Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning"

Transkript

1 Norsk olje og gass Vedlegg 2 - Søknadsprosedyre for Norsk olje og gass-godkjenning

2 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 2 Dette dokumentet gir søkeren informasjon om saksgangen ved søknad om Norsk olje og gass-godkjenning og noen av de forpliktelser som følger av slik Norsk olje og gassgodkjenning. For å bli kvalifisert for å levere tjenester til oljeindustrien, herunder levere kurs innen sikkerhets- og beredskapsoppæring i henhold til Norsk olje og gass retningslinje 002, er det en forutsetning at kursleverandør (søker) er kvalifisert inn i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning for oljeindustrien i Norge. 1 GENERELT Generelle krav som skal tilfredsstilles, i tillegg til krav i norske lover og forskrifter for de kursleverandørene som søker om Norsk olje og gass-godkjenning, er gitt i internasjonale standarder som følger: ISO 9001; Systemer for kvalitetsstyring ISO 14001; Miljøstyringssystemer NORSOK S-006; HMS-evaluering av leverandører Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og 002 med tilhørende fagplaner 2 OPPFYLLELSE AV KRAVSTANDARD Norsk olje og gass-godkjente kursleverandører skal til enhver tid oppfylle vilkårene for Norsk olje og gass-godkjenning, som følger av dette dokument, hoveddokument og andre underliggende Norsk olje og gass godkjenningsdokumenter. Søkeren bekrefter ved sin signatur at alle godkjenningsvilkårene vil overholdes så lenge virksomheten er Norsk olje og gass-godkjent. De Norsk olje og gass-godkjente kursleverandørene skal tilpasse seg nye krav eller endringer i eksisterende krav innen de tidsfrister som fastsettes av Norsk olje og gass. Norsk olje og gass-godkjente kursleverandører plikter å holde seg oppdatert på nye/reviderte versjoner av Norsk olje og gass sine kravdokumenter. Ved endringer i dokumentene vil Norsk olje og gass normalt varsle kursleverandørene og opplysninger om når de nye dokumentene trer i kraft og om evt. overgangsordninger. 3 GODKJENNINGSPROSESSEN Framdriften i godkjenningsprosessen er som følger: Ved søknad om ny Norsk olje og gass-godkjenning kreves det at kursleverandør (søker) sender inn en fullstendig søknad med nødvendige vedlegg før søknadsbehandling kan starte. Søknaden skal ha følgende opplysninger vedlagt: Basisopplysninger Akkreditering Sertifisering? Firmanavn, adresse, postnummer/poststed, organisasjonsnummer Achilles akredditeringsbevis (obligatorisk), ISO 9001 (eller tilsv) akredditering (hvis aktuelt)

3 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 3 Kvalitetstyringssystem Kursleveranser Egenerklæring/Beskrivelse av virksomheten For hvert kurs som søkes godkjent Bruk av underleverandør(er) Forpliktende signatur Informasjon om andre godkjenningsordninger for kursleveranser (eks Sjøfartsdirektoratet) Kvalitetshåndbok Oversikt over dokumenthierarki (master dokument register) Ledelsens gjennomgang Gjennomførte risikoanalyser Interne revisjoner Hvilke kurs ønsker aktuelle kursleverandør å levere, se vedlegg 1 Egenerklæringen må inneholde beskrivelser av virksomhetens; Fasiliteter Utstyr Virksomhetens overordnete system for kompetansestyring, Registreringssystem for kursdeltakere (internt register i virksomheten der gjennomførte kurs er blir registrert / er sporbare) System for innmelding av GSK og GSK rep. til EPIM dataregister Overordnet kursbeskrivelse Timeplan Detaljert lærerveiledning med målbeskrivelse Kompetansekrav til underviser, krav til undervisningslokaler og -materiell Samsvarsmåling mot kursbeskrivelse i retningslinje 002 og tilknyttet fagplan Beskrivelse av hvordan elevene vurderes opp mot læringsmål Dersom kursleveransen forutsetter bruk av underleverandører, eller at kursleveransen skal være et felles prosjekt mellom flere kursleverandører, skal egenerklæringen inneholde en detaljert redegjørelse om slike forhold. Erklæringen må ha forpliktende signatur fra administrerende direktør/daglig leder av virksomheten. Norsk olje og gass setter ned et revisjonsteam, ref. kap. 5.2 i «Hoveddokument». Revisjonsleder overtar videre kommunikasjon med søker. Norsk olje og gass' revisjonsteam vurderer om det mottatte materialet er fullstendig. Hvis ikke vil revisjonsleder ta kontakt med søker for å meddele eventuelle avvik og behov for utfyllende informasjon. På dette stadiet i prosessen vil, revisjonsteamet avgjøre om en foreløpig vurdering hos søkeren er nødvendig (formøte). Dersom et formøte er nødvendig, vil leder av revisjonsteamet besøke søker. Formålet med besøket er å avgjøre om kursleverandøren er forberedt for en endelig bedømmelse. Detaljene i formøtet, inkludert tidsplan, avtales i fellesskap mellom leder av revisjonsteamet og søker. Etter et slikt besøk vil det bli utarbeidet en kort rapport til søkeren. Mulige utfall fra et formøte er: o Endelig bedømmelse kan gjennomføres.

4 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 4 o Korrigerende tiltak er nødvendig. Endelig bedømmelse kan gjennomføres når søker har bekreftet at korrigerende tiltak er gjennomført. o Bedømmelse kan ikke gjennomføres. Dette er aktuelt når tilsendt dokumentasjon er så mangelfull at søknaden ikke kan realitetsbehandles. Endelig beslutning gjøres av prosesseier i Norsk olje og gass. 50% av søknadsgebyr belastes søker, Søker får tilsendt et revisjonsvarsel fra revisjonsleder med oversikt over revisjonsteam og tidspunkt for bedømmelse. Dersom søker ønsker å avvise Norsk olje og gass forslag til revisjonsteam, skal dette begrunnes. Norsk olje og gass vil vurdere om begrunnelsen for avvisningen kan godkjennes. Bedømmelsen skjer hos søkeren. For å kunne beslutte om godkjenningskravene er innfridd, utfører Norsk olje og gass en gjennomgang av søkers kvalitetssystem og kursrelatert dokumentasjon (dokumentgjennomgang), kontrollerer om systemet er implementert (bedømmelsesbesøk), samt gjør observasjoner av gjennomføring av utvalgte aktiviteter (d.v.s. de aktuelle kursene) som det søkes om Norsk olje og gass-godkjenning for. Dersom søker utfører aktiviteter på forskjellige lokaliteter, skal alle lokaliteter kunne bedømmes. Revisjonsteamet foretar i forkant av besøket en prioritering av hvilke revisjonsaktiviteter som skal gjennomføres og vektlegges. Dersom det under et bedømmelsesbesøk er åpenbart at forutsetningene som lå til grunn for besøket ikke er oppfylt, kan revisjonsteamet avbryte bedømmelsesbesøket. Dette kan f.eks. være tilfelle dersom nøkkelpersonell ikke er tilgjengelig som forutsatt, kvalitetssystem/ prosedyrer ikke er implementert, søker viser manglende samarbeidsvilje under bedømmelsen, eller at det er andre mangler i et slikt omfang at gjennomføring ikke er hensiktsmessig. Eventuelle avvik og observasjoner som revisjonsteamet finner ved besøket, legges frem før besøket avsluttes. På bedømmelsens innledende og avsluttende møte skal representant for kursleverandørens ledelse være tilstede. Revisjonsteamet utarbeider en rapport fra besøket som sendes søker. Rapporten skal oppsummere revisjonsteamets gjennomgang av tilsendt dokumentasjon og funn avdekket ifm den stedlige bedømmelsen. Rapporten vil konkludere med en innstilling til prosesseier i Norsk olje og gass. o Innstillingen fra revisjonsteamet kan være: 1) Kursleverandør anbefales godkjent av Norsk olje og gass i samsvar med søknaden, 2) Kursleverandøren anbefales godkjent av Norsk olje og gass for enkelte av de omsøkte kurs 3) Kursleverandøren frarådes godkjent av Norsk olje og gass-for omsøkte kurs.

5 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 5 Dersom revisjonsteamet registrerer avvik under revisjonen/ bedømmelsesbesøket, skal søker gjennomføre korrigerende tiltak for å lukke avvikene. Oversikt over leverandørens korrigerende tiltak skal sendes til prosesseier innen fristen angitt i Godkjennelsesbrevet. Avvikene graderes i henhold til «Vedlegg 4 Gradering av funn»: o Alvorlige avvik o Mindre alvorlige avvik o Observasjoner Det kan være aktuelt med et nytt besøk for å verifisere at korrigerende tiltak er gjennomført. Omfanget av verifikasjonsbesøket bestemmes av revisjonsteamets leder og prosesseier i Norsk olje og gass. Det legges til grunn funn ved tidligere besøk samt forutsetninger og vilkår i vedtak fra Norsk olje og gass. Revisjonsteamet kan, i samarbeid med prosesseier i Norsk olje og gass, utvide revisjonen til å omfatte forhold som ikke har vært dekket i tidligere besøk. Dersom pålegg fra Norsk olje og gass ikke følges opp innen fastsatte frister (ref. godkjennelsesbrev), eller dersom søkeren i løpet av 6 måneder etter formøtet ikke har sluttført søknadsprosessen, kan Norsk olje og gass henlegge søknaden uten at innbetalte gebyrer og kostnader refunderes. Søker er forpliktet til å betale alle påløpte kostnader. Søkeren vil få forvarsel og anledning til å uttale seg før prosessen avbrytes. Etter slike avbrudd vil søkeren måtte søke på nytt. Prosesseier i Norsk olje og gass avgjør om Norsk olje og gass-godkjenning kan gis. Vedtaket vil bli meddelt søkeren. Utfall av søknaden kan bli: o Godkjenning av alle eller utvalgte omsøkte kurs o Godkjenning på vilkår. Vilkår kan være krav om dokumentasjon av gjennomførte/identifiserte korrigerende tiltak eller ved krav om et verifikasjonsbesøk o Tidsavgrenset godkjenning med eller uten vilkår o Underkjenning av omsøkte kurs Eventuell klage på vedtak om godkjenning skal rettes til prosesseier i Norsk olje og gass. Ytterligere detaljer om klageinstituttet er beskrevet i Hoveddokumentet. Informasjon i søknaden og informasjon som framkommer i søknadsprosessen, behandles fortrolig i Norsk olje og gass. Etter at søknadsbehandlingen er avsluttet i Norsk olje og gass, makuleres dokumentasjon fra søker.

6 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 6 4 STEDLIG REVISJON Revisjonen begynner med et innledende møte, åpningsmøtet. Møtet ledes av revisjonsleder. I møtet orienteres det om kvalifikasjonsordningen, revisjonsomfang og videre saksgang etter gjennomført revisjon. Den endelige plan for gjennomføring av besøket blir fastlagt. Normalt vil revisjonen innledes med en overordnet gjennomgang av styringssystemet og bruken av dette. Det foretas i tillegg en gjennomgang og inspeksjon av lokaler og fasiliteter, teknisk og annet utstyr, arbeidsprosedyrer, risikoanalyser, kursdokumentasjon samt en gjennomgang av kursleverandørens instruktørkompetanse. Revisjonsteamet skal kunne observere de kurs som det søkes om Norsk olje og gassgodkjenning for, og som gjennomføres under revisjonen. Dersom søker ikke er Norsk olje og gass godkjent fra før, forventes det at søker kan gjennomgå hele eller deler av omsøkt (e) kurs under revisjonen. Revisjonsteamet skal ha tilgang til alle kursfasiliteter. Der søker planlegger å gjennomføre kurs utenfor egne lokaler skal det etableres kravdokument for fasiliteter og utstyr. Alle funn blir notert. Revisjonen / bedømmelsesbesøket avsluttes med at revisjonsteamet har avslutningsmøte med organisasjonens ledelse og eventuelt berørt personale for en gjennomgang av resultatene. I møtet gis søker anledning til å kommentere funn og gi tilbakemelding på revisjonen. 5 GODKJENNING, OPPFØLGING OG FORNYELSE For detaljer om godkjenning, oppfølging og fornyelse vises det til Hoveddokument kap SØKNAD OM UTVIDELSE For detaljer om søknad om utvidelse vises det til Hoveddokument kap ADGANG TIL LOKALER OG TILGJENGELIGHET AV DOKUMENTER Søkere og Norsk olje og gass-godkjente kursleverandører plikter å gi Norsk olje og gass den nødvendige adgang til sine lokaler og til all relevant dokumentasjon. Med nødvendig adgang menes adgang som er nødvendig for å kunne verifisere overensstemmelse med kravene i relevante kravstandarder. Med relevant dokumentasjon menes dokumentasjon som kan gi støtte i vurderingen av overensstemmelse med relevante kravstandarder. Herunder regnes dokumenter som vedrører driften av organisasjonen. Dokumenter som vedrører tilknyttede organisasjoner skal gjøres tilgjengelig for Norsk olje og gass i den grad det er nødvendig for å avklare uavhengighet og økonomisk soliditet. Relevant dokumentasjon skal på forespørsel gjøres tilgjengelig for Norsk olje og gass så raskt som praktisk mulig. Ved bedømmelsesbesøk plikter organisasjonen å legge

7 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 7 forholdene til rette for en effektiv bedømmelse. Norsk olje og gass varsler organisasjonen i god tid før et besøk. Kursleverandører kan i særskilte tilfeller få innvilget godkjenning på vilkår av at Norsk olje og gass revisjonsteam skal gis adgang uten forhåndsvarsel. 8 GENERELL INFORMASJONSPLIKT Norsk olje og gass-godkjente kursleverandører og søkere skal holde Norsk olje og gass løpende orientert om endringer i organisasjonen som kan ha innvirkning på overholdelse av godkjenningsvilkårene. De skal, og som hovedregel før endringene trer i kraft, informere Norsk olje og gass ved endring i: a) kontaktinformasjon, navn, e-post adresse, postadresse, tlf.nr., faks.nr. o.l.; b) kvalitetssystemet, dersom det kan ha betydning for overholdelsen av godkjenningsvilkår. Tap av Achillesgodkjenning er meldepliktig c) opphør av leveranse av godkjente kurs d) vesentlig endring av kursfasiliteter 9 SERTIFISERINGS-/INSPEKSJONSOVERSIKT Den Norsk olje og gass-godkjente kursleverandøren er forpliktet til å holde oppdatert en oversikt over alle relevante sertifiseringer. Oversikten skal være tilgjengelig for Norsk olje og gass på forespørsel. Norsk olje og gass krever at kursleverandøren opprettholder sitt Achilles-sertifikat gjennom hele perioden. Manglende sertifikat er grunnlag for tilbaketrekking av Norsk olje og gass' godkjennelse. 10 GEBYRER RELATERT TIL NORSK OLJE OG GASS-GODKJENNING Søkere og Norsk olje og gass-godkjente kursleverandører forplikter seg til å betale søkergebyr og årlig Norsk olje og gass godkjenningsgebyr (gebyrene er av typen sjablong-gebyrer), i henhold til de satser som Norsk olje og gass til enhver tid har fastsatt, ref. kap. 7 i «Hoveddokument». 11 TILTAK VED MANGLENDE OPPFYLLELSE AV VILKÅR Dersom den Norsk olje og gass-godkjente kursleverandøren ikke lenger tilfredsstiller vilkårene for Norsk olje og gass-godkjenning kan Norsk olje og gass iverksette et eller flere av følgende tiltak, avhengig av hvor alvorlige avvikene er: a) pålegg om korrigerende tiltak b) suspensjon (midlertidig tilbaketrekking) av hele eller deler av Norsk olje og gass-godkjenningen c) tilbaketrekking av hele eller deler av Norsk olje og gass-godkjenningen Norsk olje og gass vil vurdere hvilke tiltak som skal anvendes. Før tilbaketrekking iverksettes, skal pålegg om korrigerende tiltak og/eller suspensjon vurderes. Tiltakene kan beskrives nærmere som følger:

8 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 8 a) Pålegg om korrigerende tiltak Norsk olje og gass kan pålegge kursleverandør å rette opp avvik innen en fastsatt frist. Dersom kursleverandøren ønsker å beholde Norsk olje og gass-godkjenningen, må det dokumenteres at avvikene er tilfredsstillende rettet innen fastsatte frister. Norsk olje og gass kan også beslutte at et ekstraordinært besøk (verifikasjonsbesøk) er påkrevd for å sjekke at de korrigerende tiltakene er tilfredsstillende implementert. b) Suspensjon: Suspensjon gis ved alvorlige mangler i etterlevelse av Norsk olje og gass krav, og innebærer en midlertidig oppheving i godkjenning fra Norsk olje og gass til å utstede Norsk olje og gass kursbevis. Suspensjon skal bare benyttes unntaksvis og i situasjoner der Norsk olje og gass ikke har tillit til at kurssenteret kan levere kurs innenfor kravene gitt i ordningen, og hvor følgene av fortsatt kursvirksomhet har negative følger for ordningen. Eksempler på alvorlige mangler er: (listen er ikke ekskluderende) a) korrigerende tiltak for alvorlige avvik er ikke iverksatt innen pålagte frister b) det avdekkes alvorlige avvik i godkjennelsesperioden c) vesentlige mangler i kompetanse, utstyr og fasiliteter som påvirker evnen til å gjennomføre kurs på en faglig og sikkerhetsmessig forsvarlig måte d) grove feil ved gjennomføring av kurs og som avdekker alvorlige systemfeil e) misbruk av Norsk olje og gass-godkjenningen f) manglende oppfølging av relevante myndighetskrav g) manglende innbetaling av gebyrer Ved suspensjon av godkjenningen eller deler av denne skal organisasjonen ikke tilby Norsk olje og gass-godkjente tjenester for de deler suspensjonen omfatter så lenge suspensjonen varer. Det skal heller ikke utstedes kursbevis som angir at disse kursene er Norsk olje og gass godkjente for kurs innen de områdene som omfattes av suspensjonen. Suspensjon skal begrunnes og varsles skriftlig, Prosesseier i Norsk olje og gass kan fastsette en suspensjon på 3 måneder. Suspensjon utover 3 måneder berettiger klageadgang for kursleverandør (klageutvalget).. Norsk olje og gass gjenoppretter Norsk olje og gass-godkjenningen dersom forholdene som førte til suspensjonen er utbedret på en tilfredsstillende måte innen suspensjonsperiodens utløp. Dersom avvikene ikke er utbedret når suspensjonstiden er ute, skal Norsk olje og gassgodkjenningen trekkes tilbake. Gebyrer som har vært innbetalt til Norsk olje og gass refunderes ikke ved suspensjon. Organisasjonen plikter å betale allerede påløpte kostnader. Regulære gebyrer betales som normalt i suspensjonsperioder. c) Tilbaketrekking: Ved bestående avvik kan godkjenning tilbaketrekkes for alle eller utvalgte kurs. Dette kan bl.a. skje hvis organisasjonen ikke ønsker eller evner å rette opp avvikene innen avtalte tidsfrister. Ved tilbaketrekking må kurssenteret søke om ny godkjenning for det/de aktuelle kurs dersom leverandøren senere ønsker å tilby kurset.

9 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 9 Organisasjonens Norsk olje og gass-godkjente status er i så fall, helt eller delvis, avsluttet ved tilbaketrekkingen. Innbetalte gebyrer refunderes ikke ved tilbaketrekking. Organisasjonen plikter å betale alle påløpte kostnader. Før avgjørelse om tilbaketrekking fattes, skal den berørte organisasjon varsles skriftlig og gis anledning til å uttale seg. Avgjørelser om tilbaketrekking kan påklages. 12 OVERFØRING AV NORSK OLJE OG GASS-GODKJENNING Ved oppkjøp, fusjon, eller andre vesentlige organisasjonsendringer osv. kan det oppstå situasjoner der den Norsk olje og gass-godkjente kursleverandøren ønsker å overføre en godkjenning fra en organisasjon til en annen. I slike tilfeller vil Norsk olje og gass foreta en konkret vurdering av om det må foretas verifikasjoner hos søkeren eller om overføring kan innvilges på basis av innsendt dokumentasjon. Søknad om overføring må derfor foreligge på et tidspunkt som gjør det mulig for Norsk olje og gass å gjennomføre sine aktiviteter og ta beslutning før det ønskede tidspunkt for overføring. 13 ØKONOMISK ANSVAR I FORBINDELSE MED NORSK OLJE OG GASS-GODKJENNING Norsk olje og gass er ikke ansvarlig for Norsk olje og gass-godkjente kursleverandørers forpliktelser overfor sine kunder. 14 RETT TIL Å KLAGE PÅ AVGJØRELSER FATTET AV NORSK OLJE OG GASS Norsk olje og gass behandling av klage på vedtak i forbindelse med Norsk olje og gass-godkjenning kan påklages til et eget klageutvalg som beskrevet i hoveddokumentet, ref. kap. 8 i «Hoveddokument».

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03 PEFC N 03 Krav ved gruppesertifisering Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre.

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre. Veiledning : Sertifisering av kvalitetssystemer Innledning Valg av sertifiseringsorgan Forberedelse til sertifisering Sertifiseringsprosessen Fornyelse av sertifikatet Sertifikateier NS-EN ISO 9001 - Elrom

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom Veksfag del I Regelverk - for alternativ behandling Lov om alternativ behandling av sykdom Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11 Tjenestebeskrivelse for sertifisering 1. Sertifiseringsordningen 1. 1 Innledning Formålet med inspeksjon av lekeplassutstyr og dets underlag er å verne om barns liv og helse under lek med slikt utstyr.

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverket gjelder følgende ordninger: Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR)

Detaljer

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten 28. januar 2013 Dato 25. januar 2013 Referanse 12/974 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om beste praksis FORORD GODE OG SAMFUNNSANSVARLIGE offentlige anskaffelser bidrar til å sette standarder i arbeidslivet og kan være et virkemiddel

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

MMediaverkstedet AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER

MMediaverkstedet AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER M AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER DENNE AVTALEN er inngått av og mellom ( Leverandør ) og ( Kunde ). Angivelse av dato, Kunde, avtalens varighet mm. er gitt i vedlagte bestilling fra Kunde. Som

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer