Handlingsplan AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan 2013 2016. AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3138"

Transkript

1 Handlingsplan AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: : Barnehageadm./fellesutg. 3132: Vesterhuset 3133: Breidokk 3134: Rotneim 3135: Åsgardane 3136: Øygardane 3137: Hallingmo barnehage 3138: Fagerlund barnehage

2 2.3.1 GOL BARNEHAGE Gol barnehage sine mål er nedfelte i kommuneplan og fellesplan for alle barnehagane, revidert INVESTERING Mål Barnehageplassar og barnehagebygg Nok plassar slik at lokale behov for heiltids- og deltidsplassar for barn både over og under 3 år er dekka med gruppestorleikar som ikkje overstig nasjonale standardar Tilby faste tilfredsstillande bygg til alle barnehageplassar og helst der brukarane ønskjer dei Tilpasse bygningane i forhold til barna og personalet sine behov. Ruste opp og vedlikehalde bygningane og uteleikeplassane Tiltak Hovudinvestering er bygging av ei ny avdeling i Vesterhuset som skal erstatte Fagerlund barnehage som har fått mellombels godkjenning for fjerde gong i Den nye barnehageavdelinga er planlagt til same tal på plassar som Fagerlund har i dag; ein og eintredjedelsavdeling. Omfanget er berekna til 12 barn under 3 år eller 24 plassar over 3 år. I praksis er det ynskeleg at det normale skal vere ein vanleg barnehageavdeling på 9 barn under 3 år eller 18 barn over 3 år. Det er likevel lurt å planelgge med utvida avdeling slik at barnegruppa kan bli auka i år med høge barnekull. På den måten slipper kommunen å gå på «leit» etter nye lokale for å fylle krav i lova når det er mange søkjarar. Med dette har Gol barnehage ei fleksibel løysing ved endra storleik på barnekulla. Dette vil også vere ein avdeling som kan bli auka frå januar, for kvart år til nå er det behov for nye plassar på denne tida. Den vil også kunne vere med på å rekruttere ny arbeidskraft og tilflytting til kommunen gjennom heile året. Barnehageplassar i sentrum Påbygging av ein ny avdeling som erstatning for avdeling Fagerlund for inntil 12 plassar under 3år eller 24 plassar over 3 år, utvida personalavdeling som er bygd for kun to avdelingar i 1986, uteleikeplass og parkering saman med renovering av den gamle delen i Vesterhuset jf. Sak 5 /12 i Kommunestyret og sak 30/12 i Formannskapet Det vil også vere behov for noko utvida leikeareal som kan skje ved at gjerdet blir flytta til grensa mot gbnr.14/397 slik at gjerdet og barnehagen sitt gjerde kan treffes i ein rett vinkel. Dette blir ein auke i leike areal på ca. 480 m2. I tillegg er det behov for meir parkeringsareal. Dette kan bli etablert på kommunen sitt område gbnr. 14/349. Nybygget må bli finansiert ved å nytte lån. Momskompensasjon på 25 % reduserar kostnadane. Investeringa medførar reduserte utgifter til drift, som vil dekke alle kapitalutgiftene til avdrag og renter på lån. Seinare behov for nye barnehagelokale bør sjåast i samanheng med ny barneskule, utnytting av heile bygget i Breidokk ved flytting av ungdomsklubben til nye lokale, og eventuell bruk av garden Kristenbråten. Gol barnehage - Handlingsplan Side 1

3 Bygningane Vesterhuset treng totalrenovering inklusiv ventilasjon, brannvarsling og radonreduksjon. Bygget var 25 år i Rotneim fekk montert eit punktaggregat i det eine leikerommet i 2011, men andre rom har same behov. I tillegg er det behov for påbygg og ombygging for å tilfedstille behov for garderobe og toalett for barn og tilsette. Øygardane har i 2012 fått montert nytt ventilasjonsanlegg som har ført til god luft, men det er fortsatt problem med kloakken. I tillegg er det behov for takoverbygg på vognoppstilllingsplass og utbetring av rømningsveg. Åsgardane har behov for takoverbygg ved inngangen og utbetring av garderobe og toalettforhald for tilsette. Ein del arbeid som har stått på tiltaksplanane over fleire år, må bli utført, jf. vernerundane våren 2012 og mange tidlegare år. Det same gjeld krav etter årlege leikeplasskontrollar. Det er innskjerpa krav på radonverdi og leikeplassutstyr som medfører kostnadar i fleire barnehagar Vesterhuset 1. Utbygging og ombygging: byggje på ny avdeling med inntil 24 plassar og personalavdeling, påbygging, ombygging og oppussing av dei to gamle avdelingane i hovudetasjen, jf. tidlegare behov både innvendig og utvendig, utbetre brannvarsling og ventilasjon. Underetasjen blei utbetra sommaren Utvendig: høgare gjerde rundt store delar av uteleikeplassen og nye installasjonar på leikeplassen, utskifting jf tilsyn i 2011 og 2012 og generell utbetring. Utvide uteleikeplassen mot aust og auke parkeringsareal ved utviding. Beising av hus og vindauge Breidokk 1. Berre mindre investeringar som er ført over på drift Rotneim 1. Ventilasjonstiltak; punktaggregat bør bli installert i fleire rom, og solskjerming i andre etasje, jf rapport miljøretta helsevern Påbygging av garderobe og toalett for dei eldste barna og for tilsette, bøttekott i hovudetasje, ombygging for å gje betre plass til smågrupper for barn med funksjonsvanskar, heilrenovering av kjøkken, måling av rom og skifting av varmtvassbehaldaren frå Ved å ta ei ordentleg påbygging og renovering av Rotneim vil dette vere eit bygg som kan fungere som barnehage i lang tid framover. 3. Utvendig: takoverbygg og rekkverk ved ny inngang for blant anna vognplassar, utbetre drenering mot nord (alt dette går inn i pkt. 2 viss dette tiltaket blir gjennomført), utbetring og sikring av uteleikeapparat (jf tilsyn 2011 og 2012), ny kurs til motorvarmar, utvendig måling Åsgardane 1. Innvendig: problem med tett kloakk må bli utbetra, betre varme i garderoben, akustikken i grendasalen må betrast. Manglar tilfredsstillande garderobe og toalett for tilsette 2. Utvendig: måling, takoverbygg ved ny inngangsdør og vognoppstilling, reparere og skifte ut leikeapparat (jf tilsyn 2011 og 2012), utvide parkeringsareal Øygardane 1. Solskjerming i andre høgda for å få full effekt av nytt ventilasjonsanlegg. 2. Innvendig: problem med tett kloakk må betrast, noko oppussing/utbetringsarbeid gjenstår framleis i begge etasjane 3. Utvendig: utvendig rømningstrapp må bli fornya, eventuelt bli flytta noko, utbetring og sikring av uteleikapparat (jf. tilsyn 2011 og 2012), overbygg på plattingen til barnevogner eller snøfangar mot nord der barna søv, måling, utvide parkeringsareal. Gol barnehage - Handlingsplan Side 2

4 Hallingmo 1. Utvendig: utbetring av uteleikeplassen med gapahuk, meir planering og parkeringsplassar til tilsette Fagerlund 1. Ingen utbetringar, sidan det blir forutsett flytting i løpet av INVESTERING Gol barnehage sitt framlegg: Budsjettkap Vesterhuset Rotneim Åsgardane Øygardane Hallingmo NYE tiltak og endringar Utbygging av ny barnehageavdeling og personalavdeling, oppussing/påbygging ved to avdelingar, utbetring av uteleikeplassen, parkering, høgare/flytting av gjerde Utbetre ventilasjon, solskjerming, påbygging av garderobe og toalett for barn og tilsette inkl. takoverbygg, div. renovering inne, måling ute Utbetre kloakk, støydemping, garderobe og toalett tilsette, takoverbygg til vogner, måling utvendig Solskjerming, utbetring av tett kloakk, branntrapp, utvendig takoverbygg/snøfangere, utvide parkering, måling utvendig Parkeringsplassar for tilsette, noko planering av leikeområdet og bygging av gapahuk Kommentar til investeringsdelen i økonomiplanperioden Generelt Gol kommune har det tal på plassar som er nødvendig for nokre år framover, men det manglar fast lokale til 24 av plassane. Denne utbygginga er lagt til Vesterhuset jr. saker til Utval for kultur og levekår, Formannskapet og Kommunestyret vinteren/våren Rotneim, Øygardane og Åsgardane er også naudsynte prosjekt for å få desse barnehagane til å fylle krav for både barn og tilsette. Dei største prosjekta må bli lånefinansiert. Mange mindre oppgåver kan bli gjennomført utan altfor store kostnader i eit samarbeid med Gol Byggdrift. Ikkje gjennomførte tiltak som ligg inne i Økonomiplan frå barnehagane, er vidareført; vedlikehald og utbetringar av eksisterande bygningar, uteleikeplassar og parkeringsplassar. Vedlikehald Det er behov for ein del generelt vedlikehald av bygningane både utvendig og innvendig utanom Breidokk og Hallingmo. I tillegg viser erfaring at det alltid oppstår nye ting i løpet av året, spesielt utbetring av uteområdet vil til einkvar tid gjelde alle barnehagane. Vesterhuset Utbygging av ny avdeling og personalavdeling, og renovering av det gamle bygget som er 25 år utan noko vedlikehald i hovudetasjen. Uteareal, gjerdet og parkeringsplassar må utvidast og utbetrast ved utviding. Rotneim Barnehagen treng påbygging av garderobe både for dei eldste barna og tilsette, HC-toalett og bøttekott. Det er også behov for ombygging og utbetringar inne i tillegg til ventilasjon og solskjerming i enkelte rom. Takoverbygg ved inngangen og vognoppstillingsplass er påkrevd, likeeins utbetring av kjøkkenet. Gol barnehage - Handlingsplan Side 3

5 Åsgardane Takoverbygg ved ny inngang er nødvendig slik at ein samtidig får overbygd vognoppstillingsplass. Det er også viktig med lyddemping i grendasalen. Det er problem med kloakken. I tillegg er parkeringsarealet veldig lite. Øygardane Det er behov for utbetring av kloakken i tillegg til solskjerming, takoverbygg over vognoppstillingsplass, utbetring av branntrappa og montering av snøfangere mot nord. Parkeringsarealet er framleis lite. Hallingmo Parkeringstilhøva for tilsette bør bli betre, i tillegg er det behov for utbetringar av uteleikeplassen. DRIFT Mål Læringsmiljø Kvar barnehage skal vere tilrettelagt for læring og utfalding både ute - og innemiljøet Det skal vere kvalifisert personale Det skal vere god tilgang på pedagogisk materiell Tiltak Personalet/administrasjon 1. Leiarar på alle nivå har berbar PC, men treng tilgang til trådlaust nettverk og skrivar. Kommunenes sentralforbund og Utdanningsforbundet har inngått ny særavtale med krav om at noko av den ubunde tida til førskulelærarane skal bli bundet opp på arbeidsplassen. Dette forutsett arbeidsplassar med tilknytning til nettverk og skrivar. 2. Nok personalressursar til å ivareta barn som treng spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging, blant anna tilbod om logoped og anna kvalifisert personale. Nok ressursar til norskopplæring for fleirspråklege barn og gje dei støtte i deira eige morsmål. 3. Ressursar til gjennomføring av felles pilotprosjekt for Hallingdal i samarbeid med Øverby kompetansesenter: Felles løft for tidleg innsats med vekt på språkleg og sosial utvikling og vidareføring til steg 2 Overgang barnehage skule. Deretter er det behov for gje barnahagane støtte slik at læring gjennom prosjektet blir ein del av vanleg drift. 4. Nok ressursar til tilfredsstillande opplæring, vidareutdanning og utvikling for dei tilsette, jf felles kompetanseplan for Hallingdal og opplæringsplan for Gol barnehage. 5. Vidareutvikle Gol barnehage som ein helsefremmande arbeidsplass med Friskliv med gratis frukt/grønt for både tilsette og barn, fysisk tilrettelegging/trim, førebyggje fråvær, noko som m.a. forutsett ressursar til tilfredstillande vikarordning ved alle type fråver. Bygningane 1. Lage plan for innvendig og utvending vedlikehald/utbetringar av alle barnehagebygga ut frå behov som er skisserte under investeringar, starte opp med gjennomføring av planen umiddelbart. Transport 1. Ønskje om at Gol kommune organiserer ordning med kommuneminibuss til disposisjon ved gjennomføring av aktivitetar med barna. Gol barnehage - Handlingsplan Side 4

6 DRIFT Gol barnehage sitt framlegg: Budsjettkap. 3133,3135, 3138 NYE tiltak Høgare gjerde rundt delar av barnehagane (Vesterhuset sitt behov er innarbeida i investering av ny avdeling) IT-utstyr/digitalt verktøy tilsette og arbeidsplassar IT-utstyr til bruk for barna jf. krav i rammeplan Trådlaust nettverk og naudsynt utstyr til dette Kompetansehevingstiltak - eigne ressurser til å støtte tilsette som ynskjer å ta førskulelærarutdanning, barne- og ungdomsarbeiderutdanning og relevant vidareutdanning Ressursar til å fortsette med Felles løft for tidleg innsats etter at prosjektperioden for barnehagane går ut i 2013 frå prosjekt til drift Utskifting av større uteleiker ved alle barnehagane Oppstart av Friskliv igjen for Gol barnehage med frukt og grønt, trim Auka pedagogtettleik i barnegruppene jf. NOU 2012:1 Til barnas beste Klesgodtgjering for tilsette stk punkt motorvarmare 30 Kommentar til vidareføring budsjett 2012 og nye driftstiltak i økonomiplanperioden Gol barnehage klarer å halde dei nedskjeringar og inntektsauke som blei sett inn i 2010, men det fører til at barnehagane ikkje kan få skifta ut nedslitt og øydelagt materiale i det tempoet som er nødvendig. Utbetring av gjerde rundt leikeplassar Barnehagane Breidokk, Hallingmo og Åsgardane har behov for å sikre gjerdene. Dette er eit viktig tryggleikstiltak som er flytta frå inverstering til drift. Vesterhuset sitt behov ligg inne i inversteringstiltaket. IT-utstyr for tilsette og barn Dette er viktig for at dei tilsette skal få ein god arbeidssituasjon og kompensasjon for manglande arbeidsplass for dei tilsette i barnehagen. Dei må i tillegg ha tilgang til pc med heimekontor. I tillegg er det behov for utstyr for å følgje fagleg utvikling av IT i arbeid med barna i barnehagen og til bruk for pedagogisk dokumentasjon. Gol barnehage - Handlingsplan Side 5

7 Kompetansehevingstiltak Eigne ressursar for å gje lønstilskot, permisjon med løn eller stipend slik at fleire tilsette kan ta utdanning som førskulelærar, barne- og ungdomsarbeidar eller relevant vidareutdanning. Dette er eit viktig rekruteringstiltak for å auke kvaliteten i barnehagane. Samtidig er det viktig med resurser til å fortsette med det gode arbeidet som er i gang med prosjektet Felles løft for tidlig innsats etter at prosjektperioden går ut i Utskifting av større uteleiker/uteplassutstyr Det faste utstyret på uteplassane treng å bli skifta ut etter kvart som materialene får råteskader pga elde. Samtidig må underlaget bli skifta ut med godkjente fallmatter. Friskliv i barnehagen Ordninga med frukt og grønt starta i 2007 og blei tatt vekk som følgje av budsjettkutt i Det er eit ynskje om få dette inn igjen saman med trim for barnehagetilsette og stressmestringskurs. Auka pedagogtettleik I NOU 2012:1 «Til barnas beste» er det lagt inn framlegg til auka pedagogtettleik i samband med arbeid med ny barnehagelov. Det er framlegg om ein dobling av minstekravet. I Gol har vi noko over minstekravet pga nokon utvida barnegrupper difor vil dette føre til minimum 4 nye stillingar som må bli gjort om frå assistent til førskulelærer. Det er lagt inn eit mellomlegg mellom assistent og førskulelærar med ein auke i årsløn på kr pr. stilling frå 2014 då ein reknar med at ny lov blir gjeldande. Klesgodtgjering Dette blei tatt bort i 2010 på grunn av økonomien, men det er eit ynskje om å få dette tilbake med 500 kroner for tilsette i 60 % stilling eller meir, og 250 kroner for dei med lågare stilling. Det er stor slitasje på eige klede. Det er ikkje satt inn som prioritert tiltak, men fleire tilsette etterlyser dette igjen. Utbetringar Breidokk Barnehagen har hatt ein fin renovering i og treng lite utbetringar, men noko kjem likevel fram i etterkant. Det er motorvarmere for tilsette i Breidokk. Foreldrebetaling Gol barnehage følgjer regjeringa sitt framlegg i statsbudsjettet og krav i Lov om barnehagar om maksimumssats og søskenmoderasjon. Kvart år er det noko reduksjon i foreldrebetaling som følgje av at enkelte barn har fått spesialpedagogiske tiltak med enkeltvedtak jf Opplæringslova 5.7. Desse timane har lovbestemt fritak frå foreldrebetaling. Tilskot til privat familiebarnehage Tilskot til private barnehagar er regulert i «Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkje-kommunale barnehager». Gol kommune må følgje dei nasjonale satsane for drifts- og kapitalkostnadar når ein ikkje har tilsvarande drift sjølv. Tilskotet skal aldri vere lågare enn kva kommunen sjølv brukar til tilsvarande barnehage. Gol Byggdrift Kommunalt Foretak: Det er ikkje lagt inn endringar av foretaket sine tenester til vaktmeister og reinhald for Gol barnehage. Gol barnehage - Handlingsplan Side 6

8 INVESTERINGSTILTAK Gol barnehage - Budsjettskjema nye og endra tiltak Side 1

9 Tiltaknr.: Drift/investering: Investering Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving): Vesterhuset - utbygging av ei ny avdeling og personalavdeling. Tillegg påbygging av garderober og renovering av gamle delen Utbygging og ombygging: byggje på ny avdeling med inntil 24 plassar og personalavdeling, påbygging, ombygging og oppussing av dei to gamle avdelingane i hovudetasjen, jf. tidlegare behov både innvendig og utvendig, utbetre brannvarsling og ventilasjon. Underetasjen blei utbetra sommaren Effektivisering ved sammenslåing av 2 barnehageeiningar er stipulert til ein reduksjon på kr i driftsutgifter med å redusere administrasjon, vikarutgifter og stordriftsfordelar. Alle kapitalkostandar vil bli teke frå eiga driftsbudsjett med dette inklusiv husleigeutgiftene frå Fagerlund som dekker rentene. Gol barnehage - Budsjettskjema nye og endra tiltak Side 2

10 Tiltaknr.: Drift/investering: Investering Prioritetsnr. 2 Tiltak(beskriving): Rotneim - utbetre ventilasjon, solskjerming, påbygging Ventilasjonstiltak; punktaggregat bli installert dette i fleire rom, og solskjerming i andre etasje, jf rapport miljøretta helsevern Påbygging av garderobe for dei eldste barna og for tilsette, bøttekott i hovudetasje, ombygging for å gje betre plass til smågrupper for barn med funksjonsvanskar, heilrenovering av kjøkken, måling av rom og skifting av varmtvassbehaldaren frå Ved å ta ei ordentleg påbygging og renovering av Rotneim vil dette vere eit bygg som kan fungere som barnehage i lang tid framover. 6. Utvendig: takoverbygg og rekkverk ved ny inngang for blant anna vognplassar, utbetre drenering mot nord (alt dette går inn i pkt. 2 viss dette tiltaket blir gjennomført), utbetring og sikring av uteleikeapparat (jf tilsyn 2010 og 2011), ny kurs til motorvarmar, utvendig måling. Gol barnehage - Budsjettskjema nye og endra tiltak Side 3

11 Tiltaknr.: Drift/investering: Investering Prioritetsnr. 3 Tiltak(beskriving): Åsgardane - utbetre kloakk, støydemping m.v Innvendig: problem med tett kloakk må bli utbetra, betre varme i garderoben, akustikken i grendasalen må betrast. Manglar tilfredsstillande garderobe og toalett for tilsette 4. Utvendig: måling, takoverbygg ved ny inngangsdør og vognoppstilling, reparere og skifte ut leikeapparat (jf tilsyn 2010 og 2011), utvide parkeringsareal. Gol barnehage - Budsjettskjema nye og endra tiltak Side 4

12 Tiltaknr.: Drift/investering: Investering Prioritetsnr. 4 Tiltak(beskriving): Øygardane - solskjerming, utbetring av tett kloakk m.v Innvendig: problem med tett kloakk må bli utbetra, betre varme i garderoben, akustikken i grendasalen må betrast. Manglar tilfredsstillande garderobe og toalett for tilsette 2. Utvendig: måling, takoverbygg ved ny inngangsdør og vognoppstilling, reparere og skifte ut leikeapparat (jf tilsyn 2010 og 2011), utvide parkeringsareal. Gol barnehage - Budsjettskjema nye og endra tiltak Side 5

13 DRIFTSTILTAK Gol barnehage - Budsjettskjema nye og endra tiltak Side 6

14 Tiltaknr.: 3132,3133, 3135, Drift/investering: Drift Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving): Breidokk, Vesterhuset, Hallingmo og Åsgardane - høgare gjerde rundt delar av barnehagen Utbetre med høgare gjerde rundt barnehagen Økonomisjef flytta prosjekt til drift (frå investeringer) Gol barnehage - Budsjettskjema nye og endra tiltak Side 7

15 Tiltaknr.: Drift/investering: Drift Prioritetsnr. 2-1 Tiltak(beskriving): Trådlaust nettverk og naudsynt utstyr til dette IT-utstyr for tilsette og barn Dette er viktig for at dei tilsette skal få ein god arbeidssituasjon og kompensasjon for manglande arbeidsplass for dei tilsette i barnehagen. Dei må i tillegg ha tilgang til pc med heimekontor. I tillegg er det behov for utstyr for å følgje fagleg utvikling av IT i arbeid med barna i barnehagen og til bruk for pedagogisk dokumentasjon. Gol barnehage - Budsjettskjema nye og endra tiltak Side 8

16 Tiltaknr.: Drift/investering: Drift Prioritetsnr. 2-2 Tiltak(beskriving): IT-utstyr/digitalt verktøy tilsette og arbeidsplassar IT-utstyr for tilsette og barn Dette er viktig for at dei tilsette skal få ein god arbeidssituasjon og kompensasjon for manglande arbeidsplass for dei tilsette i barnehagen. Dei må i tillegg ha tilgang til pc med heimekontor. I tillegg er det behov for utstyr for å følgje fagleg utvikling av IT i arbeid med barna i barnehagen og til bruk for pedagogisk dokumentasjon. Gol barnehage - Budsjettskjema nye og endra tiltak Side 9

17 Tiltaknr.: Drift/investering: Drift Prioritetsnr. 2-3 Tiltak(beskriving): IT-utstyr til bruk for barna jf. krav i rammeplan IT-utstyr for tilsette og barn Dette er viktig for at dei tilsette skal få ein god arbeidssituasjon og kompensasjon for manglande arbeidsplass for dei tilsette i barnehagen. Dei må i tillegg ha tilgang til pc med heimekontor. I tillegg er det behov for utstyr for å følgje fagleg utvikling av IT i arbeid med barna i barnehagen og til bruk for pedagogisk dokumentasjon. Gol barnehage - Budsjettskjema nye og endra tiltak Side 10

18 Tiltaknr.: 3131: Drift/investering: Drift Prioritetsnr. 3-1 Tiltak(beskriving): Rekruttering av førskulelærarar ved å tilby økonomisk støtte til utdanning og permisjon med løn under deltidsstudie for dei som er tilsette i Gol barnehage. Tiltaket forutsett 2 års bindingstid etter bestått eksamen. I tillegg støtte til assistentar som tar utdanning som barne- og ungdomsarbeidar og relevant vidareutdanning Lov om barnehagar tilsett på Arbeidsplassbasert førskulelærarutdanning med fri 1 dag i veka med løn, inkl. sosiale utgifter. Bruk av vikar når deltidsstudentar har permisjon med løn ca. 10 veker pr. år, 2 3 tilsette. Gol barnehage - Budsjettskjema nye og endra tiltak Side 11

19 Tiltaknr.: 3131: Drift/investering: Drift Prioritetsnr. 3-2 Tiltak(beskriving): Auka behov for vikarar til kompetanseheving i samband med kvalitetsprosjektet «Felles løft for tidleg innsats» og vidare utvikling frå prosjekt til inn i vanleg drift, og til fortsatt kursdrift etter at prosjektet blir avslutta i Prosjektet «Felles løft for tidlig innsats» i alle barnehagane i Hallingdaler eit kompetanseløft for heile sektoren, og frå 2013 blir barneskular med elevar frå klasse med. Dette er eit prosjekt med låge kostnadar, men behov for vikar når delar av personalgruppa er på kurs er viktig, slik at kvaliteten på barnehagetilbodet blir oppretthalde. Vikarbudsjettet i barnehagane er veldig lågt. Barnehageadministrasjon ynskjer å opprettehalde den faglege utviklinga av barnehagane i samarbeid med dei andre kommunane i Hallingdal og treng friske middel til dette. Gol barnehage - Budsjettskjema nye og endra tiltak Side 12

20 Tiltaknr.: Drift/investering: Drift Prioritetsnr. 4 Tiltak(beskriving): Utskifting av større uteleiker ved alle barnehagane Gol barnehage - Budsjettskjema nye og endra tiltak Side 13

21 Tiltaknr.: Drift/investering: Drift Prioritetsnr. 5 Tiltak(beskriving): Oppstart av Friskliv Friskliv i barnehagen: Ordninga med frukt og grønt starta i 2007 og blei tatt vekk som følgje av budsjettkutt i Det er eit ynskje om få dette inn igjen saman med trim for barnehagetilsette og stressmestringskurs. Gol barnehage - Budsjettskjema nye og endra tiltak Side 14

22 Tiltaknr.: Drift/investering: Drift Prioritetsnr. 6 Tiltak(beskriving): Auka pedagogtettleik i barnegruppene jf. NOU 2012:1 Til barnas beste Auka pedagogtettleik I NOU 2012:1 «Til barnas beste» er det lagt inn framlegg til auka pedagogtettleik i samband med arbeid med ny barnehagelov. Det er framlegg om ein dobling av minstekravet. I Gol har vi noko over minstekravet pga nokon utvida barnegrupper difor vil dette føre til minimum 4 nye stillingar som må bli gjort om frå assistent til førskulelærer. Det er lagt inn eit mellomlegg mellom assistent om førskulelærar med ein auke i årsløn på kr frå 2014 då ein reknar med at ny lov blir gjeldande. Gol barnehage - Budsjettskjema nye og endra tiltak Side 15

23 Tiltaknr.: Drift/investering: drift Prioritetsnr. 7 Tiltak(beskriving): Klesgodtgjering for tilsette Tilsette ynskjer å få tilbake noko kompensasjon for stor slitasje Gol barnehage - Budsjettskjema nye og endra tiltak Side 16

24 Tiltaknr.: Drift/investering: Drift Prioritetsnr. 8 Tiltak(beskriving): Installering av 4 punkt til motorvarmere Gol barnehage - Budsjettskjema nye og endra tiltak Side 17

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3137 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 14/01623-32

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Gjeld for avdelingane Vesterhuset barnehage inklusiv tidlegare Fagerlund barnehage Breidokk barnehage og Hallingmo barnehage, felles leiing, men blir rapport

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalet Dato: 23.01.2014 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00323 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for kultur og levekår. Dato: 23.01.2013 kl. 8:30 - Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005

MØTEPROTOKOLL. Utval for kultur og levekår. Dato: 23.01.2013 kl. 8:30 - Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 MØTEPROTOKOLL Utval for kultur og levekår Dato: 23.01.2013 kl. 8:30 - Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 Tilstades: Ludvig Munkejord (AP,V,Krf og SV), Svein Eide (AP,V,Krf og SV), Leif Norhaug

Detaljer

INNSPARINGSTILTAK. Framlegg frå avdelingane

INNSPARINGSTILTAK. Framlegg frå avdelingane INNSPARINGSTILTAK Framlegg frå avdelingane Prioritetsnr. STAB-DI-001-2100 - Sekretariat - 2 Tiltak(beskriving Oppseiing av leigeavtale på kopimaskin : Totalt: -30.000-30.000-30.000-30.000 Sekretariatet

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014 2017

HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 Ynskjer frå avdelingane om investeringar som effektiviserar drift Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 09.07.2013 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 13/01913-13

Detaljer

INVESTERINGER med standardheving. Framlegg frå formannskapet

INVESTERINGER med standardheving. Framlegg frå formannskapet INVESTERINGER med standardheving Framlegg frå formannskapet Tiltaknr.: SKO-I-001 Ny skole Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving K-sak 45/2014 145.000.000 33.700.000 178.700.000 Tiltaknr.: SKO-I-002 Gol skole

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 31 Gol barnehage

INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 31 Gol barnehage INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3138 3130: Barnehageadm./fellesutg. 3132: Vesterhuset 3133: Breidokk 3134: Rotneim 3135: Åsgardane

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2014/2162 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 02.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. Vedtekne av Vågå kommunestyre 7.mai 1979 og seinare justerte i vedtak i Vågå kommunestyre, sak 78/82, 119/88, 10/89, 18/91,19/93, 31/94, 138/94, 7/97, 25/2000,

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Plan for 2010 2012 Næringsavdelinga hausten 2009 Bakgrunn: Formannskapet i Gol vedtok

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR 2016-2019 NYE INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERAR

BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR 2016-2019 NYE INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERAR Tiltaknr. INV-EFF-3430-171 Carport heimesjukepleien Prioritetsnr. Inve1 Prosjekt 171 Tiltak(beskriving Carport til 6 bilar heimesjukepleien nøkkelord) Art/År 2016 2017 2018 2019 Totalt: INVESTERING (BRUTTO):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for oppvekst 22.04.03 012/03 JOOE Kvam heradsstyre 13.05.03 052/03 JOOE Avgjerd av: Saksh.: Jorunn Øyen Utvida

Detaljer

INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERER. Framlegg frå avdelingane

INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERER. Framlegg frå avdelingane INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERER Framlegg frå avdelingane BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR Tiltaknr.: BYG-I-001-4400 Nye vindauge Gol ungdomsskule Prioritetsnr. 1 Utskifting av vindauge ved Gol ungdomsskule

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 EIGAR Sør-Fron kommune eig dei kommunale barnehagane. 2 FORMÅL Dei kommunale barnehagane i Sør-Fron skal drivast i samsvar med lov om barnehagar

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Barnehagebruksplan for Klepp kommune

Barnehagebruksplan for Klepp kommune Barnehagebruksplan for Klepp kommune 2017 2025 Planen blir laga for 8 år fram i tid, men bør rullerast kvart 2. år. Mål for planen Føremålet med barnehagebruksplanen er: a. Ombygging/tilpassing av eksisterande

Detaljer

Handlingsprogram 2015 2018

Handlingsprogram 2015 2018 Handlingsprogram 2015 2018 AVDELING 27 Gol skule med Herad Glitrehaug og SFO ANSVAR: 3111-3112 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 14/01623-30

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Handlingsplan 2013 2016. AVDELING 29 Gol ungdomsskule ANSVAR: 3114

Handlingsplan 2013 2016. AVDELING 29 Gol ungdomsskule ANSVAR: 3114 Handlingsplan 2013 2016 AVDELING 29 Gol ungdomsskule ANSVAR: 3114 3114: Gol ungdomsskuleskule Handlingsprogram Økonomiplan GOL UNGDOMSSKULE Mål 2013-2016 Gol ungdomsskule sine mål er identiske med Mål

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Avdelinga har samla hatt eit mindreforbruk på kr 198 000 i forhold til opprinnelig budsjett og kr. 1 250 000,- i forhold til justert budsjett. Det største underforbruket

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Opplæring og oppvekst Kommunale barnehagar Private barnehagar Skular med skulefritidsordning Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2018/2101 17552/2018 221

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 85/15, 29.10.2015. 2 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i Åmotsdal, Flatdal og i Seljord sentrum.

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 11.04.2008 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Budsjettforslag 2014 Kontonavn: 41,krk.admin 42,kyrkjer 43, kyrkjegard 44,andre krk.f Totalt pr. kto.2013 Budsjett 2013 inkl red 16000 Brukarbet.

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I TIME KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I TIME KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I TIME KOMMUNE Godkjent av Time kommunestyre, sist endra i Levekår, 10.april 2019. 1 Eigartilhøve og ansvar for drift av barnehagane 1.1 Vedtektene gjeld barnehagar som blir drivne

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Tiltak Vurdering Søknadssum/ totalkostnad 1 Loftesnes, hovudhuset Arbeidet med salen er i sluttfasen og fylkesdirektøren vurderer det som viktig at 450

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Årsmelding for barnehagar per 15. desember 2014

Årsmelding for barnehagar per 15. desember 2014 L CL Årsmelding for ehagar per 15. desem ber 2014 Årsmelding for ehagar per 15. desember 2014 Kommunale og ikkje-kommunale ehageeigarar pliktar å leggje fram tenestedata, jf. ehageloven 7 andre ledd. Opplysningane

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Klepp kommune ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE

Klepp kommune ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE Klepp kommune ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 13/550-116 26979/14 B13 OPP/OPP/TRP BARNEHAGE- OG SKULEBRUKSPLAN

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016 Satsane gjeld frå 01.01.2016 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 17.12. desember 2015 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Kva finanskostnader har ein i LTP ved ei investering på kr. 11,5 mill. (full strukturendring) ved bygging av klasserom på Rimbareid?

Kva finanskostnader har ein i LTP ved ei investering på kr. 11,5 mill. (full strukturendring) ved bygging av klasserom på Rimbareid? Svar på spørsmål frå Wenche Tislevoll Ynskjer ei kvalitetssikring i høve kostnader på fortsatt drift i Selevik. Viser til budsjettforslag frå H/AP. Svar: Tekst 2019 2020 2021 2022 Fortsatt skule i Selevik

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Anne-Jorunn Bjørkum Leigvold Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 18/38-14

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Anne-Jorunn Bjørkum Leigvold Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 18/38-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Anne-Jorunn Bjørkum Leigvold Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 18/38-14 Planlagt behandling: Hovudutval for barn og unge Kommunestyret BARNEHAGEBRUKSPLAN 2018-2025 Bakgrunn for saka:

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. 1. EIGARTILHØVE Vedtektene gjeld barnehagar som Vik kommune eig og driv. 2. LOV OG REGELVERK, FØREMÅL Barnehagane skal drivast i samsvar med til ei kvar

Detaljer

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12. Vedtekter for Åmli barnehagar Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.2015, sak K 15/185 INNHALD: 1 Eigar... 3 2 Formål... 3 3 Foreldreråd og samarbeidsutval...

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Oppsummering kvalitetsdialog 11 april

Oppsummering kvalitetsdialog 11 april Oppsummering kvalitetsdialog 11 april Rådmannskontoret og stabstjenester Digitale løysingar Samnanger ligg «bakpå» mellom anna når det gjeld kommunal heimeside, innsynsløysingar for publikum og overgang

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå oktober 2016 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt

Detaljer