MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE /08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE"

Transkript

1 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: Tid: Kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Tema: Budsjett 2009 SAKLISTE Saksnr. Tittel 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE /08 ØKONOMIMELDING 2/ /08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE 31/08 SAMARBEID OM UTARBEIDING AV NYE AREALPLANER 32/08 SAMISK UTVIKLINGSFOND - SØKNAD OM GRATANGEN KOMMUNE SOM DEL AV VIRKEOMRÅDET 33/08 BEMYNDIGELSE AV SKATTEOPPKREVEREN SOM SÆRNAMSMANN 34/08 NEDKLASSIFISERING AV KOMMUNAL VEI - LABERGDALVEIEN 35/08 LAVTERSKEL BARNEVERN GRUNNSKOLEN 36/08 PROSJEKT "FOLKEHELSEARBEIDET I TROMS - VIDEREFØRING AV PARTNERSKAP" 37/08 TILBUD PÅ OVERFØRING AV KOMMUNESTYREMØTER PÅ WEB-TV Gratangen kommune, 7. oktober 2008

2 Eva Ottesen ordfører

3 Sak 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE Saksbehandler: Ragnhild Mellem Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/1346 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/08 Formannskap Innstilling: Referatsakene tas til orientering Saksopplysninger: Som vedlegg til saken følger: Vedl. - Melding om vedtak Salangen kommunestyre, vedr. Lavterskelbarnevern i grunnskolen - Melding om vedtak Salangen kommunestre vedr. Folkehelseprosjektet i Troms videreføring av partnerskap - Skattt i Nord, dat vedr. Den kommunale arbeidsgiverkontrollen - Barneombudet, dat Stemmerett for 16-åringer Gratangen kommune, Katrine Lereggen rådmann Ragnhild Mellem kontormedarbeider Side 3 av 30

4 Sak 29/08 ØKONOMIMELDING 2/2008 Saksbehandler: Katrine Lereggen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 08/1339 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/08 Formannskap / Kommunestyre Innstilling: Saksopplysninger: Som vedlegg til saken følger: Vedl. Saken ettersendes. Gratangen kommune, Katrine Lereggen rådmann Side 4 av 30

5 Sak 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE Saksbehandler: Katrine Lereggen Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 08/1212 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/08 Formannskap /08 Formannskap / Kommunestyre Innstilling: 1. På bakgrunn av vedtak i Gratangen kommunestyre i sak 21/08 vedtar kommunestyret en gjennomføring av rehabilitering av Nord-Gratangen skole, Gratangsboten skole, svømmehall og samlokalisering av Myrlandshaugen barnehage med skole og SFO på Nord-gratangen skole i følgende faser: Fase 1 - Bygningsmessig tilstandsrapport og pedagogisk kartlegging Fase 2 - Skisseprosjekt Fase 3 - Forprosjekt Fase 4 - Prosjektering Fase 5 - Utførelse Fase 6 - Overlevering 2. Kommunestyret vedtar fremlagt forslag til gjennomføring av Fase 1 innenfor de angitte tids- og kostnadsrammer som ligger i saken. 3. Rådmannen bemyndiges til å engasjere nødvendig ekstern bistand. 4. Rådmann fremmer sak til kommunestyret med alternative løsninger til rehabilitering av byggene før start på gjennomføring av Fase Kommunestyret vedtar at organiseringen i forbindelse med prosjektet - Utredning av framtidig skolestruktur i Gratangen kommune - videreføres i forbindelse med gjennomføringen av rehabilitering av skolebygg, svømmehall og samlokalisering av Myrlandshaugen barnehage med Nord-Gratangen skole. 6. Kommunestyret vedtar å gjennomføre Fase 1 med en kostnadsramme på kr ,00 Kostnadene dekkes innenfor tildelte kostnadsramme på millioner. Kommunestyret vedtar i denne forbindelse følgende budsjettendring for 2008: Konto Ansvar Budsjett før endring Endring Budsjett etter endring , , ,- Endringen, kr ,- finansieres ved låneopptak. Endringen får følgende konsekvenser for økonomiplanen , og innarbeides i denne: Saldo ØK-plan , , , ,- Side 5 av 30

6 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not investeringer Endring , , , ,- Ny saldo ØKplan , , , ,- Saksopplysninger: 1. Innledning 1.1 Vedtak i saken Kommunestyret har tidligere fattet vedtak vedrørende framtidig skolestruktur i Gratangen kommune. Vedtak i møte den , saksnr: 0032/06 - Evaluering skolestruktur Gratangen kommune, og i møte den , saksnr: 0044/07 - Evaluering skolestruktur i Gratangen kommune - Fase 2 Pedagogisk plattform. I kommunestyrets møte den , saksnr: 0021/08 - Evaluering skolestruktur i Gratangen kommune - Fase 3 - Mulighetsanalyse og forstudie - merknadsbehandling, ble følgende vedtak fattet: 1. Mottatte høringsuttalelser i forbindelse med arbeidsrapport fase 3 - Mulighetsanalyse og forstudie i utredning om framtidig skolestruktur i Gratangen tas til orientering. 2. Kommunestyret vedtar å videreføre dagens skolestruktur. 3. Rådmannen bes fremlegge en sak vedrørende utredning av ulike alternative løsninger for rehabiliteringen av begge skolene, innenfor en total kostnadsramme på kr millioner. 4. Myrlandshaugen barnehage samlokaliseres med skole og SFO på Nord-Gratangen skole 2. Status Med bakgrunn i vedtaket i kommunestyret den 8. mai 2008 er framtidig skolestruktur i Gratangen kommune vedtatt. Vedtaket omfatter en videreføring av dagens skolestruktur og Rådmannen gis i oppdrag å fremlegge en sak vedrørende utredning av ulike alternative løsninger for rehabilitering av begge skoler innenfor en total kostnadsramme på kr millioner. Det er videre vedtatt at Myrlandshaugen barnehage samlokaliseres med skole og SFO på Nord - Gratangen skole. I forbindelse med utarbeidelsen av Arbeidsrapport Fase 3 - Utredning av framtidig skolestruktur i Gratangen kommune, gjennomførte Norconsult AS en bygningsmessig/teknisk gjennomgang av skolene i Gratangen. I vedlegg 9 til Arbeidsrapport Fase 3 viser kalkylen et vedlikeholdsbehov i størrelsesorden kr 79,2 millioner fordelt med kr 28,8 millioner for Gratangsboten skole og kr 50,4 millioner for Nord- Gratangen skole. Det er lagt til grunn en prosjektkostnad i størrelsesorden kr ,00 pr m². Når det gjelder svømmehall i Nord-Gratangen er det ikke gjennomført noen kostnadskalkyle, men angitt en prosjektkostnad i størrelsesorden kr , ,00 pr m². 3. Videre arbeid I kommunestyrets vedtak av 8. mai er den totale kostnadsrammen for oppgradering av begge skolene satt til millioner kroner. Dette beløpet utgjør under halvparten av kostnadsbehovet som er avdekket i vedlegg 9 til Arbeidsrapport Fase 3, Utredning av framtidig skolestruktur i Gratangen kommune. Da de økonomiske midler som er stilt til disposisjon ikke dekker det totale behovet for oppgradering av skolebyggene vil det være behov for en full teknisk gjennomgang av bygningsmassen. Den tekniske gjennomgangen må prissette fagområdene slik som konstruksjoner, miljø, brann, VVS, ventilasjon, elektriske anlegg osv, samt prioritere vedlikeholdsbehovet i forhold til teknisk tilstand. Det vil også være naturlig at det samtidig gjennomføres en pedagogisk gjennomgang med tilhørende prioriteringer. En teknisk gjennomgang skal også omfatte svømmehallen. Side 6 av 30

7 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not Når teknisk og pedagogisk gjennomgang er gjennomført fremmes de forskjellige alternativer innenfor den økonomiske rammen for vedtak i kommunestyret før gjennomføring starter. 4. Forslag til gjennomføring og framdrift 4.1 Forslag til gjennomføring En oppgradering av skolebyggene og svømmehallen i Gratangen kommune kan deles inn i faser som følger: Fase 1: Teknisk og pedagogisk gjennomgang og evaluering av bygningsmassen med prising og forslag til prioritering. Kommunestyret vedtar oppgradering på bakgrunn av utarbeidede, alternative forslag. Fase 2: Det gjennomføres et skisseprosjekt på bakgrunn av vedtak i Fase 1. Skisseprosjektet legges frem for kommunestyret for vedtak. Fase 3: Forprosjekt (definering og etablering). Forprosjektet legges frem for kommunestyret for vedtak. Fase 4: Prosjektering Fase 5: Utførelse (anbud og bygging) Fase 5: Overlevering 4.2 Beskrivelse av fasene En rehabilitering og oppgradering av skolebyggene vil måtte gjennomføres i flere trinn eller faser. Dette fordi det er begrensede økonomiske ressurser til oppgraderingen, og en må av den grunn prioritere hvor ressursene skal settes inn for å få hele eller relevante deler av byggene opp på en akseptabel teknisk og pedagogisk standard Fase 1 - Bygningsmessig tilstandsrapport På bakgrunn av vedtak i kommunestyret er skolestrukturen vedtatt og den økonomiske rammen gitt. Da den økonomiske rammen ikke er dekkende for oppgraderingsbehovet på byggene er det nødvendig å skaffe til veie en fullstendig teknisk og pedagogisk status på byggene fordelt på de respektive fagområdene som bygning/konstruksjoner, miljø, brann, VVS, ventilasjon, elektriske anlegg osv. Med andre ord vil Fase 1 gi nødvendige grunnlagsdata for vurdering av alternative løsninger. I denne fasen er det også naturlig at den pedagogiske tilpassningen som eventuelt må gjennomføres prissettes og prioriteres. På bakgrunn av de grunnlagsdata som fremkommer i Fase 1 utarbeides alternative løsningsforslag som legges frem for vedtak i kommunestyret Fase 2 - Skisseprosjekt Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i Fase 1 utarbeides et skisseprosjekt som er avgrenset til vedtak fattet i Fase 1. Dette for å få den beste løsningen innenfor de begrensninger som er gitt. Skisseprosjektet legges frem for vedtak i kommunestyret Fase 3 - Forprosjekt Forprosjektet tar utgangspunkt i løsningene som er valgt i skisseprosjektet, og forestår videre planlegging. Denne fasen omfatter: definering og detaljplanlegging konkurranseutsetting (utlysing, anbudsinnhenting, valg) Utarbeidelse av forprosjekt med behandling i organisasjonen Utredning av entrepriseform Kvalitetssikring av kostnader Behandling av forprosjekt i organisasjonen og kommunestyret Side 7 av 30

8 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not Fase 4 - Prosjektering Denne fasen inneholder i hovedsak alle nødvendige aktiviteter relatert til detaljprosjektering av tiltakene forut for utførelse Fase 5 - Utførelse (Anbud og bygging) Denne fasen inneholder i hovedsak aktiviteter relatert til: Fysisk detaljplanlegging Anbud og kontrahering Fysisk oppfølging og gjennomføring av tiltak Fase 6 - Overlevering Fasen inneholder i hovedsak aktiviteter knyttet til overtakelse, igangsetting og garantioppfølging. 5 Framdrift Før tilstandsvurderingen i Fase 1 er gjennomført og nødvendige beslutninger og valg er foretatt, er det ikke mulig med rimelig nøyaktighet å konkretisere en realistisk framdriftsplan. I forbindelse med gjenomføringen av Fase 1 vil en ha bedre kunnskap til å utarbeide en reell framdriftsplan. En detaljert framdriftsplan vil derfor bli utarbeidet i forbindelse med sak til behandling i kommunestyret i Fase 1. Norconsult AS har på bakgrunn av erfaringer fra lignende oppdrag estimert et samlet nødvendig tidsramme på 900 timer for gjennomføring av Fase 1. Følgende aktiviterer er da inkludert: Teknisk tilstandsvurdering som omfatter bygg, miljøkartlegging, el-anlegg, VVS, energirådgivning/bygningsfysikk, brannteknikk Pedagogisk kartlegging og evaluering av relevant og nødvendige arealer per skole, inklusive tidlig vurdering av de mest relevante lære-/romløsninger. Prosjektledelse, prosjektmøter/annen møtevirksomhet, rapportering, arbeidsrapport etc. I dette tidsestimatet er det forutsatt at nødvendig underlagsmateriale i form av dokumentasjon, tegninger og beregninger foreligger. I motsatt fall vil det være aktuelt med fysisk oppmåling og uttegning av relevante tegninger. 6. Kostnader I vedtak gjordt i kommunestyret den 8. mai 2008 er den økonomiske rammen for oppgradering av skolebygg og svømmehall vedtatt til kr millioner. Kostnader knyttet til gjennomføring av Fase 1 er av Norconsult AS kalkulert til kr ,00 eks MVA. Reise- og oppholdskostnader kommer i tillegg. Kostnader til gjennomføring av de øvrige faser legges fram i sak etter at relevante beslutninger er fattet av kommunestyret i Fase Rådmannens tilrådning Med bakgrunn i saksdokkument med forslag om gjennomføring av rehabilitering av to skolebygg og svømmehall i Gratangen kommeune, tilrår Rådmannen at formannskapet fremmer saken ovenfor Gratangen kommunestyre med slik innstilling: 1. På bakgrunn av vedtak i Gratangen kommunestyre i sak 21/08 vedtar kommunestyret en gjennomføring av rehabilitering av Nord-Gratangen skole, Gratangsboten skole, svømmehall og samlokalisering av Myrlandshaugen barnehage med skole og SFO på Nord-gratangen skole i følgende faser: Fase 1 - Bygningsmessig tilstandsrapport og pedagogisk kartlegging Side 8 av 30

9 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not Fase 2 - Skisseprosjekt Fase 3 - Forprosjekt Fase 4 - Prosjektering Fase 5 - Utførelse Fase 6 - Overlevering 2. Kommunestyret vedtar fremlagt forslag til gjennomføring av Fase 1 innenfor de angitte kostnadsrammer som ligger i saken. 3. Rådmannen bemyndiges til å engasjere nødvendig ekstern bistand. 4. Rådmann fremmer sak til kommunestyret med alternative løsninger til rehabilitering av byggene før start på gjennomføring av Fase Kommunestyret vedtar at organiseringen i forbindelse med prosjektet - Utredning av framtidig skolestruktur i Gratangen kommune - videreføres i forbindelse med gjennomføringen av rehabilitering av skolebygg, svømmehall og samlokalisering av Myrlandshaugen barnehage med Nord-Gratangen skole. 6. Kommunestyret vedtar å gjennomføre Fase 1 med en kostnadsramme på kr ,00 Kostnadene dekkes innenfor tildelte kostnadsramme på millioner. Kommunestyret vedtar i denne forbindelse følgende budsjettendring for 2008: Konto Ansvar Budsjett før endring Endring Budsjett etter endring , , ,- Endringen, kr ,- finansieres ved låneopptak. Endringen får følgende konsekvenser for økonomiplanen , og innarbeides i denne: Saldo ØK-plan , , , ,- investeringer Endring , , , ,- Ny saldo ØKplan , , , ,- investering Økn.renter og avdrag i ØK-pl , , , ,- Som vedlegg til saken følger: Gratangen kommune, Side 9 av 30

10 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not Katrine Lereggen rådmann Side 10 av 30

11 Sak 31/08 SAMARBEID OM UTARBEIDING AV NYE AREALPLANER Saksbehandler: Katrine Lereggen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 08/1340 Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/08 Formannskap Innstilling: 1. Likelydende innstilling og saksframstilling fremmes for kommunestyrene i Gratangen, Lavangen, Salangen og Ibestad. Dette vedtakets gyldighet forutsetter likelydende vedtak i samtlige kommuner. 2. Kommunen deltar i prosjekt samarbeid om utarbeiding av nye arealplaner under de forutsetninger som framgår av sakens dokumenter. 3. Gratangen kommune er vertskommune for prosjektet som knyttes til Astafjord kart og oppmåling. De øvrige deltagerkommunene har roller som samarbeidskommuner. 4. Alternativt punkt for hhv. vertskommune og samarbeidskommuner: a. Som vertskommune tar kommunen ved rådmann/administrasjonssjef på seg ansvaret for å utføre oppgaver delegert fra samarbeidskommunene. Oppgavene forutsettes delegert til et eget sekretariat for arealplanarbeid. Samarbeidskommunene har hver for seg ansvaret for å informere om endringen i ansvarsforhold overfor sine innbyggere. b. Som samarbeidskommune pålegger kommunestyret rådmann/administrasjonssjef å videredelegere ansvaret for å utføre de oppgavene som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet i hht. beskrivelse i saksforelegg og finansieringssøknad til rådmann/administrasjonssjef i vertskommunen. Delegasjonen omfatter ikke saker av prinsipiell betydning. Delegasjonsfullmakten kan tilbakekalles herunder midlertidig i enkeltsaker. 5. Gratangen kommune har ansvaret for å engasjere nødvendig kompetanse og kapasitet innenfor prosjektets økonomiske rammer. 6. Kommunestyret innvilger kommunal egenandel på kr ,- for 2008, kr ,- for 2009 og kr ,- for 2010 til gjennomføring av planprosessen. Beløpet, til sammen ,- dekkes innenfor avsatte midler til arealplanarbeidet, kto Dersom prosjektet ikke oppnår støtte gjennom Fylkesmannens skjønnsmidler utover 2008 som budsjettert, må saken behandles på nytt i kommunestyret. 7. Prosjektet starter opp så snart det er praktisk mulig. Saksopplysninger: BAKGRUNN: Ved kunngjøringen av kriteriene for tildeling av prosjektmidler over Fylkesmannens skjønnspott for 2008 ble samarbeid om utarbeiding av arealplaner fokusert som et prioritert område. Som en av flere kommunegrupperinger ble Gratangen, Lavangen, Salangen og Ibestad oppmuntret til å søke prosjektmidler til dette formålet. Dette økte fokuset må ses i sammenheng med Side 11 av 30

12 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not endringer i Plan- og bygningsloven der krav om konsekvensutredning, risiko- og sikkerhetsanalyser og planprogram i forbindelse med arealplaner er kommet inn for å sikre bedre konflikthåndtering, samfunnsberedskap og medvirkning i planprosessen. To av kommunene har vedtatte arealplaner, men disse er ikke rullert så det må påregnes å starte på bunnen av for disse kommunene også. Siden kommunene står foran et betydelig løft i forbindelse med utarbeiding/revisjon av areaplaner, ble det administrativt besluttet å søke om prosjektmidler. Prosjektet det er søkt om støtte til, er et 2,5-årig prosjekt med resultatmål ferdig vedtatte arealplaner med tekstdel for de respektive 4 kommunene. Det er lagt til grunn en prosjektorganisasjon med en egen prosjektleder med ansvar å drive fram planprosessene i de respektive kommunene. Prosjektet oppnådde støtte med kr over skjønnspotten for 2008 mens det ble søkt om kr 1,3 mill for hele prosjektperioden. Det må derfor søkes på nytt for Risikoen for at ytterligere støtte ikke vil bli gitt, er til stede med de konsekvenser dette kan medføre. Denne saken handler om å håndtere denne risikoen og beslutte om egen medvirkning i prosjektet. Kommunene Gratangen, Lavangen og Salangen har fra før etablert Astafjord kart og oppmåling med Gratangen kommune som vertskommune. Ibestad kommune har samme teknologiske plattform som de tre kommunene og vurderer å gå inn i samarbeidet. Et felles prosjekt med sikte på å utarbeide nye arealplaner for de fire kommunene vil derfor være en naturlig videre utvikling av det arbeidet som er gjort til nå. I tillegg vil nye arealplaner øke verdien av den innsatsen som er lagt ned og gjøre etablerte IKT verktøy mer interessante både for profesjonelle brukere og for publikum. Ibestad kommune har sendt separat søknad om finansiering av hhv. arealplanarbeid i egen regi og ny rasfarlig vurdering. Kommunen har oppnådd kr i støtte til dette arbeidet. Vi er kjent med at kommunen planlegger å engasjere egen prosjektleder. Formål Formålet med prosjektet er å etablere og drive en felles prosjektorganisering med sikte på å utarbeide arealplaner for de respektive kommunene. Samarbeidet skal bidra til følgende mål: Effektivisering og modernisering av planprosessene Bedre koordinering av eksisterende kompetanse i kommunene og mellom kommunene. Videreutvikling og gjenbruk av metodikk i planarbeidet Bedre oppfølging av planprosessene i den enkelte kommune. Bedre koordinering av bruk av ekstern kompetanse og kapasitet i planarbeidet Resultatmålet vil være fulldigitaliserte og vedtatte arealplaner for alle fire kommuner. Det er ikke hensikten å lage en felles arealplan. Det er heller ikke tatt høyde for en samordning mellom arealplanprosessene utover det som følger av ovenstående. Kartlegging Plansituasjonen Gratangen kommune har ikke vedtatt arealplan. I 2006/07 ble en person frikjøpt i ett år for å gjennomføre en arealplanprosess. Etter opprinnelig framdriftsplan skulle arealplanen vært oppe til første gangs behandling i kommunestyret i desember På grunn manglende kapasitet ble framdriftsplanen forskjøvet med ett år slik at ny første gangs behandling i Side 12 av 30

13 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not kommunestyret er satt til desember Om lag 60 % av planarbeidet antas gjennomført. Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret mai Lavangen kommune har arealplan vedtatt i Kommunen har nylig startet opp revisjon av denne planen. Foreløpig er det utarbeidet forslag til prosessplan som skal opp til politisk behandling. Kommunen har mottatt støtte fra Husbanken til delvis dekning av kostnadene knyttet til utvikling av prosessplanen. Arbeidet med arealplanen er lagt til en medarbeider på teknisk etat. Det er en utfordring å sette av kapasitet til dette arbeidet. Salangen kommune har arealplan vedtatt i Det er besluttet å revidere denne planen, men arbeidet er ikke startet opp pga. manglende kapasitet. Ibestad kommune har i likhet med Gratangen kommune ikke vedtatt arealplan. Det er imidlertid satt i gang en arealplan prosess. Forslag til prosessplan foreligger, men er ikke sendt ut til høring. Det er tidligere utarbeidet en felles kystsoneplanen for 6 kommuner i Astafjordområdet. Ibestad kommune har pekt på et behov for å oppgradere denne i forbindelse med arealplanprosessen. Organisering av planarbeidet Arealplanarbeidet er i alle fire kommunene lagt til teknisk etat der dette arbeidet i aller høyeste grad konkurrerer med presserende daglige gjøremål. Kommunene har vært gjennom flere runder med innsparingstiltak som også har berørt denne etaten. Det er derfor ikke kapasitet til å gjennomføre en forsvarlig arealplanprosess over en avgrenset tidsperiode. Kommunene har klart behov for å styrke sin kompetanse og kapasitet på planområdet over en lengre tidsperiode for kunne gjennomføre arealplanprosesser i egen kommune. Det er opparbeidet god kompetanse i samarbeid om felles tjenester/prosjekter i tre av kommunene spesielt på teknisk sektor slik at samarbeid om arealplanarbeidet anses å være realistisk og hensiktsmessig. Astafjord kart og oppmåling Gratangen, Lavangen og Salangen kommunene har etablert en felles kart- og oppmålingstjeneste som gir kommunene tilgang til teknisk kompetanse på elektroniske karttjenester Astafjord kart og oppmåling. Tjenesten ble etablert og har Gratangen kommune som vertskommune. Ibestad kommune har samme teknologiske plattform og vurderer å tre inn i samarbeidet. Gratangen kommune gjennomfører et prosjekt med sikte på digitalisering av planer for å sikre et komplett elektronisk kartgrunnlag. Det er ansatt prosjektleder på tiltak som et ledd i arbeidet med å bygge opp langsiktig kompetanse på kartog oppmålingsområdet. Dette delprosjektet bør følges opp av de øvrige kommunene med midler til kommunal egenandel. Aktiviteter i arealplanarbeidet Oppgavene i en arealplanprosess vil være knyttet til følgende hovedaktiviteter: Oppstart og utarbeiding av forslag til planprogram Høring og ettersyn for forslag til planprogram Innspill, forslag mm. tas inn i planprogrammet med vurderinger og konklusjoner Behandling av planprogrammet Design av selve planfasen Utvikling av kartmateriale og tekstdel Side 13 av 30

14 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not Samarbeid, samråd og samordning vedrørende forslag til ny arealplan Justering av kartmateriale og tekstdel Høring og ettersyn for utkast til arealplan med tekstdel Behandling og godkjenning av forslag til arealplan med tekstdel Organisering av et felles planarbeid Kommunene Det er kommunestyret som er øverste planmyndighet i kommunen og som har ansvar for å initiere planprosesser etter pbl. og vedta planer når de foreligger. Kommunestyret kan opprette de styrer, utvalg og råd som er nødvendig for å ivareta dette ansvaret. Innen hver kommune styres derfor planprosessen i overensstemmelse med kommunens delegasjonsreglement. Det er lagt til grunn utarbeiding separate arealplaner for de respektive kommunene. Med et felles sekretariat ligger det imidlertid muligheter for ytterligere samordning, men det er ikke tatt høyde for det her. Felles sekretariat Vi må anta at sekretariatets tjenester vil være en knapphetsressurs som må prioriteres og at det legges opp en arbeidsplan for best mulig utnyttelse av denne ressursen. Det anbefales at prosjektet legges inn under styringsgruppa for K4. Det ligger store fordeler i gjenbruk av metodikk og maler, koordinering av kompetanse og kapasitet samt muligheter for opparbeiding av prosessferdigheter. Det er derfor forutsatt i søknaden til fylkesmannen at en del av oppgavene plasseres i et felles sekretariat med dette som fokusområde. Sekretariatet er planlagt knyttet til Astafjord kart og oppmåling. Arbeidsdeling i et felles koordinert planarbeid Aktivitet Kommunen Sekretariatet Oppstart og utarbeiding av forslag til Premissleverandør Utførelse planprogram Høring og ettersyn for forslag til Kontaktpunkt Utførelse planprogram Innspill, forslag mm. tas inn i Premisser, vurderinger, Utførelse planprogrammet med vurderinger og konklusjoner konklusjoner Behandling av planprogrammet Utførelse Bistand i forberedelse Design av selve planfasen Premissleverandør Utførelse Utvikling av kartmateriale og tekstdel Utførelse Oppfølging, utførelse Samarbeid, samråd og samordning vedrørende forslag til ny arealplan Justering av kartmateriale og tekstdel Høring og ettersyn for utkast til arealplan med tekstdel Behandling og godkjenning av forslag til arealplan med tekstdel Side 14 av 30 Ledelse, deltagelse, part Utførelse og premissleverandør Kontaktpunkt Utførelse (tekstdel) Forberedelse, tilrettelegging, etterarbeid Oppfølging, utførelse (tekstdel) Utførelse Bistand i forberedelse

15 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not Gjennomføring Samarbeidsprosjektet planlegges startet opp fra med planlegging og forankring av prosjektet. Selv om det tilføres betydelige ressurser gjennom etablering av eget sekretariat og de ressurser kommunene selv tilfører prosjektet gjennom eget arbeid, vil det være nødvendig å faseforskyve de tre planprosessene slik at kjente topper i kapasitetsbehovet ikke faller sammen i tid for de respektive kommunene. Siden Gratangen er godt over halvveis i sin planprosess, er det realistisk å få til en framdrift som gir en rimelig jevn arbeidsbelastning gjennom prosjektperioden. Dette kan oppnås gjennom utarbeiding av koordinerte prosessplaner over prosjektperioden på 2,0-2,5 år. Vi ender da opp med en prosjektperiode som avsluttes i Vedlagte framdriftsplan viser hvordan dette kan se ut. Ressursbehov Omfang I søknaden til Fylkesmanne er det er anslått at det administrative ressursbehovet for gjennomføring av en arealplanprosess tilsvarer 1-2 årsverk fordelt over 2 år, men med stor variasjon i belastningen over perioden. En gjennomgang av andre kommuners planprosesser viser svært store variasjoner. I vårt tilfelle vil gjenbruk av metodikk, maler, aggregert prosesskompetanse etc. kunne bidra til å redusere kapasitetsbehovet og raskere framdrift. Krav frister og prosessorientert arbeidsmetode gir likevel noen begrensninger i forhold til framdrift. Det er også viktig å ha et realistisk forhold til hvilke forhold som kan løses i en slik prosess og hvilke forhold som bør tas ut og bearbeides i egne delplaner. Gratangen kommune antas å ha gjennomført om lag 60 % av sin arealplanprosess. Det samlede kapasitetsbehovet er dermed noe redusert. Grovt regnet vil det samlede administrative kapasitetsbehovet ligge i området 3,5-7,0 årsverk hvorav 2,5-5,0 årsverk i et eget sekretariat. Ut fra erfaring med slike prosesser og kjennskap kommunenes situasjon vil vi sette opp et behov basert på et snitt: Anslag Eget pers. Sekretariat Sum Gratangen kommune 0,5 0,1 0,4 0,5 Lavangen 1,0 0,4 0,6 1,0 Salangen 1,5 0,6 0,9 1,5 Ibestad 1,0 0,4 0,6 1,0 Sum 4,0 1,5 2,5 4,0 Økonomi Det foreslås å legge en 2-årig tidshorisont til grunn for den økonomiske planleggingen. Fylkesmannen har innvilget støtte tilsvarende 1 års drift. For oppnå støtte utover dette, må det søkes på nytt i Det foreligger ikke noen form for garanti for slik støtte. Alternativene blir dermed å gjennomføre et prosjekt med redusert omfang over kortere tid, men med ny søknad i 2009 det planlagte prosjektet med ny søknad i 2009, men med usikkerhet om økonomi Side 15 av 30

16 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not Et revidert utgiftsbudsjett for et felles sekretariat: Utgifter Sum Lønn Prosjektleder i 100 % stilling over 2 år Pensjon % avsatt til pensjonsforpliktelser Arbeidsgiveravgif t Kontorutgifter Kurs/veiledning IKT Inventar og utstyr Reise-/møteutgift er Kjøp av tjenester Driftsutgifter Lisener og fagsystem ekstern leverandør Kjøp av eksterne tjenester Antatt forbruk av egne timer i prosjektet samlet for de tre kommunene fordelt på år framgår av tabellen nedenfor. Verdien av innsatsen er omregnet med timeverdi lik kr Sum Kommentarer Timer Beløp i kr Timeverdi satt til kr 400 Finansiering av prosjektet framgår av tabellen nedenfor. Her er verdien av eget arbeid tatt med. I tillegg er indirekte kostnader (kontorutgifter, IKT og inventar/utstyr) tatt med under kommunal egeninnsats. Finansierings kilde: Totalt Merknader Tilskuddsmidler fra Fylkesmannen Kommunal egeninnsats Kommunale midler Sum finansiering Gjenstår å søke kr i 2009 Fordeles over 3 budsjettår i egen tabell Det er forutsatt en betydelig andel egeninnsats i form av arbeid med digitalisering og tilrettelegging av elektroniske kart. Dette arbeidet vil være lagt til Astaford kart og oppmåling. Gratangen kommune har hatt en person på tiltak med dette formålet i 2008 og er innstilt på å fortsette ordningen dersom det er interesse for det blant de øvrige kommunene. Dersom det Side 16 av 30

17 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not oppnås tilsvarende stønad fra NAV i 2009 og evt. 2010, vil tiltaket kreve kommunal egenandel i størrelsesorden kr Denne ordningen avtales særskilt. Fordeling av utgifter Det foreslås at utgiftene fordeles etter folketallet pr Dette gir slik fordeling mellom de 4 kommunene. Kommune Sum Gratangen Lavangen Salangen Ibestad Totalt Som vedlegg til saken følger: - Fremdriftsplan arealplan Gratangen kommune, Katrine Lereggen Rådmann Side 17 av 30

18 Sak 32/08 SAMISK UTVIKLINGSFOND - SØKNAD OM GRATANGEN KOMMUNE SOM DEL AV VIRKEOMRÅDET Saksbehandler: Katrine Lereggen Arkiv: 002 Arkivsaksnr.: 08/1373 Saksnr.: Utvalg Møtedato 32/08 Formannskap / Kommunestyre Innstilling: 1. Gratangen kommune fremmer søknad om at hele kommunen omfattes av virkeområde for samisk utviklingfond. 2. Søknaden er begrunnet med at store deler av befolkningen i kommunen etnisk-historisk har samiske røtter selv om samisk språk i liten grad er i bruk i kommunen. Saksopplysninger: Gratangen kommune mottok den en søknad fra Sør-Troms Samiske Forening v/agnar Kvernmo om at Gratangen kommune skulle fremme en søknad til Sametinget om å få hele kommunen under virkeområdet for Samisk Utviklingsfond. Saken ble drøftet i formannskapsmøte i oktober 2004, uten at det ble fattet vedtak. Ordfører i Gratangen har blitt kjent med at frist for å bli innlemmet i virkeområdet går ut i løpet av november Denne saken gjelder en evt. søknad fra Gratangen kommune om å bli del av virkeområdet for Samisk Utviklingsfond. Samisk utviklingsfond er et næringsfond for utvikling av samiske næringer. Dette vil i praksis si alle næringer. Samisk utviklingsfond har en parallell rolle i forhold til Innovasjon Norge/BU og det kommunale utviklingsfondet, hvor regelverket i hovedtrekk er likeartede. I noen tilfeller kan Samisk utviklingsfond også supplere for eksempel basisfinansiering over Innovasjon Norge. Særlig interessant er at Samisk utviklingsfond kan gi støtte til kombinasjonsnæringer, og det omfatter også former for driftsstøtte. Selv om grensene i dag er utvisket og man vanskelig kan skille næringsutøvelsen på etnisk grunnlag, har en stor del av befolkningen i Gratangen ulik grad av samisk bakgrunn. Sametingets avgjørelse om en evt. utvidelse av virkeområdet fattes ut fra en totalvurdering hvor etniske/historiske data utgjør basis. En del av bygdene i Gratangen kommune er allerede innlemmet, som Øse, Kvernmo, Dalsletta, Skifte, Labergdalen, Løvdal og Moan. VURDERING: Med en såpass stor andel av samisk befolkning i kommunen burde Gratangen kommune kunne gjøre nytte av de tilleggsmuligheter som finnes innefor Samisk utviklingsfond. Mye av næringslivet i Gratangen er småskala og kombinasjoner mellom flere næringer som tradisjonelt ligger opp mot samisk tilpasninger. Samisk utviklingfond vil for næringsutviklingsarbeidet i kommunen kunne utgjøre en supplerende finansieringskilde. Det vil derfor være en fordel for dette arbeidet at kommunen inngår i virkeområdet. En søknad om å bli en del av virkeområdet for Samisk utviklingsfond vil også være et signal om generelt å arbeide for samiske interesser, samisk kultur, samisk språk, samiske fiskesoner med mer, men uten en absolutt binding. Side 18 av 30

19 Sak 32/08 Det foreslås at Gratangen kommune fremmer søknad om at hele kommunen omfattes av virkeområde for samisk utviklingfond. Søknaden er begrunnet med at store deler av befolkningen i kommunen etnisk-historisk har samiske røtter selv om samisk språk i liten grad er i bruk i kommunen. Som vedlegg til saken følger: - Samisk utviklingsfond oversendelse av rettledning for søkerrettledning for søkere, dat Søknad fra Sør-Troms Samiske Forening v/agnar Kvernmo, dat Vedtak i Sametinget, sak 49/04 Samisk utviklingsfond utvidelse av geografisk virkeområde Gratangen kommune, Katrine Lereggen rådmann Side 19 av 30

20 Sak 33/08 BEMYNDIGELSE AV SKATTEOPPKREVEREN SOM SÆRNAMSMANN Saksbehandler: Ted F. Okstad Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/1285 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/08 Formannskap Innstilling: Gratangen kommunestyre anbefaler at skatteoppkreveren i Gratangen bemyndiges til å holde utpanting i overensstemmelse med skattebetalingslovens 36. Saksopplysninger: I henhold til Melding fra Skattedirektoratet, SKD IN 3/99 7. juli 1999 anbefaler Skattedirektoratet at skatteoppkreverne har bemyndigelse som særnamsmenn, dvs. at skatteoppkreverne benyndiges til å holde forretning for utleggspant i henhold til lov om betaling og innkreving av skatt av 21. november 1952 nr. 2, 36. En slik bemyndigelse følger stillingen, ikke person. Skatteoppkreveren må fremsette skriftlig søknad om bemyndigelse. I tillegg må det innhentes uttalelse fra vedkommende kommunestyre, jfr. Sktbl. 36 (1)2.pkt. Søknaden om bemyndigelse som særnamsmann vedlagt uttalelsen oversendes til skattefogdkontoret som skal foreta en vurdering av søknaden ut fra sin kjennskap til den aktuelle skatteoppkrever. Innstillingen fra skattefogdkontoret sendes til Skattedirektoratets innkrevingsavdeling vedlagt skatteoppkreverens søknad og kommunestyrets anbefaling. Det anbefales at kommunestyret gir sin anbefaling til at skatteoppkrever i Gratangen kommune bemyndiges til å holde utpanting i overenstemmelse med skattebetalingslovens 36. Som vedlegg følger: - Søknad fra skatteoppkrever Ted F. Okstad - Melding SKD IN 3/99 7. juli Lavangen kommune, delegasjon av skatteoppkreverfunksjon /innfordringsfunksjon fra Lavangen til Gratange, dat Gratangen kommune, Katrine Lereggen rådmann Ted F. Okstad leder skatt- og innfordring Side 20 av 30

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1340 Sakstittel: SAMARBEID OM UTARBEIDING AV NYE AREALPLANER

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1340 Sakstittel: SAMARBEID OM UTARBEIDING AV NYE AREALPLANER GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/1340 Sakstittel: SAMARBEID OM UTARBEIDING AV NYE AREALPLANER Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Likelydende innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE /08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE /08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Håkon Kristiansen Olaf Øien Terje Sørensen Anita Bjørkli Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Håkon Kristiansen Olaf Øien Terje Sørensen Anita Bjørkli Karlsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 28.04.2008 Tid: Kl. 1200 MØTEPROTOKOLL Formannskap Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 28.04.2008 Tid: Kl. 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskap Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 16.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 1/08 REFERATSAKER TIL HOVEDUTVALG FOR HELSE, SOSIAL- OG OMSORGS MØTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 1/08 REFERATSAKER TIL HOVEDUTVALG FOR HELSE, SOSIAL- OG OMSORGS MØTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Helse, sosial- og omsorg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 30.04.2008 Tid: Kl. 09.0 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Helse, sosial- og omsorg. Liv Kari Johansen Bodil Stormo Bjørn Andor Hanssen

MØTEPROTOKOLL. Helse, sosial- og omsorg. Liv Kari Johansen Bodil Stormo Bjørn Andor Hanssen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 MØTEPROTOKOLL Helse, sosial- og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering: -Rådmannen orienterer om arbeidet med budsjettet 2010-2013. -Orientering v/ ordfører. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering: -Rådmannen orienterer om arbeidet med budsjettet 2010-2013. -Orientering v/ ordfører. SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Møtedato: 22.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 09:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.11.2012 Tid: 12:00 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 1/14 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV LÅN GITT TIL MORGANS SKIP UL IDYL 3/14 SØKNAD OM TILSKUDD TIL PLANLEGGING AV MOTTAKSSTASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE 1/14 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV LÅN GITT TIL MORGANS SKIP UL IDYL 3/14 SØKNAD OM TILSKUDD TIL PLANLEGGING AV MOTTAKSSTASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Næringsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 10.02.2014 Tid: etter FSK Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Arkivsaksnr.: 05/

Arkivsaksnr.: 05/ Arkivsaksnr.: 05/00244-001 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådmann, Tore Molstad Andresen FELLES SKATTEOPPKREVER FOR HADELAND Rådmannens innstilling: 1. Felles skatteoppkreverfunksjon for Gran, Jevnaker og Lunner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post Lillehammer kommune Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2017 Tid: 10:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf. 907 98 900

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Ingen merknader til saksliste og innkalling.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Ingen merknader til saksliste og innkalling. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 23.02.2016 Tid: 12:10-17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 21.06.2016 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K54 Arkivsaksnr: 2010/6419-6 Saksbehandler: Harald Hove Bergmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Organisering av Stjørdalsvassdraget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 16/08 BUDSJETT 2009 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK DISTRIKTSSENTER FOR SØR-TROMS

MØTEINNKALLING SAKLISTE 16/08 BUDSJETT 2009 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK DISTRIKTSSENTER FOR SØR-TROMS GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 01.09.2008 Tid: Kl. 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post Lillehammer kommune Kommuneplanutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2013 Tid: etter endt formannskap Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 23.09.2009 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagregionen

Verran kommune. Saksframlegg. Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagregionen Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/935-5 Saksbehandler: Lisbeth Ystmark Ansvarlig leder: Lisbeth Ystmark, Driftsleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Sak 12/13 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 24.11.2009 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Dagrun Holt Molund Paul Håvard Zylla Hanne Bjerkmo Are

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Dagrun Holt Molund Paul Håvard Zylla Hanne Bjerkmo Are GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus - Formannskapssalen Møtedato: 14.03.2012 Tid: 13:00-16:06 Til stede på møtet Medlemmer:

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Utviklingsfondet Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: Tid: Etter formannskapsmøtets slutt.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Utviklingsfondet Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: Tid: Etter formannskapsmøtets slutt. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Utviklingsfondet Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Etter formannskapsmøtets slutt. Eventuelt forfall meldes til tlf. 77

Detaljer

Saksfremlegg. 2.Kommunestyret legger til grunn at mulighetsstudiet skal følge den framdriftsplan som framkommer av vedlegg til saksforelegget..

Saksfremlegg. 2.Kommunestyret legger til grunn at mulighetsstudiet skal følge den framdriftsplan som framkommer av vedlegg til saksforelegget.. GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 16/1138 Sakstittel: UTREDNING AV BASSENG Formannskapets innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Kommunestyret legger til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 14.02.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17 Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 14.09.2017 071/17 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 17/530 17/4036 142, 20170130, L10 Rolf Erik Poppe Kommuneplanens arealdel 2018-2028 Vedlegg:

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: Havnestyret

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: Havnestyret Saksfremlegg Arkivref: Saksbehandler: Hans Roar Christiansen Saksnr: Styre: Møtedato: 05-2017 Havnestyret 10.02.2017 Sakstittel: VIDEREFØRING AV PROSJEKT NY CRUISE OG FLERBRUKSKAI Saksdokumenter: 1. Rapport

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen

Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen Arkivsak. Nr.: 2012/624-11 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Kommunestyret Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen Rådmannens forslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/6195 Klassering: Saksbehandler:

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 23.02.2016 Tid: 08:00-10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Komité Mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.02.2012

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen NB! Merk ukedag Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 18.00. Fremmøte kl. 17.00 på Helsestasjon for rus Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

Saksframlegg. UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302

Saksframlegg. UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302 Saksframlegg UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til Utviklingsplan

Detaljer

Namdalseid formannskap

Namdalseid formannskap Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 02.08.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 24.11.2009 Tid: 09.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 24.11.2009 Tid: 09. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 24.11.2009 Tid: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 39/11 OPSJONER KNYTTET TIL NYTT FLERBRUKSHUS Sakene er utlagt

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader.

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader. Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/1406-1 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG OG EIENDOMMER Vedlegg: Forslag til vedlikeholdsplan 2014-2017.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering v/ IA-kontakt Yngve Bjerkeli vedr. Inkluderende arbeidsliv og HMS-arbeid SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering v/ IA-kontakt Yngve Bjerkeli vedr. Inkluderende arbeidsliv og HMS-arbeid SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 30.11.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 30.04.2009 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhuset Møtedato: 07.04.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune. MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET FOR RENNEBU UTVIKLINGSFOND Møtested: FORMANNSKAPSSALEN : 20.01.2010 Tid: 09.00-10.30 Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Bergkunstmuseum bygging og finansiering

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Bergkunstmuseum bygging og finansiering STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-041 Arkivsaksnr: 2009/282-53 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 27/15 26.02.2015 Formannskapet 54/15 23.04.2015 Kommunestyret 27/15

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Teknisk, næring - og miljø. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Teknisk, næring - og miljø. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Roy Josefsen Asta

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/748 KYSTPLAN - HELGELAND Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: RNR KP-KYST- 2014 Saksnr.: Utvalg Møtedato 74/13 Formannskap 11.06.2013 9/13 Kommunestyret

Detaljer

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested HITRA KOMMUNE Fillan den: 18.10.2017 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Kvenvær oppvekstsenter

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Revidert plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007-2008 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 97/ Økonomiplan for og årsbudsjett 2012 for Selbu kommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 97/ Økonomiplan for og årsbudsjett 2012 for Selbu kommune Selbu kommune Arkivkode: 151 Arkivsaksnr: 2011/1192-8 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 97/11 01.11.2011 Økonomiplan for 2012-2015 og årsbudsjett 2012

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Møtedato: Kommunestyresalen Tid: 09:00-00:00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Møtedato: Kommunestyresalen Tid: 09:00-00:00. Til stede på møtet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møtedato: Kommunestyresalen 17.08.2017 Tid: 09:00-00:00 Til stede på møtet Medlemmer: Roar Jakobsen Eli-Ann A. Jensen Jan Harald Jansen Hildegunn Simonsen

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP SAKSLISTE. ARVE BONES Ordfører/sign

KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP SAKSLISTE. ARVE BONES Ordfører/sign MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedato: 02.02.2010 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale ORIENTERINGSSAK:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Linda F Stokkan (konsulent næring) Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Linda F Stokkan (konsulent næring) Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 08.04.2013 Tid: etter FSK kl. 15:50 16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer