Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning"

Transkript

1 Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning

2 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 2 Dette dokumentet gir søkeren informasjon om saksgangen ved søknad om Norsk olje og gass-godkjenning og noen av de forpliktelser som følger av slik Norsk olje og gassgodkjenning. For å bli kvalifisert for å levere tjenester til oljeindustrien, herunder levere kurs innen sikkerhets- og beredskapsoppæring i henhold til Norsk olje og gass retningslinje 002, er det en forutsetning at kursleverandør (søker) er kvalifisert inn i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning for oljeindustrien i Norge. 1 GENERELT Generelle krav som skal tilfredsstilles, i tillegg til krav i norske lover og forskrifter for de kursleverandørene som søker om Norsk olje og gass-godkjenning, er gitt i internasjonale standarder som følger: ISO 9001; Systemer for kvalitetsstyring ISO 14001; Miljøstyringssystemer NORSOK S-006; HMS-evaluering av leverandører Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og 002 med tilhørende fagplaner 2 OPPFYLLELSE AV KRAVSTANDARD Norsk olje og gass-godkjente kursleverandører skal til enhver tid oppfylle vilkårene for Norsk olje og gass-godkjenning, som følger av dette dokument, hoveddokument og andre underliggende Norsk olje og gass godkjenningsdokumenter. Søkeren bekrefter ved sin signatur at alle godkjenningsvilkårene vil overholdes så lenge virksomheten er Norsk olje og gass-godkjent. De Norsk olje og gass-godkjente kursleverandørene skal tilpasse seg nye krav eller endringer i eksisterende krav innen de tidsfrister som fastsettes av Norsk olje og gass. Norsk olje og gass-godkjente kursleverandører plikter å holde seg oppdatert på nye/reviderte versjoner av Norsk olje og gass sine kravdokumenter. Ved endringer i dokumentene vil Norsk olje og gass normalt varsle kursleverandørene og opplysninger om når de nye dokumentene trer i kraft og om evt. overgangsordninger. 3 GODKJENNINGSPROSESSEN Framdriften i godkjenningsprosessen er som følger: Ved søknad om ny Norsk olje og gass-godkjenning kreves det at kursleverandør (søker) sender inn en fullstendig søknad med nødvendige vedlegg før søknadsbehandling kan starte. Søknaden skal ha følgende opplysninger vedlagt: Basisopplysninger Akkreditering Sertifisering? Firmanavn, adresse, postnummer/poststed, organisasjonsnummer Achilles akredditeringsbevis (obligatorisk), ISO 9001 (eller tilsv) akredditering (hvis aktuelt)

3 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 3 Kvalitetstyringssystem Kursleveranser Egenerklæring/Beskrivelse av virksomheten For hvert kurs som søkes godkjent Bruk av underleverandør(er) Forpliktende signatur Informasjon om andre godkjenningsordninger for kursleveranser (eks Sjøfartsdirektoratet) Kvalitetshåndbok Oversikt over dokumenthierarki (master dokument register) Ledelsens gjennomgang Gjennomførte risikoanalyser Interne revisjoner Hvilke kurs ønsker aktuelle kursleverandør å levere, se vedlegg 1 Egenerklæringen må inneholde beskrivelser av virksomhetens; Fasiliteter Utstyr Virksomhetens overordnete system for kompetansestyring, Registreringssystem for kursdeltakere (internt register i virksomheten der gjennomførte kurs er blir registrert / er sporbare) System for innmelding av GSK og GSK rep. til EPIM dataregister Overordnet kursbeskrivelse Timeplan Detaljert lærerveiledning med målbeskrivelse Kompetansekrav til underviser, krav til undervisningslokaler og -materiell Samsvarsmåling mot kursbeskrivelse i retningslinje 002 og tilknyttet fagplan Beskrivelse av hvordan elevene vurderes opp mot læringsmål Dersom kursleveransen forutsetter bruk av underleverandører, eller at kursleveransen skal være et felles prosjekt mellom flere kursleverandører, skal egenerklæringen inneholde en detaljert redegjørelse om slike forhold. Erklæringen må ha forpliktende signatur fra administrerende direktør/daglig leder av virksomheten. Norsk olje og gass setter ned et revisjonsteam, ref. kap. 5.2 i «Hoveddokument». Revisjonsleder overtar videre kommunikasjon med søker. Norsk olje og gass' revisjonsteam vurderer om det mottatte materialet er fullstendig. Hvis ikke vil revisjonsleder ta kontakt med søker for å meddele eventuelle avvik og behov for utfyllende informasjon. På dette stadiet i prosessen vil, revisjonsteamet avgjøre om en foreløpig vurdering hos søkeren er nødvendig (formøte). Dersom et formøte er nødvendig, vil leder av revisjonsteamet besøke søker. Formålet med besøket er å avgjøre om kursleverandøren er forberedt for en endelig bedømmelse. Detaljene i formøtet, inkludert tidsplan, avtales i fellesskap mellom leder av revisjonsteamet og søker. Etter et slikt besøk vil det bli utarbeidet en kort rapport til søkeren. Mulige utfall fra et formøte er: o Endelig bedømmelse kan gjennomføres.

4 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 4 o Korrigerende tiltak er nødvendig. Endelig bedømmelse kan gjennomføres når søker har bekreftet at korrigerende tiltak er gjennomført. o Bedømmelse kan ikke gjennomføres. Dette er aktuelt når tilsendt dokumentasjon er så mangelfull at søknaden ikke kan realitetsbehandles. Endelig beslutning gjøres av prosesseier i Norsk olje og gass. 50% av søknadsgebyr belastes søker, Søker får tilsendt et revisjonsvarsel fra revisjonsleder med oversikt over revisjonsteam og tidspunkt for bedømmelse. Dersom søker ønsker å avvise Norsk olje og gass forslag til revisjonsteam, skal dette begrunnes. Norsk olje og gass vil vurdere om begrunnelsen for avvisningen kan godkjennes. Bedømmelsen skjer hos søkeren. For å kunne beslutte om godkjenningskravene er innfridd, utfører Norsk olje og gass en gjennomgang av søkers kvalitetssystem og kursrelatert dokumentasjon (dokumentgjennomgang), kontrollerer om systemet er implementert (bedømmelsesbesøk), samt gjør observasjoner av gjennomføring av utvalgte aktiviteter (d.v.s. de aktuelle kursene) som det søkes om Norsk olje og gass-godkjenning for. Dersom søker utfører aktiviteter på forskjellige lokaliteter, skal alle lokaliteter kunne bedømmes. Revisjonsteamet foretar i forkant av besøket en prioritering av hvilke revisjonsaktiviteter som skal gjennomføres og vektlegges. Dersom det under et bedømmelsesbesøk er åpenbart at forutsetningene som lå til grunn for besøket ikke er oppfylt, kan revisjonsteamet avbryte bedømmelsesbesøket. Dette kan f.eks. være tilfelle dersom nøkkelpersonell ikke er tilgjengelig som forutsatt, kvalitetssystem/ prosedyrer ikke er implementert, søker viser manglende samarbeidsvilje under bedømmelsen, eller at det er andre mangler i et slikt omfang at gjennomføring ikke er hensiktsmessig. Eventuelle avvik og observasjoner som revisjonsteamet finner ved besøket, legges frem før besøket avsluttes. På bedømmelsens innledende og avsluttende møte skal representant for kursleverandørens ledelse være tilstede. Revisjonsteamet utarbeider en rapport fra besøket som sendes søker. Rapporten skal oppsummere revisjonsteamets gjennomgang av tilsendt dokumentasjon og funn avdekket ifm den stedlige bedømmelsen. Rapporten vil konkludere med en innstilling til prosesseier i Norsk olje og gass. o Innstillingen fra revisjonsteamet kan være: 1) Kursleverandør anbefales godkjent av Norsk olje og gass i samsvar med søknaden, 2) Kursleverandøren anbefales godkjent av Norsk olje og gass for enkelte av de omsøkte kurs 3) Kursleverandøren frarådes godkjent av Norsk olje og gass-for omsøkte kurs.

5 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 5 Dersom revisjonsteamet registrerer avvik under revisjonen/ bedømmelsesbesøket, skal søker gjennomføre korrigerende tiltak for å lukke avvikene. Oversikt over leverandørens korrigerende tiltak skal sendes til prosesseier innen fristen angitt i Godkjennelsesbrevet. Avvikene graderes i henhold til «Vedlegg 4 Gradering av funn»: o Alvorlige avvik o Mindre alvorlige avvik o Observasjoner Det kan være aktuelt med et nytt besøk for å verifisere at korrigerende tiltak er gjennomført. Omfanget av verifikasjonsbesøket bestemmes av revisjonsteamets leder og prosesseier i Norsk olje og gass. Det legges til grunn funn ved tidligere besøk samt forutsetninger og vilkår i vedtak fra Norsk olje og gass. Revisjonsteamet kan, i samarbeid med prosesseier i Norsk olje og gass, utvide revisjonen til å omfatte forhold som ikke har vært dekket i tidligere besøk. Dersom pålegg fra Norsk olje og gass ikke følges opp innen fastsatte frister (ref. godkjennelsesbrev), eller dersom søkeren i løpet av 6 måneder etter formøtet ikke har sluttført søknadsprosessen, kan Norsk olje og gass henlegge søknaden uten at innbetalte gebyrer og kostnader refunderes. Søker er forpliktet til å betale alle påløpte kostnader. Søkeren vil få forvarsel og anledning til å uttale seg før prosessen avbrytes. Etter slike avbrudd vil søkeren måtte søke på nytt. Prosesseier i Norsk olje og gass avgjør om Norsk olje og gass-godkjenning kan gis. Vedtaket vil bli meddelt søkeren. Utfall av søknaden kan bli: o Godkjenning av alle eller utvalgte omsøkte kurs o Godkjenning på vilkår. Vilkår kan være krav om dokumentasjon av gjennomførte/identifiserte korrigerende tiltak eller ved krav om et verifikasjonsbesøk o Tidsavgrenset godkjenning med eller uten vilkår o Underkjenning av omsøkte kurs Eventuell klage på vedtak om godkjenning skal rettes til prosesseier i Norsk olje og gass. Ytterligere detaljer om klageinstituttet er beskrevet i Hoveddokumentet. Informasjon i søknaden og informasjon som framkommer i søknadsprosessen, behandles fortrolig i Norsk olje og gass. Etter at søknadsbehandlingen er avsluttet i Norsk olje og gass, makuleres dokumentasjon fra søker.

6 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 6 4 STEDLIG REVISJON Revisjonen begynner med et innledende møte, åpningsmøtet. Møtet ledes av revisjonsleder. I møtet orienteres det om kvalifikasjonsordningen, revisjonsomfang og videre saksgang etter gjennomført revisjon. Den endelige plan for gjennomføring av besøket blir fastlagt. Normalt vil revisjonen innledes med en overordnet gjennomgang av styringssystemet og bruken av dette. Det foretas i tillegg en gjennomgang og inspeksjon av lokaler og fasiliteter, teknisk og annet utstyr, arbeidsprosedyrer, risikoanalyser, kursdokumentasjon samt en gjennomgang av kursleverandørens instruktørkompetanse. Revisjonsteamet skal kunne observere de kurs som det søkes om Norsk olje og gassgodkjenning for, og som gjennomføres under revisjonen. Dersom søker ikke er Norsk olje og gass godkjent fra før, forventes det at søker kan gjennomgå hele eller deler av omsøkt (e) kurs under revisjonen. Revisjonsteamet skal ha tilgang til alle kursfasiliteter. Der søker planlegger å gjennomføre kurs utenfor egne lokaler skal det etableres kravdokument for fasiliteter og utstyr. Alle funn blir notert. Revisjonen / bedømmelsesbesøket avsluttes med at revisjonsteamet har avslutningsmøte med organisasjonens ledelse og eventuelt berørt personale for en gjennomgang av resultatene. I møtet gis søker anledning til å kommentere funn og gi tilbakemelding på revisjonen. 5 GODKJENNING, OPPFØLGING OG FORNYELSE For detaljer om godkjenning, oppfølging og fornyelse vises det til Hoveddokument kap SØKNAD OM UTVIDELSE For detaljer om søknad om utvidelse vises det til Hoveddokument kap ADGANG TIL LOKALER OG TILGJENGELIGHET AV DOKUMENTER Søkere og Norsk olje og gass-godkjente kursleverandører plikter å gi Norsk olje og gass den nødvendige adgang til sine lokaler og til all relevant dokumentasjon. Med nødvendig adgang menes adgang som er nødvendig for å kunne verifisere overensstemmelse med kravene i relevante kravstandarder. Med relevant dokumentasjon menes dokumentasjon som kan gi støtte i vurderingen av overensstemmelse med relevante kravstandarder. Herunder regnes dokumenter som vedrører driften av organisasjonen. Dokumenter som vedrører tilknyttede organisasjoner skal gjøres tilgjengelig for Norsk olje og gass i den grad det er nødvendig for å avklare uavhengighet og økonomisk soliditet. Relevant dokumentasjon skal på forespørsel gjøres tilgjengelig for Norsk olje og gass så raskt som praktisk mulig. Ved bedømmelsesbesøk plikter organisasjonen å legge

7 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 7 forholdene til rette for en effektiv bedømmelse. Norsk olje og gass varsler organisasjonen i god tid før et besøk. Kursleverandører kan i særskilte tilfeller få innvilget godkjenning på vilkår av at Norsk olje og gass revisjonsteam skal gis adgang uten forhåndsvarsel. 8 GENERELL INFORMASJONSPLIKT Norsk olje og gass-godkjente kursleverandører og søkere skal holde Norsk olje og gass løpende orientert om endringer i organisasjonen som kan ha innvirkning på overholdelse av godkjenningsvilkårene. De skal, og som hovedregel før endringene trer i kraft, informere Norsk olje og gass ved endring i: a) kontaktinformasjon, navn, e-post adresse, postadresse, tlf.nr., faks.nr. o.l.; b) kvalitetssystemet, dersom det kan ha betydning for overholdelsen av godkjenningsvilkår. Tap av Achillesgodkjenning er meldepliktig c) opphør av leveranse av godkjente kurs d) vesentlig endring av kursfasiliteter 9 SERTIFISERINGS-/INSPEKSJONSOVERSIKT Den Norsk olje og gass-godkjente kursleverandøren er forpliktet til å holde oppdatert en oversikt over alle relevante sertifiseringer. Oversikten skal være tilgjengelig for Norsk olje og gass på forespørsel. Norsk olje og gass krever at kursleverandøren opprettholder sitt Achilles-sertifikat gjennom hele perioden. Manglende sertifikat er grunnlag for tilbaketrekking av Norsk olje og gass' godkjennelse. 10 GEBYRER RELATERT TIL NORSK OLJE OG GASS-GODKJENNING Søkere og Norsk olje og gass-godkjente kursleverandører forplikter seg til å betale søkergebyr og årlig Norsk olje og gass godkjenningsgebyr (gebyrene er av typen sjablong-gebyrer), i henhold til de satser som Norsk olje og gass til enhver tid har fastsatt, ref. kap. 7 i «Hoveddokument». 11 TILTAK VED MANGLENDE OPPFYLLELSE AV VILKÅR Dersom den Norsk olje og gass-godkjente kursleverandøren ikke lenger tilfredsstiller vilkårene for Norsk olje og gass-godkjenning kan Norsk olje og gass iverksette et eller flere av følgende tiltak, avhengig av hvor alvorlige avvikene er: a) pålegg om korrigerende tiltak b) suspensjon (midlertidig tilbaketrekking) av hele eller deler av Norsk olje og gass-godkjenningen c) tilbaketrekking av hele eller deler av Norsk olje og gass-godkjenningen Norsk olje og gass vil vurdere hvilke tiltak som skal anvendes. Før tilbaketrekking iverksettes, skal pålegg om korrigerende tiltak og/eller suspensjon vurderes. Tiltakene kan beskrives nærmere som følger:

8 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 8 a) Pålegg om korrigerende tiltak Norsk olje og gass kan pålegge kursleverandør å rette opp avvik innen en fastsatt frist. Dersom kursleverandøren ønsker å beholde Norsk olje og gass-godkjenningen, må det dokumenteres at avvikene er tilfredsstillende rettet innen fastsatte frister. Norsk olje og gass kan også beslutte at et ekstraordinært besøk (verifikasjonsbesøk) er påkrevd for å sjekke at de korrigerende tiltakene er tilfredsstillende implementert. b) Suspensjon: Suspensjon gis ved alvorlige mangler i etterlevelse av Norsk olje og gass krav, og innebærer en midlertidig oppheving i godkjenning fra Norsk olje og gass til å utstede Norsk olje og gass kursbevis. Suspensjon skal bare benyttes unntaksvis og i situasjoner der Norsk olje og gass ikke har tillit til at kurssenteret kan levere kurs innenfor kravene gitt i ordningen, og hvor følgene av fortsatt kursvirksomhet har negative følger for ordningen. Eksempler på alvorlige mangler er: (listen er ikke ekskluderende) a) korrigerende tiltak for alvorlige avvik er ikke iverksatt innen pålagte frister b) det avdekkes alvorlige avvik i godkjennelsesperioden c) vesentlige mangler i kompetanse, utstyr og fasiliteter som påvirker evnen til å gjennomføre kurs på en faglig og sikkerhetsmessig forsvarlig måte d) grove feil ved gjennomføring av kurs og som avdekker alvorlige systemfeil e) misbruk av Norsk olje og gass-godkjenningen f) manglende oppfølging av relevante myndighetskrav g) manglende innbetaling av gebyrer Ved suspensjon av godkjenningen eller deler av denne skal organisasjonen ikke tilby Norsk olje og gass-godkjente tjenester for de deler suspensjonen omfatter så lenge suspensjonen varer. Det skal heller ikke utstedes kursbevis som angir at disse kursene er Norsk olje og gass godkjente for kurs innen de områdene som omfattes av suspensjonen. Suspensjon skal begrunnes og varsles skriftlig, Prosesseier i Norsk olje og gass kan fastsette en suspensjon på 3 måneder. Suspensjon utover 3 måneder berettiger klageadgang for kursleverandør (klageutvalget).. Norsk olje og gass gjenoppretter Norsk olje og gass-godkjenningen dersom forholdene som førte til suspensjonen er utbedret på en tilfredsstillende måte innen suspensjonsperiodens utløp. Dersom avvikene ikke er utbedret når suspensjonstiden er ute, skal Norsk olje og gassgodkjenningen trekkes tilbake. Gebyrer som har vært innbetalt til Norsk olje og gass refunderes ikke ved suspensjon. Organisasjonen plikter å betale allerede påløpte kostnader. Regulære gebyrer betales som normalt i suspensjonsperioder. c) Tilbaketrekking: Ved bestående avvik kan godkjenning tilbaketrekkes for alle eller utvalgte kurs. Dette kan bl.a. skje hvis organisasjonen ikke ønsker eller evner å rette opp avvikene innen avtalte tidsfrister. Ved tilbaketrekking må kurssenteret søke om ny godkjenning for det/de aktuelle kurs dersom leverandøren senere ønsker å tilby kurset.

9 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 9 Organisasjonens Norsk olje og gass-godkjente status er i så fall, helt eller delvis, avsluttet ved tilbaketrekkingen. Innbetalte gebyrer refunderes ikke ved tilbaketrekking. Organisasjonen plikter å betale alle påløpte kostnader. Før avgjørelse om tilbaketrekking fattes, skal den berørte organisasjon varsles skriftlig og gis anledning til å uttale seg. Avgjørelser om tilbaketrekking kan påklages. 12 OVERFØRING AV NORSK OLJE OG GASS-GODKJENNING Ved oppkjøp, fusjon, eller andre vesentlige organisasjonsendringer osv. kan det oppstå situasjoner der den Norsk olje og gass-godkjente kursleverandøren ønsker å overføre en godkjenning fra en organisasjon til en annen. I slike tilfeller vil Norsk olje og gass foreta en konkret vurdering av om det må foretas verifikasjoner hos søkeren eller om overføring kan innvilges på basis av innsendt dokumentasjon. Søknad om overføring må derfor foreligge på et tidspunkt som gjør det mulig for Norsk olje og gass å gjennomføre sine aktiviteter og ta beslutning før det ønskede tidspunkt for overføring. 13 ØKONOMISK ANSVAR I FORBINDELSE MED NORSK OLJE OG GASS-GODKJENNING Norsk olje og gass er ikke ansvarlig for Norsk olje og gass-godkjente kursleverandørers forpliktelser overfor sine kunder. 14 RETT TIL Å KLAGE PÅ AVGJØRELSER FATTET AV NORSK OLJE OG GASS Norsk olje og gass behandling av klage på vedtak i forbindelse med Norsk olje og gass-godkjenning kan påklages til et eget klageutvalg som beskrevet i hoveddokumentet, ref. kap. 8 i «Hoveddokument».

Versjon datert 7. desember, 2015.

Versjon datert 7. desember, 2015. Versjon datert 7. desember, 2015. Endringer fra forrige versjon (3. desember, 2015) er markert med sort margstrek og gjelder presisering av Kartverkets plikt til å holde informasjon om søkers virksomhet

Detaljer

Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring

Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Norsk olje og gass - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og FORORD Norsk olje og gass har på vegne av Operatørene tilrettelagt for en kvalitetssikrings- og godkjenningsordning

Detaljer

Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring

Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Norsk olje og gass - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og Etablert: 01.10.2011 Revisjon nr: 02 Rev. dato: 01.01.2013 Side: 2 FORORD For å sikre god kurskvalitet

Detaljer

Akkrediteringsdagen 2014. Kommunikasjon med NA - Hva skal dokumenteres / varsles? Ann Kristin Lindgaard akl@akkreditert.no

Akkrediteringsdagen 2014. Kommunikasjon med NA - Hva skal dokumenteres / varsles? Ann Kristin Lindgaard akl@akkreditert.no Akkrediteringsdagen 2014 Kommunikasjon med NA - Hva skal dokumenteres / varsles? Ann Kristin Lindgaard akl@akkreditert.no Ved søknad om akkreditering NA-S20a og NA-S5 (fullstendig utfylt) NA-S10 (matrise

Detaljer

Vilkår for registrering i Norsk akkrediterings GLP-register

Vilkår for registrering i Norsk akkrediterings GLP-register Vilkår for registrering i s GLP - register (NA Dok. 43) Dok.id.: Krav/Requirement Vilkår for registrering i s GLP-register NA Dok. 43 Dokumentkategori: Krav Fagområde: God laboratoriepraksis (GLP) Endringer

Detaljer

Ved søknad om akkreditering

Ved søknad om akkreditering Akkrediteringsdagen 2014 Kommunikasjon med NA - Hva skal dokumenteres / varsles? Ann Kristin Lindgaard akl@akkreditert.no Ved søknad om akkreditering NA-S20a og NA-S5 (fullstendig utfylt) NA-S10 (matrise

Detaljer

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn ;ernoa', : :;,3,1,-,Æ,,E; Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-30 Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering

Detaljer

Akkrediteringsprosessen og bedømminger NORSK AKKREDITERING TRYGGHET OG ANERKJENNELSE

Akkrediteringsprosessen og bedømminger NORSK AKKREDITERING TRYGGHET OG ANERKJENNELSE Akkrediteringsprosessen og bedømminger Akkrediteringsprosessen Søknad Akkrediterning Søknad Dokument Gjennomgang Formøte Bedømmelse Avvikslukking Innvilgelse Akkrediteringsprosessen (1) Laboratoriet utarbeider

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Victoria Ward Siv Inderdal Eklo 2013-07-23 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER... 3 3 RUTINER

Detaljer

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til:

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til: Rundskriv - Serie V Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSV 12-2014 Sdir : A: U: P: OFF: Hov: Andre: Sjøfartsdirektoratet 16 spesielt bemyndigete arbeidskontorer Utvalgte utenriksstasjoner Produsenter

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Vedlegg 6. Samsvarsmatrise Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 01 Rev. dato: 10.10.2012 Side: 2 Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut ved søknad om Norsk

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN MAI 2008 Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks 22 42 44 64 E-post: post@kontrollbetong.no

Detaljer

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger 1. Innledning Forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger sendes

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN JUNI 1996 Revidert desember 2006 (revisjon 5) Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks

Detaljer

C-904 HMSK Intern revisjonsrapport og agenda1

C-904 HMSK Intern revisjonsrapport og agenda1 Opplysninger C904 HMSK Intern revisjonsrapport og agenda1 Organisasjon: Oppdatert Avdeling: Mo i Rana dd.mm.åååå Adresse: Tekst på sertifikat: Omfang: Postnr.: Poststed: Kontaktperson: Telefon: Epost:

Detaljer

9. KLUBBLISENSREGLEMENT

9. KLUBBLISENSREGLEMENT 9. KLUBBLISENSREGLEMENT Vedtatt av forbundstinget 7. mars 2010, gjeldende fra samme dato. KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1-1 VIRKEOMRÅDE Klubber som skal delta i 0. eller 1. divisjon menn eller 0.

Detaljer

ISM revisjon. Forventninger til havfiskeflåten erfaringer fra andre. Steinar Dahl 16 February 2010

ISM revisjon. Forventninger til havfiskeflåten erfaringer fra andre. Steinar Dahl 16 February 2010 ISM revisjon Forventninger til havfiskeflåten erfaringer fra andre Steinar Dahl Innhold ISM Koden Revisjonsrollen Erfaringer Utfordringer for havfiskeflåten Forventninger - diskusjon 2 ISM koden inneholder

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Arbeidspsykologiske testverktøy

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Arbeidspsykologiske testverktøy Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Arbeidspsykologiske testverktøy Siv Inderdal Eklo Andreas Kolstø 2015-03-27 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER...

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014 Revisjonsprogram, Sykehusapotekene HF - UTKST Utkast 20.11.2014 Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden... 2 rbeidsmodell... 2 Intern og ekstern revisjon... 2 Egenkontroll...

Detaljer

Norsk Skogsertifisering

Norsk Skogsertifisering Rapport fra resertifisering Systemsertifisering 2015.02.02 2015.02.04 Sertifiseringsomfang: Rådgivning, opplæring og revisjon med det formål at avtaletilknyttede skogeiendommer skal tilfredsstille kravene

Detaljer

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2013-16 Arbeid i og ved spor leverandørstyring, prosjekt ombygging av Råde stasjon

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2013-16 Arbeid i og ved spor leverandørstyring, prosjekt ombygging av Råde stasjon statens jernbanetilsyn je,- åre Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2013-16 Arbeid i og ved spor leverandørstyring, prosjekt ombygging av Råde stasjon 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner

Detaljer

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.)

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.) NGFs behandling av klager 1. Generelt 1.1 Hvordan klage Dersom en klient av en gestaltterapeut som er medlem av NGF mener gestaltterapeuten har brutt NGFs etiske prinsipper eller vedtekter, kan klienten

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 5 6 Om revisjonen... 5 6.1 Administrative data...

Detaljer

OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT

OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jerrbane teubane park og tvo OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-22 OSLO HAVNKF TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: Saksnr: Revisjonsperiode: Foretak: Kontaktperson: Revisjonslag:

Detaljer

Krav til dokumentasjon av egenkontroll

Krav til dokumentasjon av egenkontroll NCS P-101 2. utgave mai 2006 (Erst. 1. utg. april 2000) Krav til dokumentasjon av egenkontroll - Ved produktsertifisering Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22 96

Detaljer

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for økologiske gjødsel- og

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for økologiske gjødsel- og ØKOLOGISERTIFISERING Regler for økologiske gjødsel- og jordforbedringsmidler Gjeldende fra 01.03.2012 1. Regler for økologiske gjødsel- og jordforbedringsmidler Generelt Regelverkets formål er å sikre

Detaljer

NSB AS. Oppfølging av avvik og uønskede hendelser

NSB AS. Oppfølging av avvik og uønskede hendelser statens jernbanetilsyn NSB AS Oppfølging av avvik og uønskede hendelser Rapport nr. 2014-02 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 6 5 Andre forhold 6 6 Om revisjonen 6 6.1 Administrative

Detaljer

Sertifisert kandidat har rett til å bruke sertifiseringsordningens logo og markedsføre seg som sertifisert.

Sertifisert kandidat har rett til å bruke sertifiseringsordningens logo og markedsføre seg som sertifisert. Retningslinjer for tildeling av tittelen Sertifisert av Norges Jordskiftekandidatforening Vedtatt av årsmøtet for Norges Jordskiftekandidatforening 25.oktober 2007 1. Tittelen Norges Jordskiftekandidat

Detaljer

Oslo T-banedrift AS TILSYNSRAPPORT

Oslo T-banedrift AS TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tivoli Oslo T-banedrift AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 21-11 Oslo T-banedrift AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 21-11 Saksnr: 11-1269 Revisjonsdato: 28.11. -

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Håndbok for sertifisering. Rettledning for gjennomgang og sertifisering av pelsdyrgårder i henhold til pelsdyrnæringens kvalitetsstandard.

Håndbok for sertifisering. Rettledning for gjennomgang og sertifisering av pelsdyrgårder i henhold til pelsdyrnæringens kvalitetsstandard. Håndbok for sertifisering Rettledning for gjennomgang og sertifisering av pelsdyrgårder i henhold til pelsdyrnæringens kvalitetsstandard. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 2. Åpenhet 3. Drift av sertifiseringssystemet

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole Kautokeino kommune ved rådmannen Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino TILSYNSRAPPORT Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver 2014 I Kautokeino kommune Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN APRIL 2015 Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks 22 42 44 64 E-post: post@kontrollbetong.no

Detaljer

Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund

Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund (Vedtatt på

Detaljer

3. Produktkategorier som skal dekkes av sertifisering

3. Produktkategorier som skal dekkes av sertifisering Sertifisering -merking Side 1 av 6 Kapittel : PCE 001 Gyldig fra: 2008-05-16 Utarbeidet av: FGE Godkjent av: JBB 1. Innledning Følgende retningslinjer gjelder for sertifiseringsarbeid vedr. (Treteknisk):

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

Håndbok for FarmSert

Håndbok for FarmSert Håndbok for FarmSert Rettledning for gjennomgang og sertifisering av pelsdyrgårder i henhold til pelsdyrnæringens kvalitetsstandard. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Åpenhet... 3 3. Drift av sertifiseringssystemet...

Detaljer

SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE

SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE Notified Body number 0572 Side 1 av 5 Rev.nr 03 Dato 27.03.2014 Firmanavn: SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE Postadresse: Firmaets representant/ ansvarlig: Stilling i firmaet: Merk at alle

Detaljer

Vi viser til Datatilsynets kontroll hos Lier kommune ved Høvik skole den 21. mars 2014 og vårt varsel om vedtak 27. juni 2014.

Vi viser til Datatilsynets kontroll hos Lier kommune ved Høvik skole den 21. mars 2014 og vårt varsel om vedtak 27. juni 2014. Lier kommune Postboks 205 3401 LIER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 14/00141-9/MEI 22. oktober 2014 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Vi viser til Datatilsynets kontroll

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for ØKOLOGISERTIFISERING Regler for økologisk KOSMETIKK Gjeldende fra 01.03.2012 Generelt 1. Regler for økologisk kosmetikk Regler Regelverkets formål er å sikre troverdigheten ved markedsføring av økologisk

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 RAPPORT Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14 Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 1 av 13 Tidsrom for revisjonen Mai-juni 2016

Detaljer

NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19. Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21

NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19. Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21 statens jernbanetilsyn lembane taubane nank og uvol, NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19 Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 5

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT NR

TILSYNSRAPPORT NR statens jernbanetilsyn jernbane tanbane nark ag nvon Sydvaranger Malmtransport AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-23 Sikkerhetsstyring 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 6 5 Andre forhold

Detaljer

Tilsyn med barnehagene i Vestby

Tilsyn med barnehagene i Vestby Vestby kommune Tilsyn med barnehagene i Vestby - overordnet plan BARNEHAGETILSYN I VESTBY KOMMUNE Vestby, januar 2015 Side 1 Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens ansvar for tilsyn med barnehagene er nedfelt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Revisjonsprogram 2016, Sykehusapotekene HF UTKAST

Revisjonsprogram 2016, Sykehusapotekene HF UTKAST Revisjonsprogram, Sykehusapotekene HF UTKST 16.11.2015 Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden... 2 rbeidsmodell... 2 Planen er utarbeidet av kvalitetsavdelingen i Sykehusapotekene

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn

Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn 4. utgave mars 2013 Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn 1 OMFANG Ordningen omfatter personellsertifisering av redningsmenn

Detaljer

Generelle bestemmelser for sertifisering av produkter

Generelle bestemmelser for sertifisering av produkter NCS P-100 4. utgave juli 2008 Erstatter 3. utgave Mai 2006 Generelle bestemmelser for sertifisering av produkter Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22 96 03 30 FAX

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Revisjonen ble gjennomført i henhold til tidligere avtalt gjennomføringsplan.

Revisjonen ble gjennomført i henhold til tidligere avtalt gjennomføringsplan. REVISJONSRAPPORT Virksomhet: Revisjonslag: Revisjonsleder: Fagekspert: Systemrevisor: Anders Q. Nyrud Sertifiseringsrevisjon i henhold til PEFC sporbarhetssertifisering Sammendrag og konklusjon: Revisjonen

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale Avtale om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale nr.: SUNHF-2011 Del II - Databehandleravtale Versjon: 0.1 Dato oppdatert : 22.03.11 Databehandleravtale mellom Sunnaas Sykehus HF Organisasjonsnr.:

Detaljer

Oslotrikken AS TILSYNSRAPPORT

Oslotrikken AS TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jemlidne taubane p,11 ny t.1,3b Oslotrikken AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-29 Oslotrikken AS Tilsynsrapport Rapport nr.: Saksnr: Revisjonsperiode: Foretak: Kontaktperson: Revisjonslag:

Detaljer

Søknadsfrister 2005 Veiledning for forskningsinstitusjoner og bedrifter

Søknadsfrister 2005 Veiledning for forskningsinstitusjoner og bedrifter Søknadsfrister 2005 Veiledning for forskningsinstitusjoner og bedrifter Faste søknadsfrister 2005: 1. mars 5. april 1., 8. og 15. juni 1. september 13. oktober 1. desember Norges forskningsråd 2005 Grafisk

Detaljer

Retningslinjer PEFC Norge Reaksjoner ved alvorlige sertifiseringsavvik

Retningslinjer PEFC Norge Reaksjoner ved alvorlige sertifiseringsavvik ; Reaksjoner ved alvorlige sertifiseringsavvik Vedtatt 13.03.2013 Retningslinjer PEFC Norge Reaksjoner ved alvorlige sertifiseringsavvik Vedtatt av PEFC Norge 13.03.2013-1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning

Detaljer

SJ AB. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-27 Sikkerhetssertifikat del B Risikoformidling og rapportering av hendelser

SJ AB. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-27 Sikkerhetssertifikat del B Risikoformidling og rapportering av hendelser SJ AB TILSYNSRAPPORT NR. 2014-27 Sikkerhetssertifikat del B Risikoformidling og rapportering av hendelser 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 4

Detaljer

Minimumskrav til kvalitetssikringssystem for kurstilbyder av fritidsskipper

Minimumskrav til kvalitetssikringssystem for kurstilbyder av fritidsskipper Minimumskrav til kvalitetssikringssystem for kurstilbyder av fritidsskipper Alle skoler og kursarrangører som ønsker å undervise etter læreplan for D5L og/eller D5LA skal, før undervisningen blir påbegynt,

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Interne revisjoner resultater 2013 og tema 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 40-2014 Fagdirektør Halfrid Waage/ Sak til vedtak 18.

Detaljer

statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11

statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11 statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11 Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: Saksnr: Inspeksjonsdato: Foretak: Kontaktperson: Inspeksjonslag: 11-11 11/634 SF63 19.5-31.5.2011

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Fertilitetsklinikken Sør

Sykehuset Telemark HF Fertilitetsklinikken Sør Sykehuset Telemark HF Fertilitetsklinikken Sør Rapport fra Periodisk revisjon 1 Systemsertifisering 2012-04-27 Revisjonsleder Medrevisor Eva Minge Nicolai Holst gynekolog Versjon/Dato: 01/2012-04-27 (2012-05-11)

Detaljer

Teknologisk Institutt Sertifisering AS RAPPORT ETTER SERTIFISERINGSREVISJON. Organisasjon: Overhalla kommune Rapport nr.: 267/07

Teknologisk Institutt Sertifisering AS RAPPORT ETTER SERTIFISERINGSREVISJON. Organisasjon: Overhalla kommune Rapport nr.: 267/07 IS-PS-010, vedlegg 6 Teknologisk Institutt Sertifisering AS RAPPORT ETTER SERTIFISERINGSREVISJON Organisasjon: Overhalla kommune Rapport nr.: 267/07 Bedriften er revidert mot: 14001:2004 Revisjonen er

Detaljer

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 14/00137-12/MEI 5. november 2014

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 14/00137-12/MEI 5. november 2014 Vestfold fylkeskommune Svend Foynsgt 9 3126 TØNSBERG Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 14/00137-12/MEI 5. november 2014 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Vi viser til

Detaljer

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for økologisk vin

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for økologisk vin ØKOLOGISERTIFISERING Regler for økologisk vin Gjeldende fra 01.03.2012 Generelt 1. Regler for økologisk vin Regler Regelverkets formål er å sikre troverdigheten ved markedsføring av økologisk vin. Økologisk

Detaljer

Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2013-11A Tilsynsmøte med hovedtema kompetansestyring

Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2013-11A Tilsynsmøte med hovedtema kompetansestyring statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tivoll Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2013-11A Tilsynsmøte med hovedtema kompetansestyring 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema

KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 TILBYDERS FAGLIGE KOMPETANSE OG KAPASITET... 3 3 TILBYDERS SYSTEM FOR PROSJEKTSTYRING... 3 4

Detaljer

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon.

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 03-02-02 KONTROLL AV BOLIGER, HYTTER OG LIGNENDE Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bolig- og bygningsavdelingen

Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Fagdirektør Mathys Truyen Plan- og bygningslovskonferansen, Trysil 29. oktober 2014 Foredraget tar for seg Vedtatt lovendring,

Detaljer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Modul O-7.4 Sensorer 8 timer Versjon: 02 Dato: 26.06.2014 1 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet... 3 4 Opptaksvilkår/Forhåndskrav... 3 5

Detaljer

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Kjell Arne Haugen Sagplassveien 95 7054 RANHEIM Vår dato: 17 MAR 2010 Vår ref.: NVE 200906405-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres

Detaljer

REGLEMENT FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I FINNMARK (TT-ORDNINGEN)

REGLEMENT FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I FINNMARK (TT-ORDNINGEN) Finnmark fylkeskommune REGLEMENT FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I FINNMARK (TT-ORDNINGEN) Vedtatt 16.08.2004 I Kultur-,nærings- og samferdselsutvalget 1. FORMÅL 1-1 TT-ordningen i Finnmark

Detaljer

Lover og forskrifter. Tilsyn med skadedyrbekjempelse Kommunen

Lover og forskrifter. Tilsyn med skadedyrbekjempelse Kommunen Lover og forskrifter 1 Innhold HVORFOR FØRES DET TILSYN MED SKADEDYRBEKJEMPELSE?... 2 HVEM FØRER TILSYN MED SKADEDYRBEKJEMPELSE?... 2 HVORDAN GJENNOMFØRES ET TILSYN?...2 EKSEMPEL PÅ REVISJONSRAPPORT...

Detaljer

Versjon: 2.00. Dokumentkategori: Veiledning Fagområde: Alle

Versjon: 2.00. Dokumentkategori: Veiledning Fagområde: Alle Norsk akkreditering NA Dok. 55: Gradering av avvik Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: TMH Versjon: 2.00 Gjelder fra: 13.02.2008 Sidenr: 1 av 10 NA Dok. 55 Gradering av avvik

Detaljer

Jernbaneverket Norsk Jernbanemuseum. Tilsynsmøte TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 20-10

Jernbaneverket Norsk Jernbanemuseum. Tilsynsmøte TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 20-10 Jernbaneverket Norsk Jernbanemuseum Tilsynsmøte TILSYNSRAPPORT Rapport nr 20-10 JERNBANEVERKET NORSK JERNBANEMUSEUM TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 20-10 Saksnr: 10/654 SF63 Dato for tilsynsmøte: 24.11.2010

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking på renseanlegg

Akkreditering av prøvetaking på renseanlegg Akkreditering av prøvetaking på renseanlegg Nytt avløpsregelverk to år etter Utbygging og drift av renseanlegg Kursdagene på NTNU 8. 9. januar 2009 Siv.ing Ragnar Storhaug, Aquateam AS www.aquateam.no

Detaljer

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Oslo 29. september 2011 Advokat Anders Evjenth, KLUGE adv. fa. DA anders.evjenth@kluge.no 1 I. Om gjennomføringsplan Gammel

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Museene i Sør- Trøndelag AS sin museumsbanedrift ved Thamshavnbanen. Dokumentgjennomgang TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 17-10

Museene i Sør- Trøndelag AS sin museumsbanedrift ved Thamshavnbanen. Dokumentgjennomgang TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 17-10 Museene i Sør- Trøndelag AS sin museumsbanedrift ved Thamshavnbanen Dokumentgjennomgang TILSYNSRAPPORT Rapport nr 17-10 MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS - THAMSHAVNBANEN TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 17-10 Saksnr:

Detaljer

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Organisatorisk læring innen 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Jernbaneverket ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering

Detaljer

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission inspections in the field of aviation security KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre.

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre. Veiledning : Sertifisering av kvalitetssystemer Innledning Valg av sertifiseringsorgan Forberedelse til sertifisering Sertifiseringsprosessen Fornyelse av sertifikatet Sertifikateier NS-EN ISO 9001 - Elrom

Detaljer

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane.

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane. Forskrift om sikring på jernbane Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal arbeide systematisk og proaktivt for å unngå tilsiktede uønskede

Detaljer

NSB NSB Materiell Vedlikehold av kjøretøy TILSYNSRAPPORT

NSB NSB Materiell Vedlikehold av kjøretøy TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og bvoli NSB NSB Materiell Vedlikehold av kjøretøy TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-21 NSB Materiell - Vedlikeholdsstyring av kjøretøy TILSYNSRAPPORT Rapport

Detaljer

Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler

Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler Dokument dato 2010-04-09 Vår referanse Utarbeidet av Deres dato Deres referanse Ole Edvard Backe Til Arkivkode Standard tekster i Det lokale Eltilsyns dokumentmaler Bakgrunn / Innledning. Dette dokumentet

Detaljer

TRENERAVTALE Avtale om opplæring av sportsdykkere mellom Norges Dykkeforbund

TRENERAVTALE Avtale om opplæring av sportsdykkere mellom Norges Dykkeforbund TRENERAVTALE Avtale om opplæring av sportsdykkere mellom Norges Dykkeforbund og NN AVTALE mellom NORGES DYKKEFORBUND (NDF) og N.N Det er idag inngått følgende overenskomst mellom ovennevnte parter om formidling

Detaljer

KONTROLLSKJEMA TILSYN MED SKADEDYRSBEKJEMPERE VIRKSOMHETENS NAVN: ADRESSE: TELEFON NR.: KONTAKTPERSON: DATO: DELTAGERE VED TILSYNET: FRA VIRKSOMHETEN:

KONTROLLSKJEMA TILSYN MED SKADEDYRSBEKJEMPERE VIRKSOMHETENS NAVN: ADRESSE: TELEFON NR.: KONTAKTPERSON: DATO: DELTAGERE VED TILSYNET: FRA VIRKSOMHETEN: TILSYN MED SKADEDYRSBEKJEMPERE KONTROLLSKJEMA VIRKSOMHETENS NAVN: ADRESSE: TELEFON NR.: KONTAKTPERSON: DATO: DELTAGERE VED TILSYNET: FRA VIRKSOMHETEN: FRA KOMMUNEN: Forskrift om skadedyrsbekjempelse trådte

Detaljer

Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning

Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Internserien 14/2010. Saksbehandler: seniorrådgiver Anine

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Beredskapsledelse repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. Beredskapsledelse repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring Beredskapsledelse repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Beredskapsledelse repetisjon Side: 2 FORORD Denne plan

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 kap. 16,

Detaljer

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Espersen om rekrutteringsbistand Ny administrerende direktør Digitale Gardermoen IKS Digitale

Detaljer

ANDRE FORHOLD I TRANSITT- OG VENTEFASEN

ANDRE FORHOLD I TRANSITT- OG VENTEFASEN ANDRE FORHOLD I TRANSITT- OG VENTEFASEN Taushetsplikt Menneskehandel Aldersvurderinger Advokatordningen Dublin- prosedyre Vedtak Tema TAUSHETSPLIKT Taushetsplikt Definisjon: Taushetsplikt er plikten til

Detaljer