Om biodynamisk landbruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om biodynamisk landbruk"

Transkript

1 Å RSMELDING 2012

2 Innhald Om biodynamisk landbruk 3 Oppsummering av året Arrangement Satsingar Informasjon og presse 14 Samarbeidspartnarar og verv 16 Styre, administrasjon og organisasjon 17 Økonomi, rekneskap 20 Biologisk-dynamisk Forening, stifta i 1950, er ein ideell organisasjon for alle med interesse for biodynamisk jordbruk og mat i Noreg. Vi arbeider praktisk og politisk for å spreie kunnskap og interesse for den biologiskdynamiske landbruksmetoden, ernæringsspørsmål og naturforvalting satt inn i ein heilskapleg kulturell samanheng. 2

3 Om biodynamisk landbruk 3 Biodynamisk betyr livskraft. Når ein dyrkar biodynamisk, arbeider ein medvite og praktisk med naturens livskrefter og deira styrkande verknad i jordbruk og matvarer. Målet er å lage sunne matvarer og pleie livet i jorda og fruktbarheit best mogleg. Idégrunnlaget til biodynamisk jordbruk vart introdusert av Rudolf Steiner gjennom foredrag haldt i 1924, seinare samla under tittelen «Landbrukskurset». Impulsane vert omsett i praktisk jordbruk og vert stadig vidareutvikla. I Noreg har det biodynamiske jordbruket gjennom utviklinga av det økologiske jordbruket hatt ei framtredande rolle innan fagleg praktisk jordbruk, gardsforedling, alternative omsettingskanalar og rekruttering til landbruket. Dei første informasjonshefta og bøkene som viste ein økologisk metode i Noreg vart samla og utgitt av Biologisk-dynamisk Forening. Dei norske biodynamiske gardane har også i dag ei viktig spydspissrolle for det økologiske jordbruket i Noreg. Regelverket for biodynamiske produksjon innehar krav som ved fleire høver kan vere eit supplement for utviklinga av det økologiske regelverket i Noreg. I det biodynamiske jordbruket baserer ein seg på lokale og fornybare ressursar, og garden er i stor grad sjølvforsynt med både grovfôr, kraftfôr og gjødsel. Dei biodynamiske gardane vert kontrollert etter det økologiske regelverket. Produkta kan derfor merkast med det norske Ø-merket (Debio), og EU sitt økomerke, det grøne bladet. I tillegg til desse merka, har dei biodynamiske jordbruksvarene eit Demeter-merket. Fleire tilgjengelege varer i helsekost, spesialforretningar, større matvarebutikkar samt på Vinmonopolet, har denne sertifiseringa. Demeter er ei internasjonal sertifiseringsordning som i Noreg vert handtert av Demeterforvaltninga i samarbeid med Biologisk-dynamisk Forening og Debio. Tilleggskrav for Demetersertifisering er mellom anna: - Lengre omleggingstid før Demeter-godkjenning - Ingen bruk av blautgjødsel eller fôr frå konvensjonelt landbruk - Dei biodynamiske preparata skal brukast for å styrke livskreftene i kompost, jord og planter - Det skal vere allsidig produksjon med husdyr på garden - Heile garden, og ikkje berre delar av den, skal vere lagt om til biodynamisk drift - Garden er i stor grad sjølvforsynt med fôr og gjødsel Den biodynamiske bonden ser på garden som ein individualitet, noko tilsvarande som terroire innan vindyrking. Val av plantesortar, dyrerasar og vekstskifte vert tilpassa garden for å byggje vidare på staden sitt økosystem og eigenart.

4 Oppsummering av året har vore eit spanande år i Biologisk-dynamisk Forening. Vi opplev ei stigande interesse for det biodynamiske jordbruket, og gjennom året har vi samarbeidd breitt med organisasjonar og aktørar kring temaet landbruk og mat. I laupet av året har foreininga fått 100 nye medlemmar, og vi har fått økonomisk støtte til fleire viktige satsingsfelt. Mellom anna har prosjektstøtte frå Statens Landbruksforvaltning (SLF) gjort det mogleg å arbeide med marknadsføring av biodynamiske landbruksvarer og landbrukspraksis, og Stiftelsen Eir har gitt oss midlar til arbeidet med oppretting av ein database for forsking, i første omgong på matkvalitet. Denne vert lansert våren Dei biodynamiske bøndene vert lagt merke til når det gjeld kvalitet, og nokre av dei mest profilerte restaurantane i Oslo har ein klart uttalt preferanse for Demeter-produkt. Fagdagane, kursa og seminara vi arrangerte i 2012 viser at vi har mange dyktige biodynamiske bønder som har mykje å bidra med i utviklinga av eit berekraftig jordbruk i Noreg. Dei mange positive møta vi har med både bønder, grossistar og forbrukarar er med på å styrkje både kunnskapen og engasjementet for den biodynamiske landbruksmetoden og matkvalitet. Det biodynamiske miljøet bidrar aktivt for å halde på eit landbruk i Noreg, og for å finne moglegheiter for unge å kome inn i landbruket. Spørsmål knytt til overtaking, utvikling av nye eigarformer, oppretting av støttegrupper rundt gardane og utvikling av nye økonomiske modellar og strukturar vert aktivt diskutert. Det er i dag færre norske biodynamiske produkt på marknaden enn tidlegare, og desse produkta vert i hovudsak seld via abonnementsordningar, helsekost, direktesal frå gardane og gardsmarknad/ Bondens Marked. Ingen av dei store matvarekjedene i Noreg har spesielt fokus på biodynamiske matvarer. Det er behov for å styrke kjennskapen til Demetermerket, som saman med Ø-merket, er symbolet for eit biodynamisk produkt. Forskingsresultat frå Universitetet i Bergen, ved Det psykologiske fakultet, viser at forbrukarar rangerer Demetermerket saman med merkevaren Stabburet når det gjeld berekraftomgrepet ((http:// onlinelibrary.wiley.com/doi/ /j x/abstract). 4

5 5 Talet på sertifiserte biodynamiske gardar er på veg opp, men for å støtte opp kring ei omleggingsfase, treng bøndene vegleiing frå erfarne biodynamiske bønder. Å vegleie interesserte bønder i den biodynamiske jordbruksmetoden vil styrke både kunnskapen og engasjementet for den biodynamiske landbruksmetoden. Å få til ei organisert vegleiing for interesserte bønder, samt arbeidet med å rekruttere nye menneskjer inn i jordbruket, er naudsynt for å vidareutvikle det biodynamiske og økologiske jordbruket. Vi takkar med dette alle våre medlemmar, finansielle støttespelarar og andre samarbeidspartnarar for eit utviklande og spanande år. Mange timar frivillig arbeid er lagt ned frå både tillitsvalde og medlemmar, utan den hjelpa hadde vi ikkje oppnådd alle dei resultata vi no kan vise til. Sign. Sign. Idun Leinaas Eric Brinkhof Dagleg leiar Styreleiar

6 6 Arrangement 2012 Biodynamisk birøktarkurs, Birøkternes hus Kløfta, I samarbeid med Norges Birøkterlag arrangerte vi biodynamisk birøktarkurs for interesserte birøktarar, både hobbybirøktarar og profesjonelle birøktarar. Günther Friedmann, tysk biodynamisk birøktar, var kurshaldar, og over 40 menneskjer deltok. Bier og blomster, bønder og business, Litteraturhuset Oslo, Kva veit vi om dei komplekse samanhengane som er fundamentet for vår matproduksjon? At biene dør i stort tal verda over er eit kraftig signal om at noko er gale. Biologisk-dynamisk Forening arrangerte i januar 2012, saman med Oikos Økologisk Norge og Norges Birøkterlag, eit to-dagars seminar på Litteraturhuset i Oslo til fullsett sal med innsiktsfulle og inspirerande innlegg av mellom anna Ove Jacobsen, Regine Andersen, Günter Friedmann og Tor Bollingmo. I tillegg til dette fekk deltakarane også med seg paneldebatt, film og gardsmarknad. Kafé Oslo lagde og serverte biodynamisk mat til alle deltakarane. Fordypningsseminar, Fokhol Gård Stange, og Årstemaet for 2012/2013 har tittelen Alliansar for vår jord. Med andre ord handlar temaet om samarbeid, om å alliere seg med andre som er opptatt av det same spørsmålet. Men korleis lykkast ein i slike samarbeid der alle partar kjem med sine kjepphestar og posisjonar? Kor ligg utfordringane for samarbeidets kunst? Desse tema har ein samtala rundt på

7 Fordypningsseminara i Fagdag om kompostering på Sogn Jord- og Hagebruksskule Laurdagen før årsmøtet i 2012 vart det arrangert fagdag om storskala kompostering av fast husdyrgjødsel og organisk avfall. Etter ein gjennomgong om komposteringsteori fekk deltakarane vere med på ei praktisk økt med mekanisk opplegging, vending og preparering av kompost. Bakgrunnen til deltakarane varierte frå nybyrjarar til erfarne gardbrukarar, og atmosfæren var oppløftande og positiv. Møte for nye bønder, Den Andre Caféen Oslo, Over 40 menneskjer møtte opp på Den Andre Cafèen på Lilleborg i Oslo, då Biologiskdynamisk Forening og Det andre Forumet inviterte til ein dialog om unge bønder, rekruttering, visjonar og realitetar. I tillegg til mange unge bønder, studentar, gartnarar og hagebrukarar, kom også nokre erfarne biodynamiske bønder frå Austlandsområdet. På møtet la fleire unge bønder fram sine visjonar for sitt arbeid med natur, planter, dyr og menneskjer. Korleis kan ein drive økonomisk berekraftig ved å produsere mat? Korleis kan ein produsere mjølk utan å presse dyra? Korleis kan vi dyrke grønsaker og ta vare på biologisk mangfald? Kva virkemiddel finst for å skape interesse for matproduksjon og vilje til å betale den reelle prisen for kvalitetsmat? Møtet på Lilleborg fungerte som ei kartlegging for kva ønskjer og behov som finst, og BdF tok innspela som kom opp vidare i arbeidet med utvikling av møteplassar for nye bønder. 7

8 Fagdag om biodynamisk landbruk, matjord og kompostering på Bjørnebruket i Rykkje, Hardanger Ein vakker dag i juni samla 11 gardbrukarar seg på garden til Cecilie Johansen og Tarjei Aalvik for å arbeide med konkrete problemstillingar på garden med tanke på jordkvalitet, kompostering og preparering av eigen husdyrgjødsel og spørsmål med fokus på biodynamisk landbruk. Garden er i økologisk drift med sau og frittgåande kalkun som hovudproduksjonar, samt foredling av kjøt og planteprodukt frå garden. Jordprofilane vart gravd og studert, sau- og kalkungjødsel vart lagt opp i kompostranke ved bruk av frontlaster og Gaffner gjødselspreiar. Komposten vart preparert med instruks og diskusjon om bruk av preparata. Møte for unge bønder, Fokhol Gård Stange, Med bakgrunn i den praktiske biodynamiske drifta på Fokhol Gård vart grunnlaga for biodynamisk landbruk og antroposofi lagt frem, i dialog med praktiserande biodynamisk bønder. Kvifor arbeider vi biodynamisk? Kva utfordringar har vi møtt? Kva er du interessert i det biodynamiske og korleis kan du arbeide med det? Kva er antroposofi og kva forhold har praktiserande biodynamiske bønder til det? Seminaret vart startskotet for BINGN Biodynamisk Initiativ for den Nye Generasjonen Norden. Hagekurs, Linda Jolly, Bygdøy Linda Jolly flytta til Bygdøy i 2008, og starta då arbeidet med å opparbeide ein hage rundt huset. På fagdagen fekk vi høyre om korleis ein kan opparbeide ein hage, og ulike grønsakskulturane og komposten si rolle i hagen. Deltakarane var også med på å vende og preparere komposten og fekk ei grundig innføring i dei biodynamiske preparata. Med røynslene 8

9 9 Jolly har innan hagen og garden som læringsarena vart også dette temaet belyst. Elizabeth Brockfield m.fl sto for matlaginga, og serverte fargerik og smakfull lunsj basert på råvarer frå hagen til alle deltakarar. Vinsmaking, Månefisken Oslo, I samarbeid med The Wine Tempter arrangerte vi vinsmaking på Månefisken i Oslo i august. Gruppa Renaissance des Appellations deltok med heile 54 vinmakarar. Det vart eit fantastisk møte med pasjonerte, dedikerte og jordbundne vinmakarar som alle jobbar biodynamisk og er sertifisert gjennom Demeter. I tillegg til vinsmaking var det også foredrag om biodynamiske metodar for framstillinga av vin ved nokre av dei mest anerkjende biodynamiske vinmakarane i verda, presentasjon av dei biodynamiske preparata ved Eric Brinkhof, og Johan Ununger haldt foredrag om Saltå Kvarn sitt arbeide knytt til kretslaupsjordbruk Biodynamiske gardsmarknadar, Litteraturhuset Oslo, hausten 2012 Dette minner meg om matmarkeder jeg har opplevd andre steder i verden. For et mangfold! kunde på Biodynamisk gardsmarknad, 1.september i Oslo. Årets første biodynamiske gardsmarknad utafor Litteraturhuset gjekk av stabelen laurdag 1.september. Mange menneskjer gjekk vegen innom marknaden for å kjøpe gulrøter med eller utan jord, leskande eplesaft, sprø salatar og friske bønner av mange slag, rotgrønsaker, tomatar, agurkar, egg, kjøt og ost. Vi arrangerte totalt 4 biodynamiske gardsmarknadar hausten 2012, og deltakande gardar var Ommang Søndre, Alm Østre, Bergsmyrene Gård, Lislerud Gård, Uksum Gard, Solborg Landsby, Fokhol Gård, Olav Jønsi, Heinrich Jung, Frilund Gård og Saupstad Gård.

10 10 Fagdag i kretslaupsjordbruk, Sverdstad Gård Sandefjord, Kretslaupsjordbruk byggjer på grunnidear frå Landbrukskurset av Rudolf Steiner og den biodynamiske garden. På fagdagen på Sverdstad såg vi på omgrepet kretslaupsjordbruk i norsk samanheng, og kretslaupsjordbruk slik det vert praktisert i det EU-finansierte prosjektet BERAS Implementation. Emil Mohr innleidde med foredrag om kretslaupsjordbruk. Etter lunsj sat deltakarane seg saman og samtala om korleis ein, ut i frå regionale rammer og føresetnadar, kan definere samarbeid mellom gardane som kretslaupsjordbruk. Regelverket for biodynamisk landbruksproduksjon vart også diskutert, og deltakarane fekk også omvising på garden ved Asbjørn Lavoll. Preparatdag, Ramme Gaard Hvitsten, Biologisk-dynamisk Forening organiserte denne septemberhelga eit seminar om dei biodynamiske preparata og deira samanheng med dei ulike planetane. Ruud Hendriks frå Nederland innleidde seminaret. Ruud er dagleg leiar på den biodynamiske jordbrukskole Warmonderhof, og er særs opptatt av fornyinga innan det biodynamiske. I det dagleg arbeider han mykje med tema som fruktbarheit i jorda (utvikling, jord, vekstskifte, gjødsel, kompost) og ernæring. Åkermiddag, Bygdøy Tre ettermiddagar i september inviterte BdF, saman med Food Studio, til hageomvisning, syltekurs og middag, eit steinkast frå kongen sitt gamle residens på Bygdøy. Her fokuserte vi på urbant landbruk og dei flotte delikatessene ein kan foredle av sesongens grønsaker. Idun Leinaas og Linda Jolly viste gjestane rundt i hagen, og gjestane fekk sjå og smake på det store utvalet av biodynamiske grønsaker som dyrkast midt i byen. Spørsmål vart stilt, tips vart gitt, og etter dette gjekk vi inn og sylta raudbeter på tradisjonelt vis. Etter dette var det duka for eit måltid inne i eit drivhus, der dyktige kokkar hadde førebudd fleire rettar basert på råvarer frå hagen.

11 Ystekurs, Skaarbu Gård Holmestrand, Skaarbu gård vert drive i tråd med retningslinene til biodynamisk jordbruk, og garden tilbyr også grøn omsorg. Hovudproduksjonen er mjølk til eiga foredling, samt høns. Foredlinga av mjølka skjer i eiga gardsmeieri/ysteri der dei hovudsakleg lager Gouda-ost etter nederlandsk oppskrift. Med brei kunnskap og stort engasjement frå gardsfolket, fekk deltakarane på ystekurset delta i prosessen frå mjølk til ost. Kurset var todelt; laurdagen var sett av til mjølkeforedling på kjøkenet, medan søndagen lærte ein å yste fast ost. I tillegg var det innlegg om mjølkekvalitet og gardspresentasjonar. Kurs i mjølkesyregjæring, Geitmyra matkultursenter for barn Oslo, Kurset i mjølkesyregjæring vart haldt på Geitmyra matkultursenter for barn, og kurshaldar var Tom Boersma. Tom er opprinneleg frå Nederland, men har budd mange år i Noreg her han mellom anna importerer biodynamiske frø frå Bingenheimer. Kurset var fullteikna og Tom lærte villig bort teknikkar for mjølkesyregjæring av mange typar rotgrønsaker og frukter. Nordisk biodynamisk forum, Fokhol Gård Stange, Saman med Biodynamisk Forening i Sverige, Danmark og Finland arrangerer Biologiskdynamisk Forening kvart år Nordisk biodynamisk forum. Her diskuterer ein utviklinga av biologisk-dynamisk jordbruk i Norden, og forsøker å finne samarbeidsmoglegheiter. På Fokhol Gård på Stange ønskja vi å stake ut kursen for det biodynamiske landbruket for framtidas generasjonar. På programmet inngikk alt frå alliansebygging og nettverk, til neste generasjons biodynamikarar og marknadsføring av biodynamiske og økologiske produkt. Over 30 personar kom frå heile Norden, og nokre få frå andre land. Alle aldrar var representert, men det var tydelig mange unge til stede. Ved sida av fellesnemnaren biodynamisk og ei idealistisk interesse for natur og økologi, var deltakarane på forumet engasjerte og kunnskapsrike menneskjer med forskjellig utgangspunkt, bakgrunn og mål. 11

12 Satsingar 2012 Marknadsføring av kvalitetar og biodynamisk landbruk og matvarer I 2012 fekk vi støtte frå Statens Landbruksforvaltning til eit marknadsføringsprosjekt. Her var hovudmålet å presentere biodynamiske produkt og landbrukspraksis for eit breiare publikum, både forbrukarar, produsentar, grossistar og storhushald. Gjennom prosjektet har vi utvikla informasjonsmateriell, arbeidd med Herba i ny form, vore aktive i sosiale media, utforma skriftleg materiale både for nettstad og trykt media, samt organisert mange møteplassar for desse målgruppene. Vi har også kome i god dialog med tilbydarar av biodynamiske landbruksvarer i Noreg, og saman med bøndene har vi arbeidd med aktuelle omsettingskanalar og sett på meirprisen på dei biodynamiske landbruksvarene. Forskingsdatabasen KORE I august 2012 starta vi arbeidet med å bygge opp databasen Vi har fått midlar frå Stiftelsen Eir til arbeidet, der vi søkjer å presentere forsking på matkvalitet til eit breiare publikum. Prosjektpartnar er VitalAnalyse, og databasen vil vere klar våren BINGN Initiativet Biodynamisk Initiativ for den Nye Generasjonen Norden (BINGN) vart starta i 2012 i Noreg. BINGN arbeider med å opprette eit nettverk for alle som er interessert i å jobbe med biodynamisk landbruk. Målet er å etablere ein plattform for å kunne dele kunnskap og inspirasjon, lære av kvarandre sine erfaringar og sjå på samarbeidsmoglegheiter i framtida. 12

13 13 BINGN er eit ope nettverk der alle kan delta, og visjonen er ei verd der menneskjer er merksame på forholdet mellom menneskjer, ressursar og miljø. I 2012 har BINGN arrangert tre møteplassar, bygd opp ei nettside samt utvikla nyheitsbrev. BINGN vert drive at eit koordinatorteam på 3 personar og styret i Biologisk-dynamisk Forening fungerer som styre for BINGN. Samarbeid med Dialogos medie- og ressurssenter Dialogos medie- og ressursenter (www.dialogos.no) har i Biologisk-dynamisk jordbruk som årstema. Biologisk-dynamisk Forening arbeider tett saman med Dialogos for å setje søkelys på tema både internt og eksternt, gjennom foredrag, diskusjonsrundar, skribentarbeid m.m. Dialogos vil også bruke databasen KORE aktivt i sin kunnskapsformidling. Artikkelsamling Bier og blomster, bønder og business I samband med seminaret på Litteraturhuset januar 2012 samla vi skriftleg dokumentasjon frå foredraga og presentasjonane, samt medfølgjande illustrasjonar i eit artikkelhefte. Dette vart trykka og gjort tilgjengeleg for medlemmar i både Biologisk-dynamisk Forening, Oikos og Norges Birøkterlag, samt distribuert til politikarar, forbrukarar, bønder og andre interesserte. Heftet vart støtta økonomisk av Fylkesmannen i Oslo og Akerhus, Landbruksavdelingen. Preparatsal Eric Brinkhof og Loes van Alphen har ansvaret for framstilling og sal av preparata for Biologiskdynamisk Forening. Arbeidet vert gjort frivillig, og salet av preparata gir ei lita inntekt til foreininga. Bestillingane vert gjort direkte til Eric Brinkhof på : Regelverksutvikling, Demetersertifisering Demeterforvaltinga samarbeider med Debio om kontroll og godkjenning av biodynamiske gardsbruk i Noreg. Medlemmane i Demeterforvaltinga arbeider med revidering av regelverket, og i 2012 har dei tilpassa dei danske reglane for bruk i Noreg. Demeterforvaltninga arbeider også med utvikling av regelverket for birøkt tilpassa norske forhold.

14 Informasjon og presse Vi har i 2012 arbeidd med å oppdatere nettsida samt brukt sosiale media aktivt. På Facebook har vi no rundt 900 personar som følgjer oss, og statistikk over bruken av nettsida viser at denne er aukande. Gjennom dette har vi nådd ut til mange menneskjer med informasjon om biodynamisk landbruk og matkvalitet. Relanseringa av Herba har blitt godt mottatt, og vi ser no at dette er eit magasin som appellerer til mange. Herba I 2012 vart det gitt ut 3 nummer av Herba. Vi har vidareført ideen om temanummer, og følgjande tema vart satt for 2012: Matkvalitet, Landbruk og Framtidas bønder. Redaktør for Herba 1/2012 var Berit Swensen, og i Herba 2 og 3/2012 var Idun Leinaas redaktør. Fleire personar har medverka i Herba i 2012, mellom anna Laura Klemme, Helene Austvoll, Julia Smit, Eric Brinkhof, Elizabeth Brockfield og Grete Lene Serikstad. Heimesida Etter relanseringa av nettstaden har vi fått fleire funksjonar som har gjort det lettare å kommunisere med våre brukarar. Sida har no eit enklare design, og tilbakemeldingane frå brukarane er positive. Med kalenderfunksjonen får vi presentert alle komande arrangement i regi av BdF, samt arrangement i regi av våre samarbeidspartnarar. På nettsida har vi også moglegheit for interesserte å melde seg inn i BdF, samt melde si interesse for nyheitsbrevet. Idun Leinaas administrerer nettsidene. 14

15 15 Sosiale media Sosiale media er ein viktig kommunikasjonskanal direkte til våre medlemmar og andre interesserte. Vi har i løpet av 2012 brukt både Facebook og Twitter aktivt, og Idun Leinaas administrerer desse. Sosiale media bruker vi til å publisere nyheitssaker med korte kommentarar, bilete frå arrangement, informasjon om arrangement vi er med på m.m. Nyheitsbrev Eric Brinkhof lager vårt nyheitsbrev som er eit gratis tilbod til alle som ønskjer det. Nyheitsbrevet vert sendt ut på e-post, og talet på nyheitsbrevabonnement er rundt 350. Nyheitsbrevet presenterer aktuell informasjon om mellom anna landbruk, politikk, forsking og omsetting og vert sendt ut ein gong i månaden. Trykt materiell Vi har i 2012 trykt opp to brosjyrar; Biodynamisk hagebruk og De biodynamiske preparatene. Desse er distribuert ut, saman med Demeter-klistremerker og brosjyren Forskjeller på økologisk og biodynamisk dyrking og matkvalitet. Strategi og handlingsplan Strategi- og handlingsplanen har i 2012 blitt gjennomgått, og styret har arbeidd mykje med å utarbeide ein ny plan som vil gjelde for Strategi- og handlingsplanen er eit viktig reiskap for å etablere felles mål og ei naudsyn ansvarsfordeling for å vidareutvikle det biologisk-dynamiske jordbruket og tilgjengelegheita av Demeter-produkt. Organiseringa med ansvarsområde for styrerepresentantane fungerer godt. For å løfte det biologiskdynamiske jordbruket vidare, auke talet av bønder, samt stimulere til auka produksjon, foredling og omsetting, må ein etablere eit fellesskap som samarbeidar for å nå ungdom, forbrukarar og forskarar. Presseoppslag Nordisk Forum 2012, Stange: Samling unge bønder, Oslo: Mjølkesyregjæringskurs, Oslo: Vinsmaking, Oslo: Aksjonar i Nettverk for GMO-fri mat og fôr: Utspel Alliansen ny Landbrukspolitikk: Matmerk: Åkermiddag, Bygdøy:

16 Samarbeidspartnarar Forsking og utvikling: Debio, Bioforsk Økologisk, Matmerk, Norsk Landbruksrådgivning Informasjon: Food Studio, Steinerskoleforbundet, Dialogos, ØQ foregangsfylke Oslo, Akershus og Østfold Restaurant/ catering: Kafè Oslo, Maaemo, Westerdahls Kantina, Food Studio Næringsliv: Alma, Vitalkost, Røtter, Bondens Marked, Kolonihagen, Cultura Sparebank Ideelle organisasjonar: Oikos Økologisk Norge, Dialogos, Alliansen ny landbrukspolitikk, Nettverk for GMO-fri mat og fôr, IFOAM, Demeter Interational Verv Idun Leinaas er styremedlem i Oikos Økologisk Norge Idun Leinaas er styremedlem i Alliansen ny Landbrukspolitikk Eric Brinkhof og Idun Leinaas har representert Biologisk-dynamisk Forening i Kontaktutvalet for økologisk landbruk Idun Leinaas representerer Biologisk-dynamisk Forening i Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Gjennom nettverket har vi skrive under på ei rekkje felles høyringsbrev med argument mot søknadar for å tillate import av GMO. Eric Brinkhof, Elizabeth Brockfield og Idun Leinaas har deltatt på fleire møter i Dialogos. Eric Brinkhof og Idun Leinaas har deltatt på årsmøtet i IFOAM Norge. 16

17 Styre og administrasjon 17 Biologisk-dynamisk Forening har i 2012 hatt ein person tilsett som dagleg leiar i ei 80%-stilling. I tillegg har vi hatt ein praksisplass for rekneskapsføring, samt ei mindre prosjektmedarbeidarstilling. I tillegg til dette har foreininga eit aktivt styre. Styrets samansetting (årstal for innsetjing i parantes): Leiar: Eric Brinkhof (2011) Nestleiar: Elizabeth Wirsching (2011) Styremedlemmar: Elizabeth Brockfield (2012) Lene K. Stangnes (2012) Nathanial P. Mead. (2011) Varamedlemmar: Arvid udo de Haes (2012) Linda Jolly. (2011) Valkomiteen: Jostein Hertwig (2010) Urs Gamper (2010) Demeterforvaltning: Leiar: Thor Risinggård (2008) Styremedlemmar: Asbjørn Lavoll (2007) Petter Stanghov (2012) Kerstin Pålsson. (2007) Fordypningsseminar Inger Ivarrud (2008) Berit Swensen (2008) Ib Kondrup (2010) Internasjonal kontakt: Ola Aukrust (2012)

18 18 Styrets arbeid i 2012 Styret i Biologisk-dynamisk Forening har hatt fem fysiske styremøtar og ein telefonkonferanse i I 2012 har styret hatt stort fokus på utarbeiding av ny Strategi- og handlingsplan for perioden I tillegg til dette har ein også arbeidd spesielt med organisasjonsutvikling, økonomi, gardsbesøk, medlemsmagasinet Herba, samt rekrutteringsspørsmål. Medlemmane i styret har også representert Biologisk-dynamisk Forening i ei rekkje samanhengar. Demeterforvaltninga har i 2012 avholdt eit fysisk møte og ein telefonkonferanse. Organisasjon Medlemsveksten i 2012 har vore god og foreininga mottok til saman 100 nye medlemmar i laupet av året. Ved utgongen av 2012 hadde Biologisk-dynamisk Forening til saman 497 medlemmar. Gjennomsnittleg alder på nye innmeldte i Biologisk-dynamisk Forening er 40 år. Dei fleste medlemmane melder seg inn via men vi får også medlemmar på arrangement og via vervingar oppretta vi ein praktikantplass for ein reknskapsførar/organisasjonskonsulent i foreininga, noko som har gjort at vi har fått rydda i medlemsregister og fått ein god struktur på rekneskapsføring og fakturering.

19 Økonomi Vi har i 2012 mottatt økonomisk støtte frå Landbruks- og matdepartementet (LMD), Statens landbruksforvaltning (SLF), Fylkesmannens Landbruksavdeling Oslo og Akershus, Nettverk for GMO-fri mat og fôr og Stiftelsen Eir. Desse midlane danna grunnlaget for alle våre aktivitetar i 2012, saman med inntektene vi har fått frå medlemskontingenten og sal av materiell. Organisasjonsstøtta BdF mottar årleg frå LMD gir ikkje rom for organisasjonsbygging, og vi må arbeide kontinuerleg for å finne finansiering som gjer det mogleg å oppretthalde drifta av organisasjonen. Interesse frå nye medlemmar, både forbrukarar og bønder, gjer at vi har behov for ein sikrare økonomisk plattform, som kan bidra til å møte den aukande interessa for den biodynamiske landbruksmetoden og matkvaliteten. Foreninga ønskjer å arbeide langsiktig og strategisk for å oppretthalde og utvikle foreininga som ein aktiv debattant i dagens landbruksdebatt, og som ein aktør i diskusjonane rundt rein og ernæringsmessig riktig mat. Vi ønskjer å auke utvalet av biodynamisk mat og fremje forståinga for det biologisk-dynamiske landbruket. For å gjere dette er vi avhengige av trygge økonomiske rammer som gjer Biologisk-dynamisk Forening til ein fast arbeidsplass, ikkje berre for ein dagleg leiar, men også fleire prosjektstillingar. 19

20 Resultatregnskap for Biologisk-dynamisk forening 2012 Budsjett Regnskap Regnskap Salgs - og driftsinntekter Tilskudd LMD Tilskudd SLF Tilskudd FMLA Stiftelser og legater Andre prosjektmidler Andre støtteordninger Merverdiavgiftskompensasjon Medlemskontingent/Abonnementsavgift Fagdag, kurs og seminarinntekter Salg av materiell og preparater Annonseinntekter Gaver Diverse inntekter Sum salgs- og driftsinntekter Budsjett Regnskap Regnskap Driftsutgifter Lønn og honorarer Leie kontor, lager og lokaler HERBA - design og trykking Markedsføringsmateriell Fagdag, kurs og seminarutgifter Diverse prosjektutgifter Møte- og konferanseutgifter Reiseutgifter Innkjøp av materiell for salg Porto og kontorrekvisita Telefon og data Medlemskontingenter og gaver Diverse utgifter Sum driftsutgifter Driftsresultat Finansinntekter Finansutgifter Sum finansposter Årsresultat Overføringer til Sigurd Grøntveits fond Overfør. til Annen egenkapital/resultat Årsresultat etter avsetninger

21 Godkjenning av regnskap 21

22 fotografi: gulrot forside og bakside, Gerda Mæhlum

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9 Innhaldsliste 1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5 2.1 Status... 5 2.2 Økonomisk status... 7 2.3 Utviklingstrekk... 9 2.4 Framtidsbilete... 15 2.4.1 Framskriving av statistikk... 15 2.4.2 Trendar

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper 01 nytt 2009 Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Storarena for ARR samla mange aktørgrupper - ARR Åpen arena var ein nyttig møteplass der me i Helsedirektoratet fekk lytte og snakke med folk

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 13/2002 Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Ein analyse av rasjonalitet i produksjon og marknadsføring av

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22 Årsmelding 2005 Innhald Navet i elektronisk forvaltning. Direktøren sin leiar side 4 Brønnøysundregistra ein viktig del av næringspolitikken side 7 Fokus på styring av verksemder side 8 Sikkerhetsportalen

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl. 14-17, 26.april kl. 9.30-13 STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Skrift frå Norsk seterkultur Nr. 2 Juni 2013 16. årgang

Skrift frå Norsk seterkultur Nr. 2 Juni 2013 16. årgang Skrift frå Norsk seterkultur Nr. 2 Juni 2013 16. årgang Del seteropplevingane Fleire kan ha glede av dine opplevingar. Nokre ord og foto er nok, Seterbrukaren sine spalter er opne for både smått og stort

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 Innhald Del I Kap. 1138 Støtte til organisasjonar m.m.... 93 Innleiande del...

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3846, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Vi får Telemark til å gro

ÅRSMELDING 2012. Vi får Telemark til å gro ÅRSMELDING 2012 Vi får Telemark til å gro gjensidige.no/landbruk benytt deg av dine medlemsfordeler Årsmelding 2012 A20782/09.11/Foto: Sverre Jarild Vi kjenner bondens hverdag og følger nøye med i utviklingen

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer