Utfordringer. Senterpartiet vil at kommunen skal gjøre sitt beste for at frivillig innsats på ulike områder finner sted.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordringer. Senterpartiet vil at kommunen skal gjøre sitt beste for at frivillig innsats på ulike områder finner sted."

Transkript

1

2 Utfordringer Sandnessamfunnet har hatt en sterk vedvarende vekst gjennom generasjoner. Samtidig gir Stortinget kommunene stadig nye oppgaver som bare delvis blir finansiert av staten. Sterk vekst gir behov for økt aktivitet på mange områder,samtidig som den eksisterende aktiviteten må holdes oppe. For å mestre veksten der utgiftene kommer før inntektene,mener Senterpartiet det er viktig med streng prioritering og sterk styring.kjerneoppgavene må komme først. Bygging og drift av skoler, barnehager og eldreomsorg. Senterpartiet vil opprettholde alle barneskoler som grunnsteiner i lokalmiljøene. Barnas utvikling fra et trygt lokalmiljø gir en god ballast for å ta steget ut i et samfunn i sterk endring. Vi må arbeide hardt for å skaffe plass til de som trenger omsorg, ikke minst må vi arbeide for at ferdigbehandla pasienter kan få et tilbud i kommunen. Senterpartiet vil ikke kommersialisere omsorgstjenestene. Veksten fører også til utfordringer når det gjelder å skaffe utbyggingsareal til boliger og næring, flyt i trafikken og vedlikehold og drift av kommunal eiendom.senterpartiet vil bruke sin innflytelse til å styre mer av utbygginga over på uproduktivt areal. I samarbeid med overordna myndigheter vil vi fortsette å fjerne flaskehalser på veinettet, forlenge sykkelnettet samt styrke kollektivtrafikken. Kommunen har et stort etterslep når det gjelder vedlikehold av kommunal eiendom.det vil være god økonomisk prioritering å vie vedlikehold og drift av kommunal eiendom større oppmerksomhet. Senterpartiet vil at kommunen skal gjøre sitt beste for at frivillig innsats på ulike områder finner sted.

3 Grunnsyn Senterpartiet bygger sin politikk på menneskesynet som ligger nedfelt i det kristne kulturgrunnlaget og humanistiske verdier i pakt med det.senterpartiet er opptatt av forvalteransvaret. Vårt forbruk og livsstil må tilpasses de grensene naturen setter. Slik kan framtidige generasjoner bygge videre på vår innsats på samme måten som vi har gjort. Senterpartiet vil at folkestyret skal utvikles med grunnlag i ønsker og behov hos folk på grunnplanet. Vi ønsker at beslutningene fattes nærmest mulig de det angår. Store enheter skaper ofte unødig byråkrati og med det avstand mellom politikken og de politikken skulle tjene. Ta vare på dyrka jord og andre ressurser. Skape trygghet for barn og unge,og for liv og helse. Arbeide mot tvangssammenslutning av kommuner. Desentralisere bosetting, makt og kapital. Arbeide for rettferdig fordeling, både nasjonalt og internasjonalt. Vise respekt for privat eiendomsrett. Utvikle vår kulturelle identitet. Sette folkestyret og den enkelte innbyggers deltakelse i sentrum

4 Kommunal forvaltning og økonomi. Sandnes har en ung befolkning og lavere skatteinntekter enn andre større byer. Kommunen har videre opparbeidet stor gjeld, noe som i stor grad skyldes politikken som er ført i siste fireårsperiode. Dersom denne utviklingen forsetter, vil utgiftene til renter og avdrag på lån øke. Dette betyr at det kan bli vanskelig å skaffe nok midler til barnehager, skoler og omsorg. Handlingsrommet vil bli reduset. Senterpartiet mener at det vil være nødvendig å styrke inntektsgrunnlaget, blant annet for at kommunen skal kunne opprettholde en god skole og øke tilbudet innenfor eldreomsorgen. Senterpartiet mener at kommunens økonomiske stilling er slik at det ikke vil være mulig å unnlate å innføre eiendomsskatt i kommende fireårsperiode. Senterpartiet mener videre at nødvendige investeringer innenfor eldreomsorgen og skolesektoren må prioriteres i de kommende årene. Dette innebærer at andre, mindre viktige tiltak, må vente. Senterpartiet mener at private selskap er fullt ut i stand til å forestå oppkjøp og tilrettelegging av tomter til næringsformål og boligutbygging. Kommunen bør ikke binde opp betydelige midler innenfor tomtesektoren. Forus Næringspark bør betale utbytte til eierkommunene, eller tilbakeføre deler av egenkapitalen. Senterpartiet vil : Opprettholde bydelsutvalgene. Støtte interkommunalt samarbeid blant annet innenfor næringsutvikling og samferdsel. Forbedre servicenivået overfor innbyggerne. Eksempelvis må administrasjonen tilføres ressurser slik at saksbehandlingstiden for bygge og reguleringssaker kan reduseres. Bidra til en ansvarlig pengebruk. Økningen i kommunens lånegjeld, må stå i forhold til inntektene. Se til at kommunen kan tilby et godt arbeidsmiljø og konkurransedyktig lønn, til sine ansatte. De ansatte er bedriftens viktigste ressurs.

5 Næringsliv Produksjon av varer og tjenester (utenom offentlig tjenesteproduksjon) skjer i hovedsak av private foretak. Det offentlige bør ha som sin oppgave å tilrettelegge for gode rammevilkår for næringslivet. Dette vil bidra til at private foretak vokser fram, noe som i neste omgang bidrar til verdiskapning og sysselsetting. For å gi næringslivet gode rammevilkår vil Senterpartiet arbeide for at vegsystemet i regionen blir opprustet og bygd ut. Sandnes havn må opprettholdes og utvikles i tråd med næringslivets behov. Det er videre vesentlig at annen infrastruktur som bredbånd og vann/avløp blir bygd ut over hele kommunen. På tilsvarende måte bør gassledning føres fram til eksisterende og nye næringsområder. Senterpartiet vil arbeide for en bedre utnyttelse av eksisterende næringsareal. Vi ønsker videre å legge forholdene til rette for etablering av næringsvirksomhet og arbeidsplasser i flere deler av kommunen, eksempelvis i Riska, på Høle, Sviland og Figgjo. En allerede god videregående skole kan også bli bedre, og tilby undervisning innenfor de fagområder som næringslivet vil etterspørre i framtiden. En effektiv kommunal saksbehandling vil også bidra til at nyetablering og nyskapning, blir lettere. Regionen har pekt ut matproduksjon og foredling av mat, samt olje/energi, som framtidige satsingsområder. Senterpartiet støtter opp om denne satsingen. Samarbeidet mellom næringslivet og ulike utdannings og forskningsinstitusjoner i regionen, bør videreutvikles. Dyrka jord må oprettholdes som en nødvendig forutsetning for matproduksjon og foredling av mat. Senterpartiet vil : Legge til rette for at sentrum blir styrket, ved at det legges bedre til rette for handel, ulike kulturaktiviteter og næringsvirksomhet i Sandnes sentrum På sikt må Sandnes Indre havn bli et attraktivt bolig og næringsområde. Tradisjonell havnevirksomhet må videreutvikles på Lura. Sandnes har store, tilgjengelig friareal. Senterpartiet anser at en bør være varsom med å vedta vern av ytterligere områder der dette kommer i konflikt med næringsutvikling og landbruksinteressene. Styrke det regionale samarbeidet med sikte på fortsatt utbygging av vegnettet i regionen, og fortsatt forbedring av busstilbudet. Trafikkflyten må bli bedre. I særlig grad må næringstrafikken sikres bedre framkommelighet.

6 Byutvikling og boligpolitikk Sandnes har vært preget av sterk vekst, en vekst som vil fortsette i overskuelig fremtid. Dette stiller store krav til langsiktig arealplanlegging slik at vi makter å kombinere et funksjonelt bysamfunn med vern av det preget tidligere generasjoner har gitt byen. Det er viktig å ta vare på kulturlandskap og områder for lek og turer i byens nærhet. Samtidig ønsker vi å legge til rette for et variert botilbud. Sandnes er en vidstrakt kommune. Vi har store ubebygde områder i kommunen. Fylkeskommunen har nettopp derfor vedtatt at Sandnes skal ta i mot en større del av framtidig befolkningsvekst i regionen, til innbyggere. Dette gir Sandnes en mulighet til å legge til rette for arealutvikling for boområder og næringsklynger på uproduktive områder i Sandnes Øst. Det knytter seg store utfordringer til denne veksten både av planmessig karakter, utvikling av infrastruktur og finansiering. Senterpartiet ser det som naturlig at regionen ser på dette som et fellesprosjekt. At Sandnes Havn opprettholdes på Somaneset. At Luravika utvikles som friområde. Utvikle sentrumsområet slik at alle deler tas i bruk og får liv og aktivitet. Se til at Dale og Gramstad blir gode utbyggingsområder.her som ellers vil vi spare jodbruksjorda. Støtte boligfortetting i sentrum, og bygge i høyden der dette er naturlig. Legge til rette for studentboliger i sentrum uten krav til avsatt parkeringsareal. Tilrettelegge for utbygging på Høle ved å gjøre områder attraktive med tomter for enebolig. Tilby et variert botilbud også i bydelene, med flere små enheter i tillegg til familieboliger. At det utvikles gode boligløsninger for innbyggere i kommunen som ikke har tilgang til det ordinære boligmarkedet. Legge til rette for kolonihager. Ha oppmerksomhet på i langsiktig areal planlegging at næringsvirksomhet, så som bergverksdrift, vindkraftutbygging med mer, kan gi uheldige følger for bo miljø. Lage en sentrumsplan for Malmheim med fokus på trafikk sikkerhet. Sikre at Høle, Sviland og Malmheim får en jevn boligutbygging som sikrer god utnyttelse av skole, barnehage og annen infrakstruktur.

7 Skole og barnehage Senterpartiet vil at skolen skal organiseres slik at barna får en best mulig individuell, faglig og sosial utvikling i et miljø som fremmer trygghet og trivsel. Vi må bidra til at skolen i nærmiljøet gjør at elevene lykkes, samtidig som hver enkelt elev skal møte utfordringer og forventninger som inspirerer til innsats. Det er viktig med nok midler for å sikre små klasser, samt nødvendig utstyr og materiell. Skolen må være fundamentet i nærmiljøet også i fritiden. Det er en selvfølge at skoletilbudet m/sfo er dekket når vi tar i bruk nye bo-områder. Det er kommunens ansvar å planlegge tomtearal til barnehager slik at behovet dekkes enten ved kommunale eller privat utbygging. At ingen kommunale barneskoler nedlegges. Slå ring om enhetskolen. At skolen og dens aktiviteter skal være gratis. At SFO prisen bør ned. Sikre at alle får dekket sitt behov for PPT- timer. Sørge for at skolen blir en attraktiv arbeidsplass. Sikre et godt arbeidsmiljø både for lærere og elev. Styrke innsatsen mot mobbing. Fremme fysisk aktivitet og praktisk arbeid. Gi barn og unge mulighet til ansvar og plikter både i skole og fritid. Ha tilstrekkelig antall deltidsplasser både i barnehager og SFO Høg standard på den offentlige skole og barnehager. Vurdere å ta i bruk Vatne skole. Utvikle Veterinærhøyskolen til å bli et knutepunkt i undervisningen for produksjonsdyr.

8 Kultur og fritid Kultur gir livskraft til både mennesker og samfunn. Senterpartiet sin kulturpolitikk skal gjenspeile at kulturlivet har en egenverdi, utover kulturen sine forebyggende, bevarende og utviklende funksjoner. Frivillige organisasjoner er viktige partnere for å fremme lokal kultur og tradisjon i folkehelsearbeid og næringsutvikling. Vi ønsker å legge til rette for at frivillige lag og organisasjoner skal få gode vekstvilkår. Senterpartiet vil stimulere til stor kulturaktivitet og et bredt mangfold av kultur og fritidstilbud i kommunen. Frivillig lagarbeid bidrar til å utvikle gode lokalmiljø og skape tilhørighet og samhold. Opplevelse og deltakelse vil gi gevinst i et forebyggingsperspektiv. Støtte frivillige lag og organisasjoner som bidrar til å engasjere breie lag av befolkningen innen kultur, idrett og kristenliv og livssyn. Se til at det blir lagt til rette for idrett, kultur og organisasjonsliv i forkant av nye utbyggingsprosjekt. Sikre gode av møteplasser av nye bo og nærmiljø. Sikre at Sandnes kirkelige fellesråd gis det økonomiske handlingsrom som må til for å kunne tilby befolkningen de tjenester de tradisjonelt har hatt. Det er en selvfølge at kirkene skal kunne være i drift hele året. Legge til rette for at skoler og kommunale bygg kan benyttes vederlagsfritt til barne og ungdomsaktivitetet. Arbeide for at tilskuddsordningen legges til rette for Kulturhuset, grendehus og andre kulturarenaer, slik at det blir tilgjengelige for alle lokale lag og organisasjoner. Styrke de eksisterende fritidsklubbene og om mulig starte opp nye. La L 54 fortsette å utvikle seg som et godt ungdomstilbud. Støtte opp om og videreutvikle Kulturskolen og Vitenfabrikken Bevare bibliotek tilbudet med eksisterende filialer på Riska og Høle. Arbeide for at ulike prosjekt knyttet til matkultur kan utvikles. Legge til rette for at minoritetsgrupper skal delta aktivt i det frivillige lags og organisasjonsliv. Videreutvikle den kulturelle skolesekken.

9 Helse og omsorg Det blir en dramatisk økning av antall eldre de neste år, og helse- og omsorgstjenesten må opprustes til å møte fremtidens behov. Vi står derfor overfor store utfordringer når vi skal gi et godt helsetilbud i alle faser av livet. Å skaffe nok fagutdannet personell blir en av de store utfordringene. Senterpartiet vil gi et botilbud som passer den enkelte, og legge bedre til rette for at de som ønsker det skal kunne bo hjemme. Samtidig blir det viktig med økt utbygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger, og sikre et godt aktivitets tilbud for alle. Videre synes vi at frivillige hjelpere og stiftelser gjør en kjempeinnsats, særlig innen forebyggende arbeid. Det er nødvendig å styrke helsestasjonstjenestene og barnevern for å gi et godt tilbud til den yngste del av befolkningen. Videre, et stort behov for å styrke det psykiske helsearbeidet, og utvikle psykisk helsetjeneste for barn. Det er behov for ulike og individuelle tjenester og boligløsninger. Dette gjelder også i stor grad innen rusomsorg. At pleie og omsorgstjenestene skal være i offentlig tjeneste. Styrke forebyggende helsearbeid, med stort fokus på aktivitet og ernæring Sandnes kommune må ha fokus på forebyggende helsearbeid i alle enheter, og ikke bare innen helse og omsorg. Prioritere forebyggende arbeid blant barn og unge. Utvikle psykisk helsetjeneste for barn. Arbeide for at Altona og Sandnes sykehus settes i drift snarest mulig Bygge flere sykehjemsplasser Styrke dagtilbud for demente. Dekke behovet for bolig for funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede Videreføre og utvikle ordningen med omsorgslønn og brukerstyrt assistent. Innføre tilskudd til ombygging av hus, slik at flere har mulighet til å bo hjemme lenger Ha nært samarbeid med frivillige institusjoner og stiftelser Gjøre det mer attraktivt å jobbe i kommunen, og ha fokus på rekruttering av personell Sikre videre drift av Funkishuset Styrke rusomsorgen Styrke fysio- og ergoterapitjenesten Utvikle og tilpasse hjemmetjenesten og avlastningstilbudet Ha tilbud for ferdigbehandlet pasienter fra UIS Arbeide for et boligtilbud med omsorgstjenester for eldre på Høle.

10 Arbeide for et godt tilbud på helsestasjoner, i skolehelsetjenesten og i barnevernet. Opprettholde driften av Riska rehabiliteringssenter

11 Samferdsel Sandnes Senterparti vil arbeide for en tydelig opprustning av vei og kollektivtilbud i Sandnes. Næringstrafikken skal frem samtidig som kollektivtrafikken i innfartsårene må få egne kjørefelt. Vi mener superbusser med opptil 200 passasjerer i egne kjørefelt er beste løsning både økonomisk og for rask gjennomføring. Senterpartiet vil fortsatt prøve gratis buss, matebuss fra større boligområder inn til kollektive knutepunkt. Ved slike knutepunkt må det bygges parkeringsplasser, og med sykkelparkering til de uten kollektive tilbud. Gandsfjord bru må bygges som en viktig del av en helhetlig samferdselsatsing. Vi må sikre penger til nødvendig vei og vintervedlikehold. Senterpartiet vil bygge bru over Kvelluren til fire felt på E 39 og videre til Ålgård. Samarbeide interkommunalt for bedre samferdsel Kreve bedre bompengefordeling mellom kommunene på Nord Jæren Arbeide for redusert bompengebruk Prøve gratis matebuss fra bydeler til kollektive knutepunkt Ha egen sykkelstamvei mellom Sandnes og Stavanger Gjøre sykkelveiene bedre og sikrere Bygge gang og sykkelvei i Skjeldbredalen og på Årsvollveien Etablere togstopp på Lura Bygge heis opp til dobbelsporet på Ruten

12 Natur og miljøvern Det er viktig å fremme et godt livsmiljø ved å begrense forurensing og støy, og fremme mulighetene for friluftsliv, rekreasjon og menneskelig kontakt. Utslipp av klimagasser er i ferd med å bli en av våre største utfordringer. For å bidra her må en tenke globalt og handle lokalt. Innsamling av avfall, og gjenvinningsordninger, må stimuleres og videreføres. Dyrket og dyrkbar jord må bevares for fremtidige generasjoner. Kulturlandskapet må ha klare grenser for utbygging og bevares som grønne lunger i sentrale områder. Senterpartiet vil spesielt peke på den gode sammenhengen mellom friluftsliv og god helse, og legge til rette for at flest mulig kan bruke de flotte naturområdene i Sandnes på en god måte. Stimulere til fortsatt felles innsats mellom kommunen og grunneiere for å gjøre nærområdene våre mer tilgjengelige for tur og friluftsaktivitet, der dette er naturlig. Senterpartiet vil legge til rette for at flere kan delta i jakt og fiske der det er grunnlag for det. Arbeide aktivt for å hindre gjengroing av kulturlandskapet. At alle husstander i kommunen skal sikres tilstrekkelig og tilfredsstillende vannforsyning. Reservevannforsyninger må vurderes og i størst mulig grad skjermes. Tilrettelegge for bruk av alternative energikilder dersom det bidrar til et bedre miljø og det er god samfunnsøkonomi i prosjektene. At Sandnes skal være en pen kommune velholdte omgivelser gir trivsel for innbyggerne og gjester. Stanse forurensingen i indre havn. Be om at innbyggerene informeres om skadevirkninger ved at planter og dyr innføres og spres i naturen. Et eksempel på spredning er vasspest i Skas-Heigre-kanalen. Avvise søknad om pukkverksdrift i Torsteinsfjell, av hensyn til lokalmiljøet, og for å bidra til raskere boligutbygging og utvikling av næringsområder i nærheten. Senterpartiet ønsker med dette å medvirke til at de grønne områdene på Vatne/Auestad kan bevares idet utbyggingen flyttes til uproduktive områder på Sviland. Med å flytte utbyggingen bevares også kulturlandskapet på Vatne og den gunstige effekten store grøntområder her har som fordrøyningsbasseng beholdes. En unngår også store utslipp av klimagasser fra graving og utskifting av gigantiske myrmasser og området unngår støy fra langvarig pæling. Søke å finne områder hvor hunder kan løpe fritt. Legge til rette for kolonihager og parsellhager. Sikre rent vann på badeplassene i kommunen, både i ferskvann og i sjøen. Alle tiltak for å hindre algeoppblomstring må vurderes. Stille krav til kommunen om at pålagte miljøtiltak ved utbygginger og terrenginngrep kontrolleres. Få kontroll over avrenningen fra de store utbyggingsområdene i Sandnes.

13 Livet i bydelene lokalsamfunn Sandnes har mange lokalsamfunn og det er viktig at det er et levende og godt miljø i alle bydeler. Beholde dagens ordning med bydelsutvalg. Øke bydelsutvalgenes muligheter til innflytelse ved å kvalitetssikre kommunikasjonen med kommuneadministrasjonen. At Sandnes kommune kontinuerlig utvikler attraktive nettsider som inviterer innbyggerene til bruk, som er inkluderende, og som gjør det lett å delta i samfunnsdiskusjonen. At Sandnes kommune på sine nettsider oppretter egne sider for hver bydel, der innbyggerene kan finne oppdatert informasjon. Lokalmiljøet må inkluderes i dette så langt det er mulig under kommunens redaktøransvar, for eksempel med linker til organisasjoner i bydelen og liknende. At alle husstander i kommunen skal få mulighet til bredbåndsforbindelse på ADSL-nivå. Det må også legges til rette for utvidelser av det fiberbaserte bredbåndet.

14

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

SENTERPARTIET i Sandnes

SENTERPARTIET i Sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2015 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! 1 1. Grunnsyn Senterpartiet bygger sin politikk på menneskesynet som ligger nedfelt

Detaljer

Program Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune.

Program Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. Valgprogrammet fra Sandnes Sp SENTERPARTIET i Sandnes Program 2015 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! 1.Grunnsyn Senterpartiet bygger sin politikk på menneskesynet

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR:

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: SIRDAL SENTERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: Fornøyde innbyggere som har trygghet i alle livets faser Boligtilbud for alle og forventning om økning av folketallet

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Skiptvet Senterparti 2015-2019

Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Hei sambygdninger! Nå er det valg, og du skal ta et viktig valg for bygda vår. Programmet du nå holder i hånda skal vise hvordan Skiptvet Sp

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 Kommuneplanens arealdel 2015-2030 Vedtatt av kommunestyret 07.09.2015 Ullensaker i 2015 Ca. 34.000 innbyggere og i sterk vekst

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Gjerdrum Senterparti

Gjerdrum Senterparti Gjerdrum Senterparti Trygt framover Kommunevalget 2015 I Gjerdrum senterparti mener vi at et demokratisk lokalsamfunn sikres på en god måte med dagens kommunestruktur. en sammenslått kommune vil gi større

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel

Detaljer

INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER

INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER Intensjonsavtalen er utarbeidet i 4 dialogmøter mellom kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger våren 2016. Rennesøy kommune har deltatt fra

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes. Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging

Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes. Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging Landbruk, tettsted, by, regionalt senter ++ 2 Illustrasjon til detaljplan for Lura bydelsenter

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Frihet uten egoisme Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Til velgerne! Venstres program vil vise Venstres grunntenkning om å sette Mennesket i sentrum Vi vil i denne folderen få presentere hva vi står

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Sør- Aurdal. Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre

Sør- Aurdal. Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre Sør- Aurdal Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre Fv. Magnhild Huseby, Olav Kristian Huseby, Kari- Anne Rustebakke og Kristian Bergsund Våre kandidater 1. Olav Kristian Huseby, 54 år 2. Magnhild

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 INNLEDNING Dette programmet er tiltenkt å være et sett politiske retningslinjer som UFU i den kommende perioden skal forholde seg til, jamfør vedtektene 3.4).

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Miljøpartiet De Grønnes formålsparagraf: Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Kjære Karlsøyvelgere.

Kjære Karlsøyvelgere. Kjære Karlsøyvelgere. Høstens valg er et viktig lokalvalg for Karlsøy kommune og vil avgjøre hvem som skal styre kommunen vår de neste fire årene. Ved valget i 2007 ble det dannet en bygdeliste som hadde

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Bolig og folkehelse. Kunnskapingsmøte desember 2015

Bolig og folkehelse. Kunnskapingsmøte desember 2015 Bolig og folkehelse Kunnskapingsmøte desember 2015 Statlig strategi - Bolig for velferd Kommunal - og moderniseringsdepartementet Arbeids - og sosial departementet Helse - og omsorgsdepartementet Justis

Detaljer

Hurdal Arbeiderpartis program

Hurdal Arbeiderpartis program Hurdal Arbeiderpartis program 2015-2019 Flere av de etterfølgende programpunktene er sentrale i forhold til den vedtatte bærekraftsatsingen i Hurdal. Satsingen er basert på bygdas naturlige fortrinn, og

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

Ås Senterparti. Program til kommunevalget 2015

Ås Senterparti. Program til kommunevalget 2015 Ås Senterparti Program til kommunevalget 2015 Ås kommunes framtid; «Ta hele kommunen i bruk» Kommunens hovedoppgave er å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud for alle behov og alle aldersgrupper. Det

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP ET SELSKAP I KONSERNET SANDNES KOMMUNE

SANDNES TOMTESELSKAP ET SELSKAP I KONSERNET SANDNES KOMMUNE SANDNES TOMTESELSKAP ET SELSKAP I KONSERNET SANDNES KOMMUNE Styrene i KFene NORD JÆREN Befolknings utviklingen i regionen frem til 2040 Innbyggere; + 100 000 Antall boliger; + 50 000 ØKONOMI Resultat

Detaljer

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Oppvekst, omsorg og utvikling Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle mennesker likeverd

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1510-0 Arkiv: 141 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 22.01.2013 Hovedmål og satsingsområder til kommuneplanen 2014-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse-

Detaljer

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning!

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! BUDSJETT FOR alle På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! Følg tidslinjen >>> Budsjett for de yngste BESØKER BABYER Kortere

Detaljer