MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE /08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE"

Transkript

1 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: Tid: Kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling SAKLISTE Saksnr. Tittel 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE /08 ØKONOMIMELDING 2/ /08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE 31/08 SAMARBEID OM UTARBEIDING AV NYE AREALPLANER 32/08 SAMISK UTVIKLINGSFOND - SØKNAD OM GRATANGEN KOMMUNE SOM DEL AV VIRKEOMRÅDET 33/08 BEMYNDIGELSE AV SKATTEOPPKREVEREN SOM SÆRNAMSMANN 34/08 OVERTAKELSE AV LABERGDALVEIEN 35/08 LAVTERSKEL BARNEVERN GRUNNSKOLEN 36/08 PROSJEKT "FOLKEHELSEARBEIDET I TROMS - VIDEREFØRING AV PARTNERSKAP" 37/08 TILBUD PÅ OVERFØRING AV KOMMUNESTYREMØTER PÅ WEB-TV TILLEGGSSAKER: 38/08 SØKNAD OM FRADELING AV EN BEBYGD PARSELL PÅ 1 DAA ANNET AREAL FRA EIENDOMMEN GNR 60 BNR 15 I GRATANGEN 39/08 GODKJENNING AV SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT ARKIV - I FORBINDELSE MED KVÆFJORD KOMMUNE

2 Sak 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE Saksbehandler: Ragnhild Mellem Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/1346 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/08 Formannskap Innstilling: Referatsakene tas til orientering Saksopplysninger: Som vedlegg til saken følger: Vedl. - Melding om vedtak Salangen kommunestyre, vedr. Lavterskelbarnevern i grunnskolen - Melding om vedtak Salangen kommunestre vedr. Folkehelseprosjektet i Troms videreføring av partnerskap - Skattt i Nord, dat vedr. Den kommunale arbeidsgiverkontrollen - Barneombudet, dat Stemmerett for 16-åringer Gratangen kommune, Katrine Lereggen rådmann Ragnhild Mellem kontormedarbeider Side 2 av 33

3 Sak 29/08 ØKONOMIMELDING 2/2008 Saksbehandler: Katrine Lereggen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 08/1339 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/08 Formannskap / Kommunestyre Innstilling: Økonomimelding 1/08 tas til etterretning. Den økte kostnadsveksten i K4 felles barneverntjeneste på ,- og felles IKT på ,-, til sammen ,- inndekkes ved å belaste disposisjonsfondet. Saksopplysninger: Økonomimelding 1/08 legges med dette fram for politisk behandling. Enhetene har gått gjennom økonomirapporten pr 31. august 2008 og vurdert regnskapet så langt i året. Samlet sett ser det ut til at de fleste enheter holder seg innen de tildelte rammene, med unntak av PU-tjenesten. Oversikten viser et regnskapsmessig netto merforbruk på ,- til og med andre tertial. Imidlertid har vi utfordringer i å kunne fastslå med rimelig sikkerhet de konkrete størrelsene, på grunn av at regnskapsføringen ligger på etterskudd, spesielt med hensyn til inntekter. Når en korrigerer for at skatt, rammetilskudd og refusjon sykepenger ikke er ajourført i regnskapet pr , ser det ut til at driften går i balanse isolert sett, og da har vi medtatt kostnader på ca ,- knyttet til de lokale forhandlinger som først blir gjennomført i oktober og belastes regnskapet i november/desember Rammen for kap. 4 er , og kap. 3 og 5 ca ,- med tillegg av sosiale kostnader som arbeidsgiveravgift og pensjon. I tillegg har vi en inntektssvikt i budsjettet som en følge av at ekstraordinær bevilgning over statsbudsjettet til kommuner med sterk folketallsnedgang ble ,- lavere enn budsjettert. Når vi korrigerer for ikke-førte inntekter ser det pr. august ut til at budsjettet vil gå i balanse, bortsett fra K4-tjenestene barnevern og IKT. Det er også heftet betydelig usikkerhet til de totale pensjonskostnadene for Fra KLP er det kommet regning på reguleringspremie på over 3,7 mill kroner, og denne regningen forfaller til betaling i oktober. Det er budsjettert med 18 % i pensjonskostnader, og normalt burde dette holde. Men, vi har fått en betydelig reguleringspremie i 2008 som følge av svært godt lønnsoppgjør i offentlig sektor, samt den store reguleringen av Folketrygdens grunnbeløp. Det er ikke mulig å fastslå endelig pensjonsresultat for 2008 før aktuarberegningen foreligger i januar Kommunestyret har avsatt i overkant av en million av tidligere overskudd til økte pensjonskostnader. For enheten Pu-tjenesten er driftsutgiftene over budsjett, men inntektene/refusjonene vil også øke som følge av økt drift. I forbindelse med ØM 1/08 økte vi inntektene noe, og benyttet disse til inndekning av redusert aksjeutbytte. Det foreslås derfor ingen ytterligere budsjettjusteringer her. Side 3 av 33

4 Sak 29/08 Det er også knyttet store økonomiske utfordringer til K4 tjenestene. Det ser ut til at driften av fellestjenestene Barnevern og IKT overstiger budsjettert beløp med betydelige summer, grovt anslått innen barneverntjenesten kr ,- i økning, og IKT grovt anslått til ca ,- i økning. Det betyr at så langt vi ser pr. i dag vil disse to tjenestene bidra til et driftsmessig overforbruk på ca ,-. Ut fra de kjente størrelsene som foreligger pr. august 2008 kan det se ut til at inntektssvikten som følge av redusert inntekt knyttet til redusert innbyggertall på ,- kan dekkes inn innenfor driftsbudsjettet. Rådmannen ser ikke at det innenfor budsjettet slik det foreligger pr. august er mulig å dekke kostnadsveksten i barneverntjenesten og IKT ca ,- til sammen, uten at driftsnivået på andre områder reduseres. I og med at budsjettet for 2008 samt budsjettreguleringen i forbindelse med økonomimelding 2/08 ikke har lagt opp til avsatte midler til fond/uforutsatte utgifter (dvs. alle inntekter er bundet opp i løpende drift), må kommunen da finne annen inndekning enten ved å redusere nivå på andre tjenester eller ved å bruke av kommunens fondsmidler. I og med at det kun er etpar måneder igjen av budsjettåret blir det vanskelig å korrigere driften så mye på andre tjenesteområder. Det foreslås derfor at stipulert merforbruk i 2008 inndekkes ved bruk av disposisjonsfond. Som vedlegg til saken følger: - Økonomimelding 2/08 - Forslag budsjett 2008 Astafjord barneverntjeneste - Forslag budsjett 2008 Astafjord IKT Gratangen kommune, Katrine Lereggen Rådmann Karl Fredrik Normann Enhetsleder/rådgiver Side 4 av 33

5 Sak 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE Saksbehandler: Katrine Lereggen Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 08/1212 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/08 Formannskap /08 Formannskap / Kommunestyre Innstilling: 1. På bakgrunn av vedtak i Gratangen kommunestyre i sak 21/08 vedtar kommunestyret en gjennomføring av rehabilitering av Nord-Gratangen skole, Gratangsboten skole, svømmehall og samlokalisering av Myrlandshaugen barnehage med skole og SFO på Nord-gratangen skole i følgende faser: Fase 1 - Bygningsmessig tilstandsrapport og pedagogisk kartlegging Fase 2 - Skisseprosjekt Fase 3 - Forprosjekt Fase 4 - Prosjektering Fase 5 - Utførelse Fase 6 - Overlevering 2. Kommunestyret vedtar fremlagt forslag til gjennomføring av Fase 1 innenfor de angitte tids- og kostnadsrammer som ligger i saken. 3. Rådmannen bemyndiges til å engasjere nødvendig ekstern bistand. 4. Rådmann fremmer sak til kommunestyret med alternative løsninger til rehabilitering av byggene før start på gjennomføring av Fase Kommunestyret vedtar at organiseringen i forbindelse med prosjektet - Utredning av framtidig skolestruktur i Gratangen kommune - videreføres i forbindelse med gjennomføringen av rehabilitering av skolebygg, svømmehall og samlokalisering av Myrlandshaugen barnehage med Nord-Gratangen skole. 6. Kommunestyret vedtar å gjennomføre Fase 1 med en kostnadsramme på kr ,00 Kostnadene dekkes innenfor tildelte kostnadsramme på millioner. Kommunestyret vedtar i denne forbindelse følgende budsjettendring for 2008: Konto Ansvar Budsjett før endring Endring Budsjett etter endring , , ,- Endringen, kr ,- finansieres ved låneopptak. Endringen får følgende konsekvenser for økonomiplanen , og innarbeides i denne: Saldo ØK-plan , , , ,- Side 5 av 33

6 Sak 30/08 investeringer Endring , , , ,- Ny saldo ØKplan , , , ,- Saksopplysninger: 1. Innledning 1.1 Vedtak i saken Kommunestyret har tidligere fattet vedtak vedrørende framtidig skolestruktur i Gratangen kommune. Vedtak i møte den , saksnr: 0032/06 - Evaluering skolestruktur Gratangen kommune, og i møte den , saksnr: 0044/07 - Evaluering skolestruktur i Gratangen kommune - Fase 2 Pedagogisk plattform. I kommunestyrets møte den , saksnr: 0021/08 - Evaluering skolestruktur i Gratangen kommune - Fase 3 - Mulighetsanalyse og forstudie - merknadsbehandling, ble følgende vedtak fattet: 1. Mottatte høringsuttalelser i forbindelse med arbeidsrapport fase 3 - Mulighetsanalyse og forstudie i utredning om framtidig skolestruktur i Gratangen tas til orientering. 2. Kommunestyret vedtar å videreføre dagens skolestruktur. 3. Rådmannen bes fremlegge en sak vedrørende utredning av ulike alternative løsninger for rehabiliteringen av begge skolene, innenfor en total kostnadsramme på kr millioner. 4. Myrlandshaugen barnehage samlokaliseres med skole og SFO på Nord-Gratangen skole 2. Status Med bakgrunn i vedtaket i kommunestyret den 8. mai 2008 er framtidig skolestruktur i Gratangen kommune vedtatt. Vedtaket omfatter en videreføring av dagens skolestruktur og Rådmannen gis i oppdrag å fremlegge en sak vedrørende utredning av ulike alternative løsninger for rehabilitering av begge skoler innenfor en total kostnadsramme på kr millioner. Det er videre vedtatt at Myrlandshaugen barnehage samlokaliseres med skole og SFO på Nord - Gratangen skole. I forbindelse med utarbeidelsen av Arbeidsrapport Fase 3 - Utredning av framtidig skolestruktur i Gratangen kommune, gjennomførte Norconsult AS en bygningsmessig/teknisk gjennomgang av skolene i Gratangen. I vedlegg 9 til Arbeidsrapport Fase 3 viser kalkylen et vedlikeholdsbehov i størrelsesorden kr 79,2 millioner fordelt med kr 28,8 millioner for Gratangsboten skole og kr 50,4 millioner for Nord- Gratangen skole. Det er lagt til grunn en prosjektkostnad i størrelsesorden kr ,00 pr m². Når det gjelder svømmehall i Nord-Gratangen er det ikke gjennomført noen kostnadskalkyle, men angitt en prosjektkostnad i størrelsesorden kr , ,00 pr m². 3. Videre arbeid I kommunestyrets vedtak av 8. mai er den totale kostnadsrammen for oppgradering av begge skolene satt til millioner kroner. Dette beløpet utgjør under halvparten av kostnadsbehovet som er avdekket i vedlegg 9 til Arbeidsrapport Fase 3, Utredning av framtidig skolestruktur i Gratangen kommune. Da de økonomiske midler som er stilt til disposisjon ikke dekker det totale behovet for oppgradering av skolebyggene vil det være behov for en full teknisk gjennomgang av bygningsmassen. Den tekniske gjennomgangen må prissette fagområdene slik som konstruksjoner, miljø, brann, VVS, ventilasjon, elektriske anlegg osv, samt prioritere vedlikeholdsbehovet i forhold til teknisk tilstand. Det vil også være naturlig at det samtidig gjennomføres en pedagogisk gjennomgang med tilhørende prioriteringer. En teknisk gjennomgang skal også omfatte svømmehallen. Side 6 av 33

7 Sak 30/08 Når teknisk og pedagogisk gjennomgang er gjennomført fremmes de forskjellige alternativer innenfor den økonomiske rammen for vedtak i kommunestyret før gjennomføring starter. 4. Forslag til gjennomføring og framdrift 4.1 Forslag til gjennomføring En oppgradering av skolebyggene og svømmehallen i Gratangen kommune kan deles inn i faser som følger: Fase 1: Teknisk og pedagogisk gjennomgang og evaluering av bygningsmassen med prising og forslag til prioritering. Kommunestyret vedtar oppgradering på bakgrunn av utarbeidede, alternative forslag. Fase 2: Det gjennomføres et skisseprosjekt på bakgrunn av vedtak i Fase 1. Skisseprosjektet legges frem for kommunestyret for vedtak. Fase 3: Forprosjekt (definering og etablering). Forprosjektet legges frem for kommunestyret for vedtak. Fase 4: Prosjektering Fase 5: Utførelse (anbud og bygging) Fase 5: Overlevering 4.2 Beskrivelse av fasene En rehabilitering og oppgradering av skolebyggene vil måtte gjennomføres i flere trinn eller faser. Dette fordi det er begrensede økonomiske ressurser til oppgraderingen, og en må av den grunn prioritere hvor ressursene skal settes inn for å få hele eller relevante deler av byggene opp på en akseptabel teknisk og pedagogisk standard Fase 1 - Bygningsmessig tilstandsrapport På bakgrunn av vedtak i kommunestyret er skolestrukturen vedtatt og den økonomiske rammen gitt. Da den økonomiske rammen ikke er dekkende for oppgraderingsbehovet på byggene er det nødvendig å skaffe til veie en fullstendig teknisk og pedagogisk status på byggene fordelt på de respektive fagområdene som bygning/konstruksjoner, miljø, brann, VVS, ventilasjon, elektriske anlegg osv. Med andre ord vil Fase 1 gi nødvendige grunnlagsdata for vurdering av alternative løsninger. I denne fasen er det også naturlig at den pedagogiske tilpassningen som eventuelt må gjennomføres prissettes og prioriteres. På bakgrunn av de grunnlagsdata som fremkommer i Fase 1 utarbeides alternative løsningsforslag som legges frem for vedtak i kommunestyret Fase 2 - Skisseprosjekt Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i Fase 1 utarbeides et skisseprosjekt som er avgrenset til vedtak fattet i Fase 1. Dette for å få den beste løsningen innenfor de begrensninger som er gitt. Skisseprosjektet legges frem for vedtak i kommunestyret Fase 3 - Forprosjekt Forprosjektet tar utgangspunkt i løsningene som er valgt i skisseprosjektet, og forestår videre planlegging. Denne fasen omfatter: definering og detaljplanlegging konkurranseutsetting (utlysing, anbudsinnhenting, valg) Utarbeidelse av forprosjekt med behandling i organisasjonen Utredning av entrepriseform Kvalitetssikring av kostnader Behandling av forprosjekt i organisasjonen og kommunestyret Side 7 av 33

8 Sak 30/ Fase 4 - Prosjektering Denne fasen inneholder i hovedsak alle nødvendige aktiviteter relatert til detaljprosjektering av tiltakene forut for utførelse Fase 5 - Utførelse (Anbud og bygging) Denne fasen inneholder i hovedsak aktiviteter relatert til: Fysisk detaljplanlegging Anbud og kontrahering Fysisk oppfølging og gjennomføring av tiltak Fase 6 - Overlevering Fasen inneholder i hovedsak aktiviteter knyttet til overtakelse, igangsetting og garantioppfølging. 5 Framdrift Før tilstandsvurderingen i Fase 1 er gjennomført og nødvendige beslutninger og valg er foretatt, er det ikke mulig med rimelig nøyaktighet å konkretisere en realistisk framdriftsplan. I forbindelse med gjenomføringen av Fase 1 vil en ha bedre kunnskap til å utarbeide en reell framdriftsplan. En detaljert framdriftsplan vil derfor bli utarbeidet i forbindelse med sak til behandling i kommunestyret i Fase 1. Norconsult AS har på bakgrunn av erfaringer fra lignende oppdrag estimert et samlet nødvendig tidsramme på 900 timer for gjennomføring av Fase 1. Følgende aktiviterer er da inkludert: Teknisk tilstandsvurdering som omfatter bygg, miljøkartlegging, el-anlegg, VVS, energirådgivning/bygningsfysikk, brannteknikk Pedagogisk kartlegging og evaluering av relevant og nødvendige arealer per skole, inklusive tidlig vurdering av de mest relevante lære-/romløsninger. Prosjektledelse, prosjektmøter/annen møtevirksomhet, rapportering, arbeidsrapport etc. I dette tidsestimatet er det forutsatt at nødvendig underlagsmateriale i form av dokumentasjon, tegninger og beregninger foreligger. I motsatt fall vil det være aktuelt med fysisk oppmåling og uttegning av relevante tegninger. 6. Kostnader I vedtak gjordt i kommunestyret den 8. mai 2008 er den økonomiske rammen for oppgradering av skolebygg og svømmehall vedtatt til kr millioner. Kostnader knyttet til gjennomføring av Fase 1 er av Norconsult AS kalkulert til kr ,00 eks MVA. Reise- og oppholdskostnader kommer i tillegg. Kostnader til gjennomføring av de øvrige faser legges fram i sak etter at relevante beslutninger er fattet av kommunestyret i Fase Rådmannens tilrådning Med bakgrunn i saksdokkument med forslag om gjennomføring av rehabilitering av to skolebygg og svømmehall i Gratangen kommeune, tilrår Rådmannen at formannskapet fremmer saken ovenfor Gratangen kommunestyre med slik innstilling: 1. På bakgrunn av vedtak i Gratangen kommunestyre i sak 21/08 vedtar kommunestyret en gjennomføring av rehabilitering av Nord-Gratangen skole, Gratangsboten skole, svømmehall og samlokalisering av Myrlandshaugen barnehage med skole og SFO på Nord-gratangen skole i følgende faser: Fase 1 - Bygningsmessig tilstandsrapport og pedagogisk kartlegging Side 8 av 33

9 Sak 30/08 Fase 2 - Skisseprosjekt Fase 3 - Forprosjekt Fase 4 - Prosjektering Fase 5 - Utførelse Fase 6 - Overlevering 2. Kommunestyret vedtar fremlagt forslag til gjennomføring av Fase 1 innenfor de angitte kostnadsrammer som ligger i saken. 3. Rådmannen bemyndiges til å engasjere nødvendig ekstern bistand. 4. Rådmann fremmer sak til kommunestyret med alternative løsninger til rehabilitering av byggene før start på gjennomføring av Fase Kommunestyret vedtar at organiseringen i forbindelse med prosjektet - Utredning av framtidig skolestruktur i Gratangen kommune - videreføres i forbindelse med gjennomføringen av rehabilitering av skolebygg, svømmehall og samlokalisering av Myrlandshaugen barnehage med Nord-Gratangen skole. 6. Kommunestyret vedtar å gjennomføre Fase 1 med en kostnadsramme på kr ,00 Kostnadene dekkes innenfor tildelte kostnadsramme på millioner. Kommunestyret vedtar i denne forbindelse følgende budsjettendring for 2008: Konto Ansvar Budsjett før endring Endring Budsjett etter endring , , ,- Endringen, kr ,- finansieres ved låneopptak. Endringen får følgende konsekvenser for økonomiplanen , og innarbeides i denne: Saldo ØK-plan , , , ,- investeringer Endring , , , ,- Ny saldo ØKplan , , , ,- investering Økn.renter og avdrag i ØK-pl , , , ,- Som vedlegg til saken følger: Gratangen kommune, Side 9 av 33

10 Sak 30/08 Katrine Lereggen rådmann Side 10 av 33

11 Sak 31/08 SAMARBEID OM UTARBEIDING AV NYE AREALPLANER Saksbehandler: Katrine Lereggen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 08/1340 Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/08 Formannskap Innstilling: 1. Likelydende innstilling og saksframstilling fremmes for kommunestyrene i Gratangen, Lavangen, Salangen og Ibestad. Dette vedtakets gyldighet forutsetter likelydende vedtak i samtlige kommuner. 2. Kommunen deltar i prosjekt samarbeid om utarbeiding av nye arealplaner under de forutsetninger som framgår av sakens dokumenter. 3. Gratangen kommune er vertskommune for prosjektet som knyttes til Astafjord kart og oppmåling. De øvrige deltagerkommunene har roller som samarbeidskommuner. 4. Alternativt punkt for hhv. vertskommune og samarbeidskommuner: a. Som vertskommune tar kommunen ved rådmann/administrasjonssjef på seg ansvaret for å utføre oppgaver delegert fra samarbeidskommunene. Oppgavene forutsettes delegert til et eget sekretariat for arealplanarbeid. Samarbeidskommunene har hver for seg ansvaret for å informere om endringen i ansvarsforhold overfor sine innbyggere. b. Som samarbeidskommune pålegger kommunestyret rådmann/administrasjonssjef å videredelegere ansvaret for å utføre de oppgavene som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet i hht. beskrivelse i saksforelegg og finansieringssøknad til rådmann/administrasjonssjef i vertskommunen. Delegasjonen omfatter ikke saker av prinsipiell betydning. Delegasjonsfullmakten kan tilbakekalles herunder midlertidig i enkeltsaker. 5. Gratangen kommune har ansvaret for å engasjere nødvendig kompetanse og kapasitet innenfor prosjektets økonomiske rammer. 6. Kommunestyret innvilger kommunal egenandel på kr ,- for 2008, kr ,- for 2009 og kr ,- for 2010 til gjennomføring av planprosessen. Beløpet, til sammen ,- dekkes innenfor avsatte midler til arealplanarbeidet, kto Dersom prosjektet ikke oppnår støtte gjennom Fylkesmannens skjønnsmidler utover 2008 som budsjettert, må saken behandles på nytt i kommunestyret. 7. Prosjektet starter opp så snart det er praktisk mulig. Saksopplysninger: BAKGRUNN: Ved kunngjøringen av kriteriene for tildeling av prosjektmidler over Fylkesmannens skjønnspott for 2008 ble samarbeid om utarbeiding av arealplaner fokusert som et prioritert område. Som en av flere kommunegrupperinger ble Gratangen, Lavangen, Salangen og Ibestad oppmuntret til å søke prosjektmidler til dette formålet. Dette økte fokuset må ses i sammenheng med Side 11 av 33

12 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not endringer i Plan- og bygningsloven der krav om konsekvensutredning, risiko- og sikkerhetsanalyser og planprogram i forbindelse med arealplaner er kommet inn for å sikre bedre konflikthåndtering, samfunnsberedskap og medvirkning i planprosessen. To av kommunene har vedtatte arealplaner, men disse er ikke rullert så det må påregnes å starte på bunnen av for disse kommunene også. Siden kommunene står foran et betydelig løft i forbindelse med utarbeiding/revisjon av areaplaner, ble det administrativt besluttet å søke om prosjektmidler. Prosjektet det er søkt om støtte til, er et 2,5-årig prosjekt med resultatmål ferdig vedtatte arealplaner med tekstdel for de respektive 4 kommunene. Det er lagt til grunn en prosjektorganisasjon med en egen prosjektleder med ansvar å drive fram planprosessene i de respektive kommunene. Prosjektet oppnådde støtte med kr over skjønnspotten for 2008 mens det ble søkt om kr 1,3 mill for hele prosjektperioden. Det må derfor søkes på nytt for Risikoen for at ytterligere støtte ikke vil bli gitt, er til stede med de konsekvenser dette kan medføre. Denne saken handler om å håndtere denne risikoen og beslutte om egen medvirkning i prosjektet. Kommunene Gratangen, Lavangen og Salangen har fra før etablert Astafjord kart og oppmåling med Gratangen kommune som vertskommune. Ibestad kommune har samme teknologiske plattform som de tre kommunene og vurderer å gå inn i samarbeidet. Et felles prosjekt med sikte på å utarbeide nye arealplaner for de fire kommunene vil derfor være en naturlig videre utvikling av det arbeidet som er gjort til nå. I tillegg vil nye arealplaner øke verdien av den innsatsen som er lagt ned og gjøre etablerte IKT verktøy mer interessante både for profesjonelle brukere og for publikum. Ibestad kommune har sendt separat søknad om finansiering av hhv. arealplanarbeid i egen regi og ny rasfarlig vurdering. Kommunen har oppnådd kr i støtte til dette arbeidet. Vi er kjent med at kommunen planlegger å engasjere egen prosjektleder. Formål Formålet med prosjektet er å etablere og drive en felles prosjektorganisering med sikte på å utarbeide arealplaner for de respektive kommunene. Samarbeidet skal bidra til følgende mål: Effektivisering og modernisering av planprosessene Bedre koordinering av eksisterende kompetanse i kommunene og mellom kommunene. Videreutvikling og gjenbruk av metodikk i planarbeidet Bedre oppfølging av planprosessene i den enkelte kommune. Bedre koordinering av bruk av ekstern kompetanse og kapasitet i planarbeidet Resultatmålet vil være fulldigitaliserte og vedtatte arealplaner for alle fire kommuner. Det er ikke hensikten å lage en felles arealplan. Det er heller ikke tatt høyde for en samordning mellom arealplanprosessene utover det som følger av ovenstående. Kartlegging Plansituasjonen Gratangen kommune har ikke vedtatt arealplan. I 2006/07 ble en person frikjøpt i ett år for å gjennomføre en arealplanprosess. Etter opprinnelig framdriftsplan skulle arealplanen vært oppe til første gangs behandling i kommunestyret i desember På grunn manglende kapasitet ble framdriftsplanen forskjøvet med ett år slik at ny første gangs behandling i Side 12 av 33

13 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not kommunestyret er satt til desember Om lag 60 % av planarbeidet antas gjennomført. Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret mai Lavangen kommune har arealplan vedtatt i Kommunen har nylig startet opp revisjon av denne planen. Foreløpig er det utarbeidet forslag til prosessplan som skal opp til politisk behandling. Kommunen har mottatt støtte fra Husbanken til delvis dekning av kostnadene knyttet til utvikling av prosessplanen. Arbeidet med arealplanen er lagt til en medarbeider på teknisk etat. Det er en utfordring å sette av kapasitet til dette arbeidet. Salangen kommune har arealplan vedtatt i Det er besluttet å revidere denne planen, men arbeidet er ikke startet opp pga. manglende kapasitet. Ibestad kommune har i likhet med Gratangen kommune ikke vedtatt arealplan. Det er imidlertid satt i gang en arealplan prosess. Forslag til prosessplan foreligger, men er ikke sendt ut til høring. Det er tidligere utarbeidet en felles kystsoneplanen for 6 kommuner i Astafjordområdet. Ibestad kommune har pekt på et behov for å oppgradere denne i forbindelse med arealplanprosessen. Organisering av planarbeidet Arealplanarbeidet er i alle fire kommunene lagt til teknisk etat der dette arbeidet i aller høyeste grad konkurrerer med presserende daglige gjøremål. Kommunene har vært gjennom flere runder med innsparingstiltak som også har berørt denne etaten. Det er derfor ikke kapasitet til å gjennomføre en forsvarlig arealplanprosess over en avgrenset tidsperiode. Kommunene har klart behov for å styrke sin kompetanse og kapasitet på planområdet over en lengre tidsperiode for kunne gjennomføre arealplanprosesser i egen kommune. Det er opparbeidet god kompetanse i samarbeid om felles tjenester/prosjekter i tre av kommunene spesielt på teknisk sektor slik at samarbeid om arealplanarbeidet anses å være realistisk og hensiktsmessig. Astafjord kart og oppmåling Gratangen, Lavangen og Salangen kommunene har etablert en felles kart- og oppmålingstjeneste som gir kommunene tilgang til teknisk kompetanse på elektroniske karttjenester Astafjord kart og oppmåling. Tjenesten ble etablert og har Gratangen kommune som vertskommune. Ibestad kommune har samme teknologiske plattform og vurderer å tre inn i samarbeidet. Gratangen kommune gjennomfører et prosjekt med sikte på digitalisering av planer for å sikre et komplett elektronisk kartgrunnlag. Det er ansatt prosjektleder på tiltak som et ledd i arbeidet med å bygge opp langsiktig kompetanse på kartog oppmålingsområdet. Dette delprosjektet bør følges opp av de øvrige kommunene med midler til kommunal egenandel. Aktiviteter i arealplanarbeidet Oppgavene i en arealplanprosess vil være knyttet til følgende hovedaktiviteter: Oppstart og utarbeiding av forslag til planprogram Høring og ettersyn for forslag til planprogram Innspill, forslag mm. tas inn i planprogrammet med vurderinger og konklusjoner Behandling av planprogrammet Design av selve planfasen Utvikling av kartmateriale og tekstdel Side 13 av 33

14 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not Samarbeid, samråd og samordning vedrørende forslag til ny arealplan Justering av kartmateriale og tekstdel Høring og ettersyn for utkast til arealplan med tekstdel Behandling og godkjenning av forslag til arealplan med tekstdel Organisering av et felles planarbeid Kommunene Det er kommunestyret som er øverste planmyndighet i kommunen og som har ansvar for å initiere planprosesser etter pbl. og vedta planer når de foreligger. Kommunestyret kan opprette de styrer, utvalg og råd som er nødvendig for å ivareta dette ansvaret. Innen hver kommune styres derfor planprosessen i overensstemmelse med kommunens delegasjonsreglement. Det er lagt til grunn utarbeiding separate arealplaner for de respektive kommunene. Med et felles sekretariat ligger det imidlertid muligheter for ytterligere samordning, men det er ikke tatt høyde for det her. Felles sekretariat Vi må anta at sekretariatets tjenester vil være en knapphetsressurs som må prioriteres og at det legges opp en arbeidsplan for best mulig utnyttelse av denne ressursen. Det anbefales at prosjektet legges inn under styringsgruppa for K4. Det ligger store fordeler i gjenbruk av metodikk og maler, koordinering av kompetanse og kapasitet samt muligheter for opparbeiding av prosessferdigheter. Det er derfor forutsatt i søknaden til fylkesmannen at en del av oppgavene plasseres i et felles sekretariat med dette som fokusområde. Sekretariatet er planlagt knyttet til Astafjord kart og oppmåling. Arbeidsdeling i et felles koordinert planarbeid Aktivitet Kommunen Sekretariatet Oppstart og utarbeiding av forslag til Premissleverandør Utførelse planprogram Høring og ettersyn for forslag til Kontaktpunkt Utførelse planprogram Innspill, forslag mm. tas inn i Premisser, vurderinger, Utførelse planprogrammet med vurderinger og konklusjoner konklusjoner Behandling av planprogrammet Utførelse Bistand i forberedelse Design av selve planfasen Premissleverandør Utførelse Utvikling av kartmateriale og tekstdel Utførelse Oppfølging, utførelse Samarbeid, samråd og samordning vedrørende forslag til ny arealplan Justering av kartmateriale og tekstdel Høring og ettersyn for utkast til arealplan med tekstdel Behandling og godkjenning av forslag til arealplan med tekstdel Side 14 av 33 Ledelse, deltagelse, part Utførelse og premissleverandør Kontaktpunkt Utførelse (tekstdel) Forberedelse, tilrettelegging, etterarbeid Oppfølging, utførelse (tekstdel) Utførelse Bistand i forberedelse

15 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not Gjennomføring Samarbeidsprosjektet planlegges startet opp fra med planlegging og forankring av prosjektet. Selv om det tilføres betydelige ressurser gjennom etablering av eget sekretariat og de ressurser kommunene selv tilfører prosjektet gjennom eget arbeid, vil det være nødvendig å faseforskyve de tre planprosessene slik at kjente topper i kapasitetsbehovet ikke faller sammen i tid for de respektive kommunene. Siden Gratangen er godt over halvveis i sin planprosess, er det realistisk å få til en framdrift som gir en rimelig jevn arbeidsbelastning gjennom prosjektperioden. Dette kan oppnås gjennom utarbeiding av koordinerte prosessplaner over prosjektperioden på 2,0-2,5 år. Vi ender da opp med en prosjektperiode som avsluttes i Vedlagte framdriftsplan viser hvordan dette kan se ut. Ressursbehov Omfang I søknaden til Fylkesmanne er det er anslått at det administrative ressursbehovet for gjennomføring av en arealplanprosess tilsvarer 1-2 årsverk fordelt over 2 år, men med stor variasjon i belastningen over perioden. En gjennomgang av andre kommuners planprosesser viser svært store variasjoner. I vårt tilfelle vil gjenbruk av metodikk, maler, aggregert prosesskompetanse etc. kunne bidra til å redusere kapasitetsbehovet og raskere framdrift. Krav frister og prosessorientert arbeidsmetode gir likevel noen begrensninger i forhold til framdrift. Det er også viktig å ha et realistisk forhold til hvilke forhold som kan løses i en slik prosess og hvilke forhold som bør tas ut og bearbeides i egne delplaner. Gratangen kommune antas å ha gjennomført om lag 60 % av sin arealplanprosess. Det samlede kapasitetsbehovet er dermed noe redusert. Grovt regnet vil det samlede administrative kapasitetsbehovet ligge i området 3,5-7,0 årsverk hvorav 2,5-5,0 årsverk i et eget sekretariat. Ut fra erfaring med slike prosesser og kjennskap kommunenes situasjon vil vi sette opp et behov basert på et snitt: Anslag Eget pers. Sekretariat Sum Gratangen kommune 0,5 0,1 0,4 0,5 Lavangen 1,0 0,4 0,6 1,0 Salangen 1,5 0,6 0,9 1,5 Ibestad 1,0 0,4 0,6 1,0 Sum 4,0 1,5 2,5 4,0 Økonomi Det foreslås å legge en 2-årig tidshorisont til grunn for den økonomiske planleggingen. Fylkesmannen har innvilget støtte tilsvarende 1 års drift. For oppnå støtte utover dette, må det søkes på nytt i Det foreligger ikke noen form for garanti for slik støtte. Alternativene blir dermed å gjennomføre et prosjekt med redusert omfang over kortere tid, men med ny søknad i 2009 det planlagte prosjektet med ny søknad i 2009, men med usikkerhet om økonomi Side 15 av 33

16 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not Et revidert utgiftsbudsjett for et felles sekretariat: Utgifter Sum Lønn Prosjektleder i 100 % stilling over 2 år Pensjon % avsatt til pensjonsforpliktelser Arbeidsgiveravgif t Kontorutgifter Kurs/veiledning IKT Inventar og utstyr Reise-/møteutgift er Kjøp av tjenester Driftsutgifter Lisener og fagsystem ekstern leverandør Kjøp av eksterne tjenester Antatt forbruk av egne timer i prosjektet samlet for de tre kommunene fordelt på år framgår av tabellen nedenfor. Verdien av innsatsen er omregnet med timeverdi lik kr Sum Kommentarer Timer Beløp i kr Timeverdi satt til kr 400 Finansiering av prosjektet framgår av tabellen nedenfor. Her er verdien av eget arbeid tatt med. I tillegg er indirekte kostnader (kontorutgifter, IKT og inventar/utstyr) tatt med under kommunal egeninnsats. Finansierings kilde: Totalt Merknader Tilskuddsmidler fra Fylkesmannen Kommunal egeninnsats Kommunale midler Sum finansiering Gjenstår å søke kr i 2009 Fordeles over 3 budsjettår i egen tabell Det er forutsatt en betydelig andel egeninnsats i form av arbeid med digitalisering og tilrettelegging av elektroniske kart. Dette arbeidet vil være lagt til Astaford kart og oppmåling. Gratangen kommune har hatt en person på tiltak med dette formålet i 2008 og er innstilt på å fortsette ordningen dersom det er interesse for det blant de øvrige kommunene. Dersom det Side 16 av 33

17 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not oppnås tilsvarende stønad fra NAV i 2009 og evt. 2010, vil tiltaket kreve kommunal egenandel i størrelsesorden kr Denne ordningen avtales særskilt. Fordeling av utgifter Det foreslås at utgiftene fordeles etter folketallet pr Dette gir slik fordeling mellom de 4 kommunene. Kommune Sum Gratangen Lavangen Salangen Ibestad Totalt Som vedlegg til saken følger: - Fremdriftsplan arealplan Gratangen kommune, Katrine Lereggen Rådmann Side 17 av 33

18 Sak 32/08 SAMISK UTVIKLINGSFOND - SØKNAD OM GRATANGEN KOMMUNE SOM DEL AV VIRKEOMRÅDET Saksbehandler: Katrine Lereggen Arkiv: 002 Arkivsaksnr.: 08/1373 Saksnr.: Utvalg Møtedato 32/08 Formannskap / Kommunestyre Innstilling: 1. Gratangen kommune fremmer søknad om at hele kommunen omfattes av virkeområde for samisk utviklingfond. 2. Søknaden er begrunnet med at store deler av befolkningen i kommunen etnisk-historisk har samiske røtter selv om samisk språk i liten grad er i bruk i kommunen. Saksopplysninger: Gratangen kommune mottok den en søknad fra Sør-Troms Samiske Forening v/agnar Kvernmo om at Gratangen kommune skulle fremme en søknad til Sametinget om å få hele kommunen under virkeområdet for Samisk Utviklingsfond. Saken ble drøftet i formannskapsmøte i oktober 2004, uten at det ble fattet vedtak. Ordfører i Gratangen har blitt kjent med at frist for å bli innlemmet i virkeområdet går ut i løpet av november Denne saken gjelder en evt. søknad fra Gratangen kommune om å bli del av virkeområdet for Samisk Utviklingsfond. Samisk utviklingsfond er et næringsfond for utvikling av samiske næringer. Dette vil i praksis si alle næringer. Samisk utviklingsfond har en parallell rolle i forhold til Innovasjon Norge/BU og det kommunale utviklingsfondet, hvor regelverket i hovedtrekk er likeartede. I noen tilfeller kan Samisk utviklingsfond også supplere for eksempel basisfinansiering over Innovasjon Norge. Særlig interessant er at Samisk utviklingsfond kan gi støtte til kombinasjonsnæringer, og det omfatter også former for driftsstøtte. Selv om grensene i dag er utvisket og man vanskelig kan skille næringsutøvelsen på etnisk grunnlag, har en stor del av befolkningen i Gratangen ulik grad av samisk bakgrunn. Sametingets avgjørelse om en evt. utvidelse av virkeområdet fattes ut fra en totalvurdering hvor etniske/historiske data utgjør basis. En del av bygdene i Gratangen kommune er allerede innlemmet, som Øse, Kvernmo, Dalsletta, Skifte, Labergdalen, Løvdal og Moan. VURDERING: Med en såpass stor andel av samisk befolkning i kommunen burde Gratangen kommune kunne gjøre nytte av de tilleggsmuligheter som finnes innefor Samisk utviklingsfond. Mye av næringslivet i Gratangen er småskala og kombinasjoner mellom flere næringer som tradisjonelt ligger opp mot samisk tilpasninger. Samisk utviklingfond vil for næringsutviklingsarbeidet i kommunen kunne utgjøre en supplerende finansieringskilde. Det vil derfor være en fordel for dette arbeidet at kommunen inngår i virkeområdet. Side 18 av 33

19 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not En søknad om å bli en del av virkeområdet for Samisk utviklingsfond vil også være et signal om generelt å arbeide for samiske interesser, samisk kultur, samisk språk, samiske fiskesoner med mer, men uten en absolutt binding. Det foreslås at Gratangen kommune fremmer søknad om at hele kommunen omfattes av virkeområde for samisk utviklingfond. Søknaden er begrunnet med at store deler av befolkningen i kommunen etnisk-historisk har samiske røtter selv om samisk språk i liten grad er i bruk i kommunen. Som vedlegg til saken følger: - Samisk utviklingsfond oversendelse av rettledning for søkerrettledning for søkere, dat Søknad fra Sør-Troms Samiske Forening v/agnar Kvernmo, dat Vedtak i Sametinget, sak 49/04 Samisk utviklingsfond utvidelse av geografisk virkeområde Gratangen kommune, Katrine Lereggen rådmann Side 19 av 33

20 Sak 33/08 BEMYNDIGELSE AV SKATTEOPPKREVEREN SOM SÆRNAMSMANN Saksbehandler: Ted F. Okstad Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/1285 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/08 Formannskap Innstilling: Gratangen kommunestyre anbefaler at skatteoppkreveren i Gratangen bemyndiges til å holde utpanting i overensstemmelse med skattebetalingslovens 36. Saksopplysninger: I henhold til Melding fra Skattedirektoratet, SKD IN 3/99 7. juli 1999 anbefaler Skattedirektoratet at skatteoppkreverne har bemyndigelse som særnamsmenn, dvs. at skatteoppkreverne benyndiges til å holde forretning for utleggspant i henhold til lov om betaling og innkreving av skatt av 21. november 1952 nr. 2, 36. En slik bemyndigelse følger stillingen, ikke person. Skatteoppkreveren må fremsette skriftlig søknad om bemyndigelse. I tillegg må det innhentes uttalelse fra vedkommende kommunestyre, jfr. Sktbl. 36 (1)2.pkt. Søknaden om bemyndigelse som særnamsmann vedlagt uttalelsen oversendes til skattefogdkontoret som skal foreta en vurdering av søknaden ut fra sin kjennskap til den aktuelle skatteoppkrever. Innstillingen fra skattefogdkontoret sendes til Skattedirektoratets innkrevingsavdeling vedlagt skatteoppkreverens søknad og kommunestyrets anbefaling. Det anbefales at kommunestyret gir sin anbefaling til at skatteoppkrever i Gratangen kommune bemyndiges til å holde utpanting i overenstemmelse med skattebetalingslovens 36. Som vedlegg følger: - Søknad fra skatteoppkrever Ted F. Okstad - Melding SKD IN 3/99 7. juli Lavangen kommune, delegasjon av skatteoppkreverfunksjon /innfordringsfunksjon fra Lavangen til Gratange, dat Gratangen kommune, Katrine Lereggen rådmann Ted F. Okstad leder skatt- og innfordring Side 20 av 33

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1340 Sakstittel: SAMARBEID OM UTARBEIDING AV NYE AREALPLANER

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1340 Sakstittel: SAMARBEID OM UTARBEIDING AV NYE AREALPLANER GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/1340 Sakstittel: SAMARBEID OM UTARBEIDING AV NYE AREALPLANER Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Likelydende innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE /08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE /08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Håkon Kristiansen Olaf Øien Terje Sørensen Anita Bjørkli Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Håkon Kristiansen Olaf Øien Terje Sørensen Anita Bjørkli Karlsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 28.04.2008 Tid: Kl. 1200 MØTEPROTOKOLL Formannskap Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 28.04.2008 Tid: Kl. 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskap Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Helse, sosial- og omsorg. Liv Kari Johansen Bodil Stormo Bjørn Andor Hanssen

MØTEPROTOKOLL. Helse, sosial- og omsorg. Liv Kari Johansen Bodil Stormo Bjørn Andor Hanssen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 MØTEPROTOKOLL Helse, sosial- og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 16.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.11.2012 Tid: 12:00 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post Lillehammer kommune Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2017 Tid: 10:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf. 907 98 900

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Arkivsaksnr.: 05/

Arkivsaksnr.: 05/ Arkivsaksnr.: 05/00244-001 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådmann, Tore Molstad Andresen FELLES SKATTEOPPKREVER FOR HADELAND Rådmannens innstilling: 1. Felles skatteoppkreverfunksjon for Gran, Jevnaker og Lunner

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering: -Rådmannen orienterer om arbeidet med budsjettet 2010-2013. -Orientering v/ ordfører. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering: -Rådmannen orienterer om arbeidet med budsjettet 2010-2013. -Orientering v/ ordfører. SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Møtedato: 22.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 1/08 REFERATSAKER TIL HOVEDUTVALG FOR HELSE, SOSIAL- OG OMSORGS MØTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 1/08 REFERATSAKER TIL HOVEDUTVALG FOR HELSE, SOSIAL- OG OMSORGS MØTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Helse, sosial- og omsorg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 30.04.2008 Tid: Kl. 09.0 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 09:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 1/14 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV LÅN GITT TIL MORGANS SKIP UL IDYL 3/14 SØKNAD OM TILSKUDD TIL PLANLEGGING AV MOTTAKSSTASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE 1/14 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV LÅN GITT TIL MORGANS SKIP UL IDYL 3/14 SØKNAD OM TILSKUDD TIL PLANLEGGING AV MOTTAKSSTASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Næringsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 10.02.2014 Tid: etter FSK Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Ingen merknader til saksliste og innkalling.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Ingen merknader til saksliste og innkalling. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 23.02.2016 Tid: 12:10-17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN 1 Kommunens økonomiske styringssystem Vedtatt 25.5.04 Kommunenes økonomiske styringssystem består av følgende elementer: 1) Virksomhetsplanen, som inneholder: Økonomiplan

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 11.11.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen NB! Merk ukedag Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 18.00. Fremmøte kl. 17.00 på Helsestasjon for rus Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested HITRA KOMMUNE Fillan den: 18.10.2017 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Kvenvær oppvekstsenter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Teknisk, næring - og miljø. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Teknisk, næring - og miljø. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Roy Josefsen Asta

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 16/08 BUDSJETT 2009 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK DISTRIKTSSENTER FOR SØR-TROMS

MØTEINNKALLING SAKLISTE 16/08 BUDSJETT 2009 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK DISTRIKTSSENTER FOR SØR-TROMS GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 01.09.2008 Tid: Kl. 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2010 Tid: etter FUP til kl. 14.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Fra kl. 08.30 er det orientering om følgende saker: Sølnkletten v/astrid A. haug

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagregionen

Verran kommune. Saksframlegg. Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagregionen Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/935-5 Saksbehandler: Lisbeth Ystmark Ansvarlig leder: Lisbeth Ystmark, Driftsleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 30.04.2009 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 24.11.2009 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K54 Arkivsaksnr: 2010/6419-6 Saksbehandler: Harald Hove Bergmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Organisering av Stjørdalsvassdraget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Komité Mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.02.2012

Detaljer

Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen

Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen Arkivsak. Nr.: 2012/624-11 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Kommunestyret Organisering av miljørettet helsevern i Inn-Trøndelagsregionen Rådmannens forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Helse, sosial- og omsorg. Roald Johnsen Bodil Stormo Bjørn Andor Hanssen. Liv Kari Johansen (Opplyst at hun ikke har fått dokumenenter)

MØTEPROTOKOLL. Helse, sosial- og omsorg. Roald Johnsen Bodil Stormo Bjørn Andor Hanssen. Liv Kari Johansen (Opplyst at hun ikke har fått dokumenenter) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 30.04.2008 Tid: Kl. 09.0 MØTEPROTOKOLL Helse, sosial- og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post Lillehammer kommune Kommuneplanutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2013 Tid: etter endt formannskap Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 97/ Økonomiplan for og årsbudsjett 2012 for Selbu kommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 97/ Økonomiplan for og årsbudsjett 2012 for Selbu kommune Selbu kommune Arkivkode: 151 Arkivsaksnr: 2011/1192-8 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 97/11 01.11.2011 Økonomiplan for 2012-2015 og årsbudsjett 2012

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 23.09.2009 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Ark.: 153 Lnr.: 4954/11 Arkivsaksnr.: 11/893-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Vedlegg: 1. Økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial 2011. 2. Sammendrag

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 240 Arkivsaksnr: 2015/1419-2 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 06.12.2016 Kommunestyret 12.12.2016 Økonomireglement Selbu kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 21.06.2016 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.2.215 Tidspunkt: 11: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen LEDER SP Trond C. Hiller

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen.

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.09. 2010 Møtetid: Kl. 12. 00. Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Møteinnkalling Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17 Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 14.09.2017 071/17 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 17/530 17/4036 142, 20170130, L10 Rolf Erik Poppe Kommuneplanens arealdel 2018-2028 Vedlegg:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Breidablikk samfunnshus, Skaland Møtedato: 01.06.2006 Tid: 09.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen,

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/6195 Klassering: Saksbehandler:

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/850-21 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Dagrun Holt Molund Paul Håvard Zylla Hanne Bjerkmo Are

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Dagrun Holt Molund Paul Håvard Zylla Hanne Bjerkmo Are GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus - Formannskapssalen Møtedato: 14.03.2012 Tid: 13:00-16:06 Til stede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 23.02.2016 Tid: 08:00-10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer