INNHOLD. 1 Innledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. 1 Innledning"

Transkript

1 Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai INNHOLD 1 Innledning Generelt Hensikt Rettigheter og plikter i forbindelse med gjennomføring av petroleumsvirksomheten Søknadsprosedyre Innhold i en søknad Myndighetenes behandling Innledning Samsvarsuttalelse (SUT) er et vedtak fattet av Petroleumstilsynet som uttrykker myndighetenes tillit til at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med innretningen innenfor regelverkets rammer. SUT omfatter de innretningsspesifikke forhold, det vil si teknisk tilstand, søkerens organisasjon og styringssystem. En frivillig ordning med SUT for flyttbare boreinnretninger ble satt i verk 1. august Ordningen ble evaluert i 2002 og gjort obligatorisk fra 1. januar 2004, med en overgangsperiode fram til 1. januar Ordningen er fra 1. juli 2006 utvidet til å omfatte flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, og som brukes til boring, produksjon, lagring og avskipning (FPDSO-er og FPSO-er), brønnintervensjon og innkvartering (floteller). Ordningen er hjemlet i forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) 25 og beskrevet i veiledningen til Generelt En som søker om SUT, kan være eier av flyttbar innretning eller annen som vil forestå den daglige driften av slik innretning, med unntak av operatører, når denne deltar i petroleumsvirksomhet underlagt norsk sokkeljurisdiksjon. En søker kan være en hvilken som helst person eller registrert juridisk enhet som har eller planlegger for en avtale med en operatør om aktivitet i områder underlagt norsk sokkeljurisdiksjon. En SUT vil inngå i dokumentasjonsgrunnlag ved senere myndighetsbehandling av søknad om samtykke. En SUT vil særlig ha betydning som dokumentasjonsgrunnlag for den innretningsspesifikke delen av en samtykkesøknad. Det må søkes om en SUT i forbindelse med en konkret søknad om samtykke til enkelte petroleumsaktiviteter hvor bruk av flyttbar innretning inngår, hvis SUT ikke er innhentet tidligere. Søknaden vil da innholdsmessig bestå av to deler: Én del som omfatter de steds- og aktivitetsspesifikke forhold, og én del som omfatter de innretningsspesifikke forhold, det vil si teknisk tilstand, søkerens organisasjon og styringssystem. Det kan også søkes om SUT på selvstendig grunnlag.

2 3 Hensikt Hensikten med SUT-ordningen er at den skal medvirke til økt forutsigbarhet for næringens aktører når det gjelder en flyttbar innretnings egnethet for aktiviteter på den norske kontinentalsokkelen, målt mot regelverket for helse, miljø, sikkerhet og beredskap. Videre skal ordningen legge til rette for effektive prosesser hos søkere, operatørselskaper og myndigheter i forbindelse med søknad om samtykke til petroleumsaktivitet på norsk sokkel. En søknad om SUT er en anmodning om myndighetenes vedtak knyttet til en spesifikk flyttbar innretnings tekniske tilstand, søkerens organisasjon og styringssystem, målt mot det regelverket som gjelder for bruk av en slik innretning på norsk kontinentalsokkel. En SUT blir gitt med utgangspunkt i myndighetenes vurdering av tilstanden, målt mot det regelverket som gjelder for bruk av flyttbare innretninger på norsk kontinentalsokkel på uttalelsestidspunktet. Bruk av et slikt vedtak ved en senere søknad om samtykke til bruk, må ses i lys av hvordan regelverket eller innretningens tekniske tilstand, søkerens organisasjon og styringssystem har endret seg etter at vedtaket ble gitt. En SUT omfatter tekniske forhold, organisasjon, relevante deler av søkerens styringssystem, gjennomførte analyser, vedlikeholdsprogram og oppgraderingsplaner. En SUT gis på bakgrunn av myndighetens oppfølging av søkeren og informasjon som søkeren har gitt om innretningen og de organisatoriske forhold. En SUT gir ingen rett til å igangsette aktivitet på norsk sokkel. En SUT vil imidlertid, som nevnt i kapittel 2, inngå i dokumentasjonsgrunnlaget i forbindelse med søknad om samtykke til petroleumsaktivitet på norsk sokkel. 4 Rettigheter og plikter i forbindelse med gjennomføring av petroleumsvirksomheten Alle aktører i petroleumsvirksomheten har en plikt til å etterleve regelverket innenfor sitt ansvarsområde og til å etablere det nødvendige styringssystem for å oppnå dette på en styrt og systematisk måte. Innenfor de krav som stilles i relevant regelverk, gis det anledning til å organisere sin virksomhet slik en finner det hensiktsmessig. Oppgaver kan fordeles til andre aktører, forutsatt at den som fordeler oppgaver, har forsikret seg om at disse er kompetente, og at de er fullt innforstått med hva oppdraget omfatter og hvilke krav som stilles. Den som fordeler oppgaver, skal deretter føre tilsyn med at de tjenesteytende aktørene gjennomfører oppdraget i henhold til de krav som er satt til det. En som søker om SUT, og som på søknadstidspunktet ikke er underlagt dette formelle systemet, kan tilsvarende legge en slik oppgave- og ansvarsfordeling til grunn. Dette vil i så fall innebære at søkeren - blir premissleverandør med hensyn til det å definere hvilken petroleumsvirksomhet som er tenkt gjennomført med innretningen, og dermed hvilke produkter som må skapes for å gjennomføre virksomheten innenfor rammen av en SUT, - vil måtte forestå den videre oppfølging av SUT-en. Dersom søker senere ønsker å påta seg et oppdrag (entreprise), og dermed påta seg et selvstendig fremtidig ansvar, må visse forutsetninger ligge til grunn for å kunne styre, lede og gjennomføre aktiviteten innenfor de rammer som er nedfelt i lov og regelverk. Videre vil søkeren måtte forholde seg til inngått avtale med operatør. Sentrale forutsetninger vil være at - søker må reelt kunne lede oppdraget,

3 - søker må ha et fullverdig styringssystem for sine aktiviteter, - søker må disponere nødvendige ressurser og kompetanse i form av eget og/eller innleid personell og utstyr, - tilstrekkelig og kompetent personell på alle nivå må være tilgjengelig og brukes i alle faser av oppdrag, - driftsansvar, herunder rett/plikt til å gjennomføre nødvendig teknisk oppgradering av innretningen, skal være klart og entydig. SUT medfører en kontinuerlig forpliktelse til å følge vedlikeholdsprogrammene. Dette gjelder også om innretningen tar oppdrag på utenlandsk sokkel eller ligger i opplag. 5 Søknadsprosedyre Søker tar i god tid kontakt med Ptil, som i samråd med Sdir avtaler videre arbeid, kontakt og tidsplaner. 6 Innhold i en søknad For å kunne få startet behandlingen av en søknad om SUT, må søkeren legge frem en oppsummering av det som så langt er gjort for å kvalifisere den aktuelle innretningen, redegjøre for de viktigste beslutninger som er tatt for å ivareta helse, miljø, sikkerhet og beredskap, samt beskrive konkret det systemet som er etablert for å opprettholde tilstand og systemer som ble lagt til grunn for SUT etter at denne ble gitt. Ved søknad om SUT hvor innretningen skal brukes til en annen type aktivitet enn det den gjeldende SUT-en omfatter, er det tilstrekkelig å sende inn aktuell dokumentasjon vedrørende den nye søknaden og for øvrig vise til tidligere innsendt dokumentasjon. Søknaden kan struktureres etter følgende disposisjon: A Innledning Beskrivelse av hva det søkes om, med henvisning til gjeldende veiledning. B Formål og planer - navn på innretningen, - formålet med innretningen, - bruksforutsetninger, - generell beskrivelse av innretningen, - oversikt over planlagte aktiviteter og milepæler, - plan for vedlikehold av den beskrevne tilstand. C Styringssystem beskrivelse av - relevante deler av søkerens basisorganisasjon og organisatoriske forhold ved normal drift og i beredskapssituasjoner, - ledelses- og styringssystem som er etablert for å styre aktiviteten med hensyn til innretningen, eventuelt ved å vise til relevante manualer, håndbøker og lignende, - styrende dokumenter for innretningen,

4 - kvalitetssikringskrav som søker har satt til eventuelle kontraktører og underleverandører (inkl. tredjepart), - ordning eller system for arbeidstakermedvirkning. Søknad om SUT må være vedlagt en uttalelse om søknaden fra arbeidstakernes organisasjoner eller deres tillitsvalgte. Der det er etablert en organisert vernetjeneste (arbeidsmiljøutvalg og verneombud), bør denne brukes. For en innretning der en slik vernetjeneste ikke er etablert, kan det legges ved en uttalelse fra søkers vernetjeneste på en annen av søkers innretninger, søkers tillitsvalgte eller aktuelle arbeidstakerorganisasjoner. Næringen, gjennom et samarbeid mellom NR, LO/IE og SAFE, vil kunne gi et tilbud om konsultasjon og bistand ved utarbeidelse av en uttalelse for nye søkere som ikke har etablert noen vernetjeneste. D Vurderinger - mål for sikkerhet og arbeidsmiljø, samt etablerte akseptkriterier for risiko for mennesker, miljø og materielle verdier, - de viktigste forutsetningene for at de definerte akseptkriteriene for risiko skal være oppfylt, - relevante vurderinger med bakgrunn i resultatene fra gjennomførte risikoanalyser samt tilhørende beslutninger med betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø, - de sikkerhets- og arbeidsmiljømessige utfordringene som er forbundet med bruk av innretningen, og tiltak (sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak, herunder beredskapstiltak, både av teknisk, operasjonell og organisatorisk art) som skal iverksettes for å møte disse. E Tekniske forhold Uttalelse om at tekniske forhold av betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø er vurdert og tatt stilling til. F Avvik Beskrivelse av identifiserte avvik fra krav i regelverket som gjelder for gjennomføring av petroleumsvirksomheten på søknadstidspunktet, herunder avvik fra maritimt regelverk som har betydning for en forsvarlig gjennomføring av petroleumsvirksomheten, og eventuell planlagt behandling av disse. Søknaden skal inneholde en vurdering av avvikets sikkerhetsmessige eller arbeidsmiljømessige betydning, og en beskrivelse av eventuelle kompenserende tiltak og tidsfrister for gjennomføringen. Dersom innretningen har vært i bruk på norsk kontinentalsokkel tidligere, og det er gitt unntak som også vurderes å være relevante i forhold til denne søknaden, skal dette tilsvarende gjøres rede for. G Søkerens eget tilsyn beskrivelse av - resultater fra søkerens interne og eksterne revisjons- og verifikasjonsaktivitet som er gjennomført forut for søknaden, - aktiviteter som skal gjennomføres for å kontrollere at krav til helse, miljø, sikkerhet og beredskap opprettholdes ved gjennomføring av tiltenkt aktivitet med innretningen, - mål og prioriteringer som ligger til grunn for søkerens interne og eksterne tilsynsaktiviteter, - uavhengighetsprinsipper som ligger til grunn for søkerens planlagte interne og eksterne

5 tilsynsaktiviteter. H Dokumentreferanser - liste over dokumenter som er styrende for gjennomføring av tiltenkt aktivitet med innretningen. Søkeren kan, i sine styrende dokumenter, legge opp til utnyttelse av den dokumentasjon og de dokumentasjonssystemer som allerede er etablert hos de ulike kontraktører og leverandører, forutsatt at disse er verifisert og akseptert av søkeren. Som anerkjent norm for kvalifikasjon og dokumentasjon av flyttbar innretning i forbindelse med søknad om SUT, vises det til OLF/NR Håndbok for søknad om Samsvarsuttalelse (SUT), Rev. 03, datert , eventuelt senere revisjoner. Videre vises det til OLF/NR Anbefalte retningslinjer for aksept og drift av flyttbare innretninger med samsvarsuttalelse (SUT), eller som har startet søknadsprosessen for SUT, Rev. 02, datert , eventuelt senere revisjoner. International Association of Drilling Contractors (IADC) North West European HSE Case Guidelines for MODU s, Rev. 3.3, datert 9. oktober 2007, eventuelt senere revisjoner, anbefales også benyttet som norm for flyttbare boreinnretninger. 7 Myndighetenes behandling Søknader vil, etter sitt innhold, bli behandlet av Ptil og andre aktuelle myndigheter og institusjoner. Ptil vil, i samråd med andre myndigheter som tilsynet samarbeider med i forbindelse med SUT, i hvert enkelt tilfelle bestemme hvor detaljert saksbehandling som er nødvendig. Ptil eller myndigheter som tilsynet samarbeider med i forbindelse med SUT, vil også kunne verifisere dokumentasjonen, bl.a. ved revisjon osv. Ptil og Sdir har inngått en samarbeidsavtale i forbindelse med SUT-ordningen. Gjeldende avtale vil være tilgjengelig hos Ptil på forespørsel fra interesserte aktører, selskaper, organisasjoner og andre. Normal saksbehandlingstid for søknad om SUT er satt til tre måneder for innretninger som skal brukes til boring, under forutsetning av at søknaden har forventet innhold og kvalitet. For innretninger som skal brukes til andre typer aktiviteter, kan saksbehandlingstiden være lenger. Ved søknad om utvidet SUT hvor samme innretning skal brukes til en ny type aktivitet som krever at SUT utstedes, jf. kapittel 2 ovenfor, kan saksbehandlingstiden være kortere enn tre måneder. Ovennevnte forventning innebærer at søkeren blant annet skal ha gjort en fullverdig samsvarsmåling mot relevante krav i regelverket, med nødvendige analyser og verifikasjoner. Fullstendige avvikslister skal foreligge med referanser til regelverket. Ptil gir SUT når innretningen er ferdigstilt, og teknisk tilstand, søkerens organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i norsk sokkelregelverk. Myndighetenes arbeid i forbindelse med SUT vil bli fakturert søkeren etter de satsene for time/døgn som til enhver tid framgår av forskrift om refusjon av utgifter for tilsyn med sikkerhet, arbeidsmiljø og ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten, fastsatt ved kgl. res , nr En SUT vil bli gitt med utgangspunkt i de opplysninger søkeren har fremlagt i søknaden for å dokumentere samsvar med grunnlaget for uttalelsen. Dersom gitte vilkår og forutsetninger ikke innfris eller følges, faller grunnlaget for SUT bort.

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet

VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN. (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet VEILEDNING TIL AKTIVITETSFORSKRIFTEN (Sist oppdatert 16. desember 2014) Petroleumstilsynet Miljødirektoratet Helsedirektoratet Mattilsynet 1 Veiledning til aktivitetsforskriften KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER...

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien

091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien 091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og Original versjon Nr: 091 Etablert: 05.11.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 17.12.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer