Hovedpunkter. 2. kvartal 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedpunkter. 2. kvartal 2015"

Transkript

1

2

3 Hovedpunkter Resultat før skatt Millioner kvartal kvartal kvartal kvartal 2015 Resultat før skatt 32 millioner kroner (18) Egenkapitalavkastning på 15,5 prosent (9,7) Kostnadsprosent redusert til 48,9 (60,6) Normalisert tap 1,1 (0,7) Flat utvikling i brutto utlån til 3,7 milliarder kroner (3,7 milliarder) Økt innskuddsdekning til 102 prosent (93) Styrket soliditet kapitaldekning 17,1 prosent (15,7) 1. halvår 2015 Resultat før skatt 49 millioner (32) Egenkapitalavkastning på 11,9 prosent (8,4) Kostnadsprosent redusert til 54,3 (64,4) Delårsrapporten er ikke revidert. Side 1

4 Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015 Eika Kredittbank AS er et heleid datterselskap av Eika Gruppen AS. Selskapet leverer produkter og løsninger innenfor kortområdet og objektsfinansiering. Produktene omfatter gave-, debet- og kredittkort og objektsfinansiering med salgspantlån til person- og bedriftsmarkedet og leasing til bedriftsmarkedet. Selskapets målsetting er å styrke lokalbankene gjennom å levere konkurransedyktige, innovative og brukervennlige løsninger innenfor kortområdet og objektsfinansiering for sine distributører. I starten av 2015 ble Eika Safe lansert. Eika Safe er en mobil lommebok der alle betalingskort utstedt av lokalbankene blir tilgjengelige. Løsningen vil bli tilgjengelig for lokalbankkundene i løpet av tredje kvartal I tillegg har selskapet bankkonsesjon og tilbyr innskuddskonti i nettbanken Sparesmart.no. Selskapets kunder er hovedsakelig knyttet til alliansebankene i Eika Gruppen. Hovedkontoret er i Oslo og kundesenteret for kortvirksomheten ligger på Gjøvik. I tillegg er selskapet representert i Trondheim. Resultat- og balanseutvikling Selskapet oppnådde et resultat før skatt i kvartalet på 31,9 millioner kroner og første halvår 48,5 millioner kroner mot henholdsvis 18,5 millioner kroner og 32,1 millioner kroner i Resultatforbedringen skyldes i all vesentlighet høyere utlånsvolum innenfor kortvirksomheten og omlegging av fordelsprogrammet til kortkundene. Netto renteinntekter for kvartalet var 88 millioner kroner (79,8) og for første halvår 171 millioner kroner (157,6). Økningen kommer hovedsakelig som følge av vekst innenfor kortvirksomheten og lavere finansieringskostnader. Distributørprovisjoner og andre provisjonskostnader er i kvartalet 9,6 millioner kroner lavere enn i tilsvarende periode i fjor og 14,9 millioner kroner lavere hittil i år, blant annet som en effekt av omlegging av bonusprogram for kredittkortkunder. Omleggingen innebærer at kundene oppnår rabatt ved bruk av kortet og ikke direkte bonusutbetalinger som tidligere. Rabattene er dekket av eksterne leverandører. Driftskostnadene utgjør 40 millioner kroner i kvartalet og 83 millioner kroner hittil i år, som er på nivå med fjoråret. Tapskostnadene i andre kvartal er på 9,9 millioner kroner og på 21,2 millioner kroner hittil i år som er henholdsvis 2,5 millioner kroner og 7,5 millioner kroner mer enn i Avviket skyldes at tapene i fjor var uvanlig lave. Annualisert tap i prosent av brutto utlån utgjør hittil i år 1,1 prosent (0,7). Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer utgjorde 49,5 millioner kroner ved utgangen av første halvår, en reduksjon på 2,3 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor, nedgangen skyldes salg av overvåkingssporteføljen i Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer utgjorde 1,3 prosent av utlånsporteføljen, en reduksjon på 0,1 prosentpoeng fra året før. Selskapet viser marginal porteføljevekst på 11 millioner kroner siste 12 måneder, men god underliggende drift. Brutto utlån er 3,7 milliarder kroner ved utgangen av første halvår Selskapet har hatt en vekst innenfor kredittkort og salgspantlån på henholdsvis 34,3 millioner kroner og 41,4 millioner kroner, men en nedgang i leasingvolumet på 65,1 millioner kroner. De to siste månedene i kvartalet har leasingområdet hatt en forsiktig vekst. Selskapet har en strategi om å redusere innskuddsdekningen. Til tross for rentenedsettelser har selskapet hatt vekst i innskudd i første halvår. Innskuddsveksten har blitt benyttet til å tilbakebetale forfall av et konserninternt lån i begynnelsen av juni måned. Innskuddsdekningen er ved utgangen av første halvår på 102 prosent. Selskapets soliditet er tilfredsstillende og må sees i sammenheng med konsernets samlede kapitalsituasjon. Likviditetssituasjonen Likviditetssituasjonen i selskapet er svært god. Likviditetsbehovet dekkes ved gjeld til kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder. Innskudd fra kunder er økt med 97 millioner kroner i 2015 og innskuddsdekningen er ved utgangen av første halvår på 102 prosent mot 93 prosent på samme tid i fjor. Selskapet har ved utgangen av første halvår også 300 millioner kroner i ubenyttede trekkfasiliteter. Selskapet har ikke tatt opp nye lån hittil i Ved utgangen av første halvår har selskapet balanseført likviditet på 1,5 milliarder kroner bestående av fordringer på sentralbank og kredittinstitusjoner uten løpetid på 1,0 milliard kroner og rentepapirer med fast avkastning og rentefond på til sammen 0,5 milliarder kroner. Plasseringene er hovedsakelig i instrumenter med lav risiko og høy grad av likviditet, det vil si statspapirer, bankinnskudd i banker med god rating, obligasjoner med fortrinnsrett og fordringer mot norske kommuner og verdipapirfond. Risikoforhold og kapitaldekning Selskapet er underlagt regelverk for krav til tilfredsstillende kapitaldekning. Det er etablert funksjoner, systemer og roller for sikring av god risikostyring og kontroll. Selskapet tilfredsstiller kravet til forsvarlig kapitaldekning basert på virksomheten per 30. juni Eika Kredittbank har per 30. juni 2015 kapitaldekning på 17,1 prosent og ren kjernekapitaldekning på 14,7 prosent. Side 2

5 Selskapets kapitalmål er tilpasset regulatoriske krav for norske banker og finansinstitusjoner, og ytterligere styrking vurderes løpende ut i fra krav fra markedet og myndighetene. Den vesentligste risikoen i selskapet er kredittrisikoen, hovedsakelig i forbindelse med objektsfinansiering og usikret kreditt knyttet til utstedelse av kredittkort. Kredittrisikoen består videre av investeringer i rentepapirer, bankplasseringer og øvrige fordringer. Kapitalkrav og kapitaldekning er beregnet etter standardmetoden for kredittrisiko og basismetoden for operasjonell risiko. Det er ingen vesentlige endringer i risikobildet ved utgangen av andre kvartal 2015 sammenlignet med omtalen i årsrapporten for Selskapet har en annualisert egenkapitalavkastning på 15,5 prosent i andre kvartal og 11,9 prosent hittil i år som er en bedring på henholdsvis 7,1 prosentpoeng og 3,5 prosentpoeng fra Utsiktene fremover Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan internasjonale konjunkturer vil påvirke norsk økonomi, men selskapet ser ennå ingen tegn til at kundenes handlingsmønster og betalingsevne er endret vesentlig. De regulatoriske rammebetingelser for banknæringen er stadig i endring. Etter styrets vurdering er selskapet solid og godt forberedt på forestående endringer. Omsetningen på kortprodukter vokser, men selskapet kan se en avtagende veksttakt. For lokalbankenes kunder representerer objektsfinansiering et viktig supplement til bankenes egne produkter, og selskapet opplever vekst på salgspantlån både i person- og bedriftsmarkedet. Viktigheten av leasingproduktet understrekes ved tilbakemeldinger fra eierbanker og kunder når det er behov for å bedre konkurranseposisjonen i et tøft marked. Selskapet har derfor fokus på ytterligere grep som kan styrke området. Samhandlingen med bank skal bedres ytterligere, og det søkes større grad av forenkling og konseptualisering av selskapets produkter og løsninger. De digitale kundeflatene blir stadig viktigere og skal komplementere bankenes kundekontakt i hverdagen. Kortområdet er ledende innen utvikling av kontaktløse og mobile betalingsløsninger. Med solid drift, god lønnsomhet, fornøyde kunder har selskapet gode forutsetninger for å hevde seg i konkurransen om kundene også fremover. Oslo, 13. august 2015 Styret i Eika Kredittbank AS Audun Bø Sverre V. Kaarbøe Petter Nordeide Johansen Styrets leder Styremedlem Styremedlem Tore Karlsen Bjørn Asle Hynne Gisle Skansen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Geir Stærnes Styremedlem Terje Gromholt Adm. Direktør Side 3

6 Nøkkeltall Brutto utlån - Kredittkort Brutto utlån - Objektsfinansiering Millioner Millioner Q Q Lån Leasing Utlån per bransje - Objektsfinansiering Innskuddsdekning 120% Transport og kommunikasjon 100% 29 % 7 % 1 % 18 % 5 % 7 % Varehandel Tjenesteyting Jord-, skogbruk og fiske Bygg og anlegg 80% 60% 40% 19 % 14 % Privatlån Industri 20% Annet 0% Q Egenkapitalavkastning Kapitaldekning 14% 20% 12% 18% 16% 10% 14% 8% 6% 12% 10% 8% 4% 6% 2% 4% 2% 0% Q % Q Side 4

7 Nøkkeltall Beløp i tusen kroner 1. halvår halvår 2014 Året 2014 Balanseut vikling Brutto utlån til kunder Innskudd fra kunder Gjeld til kredittinstitusjoner Ansv arlig lånekapital Egenkapital Forv altningskapital Rent abilit et og lønnsomhet Rentenetto, annualisert (%) 1) 6,4 6,3 6,1 Prov isjonskost. av gj.snittlig forv altningskapital, annualisert (%) 1, 5 2,1 2,0 Andre driftskostnader av gj.snittlig forv altningskapital, annualisert (%) 0, 3 0,3 0,3 Lønn og adm. kostn. av gj.snittlig forv altningskapital, annualisert (%) 2, 7 2,8 2,8 Kostnad-/inntektsforhold (%) 2) 54, 3 64,4 64,1 Total rentabilitet, annualisert (%) 3) 1, 3 0,9 1,1 Egenkapitalav kastning, annualisert (%) 4) 11, 9 8,4 9,8 Forv altningskapital pr. årsv erk Soliditet Netto ansv arlig kapital Beregningsgrunnlag kapitaldekning Kapitaldekning i % 17, 1 15,7 17,3 Mislighold i % av brutto utlån 2, 0 1,8 2,0 Tap i % av brutto utlån (5) 1, 1 0,7 0,2 Personal Antall årsverk ved utgangen av perioden ) Netto rente- og kredittprov isjonsinntekter i prosent av gjennomsnittlig forv altningskapital (ren ib/ub betraktning). 2) Sum lønn, administrasjon og driftskostnader i prosent av sum renteinntekter og lignende inntekter minus provisjonskostnader. 3) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig forv altningskapital. 4) Egenkapitalavkastning beregnet snitt IB + månedlige resultater. 5) Resultatført tap i prosent av brutto utlån på balansedagen. Side 5

8 Resultatregnskap Beløp i tusen kroner Noter 2. kvartal kvartal halvår halvår 2014 Året 2014 RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Leiefinansieringsinntekter Renter og lignende inntekter av verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum rent einnt ekt er og lignende innt ekt er RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra kunder Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rent ekost nader og lignende kost nader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning (134) 519 (370) Provisjonsinntekter Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre driftsinntekter LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER Lønn og andre personalkostnader Generelle administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administ rasjonskost nader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader RESULTAT FØR TAP OG NEDSKRIVNINGER Tap på utlån Note RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Side 6

9 Balanse Eiendeler Beløp i tusen kroner Noter EIENDELER Kont ant er og fordringer på sent ralbanker Ut lån t il og fordringer på kredit t inst it usjoner Ut lån t il kunder Utlån til kunder Note Nedskrivinger på utlån Note 4, Net t o ut lån kunder Verdipapirer Obligasjoner og andre rentepapirer med fast avkastning Note Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Note Sum verdipapirer Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftslø sø re Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter SUM EIENDELER Side 7

10 Balanse Gjeld og egenkapital Beløp i tusen kroner Noter GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Note Innskudd fra kunder Note Betalbar skatt Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt, ikke opptjente inntekter Avset ning for forplikt elser Ansvarlig lånekapital Note SUM GJELD Innskut t egenkapit al Aksjekapital Ov erkurs Ikke registrert kapitalforhø y else Annen innskutt egenkapital Sum innskut t egenkapit al Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Side 8

11 Endringer i egenkapitalen Beløp i tusen kroner Aksjekapital Ov erkurs Ikke registrert kapitalforhø y else Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital S um egenkapital Balanse per 31. desember Periodens resultat Balanse per 31. mars Periodens resultat Balanse per 30. juni Periodens resultat Balanse per 30. sept ember Kapitalforhøyelse Periodens resultat Av gitt konsernbidrag (54.750) (54.750) Balanse per 31. desember Prinsippendring pensjon IAS (99) (99) Kapitalforhøyelse (40.000) Periodens resultat Balanse per 31. mars Periodens resultat Balanse per 30. juni Side 9

12 Kontantstrømoppstilling Beløp i tusen kroner KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt (10.800) (39.903) (39.916) Ordinære av skriv ninger Verdiendring verdipapirer 307 (1.856) (1.656) Pensjonskostnad uten kontanteffekt Andre poster uten kontanteffekt Endring i utlån til kunder (59.144) ( ) (78.939) Endring i innskudd fra kunder Endring i innskudd fra kredittinstitusjoner (122) (10) Netto kjøp/salg verdipapirer Endring i kortsiktig gjeld og tidsav grensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Innbetalinger v ed salg av v arige driftsmidler og immaterielle eiendeler Utbetalinger v ed kjøp av v arige driftsmidler og immaterielle eiendeler (4.322) (3.889) (8.932) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (4.322) (3.889) (8.932) KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Endring i lån fra morselskap ( ) ( ) ( ) Endring i gjeld til kredittinstitusjoner Endring av ansv arlig lånekapital Innbetalt konsernbidrag Utbetalt konsernbidrag (75.000) - - Innbetaling av ny egenkapital Netto kontantstrøm fra finansielle aktiviteter ( ) ( ) (72.600) Netto endring bankinnskudd, kontanter og lignende ( ) Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende per 1. januar Beholdning av bankinnskudd og lignende ved ut gangen av perioden Side 10

13 Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper mv. Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 samt forskrift om årsregnskap for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike gitt av Finanstilsynet. En beskrivelse av de regnskapsprinsipper selskapet har lagt til grunn ved avleggelse av halvårsregnskapet per 30. juni 2015 fremkommer i årsregnskapet for Halvårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap, og bør leses i sammenheng med årsregnskapet for Bruk av estimater og skjønn Ved utarbeidelsen av kvartalsregnskapet har det vært brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader og opplysninger om potensielle forpliktelser. Vesentlige estimat relaterer seg til nedskrivninger på utlån. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Endringene vil bli regnskapsført når det foreligger grunnlag for å fastsette nye estimater. Endringer av regnskapsprinsipper og presentasjon I de tilfeller nye regnskapsprinsipper tas i bruk eller poster i regnskapet klassifisering på annen måte omarbeides tall for tidligere perioder for å gjøre de ulike periodene sammenlignbare. Regnskapsprinsipp for føring av pensjonskostnader er endret. Selskapet balansefører heretter ytelsesbaserte ordninger etter IAS 19. Nytt regnskapsprinsipp er implementert med virkning fra 1. januar Note 2 - Finansiell risiko Selskapet beregner og kvantifiserer risiko etter standardmetoden for kredittrisiko, og basismetoden for operasjonell risiko. Selskapets vesentligste risiko er kredittrisiko som hovedsakelig består av utlåns- og leasingfinansiering av objekter samt usikret kreditt knyttet til utstedelse av kredittkort. I tillegg forvalter selskapet sin overskuddslikviditet gjennom investeringer i rentepapirer og bankplasseringer hvor risikoen anses å være lav. Vesentlige markedskorreksjoner vil dog påvirke selskapets resultat. Selskapet er videre eksponert for likviditetsrisiko, hovedsakelig knyttet til låneopptak i kapitalmarkedet og bevegelser i innskuddsporteføljen. Det er ingen vesentlige endringer i risikobildet ved utgangen av første halvår 2015 sammenlignet med omtalen i selskapets årsrapport for For nærmere beskrivelse av selskapets finansielle risiko henvises til årsrapporten for Side 11

14 Note 3 Kapitaldekning Beløp i tusen kroner Ansvarlig kapital Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Sum balanseført egenkapital Periodens overskudd (urevidert) (35.392) (23.201) - Immaterielle eiendeler (19.334) (40.298) (17.499) Sum ren kjernekapital Annen godkjent kjernekapital Sum kjernekapital Ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig kapital Kapitaldekning Vektet beregningsgrunnlag kredittrisiko Vektet beregningsgrunnlag operasjonell risiko Sum vektet beregningsgrunnlag Kapitalkrav tilsvarende 8 % av beregningsgrunnlag Kapitalbevaringsbuffer (2,5 %) Systemrisikobuffer (3 % fra 1. juli 2014) Motsyklisk buffer (1 % fra 30. juni 2015) Sum kombinerte bufferkrav Ren kjernekapitaldekning 14,7 % 13,3 % 14,9 % Kjernekapitaldekning 14,7 % 13,3 % 14,9 % Kapitaldekningsprosent 17,1 % 15,7 % 17,3 % Overskudd av ansvarlig kapital Eika Kredittbank benytter standardmetoden for beregning av kapitalkrav til kredittrisiko og basismetoden for beregning av operasjonell risiko. Selskapet er ikke underlagt krav til å beregne kapital for markedsrisiko i henhold til kapitalkravsforskriften da selskapets plasseringer ikke oppfyller kravet som stilles til en handelsportefølje. Selskapets plassering av overskuddslikviditet følger av definisjon for ordinær bankportefølje og rapporteres dermed som den av vanlig kapitaldekningsrapportering etter standardmetoden for kredittrisiko. Side 12

15 Note 4 Utlån til kunder Beløp i tusen kroner Nedbetalingslån Leiefinansieringsav taler Brukskreditter Sum ut lån før spesifisert e og uspesifisert e t apsavset ninger Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivinger Sum net t o ut lån t il kunder Individuell nedskrivninger Nedskrivning for verdifall på utlån 1. januar Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er foretatt nedskrivninger (1.656) (798) (2.367) Periodens nedskrivninger til dekning av tap på utlån (1.172) Sum individuelle nedskrivninger for verdifall Gruppevise nedskrivninger Nedskrivning for verdifall på utlån 1. januar Periodens nedskrivninger på grupper av utlån (2.645) (3.628) Sum gruppevise nedskrivninger for verdifall Nedbetalingslån og leiefinansieringsavtaler Det er gitt lånetilsagn på til sammen 175 millioner kroner på saker som er innvilget, men ikke utbetalt per 30. juni For nedbetalingslån er det finansierte objektet stilet som sikkerhet. For leiefinansieringsavtaler er det utleier som eier leasingobjektene. Brukskredit t er Maksimal kredittgrense er per 30. juni 2015 på 9,2 milliarder kroner. Ubeny ttet kreditt utgjø r 7,4 milliarder kroner. Kredittgrense per kredittkort er inntil kr , men kan i noen tilfeller basert på særskilte v urderinger, økes til kroner For brukskreditter er det ikke sikkerhetsstillelser. Note 5 Mislighold Beløp i tusen kroner Misligholdt e og t apsut sat t e engasjement er Brutto misligholdt Tapsutsatte, ikke misligholdte engasjementer Nedskrivninger misligholdte/tapsutsatt (39.614) (29.634) (45.067) Net t o misligholdt e og t apsut sat t e engasjement er Nedskrivninger for misligholdte og tapsutsatte engasjementer omfatter i tillegg til individuelle nedskrivninger også totale nedskrivninger for kredittkort. Side 13

16 Note 6 Tap og nedskrivninger på utlån Spesifikasjon av periodens t ap og nedskrivninger på ut lån t il kunder 2. kvartal Beløp i tusen kroner kvartal halvår halvår 2014 Året 2014 Periodens endring i individuelle nedskrivninger for verdifall (3.830) (2.828) Periodens endring i gruppevise nedskrivninger (324) (3.275) (2.645) (3.628) Resultatførte renter på utlån hvor det er foretatt nedskrivning for tap Konstaterte tap i perioden Inngang på tidligere konstaterte tap Sum Note 7 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Obligasjoner fordelt på ut st edersekt or Gj.snitt. Beløp i tusen kroner eff.rente Modifisert durasjon Pålydende Kostpris Markedsv erdi Stat 0,84 % 0, Fylkeskommune r 1,66 % 0, Kommune r 1,57 % 0, Obligasjoner med fortrinnsrett 1,56 % 0, Sparebanker 1,79 % 0, Sum markedsbasert e obligasjoner Ved prisberegning av obligasjoner og sertifikater benyttes priser fra Nordic Bond Pric ing. Verdipapirfondenes forenings og Nordic Trustee står bak selskapet Nordic Bond Pricing som publiserer uav hengige priser på obligasjoner. Note 8 Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Beløp i tusen kroner Antall Kostpris Bokfø rt v erdi Aksjer klassifisert som anleggsmidler Visa Inc BankID Norge AS Sum Rent efond regnskapsført t il virkelig verdi Verdipapirfondet Eika Likv iditet Sum rent efond Sum aksjer, andeler og rent efond Ved prisberegning av underliggende papirer i rentefond benyttes priser fra Nordic Bond Pric ing. Verdipapirfondenes forenings og Nordic Trustee står bak selskapet Nordic Bond Pric ing som publiserer uav hengige priser på obligasjoner. Side 14

17 Note 9 Gjeld til og innskudd fra kredittinstitusjoner Beløp i tusen kroner Valuta Rentebetingelser Lån fra konsernselskap NOK Flytende+margin Sum gjeld t il kredit t inst it usjoner Innskudd med avtalt løpetid NOK Flytende+margin Innskudd uten avtalt løpetid NOK Flytende+margin Sum innskudd fra kredit t inst it usjoner Sum gjeld t il og innskudd fra kredit t inst it usjoner Klassifisering i balansen Bankinnskudd og kassekreditt er presentert netto i balansen når disse har samme motpart. Ved netto innestående er beløpet presentert under fordringer på kredittinstitusjoner og ved netto trekk som gjeld til kredittinstitusjoner. Forfallst rukt ur Gjenværende løpetid < 1 år Gjenværende løpetid 1-5 år Totalt Ubenyttede trekkrammer Selskapet har til sammen ubenyttede trekkrammer på kassekreditt på NOK 200 millioner og SEK 75 millioner, samt trekkfasiliteter på NOK 300 millioner kroner. Covenant s Negativ pledge og krav om bokført egenkapital, inklusiv e ansv arlig lånekapital, skal utgjøre minst 10 % av Låntakers bokførte eiendeler (minimum 50 MNOK). Selskapene i Eika Gruppen er bundet av kryssende mislighold innenfor konsernet og der er vilkår knyttet til eventuell endringer i Eika Gruppen AS's eierstruktur. Note 10 Innskudd fra kunder Beløp i tusen kroner Beløp Rente Beløp Rente Beløp Rente Innskudd uten avtalt løpetid ,70 % ,38 % ,14 % Innskudd med avtalt løpetid ,22 % ,14 % Sum innskudd fra kunder Gjennomsnittlig rente på innskudd og gjeld til kunder uten løpetid er beregnet ut fra et aritmetisk gjennomsnitt av uvektet nominell rentesats. Innskuddskundene er i hovedsak fra privatmarkedet. De 10 største innskuddene utgjør samlet 1,9 prosent av total portefølje. Det største innskuddet utgjør 0,34 prosent av total portefølje. Side 15

18 Note 11 Ansvarlig lånekapital Beløp i tusen kroner Ramme Val. Rente Rentebetingelser Opptak Forfall NO NOK Flytende 3M Nibor + 3,00 % Sum ansvarlig lån Selskapets ansvarlige lån har forfall 28. juni 2023 og har innløsningsrett (c all) 28. juni Note 12 Nærstående parter Som nærstående parter ansees alle selskaper innen konsernet samt styremedlemmer og ledende ansatte. Det er transaksjoner mellom morselskapet og de øvrige selskapene i konsernet som inngår som en del av den ordinære virksomheten. Dette omfatter administrative tjenester, leie av lokaler og driftsmidler samt utlån og finansiering. Side 16

19 Tlf: E-post: Parkveien 61 P.b 2349 Solli 0201 Oslo

Hovedpunkter. 1. kvartal 2015

Hovedpunkter. 1. kvartal 2015 Hovedpunkter Resultat før skatt 100 90 Millioner 80 60 73 68 40 20 2-1. Kvartal 2015 1. kvartal 2014 1. kvartal 2013 1. kvartal 2015 Resultat før skatt 90 millioner kroner (73) Annualisert egenkapitalavkastning

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Kredittbank

Årsrapport 2014. Eika Kredittbank Årsrapport 2014 Eika Kredittbank Årsberetning 2014 for Eika Kredittbank AS Eika Kredittbank AS er en del av konsernet Eika Gruppen og et heleid datterselskap av Eika Gruppen AS som igjen er eiet av 77

Detaljer

Premievekst f.e.r på 5,6 % Skadeprosent f.e.r på 74,3 % Combined ratio f.e.r på 89,9 % Egenkapitalavkastning (annualisert) på 24 %

Premievekst f.e.r på 5,6 % Skadeprosent f.e.r på 74,3 % Combined ratio f.e.r på 89,9 % Egenkapitalavkastning (annualisert) på 24 % Hovedpunkter Resultat før skatt Millioner 80 60 40 74 59 74 20-1. kvartal 2015 1. kvartal 2014 1. kvartal 2013 1. kvartal 2015 Premievekst f.e.r på 5,6 % Skadeprosent f.e.r på 74,3 % Combined ratio f.e.r

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2014. Eika Forsikring

Rapport for 3. kvartal 2014. Eika Forsikring Rapport for 3. kvartal 2014 Eika Forsikring Millioner Resultat før skatt 100 80 73 84 88 60 O 40 20-3. kvartal 2014 3. kvartal 2013 3. kvartal 2012 Premievekst f.e.r på 11,1 prosent Skadeprosent f.e.r

Detaljer

Årsrapport 2012. Eika Kredittbank

Årsrapport 2012. Eika Kredittbank Årsrapport 2012 Eika Kredittbank Årsberetning 2012 for Eika Kredittbank AS Eierstruktur og virksomhetens art Eika Kredittbank AS (tidligere Terra Kortbank AS) ble stiftet 19. juni 2006. Selskapet er resultatet

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert Eika Boligkreditt AS Rapport for andre kvartal og første halvår 2013 Urevidert Hovedtall ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 I andre kvartal hadde selskapet et resultat før skattekostnad på 29,7 millioner

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert Rapport for fjerde kvartal 2013 Urevidert HOVEDPUNKTER Fjerde kvartal 2013 Det er i selskapets resultat tatt hensyn til endring i verdsettelse av derivatene med negativt 118,5 millioner kroner. Over derivatenes

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Forsikring

Årsrapport 2014. Eika Forsikring Årsrapport 2014 Eika Forsikring Årsberetning 2014 Virksomhetens art Eika Forsikring leverer skadeforsikring i person-, landbruks- og næringslivsmarkedet samt ettårige personforsikringsprodukter i privatmarkedet.

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS 1. kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 1. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende gjelder tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA Innhold Innhold Side Resultatregnskap Storebrand Bank konsern Totalresultat Storebrand

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 3. kvartal Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G 1 Helgeland Boligkreditt AS, Årsberetning 2014 Å R S B E R E T N I N G Generell informasjon Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer