Utfordringer. Senterpartiet vil at kommunen skal gjøre sitt beste for at frivillig innsats på ulike områder finner sted.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordringer. Senterpartiet vil at kommunen skal gjøre sitt beste for at frivillig innsats på ulike områder finner sted."

Transkript

1

2 Utfordringer Sandnessamfunnet har hatt en sterk vedvarende vekst gjennom generasjoner. Samtidig gir Stortinget kommunene stadig nye oppgaver som bare delvis blir finansiert av staten. Sterk vekst gir behov for økt aktivitet på mange områder,samtidig som den eksisterende aktiviteten må holdes oppe. For å mestre veksten der utgiftene kommer før inntektene,mener Senterpartiet det er viktig med streng prioritering og sterk styring.kjerneoppgavene må komme først. Bygging og drift av skoler, barnehager og eldreomsorg. Senterpartiet vil opprettholde alle barneskoler som grunnsteiner i lokalmiljøene. Barnas utvikling fra et trygt lokalmiljø gir en god ballast for å ta steget ut i et samfunn i sterk endring. Vi må arbeide hardt for å skaffe plass til de som trenger omsorg, ikke minst må vi arbeide for at ferdigbehandla pasienter kan få et tilbud i kommunen. Senterpartiet vil ikke kommersialisere omsorgstjenestene. Veksten fører også til utfordringer når det gjelder å skaffe utbyggingsareal til boliger og næring, flyt i trafikken og vedlikehold og drift av kommunal eiendom.senterpartiet vil bruke sin innflytelse til å styre mer av utbygginga over på uproduktivt areal. I samarbeid med overordna myndigheter vil vi fortsette å fjerne flaskehalser på veinettet, forlenge sykkelnettet samt styrke kollektivtrafikken. Kommunen har et stort etterslep når det gjelder vedlikehold av kommunal eiendom.det vil være god økonomisk prioritering å vie vedlikehold og drift av kommunal eiendom større oppmerksomhet. Senterpartiet vil at kommunen skal gjøre sitt beste for at frivillig innsats på ulike områder finner sted.

3 Grunnsyn Senterpartiet bygger sin politikk på menneskesynet som ligger nedfelt i det kristne kulturgrunnlaget og humanistiske verdier i pakt med det.senterpartiet er opptatt av forvalteransvaret. Vårt forbruk og livsstil må tilpasses de grensene naturen setter. Slik kan framtidige generasjoner bygge videre på vår innsats på samme måten som vi har gjort. Senterpartiet vil at folkestyret skal utvikles med grunnlag i ønsker og behov hos folk på grunnplanet. Vi ønsker at beslutningene fattes nærmest mulig de det angår. Store enheter skaper ofte unødig byråkrati og med det avstand mellom politikken og de politikken skulle tjene. Ta vare på dyrka jord og andre ressurser. Skape trygghet for barn og unge,og for liv og helse. Arbeide mot tvangssammenslutning av kommuner. Desentralisere bosetting, makt og kapital. Arbeide for rettferdig fordeling, både nasjonalt og internasjonalt. Vise respekt for privat eiendomsrett. Utvikle vår kulturelle identitet. Sette folkestyret og den enkelte innbyggers deltakelse i sentrum

4 Kommunal forvaltning og økonomi. Sandnes har en ung befolkning og lavere skatteinntekter enn andre større byer. Kommunen har videre opparbeidet stor gjeld, noe som i stor grad skyldes politikken som er ført i siste fireårsperiode. Dersom denne utviklingen forsetter, vil utgiftene til renter og avdrag på lån øke. Dette betyr at det kan bli vanskelig å skaffe nok midler til barnehager, skoler og omsorg. Handlingsrommet vil bli reduset. Senterpartiet mener at det vil være nødvendig å styrke inntektsgrunnlaget, blant annet for at kommunen skal kunne opprettholde en god skole og øke tilbudet innenfor eldreomsorgen. Senterpartiet mener at kommunens økonomiske stilling er slik at det ikke vil være mulig å unnlate å innføre eiendomsskatt i kommende fireårsperiode. Senterpartiet mener videre at nødvendige investeringer innenfor eldreomsorgen og skolesektoren må prioriteres i de kommende årene. Dette innebærer at andre, mindre viktige tiltak, må vente. Senterpartiet mener at private selskap er fullt ut i stand til å forestå oppkjøp og tilrettelegging av tomter til næringsformål og boligutbygging. Kommunen bør ikke binde opp betydelige midler innenfor tomtesektoren. Forus Næringspark bør betale utbytte til eierkommunene, eller tilbakeføre deler av egenkapitalen. Senterpartiet vil : Opprettholde bydelsutvalgene. Støtte interkommunalt samarbeid blant annet innenfor næringsutvikling og samferdsel. Forbedre servicenivået overfor innbyggerne. Eksempelvis må administrasjonen tilføres ressurser slik at saksbehandlingstiden for bygge og reguleringssaker kan reduseres. Bidra til en ansvarlig pengebruk. Økningen i kommunens lånegjeld, må stå i forhold til inntektene. Se til at kommunen kan tilby et godt arbeidsmiljø og konkurransedyktig lønn, til sine ansatte. De ansatte er bedriftens viktigste ressurs.

5 Næringsliv Produksjon av varer og tjenester (utenom offentlig tjenesteproduksjon) skjer i hovedsak av private foretak. Det offentlige bør ha som sin oppgave å tilrettelegge for gode rammevilkår for næringslivet. Dette vil bidra til at private foretak vokser fram, noe som i neste omgang bidrar til verdiskapning og sysselsetting. For å gi næringslivet gode rammevilkår vil Senterpartiet arbeide for at vegsystemet i regionen blir opprustet og bygd ut. Sandnes havn må opprettholdes og utvikles i tråd med næringslivets behov. Det er videre vesentlig at annen infrastruktur som bredbånd og vann/avløp blir bygd ut over hele kommunen. På tilsvarende måte bør gassledning føres fram til eksisterende og nye næringsområder. Senterpartiet vil arbeide for en bedre utnyttelse av eksisterende næringsareal. Vi ønsker videre å legge forholdene til rette for etablering av næringsvirksomhet og arbeidsplasser i flere deler av kommunen, eksempelvis i Riska, på Høle, Sviland og Figgjo. En allerede god videregående skole kan også bli bedre, og tilby undervisning innenfor de fagområder som næringslivet vil etterspørre i framtiden. En effektiv kommunal saksbehandling vil også bidra til at nyetablering og nyskapning, blir lettere. Regionen har pekt ut matproduksjon og foredling av mat, samt olje/energi, som framtidige satsingsområder. Senterpartiet støtter opp om denne satsingen. Samarbeidet mellom næringslivet og ulike utdannings og forskningsinstitusjoner i regionen, bør videreutvikles. Dyrka jord må oprettholdes som en nødvendig forutsetning for matproduksjon og foredling av mat. Senterpartiet vil : Legge til rette for at sentrum blir styrket, ved at det legges bedre til rette for handel, ulike kulturaktiviteter og næringsvirksomhet i Sandnes sentrum På sikt må Sandnes Indre havn bli et attraktivt bolig og næringsområde. Tradisjonell havnevirksomhet må videreutvikles på Lura. Sandnes har store, tilgjengelig friareal. Senterpartiet anser at en bør være varsom med å vedta vern av ytterligere områder der dette kommer i konflikt med næringsutvikling og landbruksinteressene. Styrke det regionale samarbeidet med sikte på fortsatt utbygging av vegnettet i regionen, og fortsatt forbedring av busstilbudet. Trafikkflyten må bli bedre. I særlig grad må næringstrafikken sikres bedre framkommelighet.

6 Byutvikling og boligpolitikk Sandnes har vært preget av sterk vekst, en vekst som vil fortsette i overskuelig fremtid. Dette stiller store krav til langsiktig arealplanlegging slik at vi makter å kombinere et funksjonelt bysamfunn med vern av det preget tidligere generasjoner har gitt byen. Det er viktig å ta vare på kulturlandskap og områder for lek og turer i byens nærhet. Samtidig ønsker vi å legge til rette for et variert botilbud. Sandnes er en vidstrakt kommune. Vi har store ubebygde områder i kommunen. Fylkeskommunen har nettopp derfor vedtatt at Sandnes skal ta i mot en større del av framtidig befolkningsvekst i regionen, til innbyggere. Dette gir Sandnes en mulighet til å legge til rette for arealutvikling for boområder og næringsklynger på uproduktive områder i Sandnes Øst. Det knytter seg store utfordringer til denne veksten både av planmessig karakter, utvikling av infrastruktur og finansiering. Senterpartiet ser det som naturlig at regionen ser på dette som et fellesprosjekt. At Sandnes Havn opprettholdes på Somaneset. At Luravika utvikles som friområde. Utvikle sentrumsområet slik at alle deler tas i bruk og får liv og aktivitet. Se til at Dale og Gramstad blir gode utbyggingsområder.her som ellers vil vi spare jodbruksjorda. Støtte boligfortetting i sentrum, og bygge i høyden der dette er naturlig. Legge til rette for studentboliger i sentrum uten krav til avsatt parkeringsareal. Tilrettelegge for utbygging på Høle ved å gjøre områder attraktive med tomter for enebolig. Tilby et variert botilbud også i bydelene, med flere små enheter i tillegg til familieboliger. At det utvikles gode boligløsninger for innbyggere i kommunen som ikke har tilgang til det ordinære boligmarkedet. Legge til rette for kolonihager. Ha oppmerksomhet på i langsiktig areal planlegging at næringsvirksomhet, så som bergverksdrift, vindkraftutbygging med mer, kan gi uheldige følger for bo miljø. Lage en sentrumsplan for Malmheim med fokus på trafikk sikkerhet. Sikre at Høle, Sviland og Malmheim får en jevn boligutbygging som sikrer god utnyttelse av skole, barnehage og annen infrakstruktur.

7 Skole og barnehage Senterpartiet vil at skolen skal organiseres slik at barna får en best mulig individuell, faglig og sosial utvikling i et miljø som fremmer trygghet og trivsel. Vi må bidra til at skolen i nærmiljøet gjør at elevene lykkes, samtidig som hver enkelt elev skal møte utfordringer og forventninger som inspirerer til innsats. Det er viktig med nok midler for å sikre små klasser, samt nødvendig utstyr og materiell. Skolen må være fundamentet i nærmiljøet også i fritiden. Det er en selvfølge at skoletilbudet m/sfo er dekket når vi tar i bruk nye bo-områder. Det er kommunens ansvar å planlegge tomtearal til barnehager slik at behovet dekkes enten ved kommunale eller privat utbygging. At ingen kommunale barneskoler nedlegges. Slå ring om enhetskolen. At skolen og dens aktiviteter skal være gratis. At SFO prisen bør ned. Sikre at alle får dekket sitt behov for PPT- timer. Sørge for at skolen blir en attraktiv arbeidsplass. Sikre et godt arbeidsmiljø både for lærere og elev. Styrke innsatsen mot mobbing. Fremme fysisk aktivitet og praktisk arbeid. Gi barn og unge mulighet til ansvar og plikter både i skole og fritid. Ha tilstrekkelig antall deltidsplasser både i barnehager og SFO Høg standard på den offentlige skole og barnehager. Vurdere å ta i bruk Vatne skole. Utvikle Veterinærhøyskolen til å bli et knutepunkt i undervisningen for produksjonsdyr.

8 Kultur og fritid Kultur gir livskraft til både mennesker og samfunn. Senterpartiet sin kulturpolitikk skal gjenspeile at kulturlivet har en egenverdi, utover kulturen sine forebyggende, bevarende og utviklende funksjoner. Frivillige organisasjoner er viktige partnere for å fremme lokal kultur og tradisjon i folkehelsearbeid og næringsutvikling. Vi ønsker å legge til rette for at frivillige lag og organisasjoner skal få gode vekstvilkår. Senterpartiet vil stimulere til stor kulturaktivitet og et bredt mangfold av kultur og fritidstilbud i kommunen. Frivillig lagarbeid bidrar til å utvikle gode lokalmiljø og skape tilhørighet og samhold. Opplevelse og deltakelse vil gi gevinst i et forebyggingsperspektiv. Støtte frivillige lag og organisasjoner som bidrar til å engasjere breie lag av befolkningen innen kultur, idrett og kristenliv og livssyn. Se til at det blir lagt til rette for idrett, kultur og organisasjonsliv i forkant av nye utbyggingsprosjekt. Sikre gode av møteplasser av nye bo og nærmiljø. Sikre at Sandnes kirkelige fellesråd gis det økonomiske handlingsrom som må til for å kunne tilby befolkningen de tjenester de tradisjonelt har hatt. Det er en selvfølge at kirkene skal kunne være i drift hele året. Legge til rette for at skoler og kommunale bygg kan benyttes vederlagsfritt til barne og ungdomsaktivitetet. Arbeide for at tilskuddsordningen legges til rette for Kulturhuset, grendehus og andre kulturarenaer, slik at det blir tilgjengelige for alle lokale lag og organisasjoner. Styrke de eksisterende fritidsklubbene og om mulig starte opp nye. La L 54 fortsette å utvikle seg som et godt ungdomstilbud. Støtte opp om og videreutvikle Kulturskolen og Vitenfabrikken Bevare bibliotek tilbudet med eksisterende filialer på Riska og Høle. Arbeide for at ulike prosjekt knyttet til matkultur kan utvikles. Legge til rette for at minoritetsgrupper skal delta aktivt i det frivillige lags og organisasjonsliv. Videreutvikle den kulturelle skolesekken.

9 Helse og omsorg Det blir en dramatisk økning av antall eldre de neste år, og helse- og omsorgstjenesten må opprustes til å møte fremtidens behov. Vi står derfor overfor store utfordringer når vi skal gi et godt helsetilbud i alle faser av livet. Å skaffe nok fagutdannet personell blir en av de store utfordringene. Senterpartiet vil gi et botilbud som passer den enkelte, og legge bedre til rette for at de som ønsker det skal kunne bo hjemme. Samtidig blir det viktig med økt utbygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger, og sikre et godt aktivitets tilbud for alle. Videre synes vi at frivillige hjelpere og stiftelser gjør en kjempeinnsats, særlig innen forebyggende arbeid. Det er nødvendig å styrke helsestasjonstjenestene og barnevern for å gi et godt tilbud til den yngste del av befolkningen. Videre, et stort behov for å styrke det psykiske helsearbeidet, og utvikle psykisk helsetjeneste for barn. Det er behov for ulike og individuelle tjenester og boligløsninger. Dette gjelder også i stor grad innen rusomsorg. At pleie og omsorgstjenestene skal være i offentlig tjeneste. Styrke forebyggende helsearbeid, med stort fokus på aktivitet og ernæring Sandnes kommune må ha fokus på forebyggende helsearbeid i alle enheter, og ikke bare innen helse og omsorg. Prioritere forebyggende arbeid blant barn og unge. Utvikle psykisk helsetjeneste for barn. Arbeide for at Altona og Sandnes sykehus settes i drift snarest mulig Bygge flere sykehjemsplasser Styrke dagtilbud for demente. Dekke behovet for bolig for funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede Videreføre og utvikle ordningen med omsorgslønn og brukerstyrt assistent. Innføre tilskudd til ombygging av hus, slik at flere har mulighet til å bo hjemme lenger Ha nært samarbeid med frivillige institusjoner og stiftelser Gjøre det mer attraktivt å jobbe i kommunen, og ha fokus på rekruttering av personell Sikre videre drift av Funkishuset Styrke rusomsorgen Styrke fysio- og ergoterapitjenesten Utvikle og tilpasse hjemmetjenesten og avlastningstilbudet Ha tilbud for ferdigbehandlet pasienter fra UIS Arbeide for et boligtilbud med omsorgstjenester for eldre på Høle.

10 Arbeide for et godt tilbud på helsestasjoner, i skolehelsetjenesten og i barnevernet. Opprettholde driften av Riska rehabiliteringssenter

11 Samferdsel Sandnes Senterparti vil arbeide for en tydelig opprustning av vei og kollektivtilbud i Sandnes. Næringstrafikken skal frem samtidig som kollektivtrafikken i innfartsårene må få egne kjørefelt. Vi mener superbusser med opptil 200 passasjerer i egne kjørefelt er beste løsning både økonomisk og for rask gjennomføring. Senterpartiet vil fortsatt prøve gratis buss, matebuss fra større boligområder inn til kollektive knutepunkt. Ved slike knutepunkt må det bygges parkeringsplasser, og med sykkelparkering til de uten kollektive tilbud. Gandsfjord bru må bygges som en viktig del av en helhetlig samferdselsatsing. Vi må sikre penger til nødvendig vei og vintervedlikehold. Senterpartiet vil bygge bru over Kvelluren til fire felt på E 39 og videre til Ålgård. Samarbeide interkommunalt for bedre samferdsel Kreve bedre bompengefordeling mellom kommunene på Nord Jæren Arbeide for redusert bompengebruk Prøve gratis matebuss fra bydeler til kollektive knutepunkt Ha egen sykkelstamvei mellom Sandnes og Stavanger Gjøre sykkelveiene bedre og sikrere Bygge gang og sykkelvei i Skjeldbredalen og på Årsvollveien Etablere togstopp på Lura Bygge heis opp til dobbelsporet på Ruten

12 Natur og miljøvern Det er viktig å fremme et godt livsmiljø ved å begrense forurensing og støy, og fremme mulighetene for friluftsliv, rekreasjon og menneskelig kontakt. Utslipp av klimagasser er i ferd med å bli en av våre største utfordringer. For å bidra her må en tenke globalt og handle lokalt. Innsamling av avfall, og gjenvinningsordninger, må stimuleres og videreføres. Dyrket og dyrkbar jord må bevares for fremtidige generasjoner. Kulturlandskapet må ha klare grenser for utbygging og bevares som grønne lunger i sentrale områder. Senterpartiet vil spesielt peke på den gode sammenhengen mellom friluftsliv og god helse, og legge til rette for at flest mulig kan bruke de flotte naturområdene i Sandnes på en god måte. Stimulere til fortsatt felles innsats mellom kommunen og grunneiere for å gjøre nærområdene våre mer tilgjengelige for tur og friluftsaktivitet, der dette er naturlig. Senterpartiet vil legge til rette for at flere kan delta i jakt og fiske der det er grunnlag for det. Arbeide aktivt for å hindre gjengroing av kulturlandskapet. At alle husstander i kommunen skal sikres tilstrekkelig og tilfredsstillende vannforsyning. Reservevannforsyninger må vurderes og i størst mulig grad skjermes. Tilrettelegge for bruk av alternative energikilder dersom det bidrar til et bedre miljø og det er god samfunnsøkonomi i prosjektene. At Sandnes skal være en pen kommune velholdte omgivelser gir trivsel for innbyggerne og gjester. Stanse forurensingen i indre havn. Be om at innbyggerene informeres om skadevirkninger ved at planter og dyr innføres og spres i naturen. Et eksempel på spredning er vasspest i Skas-Heigre-kanalen. Avvise søknad om pukkverksdrift i Torsteinsfjell, av hensyn til lokalmiljøet, og for å bidra til raskere boligutbygging og utvikling av næringsområder i nærheten. Senterpartiet ønsker med dette å medvirke til at de grønne områdene på Vatne/Auestad kan bevares idet utbyggingen flyttes til uproduktive områder på Sviland. Med å flytte utbyggingen bevares også kulturlandskapet på Vatne og den gunstige effekten store grøntområder her har som fordrøyningsbasseng beholdes. En unngår også store utslipp av klimagasser fra graving og utskifting av gigantiske myrmasser og området unngår støy fra langvarig pæling. Søke å finne områder hvor hunder kan løpe fritt. Legge til rette for kolonihager og parsellhager. Sikre rent vann på badeplassene i kommunen, både i ferskvann og i sjøen. Alle tiltak for å hindre algeoppblomstring må vurderes. Stille krav til kommunen om at pålagte miljøtiltak ved utbygginger og terrenginngrep kontrolleres. Få kontroll over avrenningen fra de store utbyggingsområdene i Sandnes.

13 Livet i bydelene lokalsamfunn Sandnes har mange lokalsamfunn og det er viktig at det er et levende og godt miljø i alle bydeler. Beholde dagens ordning med bydelsutvalg. Øke bydelsutvalgenes muligheter til innflytelse ved å kvalitetssikre kommunikasjonen med kommuneadministrasjonen. At Sandnes kommune kontinuerlig utvikler attraktive nettsider som inviterer innbyggerene til bruk, som er inkluderende, og som gjør det lett å delta i samfunnsdiskusjonen. At Sandnes kommune på sine nettsider oppretter egne sider for hver bydel, der innbyggerene kan finne oppdatert informasjon. Lokalmiljøet må inkluderes i dette så langt det er mulig under kommunens redaktøransvar, for eksempel med linker til organisasjoner i bydelen og liknende. At alle husstander i kommunen skal få mulighet til bredbåndsforbindelse på ADSL-nivå. Det må også legges til rette for utvidelser av det fiberbaserte bredbåndet.

14

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM Arbeiderpartiet.no foto: Khal Morganlowe Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM 2015-2019 Innhold: Barnehage Skole Idrett, Kultur og Frivillighet Helse og Livskvalitet Næring og verdiskaping Kommunen som arbeidsgiver

Detaljer

BERGEN SENTERPARTI BYSTYREPROGRAM 2011-2015

BERGEN SENTERPARTI BYSTYREPROGRAM 2011-2015 BERGEN SENTERPARTI BYSTYREPROGRAM 2011-2015 Giftskyen 9. januar 2010 kl 1230 GRUNNSYN 3 NÆRINGSBYEN BERGEN 4 HAV OG KYSTNÆRINGENE 4 ENERGINÆRINGENE 4 KULTUR- OG OPPLEVELSESNÆRINGENE 5 LANDBRUK 5 OMSORGSBYEN

Detaljer

prog o ram 2011-2015

prog o ram 2011-2015 program 2011-2015 Venstre gjør en forskjell i Oppegård! På disse områdene vil du merke at valg av Venstre gjør en forskjell: Naturen Tettsteder Skole Folk Frivilligheten Næringsliv Kultur Idrett Kommunen

Detaljer

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 1 Kjære velger! Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter

Detaljer

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti Kommunevalgprogram Tromsø Arbeiderparti 2015-2019 Et verdivalg for fremtidens Tromsø... 3 Oppvekst... 4 Skole og læring... 4 Grunnskole... 4 Nærskole og et trygt lokalsamfunn... 4 Skolefritidsordningen

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre Valgprogram 2015-2019 Sørum Høyre Sørum Høyres program 2015-2019 1. Formål og verdier 2. Administrasjon, ledelse og drift av kommunen 3. Eiendomsskatt 4. Barnehage og skole 4.1 Barnehage 4.2 Skole 4.3

Detaljer

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2011-2015 VÅRE VERDIER Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter får ikke de ressurser de burde hatt.

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen

Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen Innhold GRUNNSYN... 3 NÆRINGSBYEN BERGEN...4 Hav- og kystnæringene...4 Energinæringene...5 Kultur-

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Framtidas lokalsamfunn. Kunnskapsbaserte - Kunnskapsrike Kunnskapssøkende

Framtidas lokalsamfunn. Kunnskapsbaserte - Kunnskapsrike Kunnskapssøkende Framtidas lokalsamfunn Kunnskapsbaserte - Kunnskapsrike Kunnskapssøkende Forslag til Arbeiderpartiets lokalpolitiske plattform 1.mai 2014 1 Framtidas lokalsamfunn... 3 Demokrati... 4 Kommunen som arbeidsgiver...

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Program 2015-2019. Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE

Program 2015-2019. Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE Program 2015-2019 Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Mål for perioden 2015-2019... 1 Kommunal økonomi og forvaltning... 2 Skole, oppvekst og utdanning... 2 Skole...

Detaljer

Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune -

Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune - Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune - Lokalvalgprogram for Sandefjord SV 2015 2019 (Kommunesammenslåingen med virkning fra 01.01.2017 vil kunne medføre samordning

Detaljer

En grønn by med plass til alle

En grønn by med plass til alle En grønn by med plass til alle Andreutkast, Bergen Venstres program for 2015-2019 12. oktober 2014 Med forbehold om redaksjonelle endringer. 1 Innledning Venstre mener Bergen må ha større ambisjoner innen

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 1 DEL GODENE Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Skedsmo KrFs program kommunestyreperioden 2015-2019

Skedsmo KrFs program kommunestyreperioden 2015-2019 Skedsmo KrFs program kommunestyreperioden 2015-2019 Verdigrunnlag Skedsmo KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi, slik det framkommer i det kristne nestekjærlighetsbudet, menneskeverdet

Detaljer

Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum

Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bærum Venstres program 2015 2019 Et grønt og urbant Bærum 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Endrings- og tilleggsforslag sendes innen 10. desember 2014 til Mette Kaaby (mette@metrofon.no)

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer