Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning"

Transkript

1 Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning

2 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 2 Dette dokumentet gir søkeren informasjon om saksgangen ved søknad om Norsk olje og gass-godkjenning og noen av de forpliktelser som følger av slik Norsk olje og gassgodkjenning. For å bli kvalifisert for å levere tjenester til oljeindustrien, herunder levere kurs innen sikkerhets- og beredskapsoppæring i henhold til Norsk olje og gass retningslinje 002, er det en forutsetning at kursleverandør (søker) er kvalifisert inn i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning for oljeindustrien i Norge. 1 GENERELT Generelle krav som skal tilfredsstilles, i tillegg til krav i norske lover og forskrifter for de kursleverandørene som søker om Norsk olje og gass-godkjenning, er gitt i internasjonale standarder som følger: ISO 9001; Systemer for kvalitetsstyring ISO 14001; Miljøstyringssystemer NORSOK S-006; HMS-evaluering av leverandører Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og 002 med tilhørende fagplaner 2 OPPFYLLELSE AV KRAVSTANDARD Norsk olje og gass-godkjente kursleverandører skal til enhver tid oppfylle vilkårene for Norsk olje og gass-godkjenning, som følger av dette dokument, hoveddokument og andre underliggende Norsk olje og gass godkjenningsdokumenter. Søkeren bekrefter ved sin signatur at alle godkjenningsvilkårene vil overholdes så lenge virksomheten er Norsk olje og gass-godkjent. De Norsk olje og gass-godkjente kursleverandørene skal tilpasse seg nye krav eller endringer i eksisterende krav innen de tidsfrister som fastsettes av Norsk olje og gass. Norsk olje og gass-godkjente kursleverandører plikter å holde seg oppdatert på nye/reviderte versjoner av Norsk olje og gass sine kravdokumenter. Ved endringer i dokumentene vil Norsk olje og gass normalt varsle kursleverandørene og opplysninger om når de nye dokumentene trer i kraft og om evt. overgangsordninger. 3 GODKJENNINGSPROSESSEN Framdriften i godkjenningsprosessen er som følger: Ved søknad om ny Norsk olje og gass-godkjenning kreves det at kursleverandør (søker) sender inn en fullstendig søknad med nødvendige vedlegg før søknadsbehandling kan starte. Søknaden skal ha følgende opplysninger vedlagt: Basisopplysninger Akkreditering Sertifisering? Firmanavn, adresse, postnummer/poststed, organisasjonsnummer Achilles akredditeringsbevis (obligatorisk), ISO 9001 (eller tilsv) akredditering (hvis aktuelt)

3 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 3 Kvalitetstyringssystem Kursleveranser Egenerklæring/Beskrivelse av virksomheten For hvert kurs som søkes godkjent Bruk av underleverandør(er) Forpliktende signatur Informasjon om andre godkjenningsordninger for kursleveranser (eks Sjøfartsdirektoratet) Kvalitetshåndbok Oversikt over dokumenthierarki (master dokument register) Ledelsens gjennomgang Gjennomførte risikoanalyser Interne revisjoner Hvilke kurs ønsker aktuelle kursleverandør å levere, se vedlegg 1 Egenerklæringen må inneholde beskrivelser av virksomhetens; Fasiliteter Utstyr Virksomhetens overordnete system for kompetansestyring, Registreringssystem for kursdeltakere (internt register i virksomheten der gjennomførte kurs er blir registrert / er sporbare) System for innmelding av GSK og GSK rep. til EPIM dataregister Overordnet kursbeskrivelse Timeplan Detaljert lærerveiledning med målbeskrivelse Kompetansekrav til underviser, krav til undervisningslokaler og -materiell Samsvarsmåling mot kursbeskrivelse i retningslinje 002 og tilknyttet fagplan Beskrivelse av hvordan elevene vurderes opp mot læringsmål Dersom kursleveransen forutsetter bruk av underleverandører, eller at kursleveransen skal være et felles prosjekt mellom flere kursleverandører, skal egenerklæringen inneholde en detaljert redegjørelse om slike forhold. Erklæringen må ha forpliktende signatur fra administrerende direktør/daglig leder av virksomheten. Norsk olje og gass setter ned et revisjonsteam, ref. kap. 5.2 i «Hoveddokument». Revisjonsleder overtar videre kommunikasjon med søker. Norsk olje og gass' revisjonsteam vurderer om det mottatte materialet er fullstendig. Hvis ikke vil revisjonsleder ta kontakt med søker for å meddele eventuelle avvik og behov for utfyllende informasjon. På dette stadiet i prosessen vil, revisjonsteamet avgjøre om en foreløpig vurdering hos søkeren er nødvendig (formøte). Dersom et formøte er nødvendig, vil leder av revisjonsteamet besøke søker. Formålet med besøket er å avgjøre om kursleverandøren er forberedt for en endelig bedømmelse. Detaljene i formøtet, inkludert tidsplan, avtales i fellesskap mellom leder av revisjonsteamet og søker. Etter et slikt besøk vil det bli utarbeidet en kort rapport til søkeren. Mulige utfall fra et formøte er: o Endelig bedømmelse kan gjennomføres.

4 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 4 o Korrigerende tiltak er nødvendig. Endelig bedømmelse kan gjennomføres når søker har bekreftet at korrigerende tiltak er gjennomført. o Bedømmelse kan ikke gjennomføres. Dette er aktuelt når tilsendt dokumentasjon er så mangelfull at søknaden ikke kan realitetsbehandles. Endelig beslutning gjøres av prosesseier i Norsk olje og gass. 50% av søknadsgebyr belastes søker, Søker får tilsendt et revisjonsvarsel fra revisjonsleder med oversikt over revisjonsteam og tidspunkt for bedømmelse. Dersom søker ønsker å avvise Norsk olje og gass forslag til revisjonsteam, skal dette begrunnes. Norsk olje og gass vil vurdere om begrunnelsen for avvisningen kan godkjennes. Bedømmelsen skjer hos søkeren. For å kunne beslutte om godkjenningskravene er innfridd, utfører Norsk olje og gass en gjennomgang av søkers kvalitetssystem og kursrelatert dokumentasjon (dokumentgjennomgang), kontrollerer om systemet er implementert (bedømmelsesbesøk), samt gjør observasjoner av gjennomføring av utvalgte aktiviteter (d.v.s. de aktuelle kursene) som det søkes om Norsk olje og gass-godkjenning for. Dersom søker utfører aktiviteter på forskjellige lokaliteter, skal alle lokaliteter kunne bedømmes. Revisjonsteamet foretar i forkant av besøket en prioritering av hvilke revisjonsaktiviteter som skal gjennomføres og vektlegges. Dersom det under et bedømmelsesbesøk er åpenbart at forutsetningene som lå til grunn for besøket ikke er oppfylt, kan revisjonsteamet avbryte bedømmelsesbesøket. Dette kan f.eks. være tilfelle dersom nøkkelpersonell ikke er tilgjengelig som forutsatt, kvalitetssystem/ prosedyrer ikke er implementert, søker viser manglende samarbeidsvilje under bedømmelsen, eller at det er andre mangler i et slikt omfang at gjennomføring ikke er hensiktsmessig. Eventuelle avvik og observasjoner som revisjonsteamet finner ved besøket, legges frem før besøket avsluttes. På bedømmelsens innledende og avsluttende møte skal representant for kursleverandørens ledelse være tilstede. Revisjonsteamet utarbeider en rapport fra besøket som sendes søker. Rapporten skal oppsummere revisjonsteamets gjennomgang av tilsendt dokumentasjon og funn avdekket ifm den stedlige bedømmelsen. Rapporten vil konkludere med en innstilling til prosesseier i Norsk olje og gass. o Innstillingen fra revisjonsteamet kan være: 1) Kursleverandør anbefales godkjent av Norsk olje og gass i samsvar med søknaden, 2) Kursleverandøren anbefales godkjent av Norsk olje og gass for enkelte av de omsøkte kurs 3) Kursleverandøren frarådes godkjent av Norsk olje og gass-for omsøkte kurs.

5 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 5 Dersom revisjonsteamet registrerer avvik under revisjonen/ bedømmelsesbesøket, skal søker gjennomføre korrigerende tiltak for å lukke avvikene. Oversikt over leverandørens korrigerende tiltak skal sendes til prosesseier innen fristen angitt i Godkjennelsesbrevet. Avvikene graderes i henhold til «Vedlegg 4 Gradering av funn»: o Alvorlige avvik o Mindre alvorlige avvik o Observasjoner Det kan være aktuelt med et nytt besøk for å verifisere at korrigerende tiltak er gjennomført. Omfanget av verifikasjonsbesøket bestemmes av revisjonsteamets leder og prosesseier i Norsk olje og gass. Det legges til grunn funn ved tidligere besøk samt forutsetninger og vilkår i vedtak fra Norsk olje og gass. Revisjonsteamet kan, i samarbeid med prosesseier i Norsk olje og gass, utvide revisjonen til å omfatte forhold som ikke har vært dekket i tidligere besøk. Dersom pålegg fra Norsk olje og gass ikke følges opp innen fastsatte frister (ref. godkjennelsesbrev), eller dersom søkeren i løpet av 6 måneder etter formøtet ikke har sluttført søknadsprosessen, kan Norsk olje og gass henlegge søknaden uten at innbetalte gebyrer og kostnader refunderes. Søker er forpliktet til å betale alle påløpte kostnader. Søkeren vil få forvarsel og anledning til å uttale seg før prosessen avbrytes. Etter slike avbrudd vil søkeren måtte søke på nytt. Prosesseier i Norsk olje og gass avgjør om Norsk olje og gass-godkjenning kan gis. Vedtaket vil bli meddelt søkeren. Utfall av søknaden kan bli: o Godkjenning av alle eller utvalgte omsøkte kurs o Godkjenning på vilkår. Vilkår kan være krav om dokumentasjon av gjennomførte/identifiserte korrigerende tiltak eller ved krav om et verifikasjonsbesøk o Tidsavgrenset godkjenning med eller uten vilkår o Underkjenning av omsøkte kurs Eventuell klage på vedtak om godkjenning skal rettes til prosesseier i Norsk olje og gass. Ytterligere detaljer om klageinstituttet er beskrevet i Hoveddokumentet. Informasjon i søknaden og informasjon som framkommer i søknadsprosessen, behandles fortrolig i Norsk olje og gass. Etter at søknadsbehandlingen er avsluttet i Norsk olje og gass, makuleres dokumentasjon fra søker.

6 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 6 4 STEDLIG REVISJON Revisjonen begynner med et innledende møte, åpningsmøtet. Møtet ledes av revisjonsleder. I møtet orienteres det om kvalifikasjonsordningen, revisjonsomfang og videre saksgang etter gjennomført revisjon. Den endelige plan for gjennomføring av besøket blir fastlagt. Normalt vil revisjonen innledes med en overordnet gjennomgang av styringssystemet og bruken av dette. Det foretas i tillegg en gjennomgang og inspeksjon av lokaler og fasiliteter, teknisk og annet utstyr, arbeidsprosedyrer, risikoanalyser, kursdokumentasjon samt en gjennomgang av kursleverandørens instruktørkompetanse. Revisjonsteamet skal kunne observere de kurs som det søkes om Norsk olje og gassgodkjenning for, og som gjennomføres under revisjonen. Dersom søker ikke er Norsk olje og gass godkjent fra før, forventes det at søker kan gjennomgå hele eller deler av omsøkt (e) kurs under revisjonen. Revisjonsteamet skal ha tilgang til alle kursfasiliteter. Der søker planlegger å gjennomføre kurs utenfor egne lokaler skal det etableres kravdokument for fasiliteter og utstyr. Alle funn blir notert. Revisjonen / bedømmelsesbesøket avsluttes med at revisjonsteamet har avslutningsmøte med organisasjonens ledelse og eventuelt berørt personale for en gjennomgang av resultatene. I møtet gis søker anledning til å kommentere funn og gi tilbakemelding på revisjonen. 5 GODKJENNING, OPPFØLGING OG FORNYELSE For detaljer om godkjenning, oppfølging og fornyelse vises det til Hoveddokument kap SØKNAD OM UTVIDELSE For detaljer om søknad om utvidelse vises det til Hoveddokument kap ADGANG TIL LOKALER OG TILGJENGELIGHET AV DOKUMENTER Søkere og Norsk olje og gass-godkjente kursleverandører plikter å gi Norsk olje og gass den nødvendige adgang til sine lokaler og til all relevant dokumentasjon. Med nødvendig adgang menes adgang som er nødvendig for å kunne verifisere overensstemmelse med kravene i relevante kravstandarder. Med relevant dokumentasjon menes dokumentasjon som kan gi støtte i vurderingen av overensstemmelse med relevante kravstandarder. Herunder regnes dokumenter som vedrører driften av organisasjonen. Dokumenter som vedrører tilknyttede organisasjoner skal gjøres tilgjengelig for Norsk olje og gass i den grad det er nødvendig for å avklare uavhengighet og økonomisk soliditet. Relevant dokumentasjon skal på forespørsel gjøres tilgjengelig for Norsk olje og gass så raskt som praktisk mulig. Ved bedømmelsesbesøk plikter organisasjonen å legge

7 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 7 forholdene til rette for en effektiv bedømmelse. Norsk olje og gass varsler organisasjonen i god tid før et besøk. Kursleverandører kan i særskilte tilfeller få innvilget godkjenning på vilkår av at Norsk olje og gass revisjonsteam skal gis adgang uten forhåndsvarsel. 8 GENERELL INFORMASJONSPLIKT Norsk olje og gass-godkjente kursleverandører og søkere skal holde Norsk olje og gass løpende orientert om endringer i organisasjonen som kan ha innvirkning på overholdelse av godkjenningsvilkårene. De skal, og som hovedregel før endringene trer i kraft, informere Norsk olje og gass ved endring i: a) kontaktinformasjon, navn, e-post adresse, postadresse, tlf.nr., faks.nr. o.l.; b) kvalitetssystemet, dersom det kan ha betydning for overholdelsen av godkjenningsvilkår. Tap av Achillesgodkjenning er meldepliktig c) opphør av leveranse av godkjente kurs d) vesentlig endring av kursfasiliteter 9 SERTIFISERINGS-/INSPEKSJONSOVERSIKT Den Norsk olje og gass-godkjente kursleverandøren er forpliktet til å holde oppdatert en oversikt over alle relevante sertifiseringer. Oversikten skal være tilgjengelig for Norsk olje og gass på forespørsel. Norsk olje og gass krever at kursleverandøren opprettholder sitt Achilles-sertifikat gjennom hele perioden. Manglende sertifikat er grunnlag for tilbaketrekking av Norsk olje og gass' godkjennelse. 10 GEBYRER RELATERT TIL NORSK OLJE OG GASS-GODKJENNING Søkere og Norsk olje og gass-godkjente kursleverandører forplikter seg til å betale søkergebyr og årlig Norsk olje og gass godkjenningsgebyr (gebyrene er av typen sjablong-gebyrer), i henhold til de satser som Norsk olje og gass til enhver tid har fastsatt, ref. kap. 7 i «Hoveddokument». 11 TILTAK VED MANGLENDE OPPFYLLELSE AV VILKÅR Dersom den Norsk olje og gass-godkjente kursleverandøren ikke lenger tilfredsstiller vilkårene for Norsk olje og gass-godkjenning kan Norsk olje og gass iverksette et eller flere av følgende tiltak, avhengig av hvor alvorlige avvikene er: a) pålegg om korrigerende tiltak b) suspensjon (midlertidig tilbaketrekking) av hele eller deler av Norsk olje og gass-godkjenningen c) tilbaketrekking av hele eller deler av Norsk olje og gass-godkjenningen Norsk olje og gass vil vurdere hvilke tiltak som skal anvendes. Før tilbaketrekking iverksettes, skal pålegg om korrigerende tiltak og/eller suspensjon vurderes. Tiltakene kan beskrives nærmere som følger:

8 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 8 a) Pålegg om korrigerende tiltak Norsk olje og gass kan pålegge kursleverandør å rette opp avvik innen en fastsatt frist. Dersom kursleverandøren ønsker å beholde Norsk olje og gass-godkjenningen, må det dokumenteres at avvikene er tilfredsstillende rettet innen fastsatte frister. Norsk olje og gass kan også beslutte at et ekstraordinært besøk (verifikasjonsbesøk) er påkrevd for å sjekke at de korrigerende tiltakene er tilfredsstillende implementert. b) Suspensjon: Suspensjon gis ved alvorlige mangler i etterlevelse av Norsk olje og gass krav, og innebærer en midlertidig oppheving i godkjenning fra Norsk olje og gass til å utstede Norsk olje og gass kursbevis. Suspensjon skal bare benyttes unntaksvis og i situasjoner der Norsk olje og gass ikke har tillit til at kurssenteret kan levere kurs innenfor kravene gitt i ordningen, og hvor følgene av fortsatt kursvirksomhet har negative følger for ordningen. Eksempler på alvorlige mangler er: (listen er ikke ekskluderende) a) korrigerende tiltak for alvorlige avvik er ikke iverksatt innen pålagte frister b) det avdekkes alvorlige avvik i godkjennelsesperioden c) vesentlige mangler i kompetanse, utstyr og fasiliteter som påvirker evnen til å gjennomføre kurs på en faglig og sikkerhetsmessig forsvarlig måte d) grove feil ved gjennomføring av kurs og som avdekker alvorlige systemfeil e) misbruk av Norsk olje og gass-godkjenningen f) manglende oppfølging av relevante myndighetskrav g) manglende innbetaling av gebyrer Ved suspensjon av godkjenningen eller deler av denne skal organisasjonen ikke tilby Norsk olje og gass-godkjente tjenester for de deler suspensjonen omfatter så lenge suspensjonen varer. Det skal heller ikke utstedes kursbevis som angir at disse kursene er Norsk olje og gass godkjente for kurs innen de områdene som omfattes av suspensjonen. Suspensjon skal begrunnes og varsles skriftlig, Prosesseier i Norsk olje og gass kan fastsette en suspensjon på 3 måneder. Suspensjon utover 3 måneder berettiger klageadgang for kursleverandør (klageutvalget).. Norsk olje og gass gjenoppretter Norsk olje og gass-godkjenningen dersom forholdene som førte til suspensjonen er utbedret på en tilfredsstillende måte innen suspensjonsperiodens utløp. Dersom avvikene ikke er utbedret når suspensjonstiden er ute, skal Norsk olje og gassgodkjenningen trekkes tilbake. Gebyrer som har vært innbetalt til Norsk olje og gass refunderes ikke ved suspensjon. Organisasjonen plikter å betale allerede påløpte kostnader. Regulære gebyrer betales som normalt i suspensjonsperioder. c) Tilbaketrekking: Ved bestående avvik kan godkjenning tilbaketrekkes for alle eller utvalgte kurs. Dette kan bl.a. skje hvis organisasjonen ikke ønsker eller evner å rette opp avvikene innen avtalte tidsfrister. Ved tilbaketrekking må kurssenteret søke om ny godkjenning for det/de aktuelle kurs dersom leverandøren senere ønsker å tilby kurset.

9 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 9 Organisasjonens Norsk olje og gass-godkjente status er i så fall, helt eller delvis, avsluttet ved tilbaketrekkingen. Innbetalte gebyrer refunderes ikke ved tilbaketrekking. Organisasjonen plikter å betale alle påløpte kostnader. Før avgjørelse om tilbaketrekking fattes, skal den berørte organisasjon varsles skriftlig og gis anledning til å uttale seg. Avgjørelser om tilbaketrekking kan påklages. 12 OVERFØRING AV NORSK OLJE OG GASS-GODKJENNING Ved oppkjøp, fusjon, eller andre vesentlige organisasjonsendringer osv. kan det oppstå situasjoner der den Norsk olje og gass-godkjente kursleverandøren ønsker å overføre en godkjenning fra en organisasjon til en annen. I slike tilfeller vil Norsk olje og gass foreta en konkret vurdering av om det må foretas verifikasjoner hos søkeren eller om overføring kan innvilges på basis av innsendt dokumentasjon. Søknad om overføring må derfor foreligge på et tidspunkt som gjør det mulig for Norsk olje og gass å gjennomføre sine aktiviteter og ta beslutning før det ønskede tidspunkt for overføring. 13 ØKONOMISK ANSVAR I FORBINDELSE MED NORSK OLJE OG GASS-GODKJENNING Norsk olje og gass er ikke ansvarlig for Norsk olje og gass-godkjente kursleverandørers forpliktelser overfor sine kunder. 14 RETT TIL Å KLAGE PÅ AVGJØRELSER FATTET AV NORSK OLJE OG GASS Norsk olje og gass behandling av klage på vedtak i forbindelse med Norsk olje og gass-godkjenning kan påklages til et eget klageutvalg som beskrevet i hoveddokumentet, ref. kap. 8 i «Hoveddokument».

Versjon datert 7. desember, 2015.

Versjon datert 7. desember, 2015. Versjon datert 7. desember, 2015. Endringer fra forrige versjon (3. desember, 2015) er markert med sort margstrek og gjelder presisering av Kartverkets plikt til å holde informasjon om søkers virksomhet

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 3 - Veiledning for Norsk olje og gass revisjonsteam

Norsk olje og gass Vedlegg 3 - Veiledning for Norsk olje og gass revisjonsteam Norsk olje og gass Vedlegg 3 - Veiledning for Norsk olje og gass revisjonsteam Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 03 Rev. dato: 10.08.2013 Side: 2 Dette dokumentet er en veiledning for Norsk olje og

Detaljer

Vedlegg 4 Veiledning for vurdering og revisjon av kursleverandør

Vedlegg 4 Veiledning for vurdering og revisjon av kursleverandør Vedlegg 4 Veiledning for vurdering og revisjon av kursleverandør Kvalifikasjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Revisjon: 04 Dato: 18. april 2017 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring

Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Norsk olje og gass - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og FORORD Norsk olje og gass har på vegne av Operatørene tilrettelagt for en kvalitetssikrings- og godkjenningsordning

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 4 - Veiledning for Norsk olje og gass revisjonsteam

Norsk olje og gass Vedlegg 4 - Veiledning for Norsk olje og gass revisjonsteam Norsk olje og gass Vedlegg 4 - Veiledning for Norsk olje og gass revisjonsteam Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 01 Rev. dato: 10.10.2012 Side: 2 Dette dokumentet er en veiledning for Norsk olje og

Detaljer

Norsk olje og gass Kvalifikasjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring

Norsk olje og gass Kvalifikasjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Kvalifikasjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og Hoveddokument Revisjon: 04 Dato: 18. april 2017 Innhold 1 Innledning... 3 2 Anvendelsesområde... 4 3 Kvalifikasjonskrav... 4 3.1 Myndighetskrav...

Detaljer

Generell retningslinje for sertifisering. SC Dok. 041

Generell retningslinje for sertifisering. SC Dok. 041 Generell retningslinje for sertifisering SC Dok. 041 1 Introduksjon Disse bestemmelsene regulerer virksomhet relatert til sertifisering av bedrifters styringssystemer eller prosesser. Sertifiseringen omfatter

Detaljer

Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring

Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Norsk olje og gass - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og Etablert: 01.10.2011 Revisjon nr: 02 Rev. dato: 01.01.2013 Side: 2 FORORD For å sikre god kurskvalitet

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 5- Gradering av avvik

Norsk olje og gass Vedlegg 5- Gradering av avvik Norsk olje og gass Vedlegg 5- Gradering av avvik Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 01 Rev. dato: 10.10.2012 Side: 2 Dette dokumentet beskriver den måten Norsk olje og gass revisjonsteam graderer avvik

Detaljer

Akkrediteringsdagen 2014. Kommunikasjon med NA - Hva skal dokumenteres / varsles? Ann Kristin Lindgaard akl@akkreditert.no

Akkrediteringsdagen 2014. Kommunikasjon med NA - Hva skal dokumenteres / varsles? Ann Kristin Lindgaard akl@akkreditert.no Akkrediteringsdagen 2014 Kommunikasjon med NA - Hva skal dokumenteres / varsles? Ann Kristin Lindgaard akl@akkreditert.no Ved søknad om akkreditering NA-S20a og NA-S5 (fullstendig utfylt) NA-S10 (matrise

Detaljer

Ved søknad om akkreditering

Ved søknad om akkreditering Akkrediteringsdagen 2014 Kommunikasjon med NA - Hva skal dokumenteres / varsles? Ann Kristin Lindgaard akl@akkreditert.no Ved søknad om akkreditering NA-S20a og NA-S5 (fullstendig utfylt) NA-S10 (matrise

Detaljer

Vilkår for registrering i Norsk akkrediterings GLP-register

Vilkår for registrering i Norsk akkrediterings GLP-register Vilkår for registrering i s GLP - register (NA Dok. 43) Dok.id.: Krav/Requirement Vilkår for registrering i s GLP-register NA Dok. 43 Dokumentkategori: Krav Fagområde: God laboratoriepraksis (GLP) Endringer

Detaljer

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn ;ernoa', : :;,3,1,-,Æ,,E; Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-30 Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering

Detaljer

Revisjon. Versjonsnummer: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr: Jens Solli Hallgeir Øya Jens Solli, Jens Solli,

Revisjon. Versjonsnummer: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr: Jens Solli Hallgeir Øya Jens Solli, Jens Solli, Revisjon Versjonsnummer: Gyldig fra dato: Dokument type: Dokument nr: 3 10.01.2014 S-KA-0067 Utarbeidet av (dato/sign): Kontrollert av (dato/sign): Faglig ansvarlig (dato/sign): Godkjent av (dato/sign):

Detaljer

Akkrediteringsprosessen og bedømminger NORSK AKKREDITERING TRYGGHET OG ANERKJENNELSE

Akkrediteringsprosessen og bedømminger NORSK AKKREDITERING TRYGGHET OG ANERKJENNELSE Akkrediteringsprosessen og bedømminger Akkrediteringsprosessen Søknad Akkrediterning Søknad Dokument Gjennomgang Formøte Bedømmelse Avvikslukking Innvilgelse Akkrediteringsprosessen (1) Laboratoriet utarbeider

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Vedlegg 6. Samsvarsmatrise Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 01 Rev. dato: 10.10.2012 Side: 2 Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut ved søknad om Norsk

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Victoria Ward Siv Inderdal Eklo 2013-07-23 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER... 3 3 RUTINER

Detaljer

Periodisk kontroll av Mobilt betongpumpeutstyr og Båndbiler

Periodisk kontroll av Mobilt betongpumpeutstyr og Båndbiler Bransjestandard Periodisk kontroll av Mobilt betongpumpeutstyr og Båndbiler Utgave 2.4 19.09.2006 Betongpumpe Kombipumpe Båndbil Standarden er fastsatt av FABEKO s pumpegruppe. FABEKO er faglig ansvarlig

Detaljer

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til:

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til: Rundskriv - Serie V Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSV 12-2014 Sdir : A: U: P: OFF: Hov: Andre: Sjøfartsdirektoratet 16 spesielt bemyndigete arbeidskontorer Utvalgte utenriksstasjoner Produsenter

Detaljer

Akkrediteringsdagen Vanlige avvik hos akkrediterte systemsertifiseringsorganer NORSK AKKREDITERING TRYGGHET OG ANERKJENNELSE

Akkrediteringsdagen Vanlige avvik hos akkrediterte systemsertifiseringsorganer NORSK AKKREDITERING TRYGGHET OG ANERKJENNELSE Akkrediteringsdagen 016 Vanlige avvik hos akkrediterte systemsertifiseringsorganer Fordeling av type avvik gitt i 015 16 14 14 1 10 8 8 6 6 4 1 1 4 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 4 0 1 Fordeling av type avvik gitt

Detaljer

10-IK-PR-07 REVISJON OG ÅRLIG IK/KS- GJENNOMGANG

10-IK-PR-07 REVISJON OG ÅRLIG IK/KS- GJENNOMGANG TELEMARK TEKNISKE INDUSTRIELLE UTVIKLINGSSENTER TELEMARK TECHNOLOGICAL RESEARC AND DEVELOPMENT CENTER 10-IK-PR-07 REVISJON OG ÅRLIG IK/KS- GJENNOMGANG Tel-Tek Kunde 02 28.10.05 Godkjent til implementasjon

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN MAI 2008 Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks 22 42 44 64 E-post: post@kontrollbetong.no

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger 1. Innledning Forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger sendes

Detaljer

C-904 HMSK Intern revisjonsrapport og agenda1

C-904 HMSK Intern revisjonsrapport og agenda1 Opplysninger C904 HMSK Intern revisjonsrapport og agenda1 Organisasjon: Oppdatert Avdeling: Mo i Rana dd.mm.åååå Adresse: Tekst på sertifikat: Omfang: Postnr.: Poststed: Kontaktperson: Telefon: Epost:

Detaljer

ISM revisjon. Forventninger til havfiskeflåten erfaringer fra andre. Steinar Dahl 16 February 2010

ISM revisjon. Forventninger til havfiskeflåten erfaringer fra andre. Steinar Dahl 16 February 2010 ISM revisjon Forventninger til havfiskeflåten erfaringer fra andre Steinar Dahl Innhold ISM Koden Revisjonsrollen Erfaringer Utfordringer for havfiskeflåten Forventninger - diskusjon 2 ISM koden inneholder

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kvalsund kommune ved rådmann Rådhusveien 18 9620 Kvalsund ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

CargoNet AS. Oppfølging av avvik, hendelser og risikovurderinger

CargoNet AS. Oppfølging av avvik, hendelser og risikovurderinger statens jernbanetilsyn CargoNet AS Oppfølging av avvik, hendelser og risikovurderinger Rapport nr. 2014-10 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 6 5 Andre forhold 6 6 Om revisjonen

Detaljer

NSB Revisjon. Intern assesserende enhet (AsBo) RAPPORT NR

NSB Revisjon. Intern assesserende enhet (AsBo) RAPPORT NR NSB Revisjon Intern assesserende enhet (AsBo) RAPPORT NR. 2016-22 1 Bakgrunn mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 7 5 Andre forhold... 7 6 Om tilsynet... 7 6.1 Administrative data...

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131)

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 22.02.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-002/09 Intern kontroll og revisjon, retningslinjer for Høgskolen i Sør- Trøndelag Saksbehandler/-sted:

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN JUNI 1996 Revidert desember 2006 (revisjon 5) Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Databehandleravtale Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Statens innkrevingssentral (SI) behandlingsansvarlig og (Inkassoselskapet)

Detaljer

Norsk Skogsertifisering

Norsk Skogsertifisering Rapport fra resertifisering Systemsertifisering 2015.02.02 2015.02.04 Sertifiseringsomfang: Rådgivning, opplæring og revisjon med det formål at avtaletilknyttede skogeiendommer skal tilfredsstille kravene

Detaljer

Vedlegg 5 Sjekkliste for vurdering og revisjon av kursleverandør

Vedlegg 5 Sjekkliste for vurdering og revisjon av kursleverandør Vedlegg 5 Sjekkliste for vurdering og revisjon av kursleverandør Kvalifikasjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Revisjon: 04 Dato: 18. april 2017 Innledning Denne

Detaljer

Norsk Skogsertifisering

Norsk Skogsertifisering Rapport fra resertifisering Systemsertifisering 2016.04.26/27 Sertifiseringsomfang: Rådgivning, opplæring og revisjon med det formål at avtaletilknyttede skogeiendommer skal tilfredsstille kravene til

Detaljer

Klubblisensreglement

Klubblisensreglement Klubblisensreglement Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1 Virkeområde Klubber som skal delta i 0. eller 1. divisjon menn eller 0. divisjon kvinner må ha klubblisens etter lovens 8-8. Dette reglementet

Detaljer

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 5 6 Om revisjonen... 5 6.1 Administrative data...

Detaljer

9. KLUBBLISENSREGLEMENT

9. KLUBBLISENSREGLEMENT 9. KLUBBLISENSREGLEMENT Vedtatt av forbundstinget 7. mars 2010, gjeldende fra samme dato. KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1-1 VIRKEOMRÅDE Klubber som skal delta i 0. eller 1. divisjon menn eller 0.

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Arbeidspsykologiske testverktøy

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Arbeidspsykologiske testverktøy Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Arbeidspsykologiske testverktøy Siv Inderdal Eklo Andreas Kolstø 2015-03-27 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER...

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Krav til dokumentasjon av egenkontroll

Krav til dokumentasjon av egenkontroll NCS P-101 2. utgave mai 2006 (Erst. 1. utg. april 2000) Krav til dokumentasjon av egenkontroll - Ved produktsertifisering Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22 96

Detaljer

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.)

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.) NGFs behandling av klager 1. Generelt 1.1 Hvordan klage Dersom en klient av en gestaltterapeut som er medlem av NGF mener gestaltterapeuten har brutt NGFs etiske prinsipper eller vedtekter, kan klienten

Detaljer

Gradering av avvik (NA Dok. 55)

Gradering av avvik (NA Dok. 55) / Gradering av avvik (NA Dok. 55) Dok.id.: Veiledning/Guidance Gradering av avvik (NA Dok. 55) Dokumentkategori: Veiledning Fagområde: Alle Formål Dette dokumentet beskriver den måten graderer avvik på.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Etnedal kommune Etnedal skule 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Etnedal kommune Etnedal skule... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for økologiske gjødsel- og

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for økologiske gjødsel- og ØKOLOGISERTIFISERING Regler for økologiske gjødsel- og jordforbedringsmidler Gjeldende fra 01.03.2012 1. Regler for økologiske gjødsel- og jordforbedringsmidler Generelt Regelverkets formål er å sikre

Detaljer

Akkrediteringsdagen Vanlige avvik hos akkrediterte inspeksjonsorganer NORSK AKKREDITERING TRYGGHET OG ANERKJENNELSE

Akkrediteringsdagen Vanlige avvik hos akkrediterte inspeksjonsorganer NORSK AKKREDITERING TRYGGHET OG ANERKJENNELSE Akkrediteringsdagen 2015 Vanlige avvik hos akkrediterte inspeksjonsorganer Fordeling av type avvik gitt i 2014 35 30 29 25 23 20 15 15 15 16 18 16 10 5 0 6 5 2 10 0 1 10 7 4 8 8 1 4.1 Upartiskhet og uavhengighet

Detaljer

Oslo T-banedrift AS TILSYNSRAPPORT

Oslo T-banedrift AS TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tivoli Oslo T-banedrift AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 21-11 Oslo T-banedrift AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 21-11 Saksnr: 11-1269 Revisjonsdato: 28.11. -

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014 Revisjonsprogram, Sykehusapotekene HF - UTKST Utkast 20.11.2014 Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden... 2 rbeidsmodell... 2 Intern og ekstern revisjon... 2 Egenkontroll...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for anskaffelse av. Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS. Ref. nr: (2)

Konkurransegrunnlag. for anskaffelse av. Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS. Ref. nr: (2) Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS Ref. nr: 1431374 (2) Tilbudsfrist: Mandag 20. august 2012, kl 12:00 Konkurransegrunnlag - Rapporteringsverktøy

Detaljer

OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT

OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jerrbane teubane park og tvo OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-22 OSLO HAVNKF TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: Saksnr: Revisjonsperiode: Foretak: Kontaktperson: Revisjonslag:

Detaljer

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2013-16 Arbeid i og ved spor leverandørstyring, prosjekt ombygging av Råde stasjon

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2013-16 Arbeid i og ved spor leverandørstyring, prosjekt ombygging av Råde stasjon statens jernbanetilsyn je,- åre Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2013-16 Arbeid i og ved spor leverandørstyring, prosjekt ombygging av Råde stasjon 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner

Detaljer

NSB AS. Oppfølging av avvik og uønskede hendelser

NSB AS. Oppfølging av avvik og uønskede hendelser statens jernbanetilsyn NSB AS Oppfølging av avvik og uønskede hendelser Rapport nr. 2014-02 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 6 5 Andre forhold 6 6 Om revisjonen 6 6.1 Administrative

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med ivaretakelse av rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming i Jevnaker kommune Virksomhetens adresse: p.b. 70,

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN APRIL 2015 Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks 22 42 44 64 E-post: post@kontrollbetong.no

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

3. Produktkategorier som skal dekkes av sertifisering

3. Produktkategorier som skal dekkes av sertifisering Sertifisering -merking Side 1 av 6 Kapittel : PCE 001 Gyldig fra: 2008-05-16 Utarbeidet av: FGE Godkjent av: JBB 1. Innledning Følgende retningslinjer gjelder for sertifiseringsarbeid vedr. (Treteknisk):

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV.

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. 2017 FORORD Vedtektene for Den norske Revisorforening, 3-7, pålegger alle oppdragsansvarlige medlemmer å

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Greve Biogass AS Kontrollnummer: I.FMVE

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Greve Biogass AS Kontrollnummer: I.FMVE Fylkesmannen i Vestfold GRENLAND VESTFOLD BIOGASS AS Tønsberg, 5. oktober 2017 c/o Vestfold Avfall og Ressurs AS, Kjellengveien 2 3125 Tønsberg Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Ivar Sørby 2017/171

Detaljer

SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE

SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE Notified Body number 0572 Side 1 av 5 Rev.nr 03 Dato 27.03.2014 Firmanavn: SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE Postadresse: Firmaets representant/ ansvarlig: Stilling i firmaet: Merk at alle

Detaljer

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole Kautokeino kommune ved rådmannen Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino TILSYNSRAPPORT Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver 2014 I Kautokeino kommune Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

Detaljer

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 9. juni 2017 09.06.2017 nr. 39 Lov om endringer i lov

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

Vi viser til Datatilsynets kontroll hos Lier kommune ved Høvik skole den 21. mars 2014 og vårt varsel om vedtak 27. juni 2014.

Vi viser til Datatilsynets kontroll hos Lier kommune ved Høvik skole den 21. mars 2014 og vårt varsel om vedtak 27. juni 2014. Lier kommune Postboks 205 3401 LIER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 14/00141-9/MEI 22. oktober 2014 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Vi viser til Datatilsynets kontroll

Detaljer

Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund

Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund (Vedtatt på

Detaljer

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for ØKOLOGISERTIFISERING Regler for økologisk KOSMETIKK Gjeldende fra 01.03.2012 Generelt 1. Regler for økologisk kosmetikk Regler Regelverkets formål er å sikre troverdigheten ved markedsføring av økologisk

Detaljer

SC Dok nr. 042 Retningslinjer for bruk av sertifikater og logoer

SC Dok nr. 042 Retningslinjer for bruk av sertifikater og logoer SC Dok nr. 042 Retningslinjer for bruk av sertifikater og logoer Revisjon nr. Revidert dato Endring Utarbeidet av Kontrollert og godkjent 0 26.12.2014 Utgitt for iverksetting Arve R. Pisani AHP AHP 1 31.01.2015

Detaljer

Sertifisert kandidat har rett til å bruke sertifiseringsordningens logo og markedsføre seg som sertifisert.

Sertifisert kandidat har rett til å bruke sertifiseringsordningens logo og markedsføre seg som sertifisert. Retningslinjer for tildeling av tittelen Sertifisert av Norges Jordskiftekandidatforening Vedtatt av årsmøtet for Norges Jordskiftekandidatforening 25.oktober 2007 1. Tittelen Norges Jordskiftekandidat

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00196 Dato: 23. januar 2017 Klager: Les Turski Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen har kommet

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Gol kommune September 2016 Side 1 av 10 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

Håndbok for sertifisering. Rettledning for gjennomgang og sertifisering av pelsdyrgårder i henhold til pelsdyrnæringens kvalitetsstandard.

Håndbok for sertifisering. Rettledning for gjennomgang og sertifisering av pelsdyrgårder i henhold til pelsdyrnæringens kvalitetsstandard. Håndbok for sertifisering Rettledning for gjennomgang og sertifisering av pelsdyrgårder i henhold til pelsdyrnæringens kvalitetsstandard. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 2. Åpenhet 3. Drift av sertifiseringssystemet

Detaljer

Boreal Bane AS Revisjon. Ledelsens engasjement og risikovurderinger TILSYNSRAPPORT NR

Boreal Bane AS Revisjon. Ledelsens engasjement og risikovurderinger TILSYNSRAPPORT NR Boreal Bane AS Revisjon Ledelsens engasjement og risikovurderinger TILSYNSRAPPORT NR. 2017-08 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 4 6 Om tilsynet...

Detaljer

Bane NOR SF. TILSYNSRAPPORT NR Tilsynsmøte om oppfølging av interne revisjoner

Bane NOR SF. TILSYNSRAPPORT NR Tilsynsmøte om oppfølging av interne revisjoner Bane NOR SF TILSYNSRAPPORT NR. 2017-15 Tilsynsmøte om oppfølging av interne revisjoner 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Oppsummering... 4 3 Avvik... 5 4 Observasjoner... 5 5 Andre forhold... 5 6 Om tilsynsmøtet...

Detaljer

Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon av gebyr

Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon av gebyr Strømbil-Finans AS Pb 3131 Årstad 5029 BERGEN v/ Svein Eriksen Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200506667/44 NYBY 5210 7.9.2009 NKLE Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon

Detaljer

Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen Tilsynsrapport nr Museumskjøring

Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen Tilsynsrapport nr Museumskjøring Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen Tilsynsrapport nr. 2016-05 Museumskjøring 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 5 5 Andre forhold... 6 6 Om revisjonen... 6 6.1 Administrative

Detaljer

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

Håndbok for FarmSert

Håndbok for FarmSert Håndbok for FarmSert Rettledning for gjennomgang og sertifisering av pelsdyrgårder i henhold til pelsdyrnæringens kvalitetsstandard. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Åpenhet... 3 3. Drift av sertifiseringssystemet...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/ Ark 630. Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - forhåndsvarsel om vedtak

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/ Ark 630. Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - forhåndsvarsel om vedtak FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMARKKU FYLKKAMANNI Bajås addan- ja oahpahusossodat Deanu gieldaftana kommune Rådhusveien 24 9845 Tana lk,42:k3 Deres ref Deres dato Vår ref

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 29.04.2015 2014/5335 Deres dato: Deres referanse: Danielsen ungdomsskole Haugesund AS ved styrets leder Lydia Amundsens Gate 6 5533 Haugesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

Stiftelsen Buskerudmuseene Tilsynsrapport nr Drift av museumsbane

Stiftelsen Buskerudmuseene Tilsynsrapport nr Drift av museumsbane Stiftelsen Buskerudmuseene Tilsynsrapport nr. 2016-06 Drift av museumsbane 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 6 5 Andre forhold... 6 6 Om revisjonen... 6 6.1 Administrative

Detaljer

Generelt Debios merke Regler for økologisk kosmetikk Tilknytning Kontaktperson og ansattes kompetanse...

Generelt Debios merke Regler for økologisk kosmetikk Tilknytning Kontaktperson og ansattes kompetanse... Innhold Generelt... 3 Debios merke... 3 1. Regler for økologisk kosmetikk... 4 1.1 Tilknytning... 4 1.2 Kontaktperson og ansattes kompetanse... 4 1.3 Revisjon... 4 1.4 Sertifisering... 5 2. Driftsopplegg...

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for økologiske juletrær og pyntegrønt

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for økologiske juletrær og pyntegrønt ØKOLOGISERTIFISERING Regler for økologiske juletrær og pyntegrønt Gjeldende fra 01.03.2012 Generelt 1. Regler for økologiske juletrær og pyntegrønt Regelverkets formål er å sikre troverdigheten ved produksjon

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med Lesja kommunes ivaretakelse av rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning ved Lesja kommune Virksomhetens adresse:

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 RAPPORT Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14 Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 1 av 13 Tidsrom for revisjonen Mai-juni 2016

Detaljer

Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data

Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data AVTALE OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER Lagring av forskningsdata i Tjeneste for Sensitive Data Tekst i kursiv skal fjernes og erstattes med relevant tekst, evt. velges ett av flere alternativer. 1

Detaljer

Retningslinjer PEFC Norge Reaksjoner ved alvorlige sertifiseringsavvik

Retningslinjer PEFC Norge Reaksjoner ved alvorlige sertifiseringsavvik ; Reaksjoner ved alvorlige sertifiseringsavvik Vedtatt 13.03.2013 Retningslinjer PEFC Norge Reaksjoner ved alvorlige sertifiseringsavvik Vedtatt av PEFC Norge 13.03.2013-1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning

Detaljer