Om biodynamisk landbruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om biodynamisk landbruk"

Transkript

1 Å RSMELDING 2012

2 Innhald Om biodynamisk landbruk 3 Oppsummering av året Arrangement Satsingar Informasjon og presse 14 Samarbeidspartnarar og verv 16 Styre, administrasjon og organisasjon 17 Økonomi, rekneskap 20 Biologisk-dynamisk Forening, stifta i 1950, er ein ideell organisasjon for alle med interesse for biodynamisk jordbruk og mat i Noreg. Vi arbeider praktisk og politisk for å spreie kunnskap og interesse for den biologiskdynamiske landbruksmetoden, ernæringsspørsmål og naturforvalting satt inn i ein heilskapleg kulturell samanheng. 2

3 Om biodynamisk landbruk 3 Biodynamisk betyr livskraft. Når ein dyrkar biodynamisk, arbeider ein medvite og praktisk med naturens livskrefter og deira styrkande verknad i jordbruk og matvarer. Målet er å lage sunne matvarer og pleie livet i jorda og fruktbarheit best mogleg. Idégrunnlaget til biodynamisk jordbruk vart introdusert av Rudolf Steiner gjennom foredrag haldt i 1924, seinare samla under tittelen «Landbrukskurset». Impulsane vert omsett i praktisk jordbruk og vert stadig vidareutvikla. I Noreg har det biodynamiske jordbruket gjennom utviklinga av det økologiske jordbruket hatt ei framtredande rolle innan fagleg praktisk jordbruk, gardsforedling, alternative omsettingskanalar og rekruttering til landbruket. Dei første informasjonshefta og bøkene som viste ein økologisk metode i Noreg vart samla og utgitt av Biologisk-dynamisk Forening. Dei norske biodynamiske gardane har også i dag ei viktig spydspissrolle for det økologiske jordbruket i Noreg. Regelverket for biodynamiske produksjon innehar krav som ved fleire høver kan vere eit supplement for utviklinga av det økologiske regelverket i Noreg. I det biodynamiske jordbruket baserer ein seg på lokale og fornybare ressursar, og garden er i stor grad sjølvforsynt med både grovfôr, kraftfôr og gjødsel. Dei biodynamiske gardane vert kontrollert etter det økologiske regelverket. Produkta kan derfor merkast med det norske Ø-merket (Debio), og EU sitt økomerke, det grøne bladet. I tillegg til desse merka, har dei biodynamiske jordbruksvarene eit Demeter-merket. Fleire tilgjengelege varer i helsekost, spesialforretningar, større matvarebutikkar samt på Vinmonopolet, har denne sertifiseringa. Demeter er ei internasjonal sertifiseringsordning som i Noreg vert handtert av Demeterforvaltninga i samarbeid med Biologisk-dynamisk Forening og Debio. Tilleggskrav for Demetersertifisering er mellom anna: - Lengre omleggingstid før Demeter-godkjenning - Ingen bruk av blautgjødsel eller fôr frå konvensjonelt landbruk - Dei biodynamiske preparata skal brukast for å styrke livskreftene i kompost, jord og planter - Det skal vere allsidig produksjon med husdyr på garden - Heile garden, og ikkje berre delar av den, skal vere lagt om til biodynamisk drift - Garden er i stor grad sjølvforsynt med fôr og gjødsel Den biodynamiske bonden ser på garden som ein individualitet, noko tilsvarande som terroire innan vindyrking. Val av plantesortar, dyrerasar og vekstskifte vert tilpassa garden for å byggje vidare på staden sitt økosystem og eigenart.

4 Oppsummering av året har vore eit spanande år i Biologisk-dynamisk Forening. Vi opplev ei stigande interesse for det biodynamiske jordbruket, og gjennom året har vi samarbeidd breitt med organisasjonar og aktørar kring temaet landbruk og mat. I laupet av året har foreininga fått 100 nye medlemmar, og vi har fått økonomisk støtte til fleire viktige satsingsfelt. Mellom anna har prosjektstøtte frå Statens Landbruksforvaltning (SLF) gjort det mogleg å arbeide med marknadsføring av biodynamiske landbruksvarer og landbrukspraksis, og Stiftelsen Eir har gitt oss midlar til arbeidet med oppretting av ein database for forsking, i første omgong på matkvalitet. Denne vert lansert våren Dei biodynamiske bøndene vert lagt merke til når det gjeld kvalitet, og nokre av dei mest profilerte restaurantane i Oslo har ein klart uttalt preferanse for Demeter-produkt. Fagdagane, kursa og seminara vi arrangerte i 2012 viser at vi har mange dyktige biodynamiske bønder som har mykje å bidra med i utviklinga av eit berekraftig jordbruk i Noreg. Dei mange positive møta vi har med både bønder, grossistar og forbrukarar er med på å styrkje både kunnskapen og engasjementet for den biodynamiske landbruksmetoden og matkvalitet. Det biodynamiske miljøet bidrar aktivt for å halde på eit landbruk i Noreg, og for å finne moglegheiter for unge å kome inn i landbruket. Spørsmål knytt til overtaking, utvikling av nye eigarformer, oppretting av støttegrupper rundt gardane og utvikling av nye økonomiske modellar og strukturar vert aktivt diskutert. Det er i dag færre norske biodynamiske produkt på marknaden enn tidlegare, og desse produkta vert i hovudsak seld via abonnementsordningar, helsekost, direktesal frå gardane og gardsmarknad/ Bondens Marked. Ingen av dei store matvarekjedene i Noreg har spesielt fokus på biodynamiske matvarer. Det er behov for å styrke kjennskapen til Demetermerket, som saman med Ø-merket, er symbolet for eit biodynamisk produkt. Forskingsresultat frå Universitetet i Bergen, ved Det psykologiske fakultet, viser at forbrukarar rangerer Demetermerket saman med merkevaren Stabburet når det gjeld berekraftomgrepet ((http:// onlinelibrary.wiley.com/doi/ /j x/abstract). 4

5 5 Talet på sertifiserte biodynamiske gardar er på veg opp, men for å støtte opp kring ei omleggingsfase, treng bøndene vegleiing frå erfarne biodynamiske bønder. Å vegleie interesserte bønder i den biodynamiske jordbruksmetoden vil styrke både kunnskapen og engasjementet for den biodynamiske landbruksmetoden. Å få til ei organisert vegleiing for interesserte bønder, samt arbeidet med å rekruttere nye menneskjer inn i jordbruket, er naudsynt for å vidareutvikle det biodynamiske og økologiske jordbruket. Vi takkar med dette alle våre medlemmar, finansielle støttespelarar og andre samarbeidspartnarar for eit utviklande og spanande år. Mange timar frivillig arbeid er lagt ned frå både tillitsvalde og medlemmar, utan den hjelpa hadde vi ikkje oppnådd alle dei resultata vi no kan vise til. Sign. Sign. Idun Leinaas Eric Brinkhof Dagleg leiar Styreleiar

6 6 Arrangement 2012 Biodynamisk birøktarkurs, Birøkternes hus Kløfta, I samarbeid med Norges Birøkterlag arrangerte vi biodynamisk birøktarkurs for interesserte birøktarar, både hobbybirøktarar og profesjonelle birøktarar. Günther Friedmann, tysk biodynamisk birøktar, var kurshaldar, og over 40 menneskjer deltok. Bier og blomster, bønder og business, Litteraturhuset Oslo, Kva veit vi om dei komplekse samanhengane som er fundamentet for vår matproduksjon? At biene dør i stort tal verda over er eit kraftig signal om at noko er gale. Biologisk-dynamisk Forening arrangerte i januar 2012, saman med Oikos Økologisk Norge og Norges Birøkterlag, eit to-dagars seminar på Litteraturhuset i Oslo til fullsett sal med innsiktsfulle og inspirerande innlegg av mellom anna Ove Jacobsen, Regine Andersen, Günter Friedmann og Tor Bollingmo. I tillegg til dette fekk deltakarane også med seg paneldebatt, film og gardsmarknad. Kafé Oslo lagde og serverte biodynamisk mat til alle deltakarane. Fordypningsseminar, Fokhol Gård Stange, og Årstemaet for 2012/2013 har tittelen Alliansar for vår jord. Med andre ord handlar temaet om samarbeid, om å alliere seg med andre som er opptatt av det same spørsmålet. Men korleis lykkast ein i slike samarbeid der alle partar kjem med sine kjepphestar og posisjonar? Kor ligg utfordringane for samarbeidets kunst? Desse tema har ein samtala rundt på

7 Fordypningsseminara i Fagdag om kompostering på Sogn Jord- og Hagebruksskule Laurdagen før årsmøtet i 2012 vart det arrangert fagdag om storskala kompostering av fast husdyrgjødsel og organisk avfall. Etter ein gjennomgong om komposteringsteori fekk deltakarane vere med på ei praktisk økt med mekanisk opplegging, vending og preparering av kompost. Bakgrunnen til deltakarane varierte frå nybyrjarar til erfarne gardbrukarar, og atmosfæren var oppløftande og positiv. Møte for nye bønder, Den Andre Caféen Oslo, Over 40 menneskjer møtte opp på Den Andre Cafèen på Lilleborg i Oslo, då Biologiskdynamisk Forening og Det andre Forumet inviterte til ein dialog om unge bønder, rekruttering, visjonar og realitetar. I tillegg til mange unge bønder, studentar, gartnarar og hagebrukarar, kom også nokre erfarne biodynamiske bønder frå Austlandsområdet. På møtet la fleire unge bønder fram sine visjonar for sitt arbeid med natur, planter, dyr og menneskjer. Korleis kan ein drive økonomisk berekraftig ved å produsere mat? Korleis kan ein produsere mjølk utan å presse dyra? Korleis kan vi dyrke grønsaker og ta vare på biologisk mangfald? Kva virkemiddel finst for å skape interesse for matproduksjon og vilje til å betale den reelle prisen for kvalitetsmat? Møtet på Lilleborg fungerte som ei kartlegging for kva ønskjer og behov som finst, og BdF tok innspela som kom opp vidare i arbeidet med utvikling av møteplassar for nye bønder. 7

8 Fagdag om biodynamisk landbruk, matjord og kompostering på Bjørnebruket i Rykkje, Hardanger Ein vakker dag i juni samla 11 gardbrukarar seg på garden til Cecilie Johansen og Tarjei Aalvik for å arbeide med konkrete problemstillingar på garden med tanke på jordkvalitet, kompostering og preparering av eigen husdyrgjødsel og spørsmål med fokus på biodynamisk landbruk. Garden er i økologisk drift med sau og frittgåande kalkun som hovudproduksjonar, samt foredling av kjøt og planteprodukt frå garden. Jordprofilane vart gravd og studert, sau- og kalkungjødsel vart lagt opp i kompostranke ved bruk av frontlaster og Gaffner gjødselspreiar. Komposten vart preparert med instruks og diskusjon om bruk av preparata. Møte for unge bønder, Fokhol Gård Stange, Med bakgrunn i den praktiske biodynamiske drifta på Fokhol Gård vart grunnlaga for biodynamisk landbruk og antroposofi lagt frem, i dialog med praktiserande biodynamisk bønder. Kvifor arbeider vi biodynamisk? Kva utfordringar har vi møtt? Kva er du interessert i det biodynamiske og korleis kan du arbeide med det? Kva er antroposofi og kva forhold har praktiserande biodynamiske bønder til det? Seminaret vart startskotet for BINGN Biodynamisk Initiativ for den Nye Generasjonen Norden. Hagekurs, Linda Jolly, Bygdøy Linda Jolly flytta til Bygdøy i 2008, og starta då arbeidet med å opparbeide ein hage rundt huset. På fagdagen fekk vi høyre om korleis ein kan opparbeide ein hage, og ulike grønsakskulturane og komposten si rolle i hagen. Deltakarane var også med på å vende og preparere komposten og fekk ei grundig innføring i dei biodynamiske preparata. Med røynslene 8

9 9 Jolly har innan hagen og garden som læringsarena vart også dette temaet belyst. Elizabeth Brockfield m.fl sto for matlaginga, og serverte fargerik og smakfull lunsj basert på råvarer frå hagen til alle deltakarar. Vinsmaking, Månefisken Oslo, I samarbeid med The Wine Tempter arrangerte vi vinsmaking på Månefisken i Oslo i august. Gruppa Renaissance des Appellations deltok med heile 54 vinmakarar. Det vart eit fantastisk møte med pasjonerte, dedikerte og jordbundne vinmakarar som alle jobbar biodynamisk og er sertifisert gjennom Demeter. I tillegg til vinsmaking var det også foredrag om biodynamiske metodar for framstillinga av vin ved nokre av dei mest anerkjende biodynamiske vinmakarane i verda, presentasjon av dei biodynamiske preparata ved Eric Brinkhof, og Johan Ununger haldt foredrag om Saltå Kvarn sitt arbeide knytt til kretslaupsjordbruk Biodynamiske gardsmarknadar, Litteraturhuset Oslo, hausten 2012 Dette minner meg om matmarkeder jeg har opplevd andre steder i verden. For et mangfold! kunde på Biodynamisk gardsmarknad, 1.september i Oslo. Årets første biodynamiske gardsmarknad utafor Litteraturhuset gjekk av stabelen laurdag 1.september. Mange menneskjer gjekk vegen innom marknaden for å kjøpe gulrøter med eller utan jord, leskande eplesaft, sprø salatar og friske bønner av mange slag, rotgrønsaker, tomatar, agurkar, egg, kjøt og ost. Vi arrangerte totalt 4 biodynamiske gardsmarknadar hausten 2012, og deltakande gardar var Ommang Søndre, Alm Østre, Bergsmyrene Gård, Lislerud Gård, Uksum Gard, Solborg Landsby, Fokhol Gård, Olav Jønsi, Heinrich Jung, Frilund Gård og Saupstad Gård.

10 10 Fagdag i kretslaupsjordbruk, Sverdstad Gård Sandefjord, Kretslaupsjordbruk byggjer på grunnidear frå Landbrukskurset av Rudolf Steiner og den biodynamiske garden. På fagdagen på Sverdstad såg vi på omgrepet kretslaupsjordbruk i norsk samanheng, og kretslaupsjordbruk slik det vert praktisert i det EU-finansierte prosjektet BERAS Implementation. Emil Mohr innleidde med foredrag om kretslaupsjordbruk. Etter lunsj sat deltakarane seg saman og samtala om korleis ein, ut i frå regionale rammer og føresetnadar, kan definere samarbeid mellom gardane som kretslaupsjordbruk. Regelverket for biodynamisk landbruksproduksjon vart også diskutert, og deltakarane fekk også omvising på garden ved Asbjørn Lavoll. Preparatdag, Ramme Gaard Hvitsten, Biologisk-dynamisk Forening organiserte denne septemberhelga eit seminar om dei biodynamiske preparata og deira samanheng med dei ulike planetane. Ruud Hendriks frå Nederland innleidde seminaret. Ruud er dagleg leiar på den biodynamiske jordbrukskole Warmonderhof, og er særs opptatt av fornyinga innan det biodynamiske. I det dagleg arbeider han mykje med tema som fruktbarheit i jorda (utvikling, jord, vekstskifte, gjødsel, kompost) og ernæring. Åkermiddag, Bygdøy Tre ettermiddagar i september inviterte BdF, saman med Food Studio, til hageomvisning, syltekurs og middag, eit steinkast frå kongen sitt gamle residens på Bygdøy. Her fokuserte vi på urbant landbruk og dei flotte delikatessene ein kan foredle av sesongens grønsaker. Idun Leinaas og Linda Jolly viste gjestane rundt i hagen, og gjestane fekk sjå og smake på det store utvalet av biodynamiske grønsaker som dyrkast midt i byen. Spørsmål vart stilt, tips vart gitt, og etter dette gjekk vi inn og sylta raudbeter på tradisjonelt vis. Etter dette var det duka for eit måltid inne i eit drivhus, der dyktige kokkar hadde førebudd fleire rettar basert på råvarer frå hagen.

11 Ystekurs, Skaarbu Gård Holmestrand, Skaarbu gård vert drive i tråd med retningslinene til biodynamisk jordbruk, og garden tilbyr også grøn omsorg. Hovudproduksjonen er mjølk til eiga foredling, samt høns. Foredlinga av mjølka skjer i eiga gardsmeieri/ysteri der dei hovudsakleg lager Gouda-ost etter nederlandsk oppskrift. Med brei kunnskap og stort engasjement frå gardsfolket, fekk deltakarane på ystekurset delta i prosessen frå mjølk til ost. Kurset var todelt; laurdagen var sett av til mjølkeforedling på kjøkenet, medan søndagen lærte ein å yste fast ost. I tillegg var det innlegg om mjølkekvalitet og gardspresentasjonar. Kurs i mjølkesyregjæring, Geitmyra matkultursenter for barn Oslo, Kurset i mjølkesyregjæring vart haldt på Geitmyra matkultursenter for barn, og kurshaldar var Tom Boersma. Tom er opprinneleg frå Nederland, men har budd mange år i Noreg her han mellom anna importerer biodynamiske frø frå Bingenheimer. Kurset var fullteikna og Tom lærte villig bort teknikkar for mjølkesyregjæring av mange typar rotgrønsaker og frukter. Nordisk biodynamisk forum, Fokhol Gård Stange, Saman med Biodynamisk Forening i Sverige, Danmark og Finland arrangerer Biologiskdynamisk Forening kvart år Nordisk biodynamisk forum. Her diskuterer ein utviklinga av biologisk-dynamisk jordbruk i Norden, og forsøker å finne samarbeidsmoglegheiter. På Fokhol Gård på Stange ønskja vi å stake ut kursen for det biodynamiske landbruket for framtidas generasjonar. På programmet inngikk alt frå alliansebygging og nettverk, til neste generasjons biodynamikarar og marknadsføring av biodynamiske og økologiske produkt. Over 30 personar kom frå heile Norden, og nokre få frå andre land. Alle aldrar var representert, men det var tydelig mange unge til stede. Ved sida av fellesnemnaren biodynamisk og ei idealistisk interesse for natur og økologi, var deltakarane på forumet engasjerte og kunnskapsrike menneskjer med forskjellig utgangspunkt, bakgrunn og mål. 11

12 Satsingar 2012 Marknadsføring av kvalitetar og biodynamisk landbruk og matvarer I 2012 fekk vi støtte frå Statens Landbruksforvaltning til eit marknadsføringsprosjekt. Her var hovudmålet å presentere biodynamiske produkt og landbrukspraksis for eit breiare publikum, både forbrukarar, produsentar, grossistar og storhushald. Gjennom prosjektet har vi utvikla informasjonsmateriell, arbeidd med Herba i ny form, vore aktive i sosiale media, utforma skriftleg materiale både for nettstad og trykt media, samt organisert mange møteplassar for desse målgruppene. Vi har også kome i god dialog med tilbydarar av biodynamiske landbruksvarer i Noreg, og saman med bøndene har vi arbeidd med aktuelle omsettingskanalar og sett på meirprisen på dei biodynamiske landbruksvarene. Forskingsdatabasen KORE I august 2012 starta vi arbeidet med å bygge opp databasen Vi har fått midlar frå Stiftelsen Eir til arbeidet, der vi søkjer å presentere forsking på matkvalitet til eit breiare publikum. Prosjektpartnar er VitalAnalyse, og databasen vil vere klar våren BINGN Initiativet Biodynamisk Initiativ for den Nye Generasjonen Norden (BINGN) vart starta i 2012 i Noreg. BINGN arbeider med å opprette eit nettverk for alle som er interessert i å jobbe med biodynamisk landbruk. Målet er å etablere ein plattform for å kunne dele kunnskap og inspirasjon, lære av kvarandre sine erfaringar og sjå på samarbeidsmoglegheiter i framtida. 12

13 13 BINGN er eit ope nettverk der alle kan delta, og visjonen er ei verd der menneskjer er merksame på forholdet mellom menneskjer, ressursar og miljø. I 2012 har BINGN arrangert tre møteplassar, bygd opp ei nettside samt utvikla nyheitsbrev. BINGN vert drive at eit koordinatorteam på 3 personar og styret i Biologisk-dynamisk Forening fungerer som styre for BINGN. Samarbeid med Dialogos medie- og ressurssenter Dialogos medie- og ressursenter (www.dialogos.no) har i Biologisk-dynamisk jordbruk som årstema. Biologisk-dynamisk Forening arbeider tett saman med Dialogos for å setje søkelys på tema både internt og eksternt, gjennom foredrag, diskusjonsrundar, skribentarbeid m.m. Dialogos vil også bruke databasen KORE aktivt i sin kunnskapsformidling. Artikkelsamling Bier og blomster, bønder og business I samband med seminaret på Litteraturhuset januar 2012 samla vi skriftleg dokumentasjon frå foredraga og presentasjonane, samt medfølgjande illustrasjonar i eit artikkelhefte. Dette vart trykka og gjort tilgjengeleg for medlemmar i både Biologisk-dynamisk Forening, Oikos og Norges Birøkterlag, samt distribuert til politikarar, forbrukarar, bønder og andre interesserte. Heftet vart støtta økonomisk av Fylkesmannen i Oslo og Akerhus, Landbruksavdelingen. Preparatsal Eric Brinkhof og Loes van Alphen har ansvaret for framstilling og sal av preparata for Biologiskdynamisk Forening. Arbeidet vert gjort frivillig, og salet av preparata gir ei lita inntekt til foreininga. Bestillingane vert gjort direkte til Eric Brinkhof på : Regelverksutvikling, Demetersertifisering Demeterforvaltinga samarbeider med Debio om kontroll og godkjenning av biodynamiske gardsbruk i Noreg. Medlemmane i Demeterforvaltinga arbeider med revidering av regelverket, og i 2012 har dei tilpassa dei danske reglane for bruk i Noreg. Demeterforvaltninga arbeider også med utvikling av regelverket for birøkt tilpassa norske forhold.

14 Informasjon og presse Vi har i 2012 arbeidd med å oppdatere nettsida samt brukt sosiale media aktivt. På Facebook har vi no rundt 900 personar som følgjer oss, og statistikk over bruken av nettsida viser at denne er aukande. Gjennom dette har vi nådd ut til mange menneskjer med informasjon om biodynamisk landbruk og matkvalitet. Relanseringa av Herba har blitt godt mottatt, og vi ser no at dette er eit magasin som appellerer til mange. Herba I 2012 vart det gitt ut 3 nummer av Herba. Vi har vidareført ideen om temanummer, og følgjande tema vart satt for 2012: Matkvalitet, Landbruk og Framtidas bønder. Redaktør for Herba 1/2012 var Berit Swensen, og i Herba 2 og 3/2012 var Idun Leinaas redaktør. Fleire personar har medverka i Herba i 2012, mellom anna Laura Klemme, Helene Austvoll, Julia Smit, Eric Brinkhof, Elizabeth Brockfield og Grete Lene Serikstad. Heimesida Etter relanseringa av nettstaden har vi fått fleire funksjonar som har gjort det lettare å kommunisere med våre brukarar. Sida har no eit enklare design, og tilbakemeldingane frå brukarane er positive. Med kalenderfunksjonen får vi presentert alle komande arrangement i regi av BdF, samt arrangement i regi av våre samarbeidspartnarar. På nettsida har vi også moglegheit for interesserte å melde seg inn i BdF, samt melde si interesse for nyheitsbrevet. Idun Leinaas administrerer nettsidene. 14

15 15 Sosiale media Sosiale media er ein viktig kommunikasjonskanal direkte til våre medlemmar og andre interesserte. Vi har i løpet av 2012 brukt både Facebook og Twitter aktivt, og Idun Leinaas administrerer desse. Sosiale media bruker vi til å publisere nyheitssaker med korte kommentarar, bilete frå arrangement, informasjon om arrangement vi er med på m.m. Nyheitsbrev Eric Brinkhof lager vårt nyheitsbrev som er eit gratis tilbod til alle som ønskjer det. Nyheitsbrevet vert sendt ut på e-post, og talet på nyheitsbrevabonnement er rundt 350. Nyheitsbrevet presenterer aktuell informasjon om mellom anna landbruk, politikk, forsking og omsetting og vert sendt ut ein gong i månaden. Trykt materiell Vi har i 2012 trykt opp to brosjyrar; Biodynamisk hagebruk og De biodynamiske preparatene. Desse er distribuert ut, saman med Demeter-klistremerker og brosjyren Forskjeller på økologisk og biodynamisk dyrking og matkvalitet. Strategi og handlingsplan Strategi- og handlingsplanen har i 2012 blitt gjennomgått, og styret har arbeidd mykje med å utarbeide ein ny plan som vil gjelde for Strategi- og handlingsplanen er eit viktig reiskap for å etablere felles mål og ei naudsyn ansvarsfordeling for å vidareutvikle det biologisk-dynamiske jordbruket og tilgjengelegheita av Demeter-produkt. Organiseringa med ansvarsområde for styrerepresentantane fungerer godt. For å løfte det biologiskdynamiske jordbruket vidare, auke talet av bønder, samt stimulere til auka produksjon, foredling og omsetting, må ein etablere eit fellesskap som samarbeidar for å nå ungdom, forbrukarar og forskarar. Presseoppslag Nordisk Forum 2012, Stange: Samling unge bønder, Oslo: Mjølkesyregjæringskurs, Oslo: Vinsmaking, Oslo: Aksjonar i Nettverk for GMO-fri mat og fôr: Utspel Alliansen ny Landbrukspolitikk: Matmerk: Åkermiddag, Bygdøy:

16 Samarbeidspartnarar Forsking og utvikling: Debio, Bioforsk Økologisk, Matmerk, Norsk Landbruksrådgivning Informasjon: Food Studio, Steinerskoleforbundet, Dialogos, ØQ foregangsfylke Oslo, Akershus og Østfold Restaurant/ catering: Kafè Oslo, Maaemo, Westerdahls Kantina, Food Studio Næringsliv: Alma, Vitalkost, Røtter, Bondens Marked, Kolonihagen, Cultura Sparebank Ideelle organisasjonar: Oikos Økologisk Norge, Dialogos, Alliansen ny landbrukspolitikk, Nettverk for GMO-fri mat og fôr, IFOAM, Demeter Interational Verv Idun Leinaas er styremedlem i Oikos Økologisk Norge Idun Leinaas er styremedlem i Alliansen ny Landbrukspolitikk Eric Brinkhof og Idun Leinaas har representert Biologisk-dynamisk Forening i Kontaktutvalet for økologisk landbruk Idun Leinaas representerer Biologisk-dynamisk Forening i Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Gjennom nettverket har vi skrive under på ei rekkje felles høyringsbrev med argument mot søknadar for å tillate import av GMO. Eric Brinkhof, Elizabeth Brockfield og Idun Leinaas har deltatt på fleire møter i Dialogos. Eric Brinkhof og Idun Leinaas har deltatt på årsmøtet i IFOAM Norge. 16

17 Styre og administrasjon 17 Biologisk-dynamisk Forening har i 2012 hatt ein person tilsett som dagleg leiar i ei 80%-stilling. I tillegg har vi hatt ein praksisplass for rekneskapsføring, samt ei mindre prosjektmedarbeidarstilling. I tillegg til dette har foreininga eit aktivt styre. Styrets samansetting (årstal for innsetjing i parantes): Leiar: Eric Brinkhof (2011) Nestleiar: Elizabeth Wirsching (2011) Styremedlemmar: Elizabeth Brockfield (2012) Lene K. Stangnes (2012) Nathanial P. Mead. (2011) Varamedlemmar: Arvid udo de Haes (2012) Linda Jolly. (2011) Valkomiteen: Jostein Hertwig (2010) Urs Gamper (2010) Demeterforvaltning: Leiar: Thor Risinggård (2008) Styremedlemmar: Asbjørn Lavoll (2007) Petter Stanghov (2012) Kerstin Pålsson. (2007) Fordypningsseminar Inger Ivarrud (2008) Berit Swensen (2008) Ib Kondrup (2010) Internasjonal kontakt: Ola Aukrust (2012)

18 18 Styrets arbeid i 2012 Styret i Biologisk-dynamisk Forening har hatt fem fysiske styremøtar og ein telefonkonferanse i I 2012 har styret hatt stort fokus på utarbeiding av ny Strategi- og handlingsplan for perioden I tillegg til dette har ein også arbeidd spesielt med organisasjonsutvikling, økonomi, gardsbesøk, medlemsmagasinet Herba, samt rekrutteringsspørsmål. Medlemmane i styret har også representert Biologisk-dynamisk Forening i ei rekkje samanhengar. Demeterforvaltninga har i 2012 avholdt eit fysisk møte og ein telefonkonferanse. Organisasjon Medlemsveksten i 2012 har vore god og foreininga mottok til saman 100 nye medlemmar i laupet av året. Ved utgongen av 2012 hadde Biologisk-dynamisk Forening til saman 497 medlemmar. Gjennomsnittleg alder på nye innmeldte i Biologisk-dynamisk Forening er 40 år. Dei fleste medlemmane melder seg inn via men vi får også medlemmar på arrangement og via vervingar oppretta vi ein praktikantplass for ein reknskapsførar/organisasjonskonsulent i foreininga, noko som har gjort at vi har fått rydda i medlemsregister og fått ein god struktur på rekneskapsføring og fakturering.

19 Økonomi Vi har i 2012 mottatt økonomisk støtte frå Landbruks- og matdepartementet (LMD), Statens landbruksforvaltning (SLF), Fylkesmannens Landbruksavdeling Oslo og Akershus, Nettverk for GMO-fri mat og fôr og Stiftelsen Eir. Desse midlane danna grunnlaget for alle våre aktivitetar i 2012, saman med inntektene vi har fått frå medlemskontingenten og sal av materiell. Organisasjonsstøtta BdF mottar årleg frå LMD gir ikkje rom for organisasjonsbygging, og vi må arbeide kontinuerleg for å finne finansiering som gjer det mogleg å oppretthalde drifta av organisasjonen. Interesse frå nye medlemmar, både forbrukarar og bønder, gjer at vi har behov for ein sikrare økonomisk plattform, som kan bidra til å møte den aukande interessa for den biodynamiske landbruksmetoden og matkvaliteten. Foreninga ønskjer å arbeide langsiktig og strategisk for å oppretthalde og utvikle foreininga som ein aktiv debattant i dagens landbruksdebatt, og som ein aktør i diskusjonane rundt rein og ernæringsmessig riktig mat. Vi ønskjer å auke utvalet av biodynamisk mat og fremje forståinga for det biologisk-dynamiske landbruket. For å gjere dette er vi avhengige av trygge økonomiske rammer som gjer Biologisk-dynamisk Forening til ein fast arbeidsplass, ikkje berre for ein dagleg leiar, men også fleire prosjektstillingar. 19

20 Resultatregnskap for Biologisk-dynamisk forening 2012 Budsjett Regnskap Regnskap Salgs - og driftsinntekter Tilskudd LMD Tilskudd SLF Tilskudd FMLA Stiftelser og legater Andre prosjektmidler Andre støtteordninger Merverdiavgiftskompensasjon Medlemskontingent/Abonnementsavgift Fagdag, kurs og seminarinntekter Salg av materiell og preparater Annonseinntekter Gaver Diverse inntekter Sum salgs- og driftsinntekter Budsjett Regnskap Regnskap Driftsutgifter Lønn og honorarer Leie kontor, lager og lokaler HERBA - design og trykking Markedsføringsmateriell Fagdag, kurs og seminarutgifter Diverse prosjektutgifter Møte- og konferanseutgifter Reiseutgifter Innkjøp av materiell for salg Porto og kontorrekvisita Telefon og data Medlemskontingenter og gaver Diverse utgifter Sum driftsutgifter Driftsresultat Finansinntekter Finansutgifter Sum finansposter Årsresultat Overføringer til Sigurd Grøntveits fond Overfør. til Annen egenkapital/resultat Årsresultat etter avsetninger

21 Godkjenning av regnskap 21

22 fotografi: gulrot forside og bakside, Gerda Mæhlum

Om biodynamisk landbruk

Om biodynamisk landbruk ÅRSMELDING 2013 1 Innhald Om biodynamisk landbruk 3 Oppsummering av året 2013 4 Arrangement 2013 5 Satsingar 2013 8 Informasjon og presse 12 Samarbeidspartnarar og verv 14 Styre, administrasjon og organisasjon

Detaljer

Om biodynamisk landbruk Oppsummering av året 2014 4-5 6-7. Arrangement 2014

Om biodynamisk landbruk Oppsummering av året 2014 4-5 6-7. Arrangement 2014 Årsmelding 2014 Om biodynamisk landbruk Oppsummering av året 2014 4-5 6-7 Arrangement 2014 8 Fordypningsseminar, Fokhol Gård Stange Foredrag og samtale om urban dyrking Tidlige smaker mat til spedbarn

Detaljer

Handlingsplan. Oscarsgate 10, 0352 Oslo 1/1/2017

Handlingsplan. Oscarsgate 10, 0352 Oslo  1/1/2017 2017 Handlingsplan Oscarsgate 10, 0352 Oslo www.biodynamisk.no 1/1/2017 1 HANDLINGSPLAN BIOLOGISK-DYNAMISK FORENING 2017 Hovedmålet for Biologisk- dynamisk Forening i 2017 er å konsolidere og utvikle organisasjonen.

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

NORDISK BIODYNAMISK FORUM

NORDISK BIODYNAMISK FORUM K Uli Johannes Kønig Eric Brinkhof Sven Åke Lorentsson Berit Swensen Angela Seitz Klaus Loehr Petersen 20.-22.NOV.2015 NORDISK BIODYNAMISK FORUM Fokhol Gård Det tradisjonsrike Nordisk Biodynamisk Forum

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Sjølvstendig selskap i regi av HB (oppstart 01.09.11) Rekruttering til

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha.

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Referat Dato.: 27. oktober 2014 Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Til stades: Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae Frå adm.: Frode Alfarnes, Romar Skeie

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Læreplankode: AKT2-01 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. januar 2007 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings-

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN BIOLOGISK-DYNAMISK

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN BIOLOGISK-DYNAMISK STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN BIOLOGISK-DYNAMISK FORENING 2013-2016 INNHOLD Visjon Forord Innledning Aktiviteter 1 LANDBRUKSDRIFT, VEILEDNING OG VIDEREUTVIKLING 1.1 Veiledning 1.2 Regelverksutvikling og Demeter-sertifisering

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2014-2015

ARBEIDSPLAN 2014-2015 ARBEIDSPLAN 2014-2015 SENTERPARTIET I SOGN OG FJORDANE Fylkesårsmøte sitt vedtak: a) Arbeidsplan 2014 2015 vert godkjent. b) Fylkesstyre får fullmakt til å gjere endringar gjennom året. 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar

DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar ARKIVSAK:

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Onsdag 10.september, sette nettverksgruppa for læring og mestring i Helse Vest, kursen mot Danmark. Me møttes frå nord til sør i Helse Vest på flyplassen

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Forord. Mål: Alle skal ha ei god psykisk helse. Visjon: Likeverd openheit respekt

Forord. Mål: Alle skal ha ei god psykisk helse. Visjon: Likeverd openheit respekt HANDLINGSPLAN 2013 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2013. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2013 skal

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 201210523-1 Arkivnr. 015 Saksh. Jordet, Håkon Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET

Detaljer

POST 1. a. Læren om helse og miljø. b. Læren om samspillet i naturen. c. Læren om hva som er logisk. Vil du lære mer?

POST 1. a. Læren om helse og miljø. b. Læren om samspillet i naturen. c. Læren om hva som er logisk. Vil du lære mer? POST 1 Økologisk landbruk skal bygge på levende økologiske systemer og kretsløp, arbeide med dem, etterligne dem og hjelpe til å bevare dem. Men vet du hva ordet økologi betyr? a. Læren om helse og miljø.

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde Eit oppdrag for heile organisasjonen Innhald Det er viktig å rekruttere ATV-ar 3 Arbeidsoppgåver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunnar til

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Støtteordningar og søknader

Støtteordningar og søknader Støtteordningar og søknader Dette er eit emne tillitsvalde og medlemer er svært interessert i. Filosofien er enkel: Får vi tak i pengar kan vi skape meir aktivitet. Samtidig skjer det stadig endringar

Detaljer

Programområde for landbruk - Læreplan i økologisk landbruk 1 og 2 - valgfrie programfag Vg3

Programområde for landbruk - Læreplan i økologisk landbruk 1 og 2 - valgfrie programfag Vg3 Programområde for landbruk - Læreplan i økologisk landbruk 1 og 2 - valgfrie programfag Vg3 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005

Detaljer

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA I BALESTRAND 2011-2013 Ei nasjonal omlegging av forvaltning av vilt- og fiskeressursane har pågått dei siste åra. Den langsiktige målsettinga er at innan 2006 skal

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Velkomen til miljøpedagogisk samling. Bård Sandal, fylkesdirektør regional utvikling

Velkomen til miljøpedagogisk samling. Bård Sandal, fylkesdirektør regional utvikling Velkomen til miljøpedagogisk samling Bård Sandal, fylkesdirektør regional utvikling «Økologisk mat i dei vidaregåande skulane i Hordaland; kvifor og korleis» 2 Klima og miljørapport 2014 (årsmeldinga)

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Auka konkurransekraft gjennom samarbeid om felles FoUutfordringar. Finn fram i finansieringsjungelen, Oslo, 20. april 2010

Auka konkurransekraft gjennom samarbeid om felles FoUutfordringar. Finn fram i finansieringsjungelen, Oslo, 20. april 2010 Auka konkurransekraft gjennom samarbeid om felles FoUutfordringar prosjekt på industribær Merete Lunde FoU og kvalitetsdirektør Finn fram i finansieringsjungelen, Oslo, 20. april 2010 Kvalitet gjennom

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12. Bogstad gård

REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12. Bogstad gård 1 REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12 Bogstad gård Desse møtte: Styret og varamedlemmar var innkalla til møte. Styret: Øyvind Utgården, Inge G. Kristoffersen, Kjell Olav Kaurstad, og Finn Arne Askje Følgjande

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

Strategisk plan 2 0 1 1-2 0 1 6. F o r H e l g e l a n d L a n d b r u k s t j e n e s t e r

Strategisk plan 2 0 1 1-2 0 1 6. F o r H e l g e l a n d L a n d b r u k s t j e n e s t e r Strategisk plan 2 0 1 1-2 0 1 6 F o r H e l g e l a n d L a n d b r u k s t j e n e s t e r V e d t a t t i s t y r e m ø t e... Forord Norske Landbrukstenester (NLT) vart starta i 1991 ved fusjon mellom

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 215 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 215 i, og Framtidsfylket AS Postboks 6 684 Førde Tlf. 91321392 post@framtidsfylket.no

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer