det kan umulig være en omfattende jobb å få full oversikt over dette for alle lokaler i kommunen som brukes til servering i dag, og skal et lokale man ikke har oversikt over ha serveringsbevilling senere, kan kostnadene med å undersøke regulerinsstatus og andre tillatlelser dekkes av søker gjennom saksbehandlingsgebyr. Venstre mener derfor at det bør opprettes et offentlig register over serveringslokaler og godkjent bruk. Et slikt register bør være enkelt tilgjengelig på kommunens nettsider, og informasjonen bør rutinemessig innhentes ved behandlig av søknad om serverings- og skjenkebevilling. Er ordfører enig i at et slikt register bør opprettes, for å støtte saksbehandlingen i serverings- og skjenkesaker, og for å gjøre etableringsprosessen mer forutsigbar for de næringsdrivende? Vi vil også anmode ordfører om at følgende forslag til vedtak tas opp til votering: t ber rådmannen komme tilbake med en sak om opprettelse av et offentlig register for serveringslokaler i kommunen, der det også redegjøres for ressursbruk og kostnader ved etablering og drift, og om hvordan kostnader ved løpende drift kan dekkes. Frogn Venstre v/erik Lundeby s behandling : Ordfører svarte slik på interpellasjonen: «Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur og kommunestyret, hhv. Sak 20/14 og 33/14, behandlet tidligere i år hvilke dokumentasjonskrav kommunen lovlig kan stille ved søknad om skjenkebevilling, nærmere bestemt om kommunen kan kreve dokumentasjon på brukstillatelse for å behandle søknad, alternativt om dette kan stilles som et vilkår. Det ble vedtatt endringer i de alkoholpolitiske retningslinjene om at kravet til dokumentasjon på at lokalet har brukstillatelse som viser at det er godkjent for Side 15 av 22

16 serveringsvirksomhet strykes. I stedet skulle det lages god skriftlig informasjon om de mest vanlige tillatelsene som må være på plass og at søker selv er ansvarlig for å undersøke om dette er i orden før bevillingen kan tas i bruk. Dette vedtaket er innarbeidet i enhetens rutiner ved behandling av søknad om bevilling. Det er viktig at kommunen gir søker god informasjon om de mest vanlige tillatelsene som må være på plass for å drive serverings- og skjenkevirksomhet. Søker er selv ansvarlig for å søke om eller innhente tillatelsene som kreves. En av disse tillatelsene gjelder godkjenning av lokalet til den bruk det skal nyttes til etter plan- og bygningsloven. Når et bygg er oppført, skal det brukes til det formålet og på den måten det er gitt byggetillatelse til. Hvis byggverket skal brukes på en annen måte enn tidligere forutsatt, kreves søknad om og tillatelse til dette. Tiltakshaver har primæransvaret i byggesaker og kommunen kan i alle saker etter plan- og bygningsloven rette pålegg mot tiltakshaver. Tiltakshaver vil i de fleste tilfellene være den som eier bygningen. Jeg er bedt om å vurdere å opprette et register over serveringslokaler godkjent bruk, dette for å støtte saksbehandlingen i serverings- og skjenkesaker og for å gjøre etableringsprosessen mer forutsigbar for de næringsdrivende. Som det ble gjort rede for i saken som er nevnt over, så har ikke kommunen anledning til å avslå søknad om bevilling på bakgrunn av at lokalene ikke er godkjent til servering. Et slikt register ville derfor ikke betydd noe for saksbehandlingen i serverings- og skjenkesaker. Det er de næringsdrivende som selv må undersøke hvilke tillatelser som kreves i forhold til de forskjellige lovverkene, og som eventuelt må innhente disse. Dette gjelder ved oppstart av alle typer virksomheter og er ikke noe spesielt for serveringslokalene. Kommunen vil være behjelpelig med å finne byggemappene i den enkelte sak og eventuelt tolke innholdet dersom det skulle være nødvendig. Dette er noe vi tilbyr til alle innbyggere i kommunen. Derfor mener jeg at det ikke er kommunens oppgave å opprette og forvalte et eget register over serveringslokaler. Dette vil medføre stor ressursbruk som bør benyttes på andre måter. Dessuten er det er ikke mulig å søke på «serveringslokale» i matrikkelen, og man må derfor inn i den enkelte byggemappe og undersøke hva tillatelsen omfatter. Arkivet holder for tiden på med en gjennomgang med tanke på å avslutte gamle byggesaker. Med bakgrunn i erfaring fra dette prosjektet anslås det at det for en arkivansatt vil kunne ta inntil et halvt år å gå igjennom byggemappene bare i sentrum for å undersøke hva slags godkjenning de ulike bygningene har. Følgelig mener jeg at det ikke er noe grunnlag for at forslaget til vedtak settes opp til votering». s vedtak : Det ble ikke fattet vedtak Side 16 av 22

17 KS-111/14 Interpellasjon fra Frogn Høyre angående lærlinger Interpellasjon Et godt verktøy i utdanningen av håndverkere og andre fagarbeidere har tradisjonelt vært lærlingeordningen. En fagarbeider med gjennomført læretid hadde et slags kvalitetsstempel; dette var en fagarbeider som kunne sitt fag. Det er de siste årene blitt vanskelig for ungdom å få seg en lærekontrakt. Dette gjelder generelt for hele landet. Situasjonen er svært vanskelig også i Follo. For lærlinger innen byggfag er det spesielt vanskelig. Høyre er opptatt av at Frogn kommune tar sin del av ansvaret angående lærlingplasser og ønsker derfor svar på følgende spørsmål: Hvor mange lærlingplasser har Frogn kommune? Stiller Frogn kommune noen krav til bedrifter som vinner anbudsrunder i anbud som blir lagt ut når Frogn kommune legger ut prosjekter på anbud? Frogn Høyre v/eva Anderssen s behandling : Rådmannen besvarte interpellasjonen slik: 1. Frogn kommune har fra 2007 til hatt følgende antall lærlinger/praksiskandidater*: Fagområder: Helsefagarbeider ** IKT 1 1 Aktivitør 1 1 Kokk Barne- og ** ungdomsarbeider Totalt: ** Side 17 av 22

18 *Praksiskandidater har 3 eller 4 år i bedrift og får kompetansebevis istedenfor fagbrev når de er ferdige. Praksiskandidater kan senere gå opp til privatisteksamen. Ordinær læretid er 2 år. ** 4 helsefagarbeidere og 6 barne- og ungdomsarbeidere ferdige i august Lærlingene som begynte i 2012 er ferdige i Vi har p.t 2 stykker som begynte i 2011 som også blir ferdige i En av lærlingene vi p.t har i Frogn kommune har hele sitt lærlingeløp(4 år) i bedrift og vil bli ferdig i Frogn kommune benytter standard kontrakter der det stilles vilkår om at bedriftene har lærlingeordninger der det er naturlig. Dette omfatter typiske håndverksyrker som rørlegger, snekker, elektriker, blikkenslager m.v. Rådmannen vil presisere at opplæring av lærlinger er et samfunnsansvar som kommunestyret i Frogn har tatt på alvor ved å vedta i Handlingsprogrammet at vi skal ha 13 lærlinger. Dette ansvaret tar også organisasjonen alvorlig samtidig som det er ulike grunner til at kvoten ikke har vært fylt. Det har i perioder vært vanskelig å få kvalifiserte søkere til plassene. Det har også vært slik at enkelte lærlinger har fullført sitt utdanningsløp over lengre enn normert tid. Dette forskyver løpet og tar opp plass for nye. Imidlertid er dette med på å gi kandidater med en mer praktisk tilnærming til faget en reell mulighet til å gjennomføre som til slutt kan munne ut i en privatist eksamen. Frogn kommune har ikke selv hatt mulighet til å ha lærlinger innen byggfag da vi ikke er «sertifiserte» til å ha denne gruppen hos oss. Imidlertid er det slik at kommunen i sine anbud stiller vilkår om at bedriftene har lærlingeordninger der det er naturlig. s vedtak : Det ble ikke fattet vedtak. KS-112/14 Interpellasjon fra Frogn kristelig folkeparti til kommunestyremøtet 22. september vedr. el-sykler Interpellasjon: Frogn KrF er som mange andre opptatt av Klima, miljø og energibruk. Kanskje er det en av de viktigste sakene i vår tid, både nå og i fremtiden. Vi er tilfreds med at kommunen nå har behandlet kommunestyremeldingen om klima og miljø. Meldingen er ment som en verktøykasse for klimatiltak som skal følges opp i kommunens handlingsprogram, virksomhetsplaner og framtidige arealplaner Side 18 av 22

19 Så langt har ikke meldingen resultert i konkrete endringer eller medført økonomiske omprioriteringer. KrF fikk dessverre ikke flertall i kommunestyret for å starte utfasingen av kjøretøy med fossilt brensel, og innfasing av elbiler(eller mer miljøvennlige kjøretøyer) etter hvert som leasingavtalene fornyes, da de to største partiene i kommunestyret ikke støttet forslaget. Sykkel og sykling er viet oppmerksomhet i planen. Også el-sykler. Det fremgår av Klima/Energiplanen at Frogn kommune har kjøpt inn 2 el-sykler til utleie. En skal stå på Sjøtorget, og en i Gjestehavna. Vår erfaring er at dette tilbudet er svært lite kjent for kommunens innbyggere og besøkende. Det fremgår videre av meldingen at kommunene kan søke støtte via Transnova til prosjekter og tiltak som bla. bidrar til å erstatte fossilt drivstoff med alternativt drivstoff som gir lavere CO2 utslipp. (s.14 i meldingen) KrF har innhentet informasjon fra sykkelbransjen. De forteller om stor interesse for elsykler, og kan også informere om at bla. Oslo kommune har kjøpt inn el-sykler til bruk i kommunal virksomhet. Etter KrFs syn bør Frogn kommune ta mål av seg til å gjøre Drøbak, ikke bare til sykkelbyen, men til el-sykkelbyen i Follo. Økt bruk av el-sykler i kommunen, med for eksempel utleiestasjoner på Drøbak City, Seiersten og Drøbak sentrum vil kunne styrke folkehelsen, avhjelpe parkeringsutfordringene i sentrum og være et godt alternativ for dem som av ulike grunner ikke kan eller ønsker å kjøre bil. Ikke minst vil det bidra til å komme nærmere kommunens klimamål om reduserte utslipp av CO2. Spørsmål til ordføreren: 1. Hva er kommunens erfaringer med de to innkjøpte el-syklene? 2. Vil ordføreren ta initiativ til å reise en sak knyttet til økt bruk av el-sykler i Frogn kommune, også til internt bruk for kommunens ansatte, gjerne med utgangspunkt i prosjektstøtte fra Transnova? Bente Bjerknes Frogn KrF s behandling : Ordfører besvarte interpellasjoner slik: «El- sykler er en fin sak, spesielt for de syklende, spesielt i Drøbak. Man ser nå folk tråkke lett opp Linna eller Jørnsebakken like rette i ryggen som om det skulle være helt flatt. «Nå kan jeg sykle til Drøbak City og være direkte klar for shopping uten antydning av svette», sa ei jeg kjenner. Kommuneplanen angir målsettinger knyttet til klima- og energi og folkehelse, blant annet med tilrettelegging for sykling som virkemiddel. Mer konkret angir planbestemmelse 10 pkt. 4 minimumskrav til sykkelparkering knyttet til areal for tjenesteyting og idrettsanlegg. Lokaliseringskriterier for f.eks barnehage skal sikre at slike funksjoner plasseres slik at sykkel blir et selvsagt, raskt og trygt framkomstmiddel å velge. Kommuneplanen legger også føringer for videre planlegging av spesifikke områder, eksempelvis Områdeplan for Seiersten, Ullerudsletta og Dyrløkke; «Hele området skal ha god tilgjengelighet/ framkommelighet for gående og syklende», som nå gjentas og presiseres gjennom planprogram for områdeplanarbeidet Side 19 av 22

20 Klima- og energiplanen peker på sykkel som et raskt og fleksibelt kjøretøy uten klimagassutslipp, og viktige tiltak for å fremme folkehelse. Meldinga peker særskilt på el-sykkel som svar på utfordringer knyttet til lengre avstander og bratt terreng. Mål for Frogn kommune : 1.1 Minimum 50 % skal sykle eller gå ved reiser under 5 km % av de som arbeider innenfor Frogn kommune skal bruke sykkel eller gange til jobb. Interpellanten hevder at det fremgår av Klima- og energiplanen at kommunen har kjøpt inn 2 el-sykler. Jeg kan verken se det i planen eller i virkeligheten. Rådmannen bekrefter at ingen sykler er innkjøpt til intern bruk. Derimot har Kommunen har gjennom InterReg prosjektet Rekreative Ruter fått tilskudd til og kjøpt inn åtte sykler til utleie, fire el-sykler og fire ordinære sykler. Planen er at disse skal lånes/ leies ut fra Sjøtorget og gjestehavna. Kommunen har også fått tilskudd til sykkelstativ, men har ikke hatt kapasitet til å få syklene ut. Det gjenstår både å sette opp sykkelstativ og å lage nødvendige avtaler og driftsrutiner for utleie. I påvente av å få dette på plass er noen av syklene tatt i bruk av kommunens ansatte. Kommunen har fått tilskudd til utarbeiding av en sykkelstrategi. Forslag til prosjektbeskrivelse er fremmet for utvalget, som ikke ønsket en slik egen strategi men at satsing på sykkel skal integreres i trafikksikkerhetsplanen. Etter mitt skjønn er el-syklenes gode intensjon og virkning nedfelt i kommunen planverk og det jobbes med flere prosjekter. Av den grunn finner jeg ikke behov for å fremme en egen sak, men heller be rådmannen gi tilbakemeldinger om status på området, minst gjennom årsrapporten, men eller til enhver tid han måtte finne det formålstjenlig». s vedtak : Det ble ikke fattet vedtak. KS-113/14 Interpellasjon fra Frogn SV - vedrørende flyktninger Interpellasjon: Ordfører, Frogn kommune er blant de dårligste kommunene i Follo til å invitere flyktninger til seg. Konklusjonen og oppfordringen i pressen er klar: «...ordføreren, gå i spissen og sørge for at ikke Frogn kommune blir kjent som en kommune som har nok med seg selv.» Anmodningen fra IMDI om bosetting av flyktninger i Frogn ble behandlet av kommunestyret i sak 132/13. Ap, V, Krf og SV utgjorde et knappest mulig flertall for å imøtekomme anmodningen fra IMDI - «Frogn kommune legger til grunn en bosetting av 20 flyktninger inklusive opptil 4 enslige barn og unge i 2014, samt 30 flyktninger i Side 20 av 22

21 perioden » I disse dager har Marianne Borgen (SV) i Oslo fått med seg SV og Arbeiderpartiet i landets fem største byer. De vil ta imot de 123 syke, syriske flyktningene som Norge har sagt nei til, i sine kommuner. Frogn SV ønsker å følge opp dette initiativet i Frogn og spør ordføreren om å bidra til at et samlet kommunestyre, evt et flertall i kommunestyret, blir med på et slikt tiltak. Samtidig må Frogn kommunestyre legge press på sentrale myndigheter til å snu i denne saken. Vi kan ikke være bekjent av å nekte å hjelpe de som trenger det mest. s behandling : Ordfører besvarte interpellasjonen slik: På vegne av Sosialistisk venstreparti trakk Sylvi Ofstad Samstag interpellasjonen. Samstag varslet samtidig en ny oppdatert interpellasjon i neste kommunestyre om samme tema. s vedtak : Det ble ikke fattet vedtak. Spørsmål fra medlemmene Forespørsel til ordfører fra Hans Kristian Raanaas (SP): «Kan ordfører påse at revidert Handlingsprogram side 70, tabell 5 Gang og sykkelveier og fortau tiltak 3, blir oppdatert riktig i forhold til ts vedtak sak 153/13. Riktig tekst skal være : FV76 Gang og sykkelvei Ottarsrud Horgenkrysset» Ordfører bekreftet at han ville sørge for at rådmannen endrer teksten i handlingsprogrammet. Drøbak, den 22. september Side 21 av 22

22 Anne Lise Larsson Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester Side 22 av 22

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop.

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 22.09.2014 kl. 18:00 20:40 Sted: Møterommet "Fraunar", Frogn rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Møtende medlemmer: For

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 27.05.2013 Tid: 18.00 - kl 22.40 Innkallingsmåte: Skriftlig den 3.5.2013. Kunngjort i Amta 07.05.2013. Tilstede:

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2013 fra kl 18.00 til kl 22.30 og 24.6.2013 fra kl 17.00 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede:

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 fra kl. 12.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur MØTEINNKALLING Møtetid: 25.08.2015 Kl. 15:30 presentasjon Kl. 16:30 behandling av sakene starter Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

KS-52/14 - referat KOMMUNESTYREMØTE DEN 26. MAI 2014 OVERSIKT OVER BEHANDLINGER I ANDRE UTVALG. Referatsaker til kommunestyret 26.

KS-52/14 - referat KOMMUNESTYREMØTE DEN 26. MAI 2014 OVERSIKT OVER BEHANDLINGER I ANDRE UTVALG. Referatsaker til kommunestyret 26. KOMMUNESTYREMØTE DEN 26. MAI 2014 OVERSIKT OVER BEHANDLINGER I ANDRE UTVALG Innstilling til kommunestyret Rådmannens innstilling (hvis den avviker fra innstillingen fra utvalg) KS-52/14 - referat Referatsaker

Detaljer

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14)

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) Innstilling til kommunestyret Behandling i formannskapet Behandling i HMPB Behandling i HOOK Innstilling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P Formannskap

MØTEPROTOKOLL P Formannskap Frogn kommune Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 23.15 Sted: Møterommet "Fraunar" MØTEPROTOKOLL P Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H) Kirsti

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 28..20 fra kl 8.00 til kl 20.00 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig 25... Kunngjort i AA 25... Tilstede: Høyre: Thore Vestby,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

FORELØPIG OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

FORELØPIG OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune FORELØPIG OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Møtedato: 10.06.2013 fra kl 1800 til kl 2000 Møtested: Møterommet "Fraunar", Rådhuset Innkallingsmåte:

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING PRESENTASJON AV ALTERNATIVER FOR MINNELUND I BADEPARKEN

MØTEINNKALLING PRESENTASJON AV ALTERNATIVER FOR MINNELUND I BADEPARKEN Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 68/15 15/3710 VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN 2015-2019 69/15 15/3711 VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2015-2019

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 68/15 15/3710 VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN 2015-2019 69/15 15/3711 VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2015-2019 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen. Konstituerende møte. Møtedato: 22.10.2015 Tid: 18:00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 12/1 Møtedato/tid: 01.03.2012, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, Møterom 241 Deltagere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur MØTEINNKALLING Møtetid: 03.06.2014 kl. 16:30 Presentasjon fra kl. 15.30 Møtested: Møterommet "Fraunar" Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: "Fraunar", rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: 09:00 Formannskapet Innkallingsmåte: Skriftlig 11.11.11og 14.11.11. Kunngjort i AA 8.11.11 Tilstede: Høyre:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyre

MØTEINNKALLING Kommunestyre MØTEINNKALLING Møtetid: Møtested: 26.05.2014 kl. 17:00 (invitasjon), kl. 18.00 (innkalling) Møterommet "Fraunar" Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Arkivsak: 14/18 Møtedato/tid: 19.03.2014, kl. 09:30 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Per Bjarne Bonesvoll Ann Karin Haugen

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 18.04.2012 fra kl 16.30 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig og publisert 30.03.12.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 21.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 21.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 21.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

ORIENTERINGER Prosjektleder Tone Tunheim kommer for å orientere om status for Heltidsprosjektet og svarer på eventuelle spørsmål.

ORIENTERINGER Prosjektleder Tone Tunheim kommer for å orientere om status for Heltidsprosjektet og svarer på eventuelle spørsmål. EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget INNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kantina 3. etg merk sted!! Dato: 21.09.2015 Tidspunkt: Kl. 08:00 ORIENTERINGER Prosjektleder Tone Tunheim

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 15.01.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer