SENTERPARTIET i Sandnes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SENTERPARTIET i Sandnes"

Transkript

1 SENTERPARTIET i Sandnes Program 2015 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! 1

2 1. Grunnsyn Senterpartiet bygger sin politikk på menneskesynet som ligger nedfelt i det kristne kulturgrunnlaget og humanistiske verdier i pakt med det. Senterpartiet er opptatt av forvalteransvar. Vårt forbruk og livsstil må tilpasses de grensene naturen setter. Slik kan framtidige generasjoner bygge videre på vår innsats på samme måten som vi har gjort. Senterpartiet vil at folkestyret skal utvikles med grunnlag i ønsker og behov hos folk på grunnplanet. Vi ønsker at beslutningene fattes nærmest mulig de det angår. Store enheter skaper ofte unødig byråkrati og med det avstand mellom politikken og de politikken skal tjene. Ta vare på dyrka jord og andre ressurser. Skape trygghet for barn og eldre. Arbeide mot tvangssammenslutning av kommuner. Sandnes skal bestå som egen kommune. Desentralisere bosetting, makt og kapital. Arbeide for rettferdig fordeling, både nasjonalt og internasjonalt. Vise respekt for privat eiendomsrett. Det offentlige bør vise varsomhet i bruk av ekspropriasjon. Utvikle vår kulturelle identitet. Sette folkestyret og den enkelte innbyggers deltakelse i sentrum At helse, skole og omsorg skal i hovedsak drives i offentlig regi. Nei til bestemor på anbud. 2

3 2. Folkestyre Senterpartiet vil gi folk flest muligheten til å påvirke utviklingen innenfor kommunen og i sitt nærmiljø. Innbyggerne må styre utviklingen gjennom valg av representanter til kommunestyret og gjennom deltakelse i politisk arbeid eller arbeid i frivillige organisasjoner. Et aktivt folkestyre vil medvirke til god fordeling og utnyttelse av ressurser. En bred folkelig deltakelse vil føre til at «alle blir hørt.» Dersom folkestyret ikke fungerer vil det gi administrasjonen og «byråkratiet» økt innflytelse over folks hverdag». Det vil vanligvis være lettere å skape engasjement og tilhørighet dersom den enkelte enhet, eller kommune, ikke blir for stor og uoversiktlig. Senterpartiet mener at dette i seg selv er et moment som taler i mot en storkommune på Nord-Jæren. Senterpartiet vil opprettholde dagens formannskapsmodell, i Sandnes. Senterpartiet mener at en overgang til såkalt «byregjering» eller byråd ikke vil tjene folkestyret. En slik modell vil etter alt å dømme også føre til økte kostnader ved at det blir behov for flere heldagspolitikere. Senterpartiet vil opprettholde bydelsutvalgene og styrke utvalgenes funksjon. Bydelsutvalgene må som nå ha rett til å avgi uttalelse til alle plansaker som angår bydelen. Utvalgene bør i tillegg gis rett til å uttale seg om andre vesentlige saker som angår bydelen. 3

4 3. Utfordringer Sandnes har vært preget av stor befolkningsvekst gjennom lang tid. Det har vært betydelig tilflytting til Sandnes og til regionen for øvrig. Dette har hatt sammenheng med høyt aktivitetsnivå i næringslivet, særlig innenfor oljerelatert virksomhet, og stort behov for arbeidskraft. Sandnes har videre en relativt ung befolkning. Kommunen har påtatt seg et ansvar for å sikre regionen tilstrekkelig areal til boligbygging og næringsutvikling. I Sandnes er det mulig å bygge på lavproduktive areal. På denne måten kan utbygging i Sandnes bidra til å spare matjord andre steder på Nord-Jæren. Senterpartiet vil støtte opp under denne utviklingen. Samtidig er det slik at veksten har sin pris. Stor befolkningsøkning fører til at det er behov for flere nye barnehager og nye skolebygg. Veksten fører også til behov for bedre veier, og det vil være et økende antall eldre som har behov for pleie og omsorg. Økning av innbyggertallet fører til større skatteinntekter. Men behovene melder seg straks økningen i skatteinntekter kommer først om noen år. I sum fører dette til et sterkt press på kommunens økonomi. Sentrale myndigheter har også pålagt kommunene nye oppgaver, og dette trekker i samme retning. Sandnes har utfordringer som vil kreve god økonomisk styring og streng prioritering. Kjerneoppgavene må komme først, det vil si skole og eldreomsorg. Senterpartiet har tatt ansvar og vært en del av det politiske flertallet i bystyret den siste fireårsperioden. Senterpartiet har bidratt til å skape ny giv i Sandnes. Vi har bidratt til å gi eldreomsorgen et nødvendig løft ved at det er bygget, og satt i gang bygging av nye alders- og pleiehjem. Senterpartiet har videre bidratt til bedre styring og kortere saksbehandlingstid, bl.a. når det gjelder behandling av byggesaker. Senterpartiet har videre påvirket kommunale arealplaner slik at noen omstridte utbyggingsområder, som ville ha medført nedbygging av matjord, er blitt trukket ut. Men med større oppslutning, og flere representanter i bystyret, kunne vi ha oppnådd mer. Senterpartiet vil også i kommende fireårsperiode søke samarbeid med andre parti for å ta ansvar for å utvikle Sandnes, og for å påvirke utviklingen i vår retning. - Sandnes er i sterk vekst. - Dette krever prioritering og god økonomisk styring. - Det viktigste må komme først: skole og eldreomsorg. - Senterpartiet tar ansvar. 4

5 4. Kommunal forvaltning og økonomi. Senterpartiet er opptatt av å fremme et aktivt folkestyre. Det innebærer at folk flest skal kunne påvirke styre og stell i egen kommune. Et levende folkestyre forutsetter videre kort avstand mellom innbyggerne og de folkevalgte, og kort avstand mellom innbyggerne og administrasjonen i kommunen. Tilhørighet til en kommune og til et geografisk område er en verdi i seg selv, og en viktig del av den enkeltes identitet. Sandnes er landets sjuende største by. Kommunen er stor nok til å kunne løse de utfordringer som framtiden vil bringe, og stor nok til å kunne gi innbyggerne et godt tilbud også i framtiden. Senterpartiet mener at det er ikke aktuelt å gå inn for en storkommune på Nord Jæren. Senterpartiet vil arbeide aktivt mot at Sandnes skal slås sammen med Stavanger. Fylkeskommunen må opprettholdes. Uavhengig av kommunenes størrelse vil det være behov for et tredje forvaltningsnivå som har ansvaret for kollektivtransport, regional arealplanlegging og drift av videregående skoler. Sandnes kommune er i sterk vekst. Kommunen har en ung befolkning. Veksten krever fortsatt utbygging av skoler, barnehager og andre servicetilbud. For å finansiere utbyggingen har kommunen gjennom de siste årene tatt opp betydelige lån. Stor lånegjeld medfører at renter og avdrag legger beslag på en økende del av kommunens inntekter. Denne utviklingen kan ikke fortsette. Det vil derfor være nødvendig med en streng prioritering når det gjelder nye investeringer og tiltak. Senterpartiet vil handle ut fra følgende: det viktigste først. Det tilsier at man må prioritere en god skole og en verdig eldreomsorg! Senterpartiet vil fortsette å arbeide for å øke kommunens inntektsgrunnlag i årene framover. Senterpartiet går inn for at Sandnes kommune, som en av eierne, tar ut aksjeutbytte fra Forus Næringspark. Senterpartiet anser videre at utviklingen kan gjøre det nødvendig å innføre eiendomsskatt. Kommunen må nøye vurdere å selge areal eller eiendommer som binder kapital og som kommunen ikke har bruk for i overskuelig framtid. Private utbyggere og boligsamvirket vil stå for boligutbyggingen i kommunen. Sandnes kommune, gjennom det kommunale foretaket Sandnes Tomteselskap, kan i noen grad bidra ved utvikling av tomteareal. Senterpartiet vil medvirke til at det blir bygget ut forskjellige typer boliger, med særlig vekt på rimelige boliger for ungdom. Kommunen bør imidlertid ikke binde opp for store midler ved tomtekjøp. Dette kan i framtiden gå ut over kommunens primære oppgaver. Senterpartiet vil arbeide for at kommunen skal framstå som en «servicekommune». Innbyggerne skal ha krav på rask respons på ulike spørsmål. Det er iverksatt tiltak de siste fire årene som har ført til en betydelig redusert saksbehandlingstid når det gjelder byggesaker og plansaker. Senterpartiet vil støtte opp under denne positive utviklingen. Kommunen må framstå som løsningsorientert i kontakt med næringslivets representanter og innbyggerne for øvrig. De ulike avdelingene innenfor kommunen må føle ansvar for å veilede innbyggerne når det gjelder formelle regler og krav. De ansatte er kommunens viktigste ressurs. Senterpartiet vil bidra til at kommunen tilbyr trygge arbeidsplasser og konkurransedyktige arbeidsvilkår. Høyrepartienes stadige forslag om privatisering innenfor ulik kommunal virksomhet, bl.a. helse og omsorg, skaper utrygghet. Senterpartiet vil bidra til at kommunal tjenesteproduksjon skjer så effektivt som mulig. Men privatisering er ikke løsningen Opprettholde Sandnes som egen kommune. Arbeide aktivt mot storkommune. - Bidra til ansvarlig pengebruk. Prioritere det vesentligste først skole og eldreomsorg. - Bidra til å styrke kommunens inntektsgrunnlag. Fremme krav om å ta ut aksjeutbytte fra Forus Næringspark. - Styrke forvaltningen. Bidra til at Sandnes framstår som en «servicekommune.» - At kommunen tilbyr trygge og attraktive arbeidsplasser. Fremme effektivitet, men avvise privatisering av kommunal virksomhet 5

6 5. Skole, SFO og barnehage Senterpartiet i Sandnes vil at skolen skal organiseres slik at barna får en best mulig individuell, faglig, sosial og emosjonell utvikling i et miljø som fremmer trygghet og trivsel. Vi skal bidra til at skolene i nærmiljøet gjør at elevene lykkes, samtidig som hver enkelt elev skal få møte utfordringer og forventninger som inspirerer til innsats. Sandnesskolen skal få utvikle seg videre og være en trygg og god læringsarena for barna våre. Vi ønsker å styrke og videreføre enhetsskolen og vil være restriktive til etablering av nye privatskoler. Privatskoler vil kunne føre til segregering og utvikling av parallellsamfunn og vil utfordre det som har vært et viktig demokratisk prinsipp i Norge, at alle barn skal få tilgang til et likeverdig skoletilbud. Vi vil sikre at det opprettholdes drift ved skolene våre i alle ytre bydeler. Skolene skal ha en sentral rolle i nærmiljøet også i fritiden, i samspill med frivillige lag og organisasjoner. Senterpartiet i Sandnes vil at: Enhetsskolen skal styrkes Sandnesskolen skal være en god læringsarena Trygge tilstrekkelig bemanning i småskolen,1-4 klasse Sandnesskolen skal være en god og attraktiv arbeidsplass Delingskultur på tvers av skolene skal gi godt utbytte av kunnskap og kompetansebygging i skolen. Kompetanseutvikling skal pågå kontinuerlig Skolen også i framtiden skal få ta del i kunst og kulturopplevelser gjennom den kulturelle skolesekken Alle barn i grunnskolen skal få svømmeopplæring Skolehelsetjenesten i grunnskolen og det psykiske helsetilbudet styrkes Sørge for at skolen kan tilby barn et god psykososialt miljø Gi mulighet for innslag av praktisk arbeid i ungdomskolen Barn og ungdom i Sandnesskolen skal få tilbud om frukt, og ha nok tid i gode omgivelser til å spise skolemåltidet Tilbudet til barn med spesielle behov styrkes Ulike tjenesteområder som gir tilbud til barn og unge i skolen, skal i større grad samordne seg 6

7 Skolefritidsordningen skal gi et kvalitetsmessig godt og likeverdig tilbud til barna våre i hele kommunen Kommunen skal sikre nok tomteareal til utbygging av barnehager, for kommunale og private utbyggere Det skal fortsatt være full barnehagedekning i kommunen Det bør etableres to barnehageopptak i året Sikre at arbeidet mot mobbing og trakassering styrkes i barnehage og skole Fortsette å styrke forebygging og tidlig innsats i barnehage og skole At alle barnehagebarn og skolebarn sikres mulighet for lek og fysisk aktivitet Sikre at barn i barnehage har et godt tilbud til nødvendige støttetjenester 7

8 6. Helse og omsorg Helse og omsorgstjenesten må opprustes til å møte framtidens behov. Vi står overfor store utfordringer når vi skal gi et godt helsetilbud til alle i alle faser av livet. Å skaffe nok fagutdannet personell blir en av de store utfordringene. Lærlingeplasser vil være et viktig rekrutteringstiltak. Senterpartiet vil gi et botilbud som passer den enkelte, og legge bedre til rette for at de som ønsker det skal kunne bo hjemme. Vi vil bygge nok sykehjemsplasser og omsorgsboliger, og sikre et godt aktivitetstilbud for alle. Det forebyggende arbeidet innen helse og omsorg vil ha økt fokus på tidlig innsats og hverdagsrehabilitering. Det er behov for tilrettelegging for ulike typer omsorgstjenester og varierte boløsninger for eldre. Det skal være et godt og ivaretakende omsorgstilbud til mennesker i siste fase av livet, og deres pårørende. Kommunens psykiske helsetilbud trenger å styrkes, da antallet barn og unge med psykiske vansker øker. Flere eldre trenger også et tydeligere definert psykisk helsetilbud. At helse og omsorgstilbudet skal være en offentlig tjeneste Ha full sykehjemsdekning i Sandnes kommune. Plassen skal være klar når du trenger den At Sandnes kommune skal ha nok og kvalifisert personell med god kompetanse innen alle helseområdene Øke inntaket av lærlinger innen helse og omsorgsektoren Ha tilfredsstillende legedekning ved sykehjemmene Utvikle og tilpasse hjemmetjenesten for å utnytte ny velferdsteknologi At kommunen skal bidra til en organisering, slik at frivillige lag og organisasjoner, som ønsker det, kan ha ulike roller innen helse- og omsorgssektoren Utvikle et godt og differensiert omsorgstilbud for demente Følge opp boligsosial handlingsplan for å sikre nok boliger Arbeide for å forenkle finansieringsordninger for boligtilbud via husbanken, som ved foreldreinitiativet Ha et godt og verdig tilbud til rusmisbrukere og deres pårørende Sikre drift av Funkishuset Ha et godt tilbud i kommunen til ferdigbehandlete pasienter fra SUS 8

9 Arbeide for et boligtilbud med omsorgstjenester for eldre på Høle. Prioritere forebyggende helsearbeid og tidlig innsats blant barn og unge Sikre et godt psykisk helsetilbud til barn og unge Helsestasjon og skolehelsetjeneste skal ha en sentral rolle i helsearbeidet med barn og unge Skolehelsetjeneste-tilbudet til ungdom i videregående skole skal dimensjoneres slik at alle får et godt tilbud, og det bør samordnes med øvrige støttetjenester i skolen Sikre videreføring av samarbeidsavtalen med ATV, alternativ til vold 9

10 7. Kultur og fritid Kultur gir livskraft til både mennesker og samfunn. Senterpartiet sin kulturpolitikk skal gjenspeile at kulturlivet har en egenverdi, utover kulturen sin forebyggende, bevarende og utviklende funksjon. Frivillige organisasjoner er viktige partnere for å fremme lokal kultur og tradisjon i folkehelsearbeid og næringsutvikling. Vi ønsker å legge til rette for at frivillige lag og organisasjoner skal få gode utviklingsvilkår. Senterpartiet vil stimulere til stor kulturaktivitet og et bredt mangfold av kultur og fritidstilbud i kommunen. Frivillig lagarbeid bidrar til å utvikle gode lokalmiljø og skape tilhørighet og samhold. Opplevelse og deltakelse vil gi gevinst i et forebyggingsperspektiv. Støtte frivillige lag og organisasjoner som bidrar til å engasjere breie lag av befolkningen innen kultur, idrett og kristenliv og livssyn. Se til at det blir lagt til rette for idrett, kultur og organisasjonsliv i forkant av nye utbyggingsprosjekt. Sikre gode møteplasser i nye bo- og nærmiljø. Tilrettelegge innendørs fellesarealer for alle aldersgrupper i større boligkonsentrasjoner. Bevare og videreutvikle bibliotektilbudet med eksisterende filialer på Riska og Høle. Bevilge tilstrekkelig midler til godt vedlikehold av kirkebygg. Legge til rette for at skoler og kommunale bygg kan benyttes vederlagsfritt til barne- og ungdomsaktivitet utenom skolens åpningstider. Positive til tilrettelegging av ny stadion. Styrke de eksisterende fritidsklubbene og om mulig starte opp nye. La «L 54» fortsette som et godt ungdomstilbud. Bidra til å videreutvikle Kulturskolen og Vitenfabrikken Arbeide for at ulike prosjekt knyttet til matkultur kan utvikles. Legge til rette for at minoritetsgrupper skal delta aktivt i det frivillige lags- og organisasjonslivet. Videreføre den kulturelle skolesekken 10

11 8. Næringsliv Produksjon av varer og tjenester (utenom offentlig tjenesteproduksjon) skjer i hovedsak av private foretak. Det offentlige bør ha som sin oppgave å tilrettelegge for gode rammevilkår for næringslivet. Dette vil bidra til at private foretak vokser fram, noe som i neste omgang bidrar til verdiskaping og sysselsetting. For å gi næringslivet gode rammevilkår vil Senterpartiet arbeide for at vegsystemet i regionen blir opprustet og bygd ut. Sandnes havn må utvikles i tråd med næringslivets behov. Det er videre vesentlig at annen infrastruktur som bredbånd, mobildekning og vann/avløp blir bygd ut over hele kommunen. Senterpartiet vil fortsette arbeidet for en bedre utnyttelse av eksisterende næringsareal. Vi ønsker videre å legge forholdene til rette for etablering av næringsvirksomhet og arbeidsplasser i flere deler av kommunen, eksempelvis i Riska, på Høle, Sviland og Figgjo. En effektiv kommunal saksbehandling vil også bidra til at nyetablering og nyskaping, blir lettere. Regionen har pekt ut matproduksjon og næringsmiddelindustri, samt olje/energi, som framtidige satsingsområder. Senterpartiet støtter opp om denne satsingen. Vårt næringsliv blir i stadig større grad avhengig av kunnskap og spesialkompetanse. Næringsliv og arbeidsplasser vil gro fram gjennom samarbeid mellom utdanning, forskning, landbruk og industri. Senterpartiet vil bidra til å utvikle universitetsmiljøet på Ullandhaug. Universitetet har allerede i dag stor betydning for hele regionen. Innenfor Sandnes kommune finner en blant annet NINA s forskningsstasjon på Ims (Norsk Institutt for Naturforskning) og NMBU s seksjon/avdeling på Høyland. (Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet). Senterpartiet vil styrke samarbeidet mellom disse institusjonene, kommunen og lokalt næringsliv. Regionen må i større grad gjøre seg nytte av «ringvirkningene» fra ulike forskningsmiljø. Dyrka jord må opprettholdes som en nødvendig forutsetning for matproduksjon og foredling av mat for framtidige generasjoner. Legge til rette for at sentrum blir styrket med flere arbeidsplasser og boliger med godt bomiljø Sandnes havnepark skal utvikles til et attraktivt bolig og næringsområde. Sandnes har store, tilgjengelig friareal. Senterpartiet anser at en bør være varsom med å vedta vern av ytterligere områder der dette kommer i konflikt med næringsutvikling og landbruksinteressene. Styrke det regionale samarbeidet med sikte på fortsatt utbygging av vegnettet i regionen. Trafikkflyten må bli bedre, i særlig grad må næringstrafikken sikres bedre framkommelighet. At næringslivet skal oppleve kommunen som aktiv medspiller. Kommunen må tilby forutsigbare rammebetingelser. 11

12 9. Byutvikling og boligpolitikk Sandnes har vært preget av sterk vekst, en vekst som vil fortsette i overskuelig framtid. Senterpartiet vil gi muligheten til et variert boligtilbud både i sentrumsnære områder og i mer landlige omgivelser. Ulike boligtilbud forutsetter et attraktivt kollektivtilbud med knutepunkter som bygges med parkeringsplasser for bil og sykkel. Vi vil kombinere alternative boligtilbud med et funksjonelt bysamfunn, samt å ta vare på preget tidligere generasjoner har gitt byen. Legge til rette for at verneverdige bygninger kan benyttes til bolig, kultur eller næringsformål. Bruk er det beste vern. Det er viktig å ta vare på kulturlandskap og områder for lek og turer, også i byens sentrum. Sandnes er en vidstrakt kommune. Kommunen har store uproduktive områder i Sandnes øst og Gramstad / Dale som med god arealplanlegging gir muligheter for langsiktig vekst. Dette gir Sandnes og regionen unike muligheter med tanke på nye flotte bo-områder og næringsklynger. En god byutvikling med flere boliger forutsetter mindre gjennomgangstrafikk i sentrum. En ringvei rundt byen med kryssing over Gandsfjorden anser vi som helt nødvendig. Det knytter seg store utfordringer til denne veksten både av planmessig karakter, utvikling av infrastruktur og finansiering. Senterpartiet ser det som naturlig at regionen ser på dette som et fellesprosjekt. Regionale planer, Sandnes kommune har påtatt seg et regionalt ansvar, boligbygging, næringsutvikling Bygge ut et funksjonelt kollektivtilbud der parkering ved kollektive knutepunkter utenfor bykjernen hører til. Utvikle sentrumsområdet med god fordeling av bolig og næring. Støtte boligfortetting i sentrum, og bygge i høyden der dette er naturlig. Etablere mindre leiligheter i sentrum uten krav til avsatt parkeringsareal. Bygge flere studentboliger. Etablere sikker gangveiforbindelse mellom Maxi og resten av sentrum. Gi bolig og næringsutviklere forutsigbare retningslinjer og rammebetingelser. Tilby et variert botilbud også i bydelene, med flere små enheter i tillegg til familieboliger. At det utvikles gode boligløsninger for innbyggere i kommunen som ikke har tilgang til det ordinære boligmarkedet. Utvikle boligmodeller med lavere kapitalinnskudd, gjerne i samarbeid med boligsamvirke. Videreføre arbeidet med kolonihager, sentrumsparseller og andelslandbruk. Se til at Dale og Gramstad blir gode utbyggingsområder der foreslåtte arealer på Dale utvides. Sikre jevn boligutbygging på Høle, Sviland, Figgjo og Malmheim, som gir god utnyttelse av skole, barnehage og annen infrastruktur. 12

13 10. Samferdsel Senterpartiet i Sandnes vil arbeide for en tydelig opprustning av vei og kollektivtilbud i kommunen. Næringstrafikken skal fram, samtidig som kollektivtrafikken i innfartsårene må få egne kjørefelt. Det må legges til rette for økt bruk av kollektivtransport. For å fremme bruk av buss og tog, bør det anlegges parkeringsplasser for bil og sykkel ved enkelte knutepunkt. Dette vil gi reisende mulighet for overgang fra bil/sykkel til buss og tog. Arbeidet med å anlegge særskilte kjørefelt for buss, eller egne bussveier, må videreføres. Dette vil bidra til at bussen kommer raskere fram, og på sikt vil dette føre til at flere vil foretrekke busstransport framfor privat bil. Senterpartiet mener Gandsfjord bru er nødvendig for å redusere arbeidstrafikken i sentrum. Vi mener også at Gandsfjord bru er avgjørende for at Sandnes Øst skal utvikles som vedtatt med 30 prosent gange og sykkeltransport. Senterpartiet vil sikre videreføring av fire felt på E 39 til Ålgård. Vi må sikre penger til nødvendig vei- og vintervedlikehold. Bygge Gandsfjord bru Gjenåpne Ålgårdbanen Bygge flere bussfelt Arbeide for dobbeltspor til Egersund Samarbeide interkommunalt for bedre samferdsel Arbeide for alternative løsninger til bompengefinansiering Vurdere matebuss fra bydeler til kollektive knutepunkt Fullføre sykkelstamvei mellom Sandnes og Stavanger Bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter Prioritere gang og sykkelvei, blant annet Skjeldbreidalen, Årsvollveien og fortau gjennom Figgjo Gjøre sykkelveiene bedre og sikrere også vinterstid Etablere togstopp på Lura Bedre mulighetene for å ta med sykkel på tog Bygge heis opp til dobbeltsporet på Ruten Vurdere bruk av ekspressbåt på strekningen Hommersåk Jåttåvågen / Stavanger, ved framtidig utbygging på Dale; Dale Jåttåvågen. 13

14 11. Natur og miljøvern Økte utslipp av CO 2 til atmosfæren, med risiko for betydelige endringer i klimaet, utgjør kanskje vår tids største utfordring. Det er nødvendig å endre vår levemåte og vårt næringsliv slik at skadelige utslipp reduseres. Skal vi lykkes må alle bidra. En må tenke globalt, og handle lokalt. Vår politikk, også lokalt, må innrettes slik at vi stimulerer til lavere energiforbruk og overgang til fornybar energi. Dette innebærer blant annet at en større del av persontransporten må skje kollektivt. Utbygging av egne felt, og egne veier for rutegående busser vil være viktig for å fremme økt kollektivandel. Senterpartiet vil gå inn for økt bruk av bioenergi til oppvarming av boliger, offentlige bygg og næringsbygg. Det bør stimuleres til bygging av anlegg for produksjon av vannbåren varme basert på bioenergi. De ulike ordninger som administreres av Enova, må utnyttes. Bruk av miljøvennlig bioenergi vil kunne skape et marked for flis og trevirke, og derved bidra til bedre utnyttelse av skogen. Dette vil i neste omgang kunne hindre gjengroing og bidra til at kulturlandskapet vedlikeholdes. Beitedyr har vist seg å være en miljøvennlig og effektiv måte å holde busker og kratt nede på. På områder som en ønsker å holde åpne, bør det arbeides for å få inn beitedyr. På lengre sikt vil en ha behov for all matjord for å sikre mat til jordas befolkning. Senterpartiet vil legge avgjørende vekt på hensynet til å bevare dyrka og dyrkbar jord. Dette tilsier at det må settes klare grenser for framtidig byvekst. Framtidig utbygging må i størst mulig grad skje på lavproduktive areal. Det er også viktig å kunne bevare deler av kulturlandskapet som grønne lunger i mer sentrale områder. Jordvern er miljøvern! Det er en sammenheng mellom mosjon, friluftsliv og god helse. Senterpartiet vil legge til rette for at flest mulig kan gjøre seg nytte av turområdene og friluftsområdene i Sandnes. - Hindre nedbygging av dyrka jord. - Sørge for at kulturlandskapet blir tatt vare på. - Legge til rette for økt kollektivtransport, bl.a. ved fortsatt utbygging av egne bussfelt - Bidra til bygging av flere lokale anlegg for varmeproduksjon basert på bioenergi. - Arbeide for at turområder og naturområder blir tilgjengelig for flest mulig, blant annet ved at det blir anlagt merkede stier og turveger. - Se til at det blir avsatt areal til kolonihager og parsellhager. - Bidra til at arbeidet med å bedre vannkvaliteten i Gandsfjorden blir ført videre. Legge forholdene til rette for småbåt folket, i samarbeid med Ryfylke friluftsråd. Regulere inn områder for småbåtplasser Søke å finne områder hvor hunder kan løpe fritt på inngjerde områder 14

15 Lik oss på facebook Sandnes Senterparti Foto; John S. Portrett; Karina Wathne 15

Program Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune.

Program Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. Valgprogrammet fra Sandnes Sp SENTERPARTIET i Sandnes Program 2015 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! 1.Grunnsyn Senterpartiet bygger sin politikk på menneskesynet

Detaljer

Utfordringer. Senterpartiet vil at kommunen skal gjøre sitt beste for at frivillig innsats på ulike områder finner sted.

Utfordringer. Senterpartiet vil at kommunen skal gjøre sitt beste for at frivillig innsats på ulike områder finner sted. Utfordringer Sandnessamfunnet har hatt en sterk vedvarende vekst gjennom generasjoner. Samtidig gir Stortinget kommunene stadig nye oppgaver som bare delvis blir finansiert av staten. Sterk vekst gir behov

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI Program for valgperioden 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Foto:Colourbox.com Til innbyggerne i Nannestad Kommunevalget står for døren. Dette programmet

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

Gjerdrum Senterparti

Gjerdrum Senterparti Gjerdrum Senterparti Trygt framover Kommunevalget 2015 I Gjerdrum senterparti mener vi at et demokratisk lokalsamfunn sikres på en god måte med dagens kommunestruktur. en sammenslått kommune vil gi større

Detaljer

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR:

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: SIRDAL SENTERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: Fornøyde innbyggere som har trygghet i alle livets faser Boligtilbud for alle og forventning om økning av folketallet

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Miljøpartiet De Grønnes formålsparagraf: Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes

Detaljer

Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes. Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging

Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes. Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging Landbruk, tettsted, by, regionalt senter ++ 2 Illustrasjon til detaljplan for Lura bydelsenter

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Sør- Aurdal. Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre

Sør- Aurdal. Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre Sør- Aurdal Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre Fv. Magnhild Huseby, Olav Kristian Huseby, Kari- Anne Rustebakke og Kristian Bergsund Våre kandidater 1. Olav Kristian Huseby, 54 år 2. Magnhild

Detaljer

Kjære Karlsøyvelgere.

Kjære Karlsøyvelgere. Kjære Karlsøyvelgere. Høstens valg er et viktig lokalvalg for Karlsøy kommune og vil avgjøre hvem som skal styre kommunen vår de neste fire årene. Ved valget i 2007 ble det dannet en bygdeliste som hadde

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Kommunereformen. Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016. Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner. Kommunen som samfunnsutvikler

Kommunereformen. Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016. Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner. Kommunen som samfunnsutvikler Kommunereformen Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016 Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner Tema : Kommunen som samfunnsutvikler Felles arbeidsgruppe v/ Sidsel Haugen seniorrådgiver rådmannens stab, Sandnes

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Kommuneplan

Kommuneplan Kommuneplan 2004 2016 Vedtatt i KST 09.02.05, sak 02/05 K2000: 04/01101 Foto: Geir Wormdal Innledning Hva er kommuneplanlegging? Plan og bygningslovens 20-1 om kommunalplanlegging: Kommunene skal utføre

Detaljer

SANDNES ARBEIDERPARTI PROGRAM 2015 2019 Vedtatt 30.10.2014

SANDNES ARBEIDERPARTI PROGRAM 2015 2019 Vedtatt 30.10.2014 SANDNES ARBEIDERPARTI PROGRAM 2015 2019 Vedtatt 30.10.2014 Fremtidens Sandnes - en bedre by for alle Sandnes Arbeiderparti bygger sin politikk på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Frihet for alle

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Hurdal Arbeiderpartis program

Hurdal Arbeiderpartis program Hurdal Arbeiderpartis program 2015-2019 Flere av de etterfølgende programpunktene er sentrale i forhold til den vedtatte bærekraftsatsingen i Hurdal. Satsingen er basert på bygdas naturlige fortrinn, og

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 Kommuneplanens arealdel 2015-2030 Vedtatt av kommunestyret 07.09.2015 Ullensaker i 2015 Ca. 34.000 innbyggere og i sterk vekst

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst)

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) Meløy SV Valgprogram 2011-2015 (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) (Side 2 presentasjon av 3 listetoppene i Meløy med bilde) 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth,

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Det gode liv på dei grøne øyane

Det gode liv på dei grøne øyane Det gode liv på dei grøne øyane Hvordan skal vi sammen skape framtidens Rennesøy? Bli med! Si din mening. for Rennesøy kommune Det gode liv på dei grøne øyane Prosess Foto: Siv Hansen Rennesøy kommune

Detaljer

Oppland-Gausdal.qxp_Layout Side 1

Oppland-Gausdal.qxp_Layout Side 1 Oppland-Gausdal.qxp_Layout 1 09.06.15 11.43 Side 1 Oppland-Gausdal.qxp_Layout 1 09.06.15 11.43 Side 2 Stuttreist politikk Senterpartiet er opptatt av trygge og inkluderende nærmiljøer. Vi ønsker at alle

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Frihet uten egoisme Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Til velgerne! Venstres program vil vise Venstres grunntenkning om å sette Mennesket i sentrum Vi vil i denne folderen få presentere hva vi står

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan Selbu kommune Samfunnsdelen i kommuneplan 2005 2016 2 Innholdsfortegnelse Side Forord 3-4 Visjon og verdier 5 Kommunal tjenesteproduksjon 6 Stedsutvikling og boligtilbud 7 Næringsutvikling 8 Oppvekstmiljø

Detaljer

HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015

HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015 HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015 Hovtun, Klokkarstua. Hurum har en flott beliggenhet, nydelig natur og store muligheter.

Detaljer

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015 Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015-1 - Et liberalt Lund Lund Venstre ønsker en liberal kommune som fokuserer på kunnskap, like muligheter, verdiskapning, velferd og miljø. 3 Heldigvis lever

Detaljer

Samle virkemidler strukturering av boligarbeidet Organisering og effektivisering. Sandnes kommune Sidsel Haugen, rådmannens nærstab

Samle virkemidler strukturering av boligarbeidet Organisering og effektivisering. Sandnes kommune Sidsel Haugen, rådmannens nærstab Samle virkemidler strukturering av boligarbeidet Organisering og effektivisering Sandnes kommune Sidsel Haugen, rådmannens nærstab Boligsituasjon i Sandnes Mål om 700 nye boliger pr år - ca 550 siste ti

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 -

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Jeg er ordførerkandidat for Sør-Fron Arbeiderparti. Det året jeg fyller 48 år skal jeg bruke til å vinne tilbake

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

ROAN SENTERPARTI PROGRAM

ROAN SENTERPARTI PROGRAM ROAN SENTERPARTI PROGRAM ved kommunevalget 2015 i Roan kommune All næringsvirksomhet i Roan er viktig, både enkeltforetak, små og store arbeidsplasser! Vi har både kraftproduksjon, bygg-og anleggsvirksomhet,

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 Formannskapets budsjettkonferanse 12. juni 2013 Side 1 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen 2013 Side 2 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen

Detaljer

INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER

INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER Intensjonsavtalen er utarbeidet i 4 dialogmøter mellom kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger våren 2016. Rennesøy kommune har deltatt fra

Detaljer