HANDLINGSPROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPROGRAM 2014 2017"

Transkript

1 HANDLINGSPROGRAM Ynskjer frå avdelingane om investeringar som effektiviserar drift

2 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 13/ Kopi: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Årsbudsjett 2014, handlingsprogram og økonomiplan Gol barnehage GOL BARNEHAGE Gol barnehage sine mål er nedfelte i kommuneplan og felles årsplan for alle barnehagane, revidert INVESTERING Mål Barnehageplassar og barnehagebygg Nok plassar slik at lokale behov for heiltids- og deltidsplassar for barn både over og under 3 år er dekka med gruppestorleikar som ikkje overstig nasjonale standardar Tilby faste tilfredsstillande bygg til alle barnehageplassar og helst der brukarane ønskjer dei Tilpasse bygningane i forhold til barna og personalet sine behov. Ruste opp og vedlikehalde bygningane og uteleikeplassane Tiltak Hovudinvestering er ferdigstilling av ei ny avdeling i Vesterhuset som erstattar Fagerlund barnehage med mellombels godkjenning fram til sommaren Den nye barnehageavdelinga vil kunne ta i mot same tal på plassar som Fagerlund; ein og eintredjedelsavdeling. Med dette har Gol barnehage ei fleksibel løysing ved endra storleik på barnekull, for eksempel auka frå januar, for kvart år til nå er det behov for nye plassar på denne tida. Den vil også kunne vere med på å rekruttere ny arbeidskraft og tilflytting til kommunen gjennom heile året. Ved å slå saman dei andre to einavdelings-barnehagane Hallingmo og Åsgardane med Breidokk kan Gol kommune få same fleksibiliteten her. Den eine avdelinga kan vere ein naturavdeling med mykje uteaktivitetar gjennom heile året. Dette forutsett at Klubb1-ungdomsklubben flyttar inn i andre lokale, for eksempel Hallingmo barnehage som blir tom og ligg midt i sentrum i nærleik av skateparken og vidaregåande.

3 Barnehageplassar i sentrum 4 avdelingar i Vesterhuset med utviding til 4,6 ved ekstra behov. Tyngden på sentrumsplassane blir flytta frå nedre del til øvre del. Vidare samanslåing av Breidokk, Hallingmo og evt. Åsgardane vil føre til fleire sentrumsnære plassar som det mest er behov for. Bygningane Vesterhuset får ferdigstilling seinast august Rotneim behov for påbygg og ombygging for å tilfedstille arbeidsmiljøloven og miljøretta helsevern; garderobe og toalett for barn og tilsette. Øygardane problem med kloakken. I tillegg er det behov for takoverbygg på vognoppstilllingsplass og utbetring av rømningsveg. Åsgardane har behov for takoverbygg ved inngangen og utbetring av garderobe og toalettforhald for tilsette. Utbetringar jf tiltaksplanane etter vernerundar over fleire år. Utbetringa av uteleikeplassane etter årlege leikeplasskontrollar Vesterhuset 1. Utbygging, ombygging og renovering jf byggeforskrifter, miljøretta helsevern og arbeidsmiljøloven Breidokk 1. Berre mindre investeringar som er ført over på drift, utbetring av leikeplassen og høgare gjerde rundt Rotneim 1. Ventilasjonstiltak; punktaggregat bør bli installert i fleire rom, og solskjerming i andre etasje, jf rapport miljøretta helsevern Påbygging av garderobe og toalett for dei eldste barna og for tilsette, bøttekott i hovudetasje, ombygging for å gje betre plass til smågrupper for barn med funksjonsvanskar, heilrenovering av kjøkken, måling av rom og skifting av varmtvassbehaldaren frå Ved å ta ei ordentleg påbygging og renovering av Rotneim vil dette vere eit bygg som kan fungere som barnehage i lang tid framover. 3. Utvendig: takoverbygg og rekkverk ved ny inngang for blant anna vognplassar, utbetre drenering mot nord (alt dette går inn i pkt. 2 viss dette tiltaket blir gjennomført), utbetring og sikring av uteleikeapparat (jf tilsyn 2011 og 2012), ny kurs til motorvarmar, utvendig måling Åsgardane 1. Innvendig: problem med tett kloakk må bli utbetra, betre varme i garderoben, akustikken i grendasalen må betrast. Manglar tilfredsstillande garderobe og toalett for tilsette 2. Utvendig: måling, takoverbygg ved ny inngangsdør og vognoppstilling, reparere og skifte ut leikeapparat (jf tilsyn 2011 og 2012), utvide parkeringsareal Øygardane 1. Solskjerming i andre høgda for å få full effekt av nytt ventilasjonsanlegg. 2. Innvendig: problem med tett kloakk må betrast, noko oppussing/utbetringsarbeid gjenstår framleis i begge etasjane, utskifting av varmomnar. 3. Utvendig: utvendig rømningstrapp må bli fornya, eventuelt bli flytta noko, utbetring og sikring av uteleikapparat (jf. tilsyn 2011 og 2012), overbygg på plattingen til barnevogner eller snøfangar mot nord der barna søv, måling, utvide parkeringsareal Hallingmo 1. Utvendig: utbetring av uteleikeplassen med gapahuk, meir planering og parkeringsplassar til tilsette Fagerlund 1. Ingen utbetringar, sidan den blir avvikla sommaren INVESTERING Gol barnehage sitt framlegg: Budsjettkap. NYE tiltak og endringar Vesterhuset Rotneim Åsgardane Øygardane Utbygging og renovering inne og ute Utbetre ventilasjon, solskjerming, påbygging av garderobe og toalett for barn og tilsette inkl. takoverbygg, div. renovering inne, måling ute Utbetre kloakk, støydemping, garderobe og toalett tilsette, takoverbygg til vogner, måling utvendig (Forutsett at barnehagen vil bestå i åra framover) Solskjerming, utbetring av tett kloakk, branntrapp, måling utvendig

4 3137- Hallingmo Parkeringsplassar for tilsette, noko planering av leikeområdet og bygging av gapahuk (Forutsett at barnehagen vil bestå i åra framover) Kommentar til investeringsdelen i økonomiplanperioden Generelt Gol kommune har godt med barnehageplassar slik at ein kan møte større pågang, og gje tilbod gjennom heile året. Rotneim, Øygardane og Åsgardane er også naudsynte prosjekt for å få desse barnehagane til å fylle krav for både barn og tilsette. Dei største prosjekta må bli lånefinansiert. Mange mindre oppgåver kan bli gjennomført utan altfor store kostnader i eit samarbeid med Gol Byggdrift. Ikkje gjennomførte tiltak som ligg inne i Økonomiplan frå barnehagane, er vidareført; vedlikehald og utbetringar av eksisterande bygningar, uteleikeplassar og parkeringsplassar. I tillegg er det alternativ på investeringar for å slå saman barnehagar for å spare på drift, få ein meir effektiv drift, større fagmiljø og sosialt nettverk for barna på kvart alderstrinn. Vedlikehald Det er behov for ein del generelt vedlikehald av bygningane både utvendig og innvendig utanom Breidokk og Hallingmo. Vesterhuset blir tatt i samband med byggeprosjektet. I tillegg visar erfaring at det alltid oppstår nye ting i løpet av året, spesielt utbetring av uteområdet vil til einkvar tid gjelde alle barnehagane. Vesterhuset Sjå sak om utbygging/renovering. Rotneim Barnehagen treng påbygging av garderobe både for dei eldste barna og tilsette, HC-toalett og bøttekott. Det er også behov for ombygging og utbetringar inne i tillegg til ventilasjon og solskjerming i enkelte rom. Takoverbygg ved inngangen og vognoppstillingsplass er påkrevd, likeeins utbetring av kjøkkenet. Åsgardane Takoverbygg ved ny inngang er nødvendig slik at ein samtidig får overbygd vognoppstillingsplass. Det er også viktig med lyddemping i grendasalen. Det er problem med kloakken. I tillegg er parkeringsarealet veldig lite. Ikkje aktuelt dersom det blir samanslåing med Breidokk. Øygardane Det er behov for utbetring av kloakken i tillegg til solskjerming og utbetring av branntrappa. Parkeringsarealet er framleis lite. Hallingmo Parkeringstilhøva for tilsette bør bli betre, i tillegg er det behov for utbetringar av uteleikeplassen. Ikkje aktuelt dersom det blir samanslåing med Breidokk. DRIFT Mål Læringsmiljø Kvar barnehage skal vere tilrettelagt for læring og utfalding både ute - og innemiljøet o Både bygningar og uteleikeplassane skal følgje lov og forskrifter om tryggleik og pedgagisk utvikling for barn og tilsette, vere egna for formålet barnehage og ha ein plan for renovering/vedlikehald som blir gjennomført innan 3 år Det skal vere kvalifisert personale o 50% utdanna førskulelærar elelr tilsvarande og 25% utdanna barne- og ungdomsarbeidarar i kvar barnehage innan 4 år Det skal vere god tilgang på pedagogisk materiell o Gol barnehage legg vekt på tidleg innsats tilpassa det einskilde barn slik at barna er skuleparate ved skulestart jf av evaluering av prosjektet Felles løft for tidlig innsats og mål i årsplan for Gol barnehage

5 Tiltak Personalet/administrasjon 1. Kommunenes sentralforbund og Utdanningsforbundet har inngått ny særavtale med krav om at noko av den ubunde tida til førskulelærarane skal bli bundet opp på arbeidsplassen. Dette forutsett arbeidsplassar med tilknytning til nettverk og skrivar. 2. Nok personalressursar til å ivareta barn som treng spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging, blant anna tilbod om logoped og anna kvalifisert personale. Nok ressursar til norskopplæring for fleirspråklege barn og gje dei støtte i deira eige morsmål. 3. Ressursar til gjennomføring av felles pilotprosjekt for Hallingdal i samarbeid med Statped sørøst: Felles løft for tidleg innsats med vekt på språkleg og sosial utvikling med vidareføring av steg 2 Overgang barnehage skule. Deretter er det behov for støtte slik barnehagane kan fortsette å arbeide med prosjektbasert utvikling av tilsette og organisasjonen ved å vidareføre prosjektet frå «prosjekt til drift» og bruke same metode for viare utvikling. 4. Nok ressursar til tilfredsstillande opplæring, vidareutdanning og utvikling for dei tilsette, jf mål om høg fagleg standard på barnehagne og felles kompetanseplan for Hallingdal og opplæringsplan for Gol barnehage. 5. Vidareutvikle Gol barnehage som ein helsefremmande arbeidsplass med Friskliv med gratis frukt/grønt for både tilsette og barn, fysisk tilrettelegging/trim, førebyggje fråvær, noko som m.a. forutsett ressursar til å fortsette å ha ein tilfredstillande vikarordning ved alle type fråver. Bygningane 1. Lage plan for innvendig og utvending vedlikehald/utbetringar av alle barnehagebygga ut frå behov som er skisserte under investeringar, starte opp med gjennomføring av planen umiddelbart. Transport 1. Ønskje om at Gol kommune organiserer ordning med kommuneminibuss til disposisjon ved gjennomføring av aktivitetar med barna. DRIFT Gol barnehage sitt framlegg: NYE tiltak B u d s j e 2014 t t k a p. 3133,3135, Høgare gjerde rundt delar av barnehagane (Vesterhuset sitt behov er innarbeida i investering av ny avdeling) IT-utstyr/digitalt verktøy tilsette og arbeidsplassar IT-utstyr til bruk for barna jf. krav i rammeplan Kompetansehevingstiltak - eigne ressurser til å støtte tilsette som ynskjer å ta førskulelærarutdanning, barne- og ungdomsarbeiderutdanning og relevant vidareutdanning. Ressursar til å fortsette med Felles løft for tidleg innsats etter at prosjektperioden for barnehagane saman med skulane går ut i 2014 frå prosjekt til drift og overgang barnehage skule Utskifting av større uteleiker ved alle barnehagane Oppstart av Friskliv igjen for Gol barnehage med frukt og grønt, trim Auka pedagogtettleik i barnegruppene og barne

6 og ungdomsarbeidar jf. NOU 2012:1 Til barnas beste Klesgodtgjering for tilsette stk punkt motorvarmare 50 5 Kommentar til vidareføring budsjett 2013 og nye driftstiltak i økonomiplanperioden Gol barnehage klarer å halde dei nedskjeringar og inntektsauke som blei sett inn i 2010, men det fører til at barnehagane ikkje kan få skifta ut nedslitt materiale inne og ute eller vedlikehald av bygningar i det tempoet som er nødvendig. Utbetring av gjerde rundt leikeplassar Barnehagane Breidokk, Hallingmo og Åsgardane har behov for å sikre gjerdene. Dette er eit viktig tryggleikstiltak som er flytta frå inverstering til drift. Det stod også på plana i fjor. Vesterhuset sitt behov må bli tatt i samband med inversteringstiltaket. IT-utstyr for tilsette og barn Dette er viktig for at dei tilsette skal få ein god arbeidssituasjon i barnehagen til pc med heimekontor. I tillegg er det behov for utstyr for å følgje fagleg utvikling av IT i arbeid med barna i barnehagen og til bruk for pedagogisk dokumentasjon. Kompetansehevingstiltak Eigne ressursar for å gje lønstilskot, permisjon med løn eller stipend slik at fleire tilsette kan ta utdanning som førskulelærar, barne- og ungdomsarbeidar eller relevant vidareutdanning. Dette er eit viktig rekruteringstiltak for å auke kvaliteten i barnehagane. Samtidig er det viktig med ressursar til å fortsette med det gode arbeidet som er i gang med prosjektet Felles løft for tidlig innsats etter at prosjektperioden går ut i Utskifting av større uteleiker/uteplassutstyr Det faste utstyret på uteplassane treng å bli skifta ut etter kvart som materialene får råteskader pga elde. Samtidig må underlaget bli skifta ut med godkjente fallmatter. Friskliv i barnehagen Ordninga med frukt og grønt starta i 2007 og blei tatt vekk som følgje av budsjettkutt i Det er eit ynskje om få dette inn igjen saman med trim for barnehagetilsette og stressmestringskurs. Dette er eit ledd i å få ned sjukefråveret. Auka pedagogtettleik og barne- og ungdomsarbeiarar I NOU 2012:1 «Til barnas beste» er det lagt inn framlegg til auka pedagogtettleik og barne- og ungdomsarbeidarar i samband med arbeid med ny barnehagelov for å styrke kvaliteten på barnehagnane. Minstekravet er allereie auka ved at pedagogtettleiken er pr. barn i staden for pr. plass. Vi har noko over det gamle minstekravet pga nokon utvida barnegrupper, difor vil dette føre til minimum 4 nye stillingar som må bli gjort om frå assistent til førskulelærer. Det er lagt inn eit mellomlegg mellom assistent og førskulelærar med ein auke i årsløn på kr pr. stilling frå 2014 då ein reknar med at ny lov blir gjeldande. Det er lagt inn auke med 1 pedagog pr. år. Barne- og ungdomsarbeidar kjem i tillegg, men det må bli gjennomført ved at dei faste assistentane tek utdanning. Klesgodtgjering Dette blei tatt bort i 2010 på grunn av økonomien, men det er eit ynskje om å få dette tilbake med 600 kroner for tilsette i 60 % stilling eller meir, og 300 kroner for dei med lågare stilling. Det er stor slitasje på eige klede. Det er ikkje satt inn som prioritert tiltak, men fleire tilsette etterlyser dette igjen. Utbetringar Breidokk Barnehagen har hatt ein fin renovering i og treng lite utbetringar, men noko kjem likevel fram i etterkant. Det er motorvarmere for tilsette i Breidokk. Foreldrebetaling Gol barnehage følgjer regjeringa sitt framlegg i statsbudsjettet og krav i Lov om barnehagar om maksimumssats og søskenmoderasjon.

7 6 Kvart år er det noko reduksjon i foreldrebetaling som følgje av at enkelte barn har fått spesialpedagogiske tiltak med enkeltvedtak jf Opplæringslova 5.7. Desse timane har lovbestemt fritak frå foreldrebetaling. Tilskot til privat familiebarnehage Tilskot til private barnehagar er regulert i «Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkje-kommunale barnehager». Gol kommune må følgje dei nasjonale satsane for drifts- og kapitalkostnadar når ein ikkje har tilsvarande drift sjølv. Tilskotet skal aldri vere lågare enn kva kommunen sjølv brukar til tilsvarande barnehage. Gol Byggdrift Kommunalt Foretak: Det er ikkje lagt inn endringar av foretaket sine tenester til vaktmeister og reinhald for Gol barnehage. Når ny avdeling i Vesterhuset står ferdig hausten 2014 blir Fagerlund lagt ned og det kan bli noko reduksjon ved samkjøring av drift. Wenche Elisabeth Olsen

8 BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR NYE INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERAR Tiltaknr.: I BH Prioritetsnr. 1 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3130/2211 Tiltak(beskriving Utvide Vesterhuset barnehage med 1 avdeling ved å flytte Fagerlund nøkkelord):: Barnehage. Konsekvens at leieavtale med GW-Handel avsluttes pr Henvisning lovverk: Fortsettelse av prosjekt 156 (budsjett 2013 kr ) Lov om barnehagar K-sak 42/2013 (erstattar tidlegare sak 1/2013) Art/År Totalt: INVESTERING (BRUTTO): Kort beskriving av tiltaket: Se tidlegare sak i kommunestyret På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering evt.korleis kan tiltaket bli finansiert? På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering): Større einingar gir samordna drift med behov for mindre vikar, innsparing på materiell og vedlikehald og drift av bygningane. Reduksjon av 20 % stilling til administrasjon og samordning. Reduksjon rekna til til løn og i reduserte driftsutgifter - heilårsverknad. Mogeleg reduksjon med kr på vedlikehald og drift av bygningar Reduksjon kr samordning av innkjøp

9 BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR NYE INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERAR Tiltaknr.: I BH Prioritetsnr. 1 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3130/2211 Tiltak(beskriving Utvide Vesterhuset barnehage med 1 avdeling ved å flytte Fagerlund nøkkelord): Barnehage. Konsekvens at leieavtale med GW-Handel avsluttes pr Henvisning Lov om barnehagar lovverk: Art/År DRIFT/DRIFTSKONSEKVENSAR (brutto): Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar framlegg til endring: Gol kommune må passe på at det er nok plasser til å fylle lovkravet om rett til plass. Blir det færre plasser blir det også reduserte inntekter Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen framlegg til endring: Fleire plassar der fleirtalet av befolkninga i Gol bur. Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:

10 BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR NYE INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERAR Tiltaknr.: I BH Prioritetsnr. 2 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3130/2211 Tiltak(beskriving Utvide Breidokk barnehage med to avdelingar i underetasjen. nøkkelord): Legge ned 1-avdelings barnehagane Hallingmo og Åsgardane Konsekvens er at ungdomsklubben må ut, og kan for eksempel overta Hallingmo barnehage sine lokalar i Gymnasvegen 21. Henvisning Lov om barnehagar lovverk: Art/År Totalt: INVESTERING (BRUTTO): Kort beskriving av tiltaket: Lokale til ungdomsklubben blir til to avdelingar og utvida areal til personalet. Byggast om til to avdelingar for totalt 36 plassar, bygge på barnegarderobar, bad/ stelle rom i kvar ende (mot vest og aust). Arbeidsrom og møterom til personalet vere mellom avdelingane. Grave ned terrenget i front slik at det kan bli satt inn store vindauge og/eller montere fleire vindauge for å slippe inn lys. Nybygg 60m2 (30 m2 x2): kr pr. m2 = kr. 1,8 mill Ombygging 400 m2: kr pr. m2 = kr. 2,4 mill På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering evt.korleis kan tiltaket bli finansiert? Bli finansiert med lån. Reduksjon av 40% stilling til to leiarar og samordning av anna drift vil finansiere lån. Reduksjon kr pr. år. På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering): Større einingar gir samordna drift med behov for mindre vikar og innsparing på materiell og vedlikehald av drift. Reduksjon av administrasjonsutgifter kr Mogeleg reduksjon med kr på vedlikehald og drift av bygningar Reduksjon kr samordning av innkjøp av materiell Det meste av reduksjon i driftsutgifter går til å finansiere lånet kr

11 BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR NYE INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERAR Tiltaknr.: I BH - DRIFTSKONSEKVENSER Prioritetsnr. 2 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3130/2211 Tiltak(beskriving Auke med to avdelingar i Breidokk ved å legge ned Hallingmo og Åsgardane nøkkelord): Flytte ungdomsklubben til Hallingmo barnehage sitt lokale Henvisning Lov om barnehagar lovverk: Art/År DRIFT/DRIFTSKONSEKVENSAR (brutto): Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar framlegg til endring: Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen framlegg til endring: Fleire plassar der fleirtalet av befolkninga i Gol bur. Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast: Tilfredsstillande lokale til ungdomsklubben. Overta Hallingmo barnehage som også vil krevje investering i ombygging. Kan bli vanskeleg å drifte ungdomsklubben eller Hallingmo barnehage i byggeperioden.

12 Heimetenestene HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN Mål Helse og omsorgsplan for Gol kommune er i startgropa og vil bli sluttført i Helse- og omsorgsplanen vert gjort gjeldande for perioden Planstrategien er å utvikle ein langtidsplan innan helse og omsorg, som kan fungere som eit grunnlag for organisering og utvikling av tenesteområdet i forhold til endra rammevilkår, offentlige føringar og lokale behov dei neste åra. Den skal i tillegg beskrive Gol kommune sine utfordringar innan fagområdet. Kommuneplanen sin visjon om velferd og helse: «Samarbeid former framtida» Kommunen har følgjande verdigrunnlag, Mestring Mulegheiter Meining. Heimetenestene: Visjon: Omsorgstenester for meistring av eigen livssituasjon. Overordna mål: - Gol skal vere ein trygg og god plass å bu for alle menneske med behov for pleie og omsorg. - Brukarane av tenesten skal ha mulighet til å leve trygt og aktivt i eigen heim. - Tenester blir ytt etter prinsippet om beste effektive omsorgsnivå. - Den einskilde brukar skal vere trygg på å få akutt hjelp. - Pårørande skal vere trygg på å få hjelp og avlastning. - Gol har eitt tenestetilbod med fagleg riktig kvalitet tilpassa behov. Strategiar for å nå måla: - Heimetenestene er tilgjengeleg for brukarane heile døgnet. - God kommunikasjon og forventningsavklaring med brukar og pårørande. - Brukarmedverknad så langt som råd og på brukaren sin premissar. - Aktivisere brukarene sine eigne ressursar, der innlærte ferdigheter vert ivaretatt. - Aktivt lære unge funksjonshemma å mestre dagliglivets gjeremål - Aktivt arbeid med arbeidsmiljø og redusert sjukefråvær - Kompetansehevande tiltak Vi arbeider for å oppnå dette bl.a gjennom: Brukardialog og kommunikasjon med brukarar vi er ferd med å utvikle system for dialog med pårørande- og vil gjennomføre brukarundersøkjing hausten Myndiggjorde medarbeidarar mange ufaglærte i avdelingane har starta på utdanning for å bli helsefagarbeidar. Me jobber med etisk kompetanseheving, og annan intern kompetanseheving for å trygge medarbeidaren i arbeidsstuasjonen. 1

13 Tilretteleggjande leiing Innføring av nye datasystem som ressursstyring, gjennomføre intern opplæring i tiltaksplaner og riktig bruk av Gerica. Heilskapeleg og tverrfagleg tenking- ny helse og omsorgsplan vil forhåpentlegvis hjelpe oss vidare i dette arbeidet. Men oppretting av stilling som leiar for koordinerande team i Gol er ein god start. ***************** Generelt Heimetenester: Heimetenestene har tilsaman 81,59 årsverk fordelt på 142 heimlar. Heimetenestene består av den tradisjonelle heimesjukepleien og heimehjelpstenesten, konsulent for funksjonshemma og tenester til utviklingshemma. Å drive kvalitativt bra, men også kostnadseffektivt har klar samanheng med kompetanse. Og eitt av våre rekutteringstiltak bør vere å tilby kompetanseheving i konkurransen om arbeidskraft. Det må vere ein ressurs tilsvarande 10% stilling i kvar avdeling til å drive opplæring i fagsystemet Gerica, såkalla superbrukarar. Å drive systematisk opplæring på dette området har direkte innverknad på inntektene våre gjennom Iplos registreringar som blir gjort. Heimetenestene mangler ressursar til denne 10% i sine 2 avdelingar i dag, tilsaman 20% heimel. Vi bruker likevel 20% heimel til Gerica, nettopp fordi det er så viktig for både kvalitet, system, rutiner og økonomi. Dette er noko av overforbruekt i heimetenesten. Kapasiteten hjå heimetenesten er såpass sprengt at det ikkje er muleg å frigjere naudsynt tid frå pleie til Gerica konsulent for funksjonshemma. Gir lovpålagte tenester ut frå Lov om pasient og brukarettigheter, og Lov om helse og omsorgstenester i kommunen kap Personleg assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring samt støttekontakt. - Avlastningstiltak Drift: Det er aukande etterspørsel etter tenester som støttekontakt, avlastning og omsorgsløn. Det kan sjå ut som om Gol har svært mange barn og unge med ulike diagnoser som gir rett til tenester ut frå Lov om pasient og bruker rettigheter. Dette er kostnadseffektive løysingar som erstattar det vanlege tenesteapparatet og tek omsyn til valfridom for den einskilde brukaren Dette er tenester på lågaste mulege omsorgsnivå, der det å gi gode tenester og tilbod her kan hindre meir kostnadsdrivande tiltak på sikt. Det blir foreslått å auke postane til støttekontakt, avlastning og omsorgsløn. Også kommunal garanti i forhold til varig tilrettelagt arbeid, VTA,er det aukande etterspørsel etter. Kvar VTA plass kostar kommunen pr i dag om lag ,-. Ut frå etterspørsel og 2

14 behov må denne posten aukast med 3 plassar. Dette er rimelegaste alternative aktivitetstilbod-/jobbtilbod for dei det gjeld. Vi har også aukande etterspørsel etter «Inn på tunet» tiltak, Brukarstyrt personleg assistanse m.m. Dette med bakgrunn i at vi har mange unge som treng tenester, og som har krav på tenester. Inn på tunet er relativt kostnadskrevande tiltak for dei som ikkje høver på Vinn AS. Ein tanke er at Gol kommune kunne opprette ei miljøarbeiderstilling knytta til arbeidsoppgåvene til vaktmester -/reinhald og kantine. Ein person som sørga for at ungdomen kom seg på jobb og fekk real arbeidstrening. Ein full Inn på tunet tiltaksplass vil koste mellom 200 og 600 alt etter bistandsbehovet for den einskilde. I tillegg vert dette relativt kunstige oppgåver dersom vi på sikt tenker oss opplæring til å stå i og mestre ein jobb tilnærma ordinært. Denne ungdomsgruppa er ein utfordring for fleire enn Gol kommune. Kanskje Hallingdal som region skulle utfordre Nav til samarbeid om målgruppa? 3430 helsehjelp i heimen Gir lovpålagte tenester ut frå Lov om pasient og brukarettigheter, og Lov om helse og omsorgstenester i kommunen kap Helsetenester i heimen - Praktisk bistand, heimehjelp til dei som ikkje kan dra omsorg for seg sjølv Har desse tenestene som ikkje er lovpålagt, men som er eit tilbod som demper presset på tyngre omsorgstenester: Drift: - Tryggleiksalarm - Matombringing - Heimesjukepleien opplever for tida at kapasiteten er nærast sprengt. Dei klarer stort sett å ta imot utskrivingsklare pasientar i samband med samhandlingsreformen, samt å snu seg på hælen i forhold til nye situasjonar som oppstår. Det er full fagdekning, relativt lite korttids sjukefråvær. I høve samhandlingsreformen og nye krav til kommunene er det ønskjeleg å styrke heimetenestene med anna kompetanse som ergoterapi og-/eller fysioterapi. Fleire vil trenge hjelp til rehabilitering i eigen heim pga stuttare liggetid i institusjon. Forskning viser at trening i kvardagens aktivitetar i kjende omgivnadar er god rehabiltering Sidan fysioterpitenestene ligg i helseavdelinga er det naturleg at denne auken kjem der fagmiljøet er. Me støtter ei auke i den avdelinga, på dette området, men fører ikkje opp kostnader til dette tiltaket sjølv Å satse her vil mest truleg kunne forebygge sjukehusinnleggingar og press på kommunale helse og omsorgstenester. Etter samhandlingsreformen har presset på kommunale pleie og omsorgstenester auka. Me har hittil dette året kjøpt over 100 døgn sjukeheim i andre kommuner- medan vi har kun 12 døgn så langt med overliggarar på sjukehus. 3

15 Dette er eit uttrykk for at enkelte personar som vert skrivi ut frå sjukehus treng eit korttidsopphald i sjukeheim i etterkant for at funksjonsnivået skal bli godt nok til å fortsette å bu heime. Hjå andre treng vi tid til tilrettelegge heimen i tillegg. Så langt i 2013 har vi kjøpt plasser frå stat og kommuner for vel 250. På årsbasis vil dette langt på veg finansiere ei stilling i heimetenestene. Heimetenestene treng å bli styrka med ein person til på dag også helg såleis er det egentleg snakk om 1,4 årsverk. Me søkjer likevel ikkje om meir enn 1 årsverk med grunngjeving i at styrka bemanning vil redusere slitasje-/sjukefråvær og auke muligheten til å ta imot flerie direkte frå sjukehus- altså med større pleietyngde enn i dag. Pr i dag bruker me om lag eit halvt årsverk meir enn vi har heimel til i samband med ein tung ressurskrevande brukar. Dette er een del av overforbruket i heimesjukepleien- men der vi får 80% refusjon frå staten i høve ressurskrevande brukar. Altså vert inntekta rekneskapsført på eitt anna ansvar enn der forbruket er. Kreftsjukepleiar me bruker i dag 10% sjukepleiarressurs til kreftomsorg til heimebuande kreftsjuke. Dette er ei viktig teneste i kommunen, og den bør heimlast i Heimesjukepleien ser det som ønskjeleg med utvida samhandling med tilsynslegefunksjonen i høve veiledning og kvalitet, mest med tanke på medisinering- /medisinbruk. Det same gjeld Psykisk helseteneste der vi kan tenke oss eit tettare samarbeid. Det med tanke på veiledning i høve felles brukarar. Utvikling av samspelsreglar vil vere nyttig. Dette er i utgangspunktet ikkje tiltak som gir auka kostnader, men heller ei tilpasning til ein kvardag der kommunene skal overta fleire pasientgrupper, og der det vert viktig med samhandling. Pr i dag foreligg det mange vedtak om tildeling av omsorgsbustad, det ser ut som om ventetida på å få kommunal omsorgsbustad har auka dette året til 3-12 mnd. Det er starta ein prosess med Byggdrift for å få bygd om kjellaren på Gol helsetun til omsorgsbustader. Dette håper med kan skje vinteren 2013-/2014. Dette kan bety at heimesjukepleien kan drive meir effektivt gjennom spart tid i bil. Framskivi tal for befolkningsauke i Gol viser ein auke i antal eldre frå om lag Me bør derfor allereie no starte med å planleggje ei utviding av tilbodet. Pr i dag har Gol tilsaman 43 omsorgsbustader, dersom ein ser talet på sjukeheimsplassar og omsorgsbustader i lag er talet 75. Dekningen bør ligge på 25% av antal eldre over 80 år. I 2030 bør vi ha 90 sjukeheimsplassar-/omsorgsbustader. Dette planarbeidet blir ein del av den nye helse og omsorgsplanen. Omsorgsbustader for demente: Omsorgsbustadene i Torstadvegen og Furuvegen er utforma og serskild tilrettelagt for å høve for demente. Ideologien bak bygginga av desse bustadene var at så lenge ein hadde integrerte tenester var det mulig å bemanne opp eller ned ut frå behovet til dei som bur der. Utfordringa vår no er at presset er urimelig stort på heimesjukepleien, og det ikkje er muleg å flytte meir personale inn. Pleietyngden er svært stor i Torstadvegen i tillegg til demens er mange pleietrengande. Det vert jobba for å få på plass eit demensteam i kommunen. Dette kan truelg vere opp å gå i løpet av hausten Det vert også jobba regionalt med tanke på tiltak i høve forsterka demensomsorg. Ein bolig i Drammen som er bygd for demente og har tilgjengeleg all kjend teknokogi har til samanlikning 1/3 meir bemanning enn Torstadvegen har i dag. Det betyr at vi burde hatt 1,5 årsverk meir i dette tenesteområdet i tillegg til nattvakt. 4

16 Avdelingsleiar for heimetenestene trur ikkje kommunen kan kvitte seg med den 5. nattevakte på dette tidspunkt. Behovet er absolutt tilstades f.eks i Torstadvegen med tanke på forsvarlege tenester. Heimetenestene har starta eitt samarbeid med frivillighetsentralen med tanke på dagtilbod til demente. I fyrste omgang søkjer vi om midlar frå helsedirektoratet til oppstart av 8 nye plasser, dette med tanke på bebuarane i Torstadvegen. Tilskot kan ikkje nyttast til løn, såleis kan vi søkje og organisere tilbodet truleg også noko til administrasjon men mesteparten av tilskotet må gå vidare til Frivillighetsentralen som tek ansvar for ei dagleg drift av tilbodet. Dette håper vi å få i gang ut på hausten Kommunen må likevel opprette minst ei halv stilling knytta til Torstadvegen. Møblar: Møblar i fellesareale i omsorgsbustadene er omsorgsavdelinga sitt ansvar. Gol byggdrift har ansvar for faste installasjonar, medan møblar må avdelinga ta ansvar for. Me må starte i det små for å kunne foreta ein gradvis utskifting av nedslitte sofaer og stolar i fellsareale i omsorgsboligane. Heilt nødvendig å få gjort noko i 2014 også. Forebyggjande team: Det er ønskjeleg å opprette forebyggjande team på 2 til 3 personar med ulik fagleg bakgrunn f.eks fysioterapeut-/sjukepleie. Teamet skal drive oppsøkjande verksemd hjå heimbuande eldre med tanke på tilretteleggjing for å hindre fall, isolasjon, underernæring m.m. Eit slikt team vil truleg kunne gi eit pluss til kommunen i færre sjukehusdøgn. Eit forebyggjande team vil også kunne ha som formål å kartleggje kor vidt ein person kan nyttigjere seg tekniske hjelpemidlar av alle slag og såleis utsette tidspunktet for når kommunen må inn med individuelle tenester. Dette er no innan rekkevidde gjennom prosjekt i helseavdelinga heimetenester til utviklingshemma Yter lovpålagte tenester ut frå Lov om pasient og brukarettigheter, og Lov om helse og omsorgstenester i kommunen kap Helsetenester i heimen - Praktisk bistand, heimehjelp til dei som ikkje kan dra omsorg for seg sjølv - Praktisk bistand opplæring - Kommunal avlastning barn og unge med serskilde behov Vi gir tenester pr i dag til 24 personar, inkludert avlastning: - 17 personar ( 18 fra 1. sept) får teneste etter Pasient og brukerrettighetsloven 2-1a andre ledd, og kommunal helse-tenesteloven 3-2 nr 6, bokstav a. - 2 ( 3 fra sept) personar mottek teneste etter same paragrafer i eigen heim, annan adresse enn Helsetunvegen. Tenestene omfattar:: - Hjelp til dagleglivet sine ferdigheter, diverse innkjøp, mat etc, vask av bustad. Følge til lege, tannlege, fysioterapi, fotpleie, - Hjelp til å hjelpe seg sjølv. 5

17 - Helsehjelp/ivareta eigen helse /personleg hygiene - Aktivisering/opplevingar - Sosial kontakt - Læring av nye ferdigheter, samt oppretthalde innlærte ferdigheter. - Hjelp til transport til arbeid og dagaktivitetar - Tenestene er individuelle, etter kartleggjing.(budda) 1 person mottek tenester etter Pasient og brukerrettighetsloven 2-1a annet ledd. Lov om kommunal helse- og omsorgstenester 3-1, for å oppfylle ansvaret etter 3-1 skal kommunen blant annet tilby personleg assistanse, herunder praktisk bistand, opplæring og støttekontakt. 3-2 første ledd, nr 6 bokstav b. Kommune og helsetenesteloven kap 9. rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med Psykisk utviklingshemming. Dette medfører at der må vere 2 personar tilstedes når tvang og makt vert utfør. (1 med høgskulekompetanse og ein med 1 årig utdanning innan helse) Dispensasjonar vert gitt frå fylkesmannen i begrensa omfang. 4 personar ( 3 personer, fra 1 sept) mottek teneste etter Pasient og brukerrettighetsloven 2-8 ( vilkår for å motta avlastande tenester) Kommune og helsetenesteloven 3-2 nr 6 bokstav d.( avlastning). Dette er lovpålagte tenester. Tenesten gis etter individuelle vedtak. Antall dager i veka/ mnd varierer. Drift: Tenesteområdet driv ei teneste som i stor grad er lovpålagd og rettighetsstyrt. Budsjettet baserer seg heldigvis ikkje lenger på historiske data, men byggjer på reell situasjonsanalyse og behovsdokumentasjon, Buddha kartleggjing, endringar i brukars teenstebehov vert såleis fanga opp og gir mulighet til dokumentasjon. Tenestetilbodet blir gjeve i brukarane sine eigne bustader og på arbeidssenteret. Talet på brukarar er høgt i forhold til storleiken på kommunen og omfattar både barn og vaksne. Kommunen får refusjon for ein del av kostnadane til ressurskrevjande brukarar. I Gol kommune er det no fleire ungdommar på veg til å flytte i eigne bustader. Desse vel i større grad enn tidlegare å busetje seg utanom dei kommunale bustadane i Helsetunvegen. Kommunen må yte tenester som butrening, praktisk bistand mm også til denne gruppen. Avdelinga har stø kurs framover med små skritt om gongen, det er igangsatt nye turnusar, vi har fått titlsatt mange nye dyktige og godt kompetenete medarbeidarar og det vert jobba intenst med å få på plass tiltaksplaner, nye rutiner og prosedyrer. Parallelt jobber vi med arbeidsmiljø og kultur. Vi har fått gode tilbakemeldingar frå bl.a fylkesmannen og habiliteringstenesten som ser ei god forandring! Det vert heldigvis oppstart i høve byggjing av nye kontorer til områdeleiarane hausten i samband med dette vil vi trenge nokon nye kontormøblar- og annan ytt inventar til køkkenkrok i nytt personalrom. 6

18 Avlastning: Behovet for avlastning er aukande. Dette er ei lovpålagt oppgåve som me er pliktige til å gi til dei som fyller vilkåra i Lov om pasient og brukerrettigheter. Det er kommunen som bestemmer nivået på tenesten ut frå Lov om helse og omsorgstenester. Omsorgsavdelinga har fått ansvar for avlastning til fleire brukarar. I tillegg yter omsorgsavdelinga etter-skule-avlastning for ungdommar som har behov for tilsyn og som ikkje kjem inn under SFO-ordninga. Avdelinga har dessutan fått auka kostnader til avlastning i feriar sidan kommunestyret vedtok å redusere SFO-ordninga All avlasting skal vera gratis. Avdelinga må også dekke husleige, utstyr til avlastningbustadane og mat til dei som er på avlastning. Transport til og frå avlastning skal dekkes av kommunen.me treng å styrke driftspostane på husleige, transport-/bilhald, strøm, medisin og mat til det nivået det faktisk ligg på i dag. Gol kommunale arbeidssenter: Gol kommune har eit arbeidssenter som gir tilbod om dagaktiviteter til psykisk utviklingshemma. Det vert i dag gitt tilbod til 11 brukarar. Antal varierer på dagane i veka. 2 brukarar mottek dagtilbod kvar dag heile veka. For disse brukarane er arbeidssenteret å ansjå som avlastningstilbod, fordi dei bur heime hjå sine pårørande. Hemsedal kommune kjøper plass til ein brukar. Fra hausten er det også ønskje om å kjøpe ein plass frå Hol kommune. Dette er ikkje ei lovpålagt teneste, men det er derimot lovpålagt å gi brukarane tilbod om aktivitetar. Jfr..forskrift om kvalitet i omsorgstenestene for tenesteyting etter lov av 19. nov 1982 nr 66 om helsetenesten i kommunene og etter lov av 13 des 1991 nr 81 om sosiale tenester. Sjå også rundskriv «Aktiv omsorg» Såleis vil ei nedtrapping av aktiviteten ved Gol kommunale arbeidssenter betyr ei opptrapping andre stader, og vil såleis ikkje føre til reell innsparing. Nye lovpålagte tiltak-/brukarar: 1. VTA, Vinn AS kr ,- Avlastning i helsetunvegen kr ,- 2. Dagtilbod på kommunalt arbeidssenter med 1:1 oppfølging: kr ,- Auka antal kveldsvakter i forhold til dagens tilbod, 113 kvelder kr ,- Auke antal dagvakter, 80 lørd-/søndag kr ,- Kr , % Brukarstyrt personleg assistanse (BPA) kr ,- Avlastning 1 helg pr mnd. Kr ,- Kr , timer pr veke, praktisk bistand-/opplæring kr ,- 5. 7

19 Ny Bpa bruker, refusjon frå staten på nesten all kostnad, Reell kostnad for Gol kommune ut frå det vi veit i dag kr ,- 6. Arbeidstilbod 5 dagar pr veke, VTA eller liknande kr ,- pr år 2,8 årsverk kr ,- pr år. Totalt kr ,- pr år Brukar 2 flytter inn i bustad i Helsetunvegen i september. Vi vil forsøke å løyse dette behovet innafor dei rammene vi har. Vi treng å styrke budsjettet på området kommunal avlastning med kr ,- Støttekontakt med kr ,- VTA, 3 nye plasser kr ,- Brukarstyrt personleg assistanse kr ,- Inntektene våre vil auke med om lag ,- i Dersom det viser seg at vi ikkje klarer å løyse oppgåvene knytta til brukar 2 innafor dei rammene vi har, må vi heller kome attende til budsjettjustering i løpet av I høve brukar 6 avventer vi til vi veit utfall og type tiltak, samt kostnader knytta til dette. Det er serdeles vanskelig å anslå før vi veit både tidspunkt og val av virkemiddel. I tillegg til ovanståande vil ein brukar som vi har kjøpt miljøarbeidartenester til hjå Innova Sjong på Nes flytte heim til Gol hausten Frå og med 11. september 2013 må tenesteområdet til utviklingshemma stille med kvilande nattevakt 2 netter totalt 12 timar kvar veke ut kalenderåret Frå og med 1. januar 2014 skal vi overta ansvaret for full drift av tiltaket. Vi betaler pr i dag 2,2 mill for denne tenesten- og meiner at vi skal klare å organisere denne tenesten innafor den same ramma i Denne personen skal også starte i VTA frå og med januar Prioriterte tiltak drift PRI Budsjettkap. Nye tiltak og endringar Utvida tilbod om; BPA (borgarstyrt personleg assistanse), omsorgsløn, støttekontakt, privatavlasting og skoleavlastning, VTA Gradvis utskrifting av møbler i fellesareal omsorgsboligar Gerica superbruker, 10% stilling Gerica superbruker, 10% stilling Kreftsjukepleiar, 10% % Aktivitør omorgsbolig Hjelpepeleiar heimetenestene, 100% og 3431 Kontormøbler og IKT i samband med nye kontor

20 Investering: Ombygging til omsorgsbustader i kjellaren på gamle Oda avdelinga i Gol helsetun. I fuyrste omgang søkt om midlar til å prosjektere tiltaket- samt søke tilskot hjå Husbanken. Helse- og omsorgsplanen vil vere ferdig i løpet av Her vil Gol kommune få retning og føringar i vegen vidare- utvikling av omsorgsavdelinga mot

21 BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR NYE INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERAR Tiltaknr.: I Prioritetsnr. 1 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3430/2542 Tiltak(beskriving Innføring av velferdsteknologi i heimetenestene nøkkelord): Henvisning lovverk: Art/År Totalt: INVESTERING (BRUTTO): Kort beskriving av tiltaket: Kjøp av nettbrett, direktelink-nettbrett med pårørande, storskjerm vaktrom På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering evt.korleis kan tiltaket bli finansiert? Det vil bli søkt om midlar På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering): Ein kan redusere betydeleg på rapportering og dokumentasjon reknar med ei innsparing på ressursane tilsvarande 50 % stilling (forsiktig anslag)

22 BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR NYE INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERAR Tiltaknr.: I Prioritetsnr. 1 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3430/2542 Tiltak(beskriving Innføring av velferdsteknologi i heimetenestene nøkkelord): Henvisning lovverk: Art/År DRIFT/DRIFTSKONSEKVENSAR (brutto): Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar framlegg til endring: Velferdsteknologi får eit stadig større statleg fokus, sjå rapport. Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen framlegg til endring: Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast: Det er ikkje slik at innføring av teknologi utan vidare vil føre til betre tilbod og lågare kostnader for kommunen. Fortsatt skal mennesket vere i fokus. Men gitt at tida til omsorgsmedarbeidarar blir nytta meir effektiv og med mindre papirarbeid og rapportering, kan ein håpe å redusere på tilsette.

23 BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR NYE INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERAR Tiltaknr.: I Prioritetsnr. 1 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3431/2651 Tiltak(beskriving Kontor- og personalfasilitetar Helsetunvegen nøkkelord): Henvisning lovverk: Art/År Totalt: INVESTERING (BRUTTO): Kort beskriving av tiltaket: UKL-sak 31/2013 legg opp til at det skal byggast ut kontor- og personalfasilitetar ved Helsetunet. Tiltaket er budsjettert med i 2013 prosjekt 108. På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering evt.korleis kan tiltaket bli finansiert? Administrasjonen er bedt om å utrede forskjellige måtar å bygge på som kan løyse ut tilskot og gje gode løysingar for fleire På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering): UKL føreset i sin sak at avdelinga skal effektivisere (spare inn kostnader) tilsvarande renter og avdrag i lånet si løpetid.

24 BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR NYE INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERAR Tiltaknr.: I Prioritetsnr. 1 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3431/2651 Tiltak(beskriving Kontor- og personalfasilitetar Helsetunvegen nøkkelord): Henvisning lovverk: Art/År DRIFT/DRIFTSKONSEKVENSAR (brutto): Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar framlegg til endring: Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen framlegg til endring: Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast: Redusert leige av ein bustadel vil gje reduserte leigekostnader til Gol Byggdrift KF. Det må også effektiviserast på drift.

25 ÅRSBUDSJETT 2014, HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN KOMMUNALTEKNISK AVDELING Kommuneplan for Gol utdrag av mål for verksemda VASSFORSYNING OG AVLØP Hovudplanar for vatn og avløp skal vera retningsgjevande for prioritering av tiltak på vass- og avløpssektoren Abonnentane skal ha nok vatn, godt vatn, sikker og effektiv vassforsyning Kommunale vass- og avløpstenester skal sikrast gjennom gode kvalitetssikringssystem, rutinar og informasjon Gol kommune skal ha 100% dekningsgrad på kommunale kostnader med vass- og avløpstenester Stimulere til rekruttering av fagkompetanse på vatn og avløpsektoren på alle nivå Vidareutvikle tenestene med fokus på HMS, kompetansehevande tiltak og IT-baserte løysingar. RENOVASJON Kommunen skal vere pådrivar for alternativ og nyskapande avfallshandtering Gjennomføre tiltak for å nå målsetjingane i avfallsplan for Hallingdal Gol kommune skal stimulere personar og verksemder til avfallsminimering og gjenvinning. KOMMUNALE VEGAR OG TRAFIKK Alle kommunale vegar skal ha tilfredsstillande standard for dei behov vegane skal tene Utarbeide ein forpliktande hovudplan veg som grunnlag for prioritering og finansiering av framtidig kommunal infrastruktur/vegsystem Nye kommunale vegsystem skal forankrast i kommuneplanens arealdel og ha standard som tilfredsstiller statlege retningsliner Alle vegar der grunnforholda tilseier det, skal ha fast dekke Gatemiljøet i Gol sentrum skal ivaretakast med god drift og godt vedlikehald Trafikktryggleiksplan for Gol skal vera retningsgjevande for prioritering av trafikktryggleik Trafikkplanlegging skal ha fokus på trafikktryggleik generelt og mjuke trafikkantar spesielt Etablere digitalt kartsystem for offentlege trafikkskilt. Mål Vatn og avløp Vedta Hovudplan vatn og avløp. Gjennomføre tiltak prioritert i Hovudplan vatn og avløp med tilhøyrande handlingsplanar med særleg vekt på utbygging av vassforsyningsanlegga generelt. Følgje opp krav i rammeløyvet for utslepp. Vidareutvikle driftstenestene med fokus på HMS, kompetansehevande tiltak og IT-baserte løysingar. Renovasjon Gjennomføre mål i Avfallsplan for Hallingdal Vegsektoren- kommunale vegar Betre standarden av kommunalt vegnett ved å tilføre midlar i samsvar med handlingsplanen. Følgje opp tiltaksplanen i Trafikktryggleiksplan for Gol kommune. Vidareutvikle driftstenestene med fokus på HMS, kompetansehevande tiltak og IT-baserte løysingar. 1

26 Tiltak Rehabilitering av vatn- og avløpsleidningar i samsvar med hovudplanar og handlingsplan. Gjennomføre tiltak i Avfallsplan for Hallingdal. Utbetring og asfaltering av det kommunale vegnettet i samsvar med behova i handlings-planen innanfor gitte økonomiske rammer. Følgje opp tiltaksplanen i Trafikktryggleiksplan for Gol kommune. Vidareutvikle driftstenestene med fokus på HMS, kompetansehevande tiltak, IT-baserte løysingar og utstyr som er nødvendig for ei god tenesteyting. Økonomiplan INVESTERING Kommunalteknisk avdeling sitt framlegg: Tiltak som ligg inne i Økonomiplan , er føresett oppretthaldne. Budsjettkap. Videreføring av tiltak jf. Økplan med nye tiltak og endringer.(i fet skrift og kursiv) Vassforsyning 1. Utskifting Heradleidning del I-II-III (prosjekt 124) 2. Valdresvegen/Sislevegen rehabilitering ledningsnett 3. Torstadvegen rehabilitering ledningsnett 4. Stasjonssida rehabilitering ledningsnett Avløp 1. Valdresvegen/Sislevegen rehabilitering ledningsnett 2. Torstadvegen rehabilitering ledningsnett 3. Stasjonssida rehabilitering ledningsnett og pumpestasjon 4. Innløp Golsfjellet renseanlegg Renovasjon Kommunale vegar 1. Trafikktryggleikstiltak kommunal eigendel (frå drift) 2. Utskifting av traktor (delfinansiering)-sjå vatn/avløp 2010/12 3. Utskifting av utstyr til traktor. 4. Asfaltering av p-plass v/austre avkøyring Rv7 5. Rehabilitering Eiklid bru 6.Utskifting bil driftsavdeling Tabellen viser både tiltak i økonomiplanperioden og årsbudsjettet for Kommentar til investeringstiltak i økonomiplanperioden Vassforsyning og avløp Avklaring vedr. grunnavståelse til prosjekt 124 etappe I, II og III, er i orden slik at det kan prosjekteres ferdig, legges ut på anbud og utførast i 2013/14. Ledningsnett i området Valdresvegen og Sislevegen må rehabiliteres på grunn av alder og forsyningssikkerhet. Tiltaket ses i samanheng med utbygging av ny skule. 2

27 Ledningsnett ovanfor Torstadvegen har lekkasjar og trenger rehabilitering. Innløpet på Golsfjellet renseanlegg trenger et sandfang og forbedra forhold for prøvetaking. Ledningsnettet på stasjonssida har lekkasjer og frostproblemer. Pumpestasjon avløp er utslitt. Revideringa av Hovudplan vatn og avløp vil avklare framtidige nye investerings- og driftstiltak i perioden f.o.m Renovasjon: Ingen tiltak Kommunale vegar Trafikktryggleikstiltak kommunal eigenandel gjer det mogeleg å søke Statens vegvesen om å dekke 60% av tiltaket. Det ble lagt inn forslag om utskifting av traktor med kroner i Prisstigning og redusert innbyttepris gjør at dagens behov er på kr Av dette manglar avdelinga kroner som skal budsjetterast på vegsektoren. Utsatt utskifting av traktoren har- og vil føre til redusert innbyttepris og høye driftsutgifter i form av kostbare reparasjoner. Dette er nærare beskreve under tiltak for investeringsbudsjett Feiemaskin til traktor er slitt og krever ofte reparasjonar. Den feiemaskinen vi har i dag har ikke oppsamler, noe som gjør at den er lite effektiv og medfører stor risiko for skade på bilar og bygningar langs vegane. Det er derfor tatt med midlar til kjøp av feiemaskin til traktor i 2014 Eiklid bru vart rehabilitert for ca ,- i 2010, dette for å kunne opprettholde brua som kjørevei på kort sikt. Totale rehabiliteringsbehov for Eiklid bru er satt til 1.5 mill. Kommunalteknisk avdeling har derfor satt opp et behov på 1 mill for å bringe brua i forskriftsmessig stand. Bilen til driftsavdelingen er 2004 modell og har gått ca ,- Bør byttas ut i 2014 med omsyn til innbyttepris og økte vedlikeholdskostnader. Når det gjeld andre tiltak, blir det vist til kommentarar frå budsjettbehandlinga for

Budsjettforslag - 2014-2017 - tiltak INVESTERING

Budsjettforslag - 2014-2017 - tiltak INVESTERING Budsjettforslag - 2014-2017 - tiltak INVESTERING INVESTERINGSTILTAK SOM GJELD SJØLVKOST AVD. 41 - KOMMUNAL-TEKNISK - SJØLVKOST Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: 2014 2015 2016 2017 I4350-001-VEG Avd. 41 -

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE 1 Årsmelding OMSORG HEIMETENESTER (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om OMSORGSAVDELINGA : 1. BU- OG LEVEKÅR Gol kommune skal vera ein kommune

Detaljer

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD POSITIVE DRIFTSTILTAK: UTVAL FOR KULTUR OG LEVEKÅR AVD. 27 - GOL SKULE Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: 2014 2015 2016 2017 D3111-001-POS Avd. 27 - Gol

Detaljer

Gol kommune. Avdelingane sine framlegg til. Handlingsprogram. med verbaldel til. Økonomiplan 2008 2011. Framlegg til Formannskapet 18.

Gol kommune. Avdelingane sine framlegg til. Handlingsprogram. med verbaldel til. Økonomiplan 2008 2011. Framlegg til Formannskapet 18. Gol kommune Avdelingane sine framlegg til Handlingsprogram med verbaldel til Økonomiplan 2008 2011 og Årsbudsjett 2008 Framlegg til Formannskapet 18.oktober 2007 2 INNHALD 0. GRUNNLAG FOR ARBEIDET MED

Detaljer

Økonomiplan 2009 2012

Økonomiplan 2009 2012 Gol kommune Handlingsprogram med verbaldel til Økonomiplan 2009 2012 og Årsbudsjett 2009 Avdelingane sine framlegg til politisk behandling INNHALD 0. GRUNNLAG FOR ARBEIDET MED HANDLINGSPROGRAMMET 0.1.

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva»

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva» 2014 til 2020 «Fitjar; ein god stad å leva» Omsorgsplan for Fitjar kommune Plangruppe Fitjar Kommune 2014 til 2020 1 Innleiing 1.1 Mandat 2 Føresetnader for omsorgsplanen 2.1 Omsorg 2.2 LEON- BEON-prinsippet

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07.

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. Den som aldrig Den som aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gjør du? Piet Hein INNHALD 1. Planarbeid... 3 2.

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Nye driftstiltak positive tiltak. Framlegg frå avdelingane

Nye driftstiltak positive tiltak. Framlegg frå avdelingane Nye driftstiltak positive tiltak Framlegg frå avdelingane Tiltaknr.: STAB-D-001-1000 Politisk ansvar ipad Prioritetsnr. Tiltak(beskriving ipad til politikarane 150.000 Folkevalde for perioden 2011 2015

Detaljer

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 Side 1 av 80 Innhaldsregister 1 INFORMASJON OG POLITISK NIVÅ...5 1.1 SAMFUNN... 5 1.2 BRUKARAR... 5 1.2.1 Endring i høve til 2004... 5 1.2.2 Tenesteproduksjon

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 1 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Organisatoriske verkemidlar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 Vedteken i kommunestyret 19.03.2015 Innhald: 0 SAMANDRAG... 3 1. BAKGRUNN... 5 2 UTFORDRINGAR... 6 2.1 BEFOLKNINGSUTVIKLINGA I ALDERSGRUPPENE

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Bakgrunn og status for budsjett

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 06.05.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Merk tida! Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune. Bygder med fortid og framtid

Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune. Bygder med fortid og framtid Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune Bygder med fortid og framtid INNLEIING RÅDMANNEN SIN KOMMENTAR 3 ØKONOMISK RESULTAT 5 FOLKETAL 9 ORGANISASJONEN 10 Politisk organisering 10 Administrativ organisering 11

Detaljer

Rådmannen sin rapport 1. kvartal 2013. Pr. 26.4.2013 (rekneskap pr. 26.4.2013)

Rådmannen sin rapport 1. kvartal 2013. Pr. 26.4.2013 (rekneskap pr. 26.4.2013) Rådmannen sin rapport 1. kvartal 2013 Pr. 26.4.2013 (rekneskap pr. 26.4.2013) Generelt om kvartalsrapporten Kvartalsrapportering bakgrunn Behovet for kontroll og informasjon er stort. M.a. har Kontrollutvalet

Detaljer

PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN

PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN side 2 av 60 INNHALD DEL 1 INNLEING. side Forord 5 Visjon og overordna mål 2020 7 Verdigrunnlag 9 Kulturarven 11 DEL 2. MÅL

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2016-2018 Biletet i toppen er frå Meadalen med utsikt over Vårdalen. Foto: Merete Byrøygard

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2016-2018 Biletet i toppen er frå Meadalen med utsikt over Vårdalen. Foto: Merete Byrøygard dokument for Lom kommune Gjestfri og nyskapande Lom kommune Innhald: Del 1 - Bakgrunn 3 Del 2 - Forslag til tiltak 10 Del 3 - forslag 34 Del 4 - Politisk behandling 46 Del 5 - Vedteke budsjett 50 2015

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

VEDLEGG 1...9 HUSBANKEN SINE VERKEMIDDEL FOR PRIVATE...9 HUSBANKEN SINE VERKEMIDDEL FOR KOMMUNANE...10

VEDLEGG 1...9 HUSBANKEN SINE VERKEMIDDEL FOR PRIVATE...9 HUSBANKEN SINE VERKEMIDDEL FOR KOMMUNANE...10 1 FORORD... 2 2 FAKTA OM MIDSUND KOMMUNE... 3 2.1 STATISTISKE NØKKELDATA FOR MIDSUND KOMMUNE...4 2.2 DAGENS SITUASJON OG SYN PÅ FRAMTIDA - PROSJEKTGRUPPA...4 3 BUSTADSOSIAL KARTLEGGING... 5 4 BUSTADPOLITISK

Detaljer